Н. М. Шарманова мова професійного спілкуванняPdf просмотр
Сторінка7/7
Дата конвертації16.12.2016
Розмір0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

75.
Доповідна записка, її цільове призначення. Вимоги до форми викладу змісту доповідної записки. Особливості оформлення пояснювальної записки, її призначення. Особливості оформлення інформаційних документів телеграма, телефонограма, факс. Телефонна розмова, її складові частини. Особливості оформлення документів з господарсько-договірної діяльності. Договір. Типи договорів. Метай особливості укладання договорів. Трудова угода. Метай особливості укладання трудової угоди. Контракт. Шлюбний контракт. Особливості оформлення обліково-фінансових документів (таблиця, список, перелік, акті його різновиди.

53
ЗРАЗКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ
Екзаменаційний білет № ___

1.
Публіцистичний стиль, його диференційні ознаки.
2.
Бесіда і диспут. Спільне і відмінне між ними. Запишіть цифри у сполученнях словами. Прокоментуйте правило відмінкових закінчень числівників
Добратися до 173 кварталу, у 99 питаннях із 100, на 243 маршруті мікроавтобуса,
користуватися 18 джерелами, відвідати 7 хворих.
4.
Складіть лист-вітання.Екзаменаційний білет № ___

1.
Поняття літературної й загальнонародної мови. Реферат, джерела підготовки і призначення. Виберіть правильний варіант слововживання в ділових паперах: (брати, приймати)
участь; (виняток, виключення) з правил (виписка, витяг) з протоколу (дійсне, діюче;
чинне) законодавство (діставати, здобувати, набувати) освіту міждержавні
(взаємини, стосунки, відношення). Напишіть пропозицію про підготовку приміщення спортивного комплексу КДПУ до навчального року.
Екзаменаційний білет № ___
1.
Поняття культура мовлення. Комунікативні ознаки досконалого мовлення. Причини низького рівня культури мовлення. Омоніми, їх групи. Багатозначні слова. Пароніми, їх функціонування в книжному мовленні. Перекладіть прізвища й імена з російської на українську мову Евсенко Марине,
Лукьяненко Сергею, Тимирязев Леонид, Филлипову Евгению, Воиновой Светланой,
Жилина Маргарита. Складіть акт списання малоцінного інвентарю на Вашому факультеті.


54
ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація / С. Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова. – К, 2004. Абрамович С. Д. Риторика / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів, 2001.
Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови / Надія Денисівна Бабич. – Львів : Світ, 2003.
Барышникова Е. Н. Речевая культура молодого специалиста : [учеб.пособие для студ., аспир. высших учеб. завед.]. / Е. Н. Барышникова, Е. В. Клепач, НА. Красс. – е изд.]. – М. : Флинта : Наука, 2006.
Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Флорій Сергійович Бацевич. – К. : ВЦ Академія, 2004.
Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація [навч. посібник. / Н. П. Волкова – К. : ВЦ Академія, 2006. (Альма-матер).
Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови [навч. посібник / Г. Й. Волкотруб. – К. :
МАУП, 2002.
Гарнер А. Язык розговора / А. Гарнер, А. Пиз. – СПб., 2000.
Головащук СІ. Словник-довідник з правопису та слововживання / Сергій Іванович
Головащук. – К. : Наук. думка, 1989. Ділова українська мова Тестові завдання [навч. посібник. / За ред. С. В. Шевчук. – К. :
А.С.К., 2002. Довідник з культури мови / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К, 2005.
Дороніна МС. Культура спілкування ділових людей посібник для студентів гуманіст. фактів вищих навч. закладів. / МС. Дороніна. – К. : Вид. дім “KM Academia”, 1998.
Загнітко А.П. Українське ділове мовлення професійне і непрофесійне спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк, 2005. Заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень і завдань Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 6. – С. 3-6.
Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова / Микола Григорович Зубков. – Х. : Торсінг,
2004. Коваль А. П. Ділове спілкування [навч. посібник : / Алла Петрівна Коваль. – К. : Либідь,
1992. Коваль А. П. Культура ділового мовлення : Довідник / Алла Петрівна Коваль. – К. : Вища шк., 1982.
Козачук ГО. Практичний курс української мови / ГО. Козачук, Н. Г. Шкуратяна. – К. : Вища шк., 1993. Культура фахового мовлення : [навч. посібник. / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці, 2005.
Курас І. Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення / І. Ф. Курас. – К. : Ґенеза, 2004. –
(Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.
Масенко Л. Т. Мова і політика / Лариса Терентіївна Масенко. – К, 1999.
Мацько ЛІ. Культура української фахової мови : [навч. посібник. / Л. І.Мацько, Л. В. Кравець. – К, 2007.
Німчук ВВ. Виплекано віками / ВВ. Німчук // Культура слова. – 1992. – Вип.42. Паламар Л. М. Мова ділових паперів [практ. посібник. / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – К. : Либідь, 2000.
Пентилюк МІ. Культура мови і стилістика / МІ. Пентилюк. – К. : Вежа 1994. Персикова Т. С. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура / Т. С. Персикова. – М, 2004.
Пономаренко ТО. Керувати культурно – керувати ефективно Аналіз підходів до визначення сутності поняття культура управління / ТО. Пономаренко // Гуманітарні науки. – 2006. – № 1. – С. 24-29.

55
Пономарів ОД. Культура слова : Мовностилістичні поради / ОД. Пономарів. – К. : Либідь, 1999.
Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення : [навч. посібник / Н. Я. Потелло. – К
МАУП, 2001. Прадід Ю. Ф. Українське ділове мовлення / Юрій Федорович Прадід. – Сімферополь,
2003.
Радевич-Винницький Я. Етикеті культура спілкування / Ярослав Радевич-Винницький. – Львів : Сполом, 2001.
Радевич-Винницький Я. Мова і нація : Тези про місце і роль мовив національному відродженні України / Я. Радевич-Винницький, В. Іванишин. – [5 вид. – Кам´янець-
Подільський : АБЕТКА, 2003.
Русский язык и культура речи : практикум / ВИ. Максимов, Н. В. Казаринова, Л. В. Сретенская и др.]; отв. ред. ВИ. Максимов. – [2-изд., стереотип – М. : Гардарики,
2005. (discipinae).
Семенюк О. А. Основи теорії мовної комунікації : [навч. посібник. / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – Кіровоград, 2007. Словник труднощів української мови / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Рад. шк., 1989. Стилістика української мови підручник / ЛІ. Мацько., ОМ. Сидоренко., ОМ. Мацько ; відп. ред. ЛІ. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика / За заг. ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1969. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / За заг. ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1973. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За заг. ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1969. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / За заг. ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1972. Сучасна українська літературна мова. Стилістика / За заг. ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1973. Токарська АС. Ділове мовлення юристів [навч. посібник / АС. Токарська. – К, 2005.
Томан І. Мистецтво говорити / Іржі Томан; пер. з чес. В. І. Романця. – е вид. – К. :
Політвидав України, 1989.
Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. – К. : Знання, 2007. Українська мова. Енциклопедія. – К, 2000; 2004. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор; За ред. С. Я. Єрмоленко. – К, 2001. Українська мова у ХХ сторіччі : історія лінгвоциду / За ред. Л. Т. Масенко. – К, 2005. Український педагогічний словник / відп. ред. СІ. Гончаренко. – К, 1997. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні Інститут української мови. – К. : Наук. думка, 2002. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. – К. : Довіра, 2003.
Царук О. В. Українська мова серед інших слов’янських: етнографічні та граматичні параметри : монографія / Олександр Васильович Царук. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 1998.
Цимбалюк І. М. Психологія спілкування [навч. посібник. / Іван Миколайович Цимбалюк.
– К. : ВД Професіонал, 2004.
Чабаненко В. А. Мовна норма і мовна експресія // Основи мовної експресії / Віктор Антонович Чабаненко. – К, 1984.
Чак Є. Д. Складні випадки правопису та слововживання / Є. Д. Чак. – К. : А.С.К., 1998.
Чугріна О. Р. Мовні права людини та лінгвістичних групу міжнародному праві другої половини ХХ століття / О. Р. Чугріна // Право і лінгвістика : матеріали Міжнар. науково-

56 практ. конференції : У х ч, 18-21 вересня 2003 р. – Сімферополь : ДОЛЯ, 2003. – Ч. – С. 80-87. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення / Світлана Володимирівна Шевчук. – К, 2004. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підручник / Світлана Володимирівна Шевчук. – К. : Літера ЛТД, 2003. Шевчук С. В. Практикум з українського ділового мовлення / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш. – К, 2002.
Шеломенцев В. Н. Этикет и культура общения / В. Н. Шеломенцев. – К. : Овериг, 1995.
Ющук І. П. Українська мова / Іван Пилипович Ющук. – К. : Либідь, 2003.

57
ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………………….....3

Теоретичний блок
Змістовий модуль І. УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК СУСПІЛЬНИЙ ФЕНОМЕН……………5 Тема 1: Українська мова серед інших мов………………………….……………...………….5
Тема 2. Мовна політика й мовне будівництво в Україні

Змістовий модуль ІІ. ЛІТЕРАТУРНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ…..10 Тема 3. Літературна мова, норми літературної мови……...……….......................................10
Тема 4. Орфоепічній акцентуаційні норми сучасної української мови Тема 5. Граматичні норми сучасної української мови ………..…………………..................16 Тема 6. Орфографічні норми сучасної української літературної мови ………….................19

Змістовий модуль ІІІ. КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ........................21
Тема 7. Точність мовлення вчителя та засоби її досягнення у професійній сфері Тема 8. Логічність професійного мовлення Тема 9. Культура усного фахового мовлення Тема 10. Специфіка службового писемного мовлення. Документація щодо особового складу Тема 11. Писемне ділове мовлення. Документація з господарсько-договірної діяльності. ……..36 Тема 12. Обліково-фінансові документи
Практичний блок
Змістовий модуль І. Українська мова як суспільний феномен……………………………...40
Змістовий модуль ІІ. Літературні норми сучасної української мови Змістовий модуль ІІІ. Культура професійного спілкування...................................................42
Підсумкова контрольна робота (зразки текстів Зразки контрольної роботи для студентів заочної форми навчання
Тексти для стилістичного й пунктуаційного аналізу…………………………………….46
Завдання для індивідуальної навчально-дослідницької роботи з української
професійної мови……………………………………………………………………………....50
Питання до іспиту……………………………………………………………………………..51 Зразки екзаменаційних білетів
Література до курсу…………………………………………………………………………...54
Навчально-методичне видання
Шарманова Наталя Миколаївна

Мова професійного спілкування
Навчальний посібник

___________________________________________________ Папір офсетний. Друк офсетний. Ум.др. арк. – 3,35. Обл.-вид. арк. – 4,25. Формат х. Наклад 300 прим. Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ Криворізький національний університет пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг Україна 50086

58


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал