Національна академія педагогічних наук україниPdf просмотр
Сторінка13/17
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.01 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
6.3. Формування у студентів позитивного професійного
самоставлення
6.3.1. Роль самопізнання у професійному самоставленні
Не можна сказати, що проблема самоставлення є новою для психологічної науки, проте інтерес до її вирішення не зникає, що підтверджує
її актуальність. Проблема самоставлення належить до розряду екзистенціальних (смислоутворюючих). Кожна людина стикається з визначенням свого місця ужитті, це місце визначається рівнем самооцінки та самоповаги особистості. А також тим, наскільки особистість цінує та приймає свої вчинки, критично оцінює свої успіхи та невдачі.
Першою складністю на шляху вивчення самоставлення є недостатня розробленість підходів дослідників доданої дефініції. Під самоста- вленням розуміють самооцінку (МІ. Лісіна, В. Ф. Сафін), самоповагу І. С. Кон), самоприйняття (К. Роджерс), емоційно-ціннісне ставлення (С. Р. Пантєлєєв, І. І. Чеснокова), систему установок, спрямованих на себе (Р. Бернс, НІ. Сарджвеладзе, ВВ. Столін).
Наслідком поставленої проблеми стає визначення структурних компонентів самоставлення. С. Р. Пантєлєєв, К. Роджерс, ВВ. Столін у структурі самовідносин виділяють емоційний і когнітивний компоненти. Р. Бернс, І. С. Кон, ММ. Обозов, НІ. Сарджвеладзе та інші, додатково до названих елементів, додають поведінкову складову. Підсумок виявляється у зростанні суперечливих поглядів дослідників щодо феномена самоставлення.
Однієї з найбільш відомих концепцій, присвячених самоставлен- ню особистості, є теорія С. Р. Пантєлєєва. Уній самоставлення визначається через співвіднесення з ієрархічною системою мотивів, запропонованої ОМ. Леонтьєвим. Ставлення особистості до себе розглядається як дворівневе утворення, що включає у себе емоцій-
но-ціннісне самоставлення і самооцінку, при цьому домінантне положення у структурі самоставлення, на думку дослідника, припадає на перше утворення. С. Р. Пантєлєєв припускає, що ядром самоста- влення в ранньому юнацькому віці є аутосимпатія, що з набуттям соціального досвіду заміщається на самоповагу. Отже, в ієрархічній системі мотивів, що співвідносяться зі структурою самоставлення, відбувається інверсія, підсумком якої є заміщення смислоутворюаль- них мотивів на стимульні.
У концепції Р. Бернса самоставлення виступає як самооцінка, що носить суб’єктивний характері легко трансформується при зміні ситуації, що є для особистості суб’єктивно значимим. У той же час по-
зитивне самоставлення прирівнюється до позитивної Я-концеп-
ції, у підсумку стираються грані між самоставленням, самооцінкою та Я-концепцією.
Більшість джерел, присвячених самоставленню, аналізують два його різновиди — позитивне та негативне. Позитивне самоставлен-
ня розглядається з позицій інтегрованого прийняття своєї особистості,
іноді з відтінком самовдоволення (О. Ф. Лазурський, С. Р. Пантєлєєв, ВВ. Столін та інші. Його антиподом виступає негативне самоста-
влення. У роботах В. М. Мясіщева, С. Р. Пантєлєєва, ВВ. Століна ми знаходимо посилання на конфліктне самоставлення.
Таким чином, теоретична значущість дослідження проблеми пов’язана з недостатньою розробленістю комплексного підходу до проблеми самоставлення, що стало підґрунтям для уточнення існу- ючих уявлень про види самоставлення та його прояви, конкретизації характеристик, властиві особистості при позитивному, негативному і конфліктному самоставленні.
6.3.2. Побудова кар’єри як умова професійного становлення
Кар’єра для студентів, які працюють за спеціальністю, представляється, як щось вже наявне, те що є в них наданий момент, спосіб поведінки та невід’ємна частина життя. Вони відносяться до цього поняття тверезо, критично оцінюють всі можливості та перепони на шляху до побудови своєї кар’єри. Вони вже почали свій професійний шлях і знають, до чого йдуть. Це підтверджується також тими даними, що були отримані завдяки методиці вивчення мотивації навчання у ВНЗ, бо основною мотивацією для студентів, які працюють за спеціальністю, є оволодіння професією».
Тобто оволодіння безпосередньо тими знаннями, які необхідні їм у реалізації конкретних професійних цілей. Отримані результати дозволяють говорити про певну байдужість студентів, які працюють не за спеціальністю, до самої суті поняття моя кар’єра». Це можна пояснити тим, що основною мотивацією навчання у ВНЗ, тобто основною ціллю усього навчального процесу, для таких студентів є придбання знань».
Вони не розглядають кар’єру, як щось дійсно можливе вданій ситуації, у зв’язку з тим місцем роботи, яке в них єна даний момент. Можна припустити, що працюючі не за спеціальністю студенти просто відкладають цю проблему на потім, бо для них актуальним наданий момент є непрофесійний розвиток та самовдосконалення, а підробі- ток та можливість оплачувати свої потреби.
Для студентів, які не працюють, кар’єра є метою їхнього навчання. Вони оптимістично налаштовані, прагнуть більшого, мріють дійти висоту професійному світі. Але, насправді, вони ніколи ще нести- калися з реальною проблемою влаштування на роботу, проходження багатьох етапів профвідбору. Така мотивація навчання, як «отриманя
диплому, свідчить про їх професійну незрілість, незнання справжньої ситуації, яка склалася на ринку праці.
Непрацюючі студенти прагнуть всього й одразу, не замислюючись над тим, що пройде ще багато часу перш, ніж вони досягнуть хоч мізерної долі того, що запланували. Вони вважають, що посвідчення про наявність будь-якої вищої освіти важить набагато більше, ніж самі знання.
6.4. Методики вивчення мотиваційного компонента
професійного самоставлення майбутніх педагогів
6.4.1. Методика Мотиви вибору професії»
Інструкція. Нижче наведено 20 тверджень, що характеризують рівень значущості мотиваційних прагнень вибору професії — чому Ви обрали для себе саме цю професію Уважно прочитайте кожне з тверджень та оцініть, наскільки воно вплинуло на Ваш професійний вибір.
Шкала оцінок: 5 — дуже сильно вплинуло, 4 — сильно, 3 — середньо слабо, 1 — ніяк не вплинуло.
Назвіть професію, яку Ви обрали, та, спираючись на шкалу оцінок, дайте оцінку кожному твердженню. Результати занотовуйте до банку відповідей.
Перелік тверджень.
1. Потребує спілкування з різними людьми. Подобається батькам. Передбачає високий рівень почуття відповідальності. Потребує переїзду на нове місце проживання. Відповідає моїм здібностям. Дозволяє обмежитися наявним рівнем освіти. Дає можливість приносити користь людям. Сприяє розумовому та фізичному розвитку. Являється високооплачуваною. Дозволяє працювати близько від домівки. Являється престижною. Дає можливість для росту професійної майстерності. Єдина можливість у ситуації, що склалася. Дозволяє реалізувати здібності до керівної посади. Являється привабливою. Наближена до улюбленого шкільного предмету. Дозволяє відразу отримати гарний результат для інших.

165 18. Обрана моїми друзями. Дозволяє використовувати професійні уміння поза роботою. Дає великі можливості проявляти творчість.
Обробка та інтерпретація результатів
Вся сукупність відповідей оброблюється за наступними блоками.
Внутрішні індивідуально значущі мотиви позиції 1, 5, 8, 15, Внутрішні соціально значущі мотиви позиції 3, 7, 12, 14, Зовнішні позитивні мотиви позиції 4, 9, 10, 16, Зовнішні негативні мотиви позиції 2, 6, 11, 13, Максимальна сума балів вказує на переважаючу мотивацію.
Внутрішні мотиви вибору — це суспільна та особистісна значущість професії, задоволення, яке приносить робота завдяки її творчому характеру, можливість спілкування, керувати іншими людьми тощо. Внутрішня мотивація виникає із потреб самої людини, тому на її під-
ґрунті людина працює із задоволенням, без зовнішнього тиску.
Зовнішня мотивація — це заробіток, прагнення до престижу, страх осуду тощо. Зовнішні мотиви можна поділити на позитивні та негативні. До позитивних мотивів належать матеріальне заохочення, можливість кар’єрного зросту, схвалення колективу, престиж, а саме, стимули, заради яких людина докладає зусиль. До негативних
мотивів належать впливи на особистість шляхом тиску, покарання, критики, осуду та інших санкцій негативного характеру. Перевага внутрішніх мотивів найбільш ефективна з погляду задоволеності працею та її продуктивності.
Бланк відповідей до методики
«Мотиви вибору професії (В. А. Семиченко)
1 блок
Внутрішні індивідуально значущі мотиви
2 блок
Внутрішні соціально значущі мотиви
3 блок
Зовнішні позитивні мотиви
4 блок
Зовнішні негативні мотиви
1.
3.
4.
2.
5.
7.
9.
6.
8.
12.
10.
11.
15.
14.
16.
13.
20.
17.
19.
18.

166
6.4.2. Опитувальник Якорі кар’єри»
Інструкція. Опитувальник містить 41 твердження, він виявляє Ваші переваги у виборі професійного шляху та побудови кар’єри. Вам необхідно оцінити кожне твердження за бальною шкалою, від 1 балу, що відповідає значенню зовсім не погоджуюсь, до 10 балів, що зазначають виключно важливо або повністю згоден. Свої оцінки тверджень вносьте до бланку відповідей. Опитувальник заповнюється приблизно за 10 хвилин.
Перелік тверджень.
1. Бажання будувати кар’єру в рамках конкретної професійної сфери. Бажання спостерігати, керувати і впливати на людей. Мати можливість робити все по-своєму і не обмежуватись правилами будь-якої організації. Мати постійне місце роботи з гарантованим окладом та пакетом соціального захисту. Застосовувати свої вміння спілкуватися на користь людям, допомагати іншим. Працювати над проблемами, які є майже невирішуваними. Жити таким чином, щоб інтереси сім’ї та кар’єри були рівнозначні. Створювати та будувати дещо, що буде моєю власною ідеєю чи розробкою. Вибір роботи за спеціальністю проти вищої посади, непов’яза- ної з моєю спеціальністю. Бути першим керівником в організації. Мати роботу, непов’язану з режимом чи іншими організаційними обмеженнями. Працювати в організації, що забезпечить мені стабільність на довгий період часу. Застосовувати свої вміння та здібності нате, щоб зробити світ кращим. Змагатися з іншими та перемагати. Будувати кар’єру, яка дозволить мені не змінювати мій спосіб життя. Створити нове комерційне підприємство. Присвятити своє життя обраній професії. Зайняти високу керівну посаду. Мати роботу, яка дає максимум свободи і автономії у виборі характеру занять, часу виконання тощо.

167 20. Вибір місця проживання проти переїзду, пов’язаного з підвищенням по службі. Мати можливість використовувати свої вміння і талант для слугування високій меті. Єдина дійсна ціль моєї кар’єри — знаходити і вирішувати важкі проблеми незалежно від сфери їх виникнення. Я завжди намагаюсь приділяти однакову увагу моїй сім’ї та кар’єрі.
24. Я завжди знаходжусь у пошуку ідей, які дозволять мені розпочати і побудувати власну справу. Я погоджусь на керівну посаду тільки втому випадку, якщо вона знаходиться у сфері моєї професійної компетенції. Я хотів би досягти такого позиціювання в організації, яке б дозволило мати можливість спостерігати за роботою інших та інтегрувати їх діяльність. У моїй професійній діяльності я віддаю перевагу своїй свободі та автономії. Для мене важливіше залишитися проживати в нинішньому місці, ніж отримати підвищення чи нову роботу в новій країні. Я завжди шукав роботу, яка б могла приносити користь іншим. Змагання та виграш — це найбільш важливі сторони моєї кар’єри.
31. Кар’єра має зміст тільки втому випадку, якщо вона дозволяє жити так, як мені подобається. Підприємницька діяльність складає центральну складову моєї кар’єри.
33. Я б скоріше залишив організацію, ніж став займатися роботою поза професійною сферою. Я буду вважати, що досяг успіху в моїй кар’єрі тільки тоді, коли стану керівником вищого рівня у відомій компанії. Яне хочу, щоб мене обмежувала якась організація чи світ бізнесу. Я віддам перевагу роботів тій організації, яка забезпечить довгостроковий контракт. Я хотів би присвятити свою кар’єру досягненню важливої та корисної цілі. Я вважатиму себе успішним тільки в умовах постійного вирішення важких проблем чи в ситуації змагання. Вибрати та підтримувати певний спосіб життя важливіше, ніж досягти успіху в кар’єрі.

168 40. Я завжди хотів заснувати та побудувати власний бізнес. Я віддаю перевагу роботі, яка не пов’язана з відрядженнями.
Бланк відповідей до опитувальника Якорі кар’єри» (Е. Шейн)
1 ст.
2 ст.
3 ст.
4 ст.
5 ст.
6 ст.
7 ст.
8 ст.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Обробка результатів:
Бланк відповідей одночасно слугує і ключем для обробки резуль- татів:
1-й стовпчик — професійна компетентність;
2-й стовпчик — менеджмент;
3-й стовпчик — автономія (незалежність);
4-й стовпчик — питання 4, 12, 36 — стабільність місця роботи,
— питання 20, 28, 41 — стабільність місця проживання;
5-й стовпчик — служіння;
6-й стовпчик — виклик;
7-й стовпчик — інтеграція стилів життя;
8-й стовпчик — підприємливість.
За кожною кар’єрною орієнтацією (кожний стовпчик) підраховується кількість балів. Для цього бали складаються та діляться на кількість питань — 5 (для 4 стовпчика орієнтації стабільність — на 3 і Найвищий показник — 10, найнижчий — 1. Отримане значення свідчить про рівень вираженості відповідної кар’єрної орієнтації.
Узагальнений результат — середнє значення суми балів, отриманих з усіх кар’єрних орієнтацій, може свідчити про вираженість фактора професійної мотивації, про напруженість спрямованості на діяльність. Слід звернути увагу також на перекіс убік якоїсь однієї орієнтації або баланс всіх видів кар’єрних орієнтацій.

169
6.5. Методики вивчення когнітивного компонента
професійного самоставлення майбутніх педагогів
6.5.1. Анкета визначення профілю професійного
самоставлення майбутніх педагогів
Анкета спрямована на виявлення особливостей професійного са- моставлення майбутніх педагогів у процесі навчання.
Інструкція. Уважно прочитайте твердження та позначте ті, які співпадають з Вашою думкою.
І. Мотиваційний блок:
1. Зазначте приблизно п’ять мотивів, що спонукали б вас обрати професію педагогічного профілю:
а) бажання батьків;
б) доступність навчання у педагогічному вузів) це моя мрія;
г) мені подобається працювати з дітьми;
д) завжди можна знайти роботу;
е) це романтична професія;
є) я люблю навчатися;
ж) мої друзі (знайомі) навчаються у педагогічному вузі;
з) тут легко вчитися;
и) у нашій сім’ї були педагоги;
і) інше. Чи були ви ознайомлені:
з перевагами професії педагога атак б) ні
з труднощами професії атак б) ні. Що вас спонукає продовжувати навчатися?
а) Можливість отримання диплома провищу освіту.
б) Легкість навчання.
в) Бажання стати фахівцем педагогічної справи.
г) Цікаві викладачі.
д) Матеріальна доступність навчання.
е) Можливість легко знайти місце роботи. Які вимоги ви висуваєте до себе?
а) Мене влаштовує той рівень, на якому я знаходжусь.
б) Думаю, що я і так багато працюю над собою.
в) Завжди є простір, у якому я хочу розвиватися.
г) Я ставлюся до себе досить вимогливо.
д) Мені байдуже, як мене сприймають та оцінюють оточуючі.170
ІІ. Когнітивний блок:
1. Я добре орієнтуюся у своїх сильних сторонах особистості та знаю про свої слабкості.
а) Так б) Ні. Здобуті знання я вдало використовую на практиці.
а) Так б) Ні. Я вважаю, що фахові знання потрібно набувати не лише під час навчання, а і у процесі самоосвіти.
а) Так б) Ні. Об’єм необхідного матеріалу я визначаю за такими критеріями:
а) вчу той матеріал, який буде потрібен на екзамені;
б) використовую кожну можливість для поповнення об’єму своїх фахових знань;
в) мені не подобається вчити той матеріал, що пропонується на лекціях;
г) викладач формально проводить лекцію;
д) я маю альтернативні джерела інформації;
е) мені вистачає того матеріалу, який міститься у підручнику;
є) не вважаю за потрібне забивати голову різноманітними теоріями ж) хочу вільно володіти матеріалом;
з) спілкування з викладачем мені приносить задоволення;
и) намагаюся тихенько сидіти, щоб мене не помітили;
і) маю власну думку, тане висловлюю її відверто.
ІІІ. Емоційно-оцінювальний блок:
1. Чи отримуєш ти задоволення від навчання?
а) Так б) Ні. Вибери приблизно п’ять тверджень.
а) Я люблю, коли мене помічає викладач.
б) Не можу знайти тактику поводження з викладачем.
в) У мене піднесений настрій, коли я збираюся до інституту.
г) У мене пригнічений настрій, коли я збираюся до інституту.
д) Спілкування з викладачем допомагає мені відчути свою зна- чимість.
е) Спілкування з викладачем підкреслює мою нікчемність.
є) Викладач для мене є авторитетною фігурою.
ж) Для мене немає авторитетів у стінах мого навчального закладу.
з) Я намагаюся завоювати прихильність викладача.
и) Мені байдуже, якої думки про мене викладачі.

171 3. Моє навчання забезпечить мені задоволеність життям.
а) Так б) Ні. Я відвідую навчання для того, щоб:
а) гарно провести час з друзями (зустрітися, обговорити про- блеми);
б) отримати нові знання, підвищити свій рівень;
в) зустрітися з улюбленим викладачем;
г) напрацьовувати фундамент свого професійного майбутнього;
д) заповнити порожнечу.
Обробка анкетних даних здійснюється шляхом якісного аналізу відповідей респондентів за зазначеними блоками. Про позитивне професійне самоставлення свідчать стверджувальні відповіді на такі пункти анкети:
№ з / п
І блок
ІІ блок
ІІІ блок
1
в, г, є
а а
2
а а
а, в, д, є
3
в а
а
4
в, г б, д, ж б, г
6.5.2. Методика діагностики професійної спрямованості
особистості
Методика складається з тексту опитувальника та бланка відпові- дей.
Вам пропонується відповісти на запитання опитувальника, який містить 27 суджень, на кожне з яких пропонується три варіанти відповідей (а, б, в. Потрібно вибрати одну з відповідей, яка найбільше відповідає дійсності, та записати її на бланку для відповідей у стовпчику Найбільш привабливо. Потім слід обрати одну відповідь, яка найменше відповідає реальності та записати її на бланку для відповідей у стовпчику Найменш привабливо».
Текст опитувальника
1. Найбільше задоволення одержую від:
а) схвалення моєї роботи;
б) усвідомлення того, що робота виконана добре;
в) усвідомлення того, що мене оточують друзі. Якби я грав у футбол (волейбол, баскетбол, то прагнув би бути:
а) тренером, який розробляє тактику гриб) відомим гравцем;
в) обраним капітаном команди.

172 3. На мою думку, кращим педагогом є той, хто:
а) цікавиться учнями та має до кожного індивідуальний підхід б) зацікавлює своїм предметом так, що учні з задоволенням вивчають цей предмет;
в) створює в колективі таку атмосферу, у якій кожен учень може висловити свою думку. Мені подобається, коли люди:
а) радіють за виконану роботу;
б) із задоволенням працюють у колективів) прагнуть виконати свою роботу краще за інших. Я бажав би, щоб мої друзі:
а) були доброзичливими та допомагали людям, коли це необхідно б) були вірними та відданими мені;
в) були розумними та цікавими. Кращими друзями я вважаю тиха) із ким маю добрі стосунки;
б) на кого завжди можна покластися;
в) хто може багато досягнути вжитті. Найбільше мені не подобається:
а) коли в мене щось не виходить;
б) коли розладнуються стосунки з товаришами;
в) коли мене критикують. На мою думку, дуже погано, коли педагога) приховує свої антипатії до деяких учнів, насміхається та дражнить їх;
б) викликає дух суперництва в колективів) недостатньо добре знає предмет, який викладає. У дитинстві мені найбільше подобалося:
а) проводити час із друзями;
б) відчуття виконаної справив) коли мої вчинки схвалювали. Я бажав би бути схожим на тих, хто:
а) досягнув успіху вжитті б) справді закоханий у свою справу;
в) відзначається доброзичливістю і товариськістю. Школа насамперед має:
а) навчати вирішувати завдання, які ставить життя;
б) розвивати індивідуальні здібності учнів;
в) виховувати риси, які допомагають встановлювати стосунки з людьми. Якби я мав більше вільного часу, то використовував би його:
а) для спілкування з друзями;
б) для відпочинку;
в) для самоосвіти та улюблених справ. Найбільших успіхів я досягаю, коли:
а) працюю з людьми, до яких відчуваю симпатію;
б) маю цікаву роботу;
в) отримую винагороду за свої зусилля. Мені подобається, коли:
а) інші люди поважають мене;
б) я відчуваю задоволення від добре виконаної роботи;
в) я маю час приємно спілкуватися з друзями. Якби про мене написали в газеті, то краще було б, щоб:
а) розповіли про якусь цікаву справу, пов’язану із навчанням, працею або спортом, у якій я брав участь;
б) написали про мою діяльність;
в) обов’язково розповіли про колективу якому я працював. Найкраще я навчаюся, коли викладача) має до мене індивідуальний підхід;
б) може зацікавити своїм предметом;
в) колективно обговорює проблеми, що вивчаються. Для мене немає нічого гіршого за:
а) образу власної гідності;
б) невдачу під час виконання важливої справив) утрату друзів. Найбільше я ціную:
а) успіх;
б) можливості спільної праці;
в) здоровий глузд та інтуїцію. Яне поважаю людей, які:
а) вважають себе гіршими за інших;
б) часто сваряться та конфліктують;
в) заперечують все нове. Приємно, коли:
а) працюєш надважливою справою;
б) маєш багато друзів;
в) усім подобаєшся та викликаєш схвалення.

174 21. На мою думку, керівник повинен бути насамперед:
а) доступним;
б) авторитетним;
в) вимогливим. У вільний час яз цікавістю прочитав би книжки:
а) проте, як знайти друзів та налагодити добрі стосунки з ото- чуючими;
б) прожиття відомих людей;
в) про останні досягнення науки та техніки. Якби в мене були здібності до музики, я бажав би бути:
а) диригентом;
б) композитором;
в) солістом. Я хотів би:
а) вигадати цікавий конкурс;
б) перемогти в конкурсів) організувати конкурсі керувати ним. Для мене важливо знати:
а) що я бажаю зробити;
б) як досягнути мети;
в) як організувати людей для досягнення мети. Людина повинна прагнути до того, щоб:
а) інші люди схвалювали її вчинки;
б) передусім виконувати свою справу;
в) її не можна було б критикувати за виконану роботу. Найкраще я відпочиваю у вільний час, коли:
а) спілкуюся з друзями;
б) переглядаю цікаві фільми;
в) займаюся своєю улюбленою справою.
Бланк відповідей
№ з / п
Найбільш
привабливо
Найменш
привабливо
№ з / п
Найбільш
привабливо
Найменш
привабливо
1.
15.
2.
16.
3.
17.
4.
18.
5.
19.
6.
20.
7.
21.

175
№ з / п
Найбільш
привабливо
Найменш
привабливо
№ з / п
Найбільш
привабливо
Найменш
привабливо
8.
22.
9.
23.
10.
24.
11.
25.
12.
26.
13.
27.
14.
Я (спрямованість на себе) — С спрямованість на спілкування) — Д (спрямованість на справу)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал