Національна академія педагогічних наук україниPdf просмотр
Сторінка4/17
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Програма тренінгу ТІТ:
Модуль І.
Заняття 1. Робота в групі і вступна бесіда.
Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти. Стан освіти і перспективи її розвитку. Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів. Творчість та інноваційна культура педагога.
Запитання-завдання:
1. У чому ви вбачаєте своєрідність сучасної освітньої ситуації Охарактеризуйте причини і сутність світової кризи освіти. Розкрийте соціальне значення принципів Державної національної програми Освіта (Україна ХХІ століття. Обґрунтуйте роль інноваційних процесів у сучасній освіті. Яким повинен бути педагог сучасного освітнього закладу. Розкрийте специфіку інноваційної педагогічної діяльності. Чим обумовлена важливість творчості як характеристики інноваційної культури педагога?
Заняття 2. Робота в групі та моделювання ситуацій для оволо-
діння основами педагогічної інноватики, уміннями та навичками
інноваційної педагогічної діяльності.
Педагогічна інноватика. Сутність і структура педагогічної інновати- ки. Класифікація педагогічних нововведень. Інноваційна педагогічна діяльність. Готовність педагога до інноваційної діяльності. Антиінноваційні бар’єри у професійній діяльності педагога і шляхи їх подолання.
Завдання-запитання:
1. Обґрунтуйте передумови виникнення педагогічної інноватики, в чому ви вбачаєте спільність і відмінність понять «інновати- ка», новація, інновація, інноваційний процес. Розкрийте значення поняття новизна як провідної властивості і самоцінності будь-якого нововведення. Визначте взаємозв’язок традиції та інновації. Наведіть приклади часткових, модульних та системних педагогічних нововведень.

54 4. Охарактеризуйте особливості інноваційної педагогічної діяльності. У чому виявляється сутність готовності педагогічного працівника до інноваційної діяльності Визначте рівні сформованості та компоненти готовності педагога до інноваційної діяльності. Які складові утворюють інноваційну компетентність педагога Охарактеризуйте антиінноваційні бар’єри у професійній діяльності педагога.
Заняття 3. Робота в групі та моделювання ситуацій для оволо-
діння основами педагогічної інноватики, уміннями та навичками
інноваційної педагогічної діяльності.
Інноваційні процеси у системі освіти. Закони перебігу інноваційних педагогічних процесів і принципи управління ними. Сутність і особливості інноваційної педагогічної технології. Класифікація інноваційних педагогічних технологій.
Запитання-завдання:
1. Розкрийте поняття інноваційного педагогічного процесу. Охарактеризуйте закони перебігу інноваційних процесів. Чому важливо знати структуру інноваційних педагогічних процесів. Охарактеризуйте головні ознаки інноваційної педагогічної технології. Які системні інноваційні технології визнаєте. Які модульні та локальні інноваційні педагогічні технології можете назвати?
Модуль ІІ.
Заняття 1. Тренінгові вправи з формування інноваційної спря-
мованості особистості, її готовності до інноваційної педагогічної
діяльності, інноваційної активності та сприйнятливості.
Фахова інноваційна культура педагогічного працівника як здатність особистості до створення і впровадження новацій. Інноваційний інтелект та інноваційне мислення. Інноваційні цінності. Особистість інноваційного педагогічного працівника.
Запитання-завдання:
1. У чому полягає здатність особистості до створення і впровадження педагогічних новацій. Проаналізуйте складові інноваційного інтелекту особистості. У чому розкриваються особливості інноваційного мислення особистості.

55 4. Складіть перелік інноваційних цінностей. Визначіть серед них провідні та другорядні, розробіть ієрархізовану структуру. Охарактеризуйте особистість інноваційного педагогічного працівника, визначте перелік її якостей, проранжуйте ці якості. Розробіть ідеальну модель особистості інноваційного педагогічного працівника.
Заняття 2. Творчо-інноваційний пошук та творчо-інноваційне
моделювання професійних ситуацій.
Створення педагогічної новації. Відпрацювання інноваційної педагогічної ситуації зі створення нових когнітивних одиниць інноваційної педагогічної діяльності.
Завдання-запитання:
1. Проаналізуйте початковий стан ситуації створення педагогічної інновації — руйнацію стереотипів професійної діяльності педагогів та їх особистісних стереотипів. Проаналізуйте наступний стан ситуації створення педагогічної інновації — прощання особистості зі старим. Проаналізуйте кінцевий стан ситуації створення педагогічної інновації — створення педагогічної новації. Запропонуйте перелік ідей для створення педагогічної новації. Які стереотипи особистості та діяльності заважають цьому Напишіть їх список. Придумайте засоби реалізації запропонованих вами ідей.
Заняття 3. Творчо-інноваційний пошук та творчо-інноваційне
моделювання професійних ситуацій.
Перетворення педагогічної новації у наукове знання. Відпрацювання інноваційної педагогічної ситуації з перетворення нових когнітивних одиниць педагогічної діяльності у наукове знання.
Завдання-запитання:
1. Проаналізуйте початковий стан ситуації перетворення нових когнітивних одиниць педагогічної діяльності у наукове знання
— генерацію нових когнітивних одиниць інноваційної діяльності особистості. Проаналізуйте наступний стан ситуації перетворення нових когнітивних одиниць педагогічної діяльності у наукове знання
— експлікацію генерованої новації у певну частину педагогічного наукового знання.

56 3. Проаналізуйте кінцевий стан ситуації перетворення нових когнітивних одиниць педагогічної діяльності у наукове знання
— інституалізацію цього наукового знання. Прогенеруйте одну чи кілька визначених вами раніше нових педагогічних ідей. Напишіть список генерованих ідей. Визначіть галузь педагогічної науки, у структуру якої буде введена генерована вами ідея.
Заняття 4. Творчо-інноваційний пошук та творчо-інноваційне
моделювання професійних ситуацій.
Впровадження наукового знання, надання йому статусу педагогічної інновації. Відпрацювання інноваційної педагогічної ситуації з впровадження нового.
Завдання-запитання:
1. Проаналізуйте початковий стан ситуації впровадження нового
— прийняття нового наукового знання. Проаналізуйте наступний стан ситуації впровадження нового
— введення його у певну частину педагогічної діяльності. Проаналізуйте кінцевий стан ситуації впровадження нового
— адаптацію до інновації. Запропонуйте колегам розроблену вами нову педагогічну ідею з метою визначення особливостей її прийняття іншими. Визначіть частину педагогічної діяльності, до якої вводиться ваша новація. Придумайте засоби ефективного впровадження розробленої вами педагогічної новації.
Заняття 5. Творчо-інноваційний пошук та творчо-інноваційне
моделювання професійних ситуацій.
Перетворення педагогічної інновації у педагогічну традицію. Відпрацювання ситуації традиціоналізації педагогічної інновації.
Завдання-запитання:
1. Проаналізуйте початковий стан ситуації традиціоналізації педагогічної інновації — дифузію інновації. Проаналізуйте наступний стан традиціоналізації педагогічної інновації — стереотипізацію інновації. Проаналізуйте кінцевий стан ситуації традиціоналізації педагогічної інновації — перетворення інновації у традицію. Порівняйте початковий варіант висунутої вами педагогічної ідеї та її кінцевий варіант.

57 5. Проаналізуйте, що корисного у створеній і впровадженій вами інновації. Які помилки будуть враховані вами у подальшій інноваційній педагогічній діяльності?
Заняття 6. Підсумкове заняття. Висновки та аналіз за резуль-
татами тренінгу.
У тренінгу застосовуються такі методи, як групові консультації психокорекційні техніки, які спрямовані на формування особистісної орієнтації на інноваційну діяльність бесіди робота у групі та моделювання ситуацій для оволодіння сукупністю знань, умінь, навичок з педагогічної інноватики та інноваційної діяльності тренінгові вправи щодо усвідомлення провідних цінностей фахової інноваційної культури групові етюди на рефлексію себе та інших рольові ігри на тво- рчо-інноваційний пошук та творчо-інноваційне моделювання професійних ситуацій професійно спрямовані рефлексивні ігри.
У широкому сенсі під ТІТ розуміється практика психологічного впливу, яка ґрунтується на активних методах групової роботи. При цьому мається на увазі використання своєрідних форм рефлексивно- гуманістичного навчання знанням, умінням і технологіям, тобто сукупності здібностей, засобів і стратегій, які забезпечують усвідомлення та звільнення від стереотипів непродуктивного освітнього досвіду й діяльності шляхом її переосмислення, та висунення завдяки цьому інновацій, що ведуть до подолання тих проблемно-конфліктних ситуацій, які виникають у процесі вирішення практичних задачу сфері спілкування, діяльності, особистісного розвитку, професійного самовдосконалення та корекції.
ТІТ — це психологічна практика, під час якої особистість переосмислює ситуацію, у якій вона знаходиться, проблеми, які вона хоче вирішити, цілі, які вона прагне досягти через інтенсивний пошук нових шляхів і засобів вирішення завдань, що стоять перед нею.
ТІТ дозволяє за порівняно невеликий проміжок часу вирішити завдання інтенсивного формування і розвитку здібностей, які необхідні для реалізації професійного й особистісного самовизначення як необхідної умови продуктивного нарощування інноваційно-творчого потенціалу особистості педагогічних працівників. Цей потенціал, перш за все, втілюється в інноваційній культурі.
Самопідготовка до інноваційної діяльності здійснюється за спеціальною програмою, що відповідає реальним умовам педагогічної практики і передбачає освоєння педагогічними працівниками профе-

58
сійно-педагогічних модулів. Модульний підхід до орієнтації педагога на інноваційну діяльність і самоосвіту як цінність будується в руслі концепції ціннісно-орієнтаційного підходу доктора педагогічних наук, професора ЗІ. Васильєвої і її наукової школи. На базі провідних ідей даної концепції проведені і продовжуються дослідження, звернені до вивчення, узагальнення і прогнозування більш досконалих рішень у роботі освітніх установ з орієнтації на особистість дитини і педагога.
Процес самопідготовки особистості до інноваційної педагогічної діяльності (ІПД) у межах курсу Інноваційний пошук становить цілісність педагогічного процесу, будується на модульній основі, що передбачає створення нового, його оцінку і освоєння. У його процесі реалізуються три модулі Педагог нового типу, Інноваційний процес, Я — педагог-інноватор».
Самопідготовка до ІПД у межах модульного курсу Інноваційний пошук є ефективним розвивальним засобом, якщо будується на добровільній основі, має гуманістичну спрямованість, припускає творчу співпрацю педагогів, збагачує і коректує мотиви самоосвіти і професійного зростання педагогічних працівників, викликає відчуття задоволеності процесом розвитку фахової інноваційної культури особистості і досягнутими результатами.
Програма самопідготовки до інноваційної педагогічної діяльності
Модуль І. Педагог нового типу»
Входження у зміст проблеми ІПД. Головним завданням модуля Педагог нового типу є вивчення і збагачення особистісного досвіду і мотивів розвитку фахової інноваційної культури особистості, мотивів професійного зростання, створення у групах сприятливого клімату спілкування, стимулювання інтересу до ІПД.
Результатом першого етапу повинно бути усвідомлення соціальної і особистісної значущості самоосвітньої діяльності вжитті людини, ролі інноваційної культури особистості, значущості ІПД і необхідності підготовки до неї. На початку спільної роботи важливо з’ясувати очікування педагогів від включення в таку діяльність. Педагогічним працівникам можна запропонувати питання, метою яких є виявлення наявних уявлень про сучасні навчальні заклади, педагогічних працівників, інноваційні процеси. У сучасному навчальному закладі я більше всього ціную. У сучасному навчальному закладі я не приймаю. Своєрідність сучасної освітньої ситуації, на мій погляд, полягає в наступному…

59 4. Який педагог, на вашу думку, відповідає вимогам сучасного навчального закладу до особистості фахівця. Які аспекти діяльності й особистості педагога виступають сьогодні на перший план. Сьогоднішню освіту називають такою, що розвивається. Як Ви це розумієте. Що, на ваш погляд, змінилося в освіті за останніх 2-3 роки?
Думки педагогів оцінюються за змістом. Для повнішої оцінки стартових уявлень у галузі педагогічної інноватики враховуються не тільки ці анкети, але і результати подальшої проведеної з педагогами бе- сіди-інтерв’ю, яка може включати низку уточнюючих питань. Думки педагогів про роль інновацій у сучасній освіті. Як Вирозумієте значення слова інновація. Визначіть коло проблем освіти, на вирішення яких направлена
ІПД.
3. Яка роль інноваційних процесів у сучасній освіті. Яким повинен бути педагог інноваційного типу. Спробуйте визначити, що допоможе уникнути негативних наслідків інноваційних процесів. Як можна їх уникнути?
Інформація про ІПД, якою володіють педагогічні працівники на початку, відкриє можливості перетворення професійної ситуації. У цілому аналіз думок спрямовує орієнтацію індивідуальної роботи з педагогами і визначає напрям варіативних шляхів розвитку фахової інноваційної культури кожного педагогічного працівника. Отримані результати допоможуть також врахувати всі нюанси в подальшій розробці змісту, форм, методів спільної і самостійної роботи кожного педагога у проблематиці і формулюванні тем творчих завдань у межах даного модуля.
Самоосвітня робота з підготовки педагогічного працівника до включення його в інноваційний процес ефективна за умови урахування досвіду педагога і мотивів його особистісно-професійного зростання. Отримавши інформацію про досвід педагогічного працівника у сфері освітніх інновацій, можна констатувати необхідність оволодіння педагогічною інноватикою на професійному науково-педагогіч ному рівні у процесі інтеграції навчально-педагогічної і самоосвітньої діяльності.
Педагогічний працівник, здатний і готовий до здійснення інноваційної діяльності, може відбутися тоді, коли він усвідомлює себе як професіонал, має установку на творче сприйняття наявного інноваційного досвіду і його необхідне перетворення.
Це можливо, якщо педагог мотивує своє професійне зростання не нарівні інтуїції, а нарівні особистісно-професійного усвідомлення специфіки своєї діяльності. Мотив визначає не тільки зміст діяльності, але і її характер. Мотив включення в самоосвітню діяльність з підготовки до творчості на базі інноваційних процесів як компонент орієнтації вчителя на безперервну освіту багато в чому зумовлює хід всієї подальшої професійної кар’єри педагога, а також його особистісне зростання і самореалізацію. Тому мотивація вибору даного са- моосвітнього курсу особливо важлива на першому етапі, у процесі освоєння модуля Педагог нового типу».
Реалізуючи завдання стимулювання інтересу до ІПД в сучасній освітній реальності, керівник курсу спільно з педагогічними працівниками вибудовує програму його освоєння, вносить необхідні зміни і доповнення.
У змісті занять особливий акцент робиться на ті питання, які представляються актуальними для педагогічних працівників у межах модуля Педагог нового типу і допомагають зробити низку висновків:
педагогічна інноватика розглядається як галузь наукового знання, що необхідна для ефективного вирішення завдань розвитку суспільства залежно від потреб практики;
педагогічна інноватика є розділом загальної інноватики; це спеціальна наукова дисципліна, що розкриває загальні основи теорії педагогічних інноваційних процесів;
інноваційний процес — це процес цілеспрямованої зміни, впровадження, що вносить у середовище нові стабільні елементи (нововведення, що викликають перехід системи в новий якісний стан зміст інноваційного процесу складає інноваційна діяльність, тобто діяльність зі створення, використання і розповсюдження нововведень у зв’язку з цим виділяються три етапи інноваційного процесу створення нового, його освоєння і оцінка, впровадження;
ІПД характеризується такими особливостями, як ціннісний характер інновацій, істотна залежність поведінкових процесів від соціальної ситуації, розмитість меж педагогічного феномена як нововведення та ін.;
педагогічні нововведення зустрічають опір, зумовлений психологічними і соціальними причинами тому в розвитку готовності особистості до ІПД та у забезпеченні якості й ефективності самої ІПД найважливішим чинником стає відношення до неї суб’єктів, включених в інноваційний процес;


експериментальна робота є одним зі шляхів освоєння нововведень. Моделювання інноваційного процесу можливе за умови взаємодії науки і практики на основі продуманої програми дослідно-експериментальної роботи.
Стимулювання інтересу до інноваційних процесів здійснюється через використання активних методів і форм проведення занять дискусій, ділових ігор, конференцій, представлень творчих робіт, круглих столів. Інформація про вимоги до педагога нового типу, пропонована педагогами, залучення їх в обговорення дискусійних питань, стимулювання висловів власної думки, вираз пошани до думки педагогів
— все це сприяє установці зворотного зв’язку, створює сприятливу емоційну атмосферу.
Модуль ІІ. Інноваційний процес»
Включення педагогічних працівників у діагностику й аналіз
ІПД. Як завдання другого модуля самопідготовки до ІПД виділяються активне включення педагогів у перетворюючу діяльність на заняттях і в процесі самостійної роботи розуміння суті ІПД, вивчення основних напрямів і форм ІПД; формування орієнтації особистості на ІПД як цінність.
Дані завдання можуть бути успішно реалізовані за умови систематичного ознайомлення педагогів з інноваційними процесами, що відбуваються у практиці освітніх закладів при включенні педагогічних працівників у інформаційну діяльність з правом вільного вибору аспектів ІПД; при збагаченні їх мотивації професійно-особистісної самоосвіти.
Інформація інноваційного характеру включена в тематику курсу у межах модуля Інноваційний процес з орієнтацією на такі ідеї. Розвиток навчальних закладів у сучасній освітній ситуації здійснюється через інноваційний процес. Теоретичну основу сучасних інновацій у системі освіти складає установка на особистість, яка здатна до інновації, як на провідну цінність у системі людина — людина, а також потреба в самоосвіті, у знаннях про закономірності й особливості розвитку фахової інноваційної культури педагога. Системність бачення перспектив розвитку освіти, розуміння можливостей і умов становлення і розвитку нових освітніх систем. Змінив педагогічній діяльності нові цілі, коректування освітніх учбових планів і програму співвідношенні з базовим стандартом, нові типи і системи освітніх установ — це складний суперечливий

процес перетворень неможливий без добре продуманої і ретельно організованої науково-дослідної роботи (НДР) на кожному експериментальному майданчику. НДР в освітній установі представляє цілісний процес, що включає обґрунтування й актуальність тематики експеримента, основний задум, вихідні позиції, предмет, гіпотезу, мету, завдання логіка й етапи, діагностика і конструювання педагогічного процесу визначаються з урахуванням досягнутого рівня педагогічної діяльності й реальної готовності до перетворень.
Для самостійної роботи педагогічних працівників розроблені спеціальні питання і завдання. Систематизація завдань обумовлена їх цільовою спрямованістю перший блок завдань орієнтує педагогів на отримання інформації, пов’язаної зі змістом ІПД; другий блок
— на її організацію а третій — на самооцінку рівня інформованості про педагогічні інновації, умінь спрогнозувати шляхи самостійної підготовки до ІПД, на самооцінку особистісних якостей, необхідних у процесі професійної практики. Такий розподіл на блоки має умовний характер, оскільки в кожному із завдань присутній змістовний, технологічний і особистісний аспект.
Блок 1
1. Вибрати один з інноваційних типів освітніх установ, детально вивчити проект перетворень у вибраному типі, акцентуючи увагу як на загальних питаннях, що характеризують будь-який тип освітньої установи, такі на його специфічних особливостях. Письмово скласти Портрет типу освітнього закладу, що вивчається (гімназія, ліцей, коледж, учбово-педагогічний центр, професійно-технічний навчальний заклад, вищий навчальний заклад тощо. Підготувати реферат з проблем сучасної освіти (використовувати не менше 5 літературних джерел. Провести порівняння думок декількох педагогів, що стосуються проблеми інноваційного процесу і наукового визначення категорій педагогічної інноватики (на основі використання довідкової і спеціальної літератури.
4. Підібрати науково-педагогічну літературу з вибраної проблеми дати коротку анотацію прочитаного, скласти тези, план виступу, реферат. Скласти словник понять з педагогічної інноватики:
на основі усного або письмового інтерв’ювання педагогів підготувати письмове обґрунтування актуальності необхідності перетворень в освітній системі;

проаналізувати рекламні проспекти інноваційних освітніх закладів і визначити відповідність цілей даного навчального закладу проектованим і досягнутим результатам. Запропонувати питання для оцінки педагогічного результату педагогам. Зробити висновки у формі письмового аналізу;
тезово проаналізувати одну із запропонованих концепцій і сформулювати цілі і завдання експерименту, що ведеться в ній. Підготувати усний виступ. Оцінити практичну значущість проведеного дослідження в плані професійно-особистісної самоосвіти.
Блок 2
1. Використовуючи фактичний матеріал про реальний досвід інноваційної діяльності, зібраний у процесі освоєння модулів, вибрати значущу для Вас тему можливого проекту НДР. Дати обґрунтування актуальності вибору теми з науково-педагогічних позицій. Групове заняття буде проведено у формі ділової гри Експертна рада. Провести анкетування (інтерв’ю, діалог) з авторами НДР, скласти аналітичний описі обговорити його вході роботи у групах. Оцінити власні уміння використовувати різні методи педагогічного дослідження. Створивши групу з трьох осіб, провести експертизу освітньої установи, ознайомитися з певним типом навчального закладу, зібрати інформацію проте, які перетворення в освітній системі плануються, чи передбачається уточнення цілей, оновлення системи освіти, введення нових технологій. Що означатиме диференціація та індивідуалізація в освіті На основі отриманих даних скласти письмовий висновок експертизи навчального закладу, як об’єкта НДР.
Блок 3
1. Оцінити рівень власних знань про інноваційні процеси в освіті, що розвивається відзначити, про які напрями ІПД у Вас інформованість повна, про які — недостатньо повна, фрагментарна або відсутня. Вибрати аспект ІПД, що зацікавив Вас, підготувати повідомлення, використовуючи Банк педагогічних інновацій, складений на основі контент-аналізу матеріалів педагогічних конференцій з ІПД.
1. Розробити конспект статті з проблеми ІПД. Обґрунтувати свій вибір матеріалу, оцінити можливість його практичного застосування у вашій професійній діяльності. Написати педагогічний твір-прогноз Складові успіху інноваційного освітнього закладу, Освіта майбутнього і тому подібне.


Включити утвір оцінку власного особистісно-професійного зростання шляхом самоосвіти і включення в інноваційний процес.
Зміст завдань спрямований на включення педагогічних працівників у інформаційно-пошукову діяльність (консультування керівника і самостійний пошук інформації за проблемами інноваційної освітив умовах вільного вибору аспектів аналізу ІПД). Так, наприклад, при самостійній роботі щодо аналізу освітніх систем педагоги можуть бути зорієнтовані керівником на наступні питання. Соціокультурні особливості району, в якому знаходиться навчальний заклад. Цілі і завдання освітньої системи. Освітні програми, що реалізовуються, їх особливості. Освітні маршрути (ступінь освіти, варіанти освітніх програмі так далі. Режим функціонування освітньої системи. Особливості управління.
7. Приклади інноваційних форм, методів роботи педагогів. Особливості педагогічного колективу. Особливості оцінювання результатів роботи. Висновки:
Що привертає вас в освітній системі З чим незгодні Аргументуйте відповідь.
У чому ви випробовували утруднення вході виконання завдання У яких знаннях Ви випробовували потребу?
Чи задоволені Ви результатами виконання завдання Аргументуйте відповідь.
Одне з провідних завдань модуля Інноваційний процес присвячено обґрунтуванню актуальності вибору теми проекту НДР педагогічного працівника. Розробка проектів НДР розглядається як основа самоосвітньої діяльності педагогів і складова третього модуля підготовки. В рамках другого модуля робота направлена на опрацьовування теоретичних основ ІПД.
Результати виконання даного завдання можуть бути представлені на занятті, проведеному у формі ділової гри Експертна рада. Інформація про специфіку роботи Експертної Ради (ЕР, про питання, що обговорюються на його засіданнях, регулярно включаються в зміст групових занять.
При підготовці до заняття педагогічні працівники акцентують увагу на ролі і функціях ЕР — незалежного органу освіти, що виконуєекспертизу освітніх систем, експериментальних програм та ходу НДР, працює з матеріалами, які представляє група після всебічного вивчення ІПД у реальному досвіді.
Кожен педагог готує до заняття власне обґрунтування вибору теми можливого інноваційного проекту. Кожен представлений проект заздалегідь рецензується. Рецензент-експерт (педагогічний працівник з групи, вивчивши проект, готує висновок, у якому оцінюється ступінь теоретичної обґрунтованості даного проекту. Експерту своїй оцінці керується наступними критеріями актуальністю змістовної сторони проекту і його форми, практичною значущістю для вирішення проблем сучасної освіти та ін. На підставі даних експертизи ЕР (решта групи педагогічних працівників) приймає висновок про якість даної
інновації.
Педагоги уході засідання Експертної ради по черзі представляють власні обґрунтування вибору теми можливого інноваційного проекту. Обґрунтування теми — це аргументація правомірності її постановки, тобто педагоги аналізують тему майбутнього інноваційного проекту з огляду на його сутнісну значущість, корисність, актуальність, новизну. Таким чином, процес формування теми проекту ІПД аналогічний процесу експертизи, тобто припускає пропедевтичну самоекспертизу. Робота педагога як експерта є спробою об’єктивної оцінки проекту за визначеними критеріями. Обговорення в групі самого проекту, думок експерта включає педагогів в інноваційний процес, активізуючи професійну самосвідомість, тим самим готуючи їх до наступного етапу (Модуль ІІІ. Я — педагог-інноватор»).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал