Н. М. Куліш соціально-психологічні аспектиPdf просмотр
Сторінка5/5
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.75 Mb.
1   2   3   4   5
ТЕМА 7.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З
ОБДАРОВАНИМИ
1. Підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми.
2. Підготовка вчителів до роботи з обдарованими дітьми в США.
3. Вимоги до вчителя обдарованих дітей.
3.1.

Особистісні якості вчителя, який працює з обдарованими дітьми.
3.2.

Поведінкові якості вчителів для обдарованих дітей.
1. Підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми
Обдаровані діти відрізняються ступенем обдарованості, пізнавальним стилем, сферами інтересів. Відповідно, програми для них повинні бути індивідуалізованими. Бажання досконалості (перфекціонізм), схильність до самостійності й поглибленої роботи в цих дітей визначають вимоги до психологічної атмосфери занять та до методів навчання. Чи під силу завдання зміну змісті, процесі, результатах і атмосфері навчання непідготовленому до цього вчителеві Певно, що ні. Дані досліджень підтверджують відповідь непідготовлені вчителі часто не можуть виявити обдарованих дітей, не знають їхніх особливостей непідготовлені до роботи з високоінтелектуальними дітьми вчителі байдужі до їх проблем (вони не можуть їхніх зрозуміти іноді непідготовлені вчителі вороже налаштовані по стосовно видатних дітей, адже ті створюють певну загрозу педагогічному авторитетові непідготовлені вчителі нерідко застосовують щодо обдарованих дітей тактику кількісного збільшення знань, а неякісних їх змін. Таким чином, необхідно ставити й вирішувати завдання спеціальної підготовки вчителів для обдарованих. Як показали зарубіжні дослідження, саме діти з високим інтелектом потребують свого вчителя. Власне в закладах середньої освіти виховується нова генерація української інтелігенції, ядро національної інтелектуальної еліти. Сучасна система середньої освіти виявляє інтерес до обдарованих і здібних дітей та синтезує в собі соціально-економічні умови, домінуючу освітню політику, рівень фахової підготовки вчителів, запити батьків. Створення програми Обдарована дитина, насамперед, викликане необхідністю посилення уваги до проблем особистості, тим більше – особистості обдарованої, талановитої. Обдарована дитина, як відомо, вирізняється своїми яскраво вираженими успіхами в досягненні результатів при цьому важливо мати на увазі, що йдеться не про окремі, випадкові успіхи, а про систематичні, взагалі притаманні певній діяльності цієї дитини.

60
Головна мета програми: створення дієвої системи пошуку обдарованих дітей розвиток творчих можливостей кожної дитини як процесу формування інтелектуального, культурного потенціалу із забезпеченням інтересів особистості в освіті формування престижної елітної освіти до світових стандартів. Основні принципи реалізації програми забезпечення державної освітньої політики врахування соціально-психологічних та етнічних запитів, особливостей дитини, її сім’ї; науковий характер програм, методів, підходів і їх прогнозованість, гнучкість. Особливості організації навчально-виховної роботи полягають утому, що навчання та виховання обдарованих дітей потрібно розглядати як діючу, довготривалу програму з урахуванням попереднього досвіду, різноманітних формі методів роботи з учнями. Головним в організації навчально-виховної роботи з обдарованими дітьми є не стільки засвоєння учнями певної сукупності знань, скільки розвиток здатності відкривати нові особистісні можливості на основі опанованої інформації обов’язкове виконання державного компонента з урахуванням специфічних особливостей мислення обдарованих дітей через гнучкість системи навчальних предметів прискорене та подальше звільнення від вивчення предметів, додаткові заняття з профільних предметів і вивільнення часу для поглибленої самостійної роботи з книгою, комп’ютером. Учитель має розробити чітку систему цілей у роботі з обдарованими дітьми, системний і водночас творчий підхід до вирішення завдань вироблення в учнів позитивної мотивації навчання. При складанні навчального індивідуального плану обдарованого учня з предметів треба враховувати ступінь та міру саморозкриття, самовираження, самопрезентації у стосунках учитель-учень; задоволення потребу новій інформації комунікативну адаптованість такі форми роботи, як гнучкий та мобільний навчальний план, незалежне просування учня при вивченні тем, конструювання навчального плану на основі інтересів учнів можливість прискореного навчання обдарованих учнів. У процесі роботи з обдарованими дітьми особливе місце посідають дії вчителя, спрямовані на організацію контролю, самоконтролю, оцінки та самооцінки. В класі, де учні мають різні рівні вияву обдарованості, можливі такі вимоги до контролю співпраця вчителя та учня, створення умову яких учень може обирати відповідний рівень складності контрольного завдання можливість вибору учнем форми контрольної процедури логічна обумовленість своєчасності контролю гарантоване право учня на підвищення оцінки відповідність цілей контролю цілям навчально-виховного процесу заохочення та надання стипендії за рішенням педагогічної ради.

61 Система виховного процесу закладу освіти дозволяє набути навички продуктивного спілкування та реалізації творчих здібностей обдарованих учнів через широку мережу гуртків, курсів за вибором, діяльність ради самоврядування. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу складається з таких основних напрямів

діагностичні дослідження з метою виявлення дітей із суттєвими ознаками обдарованості в тій чи іншій сфері й подальша диференціація здібних та обдарованих дітей за їхніми індивідуальними, особистісними, фаховими ознаками

психологічна підтримка обдарованих учнів засобами виявлення джерел інтересу обдарованих дітей забезпечення знайомства їх із різними галузями та предметами досліджень, які їх цікавлять стимулювання обдарованих дітей до розширення кола їхніх інтересів вироблення положення про статус обдарованих учнів ;

психологічна просвіта всіх учасників педагогічного процесу учнів, батьків, учителів – із проблем обдарованості

прогнозування,
діагностика,
попередження
та
корекція
труднощів, що виникають в обдарованої дитини

психологічне вивчення індивідуальних особливостей обдарованої особистості, консультація з питань розвитку здібностей, корекція поведінки і психологічна реабілітація, допомога в саморегуляції та самовдосконаленні, у розробці індивідуальних програм самонавчання і самовиховання дитини як творчої особистості, у знятті зайвого напруження та стресів в умовах творчих змагань, у налагодженні творчого спілкування з однолітками й дорослими, у подоланні конфліктів

аналіз та узагальнення результатів систематичного пошуку й підтримки, їх методичного змісту, шляхів удосконалення роботи з проблем обдарованості

створення банку даних або картотеки обдарованих дітей та їхніх батьків, вихователів, учителів, фахівців, які залучені до роботи з ними. Планується широке використання досвіду провідних науковців, новаторів, керівників державних органів управління освітою в роботі з обдарованими дітьми через організацію творчих науково-практичних колективів. Головною метою створення науково-практичних колективів є відпрацювання, упровадження ефективних науково-методичних засобів і технологій пошуку, навчання, виховання обдарованих дітей, гармонійного розвитку особистості удосконалення навчальних планів, програм, іншої науково-методичної продукції, що розроблені на автодидактичних засадах і сприяють розквіту творчої особистості проведення досліджень з проблем обдарованості, котрі забезпечували б підготовку відповідних психолого- педагогічних рекомендацій щодо створення широкої мережі психолого- педагогічних семінарів для вчителів, учнів та їхніх батьків.

62 Послідовна методична робота з обдарованою дитиною може відбуватися в системі, основними складовими котрої є педагог, навчально- виховний процес, обдарована дитина. Якщо розглядати таку систему як своєрідний аналог астрономічної Сонячної системи, то в ролі сонця повинна, безумовно, виступати саме обдарована дитина. Навколо останньої повинно обертатися все інше. Таке обертання має проявлятися насамперед у наполегливому, але обережному, ненав’язливому виявленні особливостей обдарованої дитини її здібностей, інтересів, нахилів, у практичному врахуванні цих виявлених психологічних особливостей кожної конкретної, унікальної дитини у своєрідному уподібненні педагога цим якостям і в певному підпорядкуванні навчально-виховного процесу відповідним властивостям конкретної обдарованої дитини. Для того, щоб таке підпорядкування було можливим, відповідна програма має бути досить гнучкою за своїми формою, принципами, структурою. З усього наведеного вище випливає, що одним із основних принципів роботи з обдарованими дітьми має бути принцип індивідуального підходу. Тобто робота з дитиною має визначатися, насамперед, її індивідуальними особливостями. Важливим засадовим принципом правильної, високоефективної роботи з обдарованими дітьми є адекватність у підборі робочих навчально-виховних програм. Досвід роботи з обдарованими дітьми свідчить, що бажаною при такому відборі є опора на відповідну концептуальну модель організації розвиваючих занять.
2. Підготовка вчителів до роботи з обдарованими дітьми в
США
У 1991 р. в США у 21 штаті діяли місцеві закони, які передбачали спеціальну підготовку вчителів, що працюють з обдарованими дітьми. Без кваліфікаційного посвідчення вчитель до цієї роботи не допускається. Вимоги до підготовки різні потрібно обов’язково пройти від 3 до 18 навчальних курсів. Водному із штатів учитель для дітей з високим інтелектом повинен мати ступінь магістра в галузі навчання таких дітей. До вимог включається отримання певного досвіду роботи з обдарованими, участь у спеціальних конференціях. У 62 навчальних закладах – педагогічних коледжах і університетах – читаються курси для підготовки вчителів до такої роботи. Програма підготовки вчителя для обдарованих включає такі навчальні курси психологія обдарованих дітей (природа, особливості, потреби виявлення високоінтелектуальних учнів консультування їх створення навчальних планів

63 стратегія навчання обдарованих творчість і творчі здібності розроблення і оцінка навчальних програм робота з батьками спеціальні проблеми видатних по інтелекту дітей когнітивний і афективний розвиток обдарованих. Дослідники говорять, що підготовлені вчителі значно відрізняються від тих, хто не пройшов відповідного навчання. Вони сприяють самостійній роботі учнів і стимулюють розвиток складних пізнавальних процесів узагальнення, поглиблений аналіз проблем, оцінку інформації і т.ін.). Підготовлені вчителі орієнтуються на творчість, заохочують учнів ризикувати.
3. Вимоги до вчителя обдарованих дітей
Учитель, перш за все, повинен розуміти й поважати особистість. Учитель обдарованих дітей повинен розвивати в собі особливу педагогічну інтуїцію, постійно розмірковувати про своїх незвичних вихованців, читати відповідну педагогічну та психологічну літературу. Для нього важливо вірити, що така дитина здатна зрозуміти і створити неосяжне для інших. Вміти вести індивідуальну роботу, знаходити підхід до кожного, насичуючи спілкування цікавою інтелектуальною діяльністю, дослідницькою практикою. Цим дітям притаманна гарна пам’ять, рання мова й абстрактне мислення, вміння класифікувати й категоризувати інформацію та досвід, вміння використовувати знання, що вимагає від педагога здатності наповнювати новою інформацією кожне заняття. Необхідно уміло використовувати в навчанні великий словниковий запас дітей, їхнє уміння ставити запитання, створюючи певну методику з обов’язковою постійною корекцією. Ще одна якість обдарованих – підвищена концентрація уваги на чомусь одному, небажання займатися тим, що не цікавить. Тут складна проблема для педагога як пробудити інтерес до небажаного предмета, чи хоча б, переконати в необхідності зайнятися ним І зробити це розумно, тактовно, без примусу, не ламаючи характер дитини. Обдарованій дитині притаманне почуття гумору, яке часто через нерозуміння збоку оточення перетворюється в старших класах у сарказм. Педагог, наділений такою якістю, ніколи не зможе знайти з дитиною контакту, а от у протилежному випадку виникне спорідненість душі це значно полегшить процес навчання. Для обдарованої дитини характерне перебільшення страхів, звідси – увага до психологічного стану дитини, вміння впливати на неї, а це неможливо без знання психології, без доброзичливого ставлення до дітей. Вони здатні одночасно стежити за кількома подіями. Із поля зору таких

64 дітей не випадають жести, пози, моделі поведінки оточення. Значить, важливого значення набуває імідж педагога, його зовнішність, мова, поведінка. Для того щоб дитина змогла реалізувати свої творчі здібності, у неї повинна бути сформована висока самооцінка, яка стимулювала б її до діяльності. Тому творчі досягнення не слід оцінювати з позицій загальноприйнятих нормативних стандартів. Педагог повинен особливо відзначати досягнення дитини, при цьому оціночний фокус переноситься з самої дитинина ту справу, відкриття, зроблені нею. Отже, педагог повинен мати яскраво виражену позитивну Я концепцію.
Якості, необхідні вчителеві для роботи з обдарованими дітьми

доброзичливість, чуйність знання психологічних особливостей обдарованих дітей, розуміння їхніх потреб досвід роботи в закладах для дітей молодшого та дошкільного віку втому числі зі своїми дітьми високий рівень інтелектуального розвитку широке коло інтересів і вмінь готовність до виконання найрізноманітніших обов’язків, пов’язаних із навчанням обдарованих дітей почуття гумору (але без нахилу до висміювання самокритичність, здатність до перегляду своїх поглядів і постійного самовдосконалення творчий світогляд добре здоров’я; спеціальна та після вузівська підготовка до роботи з обдарованими дітьми й прагнення до подальшого оволодіння спеціальними знаннями.
3.1. Особистісні якості вчителя, який працює з обдарованими
дітьми
Особистість учителя – провідний фактор навчання. Не виняток і ситуація з учителем для обдарованих дітей. Міжособистісне спілкування, що сприяє оптимальному розвиткові обдарованих дітей, повинно мати характер допомоги, підтримки. Цьому сприяють такі якості вчителя
уявлення про інших: ті, хто знаходяться поруч, здатні самостійно вирішувати свої проблеми вони товариські мають добрі наміри їм притаманне почуття особистісного достоїнства, яке потрібно цінувати, поважати та оберігати потяг до творчості вони є джерелом швидше позитивних емоцій, ніж негативних
уявлення про себе: я вірю, що зв’язаний з іншими, а не відділений і відчуджений від них я компетентний у розв’язанні проблем, які постали я

65 несу відповідність за свої дії і заслуговую на довіру мене люблять
мета вчителя: допомогти виявам і розвитку здібностей учня, надати йому підтримку та допомогу. На думку деяких дослідників, поведінка учителя для обдарованих дітей у класі, у процесі навчання і побудови своєї діяльності повинна відповідати наступним характеристикам він розробляє гнучкі, індивідуалізовані програми, створює теплу, емоційно безпечну атмосферу в класі використовує різні стратегії навчання поважає особистість, сприяє формуванню позитивної самооцінки учня поважає його цінності заохочує творчість і роботу уяви стимулює розвиток розумових процесів вищого рівня виявляє повагу до індивідуальності учня. Усі ці характеристики можна поділити натри групи. Успішний учитель для обдарованих – перш за все прекрасний учитель-предметник, котрий глибоко знає і любить свій предмет. Окрім того, він повинен мати такі якості, які суттєві в спілкуванні з обдарованими школярами. Нарешті, вчителеві необхідні особисті якості, пов’язані з певним типом обдарованості учнів інтелектуальною, творчою, соціальною, психомоторною, художньою. Учителям можна допомогти розвинути названі особистісні та професійно-особистісні якості трьома шляхами за допомогою тренінгів – для досягнення розуміння самого себе й інших наданням знань про процеси навчання, розвитку й особливостей різних видів обдарованості тренуванням умінь, необхідних для того, щоб навчати ефективно і створювати індивідуальні програми.
3.2. Поведінкові якості вчителів для обдарованих
Учителі, які працюють з обдарованими дітьми, менше говорять, повідомляють менше інформації й рідше розв’язують завдання замість учнів. Вони самі не відповідають на запитання, а надають таку можливість школярам. Педагоги частіше запитують і рідше пояснюють. Усе це активізує учнів, підвищує напругу уроку. Вчителі обдарованих більше ставлять відкритих запитань, допомагають обговоренням, використовуючи запитання типу Що сталося бяк би Вони провокують учнів виходити за межі початкових відповідей такими запитаннями, як Що ти маєш на увазі Якщо вона права, то як це вплине на Вони намагаються отримати знання, хочуть навчитися від самих учнів частіше прагнуть зрозуміти, як учні дійшли такого висновку, рішення, оцінки. Отже, більш повними стають контакти вчителя з класом. Учителі обдарованих ведуть себе подібно до психотерапевта вони уникають реагувань на кожний вислів уважно із цікавістю вислуховують відповіді, але не оцінюють, знаходячи способи показати, що вони їх приймають. Така поведінка сприяє більшій взаємодії учнів один з одним, коментуванню ідей та думок однокласників. Тим самим учні менше залежать від учителів, стають самостійнішими у своїх судженнях. У міжособистісній сфері вчителі частіше обговорюють з дітьми теми,

66 прямо не пов’язані з навчальними заняттями, демонструють велику повагу до своїх співрозмовників, вільно обмінюються думками і навіть дозволяють учням учити себе.
Найбільш важливі здібності та вміння, які необхідно розвивати в
обдарованих дітях
1. Розумові здібності

пізнавальні здібності та навички:

володіння великим обсягом iнфopмaцiї; багатий словниковий запас встановлення причинно-наслідкових зв'язків; виявлення прихованих залежностей та зв'язків; уміння робити висновки участь у розв’язаннi складних проблем уміння аналізувати складні ситуації використання альтернативних шляхів пошуку інформації аналіз ситуацій вміння мислити здатність до перетворення допитливість.
2. Творчі здібності: здатність до ризику дивергентне мислення гнучкість у мисленні швидкість мислення багата уява сприйняття неоднозначних ідей розвинута інтуїція.
3. Особливості емоційної сфери: прийняття та реалізація «Я-концепції»; повага до старших

емпатійне ставлення до людей

схильніть до самоаналізу терпиме ставлення до критики почуття гумору впевненість у своїх силах та здібностях внутрішня мотивація. Учителі можуть використовувати у своїй роботі з обдарованими дітьми різні анкети.
АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ
Обдарована дитина

67 володіє достатньо великим запасом знань загального характеру, легко навчається із задоволенням займається різними видами творчої діяльності свою роботу виконує самостійно значно випереджає однолітків за кількістю умінь і навичок ; наділена задатками лідера може мислити абстрактно ставить собі завдання ; мислить творчо дуже енергійна, намагається практично реалізувати свої плани має великий словниковий запас багато читає за власною ініціативою, любить книги для дорослих.
Література:
Основна:
1.
Одарённые дети / Под ред. В. М. Слуцкого. – М Прогресс, 1991.–
380 с.
2.
Одарённый ребенок / Под ред. ОМ. Дьяченко. – М Прогресс, 1997.
– С. 140–161.
3.
Психология одарённости детей и подростков / Под ред Н. С. Лейтес.
– М Академия, 2000. – С. 167–177.
Додаткова:
1.
Учителю об одарённых детях / Под ред. В. П. Лебедевой, ВИ. Панова. – М Наука, 1997. – 107 с.
2.
Яковлева Е. Л. Методические рекомендации учителям по развитию твороческого потенциала учащихся. – М Педагогика, 1998. – С.
Завдання для самоконтролю
1.
Чи під силу непідготовленому вчителеві зміни у змісті, процесі, результатах навчання обдарованих дітей Розкрийте напрями психологічного забезпечення навчально- виховного процесу роботи з обдарованими учнями. Назвіть курси, які включає програма підготовки Американського вчителя для роботи з обдарованими школярами. Назвіть особистісні якості учителів, які працюють з обдарованими учнями. Назвіть поведінкові якості учителів для обдарованих. Доведіть доцільність розвитку інтелектуальних здібностей у обдарованих дітей. У чому полягають особливості розвитку емоційної сфери обдарованих дітей

68
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Геніальність – найвищий масштаб розвитку обдарованої людини в багатьох галузях діяльності, яка може випереджати досвід людства на кілька поколінь і тому часто визнається лише нащадками генія.
Задатки – успадковані анатомо-фізіологічні властивості людини, які є необхідною умовою для розвитку її здібностей і обдарувань після її народження.
Здібності – індивідуальні особливості, що дозволяють за сприятливих умов більш успішно оволодіти тією чи іншою діяльністю, розв’язати певні завдання.
Здібності загальні – це здібності до самого широкого змісту людської діяльності, здібності всебічні, гармонійні тощо.
Здібності спеціальні – це здібності до певних змістів рівнів і форм реалізації людської діяльності.
Інтелект – здібності, які підкріплені інтересом до певних видів діяльності.
Обдарованість – спеціальне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, потреб, яке дозволяє виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, відмінного від умовного середнього рівня.
Обдарована дитина – це здібність, яка в структурі особистості дитини найбільш розвинена, хоча може і не перевищувати здібностей однолітків в останньому випадку виникає парадокс існування обдарованості необдарованої дитини.
Творча обдарованість – індивідуальний творчий, мотиваційний і соціальний потенціал, що дозволяє отримати високі результати водній (або більше) із таких сфер інтелект, творчість, соціальна компетентність , художні, психологічні та біологічні можливості.
Талант – система якості, особливостей яка дозволяє особистості досягти видатних успіхів в оригінальному здійснені творчої діяльності.

69
ЗМІСТ
Передмова..........................................................................................................3
Тема 1. Поняття обдарованості........................................................................4
Тема 2. Теоретико-концептуальні підходи до проблеми обдарованості .....................................................................................................13
Тема 3. Особливі категорії обдарованих дітей та їх характеристика ..........19
Тема 4. Cоціально-психологічні проблеми обдарованих дітей
Тема 5. Особливості навчання та виховання обдарованих дітей .................40
Тема 6. Діагностика обдарованості. Діагностика інтелектуальної і творчої обдарованості
Тема 7. Особливості педагогів, які працюють з обдарованими ...................59
Словник термінів .............................................................................................68


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал