Н. М. Шарманова мова професійного спілкуванняPdf просмотр
Сторінка6/7
Дата конвертації16.12.2016
Розмір0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Тема 14. Публічний виступ. Реферат. Виступ із рефератом
Підготовка до прилюдного виступу (стадії, джерела. Конспект. Технічні правила мовлення. Мовлення й поведінка оратора. Виголошення реферату. Самостійна робота. Жанри публічних виступів.

Тема 15. Оформлення документів щодо особового складу
Основні правила оформлення реквізитів. Укладання текстів заяви (простої, складної. Автобіографії, резюме, характеристики. Помилки при оформленні документації щодо особового складуй шляхи їх усунення. Самостійна робота. Документи організаційні (декларація, інструкція, положення,
правила, статут) й розпорядчі (вказівка, наказ, розпорядження).

Тема 16. Оформлення довідково-інформаційних документів
Укладання текстів оголошення, запрошення. Довідка. Види довідок, їх реквізити. Правила оформлення службових листів. Етикет службового листування. Протокол. Витяг із протоколу. Резолюція. Звіт ( види звітів і мета написання. Доповідна записка, її цільове призначення. Вимоги до форми викладу змісту. Пояснювальна записка, її призначення і особливості мовного оформлення. Самостійна робота. Документи організаційні (декларація, інструкція, положення,
правила, статут) й розпорядчі (вказівка, наказ).
Тема 17. Оформлення документів з господарсько-договірної
й обліково-фінансової діяльності
Оформлення договору, трудової угоди, контракту. Спільні риси й відмінності при укладанні цих документів. Особливості укладання таблиці, списку, переліку, акту, доручення, розписки. Самостійна робота. Документація з господарсько-договірної діяльності (квитанція,
перелік, таблиця) й обліково-фінансові папери (заява-зобов´язання, заява про відкриття
рахунка, накладна.

Тема 18. Підсумкова контрольна робота
Мета: перевірка рівня осмислення теоретичних понять і практичного засвоєння курсу Українська мова (за професійним спрямуванням.

44
ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
(з разки текстів) ВАРІАНТ 1 Поняття норма літературної мови “. Типи мовних норм (із прикладами. Омоніми, їх групи. Багатозначні слова. Пароніми, їх функціонування в книжному мовленні. Утворіть від поданих прикметників (по можливості) ступені порівняння
мудрий, близький, солоний, вишневий, яскравий, солов’їний, веселий, братів,
малесенький, добрий. Відредагуйте словосполучення заходи по вдосконаленню законодавства, рекомендації
по проблемах використання, українець по походженню, живу по вулиці Костенко, по
списку. Напишіть запрошення для участі у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції на базі Вашого факультету. Визначте, який це документ за походженням, призначенням, формою, стадіями створення.


ВАРІАНТ 2 Поняття функціональний стиль. Система функціональних стилів української мови. Прикметник. Розряди зазначенням. Ступені порівняння прикметників, їх відмінювання. Виберіть правильний варіант слововживання в ділових паперах
(брати, приймати) участь (виняток, виключення) з правил (виписка, витяг) з
протоколу; (дійсне, діюче; чинне) законодавство (діставати, здобувати, набувати)
освіту. Поясніть орфограми у наведених словах морквяний, щасливий, пр…красний,
криворі…кий, чар-зіл…я. Напишіть автобіографію. Визначте, який це документ за походженням, призначенням, формою, стадіями створення. ВАРІАНТ 3 Лексичне багатство сучасної української літературної мови (синоніми, антоніми, їх групи. Просте речення. Вживання однорідних членів речення. Розділові знаки в простому ускладненому реченні. Виберіть граматично правильний варіант
виконати (по всіх правилах, по всім правилам, за всіма правилами вступати (у
технікум, до технікуму завдати (шкоди, шкоду (за розпорядженням, по
розпорядженню) декана (з вини, по вині ) студента. Перекладіть українською мовою подані сталі звороти: по поручению, давать согласие,
по контракту, на следующий день, по собственному желанию. Напишіть складну заяву на ім'я декана Вашого факультету. Визначте, який це документ за походженням, призначенням, формою, стадіями створення.
45
Зразки контрольної роботи для студентів заочної форми навчання

ВАРІАНТ 1
1.
З’ясуйте, зміст яких понять розкривають подані визначення а) особа, що відправляє документ б) письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи в) документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника.
2. Розкрийте значення наведеної термінологічної сполуки
Офіційно-діловий стиль, його риси, сфера застосування, мовні особливості.
3. Дайте відповідь на поставлене питання У чому полягають вимоги щодо правильного і
доречного вживання запозичень у текстах документів?
4. Перекладіть українською мовою подані сталі звороти аппарат управления, без
видимой причины, без отказа, беспечно отнестись к, в доказательство, в силу
изложенного, в соответствии с действующим законодательством, выносить
решение о, давать согласие, на следующий день.
5. Напишіть резюме (мета : заміщення вакантної посади вчителя відповідної спеціальності у ліцеї гуманітарного (природничого, фізико-математичного, технічного профілю. Визначте, який це документ за призначенням, походженням, формою, ступенем розголошення, місцем виникнення.
ВАРІАНТ 2
1. З’ясуйте, зміст яких понять розкривають подані визначення а) письмове привітання з нагоди ювілею б) документ, в якому особа повідомляє певні факти своєї біографії в) точне відтворення оригіналу.
2. Розкрийте значення наведеної термінологічної сполуки
Дві форми реалізації літературної мови (усна й писемна. Норма літературної мови,
типи мовних норм.
3. Дайте відповідь на поставлене питання Що таке документ, його різновиди?
4. Відредагуйте словосполучення заходи по вдосконаленню законодавства, рекомендації
по проблемах використання, українець по походженню, живу по вулиці Костенко. Складіть речення з утвореними конструкціями.
5. Напишіть оголошення про початок екзаменаційної сесії на заочному відділенні. Визначте, який це документ за призначенням, походженням, формою, ступенем розголошення, місцем виникнення.

ВАРІАНТ 3
1. З’ясуйте, зміст яких понять розкривають подані визначення а) збірник правил, інструкцій, що регулюють певну галузь діяльності б) письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, - передачі й отримання документів, товарів, грошей в) другий примірник документа, виданий у зв’язку з втратою оригіналу.
2. Розкрийте значення наведеної термінологічної сполуки Особливості вживання
усталених словосполучень у текстах документів. Відмінності між усталеними
зворотами в російській та українській мовах.
3. Дайте відповідь на поставлене питання З яких елементів складається документ
4. Поясніть орфограми , з виділеними словами складіть речення офіційно-ділового або публіцистичного стилів, використовуючи відокремлені додатки : сказан..ий,
нагородж..ний, факультет Р.в.), бізнес (Р.в.), боягу…тво, ат…стат, одес…кий,
пр…в…зати.
5. Складіть автобіографію. Визначте, який це документ за призначенням, походженням, формою, ступенем розголошення, місцем виникнення.

46
ТЕКСТИ ДЛЯ СТИЛІСТИЧНОГО Й ПУНКТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ
Мова мого роду і народу
Як і все прекрасне, мова народу неповинна б потребувати захистів, вона має бути нашим життям, нашою повсякденністю, адже ми цю мову берегли на фронтах, вона допомагала нам бути людьми. Я пригадую нещодавно одержаний лист від військовослужбовця. Він росіянин. Життя військового – життя мандрівне. Опинившись в Україні, він дізнається, що його сина-школяра хочуть увільнити від вивчення української мови. Порадившись, родина вирішила цього робити не буде, бо "мова Шевченка, мова Франка тільки збагатить, її за плечима не носити. Таке ставлення офіцера-росіянина до нашої мови немає нічого спільного зіставленням багатьох збюрократілих, цинічних рідних чиновників, які вважали можна зробити кар'єру на занедбуванні своєї національної культури і навіть на спонуканні дітей до аморальних вчинків, якими є відступництво від рідного слова. Чуємо деколи, що мова наша небагата нюансами, не така витончена, як, скажімо, французька. Але звідки ж тоді в українських піснях оця естетична чистота, цнотлива краса, рідкісна милозвучність Звідки таке багатство поетичної символіки й мистецька довершеність, музичність образів, які приваблювали і Бортнянського, і Бетховена, і Лисенка Прочитайте у перекладі на українську мову Пушкіна і Шота Руставелі, Шекспіра і Сервантеса, і ви відчуєте божественну розкіш слова, сонцесяйні ритми поезії. Безмежні можливості нашої мови. Навіть така сувора наука, як кібернетика, – і та знайшла в українській мові свою першодомівку. Маємо факт унікальний енциклопедія кібернетики вперше в світі вийшла українською мовою в Києві. І цією мовою нехтувати
(Інтерв’ю С. Куліди, узяте в ОТ. Гончара).
*** Мовний розвиток стимулюється передусім безперервною зміною мовних смаків і оцінок, які не завжди збігаються з традиційними, усталеними, прийнятими та закріпленими узусом, що обов’язково приводить до появив системі несподіваних окремих пустот, які логічно мають бути чимось заповнені. Уході мовленнєвої діяльності, що детермінує норму, мовне чуття, смак і навіть мовленнєву моду, іноді доводиться не лише вибирати з готового, давно апробованого матеріалу, алей конструювати на його основі щось нове, більш оптимальне для конкретної комунікативно-прагматичної ситуації. Ці прагматичні цілі реалізуються різнорідними результатами дериваційних процесів, потенційними кандидати на вільні місця, які з’явилися в мовній системі. Від кодифікованих, системних, узуальних знаків останні відрізняються тим, що мають некодифіковану, несистемну, неузуальну матеріальну форму вираження. Інакше кажучи, вони є випадковими результатами оказіональної деривації усі системні зміни починаються з випадкового в мовленні, хоча, зрозуміло, не все випадкове фіксується системою. Проте частина випадково сконструйованих знаків із часом усе ж таки стає нормою й удосконалює систему. У різних історичних умовах ставлення до нового змінювалося досить різко. Українська лінгвістична традиція пережила сприятливі і несприятливі моменти оказіональної деривації, зокрема оказіонального словотворення, схвальне і несхвальне сприйняття індивідуально-авторських новотворів як передовими науковцями, такі широким загалом. Сьогодні можна з упевненістю говорити проте, що оказіональні дериваційні процеси є закономірними в історичному розвитку будь-якої мови саме завдяки їх узуально закріпленим результатам мовна система має своє минуле, теперішнє і майбутнє (Ж. В. Колоїз).

47
*** Курсова робота – один із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького, творчого характеру, що має наметі не лише поглибити, узагальнити й закріпити знання студентів з навчальної дисципліни, ай виробити вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронними джерелами проводити збір та аналіз певних наукових явищ, використовуючи сучасні інформаційні засоби й технології. Курсова робота – самостійний вид навчальної діяльності студента. Вона містить елементи науково-дослідницької роботи, складніша за реферат. Курсові роботи виконуються студентами ІІ та ІІІ курсів згідно з навчальними планами з дисциплін, що є базовими для відповідної спеціальності. Тематика курсових робіт повинна відповідати завданням навчальної дисципліни, бути актуальною, тісно пов’язаною з вирішенням практичних фахових завдань і не виходити за межі чинної програми, охоплюючи майже всі її розділи. Студентам надається право вільного вибору теми роботи із запропонованого кафедрою переліку. Студенти можуть пропонувати і власні теми наукових досліджень. Ту чи ту тему курсової роботи в поточному році може взяти лише один студент. Кожна тема супроводжується коротким викладом проблематики, що необхідно розкрити в курсовій роботі. Указівки на коло питань, які слід розв’язати, не можна вважати остаточним планом роботи, тому студент може доповнити і дещо змінити їх. Тематика курсових робіт складається з дотриманням таких вимог
1. За характером та обсягом теми курсові роботи повинні бути доступними й посильними для студентів, достатньою мірою забезпечені науковою і художньою літературою.
2. Рекомендовані теми повинні бути органічно пов’язані з курсами, що їх вивчали студенти.
3. Тематика курсових робіт має відбивати фахову цілеспрямованість студента.
*** Лютневий день той був для Києва одним із найсумніших. Бовкали дзвони, мов нагадуючи про тлінність людського буття. Від того ще тривожніше ставало киянам, які поспішали назустріч жалібній валці. Сани везли з Вишгорода тіло великого князя. Повертався покійний князь дорідного міста. Тут народився він, син Володимира Святого та полоцької княжни Рогніди. Тут правив більше тридцяти років, розбудував місто – одне з найбільших у Європі. Оточували Київ за часів Ярослава неприступні вали, а для в'їзду були три брами. Головна звалась Золоті ворота. Крізь неї заїздили іноземні посли, багаті гості і ніколи не заходили вороги Окрасою Києва стала церква на честь святої Софії. Для її будівництва князь запросив кращих майстрів із Візантії. До наших днів дивує своєю красою Софія Київська, неперевершеними є її архітектура, живописі найвищого ґатунку мозаїка. Не шкодував коштів Ярославі на інші церкви, на нові міста. Він розбив ворогів Русі і заклав на її рубежах міста-фортеці. Київ став великим містом, "другим Царгородом", а розорена, спустошена колись набігами кочівників Русь перетворилася на могутню багату державу в центрі Європи, крізь яку проходили головні торгові шляхи. Багатство своє Ярослав використовував для просвітницької діяльності, бо був високоосвіченою людиною. При Софії писалися книги, робилися перекладина слов'янську мову. Ці книги і склали першу на Русі бібліотеку, яку заснував Ярослав Мудрий. Доля цієї скарбниці невідома, до наших днів дійшли лише чотири книги. До останніх хвилин життя думав Ярослав про свою країн. Поховали князя у мармуровому саркофазі у святій Софії (ПА. Загребельний.

48
*** Криворізький державний педагогічний університет здійснює підготовку фахівців із
20 спеціальностей. Університет внесений до Державного реєстру закладів освіти України. На момент перевірки університет дієза ліцензією, виданою Міністерством освіти і науки України, із зазначенням адреси, ідентифікаційного коду, напрямами, спеціальностями та ліцензованим обсягом для них.
Навчально-виховний процес вузу забезпечують 32 кафедри, на яких працюють понад 400 викладачів, серед яких 52% з науковими ступенями і вченими званнями. Університет розташований у ти навчальних і лабораторних корпусах, має навчально- виробничий корпус, до складу якого входять майстерні механічної та ручної обробки металу, деревини, автоклас; є віварій, оранжерея, 4 музеї тощо. До послуг студентів та викладачів бібліотека зі значним книжковим фондом із 5 читальними залами, 2 актові зали, 2 спортивні зали, студентський санаторій-профілакторій, 2 їдальні, студентське кафе, 4 буфети. В університеті створені належні умови для навчання та побуту працівників і студентів. Навчання проводиться у приміщеннях, обладнаних усім необхідним інвентарем та технічним оснащенням.
*** Жили осінь, жилий зиму, мов краї невідомі в своїй школі, яку ковчезі, перепливали. Під вікнами мінялися береги. Були вони ясній смутні, з золотистими листопадами, із заходами огняно-червоними, узорами з листу осіннього помережані далі пливли темними краями в туманах та дощах… Пливли, пливли і на один ранок випливали несподівано на білі, казкові береги. Посвітліло від них, і тихою радістю засяяло в сумних шкільних стінах. Перший випав сніг… Попливли діамантовими зорями, білими інеями при місяці, під морози співучі. Далі стали мело, вікна снігом замітало, куріли скрізь гребні, як білі вулкани. Аж ось усе рушило навкруги й загуло. В маленькі дзвіночки вдарили струмки, застугоніли потоки, разом, як по змові, ревнули провалля, греблі, розлилися дунаями води, дещо було прибитого, дещо снігами та морозами задавленого – все оживало, чепурилося, раділо. Лани, левади, сади зеленими пожарами спалахнули, пирснули скрізь іскрами першого синьоцвіту... День, другий – і засвітилися поміж гіллям у саду шлюбні свічки сніго-рожеві бутони яблуневі та грушеві. Буйними гриватими кіньми, весільними поїздами посунули в небі заквітчані хмари. І на золотій зорі вечірній, мовна шлюб споряджаючись, у стрічках вийшла з сіней у гості до ночі дівчина з очима, зіллям-чаром заправленими. Аз тих очей б'ють громи й іскряться грози Ті пахучі грози під цвітневий вечір, коли хрещаті хмарина обрії стіну змурувавши, грізні башти збудувавши, на вітання весні молодій грохочуть громами, заблищать мечами, синєосяйними блискавицями, мов птахами огняними, геть-геть зашугають понад садами, огняним цілуванням вітаючись, рожеву смагу на білий цвіт надихаючи (С. В. Васильченко).
*** Від 1938 до 1952 р.р. при Криворізькому педагогічному інституті працювало учительське відділення. У передвоєнний період він став одним із великих закладів України з денною, заочною й вечірньою формами навчання. Кількість студентів досягла двох тисяч. За цей період підготовлено 990 вчителів. Велика заслуга у розвитку інституту та зміцненні його матеріально-технічної бази належить директорам І. І. Сочневу, Г. Т. Кисельову, С. Г. Аладкіну, Г. В. Ткаченку та ін. Викладачам, співробітникам і студентам інституту, які всьому українському народу, довелося пройти через складні випробування. У 1932-1933 р.р. на стан навчання студентської молоді відчутно вплинув голодомор. У другій половині х років мали місце чистки інакомислячих викладачів і студентів та чинилися репресії. За

49 сфабрикованими звинуваченнями у троцькізмі й націоналізмі були репресовані директор інституту Григорій Тимофійович Кисельов, декан фізико-математичного факультету Лев Антонович Карета, доцент Кирил Петрович Макарович, завідувач теоретичної фізики
Аршак Саркісович Джидарян, завідувач кафедри народознавства Вадим Олександрович Дорошенко, викладач військової справи Олександр Йосипович Авранів, випускник філологічного факультету П. В. Піддубник та інші. З початком Великої Вітчизняної війни документацію та обладнання інституту було евакуйовано до Калова (нині м. Оренбург. Більшість викладачів і студентів пішли на фронтів партизанські загони. Немало їх загинуло в боях. Пам’ять про них свято шанують в університеті, у фойє якого на меморіальній дошці поіменно названо всіх загиблих. Героїзм багатьох студентів і співробітників уроки війни відзначено бойовими нагородами, а випускникам інституту Василеві Федоровичу Скопенку та Якову Пантелеймону Вергуну присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Заняття в інституті відновилися у вересні 1944 року. Зруйнованими стінами, які огорталися чорними хмарами диму, що продовжував клубочитися, зустрів довоєнний навчальний корпус педінституту військові частини, що визволяли наше місто. Інститутське приміщення було підірване німецькими військами під час їх відступу з Кривого Рогу, тому інститут працював у приміщенні середньої школи № 23 до 1966 року, коли збудовано новий навчальний корпус.
***
Степ переймав воду гранітними скелями, але вода виявилася дужчою, розірвала камінні обійми й клекотіла, і скипала буком, й мчала вниз, до моря, спадаючи грізними лавами. Могутня, жива і вже приречена, а може, приречена од першого дня світостворення, як приречене все суще, на буяння, клекіт і смерть, на все й на ніщо. Перша лава спадала чистим, наче скло, потоком, й здалеку здавалося, що то скло, вигнуте й нерухоме, крізь яке подекуди просвічується каміння. Вище першої лави – високий камінний острівна ньому верби, осокори, та велетенські дуби, неначе зачаровані, вкриті молодим зеленим листом, і кипучий дубняк понад водою, й верболози в низинній частині острова, який кінчається піщаною косою, й долини. Мабуть, ніде в світі немає таких долин, як на Вкраїні. Широкій просторі, сповнені якоїсь особливої тиші, лагідності, ніжності, м'якими хвилями перекочуються вони одна за одною, всі схожі одна на одну і всі різні. Зеленими барвистими килимами розкинулися левади, й сторожують ті килими білокорі осокори та берести, загубленими дівочими хусточками голубіють ставки та озерця, неначе гороху спориші, розкотилися по зеленотрав'ю вівці, схожі на старих чепурних бабусь, повклякали на мілководді чаплі, ниже в білому кипінні калини намисто зозуля, а по горі, нагородах, вже синьо, рожево, червоно квітує макі кавунове бадилля розповзлося по баштану, а на обрії тополі проткнули білі, подібні до пишних подушок хмари, й понад усім тим вітер гойдає напнуті жайворонкові струни. Густо пахне материнка. Одразу за долиною байрак, також рутвяно- зелений, закучерявлений лозами, синя стрічка річечки губиться в очеретах, в густій, у пояс, траві підпадьомкає перепілка. Привілля для птаства, для худоби, для людей. Байрак називався Соколячим, а долина – Полузор'ям (Ю. М. Мушкетик).

50
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ
З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВИ

Навчальним проектом з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням є реферат на одну із тем (за вибором Українська мова походження й основні тенденції розвитку на сучасному етапі. Суспільний характер літературних норм української мови. Формування мовної особистості вчителя у вищій школі України. Розвиток мовно-фахових компетенцій вчителя. Логічні паузи й логічна композиція як складові архітектоніки виступу. Чистота мови й пуризм. Засмічення мови словами-паразитами й нелітературними елементами. Плеоназм як стилістична фігура й дефект мовлення. Мова ділової документації основні вимоги й специфіка. Лексичні ресурси ділового мовлення. Терміни й професіоналізми у фаховому мовленні. Фразеологія у фаховій сфері. Етикет службового листування. Універсальні величини усного професійного спілкування. Історичне становлення основних типів мовленнєвої комунікації. Класичні основи риторики. Міжособистісне й громадське спілкування людей. Комунікація у сфері соціально-гуманітарних (природничих тощо) знань. Невербальні (парамовленнєві) засоби спілкування. Специфіка українського вітальника.

51
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
1.
Мова і мовлення. Функції мови. Поняття державна мова, офіційна мова. Виконання мовного законодавства в Україні. Поняття мовна політика, мовна ситуація, мовне будівництво. Виконання мовного законодавства в Україні. Поняття літературної й загальнонаціональної мови. Дві форми реалізації літературної мови (усна й писемна. Усне й писемне мовлення. Норма літературної мови, типи мовних норм. Поняття норма літературної мови. Типи мовних норм (із прикладами. Поняття функціональний стиль. Система функціональних стилів української мови.
9.
Офіційно-діловий стиль, його риси, сфера застосування, мовні особливості.
10.
Публіцистичний стиль, його диференційні ознаки.
11.
Науковий стиль, його стильові ознаки.
12.
Специфічні особливості художнього стилю.
13.
Розмовний стиль та його функціонально-стильові ознаки.
14.
Специфічні ознаки функціонально-стильових різновидів мовлення. Жанрова диференціація.
15.
Система голосних фонем. Чергування в системі голосних.
16.
Система приголосних фонем української мови.
17.
Чергування в системі приголосних фонем української мови.
18.
Спрощення в групах приголосних. Засоби милозвучності української мови. Норми акцентуації в українській мові. Орфоепічні норми української мови. Найпоширеніші відхилення від норм вимови. Графічні норми мови. Орфографічні норми. Основні типи орфограм. Вживанням якого знака. Вживання апострофа. Правопис слів іншомовного походження. Правопис прізвищі географічних назв іншомовного походження. Подвоєння приголосних на письмі. Правопис префіксів. Лексичне багатство сучасної української літературної мови. Книжні слова. Урочисті слова. Застарілі слова й неологізми. Синоніми. Загальномовній контекстуальні антоніми. Омоніми, їх групи. Багатозначні слова. Пароніми, їх функціонування в книжному мовленні. Іншомовна лексика. Терміни й професіоналізми. Фахова лексика. Фразеологізми. Джерела української фразеології. Особливості вживання усталених словосполучень у текстах документів. Відмінності між усталеними зворотами в російській та українській мовах. Морфологічні норми сучасної української літературної мови. Поширені відхилення від норму морфології, причини їх виникнення. Іменник, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Відмінювання іменників. Правопис складних іменників. Поняття нанизування відмінків. Вибір граматичної форми слова при складанні тексту документа. Форми іменників на позначення особи за професією, посадою, званням тощо. Прикметник. Розряди зазначенням. Ступені порівняння прикметників, їх відмінювання. Правопис складних прикметників. Займенник розряди зазначенням, відмінювання. Числівник, його морфологічні ознаки. Зв'язок числівників з іменниками. Дієслово, граматичні особливості, дієвідмінювання. Дієприкметник і дієприслівник як граматичні форми дієслова.

52 Особливості вживання дієслів у текстах документів. Поняття розщеплення присудка. Причини, що зумовлюють розщеплення присудків у ділових паперах. Поняття про прислівник. Правопис прислівників. Службові частини мови. Вигук. Правопис прийменників і сполучників. Правопис частки НЕ з різними частинами мови. Порядок слів у реченні. Інверсія, її стилістична роль. Складні випадки узгодження й керування. Прилягання як тип підрядного зв’язку. Координація підмета і присудка в реченні. Просте речення. Вживання однорідних членів речення. Розділові знаки в простому ускладненому реченні. Складне речення. Розділові знаки в різних типах складного речення складносурядному, складнопідрядному, безсполучниковому, з різними видами зв’язку). Розділові знаки при прямій мові, діалозі, цитатах. Пунктуація. Система розділових знаків. Комунікативні ознаки досконалого мовлення. Змістовність, правильність і чистота, логічність мовлення. Засоби їх вираження. Точність і ясність мовлення, засоби їх досягнення. Доречність, багатство, виразність й образність мовлення. Етика й естетика усного ділового мовлення. Види усного професійного спілкування. Публічний виступ. Джерела і стадії підготовки до публічного виступу. Лекція. Тема, метай основна проблема лекції. Доповідь. Види доповідей, їх характеристика. Бесіда і диспут. Спільне і відмінне між ними. Реферат, джерела підготовки і призначення. Промова. Види промов. Призначення й мовні особливості промов. Мовленнєвий етикет. Етикет професійного спілкування. Культура мовлення, причини низького рівня культури мовлення. Поняття про документ. Значення ділових паперів у життєдіяльності суспільства. Класифікація документів. Основні правила оформлення документів. Поняття про реквізити і формуляр документа. Форми узгодження документів складові частини цього реквізиту, особливості розташування. Особливості оформлення документів щодо особового складу, їх реквізити заява проста, складна, автобіографія, характеристика, резюме, накази щодо особового складу. Особливості оформлення інформаційних документів (службовій приватні листи. Поняття адрес, адреса, адресат, адресант. Види листів за функціональними ознаками. Особливості оформлення доручення й розписки. Реквізити у цих документах. Звіт, види звітів. Мета написання звітів. Резолюція, її складові частини. Особливості оформлення інформаційних документів довідка, протокол, витяг з протоколу.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал