Національний банк україни університет банківської справи (м. Київ) харківський інститут банківської справиPdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації20.06.2017
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4   5

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ (м. Київ)
ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ І
КОНФЛІКТОЛОГІЯ

ПРАКТИКУМ
Харків
2013

2
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри соціально-гуманітарних
дисциплін, протокол № 5 від 27 квітня 2012 р.
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою ХІБС УБС
НБУ, протокол від р.
Молодоря Т.С.
Психологія управління і конфліктологія Практикум. – Харків ХІБС
УБС НБУ, 2013. – с Молодоря Т.С., 2013
© ХІБС УБС НБУ, 2013

3
ЗМІСТ
Передмова ...................................................................................................... 4 Зміст навчальної програми дисципліни ..................................................... 6 Плани практичних занять з методичними рекомендаціями, література ......................................................................... 9 Практичне заняття №1 .................................................................................. 9 Практичне заняття №2 ................................................................................. 11 Практичне заняття №3 .................................................................................. 20 Практичне заняття №4 .................................................................................. 27 Завдання для самостійної роботи за темами дисципліни з методичними рекомендаціями, запитання для самоконтролю знань, література. 34 Самостійна робота №1 ................................................................................. 35 Самостійна робота №2.................................................................................. 39 Самостійна робота №3 ................................................................................. 41 Самостійна робота №4.................................................................................. 44 Самостійна робота №5.................................................................................. 47 Самостійна робота №6.................................................................................. 51 Самостійна робота №7.................................................................................. 52 Самостійна робота №8.................................................................................. 57 Самостійна робота №9.................................................................................. 62 Список літератури ......................................................................................... 65

4
ПЕРЕДМОВА
Важливою умовою діяльності економіста є його здатність ефективно взаємодіяти з навколишнім світом, оточуючими людьми, колегами в системі міжособистісних стосунків, що зводиться до сукупності вмінь і орієнтації в соціальних ситуаціях, правильної оцінки емоційних особливостей інших людей, вибору адекватних способів спілкування з ними та реалізації їх в процесі взаємодії. Психологія управління є нині однією з найактуальніших наук, проблемам якої приділяється значна увага. Сучасний фахівець має бути носієм передових технологій, йому мають бути доступні всі досягнення вітчизняної та зарубіжної науки. Тому вивчення даного курсує необхідним для формування сучасного фахівця та керівника, для здійснення ефективного управління на основі теоретико-практичних досліджень, адаптованих до вітчизняних умов. Вивчення дисципліни "Психологія управління і конфліктологія" — дасть змогу студентам оперувати знаннями наукових основ управління організаціями під час формування сучасного підходу до вирішення не лише економічних, ай проблем психологічного характеру, а також набути вмінь та психолого-економічних навичок створення умов для ефективної взаємодії працівників у групі. Відповідно до затвердженої програми при вивченні дисципліни розглядаються аспекти визначення психологічної придатності індивіда до керівної діяльності, методи добору кадрів з урахуванням психологічної специфіки, поділу і кооперації праці, взаємини і спілкування людей при виконанні спільних завдань, способи активізації діяльності персоналу через формування стійких мотивів, генерацію й пошук нових ідей та психологічні тренінги психологічний імідж організації і фірмовий стиль та варіанти створення психологічної служби організації. Засвоєння програми курсу має забезпечити досягнення трьох компонентів навчальних цілей когнітивних (знання соціально- психологічних аспектів управління, психології особистості та їх взаємозв'язок); афективних (позитивне ставлення до психологічних основ управління психомоторних (навички тестування та обробки результатів, навички спілкування, дискусій, колективного прийняття рішень і навички презентацій. Програмою дисципліни Психологія управління і конфліктологія для студентів, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, передбачено проведення лекційних, практичних занять, виконання самостійної та індивідуальної робіт. Навчальний процес за дисципліною відрізняється прикладною спрямованістю.
В основі практичної складової навчання кожного студента
— самостійна робота з текстами, тестами, групова робота з текстами
робота в малих групах (критичний аналіз, спілкування, прийняття рішень тощо, дискусії, презентації. Самостійна діяльність студентів магістратури складається з декількох напрямків самостійна робота з теоретичним матеріалом, самостійна робота для підготовки до практичних занять та самостійно - кооперативна робота з колегами за підтримкою викладача безпосередньо на практичних заняттях. Саме інтеграція різнопланових навчальних дій створює необхідні умови для засвоєння основних положень даної дисципліни. Практикум з дисципліни Психологія управління і конфліктологія змістовно орієнтований на її забезпечення практичних занять та самостійної роботи студентів необхідними інформаційно-методичними матеріалами. Пропоновані вправи, ігри, завдання орієнтовані на психодіагностику знань, умінь, навичок, формування психологічної та комунікативної компетентності економістів, необхідної для ефективної фахової діяльності.

6
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Загальні засади психології управління Основні джерела та передумови виникнення психології управління як самостійної галузі знань. Поняття "психологія управління" і "психологія менеджменту" — спільне та особливе. Предмет, об'єкт та завдання психології управління. Структура, функції та основні категорії психології управління. Методологія і методи психології управління. Становлення і розвиток зарубіжної та вітчизняної психології управління. Перспективи розвитку психології управління.
Зв'язок психології управління з іншими навчальними дисциплінами та місце її в структурі управлінських дисциплін. Психологічна структура управлінської діяльності. Специфіка управлінської діяльності. Аналіз психологічних умові особливостей управлінської діяльності. Морально-психологічні засади управлінської діяльності. Психологія професіоналізму. Соціокультурний і етнопсихологічний контексти управлінської діяльності. Психологічний зміст функцій управління.
Тема 2. Особистість як об'єкт у психології управління Індивід, індивідуальність, особистість в управлінні. Теорії особистості та їх використання в управлінській практиці. Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості та урахування їх у системі управління. Особливості поведінки особистості в групі. Становище індивіда в системі міжособистісних відносин у групі, суспільстві, його права, обов'язки і привілеї. Особистість як суб'єкт суспільних відносин, сукупність їх ставлення до життя в різних його проявах, погляд на особистість. як на суб'єкт відносин у суспільстві. Активність особистості як форма прояву її індивідуальності, творчості та професіоналізму.
Тема 3. Особистість як суб'єкт управління. Психологія особистості
керівника Керівник як об'єкт психологічного дослідження. Проблема створення механізму управлінської кар'єри: прогнозування професійного розвитку, розроблення принципів ділового росту керівників і теоретичних моделей планування кар'єри. Управлінські ролі керівника міжособистісні, інформаційні, ролі, пов'язані з прийняттям рішень. Керівник як лідер організації. Поняття "керівництво" і "лідерство" — схожість і відмінності. Керівник-новатор. Керівник-вихователь.
Психологічні особливості стилів керівництва. Типи стилів керівництва авторитарний (патріархальне, автократичне, бюрократичне, харизматичне керівництво, демократичний, ліберальний. Сучасні (новаторські) концепції стилю керівництва. Взаємозв'язок стилю з національною культурою. Психологічні типи керівників у практиці зарубіжних та вітчизняних авторів. Труднощі, вимоги та обмеження в роботі керівників. Успіх керівника. Залежність успіху від стилю керівництва. Якості іриси керівника, що досягає успіху (психологічні, інтелектуальні, професійні, соціальні. Показники ефективності керівника.
Тема 4. Психологія управлінського спілкування Форми управлінського спілкування субординаційна, службово- товариська, дружня. Принципи управлінського спілкування принцип створення умов для виявлення й розкриття особистісного потенціалу співробітників принцип раціонального розподілу повноважень і відповідальностей принцип ефективного використання заохочення й покарання принцип раціонального використання робочого часу керівника (принцип пріоритетів і принцип
Парето). Складові управлінського спілкування — комунікативна, інтерактивна, перцептивна. Вербальне (словесне) і невербальне спілкування.
Нерефлективне слухання, візуальний контакт, пози, жести, взаємне розташування в просторі, міжособистісна відстань, ведення записів під час ділової бесіди, посмішка тощо. Типові зони спілкування. Інтерактивна складова процесу — спілкування як взаємодія партнерів, які представлені кооперацією і конкуренцією. Перцептивна складова спілкування ідентифікація, стереотипізація, рефлексія, зворотний зв'язок, емпатія. Типові спотворення уявлень про іншу людину "ефект ореола, "ефект упередження, "проекція.
Тема 5. Психологія прийняття управлінських рішень Теоретичні основи прийняття рішень у психології управління. Прийняття рішень як одна з основних складових управлінської діяльності. Психологічні складові механізму вибору й реалізації рішень, визначення пріоритетних завдань, що підлягають розв'язанню. Організація групової дискусії.
Зміст методів прийняття оптимальних рішень у психології управління. Моделі поводження керівника в процесі прийняття і реалізації управлінських рішень.
Тема 6. Основні джерела і причини виникнення конфліктів в
управлінні
Конфлікт як складне соціальне явище ознаки конфлікту, предмет, загальна формула, суб’єкти та об’єкти конфлікту. Структурна модель конфлікту схема, елементи. Умови виникнення. Функції конфлікту. Загальні та часткові причини виникнення конфліктів Об’єктивні та суб’єктивні причини конфліктів, їх характеристика. Стадії протікання конфлікту. Форми протікання суперечливі психологічні стани сторін, відкриті суперечливі дії сторін на індивідуальному чи груповому рівнях.
Тема 7. Види конфліктів. Типологія конфліктних особистостей
Класифікація конфліктів внутрішньоособистіснї, міжособистісні, між особистістю і групою, міжгрупові відкриті і закриті вертикальні та горизонтальні об’єктні та безоб’єктні. Межі конфлікту просторові, часові. Типологія конфліктів М. Дойча: три структурних рівні за типами учасників особистість, група, нація) та два рівні — за видами відносин
(внутрішньосистемний і міжсистемний. Шість типів конфліктних особистостей демонстративний, ригідний відсталий, некерований, надточний, раціональний, безконфліктний.

Тема 8. Управління конфліктами Сутність управління конфліктом та його діагностика Організаційні або адміністративні та міжособистісні способи управління конфліктами. Організаційні способи чітке формування вимог, використання координуючих механізмів, система заохочень. Міжособистісні способи розв'язання конфліктів — п'ять стратегій управління ухилення, поступка, примушування, компроміс, співробітництво. Основні правила розв'язання конфлікту. Наслідки конфліктів повна ліквідація конфронтації взаємним примиренням сторін на якійсь основі винесення конфліктуючих сторін або однієї з них за межі колективу зникнення конфронтації, коли одна із сторін виходить переможцем, а інша
— визнає себе переможною послаблення конфлікту.
Зникнення протистояння механічна ліквідація конфлікту (несподіване розформування колективу, звільнення одного з учасників конфлікту тощо. Рівні розв'язання конфліктів перший, другий, третій. Уроки конфліктів, поради, рекомендації.

Тема 9. Профілактика конфліктів в організації
Напрями профілактики конфліктів. Залучення керівників середньої ланки управління до спільного вироблення рішень. Удосконалення організаційних структур управління. Принципи створення та структура мережі малих підприємств. Профілактика конфліктів за стратегією управління персоналом модель стратегії управління персоналом, кадрова політика, кадрова робота, підбір кадрів. Управління компетенцією працівників як напрям профілактики конфліктів складові компоненти компетенції особистості, етапи життєвого циклу компетенції, управління компетенцією нарівні організації та нарівні особистості. Управління поведінкою особистості для запобігання конфліктам. Загальні правила безконфліктної поведінки в організації.

2.1. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Загальні вказівки Наведені завдання до практичних занять мають бути опрацьовані студентом попередньо, при підготовці до практичних занять.

Практичне заняття № 1.
Тема 3. Особистість як суб'єкт управління.
Психологія особистості керівника
Мета: вивчити психологічні властивості особистості, затребувані у фаховій діяльності і зокрема, при реалізації управлінських функцій.
Завдання:
1. Виконати аналіз ситуаційної вправи Створи себе сам. [4, с- 199].
2. Підготувати виступ-презентацію щодо планування власного професійного розвитку і кар’єри на підставі таких базових установок

ким я хочу бути через 3,5,10 років

у якій галузі себе бачу і чому саме в ній

які якості в мене для цього є

яких знань та умінь я потребую

яких помилок хотів би уникнути.

10
Питання для обговорення за темою заняття
1. Чи існує взаємозв’язок між психологічними особливостями індивіда та успішною фаховою діяльністю
2. З яких компонентів складається психологічний портрет індивіда
3. Розкрийте взаємозв’язок темпераменту та кар’єри на прикладі ситуаційної справи Створи себе сам.
4. Проаналізуйте відповідність професійної діяльності кожного з героїв ситуаційної вправи Створи себе сам їхнім особистісним характеристикам.
5. Визначте для кожного героя умовно-ідеальну діяльність.
6. Проаналізуйте основні помилки розбудови професійної діяльності героями ситуаційної вправи Створи себе сам.
7. Хто з них, на Вашу думку, має найкращі шанси стати успішним керівником.
Форми контролю знань – усне опитування, аналіз ситуаційної вправи
Обладнання заняття – мультимедійний проектор
Рекомендована література до теми
1,2,3,4,7, 9,11,12,13,14,15,17,19,21,22, 29,37,42,44,45,47,48,49
Психологічні вправи
У ході першого практичного заняття з дисципліни вирішуються декілька важливих завдань, як організаційних (знайомство з викладачем, засвоєння необхідних вимог і правил, такі особистісних (актуалізація потребу психолого-педагогічних знаннях і вміннях, прийняття вимог і правил як значущих, налаштовування на плідну подальшу співпрацю. Якщо вирішення організаційних завдань можливе і при застосуванні традиційних підходів (представлення, переклик, повідомлення про вимоги, то формування особистого прагнення слухачів до ефективної роботи на практичних заняттях неможливе без активних навчальних методів і форм ігор, дискусій, роботи в підгрупах і т. ін. Запропоновані нижче завдання спрямовані на ефективне вирішення як організаційних, такі особистісних завдань. Для знайомства викладача і групи пропонується декілька методик, що дозволяють викладачу — краще запам'ятати імена слухачів, їх зовнішні і внутрішні характеристики, а слухачам — актуалізувати потреби у само - і взаємопізнанні.
Психологічні вправи для знайомства з викладачем та групою
Виконайте запропоновані нижче психологічні вправи на знайомство з викладачем та групою, а вдома самостійно проаналізуйте процес їх виконання і результати (для викладача, групи і особисто Вас.
Вправа 1. Снігова грудка» Відомо, що для людини найприємніше слово — власне ім'я. Допоможіть викладачу швидше запам'ятати Ваші імена, а Вам — зняти зайве емоційне напруження, відчути свою належність до групи, почати цікавитись один одним.

11
Хід виконання
1.Розподіліться на 2 підгрупи. Перша підгрупа виконує варіант «Імена-асоціації». Гра проводиться по колу. Перший учасник називає своє ім'я і слово, що називається на ту ж літеру, що і його ім'я. Наприклад Мене звуть Дмитро, я люблю друзів. Другий повторює ім'я і слово попереднього і додає своє ім'я і слово. Наприклад, Дмитро любить друзів. Мене звуть Марина, я люблю море. Наступний гравець називає вже два імені і слова плюс своє. Останній гравець повторює всі імена і слова. Умова не можна повторювати слова. Друга група виконує другий варіант Імена - дії. Гра проводиться по колу. Принцип гри той самий. Але ім'я супроводжується дією по відношенню до свого правого сусіда. Наприклад, перший учасник говорить Мене звуть Микола, і я роблю ось так. » — потискає руку сусіду, що знаходиться праворуч. Його сусід Микола робить ось так — потискає руку правому сусіду і продовжує Мене звуть Сергій, я роблю ось так. » — ляскає сусіда по долонях і т. д. Таким чином, останній гравець повторює всі імена, одночасно роблячи рухи, які показали господарі імен. В цьому варіанті є три умови обов'язково торкнутись свого сусіда, рухи неповинні бути однаковими, дотики неповинні спричиняти болісних чи неприємних (фізично чи психологічно) відчуттів.
Вправа 2. Зустріч в аеропорту» Спробуйте описати свою зовнішність. Для цього уявіть, що Вам треба зустріти в аеропорту незнайому людину. Опишіть себе, щоб вона Вас відразу ж впізнала. Надалі або кожен зачитує свою характеристику, або викладач збирає їх, зачитує і присутні вгадують, про кого йдеться, а можна навіть розіграти ситуацію Зустрічі, обираючи по черзі різного «зустрічаючого» та того, хто прилітає.
Вправа 3. Хто Я?» Надайте письмово в зошиті десять відповідей на запитання Хто Я. Надалі кожен зачитує свій список, пояснює черговість тих чи інших відповідей, труднощі і вагання, які виникали під час виконання завдання і т. ін. Всі разом обговорюють важливість психологічної рефлексії, значення і проблеми самопізнання і розкриття своїх індивідуальних властивостей перед іншими людьми.

Практичне заняття № 2.
Тема 4. Психологія управлінського спілкування
Мета: вивчити психологічні особливості різних форм ділового спілкування
Завдання 1. Підготуватися до проведення ділової гри на занятті
Ділова гра Спілкування керівника.

12
Група поділяється на дві підгрупи. Почергово кожна моделює одну із виробничих ситуацій із діяльності керівника

безпосереднє спілкування керівника відділу маркетингу з потенційним клієнтом з метою просування своєї продукції з використанням аргументів щодо гарного співвідношення – ціна- якість, фактичної частки на ринку, забезпечення післяпродажного сервісу, наявності відзнак фахових спеціалізованих виставок, стабільної роботи підприємства на ринку впродовж 15 років

телефонна розмова керівника відділу логістики із постачальником в іншому місті з приводу невчасного виконання договірних зобов’язань: пройшло 5 днів як здійснено сплату через банк за 100 одиниць комплектуючих, але досі підприємство не одержало нічого

відповідь головного бухгалтера на телефонний дзвінок посадовця із пенсійного фонду з приводу нарахування штрафу за несвоєчасне подання щомісячної звітності – затримка на 1 день у зв’язку із раптовою хворобою бухгалтера, що відповідає за подання інформації

дисциплінарна бесіда керівника відділу із підлеглим, що вдруге за останній місяць запізнився на 30 хвилинна роботу

безпосереднє спілкування керівника господарського відділу із інспектором пожежного нагляду з приводу незадовільного дотримання правил пожежної безпеки (вогнегасники в недостатній кількості та із закінченим терміном експлуатації тощо. Методичні вказівки. У будь-якій ситуації намагайтесь вести бесіду в контексті особистого інтересу партнера, для чого визначте ці інтереси. Сформулюйте для кожного персонажу актуальні потреби. При моделюванні ситуації враховуйте ті можливості, які Ви маєте для задоволення цих потреб.

Завдання 2. Вивчити правила критики та різновиди критичних
оцінок та визначити найбільш придатні з них для ситуацій, що
наведені нижче.
Різновиди критичних оцінок:
Незалежно від посади будь-яка людина може опинитися як в ролі того, що критикує, такі в стані критикованого.
1. Всі форми критики підлеглого можуть бути використані вами як керівником за умови, що ваш підлеглий глибоко поважає вас як начальника і цінує вашу думку про себе. Бажаючи виглядати в очах свого начальника гідно, він стерпить будь-яку критику і докладе зусилля, щоб виправити положення, що створилося.
2. Бажано, критикуючи, знати свого підлеглого, його індивідуальні особливості. Тому що одну людину можна міцно посварити, а іншого не
можна — до нього потрібно використовувати щадну або навіть підбадьорюючу, а інколи і хвалебну критику.
3. Якщо підлеглий відноситься до вас як до начальника дуже недоброзичливо, підозріло, тоне можна до нього взагалі використовувати негативні оцінки. Їх обов'язково потрібно поєднувати з позитивними, відзначаючи гарні риси вдачі підлеглого старанність, ініціативність, сумлінність, творчий підхід до справи і так далі
4. По відношенню до колеги не можна використовувати всі види критики, які можуть бути застосовані до підлеглих. Наприклад Ну як же так Така талановита людина, а робота виконана на низькому рівні.
5. По відношенню до начальника можливо використовувати ще менше форм критики.
6. До публічної критики є особливі вимоги. Вона має бути

принциповою, тобто промовець не лише повинен мати власну точку зору, але і чітко представляти, від імені кого він критикує від себе, від колективу, підприємства, міста, області, регіону

аргументованою, заснованою на фактах, прикладах, розрахунках

відкритою, публічною

доброзичливою, тому що така критика не вбиває людину, а спонукає її до дій для виправлення недоліків

конструктивною, тобто закінчуватися певними пропозиціями по усуненню недоліків. Види критики
1. Підбадьорююча критика Нічого, наступного разу зробите краще. А заразне вийшло.
2. Критика-докір: Ну що ж ви Яна вас так розраховував Або Ех ви Я був про вас більш високої думки
3. Критика-надія: Сподіваюся, що наступного разу ви зробите це завдання краще.
4. Критика-аналогія: Раніше, коли я був таким, як ви, молодим фахівцем, то теж допустив таку саму помилку. Ну і попало мені від начальника
5. Критика-похвала: Робота зроблена добре, але не для цього випадку.
6. Критика-стурбованість: Я дуже заклопотаний станом , що склався, подів, тому що за невиконання цього завдання в строк несе відповідальність весь колектив.
7. Безособова критика У нашому колективі є ще працівники, які не справляються зі своїми обов'язками. Не називатимемо їх прізвища. Думаю, що вони і самі зроблять для себе належні виводи.
8. Критика-співпереживання: Я добре вас розумію, входжу у ваше становище, але справа невиконана. Критика-жаль: Я дуже жалкую, але повинен відзначити, що ваша робота виконана неякісно.

14 10. Критика-здивування: Як Невже ви не зробили ще рабо¬ту? Не чекав
11. Критика-іронія: Робили, робили і, зробили. Робітка що надо! Лише як тепер в очі начальству дивитися будемо
12. Критика-натяк: Я знав одну людину, яка поступила точно так само, як ви. Потім йому довелося погано
13. Критика-пом'якшення: Напевно, втому, що сталося, вина не лише ваша
14. Критика-докір: Що ж ви зробили так неакуратно Та ще і невчасно. Критика-зауваження: Не так зробили. Наступного разу просіть поради, якщо не знаєте, як виконати завдання
16. Критика-запобігання: Якщо вище раз допустите брак, начувайтеся
17. Критика-вимога: Роботу вам доведеться переробити
18. Критика-виклик: Якщо допустили стільки помилок, самі і вирішуйте, як виходити з незручного положення"
19. Критика-порада: Явам раджу не гарячкувати, почекайте, і завтра з новими силами проаналізуйте, що і як потрібно поправити.
20. Конструктивна критика Робота виконана невірно. Що конкретно збираєтеся зробити Або Робота невиконана. Розгляньте можливість використання такого-то варіанта.
21. Критика-побоювання: Я дуже побоююся, що і наступного разу робота буде виконана на такому ж рівні.
22. Критика-скрик: Стій Що ти робиш То хіба можна так виконувати цю роботу
23. Критика-образа: Ех ви Не чекав я від вас такого Де ж ваша совість
24. Критика-заступництво: Так Не вийшло Ну нічого, явам допоможу.
25. Критика-загроза: Я вимушений застосувати до вас суворі дисциплінарні заходи. Загальні вказівки Студенти поділяються на 2 групи, кожна з груп впродовж 5 хвилин визначає види критики, які доцільно використовувати в ситуації, що описана в завданні. Далі представники груп зачитують пропоновані варіанти критичних зауважень та визначають, які форми вони використали.

Вправа 1
Загальні умови. Випрацюєте начальником відділу Ви має особисто висловити критичні зауваження підлеглому при безпосередньому контакті з ним.
Ситуації для групп:
1. Під час роботи підлеглий поламав дороге обладнання. Як ви його забудете сварити (Підлеглий поважає вас як керівника та цінує вашу думку про себе)
2. Підлеглий порушив вимоги техніки безпеки і лише випадково ніхто не. Що ви йому скажете (Підлеглий ставиться до вас як керівника недоброзичливо. підозріло)

Вправа 2
Загальні умови. Ви – керівник відділення банку. - телефонуєте начальнику іншого відділення щоб висловити незадоволення його діями.
Ситуации для групп:
1. Колега не передав вчасно інформаційні матеріали і співробітники вашого відділення не змогли у визначені терміни провести рекламну акцію на підприємстві, яке передбачається залучити до обслуговування у Вашому відділені. Що ви скажете колезі
2. Колега переманив вищою зарплатою із вашого відділення кваліфікованого працівника. Якою буде ваша критика

Вправа 3

Загальні умови. Випрацюєте начальником відділу у банку. На нараді у керівника управління вам необхідно публічно висловити критичні зауваження на адресу свого керівника. Ситуації для групп:
1. Керівник управління не виконав обіцянки преміювати колектив, яким ви керуєте за своєчасно виконану роботу. Що ви скажете
2. У відділі не працює ксерокс. Начальник управління знає про це і особисто у присутності співробітників відділу обіцяв терміново його відремонтувати, але такі не виконав своєї обіцянки. Як вибудете його критикувати


16
Питання для обговорення за темою заняття
1. Яке значення для ділового спілкування має характер сприйняття партнерами один одного на свідомому та підсвідомому рівнях
2. Чому у спілкуванні з партнером важливо задіяти механізм емпатії?
3. Які прийоми доцільно використовувати для того, щоб викликати у партнера позитивні емоції (симпатія, прихильність, дружба
4. За якими правилами треба вести ділову розмову з партнером віч-на-віч?
5. Сформулюйте основні підходи для ефективного використання телефону з метою розв’язання ділових проблем.
6. Чи доцільно використовувати компліменти вході дисциплінарних бесід
Обладнання заняття – мультимедійний проектор
Форми контролю знань – усне опитування, моделювання ситуації, обговорення проблемних питань.
Рекомендована література до теми : 1,2,5,14,15,18,19,29,31,34, 38,39.
Психологічні вправи
Сучасне оновлення всіх аспектів життєдіяльності суспільства, перехід до ринкових відносин, поява нових форм господарювання обумовлює потребу у кваліфікованих працівниках, здатних взаємодіяти, налагоджувати ділові стосунки з партнерами, оптимізувати міжособистісні відносини, долати комунікативні бар' єри, організовувати людей на досягнення спільної мети. Саме спілкування і зокрема комунікативні вміння, що його забезпечують, є суттєвим засобом здійснення будь-якої професійної діяльності. Їх розвиток значною мірою обумовлює рівень професійної майстерності. Професійна майстерність фахівця має
ґрунтуватись, з одного боку, на спеціальних професійних знаннях та різнобічних фахових уміннях, аз іншого - на вмінні спілкуватись індивідуально або колективно з виконавцями різних соціальних ролей
(статусних, позиційних, ситуаційних, на знанні та дотриманні норм професійного спілкування.
Вправа 1. Потреба в спілкуванні
Мета: діагностувати рівень потреби в спілкуванні.
Інструкція: запропоновані твердження оцініть відповідно до вашої поведінки в ситуаціях спілкування, поставивши поряд із номером знак + чи

Опитувальник
1. Я можу приборкати свої бажання, якщо вони суперечать бажанням моїх товаришів.
2. Мені подобається виявляти свою прихильність.
3. Я більше дбаю про свій вплив на людей, аніж про дружбу.
4. Я відчуваю щодо своїх друзів більше прав, аніж обов'язків.

17 5. Коли я дізнаюся про успіх мого товариша, у мене чомусь погіршується настрій.
6. Мене тішить можливість комусь чимось допомогти.
7. Мої турботи зникають, коли я перебуваю серед ровесників.
8. Мої друзі мені страшенно набридли.
9. Коли я виконую важливу роботу, присутність людей мене дратує.
10. Навіть будучи притиснутим до стіни, я говорю лише ту частину правди, яка, на мою думку, не зашкодить моїм друзям і знайомим.
11. У важкій ситуації я більше думаю не стільки про себе, скільки про близьку мені людину.
12. Неприємності друзів викликають у мене таке співчуття, що я можу занедужати.
13. Мені приємно допомагати іншим, навіть якщо цей клопіт шкодить мені.
14. 3 поваги до товариша я можу погодитися з його думкою, навіть якщо він немає рації.
15. Мені більше до вподоби пригодницькі оповідання, ніж оповідання про кохання.
16. Сцени насильства в кінофільмах мені не подобаються.
17. На самоті відчуваю напруженість та тривогу більше, ніж коли знаходжуся серед людей.
18. Я вважаю, що спілкування приносить радість.
19. Мені шкода безпритульних собак та кішок.
20. Я хотів б мати менше друзів, але щоб вони були надійними.
21. Я люблю бувати серед людей.
22. Я довго переживаю після сварки з близькими.
23. У мене набагато більше близьких друзів, аніж у інших.
24. Мене цікавлять власні досягнення, а не дружба.
25. Я більше довіряю своїй власній інтуїції та своїй власній думці про людей, ніж судженням про них інших людей.
26. Я надаю більшого значення матеріальному благополуччю й престижу, ніж радості спілкування з приємними людьми.
27. Я співчуваю людям, які не мають близьких друзів.
28. Спілкуючись зі мною, люди часто використовували мене.
29. Я люблю оповідання про безкорисливе кохання й дружбу.
30. Заради товариша я можу пожертвувати своїми власними інтересами.
31. У дитинстві я був уколі однолітків, які завжди трималися разом.
32. Якби я був журналістом, мені подобалося б писати про силу дружби.
33. Я люблю ходити в походи з друзями.
Обробка й інтерпретація результатів —відповідь «+" на запитання 1,
2, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33 оцінюється 1 балом відповідь на запитання 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 25, 27, 29 оцінюється 1 балом. підрахувати загальну суму балів.
Таблиця 1 Рівень / Стать Низький Нижчий за середній Середній Виший за середній Високий чоловік
3—21 22—23 24—25 26—28 29—33 жінка
9—24 25—26 27—28 29—30 31—33
Інтерактива вправа 2 Позиції людей у спілкуванні (за системою
Т.Харріса)
Існують найпростіші двосторонні позиції — Ти і Я. Вони мають дві модальності — позитивну «+>.. і негативну «—» (або ж Я — хороший, Ти
— поганий. Сполучення цих одиниць дає 4 двосторонні позиції. Студенти поділяються на 4 підгрупи відповідно до виданих викладачем геометричних фігур (коло, овал, квадрат, прямокутник) та розміщуються в аудиторії по колу один навпроти одного. Студенти розподіляють між собою ролі, які будуть виконувати під час групової роботи спікер (керівник групи секретар (веде запис посередник (стежить за часом доповідач (доповідає про результати роботи групи. Кожна група одержує картку з однією із базових позицій
1. Я «—», Ти «+».
2. Я «—», Ти «—».
3. Я «+», Ти «—».
4. Я «+», Ти «+». На дошці вивішуються запитання
- Як, на Вашу думку, називається ця життєва позиція в співвідношенні Я, Ти
- Як виявляє себе людина в цій позиції (Дається час для обговорення
5 хв.) По закінченні часу презентують результати за технологією Коло ідей. Кожен доповідач по черзі озвучує одну позицію і пояснює поведінку людини в цій позиції. Звіримо позиції студентів із позиціями Т. Харріса.
1. Я «—», Ти депресивність
2. Я «—», Ти «—» (безнадійність
3. Я «+», Ти перевага
4. Я «+», Ти «+» (успіх.

Вправа 3 Спілкування в різних позиціях
Мета: дати зрозуміти, що для спілкування важлива відсутність бар'єрів між співрозмовниками. Учасникам дається 6 хв. для розмови на тему Які особистісні риси важливі для спілкування.
Бесіда проводиться між двома студентами, які знаходяться у різних позиціях учасники кілька хвилин спілкуються, сидячи спиною один до одного по 1,5 хв. — один сидячи, другий стоячий навпаки потім так само, але обличчям один до одного 1,5 хв. — сидячи обличчям один до одного.
Прокоментуйте,
в якому положенні спілкуватися було найкомфортніше.

Вправа 4 Час спілкування
Мета: навчити учасників прийомам активного спілкування. Учасникам пропонується поспілкуватися між собою 3 хв. Для цього вони розраховуються на 1 - ий — 2 - ий. Об'єднуються в пари й протягом трьох хвилин їм потрібно поспілкуватися на задану тему (наприклад Моє майбутнє, Мої переживання та страхи, Мої мрії тощо. Учасники мають не виходити за межі визначеної теми, а група разом з викладачем спостерігають затим. щоб між співрозмовниками під час розмови не виникало пауз. Після завершення діалогу учасники об'єднуються у дві підгрупи (група перших номерів i група других. Кожній із підгруп дається завдання обговорити й на аркуші формату А - 4 записати Скарбничка труднощів у спілкуванні. Групи представляють свої Скарбнички труднощів у спілкуванні, називаючи труднощів спілкуванні, наслідки, емоції, які виникають та можливості їх уникнення.
Запитання для обговорення
- Чи важко спілкуватися на задану тему
- Чи виникали у Вас труднощі під час спілкування
- Які емоції у Вас виникали під час виконання завдання
- Чи дізналися Ви про щось нове, що стане у нагоді Вам у майбутньому

Вправа 5. Дидактичний текст
Підготуватися до обговорення притчі.
Цінність часу
Притча
Один бізнесмен накопичив великий капітал, який складав 3 мільйони доларів. Він вирішив, що візьме собі рік відпустки, щоб удосталь відпочити. Але не встиг він прийняти це рішення, як його відвідав Янгол Смерті. Бізнесмен дуже злякався, вирішив якось умовити Янгола Смерті продати йому трохи часу.
— Продай мені три тижні життя, і я віддам тобі третину свого капіталу, мільйон доларів, запропонував бізнесмен. Але Янгол Смерті відмовив йому.

20
— Гаразд, залиш мені два тижні мого життя. Я віддам тобі 2/3 своїх грошей, це два мільйони доларів. Янгол знову відмовив.
— Гаразд, продай мені тільки один день, щоб я зміг насолодитися красою цієї землі, обійняти дружину, дітей, яких дуже давно не бачив. Я віддам тобі все. що маю. три мільйони доларів. Янгол відмовив. Тоді чоловік запитав, чи може Янгол Смерті дати йому кілька хвилин, щоб він зміг написати прощального листа Янгол погодився. Чоловік написав Правильно використовуйте час, який Вам відведено для життя. Яне зміг купити навіть години затри мільйони доларів. Перевірте, чи все, що Вас зараз оточує, справді має цінність [29].

Практичне заняття № 3


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал