На уроках трудовогоPdf просмотр
Сторінка1/8
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.03 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Полтавський обласний інстиутут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського


ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО
НАВЧАННЯ
Методично-практичний посібник


Полтава, 2007

2
ББК 74.204+74.268 І 73

Інтерактивні технології на уроках трудового навчання. Методично-
практичний посібник. — Полтава ПОІППО. – 2007. – 120 с.


Упорядник: Чемшит В.Г., методист з трудового навчання, креслення та профорієнтації відділу методики виховання ПОІППО.

Рецензенти:
Пашко Л.Ф., к.п.н., доцент, завідуюча кафедри методики і змісту освіти
ПОІППО;
Цина А.Ю., к.п.н., доцент кафедри теорії та методики трудового та професійного навчання факультету технологій та дизайну ПДПУ;
Копайгора М.М., вчитель-методист вищої категорії, директор
Хорольської гімназії.
У методично-практичному посібнику розкриваються науково-методичні основи і методика впровадження інтерактивних технологій на уроках трудового навчання. До посібника ввійшли напрацювання кращих вчителів-практиків та учасників обласної СДГ Проектування як метод пізнання в освітній галузі Технологія, наукові керівники Пашко Л.Ф., Титаренко В.П., Цина А.Ю.,
Чемшит В.Г. Матеріали допоможуть педагогам, що прагнуть до змін та оновлення педагогічного процесу в інноваційній діяльності і можуть бути використані вчителями трудового навчання, методистами районних(містких) методичних кабінетів, керівниками районних(міських) методичних об’єднань вчителів трудового навчання та креслення.
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені
М.В.Остроградського протокол № 4 від 28.09.2007 року.

ISBN 966 – 7215 – 73 - 3

©
ПОІППО, 2007


3
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Чемшит В.Г., методист трудового
навчання, креслення та профорієнтації відділу
методики виховання ПОІППО
Неодмінна умова розвитку ринкових відносин у сфері педагогічних послуг – гарантії високої якості продукту. На ринок педагогічних послуг учитель виставляє свій високий професіоналізм, в основі якого доскональне знання педагогічних технологій, адже з приходом ринку настає ера технологій. Технологія – слово грецького походження, яке в оригіналі означає знання про майстерність. Появі в педагогіці наприкінці ХХ століття терміну технологія сприяв бурхливий розвиток науково-технічного прогресу в різних областях теоретичної і практичної діяльності людини, а також бажання педагогів добиватися в своїй професійній діяльності гарантованих результатів. Технології в роботі вчителя вже ближчого майбутнього будуть визначати успіх на 80%, індивідуальна майстерня тільки на 20%. Тому, сучасних учителів трудового навчання хвилюють три питання як увійти в невідомий ринок педагогічних послуг, що наступає прогресуючим темпом яку технологію взяти на озброєння, щоб ефективно працювати, максимально задовольняючи попит споживачів як заощадити часі сили для життя поза школою. Спектр педагогічних замовлень надзвичайно широкий і наш вітчизняний педагог має бути готовим виконати будь-яке ринкове замовлення - від високоефективного навчання, елітного виховання до елементарного педагогічного догляду. Технологія в особистісному виконанні педагога стає головним продуктом на ринку педагогічних послуг. Зовсім просто поняття педагогічної технології можна визначити як усе, що міститься (відбувається) між завданням і результатом.. Де схована технологія У самому процесі. Вчитель і його учні утримують процес з обох боків. Як вони разом його поведуть, які куди повернуть, чим наповнять - у цьому й полягатиме технологія. Технологія має вписуватися в схему „ідея-процес-результат”. Технологія, які все інше в нашому житті, „прив'язана” до місця і часу. До місця–фактом своєї появи на певному просторі, дочасу рівнем розвитку наукового мислення та можливоcтями практики. Технології випливають з основної моделі педагогічного процесу, в якому наявні три головні і постійні складники учитель, учень, інформація (предмет вивчення ). Можливі три технологічні схеми організації процесу учителем
1) у голову процесу ставиться навчальний предметі процес розгортається „від предмету" (скерованого на засвоєння предмета) –
предметно - зорієнтоване навчання;

4 2) у голову процесу ставиться учень, процес розгортається „від учня" скерованого на задоволення потреб учня) – особистісно-зорієнтоване
навчання.
3) рівноцінним визнають і учень, і предмет, процес розгортається з обох боків, „від учня і від предмету" (скерованого на засвоєння предмету і задоволення потреб учня) – співпраці ( партнерства). Для зручності і простоти першу технологію називають продуктивною,
другу – поблажливою, а третю – партнерською.
Обличчя близької вже ринкової системи освіти визначатимуть саме ці три головні технології. На це звертає увагу Підласий І.П. у підручнику Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти»–К.: Видавничий Дім „ Слово, 2004.– 616 с.

Інтерактивні технології в трудовому навчанні та вихованні
Педагогічні інновації пов’язані сьогодні із застосуванням інтерактивних
(interactive learning від англ. – взаємний, – діяти) методів у навчанні та виховній діяльності вчителя. Інтерактивний означає здатність взаємодіяти в процесі бесіди, діалогу з чимось (комп’ютером) або кимось (людиною. Отже, інтерактивне навчання – це насамперед діалогове навчання, вході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня.
Інтерактив включає домінування як одного виступаючого, такі однієї думки над іншими.
Які ж основні характеристики інтерактивну Передусім – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. Вона передбачає конкретні завдання. Одне з них – створення комфортних умов навчання, за яких кожен учасник процесу відчуває свою інтелектуальну спроможність. Це робить продуктивним і сам процес навчання.
За інтерактивного трудового навчання навчально-трудовий процес організовується таким чином, що практично всі учні задіяні у навчальній і трудовій діяльності, мають можливість діяти залежно від наявних знань. Суть інтерактивних технологій полягає втому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Це співнавчання (колективне, кооперативне, навчання у співпраці, в якому і вчитель, і учень є суб'єктами навчання. Інноваційні технології навчання водному випадку ставлять учня в позицію режисера, у другому – в позицію учителя, у третьому - консультанта, у четвертому – творця або художника, у п'ятому - організатора діяльності дітей або однокласників, у шостому – в позицію учня, у сьомому – організатора взаємонавчання. Учитель виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи учнів. Інтерактивні технології (ІТ) найбільше відповідають особистісно зорієнтованому підходу до навчання. У процесі застосування ІТ, як правило, моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного
вирішення, застосовуються рольові ігри. Тому ІТ найбільше сприяють формуванню в учнів умінь і навичок, виробленню особистих цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні. Особливістю інтерактивних методик є те, що вони є найбільш природними, створюють сприятливі умови для формування вмінь і навичок, дають можливість виявити свої інтелектуальні якості, дають змогу впливати не тільки на свідомість людини, ай на її почуття, емоції, вольові якості, тобто включають у процес навчання цілісність людини.
ІТ-це різновид активних методів навчання. Найбільш відомі форми інтерактивних методів – „велике коло, акваріум, займи позицію, „мозковий
штурм", вертушка, дебати, мікрофон, «брейн-ринг», аукціон,
«реклама», конференція, «Джиг-соу», рольові імітаційні ігри, робота в парах та групах з подальшою презентацією та захистом проектів.
Ігрові технології
Групова робота – це, перш за все, гра. Грав навчання, грав організацію, грав мислення. Хто не грає – той залишається за межею групи. Комплектуючи групи, педагог повинен враховувати симпатії, спільність інтересів, потреб, спрямувань учнів. Комплектування малих навчальних груп має здійснюватися з дотриманням двох вимог
– психологічної сумісності членів групи дієвості створеної групи, яка досягається, якщо не менше половини членів групи характеризується середнім та високим рівнем навчальних можливостей. Особливістю навчально-трудової діяльності школярів у малих групах є можливість вчитися не лише з підручників та в учителів, ай один у одного. Адже під час групової роботи активізується діяльність усіх без винятку її виконавців, відзначається вища якість знань, ніж при фронтальній формі організації навчання. Це пояснюється тим, що прагнення кожного члена групи не підвести товаришів, виглядіти не гірше їх, зберегти відповідний статусу групі, утриматися в ній, не втратити друга концентрують увагу учня на виконанні спільного завдання, стимулюють його працездатність. Спільні дії справляють позитивний вплив не лишена обсяг, ай на якість роботи. Створюється доброзичлива атмосфера спілкування, де кожен почувається комфортно серед друзів. Все це полегшує навчання кожному школяреві – і сильному, і слабкому.
Важливу роль групова діяльність відіграє і в досягненні виховних цілей навчання. Під час навчання в групі формується вміння дитини прийти на допомогу в потрібну хвилину пояснити, перевірити, порадити. Складаються товариські взаємостосунки, створюються умови для підготовки підростаючого покоління до спілкування, співпраці, наполегливості в самостійному житті після закінчення школи.
Олександр Коберник (Умань) у своїй статті Актуальні проблеми сучасної дидактики трудового навчання наголошує учителі трудового
навчання, які вирішили працювати за інтерактивними методиками, мають пам’ятати такі правила в роботу доцільно включати всіх учнів варто потурбуватися про психологічну підготовку учасників в групах неповинно бути багато учнів ретельно підготувати приміщення для роботи. Щоб учасникам було легко пересідати у великих і малих групах. Іншими словами, має бути створений фізичний комфорт. Столи поставити під кутом, щоб учень сидів у півоберту до ведучого і мав можливість спілкуватися у малій групі. добре підготувати матеріали, необхідні для творчої роботи не порушувати питання процедури і регламенту. Про це потрібно домовитися на початку роботи уважно віднестися до поділу учасників на групи. Спочатку групи поділити за бажанням, а потім за принципами випадкового вибору [C. 7.21-22]
Досить ефективним методом взаємодії вчителя і учнів на уроці є використання навчальних ігор, що відіграють одночасно навчальну, розвиваючу та виховну функції, мають велике значення для духовного, емоційного, інтелектуального розвитку дитини і дитячої фантазії.
Визначні педагоги ще в свій час зазначали
– В.О.Сухомлинський Без гри школа перетворюється у сумний казенний заклад, який сушить ум та спустошує серце
– К.Д.Ушинський У грі дитина живе, і сліди цього життя глибше залишаються уній, ніж сліди реального життя
– А.С.Макаренко « Гра незміно повинна бути у дитячому колективі.
Слюсаренко Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології Херсонського державного педагогічного університету пропонує
– застосування комплексу ігорна уроках обслуговуючої праці
– приклади ігор

Застосування комплексу ігорна уроках обслуговуючої праці

Таблиця 1
Тема програми або етап уроку Гра, що використовується
1
2
5 клас Вступний урок "Трудівник та ледар" Поняття про кулінарію. Культура харчування.
Обгрунтування режиму харчування підлітків.
"Впізнай професію" Приготування бутербродів. Змагання по викреслюванню" Приготування гарячих напоїв. Хто швидше"
Рукоділля. Елементи матеріалознавства. І хороша, і погана" Ручні шви. Українська народна вишивка. Що в кулаці?"
В'язання гачком. Чарівна скринька" Виготовлення сувенірів. Зроби краще, « Господиня Будова, принцип роботи швейної машини. Індивідуальний кросворд, гра - мандрівка "Пригоди Допитливої Варвари" Призначення і прийоми виконання машинних швів. Збери сім'ю", "Аукціон"
Розкроювання виробу. Асоціації" Пошиття швейного виробу. Розклади послідовно"
6 клас
Рукоділля. Елементи матеріалознавства. Хто швидше, "Відгадай" Ручні шви. Українська народна вишивка. "Мозаїка" Виготовлення сувенірів. "Господиня"
В`язання спицями. "Чарівна скринька" Призначення і прийоми виконання машинних швів. Збери сім'ю", "Аукціон" Конструювання та моделювання вибору. Мірки для побудови креслення виробу та їх умовні позначення. Склади речення, "Спитай та відгадай, "Тренуй пам'ять", "Намалюй за описом, "Конструктор" Послідовність побудови креслення і виготовлення викрійки. Будь провідником" Розкраювання виробів. "Опиши, "Загадковий пакунок" Пошиття та оздоблення швейного виробу. Розклади послідовно, (варіант "Знайди помилку, "Найкраща швачка" Електротехнічні роботи. Поняття про вироблення, передачу і перетворення електричної енергії. Символ професії"

7 клас
Рукоділля. Елементи матеріалознавства. Чарівні перестановки, "Хто швидше, "Що це, "Телеміст. Ручні шви. Українська народна вишивка. "Склади орнамент" Виготовлення сувенірів "Господиня" Робота не швейній машині. Неполадки в роботі на швейній машині. Склади слово" Призначення і прийоми виконання машинних швів. Збери сім'ю", "Аукціон" Правила та прийоми зняття мірок та їх записування. Склади речення" Побудова креслення. "Естафета" Послідовність побудови викрійки "Будь провідником"
виробу. Моделювання поясного виробу. "Згадаймо геометрію, "Опиши, Намалюй за описом, "Домалюй фасон. Технологія розкрою виробу. "Загадковий пакунок" Пошиття швейного виробу. "Розклади послідовно" (варіант "Допиши два рядки, "Індивідуальний кросворд, "Спитай та відгадай, "Знайди різницю" Сільськогосподарська праця. "Склади характеристику"
8 клас
Значення швейного виробництва вжитті людини. Прийом на роботу, "Захист професії" Загальні відомості про одяг. Прямокутне королівство" Призначення і прийоми виконання машинних швів. Збери сім'ю", "Склади характери Стику" Елементи матеріалознавства. Логічні кубики, "Хто швидшім "Учись учитися" Конструювання та моделювання деталей одягу. Силует, "Що нащо схоже, "Думай і твори, "Домалюй фасон" Урахування особливостей фігури людини при конструюванні та моделюванні виробів. Створи настрій, "Бенефіс" Основи композиції одягу. Гармонія, "Стіл замовлень" Розрахунок витрат матеріалів. Модельєр"
Розкроювання плечового виробу. Визначна дотик" Обробка виробу після примірки. Найкраща швачка" Види кишень, технологія їх обробки "Знайди різницю" Обробка петель та пришивання
ґудзиків. Перевір себе" Перевірка якості готових виробів. Засідання художньої ради" Оздоблення швейних виробів. Склади орнамент" Дизайн одягу. Новорічна казка"
9 клас
Загальні відомості про одяг. Твоя творча уява" Будова та принцип роботи промислової універсальної швейної машини. Індивідуальний кросворд" Спеціалізоване швейне обладнання. Склади характеристику" Елементи матеріалознавства. Уявимо що ...", "Учись учитися" Конструювання та моделювання плечових виробів. Конструктивні лінії.
"Творю красу" Побудова креслень комірів. Перевір себе"

9
Розкроювання плечового виробу. Визначна дотик" Підготовка та проведення примірки. Ательє мод" Пошиття швейного виробу. Найкраща швачка" Ремонт одягу. Проявіть кмітливість"
Художньо-конструктивні засоби у створенні форми та моделей одягу. Агентство моделей" Підсумковий урок з теми "Обробка тканини. Відкриття магазину" Оздоблення швейних виробів. Секрети творчості"

ПРИКЛАДИ Г

Що в кулацi?
В кулацi може бути голка, наперсток чинш невеличкi iнструменти або матерiли, з якими учнi будуть працювати пiд час практичної роботи. Гру доречно застосовувати на початку пояснення, щоб привернути увагу учнiв.
Пiд час гри учнi ставлять запитання та, отримуючи вiдповiдi, дiзнаються, що в кулацi.
3найди за описом

Треба знайти серед інструментів та матерiалiв т, що вiдповiдають опису. Наприклад
– невеличка, металева, з вушком (голка)
– її у вушко просили, строчи i душу весели (нитка)
– без рук, без нiг пiд лавку – приг (клубок)

Чарiвна скринька
Потрiбно знайти серед запропонованих інструментів та матерiалiв необхiднi та пояснити ix призначення. Гру використовують при вивченнi інструментів та матерiалiв необxiдних для виконання будь-яких робiт шиття, в'язання, вишивки, приготування їж та н.

Склади слово (кросвордина )

Слова розрiзанi на лiтери, як роздаються граючим, Перший гравець викладає слово, а інші по черзi вiд цього слова викладають свої слова (за темою уроку)


10
Змагання по викреслюванню
У списку слiв треба викреслювати слова, що належать до названої групи
(наприклад: кухонний посуд, машиннi шви.
Слово, що залишиться i є ключовим у вивченнi будь-якої теми. Гру застосовують для повторення вивченої теми та актуалiзацiї знань учнiв.
Хто швидше
Учасники обирають серед зразкiв т, що вiдповiдають будь-якому визначенню, Наприклад треба обрати в волокна, що вiдповiдають визначенню "штучнi" .

Що це
Назвiть слова, які одночасно вiдповiдають трьом визначенням
– натуральний
– бiлий;
– використовується для виготовлення одягу (бавовна, вовна, шовк)
Визнач на дотик

Гравці приймають на себе ролi, "водолазiв", тобто працюють у темрявi з закритими очима або працюють у мiшку, у ящику. Виграє той, хто без помилок та швидше зав знайде потрiбнi предмети (деталi крою, викрiйки, iнструменти тощо.
Вiдгадай
Учасникам гри пропонується вiдгадати про яке волокно йдеться у опис. Наприклад волокно довге, мiцне, термостiйке, гiгроскопiчне, теплопровiдне, мало розтягується при сильному натягуваннi, цупке на дотик, холоднувате
(льон). Волокно міцнe, термо- i свiтлостiйке, гiгроскопiчне, м'яке на дотик, теплувате (бавовна)
Склади речення
Учнi отримують декiлька карток, на яких написанi слова. За певний час треба скласти з окремих слiв речення. Серед карток одна зайва. Наприклад довжину виробу вимiрюють по лiнiї середини спинки вiд сьомого шийного хребця до рiвня бажаної довжини виробу. Серед карток була ще картка з словом "рукава.
Перевiр себе

Для гри необхiднi лiнiйка та сантиметрова стрiчка. Учасники за допомогою км визначають розмiр будь-якої деталi та перевiряють себе.
Наприклад визначити ширину км, розмiр одягу, довжину спiдницi, дiаметр гyдзика тощо. Гру можна проводити за iншою схемою. Наприклад знайти гудзик потрiбного розмiру.

Естафета
Учасники гри подiляються на двi команди, як змагаються у швидкостi виконання загаданого вчителем завдання. Учнi виконують завдання по черзi, але кожен учасник повинен враховувати вiдповiдi (дiї) попереднiх учасникiв. Наприклад учасники гри складають послiдовнiсть обробки будь-яких виробiв або описують моделi одягу. Завдання можна виконувати в письмовiй чи уснiй форм.
Учись учитися

Гру використовують при вивченнi нового матерiалу за допомогою пiдручникiв. Для проведення гри учнiв подiляють на декiлька рабочих груп, кожна з яких отримує картку-завдання. Протягом 5-10 хвилин кожна група готує вiдповiдь на запитання картки-завдання, користуючись пiдручником.
Вiдповiдь на запитання дає один з членiв групи. Доповнювати чи поправляти його може будь-хто з членiв групи. Це не впливає на загальну оцiнку.
Якiсть вiдповiдi та повноту оцiнює група арбiтрiв за п'ятибальною системою.
Секрети творчостi
У ходi пiдготовки до гри учнi класу утворюють декiлька творчих груп, кожна з яких вивчає вироби будь-якого напрямку декоративно-прикладного мистецтва (вироби з бiсеру, соломи, шкiри, деревини тощо. Вони вивчають лiтературу, розглядають вироби, обирають декiлька найкращих з них, готують запитання для iнших учасникiв гри. Пiд час гри кожна творча гpyпa представляє обранi вироби та ставить iншим групам запитання про використаний матерiал, iнструменти, естетичне оформлення, мiсця виготовлення виробiв та iнше. Правильнi вiдповiдi оцiнюються балами. Перемагає група, що набрала бiльше балiв.

Маю смак
Треба знайти зайвi деталi на малюнку або зробити доповнення до моделi, намагаючись створити гарний одяг.


12
Знайди рiзницю

Порiвнюючи двi схожi моделi треба знайти рiзницю (у конструктивних деталях, довжин, оздобленнi тощо.

Мозаїка
Кожний учасник гри отримує конверту якому знаходяться по двадцять квадратiв рiзного кольору (чорного, бiлого, червоного, зеленого тощо. За визначений час треба скласти орнамент, використовуючи щонайменше три кольори. Враховується складнicть орнаменту, його неповторнiсть, кiлькiсть використаних кольорiв.
Склади орнамент
Учнi отримують картки, на яких зображенi фрагменти opнаментів. Використовуючи мотиви карток, треба розробити орнамент для вишивки таза- пропонувати моделi, в яких він використовується як оздоблення.
Пiд час гри учнi подiляються на команди. Члени однiєї команди розробляють колекцiю моделей-аналогiв, оздоблених вишивкою. Для учнiв п'ятого касу використовують кольоровi шаблони з фрагментами opнаментів. Розкладаючи їх на тканин, гравцi знаходять найбiльш вдалу композицiю.
13
Логiчнi кубики
Учасники гри за допомогою рiзнокольорових кубикiв пiдбирають колiр для моделей, виготовлених з тканини двох а6о бiльше кольорiв.
Створи настрiй
Учасники гри пiдбирають кольорову гаму та малюнок тканини для запропонованих виробiв, намагаючись завдяки цьому приховати недолiки та пiдкреслити переваги фiгури. Вибiр кольорової гами та малюнка тканини треба обrpунтувати.


Чарiвнi перестановки
Учнi отримують конверту якому знаходяться мотиви малюнкiв тканин. Поєднуючи мотиви у рiзних комбiнацiях, учнi створюють рiзнi малюнки тканин. Гру доречно використовувати при вивченнi поняття "рапорт тканини.14
I хороша, i погана
Пiд час гри учнi видiляють протилежнi властивостi тканин, фасонiв тощо. Учасники подiляються на двi команди, як по черзi називають протилежнi властивостi. Перша команда - хороша друга – погані та аргументують їх. Перемагає команда, аргументи якої змiстовнiшi.

Що нащо схоже
Учасники отримують геометричну фiгуру (прямокутник,
трапецiї рiзного розмipу, овал) та малюнки або фотографiї моделей одягу. Визначають, на як геометричнi фiгури схожi моделi одягу. Кожен учень обирає моделi, силует яких нaгaдyє: вiдповiдну геометричну фiгуру. Перемагае той, хто швидше i бiльше вiдбере малюнкiв або фотографiй певного силуету. Перемагає команда, аргументи якої змiстовнiшi.

Телемiст
Клас дiлиться на двi групи, вiдповiдно розташовуються i парти
"фахiвцi" сидять за столами обличчям до класу. Перед ними таблички з визначенням "фаху" кожного з них. Навпроти них – "журналiсти", тобто решта учнiв. Це двi студiї. Студiя у Херсоні –
"журналiсти" та студiя у Черкасах - "спецiалicти" з багатьох галузей, що займаються виготовленням вовняних тканин. Вони пiдготували доповiдi. Журналiсти уважно слухають, готують питания, тому що їм потрiбно буде писати статтю про вовнянi тканини.
Пiсля цього журналiсти отримують картки з темою, по якiй треба написати статтю (тобто самостiйна робота учнiв). У цей час "фахiвцi" мають окреме завдання вибрати та наклеїти на картку зразки вовняних тканин
(гладкофарбованих, набивних, жакардових тощо.
У фiналi гри зачитуються 1-2 cтaттi журналiстiв та розглядаcться картка зразкiв тканин.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал