Національний університет «львівська політехніка»Сторінка2/4
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.67 Mb.
1   2   3   4
Так Ні

4. Середньовічна філософія розвивалась в активному діалозі із іншими науками.

Так Ні


5. У філософії ХХ ст. спостерігалась тенденція до утворення єдиної філософії.

Так Ні


6. До світоглядної позиції Ф.Ніцше відносяться ідеї людської солідарності, братерства і справедливості.

Так Ні


7. Буття у класичній філософії пізнається за допомогою розуму, а в некласичній філософії воно вважається непізнаваним.

Так Ні


8. Експеримент, як форма синтетичного пізнання, передбачає узгодженість раціональних положень із набутими чуттєвими враженнями.

Так Ні


9. Сутність людини є виключно соціальною.

Так Ні


10. Свідомість можна вивчати, вимірювати і досліджувати за допомогою фізичних приладів.

Так Ні


11. За Р.Декартом теза “Мислю, отже існую” повинна бути прийнятою у філософії як вихідне незаперечне положення для дедуктивного ходу думки.

Так Ні


12.До характерних рис філософського мислення слід віднести опору на конкретні факти, узагальнення, символізацію свого змісту.

Так Ні


13. Етика А.Шопенгауера носить переважно песимістичний характер.

Так Ні


14. Характерними рисами міфологічного світогляду постають переповідання, що стосуються начал світу, богів та героїв.

Так Ні


15. Вчення про категоричний імператив, розроблене І.Кантом, стосується всезагального закону моральної людської поведінки.

Так Ні


16. Фрагменти творів античних філософів містяться у літературно-філософському творі часів Київської Русі «Слові про закон і благодать» митрополита Іларіона.

Так Ні


17. Розуміння буття у Середньовічній філософії можна окреслити наступним чином змінне і невічне.

Так Ні


18. Пізнання як людська здатність спричинене найпершими життєвими потребами людини у виживанні.

Так Ні


19. Особливістю свідомості, яка відрізняє її від реального, є здатність пристосовувати людину до зовнішнього середовища.

Так Ні


20.До основних функцій суспільства належать виокремлення основних сфер людської життєдіяльності.

Так Ні


ТЕСТИ Б. Оберіть варіант правильного завершення положення та обведіть колом літеру, що його позначає.

21. У духовній культурі Київської Русі філософія розумілась переважно як:

А) вчення про найперші начала природи;

Б) наука всіх наук, що служить теології;

В) найперший прояв самостійності людського розуму.

22. Однією з найважливіших особливостей давньої східної філософії була її орієнтація:

А) на всебічний науковий розгляд людини;

Б) на давні духовні канонічні джерела;

В) на логіку та емпіричний досвід.

23. У філософії Нового часу загальним переконанням була теза:

А) філософія є прислужницею теології;

Б) єдино виправданим видом знання є наука;

В) людина живе і діє під впливом позарозумних чинників.

24. У ХХ ст. українська філософія розвивалась:

А) в Україні на національній основі із використанням досягнень світової філософії;

Б) в українській діаспорі представниками національної ідеї;

В) трьома потоками: в радянській Україні, в діаспорі та в Західній Україні.

25. Позиція в онтології, що передбачає визнання існування двох самостійних та незалежних начал буття, іменується:

А) монізмом;

Б) дуалізмом;

В) тринитизмом.

26. Свідомість пізнається значною мірою завдяки таким її рисам, як:

А) інформаційне вимірювання;

Б) самоусвідомлення (інтроспекція);

В) телепатія.

27. Системний характер суспільного життя проявляється в тому, що:

А) воно може функціонувати оптимально лише за умов наявності всіх його основних сфер;

Б) воно не піддається змінам та впливами ззовні;

В) воно являє собою дуже різноманітну картину проявів.

28. Знання і цінності відрізняються тим, що:

А) знання формують на основі порівняння речей, а цінності – через відношення речей до людини;

Б) знання необхідні людині для самозбереження, а цінності носять другорядний характер;

В) знаннями користуються всі люди, а цінності належать лише частині суспільства.

29. У більшості випадків цивілізацією називають:

А) будь-яке впорядковане та стабільно функціонуюче суспільство;

Б) лише таке суспільство, що створило оригінальну культуру;

В) суспільство, що має високий рівень організації своєї життєдіяльності.

30. Поняття «індивід» у застосуванні до людини позначає:

А) високорозвинену людську особистість;

Б) окремого представника людського роду;

В) людину, що наділена усіма суспільними правами.

Затверджено на засіданні

каф. філософії

Протокол № від

Зав. каф. Петрушенко В.Л.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

ВАРІАНТ № 5

ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді.

1. ”Природничий матеріалізм“ як напрям філософії був розроблений К.Марксом.

Так Ні

2. Найпершою заслугою шкіл пізньої античної філософії можна вважати обґрунтування вихідних ідей християнства.Так Ні

3. Ф.Бекон був засновником раціоналізму в філософії Нового часу.

Так Ні

4. За І.Кантом знання є синтезом матеріалу чуттів та форм розсудку.Так Ні

5. Перші ідеї атомістичної будови речовини були сформульовані в епоху Відродження.

Так Ні

6. В. Вернадський вважав, що моральна відповідальність для вченого не має особливого значення.Так Ні

7. Буття та існування – це тотожні поняття.

Так Ні

8. Істина – це не миттєва, одноактна оцінка стану знань, а процес, в якому кожна складова знання виконує свою виправдану та необхідну функцію.Так Ні

9. Суб’єкт історії – це самодіяльна одиниця, що в історичному процесі постає джерелом історичної активності та вихідної мотивації історичних дій.

Так Ні

10.Свідомість можна вивчати, вимірювати і досліджувати за допомогою приладів.Так Ні

11.Згідно ідеям М.В.Гоголя найпершим життєвим завдання людини є пізнання світу за допомогою розуму.

Так Ні

12. Позиція “імморалізму” була обґрунтована Ф.Ніцше, який вважав, що життя не підлягає моральним оцінкам.Так Ні

13. Вислів “Людина – це мислячий очерет” належить Р. Декарту.

Так Ні

14. Згідно Аристотелю, всі речі складаються із атомів та порожнечі.Так Ні

15. Логічний позитивізм (неопозитивізм) у перший третині ХХ ст. розробляв процедуру верифікації, тобто перевірки наукових положень на істинність.

Так Ні

16. Філософські курси Києво-Могилянської академії були подібними до західноєвропейських пізньосхоластичних курсів, але враховували здобутки новітньої науки.Так Ні

17. Людські виміри проблеми буття полягають у тому, що буття дозволяє людині самореалізуватися.

Так Ні

18. До чинників виникнення та функціонування свідомості належать соціально-культурний, мовний та фаховий.Так Ні

19. У філософському розумінні пізнання постає перш за все і переважно як основний спосіб, що здатна забезпечити виживання людини.

Так Ні

20. Співвідношення природи та історії можна окреслити наступним чином: природа є необхідною складовою історичного процесу.Так Ні

ТЕСТИ Б. Оберіть варіант правильного завершення положення та обведіть колом літеру, що його позначає.

21. Міфологічний світогляд носив синкретичний характер внаслідок того, що:

А) люди давніх часів ще не опанували логічним мисленням;

Б) між людиною та природою не існувало якісного інтервалу;

В) на той час ще не виникла наука.

22. Чинниками підвищення інтересу європейців до давньосхідної філософії у ХІХ– ХХ ст. були:

А) вивчення європейцями східних мов;

Б) налагодження регулярних контактів зі Сходом;

В) знайти альтернативу раціоналізму на тлі соціальних катаклізмів Заходу.

23. Основним відкриттям шкіл пізньої античної філософії дослідники вважають:

А) відкриття, зроблені у математиці та інженерній діяльності;

Б) відкриття автономії людського духу щодо обставин життя;

В) відкриття основних типів держави.

24. Професійна філософія в Україні виникла:

А) разом із запровадженням християнства;

Б) у створених перших вищих навчальних закладах;

В) у православних братських школах.

25. До виразних ознак реального існування свідомості належать:

А) небіологічних тип людської поведінки та мова;

Б) мова та інші мережі міжлюдських комунікацій;

В) людська розумність та вироблені нею знання.

26. Цінності як виявлення значущості будь-чого для людини, протистоять:

А) державним та юридичним нормам;

Б) настроям та уподобанням натовпу;

В) знанню, тобто фактам і логіці.

27. Роль чуттів у пізнанні визначається тим, що:

А) вони зв’язують людський інтелект із реальністю та активізують його;

Б) вони дозволяють безпосередньо сприймати сутнісні характеристики речей;

В) вони є індивідуалізованими та індивідуально важливими.

28. Поняття ноосфери, опрацьоване В.Вернадським, позначає частину біосфери, що:

А) сформована людською діяльністю на основі науково-технічної діяльності;

Б) носить духовний зміст і передбачає зв’язки людства із вищими сутностями;

В) зазнала деформацій внаслідок людської науково-технічної діяльності.

29. Загострення інтересу до культури у ХХ ст. було викликане:

А) зростанням культурних потреб населення в європейському регіоні;

Б) парадоксальними проявами культури - оберненням деяких її досягнень проти людини;

В) необхідністю підняти загальний рівень освіченості людей в умовах технічної цивілізації.

30. Серед основних сфер суспільного життя:

А) виключно важливе й найперше значення належить економіці;

Б) вирішальну роль відіграють політика і законодавство;

В) усі вони є необхідними, оскільки позначають неодмінні умови розвитку людини і суспільства.
Затверджено на засіданні

каф. філософії

Протокол № від

Зав. каф. Петрушенко В.Л.НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

ВАРІАНТ № 6

ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді.

1. А.Шопенгауер вважав, що правильне розуміння сутності людини дозволяє сприймати життя оптимістично.

Так Ні

2. Гуманізм епохи Відродження обґрунтував думку про найпершу цінність земного життя та земних вчинків людини.Так Ні

3. Середньовічна філософія розглядала теологію як прислужницю філософії.

Так Ні

4. За допомогою тези “Мислю, отже існую” Р.Декарт обґрунтовував засади раціоналізму.Так Ні

5. Марксизм наполягав на тому, що філософія повинна стати науковою.

Так Ні

6. У ХХ ст. українська філософія розвивалась виключно у межах радянської України.Так Ні

7. Онтологія та метафізика як філософські науки постають синонімами, оскільки обидві вивчають буття.

Так Ні

8. Метод постає порядком та послідовністю дій, що ведуть до бажаного результату.Так Ні

9. Для людської свідомості властивим є мислити також і про те, що неможливо побачити і чого не існує.

Так Ні

10. Відповідальність людини за свої вчинки можлива тільки за наявності вибору.

Так Ні

11. Теза «Людина повинна бути найпершим предметом філософії, але її не можна досліджувати методами науки, а лише через внутрішнє переживання» належить С.К’єркегору.Так Ні

12. Філософ Нового часу, який проголосив тезу «Знання є сила», це Дж.Локк.

Так Ні

13. Погляд на світ як невпинний рух та потік змін запровадив в античній філософії Геракліт Ефеський.Так Ні

14. Ф.Аквінський зміг синтезувати християнське світобачення із філософією Платона.

Так Ні

15. Принцип розвитку був докладно опрацьований та введений в науковий обіг німецькою класичною філософією.Так Ні

16. «Філософію серця» як особливий напрям в українській філософії розвивав О.Потебня.

Так Ні

17.У своїх поглядах на буття М.Гайдеггер постав як представник некласичної філософії.

Так Ні

18. Пізнання як людська здатність вказує на те, що людина постає агентом світового інформаційного процесу.Так Ні

19. До принципово нового, внесеного свідомістю у реальне буття, можна віднести створення ідеальних об’єктів.

Так Ні

20.Сучасне суспільство у своєму розвитку яскраво демонструє суперечливість розвитку, тобто поєднання прогресу і регресу.

Так Ні

ТЕСТИ Б. Оберіть варіант правильного завершення положення та обведіть колом літеру, що його позначає.

21. У геополітичному та культурному планах:

А) Україна належить до західного типу країн, а Росія – до східного;

Б) Україні і Росія належать до країн східного типу;

В) Україна і Росія мають риси, що зближує їх як із західними, так і зі східними країнами.

22. Серед філософських шкіл давнього Китаю:

А) даосизм, школа санкхья та вайшешіка мали космологічне спрямування;

Б) даосизм та конфуціанство поставали школами соціально-етичного спрямування;

В) даосизм - школа космологічного, а конфуціанство – соціально-етичного спрямування.

23. До філософських шкіл пізньої античності належать:

А) піфагореїзм, атомізм та епікуреїзм;

Б) епікуреїзм, стоїцизм та скептицизм;

В) епікуреїзм, апологетика, неоплатонізм.

24. Відмінності між схоластикою та містикою у середньовічній філософії полягають у тому, що:

А) містика є напрямом релігійної, а схоластика – світської філософії;

Б) схоластика підтримувалась офіційною церквою, а містика - заборонялась;

В) схоластика визнавала роль розуму у богопізнанні, а містика його відкидала.

25. Принцип активності, обґрунтований у німецькій класичній філософії, передбачає:

А) заклик до громадянської та політичної активності людини;

Б) визнання того, що знання не надаються людині, а виробляються через активність розуму;

В) активну боротьбу проти засилля схоластики у пізнанні.

26. У філософії ХХ ст. відношення до релігії можна подати так:

А) ця філософія була переважно релігійною;

Б) ця філософія була переважно атеїстичною внаслідок бурхливого розвитку науки;

В) у ній велась активна боротьба релігійної філософії та атеїстичної.

27. Українська філософія у ХІХ ст. розвивалась:

А) в межах академічної філософії, в літературі та громадсько-політичному русі того часу;

Б) виключно як академічна філософія у найперших університетах на території України;

В) як філософія пізньої схоластики у Києво-Могилянській академії.

28. Поняття істини у сучасній філософії представлене концепціями:

А) коперніканського перевороту у філософії;

Б) відповідності, когерентності та конвенціональності;

В) наукових парадигм та науково-дослідних програм.

29. До суттєвих ознак свідомості, що засвідчують її реальне існування, відносять:

А) людську розумність, дотепність, реактивність та логіку;

Б) здатність людини адекватно реагувати на чинники та обставини життя;

В) небіологічних тип людської поведінки, предметність сприйняття і мову.

30. Продовжить тезу «Культура – це те, завдяки чому…:

А) нас поважають інші люди»;

Б) нам гарантований комерційний успіх у любій справі»;

В) ми, від’їхавши від рідної домівки на сотню миль, почуваємо себе чужинцями».
Затверджено на засіданні

каф. філософії

Протокол № від

Зав. каф. Петрушенко В.Л.НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

ВАРІАНТ № 7

ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді.

1. Антична філософія розпочинається с діяльності давньогрецьких софістів.

Так Ні

2. Згідно О.Конту наука має досліджувати лише позитивне – спостережуване, просте і корисне.Так Ні

3. Д.Бруно був представником філософії європейського Просвітництва.

Так Ні

4. Персоналізм вважає особистість тим, що робить людину людиною.Так Ні

5. В Стародавній Індії філософія вперше набула статусу автономної інтелектуальної діяльності.

Так Ні

6. У ХІХ ст. філософські ідеї в Україні знаходили вираз не лише в межах академічної філософії.Так Ні

7. Класичне і некласичне розуміння буття в основних положеннях співпадають.

Так Ні

8. Дискурс – це логічно і методично послідовне мислення.

Так Ні

9. Прогрес є найбільш очевиднішою спрямованістю історії.

Так Ні

10. Версія занесення людини на Землю інопланетянами ближче за сутністю еволюціонізму.

Так Ні

11. ”Коперніканський переворот” І.Канта – це гіпотеза про походження сонячної системи.

Так Ні

12. Середньовічна філософія розвивалась переважно у формах раціоналізму та емпіризму.Так Ні

13. У вченні Б.Спінози субстанція розглядалась як нескінченна множина рухливих монад.

Так Ні

14. Видатними представниками німецької класичної філософії були: І.Кант, І.Фіхте, Л.Фейєрбах.Так Ні

15. Філософську концепцію Ф.Ніцше називають “філософією життя” тому, що вона наставляла людину на те, як організувати власне життя.

Так Ні

16. І. Франко вважав, що комунізм сприяє боротьбі народів за рівні права.Так Ні

17.Об’єкт пізнання є невід’ємним від суб’єкта: вони постають сторонами єдиного процесу пізнання.

Так Ні

18. Поняття «річ протяжна» і «річ мисляча» були введені в обіг для окреслення буття Б.Спінозою.Так Ні

19. Опредметнення свідомості в речах матеріальної культури має неадекватний для свідомості чуттєво-предметний характер.

Так Ні

20.Історичний процес має кінцеву мету – це позиція античної філософії.

Так Ні

ТЕСТИ Б. Оберіть варіант правильного завершення положення та обведіть колом літеру, що його позначає.

21. За Платоном, найпершими засадами усякого буття є:

А) субстанція, акциденція і модус;

Б) ідеї як вічні і досконалі взірці речей;

В) атоми як далі неподільні частинки речовини.

22. У своєму ставленні до античної філософії середньовічна філософія може бути позначена як:

А) її рішуче заперечення та відкидання;

Б) її схвальне прийняття та використання;

В) її використання для потреб теології.

23. Натурфілософія доби Відродження характеризується тим, що вона:

А) впритул наблизилась до начал експериментального природознавства;

Б) вперше висунула ідею начала («архе») всього існуючого;

В) висунула ідею запровадження нової науки – філософії природи.

24. Скептицизм у європейській філософії епохи Нового часу базував свої твердження на:

А) недовірі до абстрактних понять та логічних виводів;

Б) на тезі про ненадійність людських відчуттів;

В) на тезі про неадекватність мовних виразів природі речей.

25. Серед перелічених нижче до рис некласичної філософії слід віднести:

А) ірраціоналізм, скептицизм, сцієнтизм;

Б) ірраціоналізм, релігійність, академізм;

В) ірраціоналізм, суб’єктивізм, релятивізм.

26. Ідеї філософії серця представлені у працях таких представників української філософії:

А) І.Вишенського, Ст.Оріховського, П.Лодія;

Б) Г.Сковороди, П.Юркевича;

В) Д.Чижевського, Г.Флоровського.

27. Логічний позитивізм запропонував для перевірки наукових знань процедуру:

А) верифікації;

Б) сігніфікації;

В) референції.

28. До основних видів пізнання відносять:

А) життєво-досвідне, містичне та корисне;

Б) життєво-досвідне, художнє та математичне;

В) життєво-досвідне, наукове та художнє.

29. Сукупність людей, що мають спільне проживання, утворює суспільство, якщо вони:

А) створюють сталу структуру взаємин, забезпечують відтворення населення, продукування та збереження духовних цінностей;

Б) базують свої відношення на основі ефективних засобів комунікації та грошових одиниць;

В) вони сповідують єдину релігію та спілкуються єдиною мовою.

30. До основних різновидів свободи у більшості випадків відносять:

А) негативну, варіативну та комунікативну свободу;

Б) негативну, варіативну та творчо-позитивну свободу;

В) негативну, варіативну та легітимну свободу.

Затверджено на засіданні

каф. філософії

Протокол № від

Зав. каф. Петрушенко В.Л.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

ВАРІАНТ № 8

ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді.

1. Сократ був послідовником софістів.

Так Ні

2. Дао є вихідним поняттям конфуціанства і позначає в ньому шляхетну людину.Так Ні

3. Християнська апологетика була заключним, вищим етапом розвитку патристики.

Так Ні

4. Філософська антропологія виникла в епоху Відродження.Так Ні

5. Платон розділив дійсність на світ ідей та світ речей, протиставивши їх один одному.

Так Ні

6. Д.Донцов схилявся до визнання вирішальної ролі людської особистості в історичному процесі.Так Ні

7. М. Гайдеґґер є творцем «фундаментальної онтології», основи якої розроблені у праці «Буття і час».

Так Ні

8. Інтуїція – безпосереднє миттєве схоплення істини без логічного аналізу та доказів.Так Ні

9. Самосвідомість – це здатність свідомості фіксувати саму себе.

Так Ні

10. Циклічне розуміння ходу історії передбачає її виразний рух по висхідній лінії.Так Ні

11. Гасло „Факти є живлення науки” відповідає позиції емпіризму.

Так Ні

12. Пізня антична філософія найбільше прагнула захистити окремого індивіда та звільнити його від страхів життя.Так Ні

13. Згідно І.Канта людина пізнає сутність та причини речей

Так Ні

14. За переконанням філософів–екзистенціалістів людина постає суб’єктом та об’єктом соціальних стосунків.Так Ні

15. Проголошення «симфонії розуму та віри» у філософії ХХ ст. характеризує позицію неотомізму.

Так Ні

16. П.Юркевич, один із українських філософів ХІХ ст., який спираючись на ідеї Гегеля, проголошував своє бачення сутності філософії.Так Ні

17. Ідея у філософії Платона – це вічна, ідеальна та незмінна сутність чуттєвих речей та явищ.

Так Ні

18. Об’єкт та предмет пізнання співвідносяться таким чином: об’єкт є частиною предмету.Так Ні

19. Філософська концепція свідомості, яка має підтвердження з боку археології, це теорія божого створення людини.

Так Ні

20.Історичний процес передбачає наявність у ньому двох векторів свого здійснення: змін та неперервного тривання.Так Ні

ТЕСТИ Б. Оберіть варіант правильного завершення положення та обведіть колом літеру, що його позначає.

21. Найбільш поширеним визначенням філософії постає розуміння її як:

А) науки усіх наук;

Б) теоретичної форми світогляду;

В) знання справ божественних та людських.

22. Причиною розкладу міфології як синкретичної форми світогляду є:

А) поступове накопичення знань та життєвого досвіду давніми людьми;

Б) утвердження дискурсивного типу мислення;

В) потреба давніх держав у новій ідеології.

23. Основним відкриттям філософських шкіл пізньої античності вважається:

А) відкриття геліоцентричної будови сонячної системи;

Б) запровадження теорії ідей;

В) відкриття автономії людського розуму щодо обставин життя.

24. Середньовічна християнська схоластика базувала свої твердження на:

А) приписах вселенських соборів;

Б) рішеннях Папи Римського;

В) логіці.

25. Теза «Все наше пізнання залежить виключно від діяльності розуму» відповідає позиції:

А) ірраціоналізму;

Б) дуалізму;

В) раціоналізму.

26. Принцип активності, обґрунтований у німецькій класичній філософії, передбачав:

А) визнання активного впливу зовнішнього середовища на чуття людини;

Б) визнання доцільності політичної та громадської активності людини;

В) визнання того, що пізнання постає результатом розумової активності людини.

27. Згідно «Закону Божого: Книга буття українського народу», укладеного М.Костомаровим, слов’янський світ має об’єднати:

А) православна церква;

Б) Україна;

В) Росія.

28. Поняття буття у некласичній філософії:

А) позначається через поняття субстанції;

Б) подається як горизонт людського сприйняття дійсності;

В) осмислюється через поняття Абсолюту.

29. Серед концепцій походження людини найбільше сперечання відбувається навколо:

А) ідей креаціонізму та еволюціонізму;

Б) версії інопланетного походження та божественного створення людини;

В) теорії Дарвіна та трудової концепції марксизму.

30. До найперших ознак цивілізації відносять:

А) суспільство з ефективною державною владою;

Б) наявність у суспільстві мегаполісів, індустріального виробництва та ефективної держави;

В) появу міст, писемності, оброблення металів та держави.

Затверджено на засіданні

каф. філософії

Протокол № від

Зав. каф. Петрушенко В.Л.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал