Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра економічної теорії «затверджую»Pdf просмотр
Сторінка1/9
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра економічної теорії
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Декан факультету
_____________ А.Д. Діброва
«____»______________2015 р.
РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні кафедри економічної теорії
__________________________________
Протокол № ___від “____”_____2015 р.
Завідувач кафедри
_____________________ Рудий (М.М.)
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Макроекономіка

напрям підготовки
6.030504 – “Економіка підприємства”
Факультет економічний
Розробники к.е.н., доцент Пащенко Оксана Василівна
Київ – 2015

1. Опис навчальної дисципліни
Макроекономіка
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний
рівень
Галузь знань
0305 – « Економіка і підприємництво»
Напрям підготовки
6.030504 – “Економіка підприємства”
Спеціальність
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Характеристика навчальної дисципліни
Вид
Обов’язкова
Загальна кількість годин
120
Кількість кредитів EКTС
4
Кількість змістовних модулів
2
Курсовий проект (робота)
-
Форма контролю
Іспит
Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання
денна форма навчання заочна форма навчання
Рік підготовки
2 3 i 4
Семестр
4 4
Лекційні заняття
30 год.
4 год.
Практичні, семінарські заняття
15 год.
8 год.
Лабораторні заняття
-
-
Самостійна робота
75 год.
108 год.
Індивідуальні заняття
-

-
Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання
4 год.
-

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою дисципліни вивчення курсу «Макроекономіка» є надання студентам глибоких теоретичних знань з проблем функціонування економіки – важливої сфери життєдіяльності людини, дії об’єктивних економічних законів, ознайомлення з методами і умовами ефективного господарювання і цілісне систематичне уявлення про макроекономічну теорію і політику.
Логіка і структура курсу “Макроекономіка” дозволить студентам засвоїти необхідний обсяг знань, що дає можливість досягти високого рівня професійної та економічної компетентності майбутніх фахівців.
Завдання. Основними завданнями курсу є вивчення таких проблем, як:
- методи вимірювання динаміки рівнів національного виробництва;
- умови формування і наслідки порушення макроекономічної рівноваги;
- вплив інфляції на безробіття та економічний розвиток;
- методи державного бюджетно-податкового регулювання;
-
інструменти державної грошово-кредитної політики;
- оволодіння універсальним інструментарієм прийняття раціональних господарських рішень;
- пізнання закономірностей функціонування мікросистем (індивідів, домашніх господарств, підприємств, організацій) у різних ринкових ситуаціях.
- розкриття особливостей функціонування ринків факторів виробництва та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
Знати:
загальні закономірності функціонування національної економіки як макроекономічної системи; механізми досягнення рівноваги на загальнонаціональному товарному ринку, ринку праці, ринку грошей, формування загальної рівноваги в національній економіці та причини й фактори, які порушують цю рівновагу; економічні функції держави та основні інструменти фіскального і грошово-кредитного регулювання; взаємозв’язки внутрішньо економічних та міжнародних процесів, інструменти державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; соціальні проблеми функціонування національної економіки та способи надання громадянам соціальних гарантій.
вміти: застосовувати загальноекономічні закономірності для аналізу проблем динаміки та збалансованості національної економіки; дослідити причини порушення основних макроекономічних пропорцій та прогнозувати динаміку макроекономічних показників; розрахувати на основі загальнодоступних статистичних даних показники інфляції, зайнятості, безробіття, базові показники системи національних рахунків та дати пояснення їх динаміки; оцінювати вплив макросередовища на функціонування господарюючих суб’єктів та приймати економічно обґрунтовані рішення, які б враховували цей вплив.

3. Програма та структура навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни
Модуль І. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА
НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК

Тема 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА
Макроекономіка: місце і роль в розвитку економічної теорії. Предмет макроекономіки.
Макромодель кругообігу ресурсів, продуктів і доходів у змішаній економіці. Основні макроекономічні суб’єкти та їхня взаємодія.
Макроекономіка як теоретична основа економічної політики. Інструментарій макроекономічного регулювання.
Методи макроекономічних досліджень. Макромоделі. Функції макроекономіки.
Основні етапи розвитку макроекономіки: економічна таблиця Ф. Кене; класична економічна теорія; кейнсіанська теорія; неокейнсіанська та неокласична теорії.

ТЕМА 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ
РАХУНКІВ
Система національних рахунків як міжнародний стандарт макроекономічного рахівництва. Методологічні принципи системи національних рахунків. Основні категорії системи національних рахунків: інституціональна одиниця, сектори, економічні операції, рахунки.
Національна економіка та її агреговані показники. Основні макроекономічні показники: національний обсяг виробництва; загальний рівень цін; процентна ставка; зайнятість.
Система національних рахунків. Перехід до системи національних рахунків в Україні.
Валовий випуск, кінцева та проміжна продукція. Валовий національний продукт (ВНП) і методи його обчислення за видатками та доходами. Взаємозв’язок валового національного продукту (ВНП) з валовим внутрішнім продуктом (ВВП), з чистим національним продуктом
(ЧНП), з національним доходом (НД), з особистим доходом, з доходом кінцевого використання.
Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор. Фактичний та потенційний ВВП.
Рух і розподіл національного продукту. Національне багатство.
Функціональний та особистий розподіл доходів. Формування доходів.
Використання ВНП та НД для визначення рівня життя. Чистий економічний добробут
(ЧЕД).
ТЕМА 3. ТОВАРНИЙ РИНОК
Структура сукупного попиту. Фактори, які впливають на споживчий попит,
інвестиційний попит, попит держави та попит закордону.
Крива сукупного попиту AD. Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупний попит.
Сукупна пропозиція та фактори, що її визначають. Крива сукупної пропозиції AS. Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупну пропозицію.
Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Три варіанти макрорівноваги.
Мультиплікатор у моделі AD – AS.

ТЕМА 4. СПОЖИВАННЯ, ЗАОЩАДЖЕННЯ І ІНВЕСТИЦІЇ
Доходи домогосподарств як джерело споживання. Доходи і витрати домогосподарств у моделі економічного кругообігу. Особистий дохід у приватній закритій економіці та його складові. Особистий дохід у приватній закритій економіці та його складові. Особистий наявний дохід у приватній закритій економіці: його кількісна визначеність та розподіл. Заощадження та споживання домогосподарств. Зв’язок між диференціацією доходів і споживанням. : крива
Лоренца, децільний коефіцієнт, коефіцієнт Джині.

Кейнсіанська функція споживання. Гранична схильність до споживання та заощаджень.
Чинники, що впливають на граничну схильність до споживання. Гранична схильність до споживання та заощаджень. Гранична схильність до споживання та заощаджень. Середня схильність до споживання та заощаджень. Індуцьоване та автономне споживання. Чинники автономного споживання: багатство, заощадження.
Функції споживання з урахуванням фактору часу. Теорія Фішера про міжчасовий вибір споживача. Вплив на споживання поточного доходу, заощаджень та позик. Гіпотеза життєвого циклу Модільяні. Функція споживання за гіпотезою життєвого циклу. Гіпотеза постійного доходу. Функція споживання за гіпотезою постійного доходу.
Інвестиції в основний капітал. Кейнсіанська функція інвестицій. Гранична ефективність капіталу. Графічна та математична інтерпретація кейнсіанської функції інвестицій.
Неокласична функція інвестицій. Бажаний обсяг капіталу, граничні витрати на капітал, очікуваний обсяг виробництва. Модель гнучкого акселератора. Математична інтерпретація кейнсіанської функції інвестицій. інтерпретація неокласичної функції інвестицій.
Проста інвестиційна функція. Процентна ставка і прибутковість інвестиційних проектів.
Бухгалтерський метод визначення прибутковості інвестиційних проектів. Метод чистої дисконтованої вартості. Графічна інтерпретація простої інвестиційної функції. Зміна автономних інвестицій та її графічна інтерпретація. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування
Інвестиції в основний капітал. Кейнсіанська функція інвестицій. Гранична ефективність капіталу. Графічна та математична інтерпретація кейнсіанської функції інвестицій.
Неокласична функція інвестицій. Бажаний обсяг капіталу, граничні витрати на капітал, очікуваний обсяг виробництва. Математична інтерпретація неокласичної функції інвестицій.
Модель простого акселератора.
Заощадження та інвестиції. Заощадження як джерело і фінансове обмеження інвестицій.
Залежність заощаджень від доходу. рівновага між заощадженнями та інвестиціями як закон- тенденція. Класичний механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями. Кейнсіанський механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями. Роль фінансової системи в трансформації заощаджень в інвестиції. Фінансові посередники.
ТЕМА 5. СУКУПНІ ВИТРАТИ І ВВП
Сукупні витрати і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу
«витрати–випуск». Фактичні та заплановані витрати. Модель «кейнсіанський хрест».
Визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення–ін’єкції». Заплановані та незаплановані
інвестиції. Модель «заощадження–інвестиції».
Мультиплікатор витрат. Індуційовані й автономні витрати. Алгебраїчна модель простого мультиплікатора та його сутнісне визначення. Механізм мультиплікації автономних витрат.
Ефект мультиплікатора та його математична та графічна інтерпретація.
Сукупні витрати і потенційний ВВП. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту автономних витрат в умовах неповної зайнятості. Графічна та математична інтерпретація рецесійного розриву. Інфляційний розрив як наслідок надлишку автономних витрат в умовах повної зайнятості. Графічна та математична інтерпретація інфляційного розриву.

ТЕМА 6. ГРОШОВИЙ РИНОК
Пропозиція грошей. Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати. Грошова база і її компоненти: готівка і банківські резерви, обов’язкові й надлишкові резерви. Грошовий мультиплікатор, коефіцієнт готівки, резервна норма. Мультиплікація грошової бази банківською системою. Грошова пропозиція як функція процентної ставки і крива пропозиції грошей.
Попит на гроші. Класична теорія попиту на гроші. Рівняння грошового попиту кількісної теорії грошей. Кейнс про мотиви попиту на гроші. Кейнсіанське рівняння попиту на гроші і функція попиту на гроші. Процентна ставка як ціна грошей

Механізм грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку. Роль банківської системи в формуванні та функціонуванні грошового ринку

МОДУЛЬ 2. НАЦІОНАЛЬНА ТА СВІТОВА ЕКОНОМІКА
ТЕМА 7. РИНОК ПРАЦІ
Зайнятість і безробіття. Населення як джерело робочої сили. Показники рівня використання робочої сили: рівень зайнятості, рівень безробіття, коефіцієнт участі в робочій силі. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне, природнє. Повна зайнятість, неповна зайнятість, надмірна зайнятість. Обчислення природного рівня безробіття.
Механізм ринку праці. Неокласична теорія ринку праці. Неокласична функція попиту на працю. Неокласична функція пропозиції праці. Графічна інтерпретація неокласичної моделі ринку праці. Кейнсіанська теорія ринку праці. Кейнсіанська функція попиту на працю.
Кейнсіанська функція пропозиції праці. Графічна інтерпретація кейнсіанської моделі ринку праці.
Соціально-економічні наслідки від безробіття. Закон Оукена.
ТЕМА 8. ІНФЛЯЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ
Сутність та види інфляції. Темп інфляції та методи його обчислення. Види інфляції залежно від її темпів: помірна, галопуюча, гіперінфляція. Інфляція попиту, інфляція витрат.
Очікувана і неочікувана інфляція.
Причини та наслідки інфляції. Кейнсіанська теорія щодо причини інфляції та її недоліки.
Роль грошей в інфляційному механізмі: монетаристський та кейнсіанські підходи. Чинники
інфляції попиту і витрат. Інфляційні очікування. Наслідки високої інфляції.
Інфляція і безробіття. Крива Філіпса.
ТЕМА 9. ЦИКЛІЧНІ КОЛИВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
Економічні коливання. Циклічні і нециклічні коливання. Види циклічних коливань. Економічний (діловий) цикл: зміст, структура, індикатори.
Модель ділового циклу на основі механізму мультиплікатора-акселератора.
Інтерпретації ділового циклу: теорія Р.Фріша і теорія Д.Хікса. Модель реального економічного циклу.
Економічне зростання: зміст, фактори, вимірювання.
Виробнича функція. Трансформація виробничих факторів у продукт. Внесок окремих факторів у економічне зростання. Залишок Солоу. Економічне зростання на основі моделі AD-AS і кривої виробничих можливостей.
Модель економічного зростання Солоу. Основні передумови моделі. Вплив запасу капіталу на економічне зростання. „Золоте правило” нагромадження як критерій максимізації рівня споживання. Вплив приросту населення на економічне зростання.
Вплив технічного прогресу на економічне зростання. Висновки моделі Солоу.
Альтернативні моделі економічного зростання.
ТЕМА 10. ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Класична теорія державного регулювання. Марксистська теорія державного регулювання. Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання економіки. Передумови виникнення кейнсіанської теорії. Критика кейнсіанцями класичного положення про державне невтручання в економіку. Основні положення кейнсіанської теорії про вплив держави на економіку.
Роль держави в економічному кругообігу. Модель економічного кругообігу з урахуванням держави. Державні видатки.
Позики уряду. Перерозподільна функція держави. Стабілізаційна функція держави. Методи державного регулювання.

ТЕМА 11. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА
Поняття фіскальної політики.
Модель економічної рівноваги за методом
«витрати–
випуск». Трансформація функції споживання з урахуванням держави. Модель економічної рівноваги за методом «вилучення–ін’єкції». Вплив держави на кількісну визначеність приватних заощаджень. Державні та національні заощадження. Рівновага між національними заощадженнями та національними інвестиціями. Рівновага між приватними інвестиціями і внутрішніми джерелами їх фінансування.
Вплив держави на економічну рівновагу. Чисті видатки і трансформація функції споживання. Модель економічної рівноваги за методом „видатки-випуск”. Державні та національні заощадження. Модель економічної рівноваги за методом „вилучення-
ін`єції”.
Дискреційна фіскальна політика. Стимулювальна та стримуюча фіскальна політика. Граничний коефіцієнт податків і складний мультиплікатор видатків.
Мультиплікатор податків. Мультиплікативний вплив державних закупівель і чистих податків на реальний ВВП. Мультиплікатор збалансованого бюджету.
Автоматична фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як вмонтовані стабілізатори. Стабілізаційний вплив на економіку автоматичної фіскальної політики в умовах падіння та зростання виробництва. Ефект гальмування автоматичної фіскальної політики та необхідність її доповнення дискреційною політикою.
Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. Наслідки фіскальної політики на основі моделі „сукупний попит – сукупна пропозиція”. Вплив зниження податків на
ВВП. Згідно з теорією економіки пропозиції. Наслідки стимулювальної податкової політики для державного бюджету. Крива Лаффера про залежність між податковими ставками і податковими надходженнями до бюджету.
Фіскальна політика та державний бюджет. Вплив фіскальної політики та циклічних коливань на державний бюджет. Фактичне, потенційне та циклічне бюджетне сальдо. Оцінка бюджетної політики в умовах повної та неповної зайнятості.
Суперечність між стабілізаційною та бюджетною функціями фіскальної політики.
Концепції збалансування державного бюджету. Джерела дефіцитного фінансування.
Державний борг та ефект витіснення. Емісійне фіксування бюджетного дефіциту та
інфляція.

ТЕМА 12. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА
Сутність монетарної політики. Кінцеві цілі монетарної політики та зв'язок між ними.
Проміжні цілі монетарної політики та проблема їх вибору. Інструменти монетарної політики: операції на відкритому ринку, операції на валютному ринку, облікова (дисконтна) ставка, нормативи обов’язкового резервування.
Монетарна політика в моделі AD–AS. Монетарна політика на основі каналу «процентна ставка – інвестиції». Наслідки впливу на економіку стимулюючої монетарної експансії в короткостроковому періоді та їх графічна інтерпретація. Наслідки впливу на економіку монетарної експансії в довгостроковому періоді та їх графічна інтерпретація. Нейтральність грошей у довгостроковому періоді.


ТЕМА 13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Платіжний баланс. сутність та методологія складання платіжного балансу. Дебетові та кредитові операції. Еквівалентний обмін цінностей і трансферти. Автономна стаття «Помилки та упущення». Рахунок поточних операцій та його складові. Рахунок капітальних операцій і зміст його складових. Взаємозв’язки рахунків. Модель платіжного балансу. Модель балансу
автономних операцій. Резервні активи як регулююча стаття платіжного балансу.
Валютний курс. Валюта та його види. Номінальний валютний курс і способи котирування валюти. Чинники, що впливають на номінальний валютний курс. Паритет купівельної спроможності. Фіксований і плаваючий валютний курс. Модель реального валютного курсу. Двосторонній і багатосторонній валютний курс.
Вплив зовнішньої торгівлі на економіку. Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування рівноважного ВВП, обчисленого за методом «витрати–випуск». Гранична схильність до імпорту. Функція споживання у відкритій економіці. Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування економічної рівноваги, визначеної за методом «вилучення–ін’єкції».
Країна як чистий дебітор або як чистий кредитор. Чинник, що впливають на чистий експорт.
Функція чистого експорту. Вплив чистого експорту на ВВП, мультиплікатор витрат у відкритій економіці.
Структура навчальної дисципліни
Назви змістовних модулів і тем
Кількість годин денна форма заочна форма тижні усього у тому числі усього у тому числі л с с.р. л с с.р.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Змістовний модуль 1. Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники та
національний ринок
Тема 1. Макроекономіка як наука
1 7
2 1
4 9
1

8
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків
2 8
2 1
5 9

1 8
Тема 3. Товарний ринок
3-4 12 4
2 6
9


9
Тема 4. Споживання, заощадження та інвестиції
5-6 12 4
2 6
9

1 8
Тема 5. Сукупні витрати і ВВП
7 8
2 1
5 8,5 0,5 8
Тема 6. Грошовий ринок
8 9
2 1
6 8


8
Разом за змістовним модулем 1 56 16 8
32 54 2
3 49
Змістовний модуль 2. Національна та світова економіка
Тема 7. Ринок праці
9 8
2 1
5 10 1

9
Тема 8. Інфляційний механізм
10 8
2 1
5 9


9
Тема 9. Циклічні коливання та економічне зростання
11 10 2
2 6
10 1
9
Тема 10. Держава в системі макроекономічного регулювання
12 4,5 2
0,5 5
8,5 0,5

8
Тема 11. Фіскальна політика
13 11 2
1 8
9

1 8
Тема 12. Монетарна політика
14 9,5 2
0,5 7
8,5 0,5

8
Тема 13. Зовнішньоекономічна діяльність
15 10 2
1 7
8


8
Разом за змістовним модулем 2 64 14 7
43 64 2
3 59
Усього годин
120 30 15 75 120 4
8 108

Структура навчальної дисципліни
Назви змістовних модулів і тем
Кількість годин скорочена денна форма скорочена заочна форма тижні усього у тому числі усього у тому числі л с с.р. л с с.р.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Змістовний модуль 1. Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники та
національний ринок
Тема 1. Макроекономіка як наука
1 7
2 1
4 9
1

8
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків
2 8
2 1
5 9

1 8
Тема 3. Товарний ринок
3-4 12 4
2 6
9


9
Тема 4. Споживання, заощадження та інвестиції
5-6 12 4
2 6
9

1 8
Тема 5. Сукупні витрати і ВВП
7 8
2 1
5 8,5 0,5 8
Тема 6. Грошовий ринок
8 9
2 1
6 8


8
Разом за змістовним модулем 1 56 16 8
32 54 2
3 49
Змістовний модуль 2. Національна та світова економіка
Тема 7. Ринок праці
9 8
2 1
5 10 1

9
Тема 8. Інфляційний механізм
10 8
2 1
5 9


9
Тема 9. Циклічні коливання та економічне зростання
11 10 2
2 6
10 1
9
Тема 10. Держава в системі макроекономічного регулювання
12 4,5 2
0,5 5
8,5 0,5

8
Тема 11. Фіскальна політика
13 11 2
1 8
9

1 8
Тема 12. Монетарна політика
14 9,5 2
0,5 7
8,5 0,5

8
Тема 13. Зовнішньоекономічна діяльність
15 10 2
1 7
8


8
Разом за змістовним модулем 2 64 14 7
43 64 2
3 59
Усього годин
120 30 15 75 120 4
8 108


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал