Національна академія внутрішніх справСкачати 99.55 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір99.55 Kb.МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра економіко-правових дисциплін
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ПЛАН-КОНСПЕКТ

ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ з теми № 2

Інфраструктура ринку, її основні елементи.

(дисципліна “Ринкова економіка”)Категорія слухачів:

Слухачі ННІЗН НАВС.

Кількість годин:

2 години

НАВЧАЛЬНА МЕТА:

набути та розширити теоретичні знання по темі:

“ Інфраструктура ринку, її основні елементи”.ВИХОВНА МЕТА:

залучити, заохотити, зміцнити інтерес до інформації з даної теми;

спонукати слухачів до постійного вдосконалення знань та професійного зростання, сприяти встановленню довірливих відносин між викладачем та слухачами.РОЗВИВАЛЬНА МЕТА:

розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам᾿ять, сприяти ініціативності, активності, самостійності в роботі, привчати до систематичного, планомірного засвоєння навчального матеріалу;

розширити кругозір слухачів, навчити мислити масштабно в інтересах держави, навчити правильно та чітко висловлювати свою думку.

НАВЧАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ, ТЗН:

ноутбук, мультимедіатека, мульмедійний проектор.

НАОЧНІ ЗАСОБИ:

лекція, підручник, навчально-методичний комплекс, електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.


МІЖПРЕДМЕТНІ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ:


ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ ДИСЦИПЛІНИ:

основи економічної теорії, філософія, теорія держави та права, цивільне право.

ЗАБЕЗПЕЧУВАНІ ДИСЦИПЛІНИ:

трудове право, господарське право, земельне право, фінансове право, судова бухгалтерія.


ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

 1. Поняття ринкової інфраструктури та її функції.

 2. Основні елементи ринкової інфраструктури.


Література:

Нормативні акти:

 1. Цивільний кодекс України. Книга третя «Право власності та інші речові права». – Цивільний кодекс України // ВВРУ. – 2003. – (зі змінами і доповненнями станом на 01.06.2010)

 2. Господарський кодекс України. Розділ ІІІ «Майнова основа господарювання» - К.:ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 212 с.

Додаткова література

 1. Архангельський Ю., Радзієвський О. Про ефективність приватизації в Україні //Економіка України – 2008 - №9 – с.86.

 2. Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс. Экспресс-курс / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012.- 720 с.: ил.

 3. Беляєв О.О. Інституціональні складові формування ринкової економіки // Проблеми формування ринкової економіки. – К., 2002.

 4. Головніна О.Г. Основи соціальної економіки: підручник/ О.Г. Головніна. – 2-е вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури. 2013. – 648 с.

 5. Горчакова Е.Н. Особенности комплексной конструкции социально-экономических систем // Актуальні Проблеми Економіки – 2012 - № 3– с.13-16.

 6. Гош О. Функціонування соціально-економічного ладу України // Економіка України – 2009 - № 10 – с.54.

 7. Дементьев В. Структура економічної влади і поведінка власника підприємства // Економічна теорія – 2008 - № 2 – с.22.

 8. Єременко В. Соціальна економіка в концепції соціально-економічних систем // Економіка України – 2008 - № 12 – с.19.

 9. Карпенко О.О., Бабина О.Є.Інтеграція як імператив розвитку сучасної економіки //Актуальні проблеми економіки - 2014, № 3 (153). – с. 322 -330

 10. Ларцев В. Сутність і основні форми процесу роздержавлення в Україні // Економіка України – 2001 - № 9 – с.17.

 11. Павлишенко М. Приватизація землі та її соціально-економічні наслідки // Економіка України – 2008 - № 12 – с.29.

 12. Палей Т., Корнілова Г. Управління інституційними чинниками економічного розвитку//Актуальні проблеми економіки. - 2014, № 3 (153).- с. 38-46.

 13. Сайкевич М.І. Дуалізм сучасної економічної системи // Актуальні Проблеми Економіки – 2012 - № 6 – с.9-15.


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

1. Поняття ринкової інфраструктури та її функції. Діяльність та розвиток тієї чи іншої з вищезазначених ланок ринкової системи, а також ринку в цілому неможливі, якщо не буде створена притаманна цьому ринку інфраструктура (в перекладі з латинської — те, що знаходиться поза структурою), тобто сукупність різноманітних установ, які забезпечують безперебійне багаторівневе, достатньо ефективне функціонування господарських взаємозв’язків, взаємодію суб’єктів ринкової економіки і регулюють в її межах рух товарно-грошових потоків.

Виходячи зі змісту визначення ринкової інфраструктури, можна прийти до висновку, що вона:

1) може функціонувати як на мікро- та і на макрорівні;

2) виконує певні функції;

3) має за мету - забезпечити безперебійне, ефективне функціонування усієї ринкової системи.

Інфраструктура, як підсистема ринкової системи, складається з ряду елементів, до яких відносять:

1) інститути, які орієнтовані на переважну взаємодію або з товарними (торгівельна мережа, товарні біржі, ін.) або з грошовими потоками (їх обслуговують фінансово-кредитні інститути та фонди);

2) інформаційні мережі і потоки, а також інститути, що їх забезпечують;

3) законодавство, яке регулює функціонування і окремих ланок ринкової структури і інститутів інфраструктури (воно забезпечує певні “правила гри” в умовах ринкової економіки);

4) рівень ринкового мислення населення.

Надаючи різні посередницькі послуги підприємствам і домашнім господарствам, установи інфраструктури викочують ряд важливих функцій. Серед них доцільно виділити такі:

1) доведення товарів до безпосереднього споживача;

2) забезпечення зворотного зв'язку між виробниками та споживачами;

3) акумуляція тимчасово вільних грошових коштів і регулювання грошового обігу;

4) здійснення перерозподілу ресурсів між різними галузями і всередині галузей.

Установи інфраструктури здійснюють інвестиції, довірчі операції, страхують різні види господарської діяльності.2.Основні елементи ринкової інфраструктури.

Розглядаючи зміст ринкової інфраструктури, слід виділити чотири складові:

1) інституціональну;

2) інформаційну;

3) нормотворчу;

4) ментальну, які тісно взаємозв’язані між собою.

Розглянемо детальніше окремі інститути (інституціональна складова інфраструктури), бо вони відіграють вирішальну роль у цій підсистемі.

Перш за все, це — біржі (в перекладі з латинської - “гаманець”), які слід розглядати як постійно діючий ринок, де здійснюються операції:

— товарні біржі - по оптовій реалізації засобів виробництва або предметів споживання, які, в свою чергу, поділяються на універсальні і спеціалізовані (правовий статус товарних бірж визначається законом “Про товарну біржу”;

— валютна біржа - купівля-продаж за гривні іноземних валют (доларів, дойчмарок, фунтів стерлінгів, європейської валюти - “євро”ін.) відповідно до попиту та пропозиції на ці види валют, функції такої біржі виконує Українська міжбанківська валютна біржа, за результатами торгів на цій біржі Національний банк України встановлює курс гривні по відношенню до іноземних валют;

— фондова біржа - попит і пропозиція цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу (правовий статус фондової біржі визначається законами “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”;

— біржа праці (біржа робочої сили - збирання і надання інформації про наявність вакансій робочих місць, сприяння підготовки кадрів, створення робочих місць, переміщення робочої сили, забезпечення ефективної зайнятості працездатного населення; функції біржі праці в Україні виконують служби зайнятості населення (їх правовий статус регулюється Законом України “Про зайнятість населення”).

Посередницькі функції при здійсненні платежів і кредитних операцій між субєктами підприємницької діяльності, а також операцій по акумуляції вільних грошових коштів, їх нагромадження виконують такі установи як банки. Банківська система України - дворівнева. На першому рівні функціонує Національний банк України (в Російській Федерації - Центральний банк), а на другому - комерційні банки різних форм власності, спеціалізації та сфери діяльності. Діяльність банківської системи України регулюється Законом України “Про банки і банківську діяльність”. Серед комерційних банків доречно виділити іпотечні банки, які спеціалізуються на наданні позик під заставу нерухомого майна (землі, будівель) землевласникам, селянам, власникам житла. Розвиток мережі іпотечних банків в Україні поки що гальмується тим, що земля не є обєктом вільної купівлі-продажу.

Значну роль серед елементів ринкової інфраструктури відіграють небанківські кредитно-фінансові інститути, до яких відносяться інвестиційні, фінансові фонди, ощадні каси, страхові компанії, ломбарди, кредитні кооперативи. В Україні небанківські інститути ще знаходяться в процесі формування. В країнах з розвинутою ринковою економікою серед небанківських інститутів виділяються страхові компанії, які, здійснюють страхові операції, акумулюють значні грошові кошти. Це надає можливість страховим компаніям не тільки відшкодовувати застрахованим громадянам і фірмам заподіяні збитки, але й надавати з наявних грошових ресурсів кредити. Деякі страхові компанії у цьому відношенні можуть конкурувати навіть з банками.

До елементів ринкової інфраструктури слід також віднести:

1) торговий дім - різновид фірми, асоціації торгових, виробничих та інших підприємств, до яких часто приєднуються і банки, що здійснюють широкий комплекс експортно-імпортних операцій в т.ч. кредитно-фінансові, транспортно-експедиторські, страхові та маркетиногові;

2) торгово-промислові палатикомерційні організації, які ставлять перед собою мету - сприяти розвитку економічних і торговельних звязків з партнерами зарубіжних країн, зокрема, в організації міжнародних ярмарок, а також надавати їм цільові інформаційні послуги (правовий статус цих установ регулюється Законом “Про торгово-промислові палати в Україні”;

3) ярмарок — (одна з найбільш ранніх форм торгівлі) - періодичні торги, які проводяться в певному місці, вони можуть бути всесвітні, міжнародні, національні, регіональні та місцеві;

4) аукціон — спосіб продажу товарів (антикварні речі, твори мистецтва, валюта, житло, товари довгострокового користування, ін,) з публічного торгу в попередньо обумовлений час і в певному місці, крім добровільних, можуть мати місце і примусові аукціони (останні організовуються органами судочинства або органами влади з метою продажу майна неплатоспроможних боржників чи продажу безпосередньо майна, що не перейшло державі по праву спадкування або в результаті конфіскації;

5) лізингові фірми, які спеціалізуються на здачі в оренду на тривалий строк предметів довгочасного користування (як правило, знарядь праці, устаткування, транспортних засобів, механізмів, обчислювальної техніки, тощо); лізинг розглядається як різновид довгострокового кредиту, що надається в натуральній формі і погашається клієнтом в розстрочку; відповідно до договору лізингу орендар сплачує орендодавцю повну вартість взятого в оренду майна; виділяють два види лізингу - фінансовий, коли договір укладається на строк, під час якого амортизується 60% вартості об’єкту лізингу, і оперативний, коли договір передбачає амортизацію 90 % вартості обєкту лізингу; відносини стосовно лізингу регулюються Законом України “Про лізинг”;

6) аудиторські організації — фірми, що виконують контрольні, консультативні та інші функції на основі угод з різними юридичними та фізичними особами, вони можуть мати свої філії (відділення) за кордоном, що дає їм змогу обслуговувати міжнародні компанії та спільні підприємства; основні завдання аудиторських фірм - дати висновок про фінансове становище, платоспроможність компаній, який у встановленому законодавством порядку публікується в річному звіті цієї компанії разом з її офіційним балансом (правовий статус аудиторських фірм визначається Законом України “Про аудиторську діяльність”);

7) холдінгові компанії — товариства (здебільше - акціонерні), які використовують свій капітал для придбання контрольних пакетів акцій інших компаній, що дозволяє їм встановлювати контроль за діяльністю цих компаній, направляти їх розвиток, а також отримувати значну частку прибутку; слід відрізняти чистий холдінг, коли холдингова компанія утворюється для контролю та управління іншими, і змішаний холдінг, коли передбачається також заняття підприємницькою діяльність, а тому помітну роль в діяльності холдингових компаній відіграють банки та інші фінансові установи;

8) довірчі товариства (трастові компанії) — товариства, які спеціалізуються на виконанні відповідно до укладеного договору (угоди) договірних операцій, тобто виконують функції щодо управління майном, цінними паперами, підприємствами і т.д. (правовий статус довірчих товариств визначається Декретом Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. “Про довірчі товариства”;

9) брокерські та дилерські фірми (контори):

а) брокерські фірми (обєднання брокерів) - це фірми, які, маючи всебічну інформацію щодо конюнктури ринку певного товару, виконують функції посередників на товарних (зокрема - нерухомості), орендових біржах між продавцями і покупцями, розраховуючись за здійснені операції коштами своїх клієнтів і тому така фірма, як і окремий брокер не несе відповідальності за результати укладених договорів (угод); біржа забезпечує брокерів приміщенням, зв’язком, визначає біржові ціни (котирування), сприяє розрахункам та розглядає у разі потреби спори між учасниками угод;

б) дилерські фірми (об’єднання дилерів) - фірми, які на відміну від брокерських виступають на біржі від свого імені, здійснюють посередницькі операції за власні кошти і тому ризик за результати цієї чи іншої угоди несуть вже самі дилерські фірми або окремі дилери (правовий статус брокерських та дилерських фірм визначається Законами України “Про товарну біржу” та “Про господарські товариства”).Як бачимо, навіть поверхневе ознайомлення з елементами інфраструктури, з функціями, які вони виконують, свідчить про те, що інфраструктура, як невід’ємна підсистема ринкової системи не тільки забезпечує ефективне функціонування останньої, але й фактично визначає її подальший розвиток. Звідси випливає об’єктивна необхідність створення в Україні сучасної ринкової інфраструктури, зосередженні зусиль на подальшому удосконаленні існуючої, на створенні для цього надійного та стабільного правового забезпечення.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал