Національна академія педагогічних наук УкраїниСторінка27/29
Дата конвертації01.01.2017
Розмір6.67 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Додаток Д


Тест «Вимірювання рівня етноцентризму»

(методика А.Солодкої )
Оцініть подані твердження за шкалою від 1 до 5: 5 – повністю згоден; 4 – згоден; 3 – важко відповісти; 2 – не згоден; 1 – зовсім не згоден

1. ___ Багато інших культур є не такими розвиненими порівняно з моєю культурою.

2. ___ Моя культура могла б послужити моделлю для інших культур.

3. ___ Люди інших культур поводяться дивно, коли потрапляють у мою культуру.

4. ___ Стиль життя в інших культурах є така само цінність, що й у моїй культурі.

5. ___ Було б добре, якби інші культури були схожі на мою.

6. ___ Мені не цікаві цінності та традиції інших культур.

7. ___ Люди з моєї культури могли б багато чому навчитися в інших культур.

8. ___ Я поважаю цінності та традиції інших культур.

9. ___ Більшість людей були б щасливішими, якби вони жили, як живуть люди в моїй культурі.

10. ___ У мене є багато друзів з різних країн світу.

11. ___ Я вважаю, що стиль життя в моїй культурі найкращий.

12. ___ Я звертаюся до своїх цінностей, коли оцінюю людей інших культур.

13. ___ Я не співпрацюю з людьми, які відрізняються від мене.

14. ___ Більшість людей іншої культури просто не знають, як краще для них.

15. ___ Я не довіряю людям іншої культури.

16. ___ Мені не подобається взаємодіяти з людьми інших культур.
Загальна сума відповідей на питання показує рівень культурної сприйнятливості. Сума більше 50 відповідає високому рівню етноцентризму і низькому порогу культурної сприйнятливості.Додаток З


Виявлення труднощів, які відчувають учасники кроскультурної взаємодії

(Методика А.Солодкої)

Що ви могли б повідомити про ваш власний досвід перебування в іншій країні?

1. Коли і яку країну ви відвідали?

2. Який був термін перебування в цій країні?

3. Яка була мета Вашого візиту?

4. Як би ви оцінили й схарактеризували ваш емоційний стан (за десятибальною шкалою) в різні періоди перебування за кордоном?


  • Очікування поїздки

  • Від'їзд

  • Перше враження

  • Перші дні знайомства з людьми та культурою іншої країни

  • Середина поїздки в країні перебування

  • Останні дні перебування

  • Повернення на Батьківщину

5. Чи викликали у вас які-небудь ситуації нерозуміння або роздратування? Які? (Мова, міміка, правила поведінки людей, моделі стосунків у сім'ї, звички). Як ви думаєте – чому?

6. Чи відчували ви якісь незвичні для вас переживання? (Стрес, страх, збентеження, невпевненість, безпорадність). Як ви думаєте – чому?

7. Що дала вам ця поїздка? (Набуття досвіду, знайомство з новою культурою тощо).

8. Як ви думаєте, якими знаннями необхідно володіти для комфртного та ефективного перебування в іншій країні?

9. Будь ласка, вкажіть труднощі, які Ви відчували під час взаємодії в іншомовному соціумі.

Мовні: фонетичні труднощі; нерозуміння значення лексичних одиниць; складні граматичні конструкції; складнощі у сприйнятті автентичної мови на слух; нерозуміння логіки висловлювання; темп мовлення; незнання / нерозуміння мовних / культурних реалій; інше.

Культурознавчі: відмінності в ціннісних орієнтирах: ставлення до часу, дії, ступеня індивідуалізму і т.д.; незнання / нерозуміння традицій, звичаїв, правил етикету; незнання історичних фактів іншомовної країни; розбіжність у правилах поведінки в рідному та іншомовному суспільствах; неоднакове сприйняття відчуття часу та простору; нерозуміння немовних форм спілкування (жести, міміка); незнання звичок, пов'язаних із прийомом їжі, напоїв і т.ін.; незнання форм і правил вітання / прощання і т.ін.; відмінності менталітетів; інше.

Додаток ИКарта спостереження фасилітаційної взаємодії викладача та студентів (методика А.Солодкої)

Дата______________________________________________________

ВНЗ________________________________________________________

Курс, група_______________________________________________

Дисципліна_______________________________________________

Викладач_____________________________________________Кількість студентів у групі________________________________
Освітня діяльність педагога

Ознаки фасилітації

Бали

Відсутність ознак

  1. Організація діяльності студентів

1.

Забезпечення трансформації теми заняття у виховно-освітню задачу

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Не забезпечує трансформації теми заняття на виховно-освітню задачу

2.

Забезпечення усвідомлення студентами кінцевого продукту діяльності

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Не забезпечує усвідомлення студентами кінцевого продукту діяльності

3

Забезпечення єдності предметного змісту, форми заняття, виховних цілей та освітньої потреби студентів

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Відсутня єдність предметного змісту, форми заняття, виховних цілей та освітньої потреби студентів

4.

Чіткість формулювання питань і завдань

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Відсутність ясності та чіткості у викладанні матеріалу

5.

Використання різних видів творчих робіт

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Творчі види робіт не застосовуються

6.

Створення проблемних ситуацій, питань, завдань. Організація операцій аналізу, порівняння, узагальнення

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Проблемні ситуації, питання, завдання не застосовуються

7.

Відстеження тісного зв'язку із суб'єктним досвідом студентів

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Тісний зв'язок із суб'єктним досвідом студентів не простежується

8.

Відстеження та контроль включеності студентів у роботу

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Не прослідковується включеність студентів у роботу

9.

Застосування різних способів переконання

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Непереконливість викладача

10.

Застосування різних способів емоційного включення студентів

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Відсутність ознаки емоційного залучення до діяльності

11.

Допомога в переключенні студентів з оцінки на самооцінку освітнього продукту, спрямування студентів на саморефлексію

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Не створює умови для переключення тих, хто навчається, з оцінки на самооцінку освітнього продукту, не спрямовує на рефлексію

12.

Застосування нових інформаційних та мультимедійних технологій

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Не використовує інформаційні та мультимедійні технології

Середній бал

2. Стимулювання діяльності студентів

1.

Створення атмосфери відкритості, щирості, доброзичливості та психологічної безпеки

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Відсутня атмосфера відкритості, щирості, доброзичливості та психологічної безпеки

2.

Спонукання студентів до самостійної постановки питань, пошуку, висновків

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Відсутні умови для самостійної постановки питань, пошуку, самостійних висновків

3.

Створення умов для вільного обговорення

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Умови для вільного обговорення відсутні

4.

Повага до індивідуальності кожного студента

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Відсутній прояв поваги до індивідуальності кожного студента

5.

Створення ситуацій успіху

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ситуації успіху не створюються

6.

Заохочення до висловлювання ідей

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Заохочень немає

7.

Слідкування за дотриманням правил проведення обговорень

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Не підтримуються правила ведення обговорень

8.

Ухвалення позиції рівноправності

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Прагнення зайняти авторитарну позицію

Середній бал

3. Володіння педагогічною технікою

3.1. Мовленнєві компетенції

1.

Темп мовлення, достатній для розуміння студентами

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Швидкий чи повільний темп мови, що ускладнює сприйняття

2.

Чистота мовлення

9

8

7

6

5

4

3

2

1

У мовленні є слова, що засмічують його

3.

Переконливість, дохідливість, сила впливу мовлення

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Непереконливе мовлення, пояснення не сприймаються студентами, сила впливу мовлення низька

4.

Виразність та емоційність мовлення

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Виразність та емоційність мовлення відсутні

Середній бал


3.2. Перцептивні компетенції

1.

Відстеження настрою, стану студентів, прояв участі, емпатії

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Не проявляє участі та емпатії

2.

Безумовне позитивне прийняття студентів

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Не виявляється безумовне позитивне прийняття студентів

3.

Прояв автентичності, відкритості, чесності

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Не виявляється відкритість, чесність

4.

Активне слухання студентів

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Робить вигляд, що слухає

3.3. Компетенції у сфері саморегуляції психоемоційним станом

1.

Прояв толерантності

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Нетерпимість до думок студентів, перебивання

2.

Контроль і керування своїм емоційним станом

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Не керує своїм психоемоційним станом

3.

Упевненість, точність у своїх діях

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Страх перед помилками, невпевненість у своїх діях

4.

Упевнений тон голосу

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Невпевнений тон голосу

5.

Гармонійність зовнішнього вигляду
Непривабливий зовнішній вигляд

6.

Позитивна енергія
Песимістичний настрій

7.

Багатство та виразність міміки
Бідність, невиразність міміки

8.

Багатство та виразність жестів
Жести закритості, замкнутості

9.

Зоровий контакт
Відсутній зоровий контакт

Середній бал

3.4. Комунікативні компетенції

1.

Багатство словника, виразність лексики

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Бідність словникового запасу

2.

Ясність, логічність і дохідливість у вираженні своїх думок

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Відсутність ясності, логічності й дохідливості у вираженні своїх думок

3.

Не втрачає сутність бесіди

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Відволікається, втрачає ідею розмови

4.

Аргументованість висловлювань

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Аргументація висловлювань відсутня

5.

Взаєморозуміння в процесі спілкування

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Розбіжності в процесі спілкування

6.

Правильна поведінка в конфліктних ситуаціях

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Не вміє вирішувати конфліктні ситуації, провокує конфлікт

Середній бал

Підсумковий середній бал


Освітня діяльність студентів

Ознаки фасилітації

Бали

Відсутність ознак

  1. Пізнавальна активність студентів

1.

Висловлення власних суджень, висновків, оцінок

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ухиляються від висловлення власних суджень, висновків, оцінок

2.

Вільне оперування матеріалом

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Матеріалом не володіють

3

Самостійне формулювання питань

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Мають труднощі в самостійному формулюванні питань

4.

Встановлення суттєвих і другорядних фактів та деталей

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Мають труднощі в установленні суттєвих і другорядних фактів та деталей

5.

Володіння різними способами отримання та обробки інформації

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Не володіють різними способами отримання та обробки інформації

6.

Прояв гнучкості та оперативності мислення

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Відсутня гнучкостість та оперативність мислення

7.

Стійкість уваги

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Увага нестійка

8.

Оперативність пам`яті

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Оперативність пам'яті не характерна

9.

Креативність у вирішенні навчальних завдань

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Застосовуються стандартні способи вирішення навчальних завдань

10.

Володіння різними прийомами фіксації навчального матеріалу

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Не володіють різними прийомами фіксації навчального матеріалу

11.

Застосування нових інформаційних і мультимедійних технологій під час виконання завдань та їхньої презентації

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Не застосовуються інформаційні та мультимедійні технології

Середній бал2. Поведінкова активність

1.

Активність, цілеспрямованість у досягненні освітніх цілей

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Пасивність, інертність у досягненні освітніх цілей

2.

Уміння доводити розпочате до кінця

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Не виявляється вміння доводити розпочате до кінця

3.

Ініціативність в обговоренні питань

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Під час обговорення питань проявляється байдужість

4.

Прояв твердості у відстоюванні своєї позиції

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Байдужість у висловлюванні власної точки зору

5.

Дотримання правил поведінки на занятті

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Недисциплінованість, правила поведінки на занятті не дотримуються

6.

Шанобливе ставлення до інших членів групи

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Нетерпимість до думки інших членів групи

7.

Контроль і керування своїм емоційним станом

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Не контролюють свої емоції

8.

Відкритість, щирість, доброзичливість у спілкуванні

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Закритість, нещирість, недоброзичливість у спілкуванні

9.

Безконфликтність

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Конфліктність у відносинах, агресивність, антипатія

10.

Мобільність поведінки. Здатність змінити її відповідно до ситуації

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Відсутність мобільності в поведінці

11.

Колективна відповідальність за результат діяльності. Емоційне єднання членів групи

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Відокремлення, роз'єднаність у групі, ізольованість

Середній бал3. Рефлексія

1.

Здатність до самоаналізу та саморефлексії

9

8

7

6

5
3

2
Не проявляють здатності до аналізу власної освітньої діяльності

2.

Виявляють причини успіхів і невдач, помилок і труднощів у ході реалізації освітніх завдань

9

8

7

6

5
3

2

1

Відсутнє прагнення до виявлення причин успіхів і невдач, помилок і труднощів у ході реалізації освітніх завдань

Середній бал

Підсумковий бал

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал