Моє майбутнєСкачати 412.9 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір412.9 Kb.
1   2   3   4

ВИСНОВКИ
Результати дослідження дають підставу для таких висновків.
1. Аналіз праць з теорії і практики процесу формування життєвої компетентності особистості у вітчизняному досвіді виявив розбіжності у трактуванні наукових основ щодо досліджуваної проблеми. Тому формування життєвої компетентності особистості ми розглядаємо як

31 педагогічний процес, що включає цілеспрямовані та стихійні впливи усіх соціальних інститутів виховання та передбачає участь самих школярів, як активних суб’єктів цього процесу. У процесі дослідження обгрунтовано зміст та сутнісні характеристики формування життєвої компетентності особистості молодшого школяра в умовах розвитку української державності. Визначено основні змістовні характеристики поняття життєва компетентність трансформативне явище,яке розвивається, видозмінюється ускладнюється формування залежить від зовнішніх і внутрішніх чинників впливу, а реалізація потенційних можливостей може відбуватися у певному часі і просторі має різнорівневий та індивідуальний характер, залежність від тих педагогічних дій, які спрямовуються з метою надання необхідної освітньої допомоги, створення належних умов для їх життя, навчання, праці, гри формується з урахуванням її складових та відповідно до періоду синзетивності, фізіологічно виправданого часом формується під впливом як зовнішніх, такі внутрішніх процесів.
3. Формування життєвої компетентності особистості визначається нами як складний процесу результаті якого учень здобуває якості, необхідні йому для життєдіяльності в суспільстві, оволодіває соціальною діяльністю, комунікативними вміннями. Школа нами розглядається як складна інтегрована система, яка включає усі компоненти взаємодії педагогів, школярів і їх батьків, має педагогічну спрямованість та здійснює такі функції діагностичну, прогностичну, консультативну, профілактичну, опікунську, функцію соціального захисту, які спрямовані на формування життєвої компетентності учнівства. У процесі дослідженнями нами визначаємо складові життєвої компетенції учнів початкової школи життєтворчі, життєздатні,компетенція навчатися впродовж життя, соціальні, комунікативні, інформаційні та компетенції здорового способу життя. Відзначено, що процес формування життєвих компетентностей особистості в загальноосвітній школі доцільно розподілити натри основні

32 періоди, які відповідають трьом ступеням школи початковій, основній та старшій школі. Нами відзначено, що у початковій школі має завершитися формування життєвих навичок з усіх майбутніх життєтворчих компетенцій особистості. Головним механізмом формування життєвих навичок дитини у початковій школі має бути ігрова діяльність. Відповідно, нами виділено три етапи формування життєвої компетентності особистості у процесі взаємодії особистість – школа адаптаційний, етап пошуку нових засобів і способів задоволення потреб індивіда, його розвитку та саморозвитку, етап інтеграції. Перераховані етапи є етапами формування життєвої компетентності індивіда в його найважливіших проявах і якостях. Розвиток життєвої компетентності та зростання особистості до рівня третього етапу – інтеграції відбувається під впливом визначених факторів.
4. Під час формування життєвої компетентності молодших школярів батьками, вчителями використовується ряд форм та методів індивідуальні форми ( етична бесіда, консультація, інформування, листування групові тренінг, тести, конкурси, вікторини та ін); масові(тематичні дні, тижні, акції та ін). Найбільш доцільними у формуванні життєвої компетентності є методи, які спонукають школярів до роздумів, осмислення інформації. Серед таких методів можна назвати бесіди, розповіді, дискусії, психологічний тренінг, вирішення виховних ситуацій тощо.
5. Для визначення актуального стану сформованості життєвої компетентності в основу ми взяли наступні характеристики життєвої компетентності молодших школярів активність, відповідальність оцінне ставлення досвіту і самих себе, мотивація. Проведене дослідження засвідчило, що переважна більшість респондентів (87%) відчувають сором за неправильні дії інших 82% опитаних хвилюють події, що відбуваються у світі. Переважна більшість опитаних (71%) зорієнтовані на загальнолюдські цінності. Ми оцінюємо як позитивний той факт, що більшість опитаних
(58%) мають гуманістичну спрямованість. З суджень четвертокласників випливає, що найбільш відповідальною людина мусить бути за ті вчинки, які

33 стосуються людства в цілому 49%. За змістом поняття життєва компетентність учні прив'язують до таких категорій, як адаптація (від простого пристосування до виживання у будь-яких умовах, життєвий успіх.
56% опитуваних називає синонімом життєвої компетентності мудрість, яка є досить складною філософською категорією і має суб'єктивний зміст для кожного. З огляду на зазначене, ми відмітили необхідність цілеспрямованої й систематичної роботи вчителів, батьків з розвитку у школярів життєвої компетентності.
6. Узагальнено, що процес формування життєвої компетентності молодших школярів буде успішним за умови цілеспрямованості, комплексності, систематичності цієї діяльності розгляду його в контексті врахування механізмів впливу соціокультурного середовища на особистість взаємодії школи і родини у вихованні молодших залучення молодших школярів до громадсько-корисної роботи, до участі в учнівському самоврядуванні, забезпечення кожному учню статусу суб‘єкта навчально- пізнавальної діяльності та спілкування. Проведене дослідження не претендує на вичерпний розгляд усіх аспектів означеної проблеми. Подальшого вивчення потребують питання дослідження механізмів формування життєвої компетентності школярів основної та старшої школи.34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.
Абульханова-Славская
К.А.
Стратегия жизни личности/
К.А.Абульханова-Славская .– МС.
2.
Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды в х т
Б.Г.Ананьев. – М Педагогика, 1980. – с.
3.
Ануфриев Е.А. Социальный статуси активность личности/
Е.ААнуфриев. – Мс.
4.
Балл ГО. Гуманізація загальної та професійної освіти суспільна актуальність і психолого-педагогічні орієнтири / Г.О.Балл // Неперервна професійна освіта проблеми, пошуки, перспективи Монографія За ред.
І.А.Зязюна. – К Віпол, 2010. – С.
5.
Бебік В.М.Політична культура сучасної молоді / В.М.Бебік,
М.Ф.Головатий, В.А.Ребкало. – К, 2006.– 88 с.
6.
Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості І.Д.Бех // Педагогіка і психологія 2011. – № 4.– С. 49-57.
7.
Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте/
Л.И. Божович . – М Просвещение, 1967. – 464 с. Бондаренко І.Ціннісні орієнтири у формуванні державотворчих устремлінь молоді І.Бондаренко, П.Давидов // Шлях освіти 2006.– № 2. – С. 13-17.
9.
Боришевський М. Духовні цінності встановленні особистості громадянина / М. Боришевський // Педагогіка і психологія 2007.– № 1.
10.
Боришевський М. Формули громадянина-творця. Соціально- психологічний портрет особистості громадянина / М. Боришевський Світло 2008. – №3. – С.
11.
Бургін М. Виховання громадянина проблеми, структури, функції /
М.Бургін Освіта України 2007. – 7 березня №11.– С.
12.
Вербицька П.В. Організаційно-педагогічні засади громадянської освіти молодших школярів . / П.В. Вербицька – дис. на здоб. наук.ступ.к.п.н., Київ, 2000.

35 Виховання громадянина Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти Навчально-методичний посібник К, 1997. – с.
14.
Выготский Л.С. Психологические основы формирования личности в педагогическом процессе / Л.С. Выготский // Собр. соч.: В 6 т. – М
Педагогика, 1982. – Т. 2. – 369 с.
15.
Гапон
Ю.А.
Соціально-педагогічна концепція виховання
Ю.А.Гапон .– К МВО України, 2000. – 150 с. Головатий М.Ф. Молодь і національна ідея. Проблема формування громадської позиції нової генерації України М.Ф.Головатий // Політична культура і політичні партії України К Т С. Гончаренко М.В. Духовна культура джерела і рушійні сили прогресу В.М.Гончаренко .– К, 1980. – 61 с. Гончаренко
С.У. Український педагогічний словник
С.У.Гончаренко . – К Либідь, 1997. – 374 с. Горностай П.П. Життєва компетентність в умовах обмеженості життєвого світу /П.П. Горностай // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство. – К Контекст, 2012. – С. 44 - 47.
20.
Демченко Е. М. Становлення особистісної зрілостіта життєвої компетентності учнів школи першого ступеня / Е. М Демченко // Наша школа. — 2007. — № 6. Державна національна програма Освіта / Україна ХХІ століття -К. : Райдуга, 1994. – 62 с.
22.
Єрмаков І.Г. Педагогіка життєтворчості орієнтири XXI століття
І.Г.Єрмаков// Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство. К Контекст, 2000. – С.
23.
Єршлавский С.Г. Воспитание активной позиции личности./
С.Г.Єршлавский .– Л, 1991.– с.
24.
Єфимов В.М. Формирование активной жизненной позиции – цель нравственного воспитания /В.М.Єфимов, СМ. Косолапов.– Мс 25.
Єрмаков І.Г. Виховання життєтворчості Текст : Моделі виховних систем / І.Г. Єрмаков. – Х. : Вид. група "Основа, 2006. – 224 с.
26.
Єрмаков І.Г.Розвивати життєву компетентність / І.Г.Єрмаков.,
Д.О.Пузіков // Шкільний світ. – изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2006. –
304 с.
27.
Жизнь как творчество Текст / ВИ. Шинкарук, Л.В. Сохань, НА. Шульга и др. – К. : Наукова думка, 2005. – 302 с. Життєва компетентність особистості Текст : Наук.-метод. посіб. / За ред. Л.В. Сохань. – К. : Богдана, 2003. – 520 с. Життєві кризи особистості методичний посібник У ч. / Ред. Рада
В.М. Доній (голова, Г.М. Несен (заст. голови, Л.В. Сохань , І.Г. Єрмаков керівники авторського колективу) та ін. - К.:ІЗМН, 1998. - ч Психологія життєвих криз особистості 392 с.
30.
Киричук О. Проблеми національно-громадянського виховання молоді 3 виступу на другому Всесвітньому форумі українців / О.Киричук //
Педагагічна газета 2007. – №3.– C.3-5.
31.
Кон И. Открытие Я. / И. Кон .– Мс.
32.
Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук : спец. 19.00.07 Педагогічна та вікова психологія О. Л. Кононко. – К, 2001. с.
33.
Константинов В.Н. Социальная активность и пассивность личности./ В.Н.Константинов. – Владимир, 1990.– с. Концепція національного виховання. Схвалена Всеукраїнською педагогічною радою працівників освіти 30 червня 1994 р. // Рідна школа,
1995. – С. 18 - 25.
35.
Коржова Е.Ю. Методика "Психологическая биография" в психодиагностике жизненных ситуаций Текст : Метод. пособ. /
Е.Ю.Коржова; под ред. Л.Ф. Бурлачука. – К. : МАУП, 2004. – 109 с.

37 Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство науково- методичний збірник/Ред. кол. Н.Софій (голова, І.Єрмаков (керівник авторського колективу і науковий редактор),та ін. - К Контекст. - 336 С.
37.
Кроник А.А. Каузометрия Текст : Методы самопознания, психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути / А.А.
Кроник, Р.А. Ахмеров. – М. : Смысл, 2003. – 258 с.
38.
Леонтьев Д.А. Жизнетворчество как практика расширения жизненного мира Текст / Д.А. Леонтьев // Материалы сообщений й
Всероссийской науч.-практ. конф. по экзистенциальной психологии. – М. :
Смысл, 2001. – С. 100 – 109.
39.
Леонтьев Д.А. Тест жизнестойкости Текст / Д.А. Леонтьев, Е.И.
Рассказова. – М Смысл, 2006.– с.
40.
Ляшенко В.І. Визначення рівнів сформованості життєвої компетентності дітей-інвалідів. Метод. рекомендації для спеціалістів соціальної реабілітаціїВ.І.Ляшенко. – Миколаїв Державний комплекс ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, 2009. – 46 с. Мистецтво життєтворчості особистості Текст : Наук.-метод. посіб.: У 2 ч. / Л.В. Сохань, І.Г. Єрмаков. – К. : Ін-т змісту і методів навчання,
1997.
42.
Мудрик А. В. Социализация человека : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед.] / А. В. Мудрик – е наук. ред.) та ін.]. – К. : Контекст,
2000. – С. 87–93.
43.
Ничкало Н.Г. Філософія сучасної освіти/Н.Г. Ничкало // Педагогіка і психологія. - 2006. - № 4. - С. 49-57.
44.
Нищета В. А. Життєва компетентність особистості до питання створення функціональної моделі / В.А.Нищета // Шкільний світ. –2011. – № 37. – С. 5-13.
45.
Общественная активность молодежи. Мс 46.
Петрик П.П. Активная жизненная позиция. Вопросы формирования и утверждения/ П.П.Петрик .– Кишинев, 2003.– с.
47.
Петрушик А.И. Творческая активность субъекта в познании/
А.И.Петрушик.– Минск, 2005. – 211 с.
48.
Поніманська ТІ. Дошкільна педагогіка : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / ТІ. Поніманська. К, 2011.– с.
49.
Поплужний В.Л. Громадянськість і вікові аспекти її розвитку /
В.Л.Поплужний . Рідна школа 2004.– №11.– С.ЗЗ-35.
50.
Психодиагностика толерантности личности Текст / Под ред.
Г.У.Солдатовой, Л.А. Шайгеровой. – М. : Смысл, 2008. – 172 с. Психологія і педагогіка життєтворчості / Навч.-метод. посібник за ред. Л.В.Сохань, І.Г.Єрмакова, В.О.Тихоновича.– К, 1996. – 792 с. Психологія і педагогіка життєтворчості Текст : Наук.-метод. посіб.
/ відп. ред. В.М. Доній. – К. , 2003. – 563 с.
53.
Рубинштейн Н.Н. Психология, педагогика и генетика юности/
Н.Н.Рубинштейн.– Мс.
54.
Социальная активность и свобода личности. Волгоград, 1981.– с.
55.
Степанишин Б. Який "Я, або Стимулювання громадянського самоусвідомлення підлітків та юнацтва Б.Степанишин // Освіта 2007. – 16-
23 квітня (№ 29-30).– С. Сухомлинський В. Духовний світ школяра В.О.Сухомлинський // Вибрані твори В ти т. – К Рад.школа, 1976. – T.1. – С. 305-386. Сухомлинський
В.О. Народження громадянина
/
В.О.Сухомлинський Вибрані твори В 5 т К, 1977.– Т.З.– С.
58.
Сухоруков АС. Жизнетворчество и формы движения смысловой системы личности [Электронный ресурс / АС. Сухоруков // Конференция
Lomonosov 2006 – Режим доступа: http:// psychology. ru/lomonosov
/tesises/cu.htm, свободный. – Загол. с экрана.

39 59.
Сырцова А. Методика Ф. Зимбардо по временной перспективе Текст / А. Сырцова, ЕТ. Соколова, О.В. Митина // Психологическая диагностика. – 2007. – № 1. – С. 85 – 106.
60.
Табачковский В.Г. Формирование мировоззренческой культуры молодёжи/ В.Г. Табачковский.– К Наукова думка, 1990. – 235 с.
61.
Титов В.А. Активная жизненная позиция личности/ В.А.Титов.– Мс.
62.
Ушинський КД. Про народність у громадянському вихованні Рідне слово КД. Ушинський // Пед. твори В т К, 1983.– с.
63.
Формирование активной жизненной позиции. Челябинск, 1981.- с.
64.
Циба В. Життєва компетентність у соціальній психології до визначення поняття / В. Циба // Кроки до творчості.–К, с. Чорна. Основні проблеми та напрями виховання молодого громадянина незалежної України / К.І. Чорна Нові технології виховання. - К, 2005. – С.
66.
Ящук І.П. Формування життєво компетентної особистості
Науково-методичний посібник І.П. Ящук. – Хмельницький Видавництво Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту, 1999. – с.

ДОДАТКИ
Додаток А
Анкета для четвертокласників
1. Як ти вважаєш чи повинна людина прагнути щось змінити у світів
самій собі, чиж вона повинна приймати все таким , яким воно є, не прагнучи
змін?
1 – вважаю, що людина повинна обов’язково прагнути до того, щоб змінити на краще оточуючу дійсність, суспільство і саму себе
2 – вважаю, що людина повинна приймати все таким, яким воно є, і ні в що не втручатися
3 – важко відповісти

40
2. Які дії ти вважаєш для себе найбільш важливими по відношенню до
природи:
1 – пізнавати природу, проникати в її таємниці
2 – користуватися благами і дарами природи і змінити її для задоволення своїх потреб
3 – займатися охороною навколишнього природного середовища
4 – милуватися красою природи
5 – вбачати в природі мудрість і могутність її Творця і поклонятися їй
6 – якісь інші дії (напиши, які саме)
7 – важко відповісти.
3. Які дії ти вважаєш для себе найбільш важливими по відношенню до
суспільства:
1 – вивчати його історію і культуру
2 – робити все для того, щоб воно було більш розвинутим і справедливим, щоб всі люди були у ньому більш щасливими
3 – пристосуватися до існуючих у ньому умов, щоб не ускладнювати собі життя і не виглядати білою вороною
4 – оберігати і примножувати суспільні надбання в різних сферах людського життя (науці, культурі, господарстві тощо
5 – старатися збагнути Боже провидіння
6 – якісь інші дії (напиши, які саме)
7 – важко відповісти
4. Які дії ти вважаєш для себе найбільш важливими по відношенню до
інших людей
1- спостерігати за ними, вивчати і пізнавати їх
2- допомагати їм, старатися зменшити їхні біди і страждання
3- керувати ними, підкоряти їх своїй волі, використовувати їх для досягнення своїх цілей
4- спілкуватися з ними, обмінюватися з ними різними думками новинами
5- ставитися до інших людей у відповідності з Божими заповідями (не вбивай, не кради тощо
6- якісь інші дії (напиши, які саме
7- важко відповісти.
5. Які дії ти вважаєш для себе найбільш важливими по відношенню до
самого себе
1 – займатися самопізнанням
2 – удосконалювати свої задатки і здібності
3 – задовольняти всі свої бажання
4 – відстоювати свої права, оберігати свою гідність і честь
5 – шукати в собі Бога, займатися духовним самоудосконаленням;
6
– якісь інші дії (напиши, які саме
6. Чи цікавишся ти діяльністю парламенту і різних політичних партій, чи ходиш на мітинги

41 1 – так
2 – ні
7. Чи дивишся ти телепрограми “УТН”, Новини, Вісті
1 – завжди
2 – досить часто
3 – інколи
4 - ніколи
8. Чи стараєшся ти добре вчитися
1 – так
2 – ні
9.Чи приймаєш ти участь в роботі різних гуртків і секцій
1 – так
2 – ні
10.Чи любиш ти ходити в гості, на дискотеки, бувати в різних
компаніях?
1 – так
2 – ні
11. Чи робиш ти зауваження тим людям, які, на твій погляд, поводять
себе неправильно
1 – завжди
2 – досить часто
3 – інколи
4 - ніколи
12. Чи потребуєш ти заступитися за інших, коли бачиш, що їх
скривджують?
1 – завжди
2 – досить часто
3 – інколи
4 - ніколи
13. Чи займаєшся ти спортом?
1 – так
2 – ні
14. Чи допомагаєш ти іншим людям, коли бачиш, що вони потребують
твоєї допомоги
1 – завжди
2 – тільки тоді, коли вони просять мене
3 - тільки тоді, коли я знаю, що матиму від цього якусь вигоду
4 – ніколи
15. Чи доводиться тобі підробляти, займаючись якоюсь тимчасовою
роботою, торгівлею чи надаючи комусь платні послуги
1 – так
2 – ні
Додаток Б

42
Анкета для четвертокласників
1.

Як частоти замислюєшся над можливими наслідками своїх дій
1 – завжди
2 – досить часто
3 - інколи
4 - ніколи
2. Якщо ти замислюєшся над можливими наслідками своїх дій,
то нащо ти
насамперед звертаєш увагу?
1 – нате, щоб не потрапити в якусь халепу або не залишитися в програші
2 – нате, щоб не викликати незадоволення або осуд інших людей
3 – нате, щоб не зашкодити іншим людям
4 – нащось інше
3. Чи відчуваєш ти муки сумління у тих випадках, коли чиниш щось неправильно, хоча й ніхто крім тебе про це не знає
1 – так
2 - ні
4. Чи буває тобі соромно за інших людей, коли ти бачиш, що вони
поводяться неправильно
1 – так
2 – ні
5. Чи вважаєш ти хоч в якійсь мірі себе відповідальним за дії своїх
друзів?
1 – так
2 – ні
6. Чи хвилюють тебе події, що відбуваються в світі
1 – так
2– ні
7. Як ти вважаєш чи завжди людина повинна нести якесь
покарання за свої дії, якщо вони приносять комусь шкоду
1 – завжди
2 – не завжди
3 – важко відповісти
8. Як ти вважаєш чи повинен хтось нести відповідальність зате,
що гине природа, люди вбивають один одного в міжнаціональних
конфліктах або вмирають з голоду
1 – повинен
2 – не повинен
3 – важко відповісти
9. Як ти вважаєш в якому випадку людина має бути найбільш
відповідальною за свої вчинки
1 – якщо вона наносить шкоду природі
2 – якщо вона наносить шкоду людству

43 3 – якщо вона наносить шкоду своїй країні
4 – якщо вона наносить шкоду своїм друзям
5 – якщо вона наносить шкоду своїй сім’ї;
6 – якщо вона наносить шкоду самій собі
7 – важко відповісти
Додаток В
Анкета для учнів

1. Обведи кружечком порядкові номери тих висловлювань, які ти
вважаєш правильними.
1 – оточуючий світ – це безладне нагромадження предметів істот, процесів і подій він ворожий по відношенню до людини, бо є джерелом її нещасть і бід
2 – світ – це гармонійне ціле, невід’ємною частиною якого є й сама людина, яка тільки живучи у злагоді з цим світом, може бути щасливою
3 – у людському житті нема нічого привабливого і хорошого, воно жорстоке і страшне
4 – життя, незважаючи на його труднощі і темні сторони, є прекрасним і дивовижним
5 – всі люди – вороги, вони ненавидять один одного і прагнуть зробити один одному тільки зло
6 – всі люди мають певні вади і слабкості, але в більшості своїй вони добрі і готові допомогти один одному
7 – людина – агресивна тварина, нездатна змінити на краще ні саму себе, ні навколишній світ
8 – людина – це найрозумніша і найпрекрасніша з усіх живих істот вона здатна до безмежності удосконалювати і навколишній світі саму себе
9 – труднощі і незгоди, які переживає зараз людство, свідчать проте, що воно невпинно йде до своєї загибелі, якої йому не уникнути
10 – людство завжди знаходило в собі розумі сили, щоб подолати ті труднощі, що виникли на його шляху, і ті труднощі, які воно переживає в наш час, воно теж зуміє здолати і піднятися на більш високий рівень свого розвитку.
2.

Як ти вважаєш у ХХI столітті люди будуть жити краще чи
гірше, ніж в наш час
1 – краще
2 – гірше
3 – так само
4 – мене це не цікавить
5 – важко відповісти
3. Як ти думаєш чи можливо в Україні уникнути збройних
конфліктів на міжнаціональній основі
1 – можливо

44 2 – неможливо
3 – важко відповісти
Додаток Г.
Анкета для учнів
1.
Чим, на твою думку, можна пояснити все те, що відбувається у світі
1 – об’єктивними, тобто незалежними від нашої волі і наших бажань, законами
2 – волею Бога
3 – існуванням якогось космічного розуму або світової душі
4 – мене це не цікавить
5 – важко відповісти
2. А чим, на твій погляд, визначається розвиток людства, його історія
1 –об’єктивними суспільними законами
2 – Божественним провидінням
3 – діями народів, націй, інших великих груп людей
4 – бажанням і діями окремих видатних людей
5 – мене це не цікавить
3. Чим або ким, на твій погляд, визначається життєвий шлях людини
1 – зовнішніми обставинами, оточенням
2 – долею
3 – Богом
4 – якимись космічними силами, розташуванням планет
5 – бажаннями і прагненнями самої людини
6 – спадковістю
7 – не думав над цим
8 – важко відповісти
4. Як ти вважаєш, чи може бути людина господарем свого життя
1 – цілком може
2 – може лише в деякій мірі
3 – не може зовсім
4 – не думав над цим
5 – важко відповісти

45


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал