Національна академія педагогічних наук україниPdf просмотр
Сторінка7/17
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
3.2. Проективна методика мотиваційних тенденцій
Для одержання об’єктивної інформації щодо дієвості прагнень майбутніх вчителів, щодо набуття відповідних знань, вмінь і навичок, які визначатимуть у майбутньому успішність здійснення профорієн- таційної роботи, доцільним є застосування проективної методики мотиваційних тенденцій (запропонована Ж. Ньютеном та модифікована В. А. Семиченко), яка спрямована на діагностику основних мотиваційних тенденцій. Опитування майбутніх вчителів про причини та цілі їх реальних дій є найбільш коротким шляхом вияву та обґрунту- вання активності, особистих диспозицій, потреб, інтересів, мотивів спрямованості. Уявляючи себе в тій або іншій ситуації у відповідності з запропонованим завданням, майбутній педагог обґрунтовує причину своїх дій. Тобто цей метод дозволяє у відповідях піддослідних через проекцію виявити стійкій домінуючі установки, погляди, судження, які у реальному житті можуть привести до подібної поведінки й її обґрунтуванню. Саме у процесі відповіді на запитання особистість передбачає можливі варіанти поведінки (мотиваційні стратегії, тобто можна гіпотетично уявити, що саме такі моделі поведінки можуть потенційно проявлятися й у неї самої.
Методика складається з переліку незакінчених висловлювань, яка стосуються цілей та бажань. Досліджуваному пропонується закінчити ці висловлювання.
Отже, піддослідним даються бланки з переліком висловлювань і пропонується уважно ознайомитися з умовами роботи.
Інструкція: «Перегляньте список незакінчених висловлювань. Тепер, коли вив цілому маєте уявлення пропозиції, які його складають, ознайомтеся з умовами роботи. Вам необхідно закінчити висловлювання. Це можна зробити різними способами а) ви надаєте закінчення усім позиціям, які наведені у списку (один варіантна кожну позицію б) ви надаєте по декілька варіантів відповідей на деякі позиції, а на інші — взагалі не відповідаєте.
Наприклад, ви написали 6 варіантів відповідей на позицію Я хочу…» й після цього маєте право не відповідати на 6 позицій (за вашим вибором. Важливо лише те, щоб загальна кількість варіантів відповідей, які вам запропоновані, дорівнювала загальній кількості позицій у списку (Крім цього, є ще низка допоміжних можливостей, наприклад, замість висловлювання Я хочу поставити собі запитання Мені хотілось би, замість Моя мрія — Мої мрії, замість Я прагну — Яне прагну. Можна також підсилювати якості або ж інтенсивність мотивів Бланк методики

1. Я хочу. Я відмовляюся. Моя мрія. Я сподіваюсь. Я співчуваю. Мої застереження. Я вірю. Мене очікує. Мені здається. Я прагну. Мене радує. Мені думається. Я маю намір. Мене тяжіє. Мені хочеться. Я віддаю перевагу. Мене здивує. Мені віриться. Я очікую. Мене збентежує. Раніше. Я надаю допомогу. Мене тривожить. Колись. Я мрію. Мої сподівання. Сьогодні. Я готуюся. Мої бажання. Коли-небудь…
11. Я обираю. Моє ставлення. У майбутньому. Я вважаю. Моя мета. Все більш. Я надаю зусиль. Мої ідеали. Все менш. Я працюю. Мої сподівання. Коли б. Я готовий. Мої очікування. Скоріше за все. Я думаю. Мої дії. Менше за все. Я впевнений. Мої потреби. Мій життєвий принцип…

90
Опрацювання результатів
При обробці відповіді досліджуваних диференціюються згідно 10 основних категорій, які відображають зміст мотивації — будь-яка активність суб’єкта по відношенню до себе, саморозвиток будь-яка активність, що спрямована на виконання справи, професійної діяльності, навчання тощо;
С — усе, що включає соціальні контакти;
Е — активність у зв’язку з здобуттям інформації, знань, дослідженням Т — мотивація, яка пов’язана з релігійними та трансцендентальними цінностями;
Р — усе, що пов’язане з бажанням оволодіти будь-чим;
L — активність, що пов’язана з відпочинком, дозвіллям;
Ті — усі відповіді, що стосуються тесту — відповіді, які неможливо класифікувати, або відповіді подані не за сутністю питання.
Закодовані таким чином відповіді досліджуваних підсумовуються. Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок про сферу їх потреб, ціннісних орієнтацій, ідеалів.
Отриманий уході роботи з цією методикою матеріал дозволяє також виявити тимчасову перспективу потягів досліджуваних. З цією метою використовується спрощений ключ щодо оцінки відповідей з погляду локалізації цілей. Для формалізації відповідей використовуються наступні критерії Ми — минуле Т — теперішнє Ма
— майбутнє Ж — «життя».
Враховуючи те, що дана методика відноситься до класу проективних, при опрацюванні результатів використовується в основному якісна інтерпретація даних з введенням відносно умовних кількісних показників. При визначенні ступеня диференційованості переживань або використовуються усі позиції, які запропоновані, або ж лише деякі з них.
Коефіцієнт диференційованості (Кдиф.) розраховується як кількість використаних позицій до загального числа можливих відповідей
(50 — тому, що 51 є узагальнюючим та в розрахунках не використовується. У майбутнього педагога, який використав увесь діапазон позицій Кдиф.= 50: 50 = 1. Коли ж на 10 позицій дано по 5 відповідей, а на інші немає відповідей, то Кдиф = 10: 50 = 0,2.

91 2. Центрованість на своєму Я (егоцентрованість) — орієнтація на власні інтереси та переживання, підраховується як відношення кількості відповідей, у яких використовується Я до загальної кількості відповідей. Наприклад, майбутній педагог надав 2 відповіді на позиції 1-19 й ввів Я у відповіді 41-50. Індекс центрованості ІЦ
= (2 х 18 + 9): 50 = 45: 50 = 0,90.
3. Гнучкість, точність рефлексування, здібність виділяти й
усвідомлювати смислові відтінки внутрішніх спонукань розраховується як кількість неоднакових (як за формулюванням, такі за смислом) відповідей (наприклад, майбутній педагогу різних варіантах написав Я хочу добре вчитися, Моя мрія — стати першим у навчанні тощо. В цьому випадку ці відповіді відносяться до конкретного мотиву — мати високі досягнення в навчання, отже, зараховуються як одне спонукання).
4. Ситуативна або пролонгована орієнтація спонукань. Враховується кількість відповідей, які пов’язані з епізодичними моментами життя або з постійними обставинами життєдіяльності особистості. Прагматизм або ідеалізм прагнень. У першому випадку враховується кількість відповідей, які спрямовані на досягнення реальних результатів, у другому — абстрактні, незалежні від самої особистості обставини. Активність — пасивність. Перший показник розраховується як кількість відповідей, які містять актуальні дії або фактори, які є такими, що потенційно стимулюють активність. Другий — враховує відповіді, які відображають орієнтацію на запобігання різного роду дій. Реалістичність, потенційна здійсненність мрій.
8. Спрямованість на себе або на інших як рівноцінних суб’єктів
життєдіяльності студентів.
9. Позитивізм, оптимістичність оцінок й прогнозів. При підрахуванні цього показника враховується кількість позитивних відповідей студентів. При підрахуванні негативізму — кількість негативних відповідей.
Отже, застосування цієї проективної методики дозволяє не лише визначити різнорівневі спонукання, дієвість прагнень майбутніх педагогів щодо набуття відповідних знань, вмінь і навичок щодо здійснення педагогічної діяльності, які визначатимуть успішність їх професійної діяльності і, зокрема, профорієнтаційної роботи, алей сприяє осмисленню спонукань щодо власної активності.

92
3.3. Методика визначення типу спрямованості
особистості
Значну роль у мотиваційній готовності майбутніх вчителів до проф- орієнтаційної роботи відіграє й напрямок їх професійної спрямованості. Для її визначення доцільним є використання тесту Т. Данілова Методика визначення типу спрямованості особистості. Тест призначений для діагностики структури спрямованості особистості студентів майбутніх педагогічних працівників, виявлення ступеня наявності в ній гуманістичної складової.
Інструкція: Перед вами низка тверджень, що стосуються Ваших життєвих прагнень і деяких сторін Вашого життя. Оцініть кожний із варіантів за шкалою 5 — так, повністю згоден 4 — скоріше таку цілому згоден 3 — коли як, згоден у деякій мірі 2 — ні, в цілому незгоден ні, категорично незгоден не знаю, не замислююсь над цим. Я думаю, що вжитті важливіше всього а) навчитися любити й
розуміти людей б) навчитися довіряти своїм імпульсам та бажан-
ням; в) навчитися приймати розчарування та невдачі г) навчитися
реалізовувати цілі та задачі, які ставляться.
2. Мені здається, що справжній педагог — це а) терпима, толе-
рантна людина б) людина, яка вміє приймати життя в усіх його
проявах; в) людина, яка вміє легко реалізовувати свої потреби та ба-
жання; г) людина, яка вміє за будь-що досягти цілі, яка поставлена.
3. Я думаю, що сенс життя, перш за все, полягає а) у любові, дру-
жбі, спілкуванні з людьми б) у самому життів) у досягненні цілей
і задач, які ставляться гу тому, щоб здійснювалися усі мрії та ба-
жання.
4. Найбільшу цінність у моєму житті мають а) допомога іншим
людям; б) пошук смислу та істини в) особистісні успіхи та досяг-
нення; г) вміння точно і правильно прогнозувати результати власної
діяльності.
5. Найбільше задоволення я отримую від а) спілкування з цікави-
ми для мене людьми б) роздумів відносно смисложиттєвих питань
в) усвідомлення того, що мої плани й проекти реалізуються г) від-
чуття своєї успішності.
6. Я думаю, що любов більш всього проявляється а) в умінні
жертвувати власними інтересами заради інтересів іншої люди-
ни; б) в умінні повністю віддаватися почуттям, стражданням, пе-
реживанням; в) в умінні повністю насолодитися почуттями іншої

93
людини; г) в умінні створювати стабільні і надійні відношення з будь-
якою людиною.
7. У складній кризисній ситуації я завжди а) шукаю людину, яка
спроможна вислухати, втішити, підбадьорити б) повністю загли-
блююся у переживання, які мене зацікавили, роблю спробу зрозуміти
їх природу в) замислююся над ситуацією і усвідомлюю усі її можливі
наслідки для мене г) приймаю відповідальність зате, що трапилось,
й маю надію, що проблема скоро вирішиться.
8. Вільний час я хотів би присвятити а) спілкуванню з людьми, які
звернулися до мене за допомогою б) займатися тим, що може при-
нести мені матеріальний результаті соціальне зростання в) при-
святити себе тому, що мене зацікавлює, приваблює г) присвятити
роздумам про книги, які прочитав, музиці, яку прослухав.
9. Я віддаю перевагу розмовляти зі своїми друзями та знайомими на теми а) про людські страждання, пошуки, переживання б) про лю-
бов, взаєморозуміння між людьми в) про результати моєї діяльності
і діяльності моїх друзів та близьких г) про мої останні успіхи та
надбання.
10. Мені хотілось би, щоб ужитті мене більш оточували люди
а) яким я міг би будь-чим допомогти та посприяти б) з якими цікаво
поспілкуватися, поміркувати на теми, які мене цікавлять в) які до-
сягнули відповідного соціального статусу й успіхів у реалізації своїх
життєвих цілей та планів г) які могли б допомогти у реалізації моїх
планів і бажань.
11. В університеті (інституті) у мене багато вільного часу займає
а) підготовка до семінарів, написання рефератів, науково-дослідна
робота; б) спілкування і консультування сокурсників, друзів, які звер-
нулися за допомогою в) розмови, які стосуються мого особистого
життя, моїх проблемі планів на майбутнє г) засвоєння навчальних
дисциплін та напрямів, за допомогою яких можна буде більше зрозу-
міти життя.
12. Моє життєве кредо а) надавати допомогу слабким та людям,
які її потребують б) пошук радощів та задоволень в) досягати успі-
хів, запобігати невдач г) приймати відповідальність за кожний свій
вчинок.
13. Більш за все яв житті не люблю: а) коли на мене не звертають
уваги; б) коли люди не задумуються над тим, для чого вони живуть
та як вони живуть вколи я щось намітив, а в мене не виходить
г) коли люди залишаються індиферентними до оточуючих.

94
Опрацювання результатів
За кожну відповідь, яка співпала з ключем, нараховується 1 бал.
Ключ до методики
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Гуманізм а а а а а а а а баба г
Егоцентризм б в г в г в г в г б в ба Екзистенціалізм в б б б б б бгав г г б
Прагматизм г
г в г б г г б вгав в
Структура спрямованості розглядається з позицій двох ортогональних векторів гуманізм — егоцентризм та екзистенціалізм — прагматизм спрямованість
— спрямованість, при якій цілі, інтереси, потреби особистості спрямовані на неї саму (носять егоцентричний характер, займають центральне місце в ієрархії цінностей. Спілкування з іншими людьми, як правило, маніпулятивне, характеризується відсутністю істинного інтересу до співрозмовника.
Гуманістична спрямованість — спрямованість, при якій цілі, інтереси, потреби інших людей мають першоступеневе значення. У спілкуванні такі люди толерантні, аутентичні, емпатійні.
Екзистенційна спрямованість — спрямованість, при якій до- мінуючою потребою виступає потреба у внутрішній діяльності, що характеризується високим рівнем самоаналізу, рефлексії, прагненням до самовдосконалення та самореалізації.
Прагматична спрямованість — спрямованість, при якій доміну- ючим мотивом є результати планування й успіх діяльності, що виконується. Тобто особистість орієнтується на конкретні результати своєї діяльності, що в свою чергу визначають її цінність й значущість. Переважання типу спрямованості визначається за найбільшою сумою виборів.
3.4. Методика визначення мотиваційного профілю
З метою здобуття більш глибинної інформації щодо мотиваційної готовності майбутніх вчителів до профорієнтаційної роботи можна застосувати методику визначення мотиваційного профілю А. Маслоу. В основі даної методики полягає інтерпретація характеру і ролі різних потребі мотивів у структурі діяльності людини. А. Маслоу описав ієрархію мотивів, що поступово стають основною сферою життєвої активності людини. Серед них сфера життєзабезпечення, комфорт та безпека, пристосування до соціуму, самоствердження у соціумі, само- актуалізація.
Методика складається з двох частин бланка відповідей та бланка опитувальника. Досліджуваним надається змістовна інструкція щодо оцінок тверджень, які наведені в бланку опитувальника. Він містить
12 груп тверджень, причому кожна група включає вісім альтернативних пунктів. Необхідно поступово за всіма пунктами з врахуванням умовних позначень, висловити свої міркування відповідно кожного твердження з переліку, що пропонується, і спираючись на умовні позначки, що наведені в інструкції, занести у відповідні клітинки бланку відповідей.
Інструкція: Перед Вами 12 тверджень, що стосуються Ваших життєвих прагнень і деяких сторін Вашого способу життя. Будь ласка, висловіть своє ставлення до них у кожному з восьми варіантів відповідей (а, б, в, г, де, ж, з, вказавши у відповідних клітинках бланку відповідей одну з наступних оцінок кожного твердження «++» — так, безумовно згоден з цим «+» — скоріше так згоден у цілому
«=» — коли як, згоден у деякій мірі «-» — ні, незгоден не знаю
«?» — не замислювався над цим».
Відповідайте швидко, не замислюйтесь над відповідями довго. На запитання відповідайте послідовно від а доз. Слідкуйте затим, щоб не переплутати клітинки. На всю роботу у Вас повинно бути витрачено не більше 20 хвилин. За тими пунктами, де зроблена примітка, дати розгорнуте пояснення Вашої відповіді, зробіть це під таблицею бланка відповідей, поряд з відповідним номером твердження, якщо Ваші відповіді в цих пунктах так, то — «++», або скоріше так — «+». Дякуємо за роботу.
Бланк відповідей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
а
б
в
г
д
е
ж
з

96


11з
Текст опитувальника
Прізвище, ім’я
1. У своїй поведінці вжитті необхідно дотримуватися наступних принципів:
а. Час — гроші. Необхідно приймати зусилля заробити їх якомога більше.
б. Головне — здоров’я. Необхідно берегти себе і свою нервову
систему.
в. Вільний час потрібно присвячувати друзям.
г. Вільний час потрібно присвячувати сім’ї.
д. Потрібно робити добро, навіть коли це дорого обійдеться.
е. Потрібно робити все можливе, щоб завоювати місце під со-
нцем і перевершити інших.
ж. Потрібно мати більше знань, орієнтуватися в мистецтві,
щоб зрозуміти наслідки і сутність того, що відбувається
навколо.
з. Потрібно мати бажання щодо відкриття чогось нового,
творити і досягти успіхів у мистецтві.
2. У своїй поведінці в навчанні і на роботі потрібно дотримуватися наступних принципів:
а. Навчання і робота — це викликана життєва необхідність.
б. Головне — не допускати конфліктів.
в. Потрібно мати бажання до забезпечення себе спокійними
умовами.
г. Потрібно бути активним для службового підвищення.
д. Головне — завоювати авторитет та визнання.
е. Необхідно постійно вдосконалюватися в знаннях та професі-
оналізмі поза прийнятих нормативних потребі стереотипів.
ж. У своїй роботі завжди можна знайти те, що цікаве і може
захопити.
з. Потрібно не лише захоплюватися самому, алей зацікавлю-
вати інших.

97 3. Серед моїх справу вільний час значне місце займає наступне:
а. Повсякденні домашні справи.
б. Відпочинок та розваги (телевізор, кіно, прогулянки тощо).
в. Зустрічі з друзями.
г. Громадські справи (напишіть, які саме).
д. Заняття з дітьми.
е. Самоосвіта, професійне самовдосконалення.
ж. Захоплююче заняття або хоббі будь-що колекціонувати, май-
струвати, займатися самодіяльністю (напишіть, що саме).
з. Заняття для додаткового заробітку.
4. Серед моїх занять, які пов’язані з навчанням, багато місця займає наступне:
а. Виконання домашніх завдань, підготовка до семінарів.
б. Особисте спілкування (на теми, які не пов’язані з навчан-
ням).
в. Громадська робота (напишіть, яка саме).
г. Читання додаткової літератури, розширення своїх знань
за спеціальністю.
д. Робота творчого характеру (напишіть, яка саме).
е. Робота, яка безпосередньо пов’язана з додатковим заробіт-
ком.
ж. Робота, яка безпосередньо пов’язана з відповідальністю пе-
ред іншими.
з. Вільний час, відпочинок тощо.
5. Коли б мені наданий був додатковий вихідний день, я б скоріш за все не витратив його нате, щоб:
а. Займатися повсякденними домашніми справами.
б. Відпочивати.
в. Розважатися (напишіть, як саме).
г. Займатися громадською роботою (напишіть, якою саме).
д. Займатися навчанням, здобуванням нових знань.
е. Займатися творчою роботою (напишіть, якою саме).
ж. Робити справу, в який відчуваєш свою корисність для інших.
з. Робити справу, яка дає можливість заробити.
6. Коли б у мене була можливість планувати навчальний (робочий) день так, як я хочу, то я б став, скоріш за все, займатися:
а. Тим, що складає мої основні обов’язки студента.
б. Спілкуванням у справах з різними людьми (обговорення, пе-
реговори тощо).

98
в. Особистим спілкуванням (у справах, що не обов’язково
пов’язані з навчанням).
г. Громадською роботою (напишіть, якою саме).
д. Практичною роботою за спеціальністю.
е. Творчою роботою за спеціальністю.
ж. Роботою, виконуючи яку відчуваєш свою відповідальність
і корисність.
з. Роботою, виконуючи яку можна більше заробити.
7. Я часто розмовляю з друзями та знайомими за такою темати- кою:
а. Проте, що іде можна купити, проте, як можна добре
провести час.
б. Про загальних знайомих.
в. Проте, що бачу навколо і здобуваю інформацію від оточую-
чих.
г. Проте, як досягти успіху в житті.
д. Про навчальні справи та турботи.
е. Про свої захоплення (хобі).
ж. Про успіхи і плани у своїх справі.
з. Прожиття, книги, кінофільми, театр та ін.
8. Моє навчання дає мені передусім:
а. Гарантію роботи та заробіток у майбутньому.
б. Спілкування з людьми, дружні стосунки.
в. Авторитеті повагу оточуючих.
г. Цікаві зустрічі та бесіди.
д. Задоволення від результатів свого навчання.
е. Почуття своєї корисності.
ж. Можливість здобувати нові знання, підвищувати свій інте-
лектуальний та культурний рівень.
з. Перспективу службового підвищення.
9. Більше всього мені хочеться бувати в такому оточенні:
а. Де гарно, затишно, добрі розваги.
б. Де можна обговорити питання, які мене хвилюють.
в. Де мене поважають, вважають авторитетом.
г. Де можна зустрітися з потрібними людьми, налагодити ко-
рисні зв’язки.
д. Де бувають відомі, поважні люди.
ж. Де всі пов’язані загальною справою що-небудь створюють,
вивчають тощо.

99
з. Де можна проявити і розвинути свої здібності артистич-
ні, наукові, як співрозмовника тощо (напишіть, які саме).
10. Зараз я спілкуюся переважно з такими людьми:
а. З якими можна поспілкуватися нарізні теми.
б. Яким я міг би передати свої знання та досвід.
в. Співпрацюючи з якими можна підробити.
г. Які мають авторитеті повагу у групі.
д. У яких можна навчитися корисним життєвим вмінням.
е. Які збуджують мене до активності у роботі.
ж. У яких багато занять та цікавих справ.
з. Які спроможні надати мені підтримку в різних ситуаціях.
11. Зараз я маю у своєму життів достатній мірі:
а. Матеріальне забезпечення.
б. Можливість цікаво розважатися.
в. Добрі, спокійні умови життя.
г. Добрих друзів.
д. Можливість цікаво проводити час в оточуючому середовищі.
е. Повагу, визнання від інших.
ж. Почуття своєї корисності іншим людям.
з. Я вважаю, що вже створив щось цінне (напишіть, що
саме).
12. Я вважаю, що моя професія забезпечить мені у достатній мірі:
а. Добру зарплатню, інші матеріальні умови.
б. Добрі умови роботи та відпочинку.
в. Дружній колектив, дружні взаємовідношення.
г. Роботою, яка мене буде захоплювати відповідними творчи-
ми досягненнями в ній.
д. Добру професійну перспективу та службове підвищення.
е. Самостійність і незалежність у своїй діяльності.
ж. Авторитеті повагу оточуючих.
з. Достатньо високий загальноосвітній і культурний рівень.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал