Національний університет біоресурсів І природокористування україниPdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.62 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра іноземної філології і перекладу
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Декан гуманітарно-педагогічного факультету
____________Шинкарук В.Д.
«___» _______________ 2015 р.
РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО
на засіданні кафедри іноземної філології і
перекладу

Протокол №_12 від “ 17 ” червня
2015 р.
Завідувач кафедри
__________ Амеліна С.М.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
напрям підготовки ___________________________ спеціальність ___Переклад_____________________________________ спеціалізація
_____________________________________________________________
Факультет (ННІ) _гуманітарно-педагогічний__________________________
Розробники: __д.пед.н., проф.. Амеліна С.М., асистент Монашненко А.М.
Київ – 2015 р.

1.
Мета та завдання навчальної дисципліни
Методика викладання перекладу у вищій школі
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Освітньо-кваліфікаційний рівень
«Магістр»
Напрям підготовки
Спеціальність
8.02030304 «Переклад»
Спеціалізація
Характеристика навчальної дисципліни
Вид
Обов’язкова
Загальна кількість годин
108
Кількість кредитів ЕСТS
2
Кількість змістових модулів
3
Курсовий проект (робота) (за наявності)
Форма контролю
Залік
Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання
денна форма навчання
заочна форма навчання
Рік підготовки (курс)
1
Семестр
2
Лекційні заняття
15 год.
Год.
Практичні, семінарські заняття
15 год.
год.
Лабораторні заняття
-
год.
Самостійна робота
74 год.
год.
Індивідуальні завдання
-
год.
Кількість тижневих аудиторних годин для
денної форми навчання
2 год.
2.

Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання перекладу у вищій школі» є навчання студентів проведенню у вищому навчальному закладі занять з різних аспектів перекладацької діяльності з огляду на відмінності у викладанні перекладу як усного, так і письмового.
Основні завдання вивчення дисципліни «Методика викладання перекладу у вищій школі» полягають у тому, щоб навчити фахівців бути здатними здійснювати: гностичну функцію, тобто аналізувати свою професійну діяльність і навчальну діяльність студентів, добирати підручники і посібники, прогнозувати труднощі засвоєння студентами мовного і мовленнєвого матеріалу; конструктивно-плануючу функцію, тобто планувати й творчо конструювати навчально-виховний процес у цілому і процес навчання конкретного матеріалу з урахуванням особливостей ступеня навчання; організаторську функцію, тобто реалізовувати плани з урахуванням особливостей ступеня навчання; творчо розв'язувати методичні завдання у процесі навчання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

- положення теорії й практики перекладу; типи еквівалентності й критерії адекватності перекладу;
- основні перекладознавчі терміни; типи класифікації перекладів і різні види перекладацької стратегії;
- основні види перекладацьких відповідників і способи перекладу безеквівалентних мовних одиниць;
- методику здійснення письмового перекладу та типів компресії письмового тексту;
- методику проведення перговорів, у тому числі телефонних і відеоконференцій при участі усного перекладача.
вміти:
- скласти робочу програму згідно з вимогами кредитно-модульної системи;
- згідно з типом заняття визначити практичну, пізнавальну, розвиваючу та виховну цілі заняття;
- обрати відповідні прийоми роботи;
- скласти логічно побудований та послідовний план заняття;
- провести заняття;
- дотримуватися системності та послідовності у навчальному процесі;
- передбачити міжпредметні зв’язки та виховні моменти заняття;
- проаналізувати заняття.

3.

Програма та структура навчальної дисципліни для:
- повного терміну денної (заочної) форми навчання;
- скороченого терміну денної (заочної) форми навчання.
Назви змістових
модулів і тем
Кількість годин
денна форма
Заочна форма
тижні
усього
у тому числ
усього
у тому числі
л
п
лаб
інд
с.р.
л
п
лаб
інд
с.р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Змістовий модуль 1. Методика навчання перекладу як наука на етапі становлення
Тема 1. Основи дидактики перекладу.
11 2 2 7
Тема 2. Професійна компетенція перекладача.
9 1 1 7
Тема 3. Зміст навчання перекладу як процесу й результату.
9 1 1 7
Тема 4. Вправи у процесі навчання перекладу.
9 1 1 7
Разом за змістовим
модулем 1
38 5 5 28
Змістовий модуль 2. Методика навчання основним видам письмового та усного
перекладу
Тема
1.
Види перекладу.
Специфічні уміння та навики.
10 2 2 6

Тема 2. Письмовий переклад.
9 1 1 7
Тема
3.
Складові професійної компетенції викладача перекладу.
9 1 1 7
Тема 4. Методика формування перекладацьких вмінь та навичок.

9 1 1 7
Разом за змістовим
модулем 2
37 5 5 27
Змістовий модуль 3. Зміст навчання перекладу
Тема 1. Навчання перекладу та підготовка перекладачів у вищих навчальних закладах України.
9 2 2 5
Тема 2. Укладання робочої програми базового курсу
іноземної мови на перекладацькому відділенні
7 1 1 5
Тема 3. Організація самостійної роботи студентів.
7 1 1 5
Тема 4. Методика навчальної роботи з текстом.
6 1 1 4
Разом за змістовим
модулем 3

29 5 5 19
Усього годин
108 15 15 74
Курсовий проект (робота)
з ______________________
-
-
-
-
-
-
-
-
(якщо є в робочому навчальному плані)
Усього годин
4. Теми семінарських занять

№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1
Основи дидактики перекладу.
2 2
Професійна компетенція перекладача.
2 3
Зміст навчання перекладу як процесу й результату.
2 4
Вправи у процесі навчання перекладу.
1 5
Види перекладу.
1 6
Письмовий переклад.
1 7
Складові професійної компетенції викладача перекладу.
1 8
Методика формування перекладацьких вмінь та навичок.
1 9
Навчання перекладу та підготовка перекладачів у вищих навчальних закладах України.
1 10
Укладання робочої програми базового курсу іноземної мови на
1
перекладацькому відділенні.
11
Організація самостійної роботи студентів.
1 12
Методика навчальної роботи з текстом .
1
Разом
15
5. Теми практичних занять: не передбачено

№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1 2
6. Теми лабораторних занять: не передбачено

№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1 2
7.

Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня
засвоєння знань студентами.
1.
Які фази виділяють в процесі письмового перекладу? а) аналіз ТО; b) створення ТП; с) редагування ТП; d) всі вище перераховані.
2. Які з наведених вправ відносяться до вправ на засвоєння предметних знань? а) вивчіть ТО і складіть схему його головних понять; b) складіть словник термінів; c) знайдіть слова-синоніми; d) всі вище перераховані.
3. За допомогою яких завдань можна встановити тип ТО та його стильові ознаки? а) визначте транслатологічний тип ТО; b) визначте прийоми зовнішнього оформлення ТО; с) проаналізуйте особливості стилю ТО; d) всі вище перераховані.
4. Який етап називають також синтезуючим? а) етап породження тексту перекладу; b) етап аналізу тексту оригіналу; с) етап редагування тексту перекладу; d) всі вище перераховані.
5. Що є одиницею перекладу в еквівалентному письмовому перекладі? a) речення; b) склад; c) слово; d) текст.
6. Вправи для формування навичок можуть мати… . Продовжте твердження. а) обмежувальний або вільний характер; b) широкий або вузький характер; c) прямий або непрямий характер;
d) всі вище перераховані.
7. На які завдання поділяється етап редагування тексу перекладу? а) правка та оформлення ТП; b) здача ТП замовнику; c) правка та оформлення ТП та здача ТП замовнику; d) всі вище перераховані.
8. Які існують види підготовчих вправ? а) для розвитку вмінь аналізу ТО; b) для розвитку вмінь розпізнавання головної інформації в ТО; c) для засвоєння предметних знань і попереднього знайомства з термінологією; d) всі вище перераховані.
9. Виберіть найповніше визначення «додавання слів у текст перекладу»? а) введення у текст перекладу слів, що відсутні в ТО; b) введення у текст перекладу слів, що відсутні в ТО, але присутні в ньому імпліцитно; c) введення у текст перекладу слів; d) всі вище перераховані.
10. Виберіть можливі типи помилок? а) помилки, що несуттєво змінюють зміст ТО; b) помилки, що можуть суттєво змінити зміст ТО; c) помилки, що суттєво змінюють зміст ТО; d) всі вище перераховані.
11. Виберіть помилки, що відносяться до типу помилок, що несуттєво змінюють зміст ТО? а) звуження значення слова ТО; b) невірне виведення значення слова з контексту внаслідок незнання слова; c) надлишковість ТП внаслідок зловживання дослівним перекладом; d) всі вище перераховані.
12. До якого типу помилок відносяться помилки такі як «тавтологія»? а) помилки, що несуттєво змінюють зміст ТО; b) помилки, що можуть суттєво змінити зміст ТО; c) помилки, що суттєво змінюють зміст ТО; d) всі вище перераховані.
13. До якого типу помилок відносяться помилки такі як «зміна логічних зв’язків понять у реченні ТО»? а) помилки, що несуттєво змінюють зміст ТО; b) помилки, що можуть суттєво змінити зміст ТО; c) помилки, що суттєво змінюють зміст ТО; d) всі вище перераховані.
14. До якого типу помилок відносяться помилки такі як«вибір словникового відповідника без урахування контексту»? а) помилки, що несуттєво змінюють зміст ТО; b) помилки, що можуть суттєво змінити зміст ТО; c) помилки, що суттєво змінюють зміст ТО; d) всі вище перераховані.
15. До якого типу помилок відносяться помилки такі як«невірне виведення значення слова з контексту внаслідок незнання слова»? а) помилки, що несуттєво змінюють зміст ТО; b) помилки, що можуть суттєво змінити зміст ТО; c) помилки, що суттєво змінюють зміст ТО; d) всі вище перераховані.
16. До якого типу помилок відносяться помилки такі як«невірне визначення функції слова»? а) помилки, що несуттєво змінюють зміст ТО;
b) помилки, що можуть суттєво змінити зміст ТО; c) помилки, що суттєво змінюють зміст ТО; d) всі вище перераховані.
17. До якого типу помилок відносяться помилки такі як«застосування дослівного перекладу замість словникового відповідника »? а) помилки, що несуттєво змінюють зміст ТО; b) помилки, що можуть суттєво змінити зміст ТО; c) помилки, що суттєво змінюють зміст ТО; d) всі вище перераховані.
18. До якого типу помилок відносяться помилки такі як«невдала контекстуальна заміна замість словникового відповідника»? а) помилки, що несуттєво змінюють зміст ТО; b) помилки, що можуть суттєво змінити зміст ТО; c) помилки, що суттєво змінюють зміст ТО; d) всі вище перераховані.
19. Виберіть параметри аналізу тексту перекладу? а) ступінь смислової функціональної еквівалентності ТО і ТП; b) ступінь відповідності ТП жанровими характеристиками наукового тексту; c) ступінь відповідності ТП вимогам замовника; d) всі вище перераховані.
20. Визначте етапи навчання гетеровалентного перекладу? а) аналіз, осмислення, згортання, створення ТО; b) згортання, створення ТО; c) аналіз, осмислення ТО; d) осмислення, згортання ТО.
21. Усний переклад підрозділяється на… . Виберіть правильний варіант? а) послідовний; b) послідовний та синхронний; c) послідовний, синхронний та з аркуша; d) синхронний та з аркуша.
22. Послідовний переклад поділяють на… . Виберіть правильний варіант? а) абзацно-фразовий; b) послідовний; c) синхронний; d) абзацно-фразовий та послідовний.
23. За ознакою спрямованості послідовний переклад підрозділяється на… . Виберіть правильний варіант? а) абзацно-фразовий; b) послідовний та синхронний; c) односторонній та двосторонній; d) синхронний та з аркуша.
24. Які етапи усного перекладу розрізняють у процесі перекладу? а) інтерпретації ТО; b) інтерпретації та породження ТО; c) породження ТО; d) послідовність ТО.
25. Які навички усного перекладу виділяються? а) навички аудіювання; b) навички сприймання; c) навички оформлення перекладу; d) всі вище перераховані.
26. Вміння синхронного перекладу поділяють на… . Виберіть правильний варіант?
а) вміння перекладу в кабіні; b) вміння перекладу в кабіні та вміння «нашіптування»; c) вміння «нашіптування»; d) вміння синхронізації.
27. Для якого виду усного перекладу навичка імовірнісного прогнозування є необхідною? а) синхронного; b) послідовного; c) перекладу з аркуша; d) всіх видів.
28. Які з перелічених вправ відносяться до вправ для формування навичок калькування? а) передайте речення мовою перекладу за допомогою калькування; b) підберіть антоніми до незнайомих слів; c) підберіть синоніми до незнайомих слів; d) всі вище перераховані.
29. Які з наведених вправ відносяться до вправ на попереднє знайомство з термінологією? а) вивчіть ТО і складіть схему його головних понять; b) складіть словник термінів; c) знайдіть слова-синоніми; d) всі вище перераховані.
30. Які навички формуються під час виконання підготовчих вправ письмового перекладу? а) навички одномовної компресії; b) навички перефразування; с) навички прогнозування; d) всі вище перераховані.

2.

Методи навчання.
Пояснювально-ілюстративний, пошуковий, дослідницький, словесні методи (лекція, інструктаж, бесіда, пояснення), наочні методи, практичні методи для поглиблення знань, формування вмінь і навичок.
3.

Форми контролю.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до календарного
тематичного плану викладання дисципліни, де зазначено види і терміни контролю.
Для обліку і реєстрації показників успішності використовується рейтингова відомість успішності студентів.
Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики, або за допомогою роздрукованих завдань. Оцінювання тестів проводиться за власною методикою з приведенням підсумку до встановленої в рейтинговій шкалі балів.

4.
Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента відбувається згідно положенням «Про екзамени та заліки у НУБіП
України» від 20.02.2015 р. протокол № 6 з табл. 1.
Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни Rдис
(до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи Rнр (до 70 балів): R дис
=
R

нр
+
R ат*
5.

Методичне забезпечення
- Робоча навчальна програма дисципліни;
- Конспект лекцій з дисципліни;
- Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з дисципліни, завдань для обов’язкових контрольних робіт;
- Тестові завдання для підсумкового контролю знань студентів.

6.

Рекомендована література

Основна:
1.
Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності : підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” /
Л. М. Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 376 с.
Допоміжна:
1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. – М.: Академия, СПб., 2004.
2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – СПб, 2001.
3. Аликина Е.В.Переводческая семантография. Запись при устном переводе.
– М.: АСТ: Восток – Запад, 2006. – 156с.
4. Бим И.Л. Подход к проблеме упражнений с позиции иерархии целей и задач // Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия. –
М.,1991. – С.99-111.
5. Виноградов В.С. Перевод: общие и лексические вопросы. – М., 2004.
6. Гарбовский Н.К. Теория перевода. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004.
7. Ковганюк С. Практика перекладу. – К.: Дніпро, 1968.
8. Комиссаров В.Н. Теоретические основы методики обучения переводу. –
М..: МГЛУ, Рема, 1997. – 112с.
9. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – М., 2002.
10. Коптілов В. Теорія і практика перекладу. – К.: Юніверс, 2003.
11. Латышев Л.К. Технология перевода. Уч.пособие по подготовке переводчиков. – М.: НВИ-Тезаурус, 2000. – 280с.
12. Латышев Л.К., Провоторов В.И. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе. – М.:НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 136с.
13. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: Теория, практика, методика преподавания. – М., 2003.
14. Львовская З.Д. Теоретические проблемы перевода. – М.: Наука, 1985.
15. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методика перевода. – М.: Москов. лицей, 1996. – 201с.
16. Мирам Г.Э. Профессия: переводчик. – К.,1999.
17. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти /
Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики.
– К.: КІС, 2003. – 295с.
18. Основи перекладознавства. – Чернівці: Рута, 2008. – Укладачі: Нямцу
А.Є., Дащенко О.І., Гураль М.І., Сорвілова Т.В., Гермаківська Т.В., Тарангул

І.Л.
21. Паршин А. Теория и практика перевода. – М., 2000.
22. Петрова О.В. Теория, практика и дидактика перевода и их взаимосвязь в процессе подготовки переводчика // Проблемы профессиональной подготовки переводчиков. – Нижний Новгород, 2005. –
С.119-121.

7.

Інформаційні ресурси
http:// www.esl-library.com www.freedict.com/ondict/rus.html http://www.lingvo.ru/lingvo/
http:// www.oed.com

Лекція 1. Методика викладання перекладу як наука і навчальна дисципліна
1.
Методика викладання перекладу і її завдання
2.
Організація навчання перекладу
3.
Принципи навчання перекладу
Методика викладання перекладу і її завдання

Методика викладання перекладу перебуває на стадії становлення. Вона є частковою методикою загальної методики навчання. Об’єктом методики викладання перекладу є формування у студентів здатності здійснювати діяльність відповідного типу двомовної комунікації – перекладу.
Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання перекладу у вищій школі» є навчання студентів проведенню у вищому навчальному закладі занять з різних аспектів перекладацької діяльності з огляду на відмінності у викладанні перекладу як усного, так і письмового.
Основні завдання вивчення дисципліни «Методика викладання перекладу у вищій школі» полягають у тому, щоб навчити фахівців бути здатними здійснювати:
- гностичну функцію, тобто аналізувати свою професійну діяльність і навчальну діяльність студентів, добирати підручники і посібники, прогнозувати труднощі засвоєння студентами мовного і мовленнєвого матеріалу;
- конструктивно-плануючу функцію, тобто планувати й творчо конструювати навчально-виховний процес у цілому і процес навчання конкретного матеріалу з урахуванням особливостей ступеня навчання;
- організаторську функцію, тобто реалізовувати плани з урахуванням особливостей ступеня навчання; творчо розв'язувати методичні завдання у процесі навчання.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати:
- положення теорії й практики перекладу; типи еквівалентності й критерії адекватності перекладу;
- основні перекладознавчі терміни; типи класифікації перекладів і різні види перекладацької стратегії;
- основні види перекладацьких відповідників і способи перекладу безеквівалентних мовних одиниць;
- методику здійснення письмового перекладу та типів компресії письмового тексту;

- методику проведення перговорів, у тому числі телефонних і відеоконференцій при участі усного перекладача. вміти:
- скласти робочу програму згідно з вимогами кредитно-модульної системи;
- згідно з типом заняття визначити практичну, пізнавальну, розвиваючу та виховну цілі заняття;
- обрати відповідні прийоми роботи;
- скласти логічно побудований та послідовний план заняття;
- провести заняття;
- дотримуватися системності та послідовності у навчальному процесі;
- передбачити міжпредметні зв’язки та виховні моменти заняття;
- проаналізувати заняття.
Організація навчання перекладу
Навчання перекладу має не тільки суто прикладне значення – формування у студентів необхідної перекладацької компетенції. Воно виконує також важливі загально- лінгвістичні та загальноосвітні функції. Заняття перекладом спонукають студентів до звернення уваги на найтонші нюанси семантики і конотативних аспектів мовних одиниць, розкривають своєрідність системної організації і функціонування мов, особливо «картини світу», створюваної кожною мовою, загальне і особливе в культурі і мисленні представників різних мовних колективів.
Формування перекладацької компетенції сприяє всебічному розвитку особистості майбутніх перекладачів: формує у них уважність і почуття відповідальності, вміння користуватися довідниками та додатковими джерелами інформації, робити вибір, швидко приймати правильні рішення, виявляти і зіставляти численні лінгвістичні та екстралінгвістичні дані.
Професійна підготовка перекладача передбачає високу культуру, широку енциклопедичну ерудицію, комунікабельність, такт, постійне поповнення знань, розмаїття
інтересів. Всі ці якості проявляються у двох мовах і двох культурах.
Навчання перекладу значною мірою визначається мовною підготовкою студентів, залежно від якої існують дві навчальні ситуації.
У першій ситуації в процесі навчання беруть участь студенти, які вільно володіють як мовою оригіналу, так і мовою перекладу. У цьому випадку навчання перекладу зводиться до формування власне перекладацької компетенції, розвитку перекладацьких умінь і навичок, вміння використовувати мовні засоби на різних етапах міжмовної комунікації.

У другій ситуації навчання перекладу починається в умовах недостатнього володіння студентами іноземною мовою і здійснюється паралельно з вивченням цієї мови.
У цьому випадку доводиться враховувати відсутність достатньої мовної підготовки та випереджати (або доповнювати) власне перекладацьке навчання вивченням особливостей мови (або мов), знання якої (яких) необхідно для вирішення перекладацьких завдань.
У першу чергу, зміст будь-якої навчальної дисципліни визначається особливостями досліджуваного предмета і кінцевою метою навчання. Сутність перекладацької діяльності вивчає, осмислює і описує теорія перекладу, положення якої лежать в основі програми підготовки майбутніх перекладачів.
Однак, основне завдання курсу перекладу полягає не в повідомленні студентам деякої сукупності знань, а в підготовці з них висококваліфікованих фахівців, здатних виконувати переклади на професійному рівні. Тому значна частина курсу присвячується розвитку професійних перекладацьких умінь і навичок, оволодінню елементами перекладацької стратегії і техніки, накопиченню досвіду перекладу текстів різного ступеня складності. В основі цієї роботи лежить концепція професійної компетенції перекладача, що визначає обсяг і характер знань та умінь, якими повинен володіти перекладач. Конкретна структура змісту курсу перекладу будується з урахуванням місця цього курсу в навчальному плані ВНЗ і кількості навчальних годин.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал