Національний технічний університет україни «київський політехнічний інсттут» кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпепки зацарний В. ВСторінка11/13
Дата конвертації26.12.2016
Розмір2.56 Mb.
ТипЛекція
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Страхування відповідальності за завдану шкоду внаслідок експлуатації небезпечного об’єкта

Існують різні механізми державного регулювання промислової безпеки, відшкодування збитків, зумовлених аваріями і катастрофами на небезпечних промислових об’єктах. До них належать різні форми державної компенсації, самострахування об’єктів, об’єднані фінансові резерви об’єктів, різні форми фінансових гарантій. Питання обов’язкового соціального страхування у сфері цивільного захисту на даний момент у нашій країні остаточно не врегульовано.

Мета страхування за шкоду, завдану внаслідок експлуатації небезпечного об’єкта – підвищення промислової безпеки шляхом використання економічного механізму компенсації шкоди, завданої життю і здоров’ю, майну і природному середовищу в результаті аварій під час експлуатації небезпечних виробничих об’єктів, а також захисту майнових інтересів організацій, які експлуатують небезпечні виробничі об’єкти, на випадок таких аварій.

Для здійснення обов’язкового страхування визначаються:

– об’єкти, які підлягають обов’язковому страхуванню;

– ризики, від яких вони мають бути застрахованими;

– мінімальні розміри страхових сум.

До об’єктів, що підлягають обов’язковому страхуванню належать такі, в яких:

1) утримуються, використовуються, переробляються, утворюються, зберігаються, транспортуються, знищуються небезпечні речовини (займисті, окислюючі, пильні, вибухові, токсичні, високотоксичні, інші речовини небезпечні для навколишнього середовища);

2) використовується обладнання, яке працює під тиском понад 0,07 Мпа або при температурі нагрівання води понад 115°С;

3) використовуються стаціонарні вантажопідйомні механізми, ескалатори, канатні дороги, фунікулери;

4) одержуються розплави чорних та кольорових металів і сплави на основі цих розплавів;

5) проводяться гірничі роботи щодо збагачення корисних копалин, а також роботи в підземних умовах.

Визначено і ризики, за яких мають бути застрахованими небезпечні виробничі об’єкти. До них належать аварії, що супроводжуються руйнуванням споруд або технічних пристроїв, застосовуваних на небезпечному виробничому об’єкті, неконтрольовані вибухи або викиди небезпечних речовин.

На сьогодні рівень страхового захисту виробництв і споруд є недостатнім. Відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій значною мірою здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. У такій ситуації роль місцевих органів виконавчої влади має суттєво зрости. Організації, які входять до складу системи цивільного захисту, мають брати участь у всіх етапах підготовки і проведення страхування відповідальності небезпечних об’єктів за завдану шкоду. Спільно з органами Держнаглядохоронпраці і спеціалістами промислової безпеки, представники управління системи цивільного захисту мають брати участь в ідентифікації промислових об’єктів, які підлягають декларуванню безпеки, відслідковувати терміни підготовки декларацій.

Органи управління системи цивільного захисту повинні володіти інформацією про видачу і строк дії ліцензії на експлуатацію небезпечного об’єкта, а також інформацією про наявність і термін дії договору страхування відповідальності за спричинену шкоду під час експлуатації. Представники органів управління системи цивільного захисту мають брати участь в обговоренні напрямків використання резерву запобіжних заходів, який утворюється зі страхових внесків за даним видом страхування, який спрямовано на здійснення заходів з підвищення безпеки.


Література:

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т. 1. Техногенна та природна

небезпека. / За загальною редакцією В.В. Могильниченка.– К.: КІМ, 2007, с. 427 – 465.
Додаток 1

Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів
Затверджую

Керівник підприємства

___________ ___________________

Особистий Ініціали, прізвище

підпис

_______________________________Дата Печатка
Паспорт

потенційно небезпечного об'єкта

______________________________________________

(назва підприємства)

____________________ Галузі промисловості України

1 Довідкові дані______________________________________________________________

1.1. Підприємство ____________________________________________________________

1.2. Код підприємства за ЄДРПО України ________________________________________

1.3. Галузь промисловості _____________________________________________________

1.4. Відомча належність _______________________________________________________

1.5. Форма власності __________________________________________________________

1.6. Адреса __________________________________________________________________

1.7. Телефон, факс ____________________________________________________________

1.8. Керівник підприємства _____________________________________________________

2 Природні умови

2.1. Геологічно небезпечні явища ________________________________________________

2.2. Гідрогеологічно небезпечні явища ____________________________________________

2.3. Морські гідрологічно небезпечні явища _______________________________________

2.4. |Метеорологічно небезпечні явища ___________________________________________

2.5. Пожежі __________________________________________________________________

3 Загальні дані

3.1. Площа підприємства, тис. м2 ________________________________________________

3.2. Вартість основних фондів |підприємства, млн. грн. ______________________________

3.3. Загальна чисельність працівників ______________________ _____________________

проектна фактична

3.4. Найбільша зміна ___________________________________________________________

3.5. Рік уведення до експлуатації _________________________________________________

3.6. Санітарно-захисна зона підприємства, м _______________________________________

3.7. Категорія з ЦО _____________________________________________________________

3.8. Ступінь хімічної небезпеки __________________________________________________

3.9. Нормативне значення показника безпечності підприємства _______________________

п/п Номенклатура основної продукції Потужність підприємства |______________________ _____________________

проектна фактична

4. Основна сировина, продукція, допоміжні матеріали

п/пНайменування

Шкідливість

Небезпечність

Кількість

Клас

СДОР,

токсичністьВибухо-пожежна

Радіаційна

Інша

Максимальна

Порогова (нормативні документи)

1.

1.1


1.2

Продукція


2.

2.1


2.2

Сировина


3.

3.1


3.2

Допоміжні матеріали

5. Небезпечні технологічні процеси виробництвап/п


Найменування технологічного процесу

Вид небезпеки

Невідповідність вимогам безпеки

Стан технологічного обладнання
6. Основні виробничі будови і спорудип/п
Найменування будов, споруд

Категорія вибухопожежо-небезпеки

Ступінь вогнестійкості

Технічний стан споруди

Наявність проектно-конструкторської документації

Утримувач документації

Ступінь зносу основного обладнання

7. Основні технологічні трубопроводи та інженерні мережіп/пНайменування, діаметр, довжина

Небезпечні

параметриСтан трубопроводу

Невідповідність вимогам експлуатації

Тиск, атм.

Градуси, С8. Склади небезпечних речовинп/п


Найменування складу, перелік речовин

Клас небезпеки речовини

Кількість

Невідповідність умовам зберігання

м3

т9. Ємкості з небезпечними речовинами

№ п/п

Найменування речовини

Найменування ємкості

Місткість однієї

Кількість ємностей, шт.

Параметри зберігання

Клас небезпеки речовини

Невідповідність вимогам зберігання

м3

т

Тиск, атм.

Град., С10. Гідротехнічні спорудип/п


Найменування споруди

Стан споруди

Речовина заповнення

Обсяг речовини

Клас небезпеки речовини11. Очисні споруди№ п/п

Найменування споруди та метод очищення

Пропускна здатність, м3, т/рік

Ефективність очищення

Проектна

Фактична

Найменування інгредієнта

Середня концентрація

За проектом мг/л

Фактично мг/л


12. Речовини з токсичними продуктами згорянняНайменування речовини

Кількість речовини

Найменування продуктів згорання

Клас небезпеки продуктів зрогання

Кількість продуктів згорання
13. Небезпечні сполукиРечовини, які при взаємодії з водою, киснем, повітрям, іншими речовинами здатні вибухати або горіти

Речовини, які при взаємодії утворюють нові небезпечні або шкідливі сполуки

Назва взаємодійних речовин

Дія (В-вибух, Г-горіння)

компоненти

сполуки

Назва

Кількість

Назва

Кількість

Клас небезпеки


14. Технологічні викиди шкідливих речовин№ п/п

Найменування шкідливої речовини

Клас небезпеки

Викинуто фактично, т/рік

Дозволений викид, т/рік (посилання на нормативні документи)

В атмосферу

У водоймища

В атмосферу

У водоймища

15. Відходи виробництва№ п/п


Найменування шкідливих відходів

Клас небезпеки

Фізико-хімічна характеристика

Використано або знищено, т/рік

Складується

На об’єкті

На полігоні

Фактична кількість

Допустима кількість

Фактична

кількістьДопустима кількість16. Характеристика основних джерел небезпеки підприємства№ п/пНайменування джерела небезпеки

Вид небезпеки (хімічна, вибухопожежна, радіаційна, гідродинамічна, біологічна)

Рівень можливих НС (об’єктовий, місцевий, регіональний, загально-державний)

Максимально можливе територіальне поширення НС, км, м2

Розмір очікуваних

Матеріальних збитків, тис. грн.

Людських жертв, осіб

17. Реципієнти НС (заповнюється для НС максимально високого рівня)№ п/п

Найменування реципієнтів

Показник, одиниця виміру

Кількість

1.

Матеріальні об’єкти: об’єкти інфраструктури промисловості; транспорту; житлово-комунального господарства

Питома вага зруйнованих основних фондів, % від загального обсягу основних фондів
2.

Населення: персонал підприємства; мешканці житлових будинків; пасажири транспортних засобів

Кількість постраждалих осіб
3.

Водойми

Назва водоймища та обсяг забруднення, % від забруднення водного об’єму
4.

Сільське господарство

Вилучення території із сільськогосподарського обороту, га
5.

Лісове господарство

Вилучення ділянок з лісогосподарського обороту, га
6.

Об’єкти особливого природоохоронного значення. Рекреаційні заповідні території

Площа пошкодження, % від загальної площі
18. Аварії, що мали місце на підприємстві№ п/п

Дата аварії

Характер аварії

Причини аварії

Кількість постраждалих

Обсяг викидів (зливів) шкідливих речовин, м3, т, хімічний склад

Матеріальні збитки

З тяжкими пошкодженнями

Загинуло

Разом
19. Сили та засоби ліквідації аварій та їх наслідків1.
2.
20. Захисні споруди цивільної оборони, їх характеристика1.
2.
21. Додаткова інформація1.
2.
22. Відповідальні особиПосада

Прізвище, ім'я та по батькові

Підпис

Дата
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал