Моніторинг якості освіти: принципи, форми, вимоги, (довідник- посібник), – Хмельницький: хоіппо. – 2013. – 61 сPdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3   4
Результати моніторингового дослідження
якості освіти з профільних дисциплін
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
українська мова математика економіка
історія англ. мова нім. мова франц. мова
Профільні дисципліни
В
ід
с
о
тк
и
початковий середній достатній високий
Основною метою проведення моніторингових досліджень з української мови було отримання об’єктивної інформації про рівень навчальних досягнень учнів профільних класів, визначення шляхів цілеспрямованого їх коригування та вивчення стану викладання предмета. З цією метою було передбачено застосування завдань різних рівнів навчальних досягнень учнів; аналіз рівня навчальних досягнень учнів за І семестр, останню тематичну контрольну роботу в даному класі; збір, аналіз і узагальнення інформації про факти, які впливають на успішність учнів; дослідження причин відомостей навчальних досягнень учнів різних категорій учнів; вдосконалення засобів вимірювань і технології проведення моніторингу навчальних досягнень з української мови.
Контрольні роботи проводились за двома варіантами відповідно до діючої програми з української мови.
Систематизація результатів виконаних завдань на застосування учнями мовних та мовленнєвих знань і умінь показала, що із 106 учнів 10-х класів, які виконували роботу (24 учні були відсутні з поважних причин), показали такі результати:
- високий рівень – 19 учнів – 17,9%;
- достатній рівень – 48 учнів – 48%;
- середній рівень – 29 учнів – 27,5%;

48
- початковий рівень – 7 учнів – 6,6%.
Гістограма 2 14,0%
6,6%
25,9%
27,5%
46,1%
48,0%
14,0%
17,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
Відсотки
початковий середній достатній високий
Рівні навчальних досягнень
Розподіл результатів навчальних досягнень учнів за
останню тематичну атестацію та моніторингового
дослідження з української мови
Тематичне оцінювання
Моніторинг
Аналіз контрольних робіт засвідчує, що учні в основному засвоїли програмовий матеріал і підтвердили результати оцінювання за І семестр та останню контрольну тематичну роботу.
Підвищили та підтвердили високий та достатній рівень учні
Немиринецької ЗОШ Старокостянтинівського району, Педосівської ЗОШ
Хмельницького району, ЗОШ №1 м. Славути, Старосинявського НВК, ЗОШ №6 м.Хмельницького.
Достатній та середній рівень переважає в Охрімовецькій ЗОШ
Віньковецького району,
Летичівському
НВК,
Святецькій
ЗОШ
Теофіпольського району (Гістограма 3)
Добре справились учні із завданнями закритої форми (одна правильна відповідь із чотирьох запропонованих). Вони правильно роблять синтаксичний розбір речення, визначають вид складного речення та смислові зв’язки між частинами складного речення.
Найбільше допустили учні помилок, виконуючи завдання 7 (записати числа словами) та 8 (дібрати до іншомовних українські відповідники) варіанту
2, завдання 7 (творення прикметників за допомогою суфіксів -ськ-, -цьк-, -зьк-), визначення частин мови – варіант 1.
Складним виявилось завдання у обох варіантах на створення тексту
(написати твір-мініатюру з використанням поданих фразеологізмів – 1-й варіант; дати відповідь на одне із запропонованих питань, проілюструвати прикладами з художньої літератури, випадками із життя – 2-й варіант).
У більшості робіт тема розкрита поверхово, порушено єдність стилю, послідовність викладу матеріалу, не аргументується основна думка, збіднений словниковий запас, наявні лексичні та граматичні помилки.

49
Гістограма 3
37,5%_25,0%_60,0%_43,8%'>Результати моніторингового дослідження з
української мови
12,4%
12,5%
9%
7,7%
37,5%
25,0%
60,0%
43,8%
18,8%
45,5%
7,7%
50,0%
37,5%
55,6%
43,8%
62,5%
41,0%
61,5%
40,0%
4,5%
13%
37,5%
44,4%
6,2%
23,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ві
нь ко ве ць ки й
Ст ар ок ост ян ти нів сь ки й
Ст ар оси ня всь ки й
Хм ел ьн иць ки й
Ле ти чів сь ки й
Те оф
іпо ль сь ки й
м.
С
ла вут а
м.
Х
ме ль ни ць ки й
початковий середній достатній високий
За результатами аналізу контрольної роботи у школах були розроблені програми коригувальної діяльності з використанням колективних та
індивідуальних форм.
Пріоритетні завдання програм такі:
- збагачення словникового запасу учнів, формування навичок культури усного та писемного мовлення;
- створення на уроці проблемних ситуацій та їх розв’язання;
- впровадження елементів дослідження;
- вироблення вмінь та навичок систематизувати і узагальнювати вивчений матеріал, аргументувати висновки;
- проведення системи тренувальних вправ на повторення складних тем морфології, синтаксису, слововживання;
- використання тестування як продуктивного навчального та контролюючого прийому при проведенні різних типів уроків.
Забезпечені педкадрами усі школи, що перевірялися. Учителі мають достатній стаж роботи та кваліфікаційну категорію, пройшли курсову підготовку, під час якої прослухали спецкурс із профільного навчання, відвідали педпрактику на базі профільних класів шкіл м. Хмельницького та
Хмельницького району.

50
Педагоги забезпечені державними програмами з української мови та літератури для профільного навчання, державними програмами факультативних занять та спеціальних курсів для 7-11 класів.
Учителі та учні забезпечені підручниками для 10 класу «Рідна мова», автор В.Тихоша, використовують додаткові підручники, посібники, збірники тестів, роздатковий дидактичний матеріал, програми та посібники, підготовлені кабінетом української мови та літератури ОІППО.
Відповідно до навчальних програм укладено календарно-тематичні плани з урахуванням годин РЗМ, літератури рідного краю, позакласного читання, чотирьох видів мовленнєвої діяльності, обов’язкових семестрових диктантів з мови, тематичних контрольних робіт.
У школах оформлені кабінети української мови та літератури, які оснащені роздатковим, дидактичним матеріалом, науково-методичними матеріалами, художньою літературою, творами письменників рідного краю, словниками, довідниками.
У перспективних планах роботи кабінетів передбачено обладнання їх сучасними засобами навчання.
В окремих школах у комп’ютерних класах розроблено графік проведення уроків української мови
і літератури
(Немиринецька
ЗОШ
Сторокостянтинівського району, Святецька ЗОШ Теофіпольського району,
ЗОШ №6 м.Хмельницького, ЗОШ №1 м.Славути). Зазначені школи частково забезпечені ліцензованими МОН програмними продуктами.
Організовано роботу із здібними та обдарованими учнями. Вивчаються уподобання учнів, створюється сприятлива атмосфера для інтелектуального, духовного, морально-етичного розвитку школярів. У школах проводяться урочисті відкриття олімпіад, конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, предметних тижнів. Працюють гуртки та факультативи, відзначаються ювілейні та пам’ятні дати.
Респондентами дослідження стали учні 10 класу філологічного профілю
(англійська мова)
Волочиського
НВК,
Новоушицького
НВК,
Старокостянтинівської гімназії.
Контрольна робота з англійської мови складалася з п’яти завдань. Перші три завдання перевіряють навички читання, а саме: вміння розуміти головну думку тексту та знаходити конкретну інформацію в кожному абзаці. Четверте та п’яте завдання перевіряло знання граматики, а саме – вживання часових форм та умовного способу. За кожну правильну відповідь учень отримав 0,5 бали.
У моніторинговому дослідженні взяли участь 43 учні. З них – 29 учнів
(67,4%) показали достатній рівень, 14 учнів (32,6%) показали високий рівень.
Не підтвердили рівень навчальних досягнень за І семестр 9 учнів (Гістограма
4).
Контрольна робота показала, що вчителі Старокостянтинівської гімназії неуважно прочитали умову двох завдань, чим дезорієнтували учнів. Як наслідок, два завдання не були виконані.

51
Гістограма 4
Відсотки_достатній_високийРівні_начальних_досягнень'>51,2%
67,4%
48,8%
32,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Відсотки
достатній високий
Рівні начальних досягнень
Розподіл результатів навчальних досягнень учнів
за І семестр 2007-2008 н.р. та моніторингового
дослідження з англійської мови
І семестр моніторинг
При перевірці моніторингових завдань виявлено завищення оцінок у Новоушицькому НВК. Роботи були повторно перевірено і виставлено реальні результати.
Під час бесіди з адміністрацією та вчителями Волочиського НВК виявлено, що відсутні семестрові контрольні роботи з чотирьох видів мовленнєвої діяльності.
Респондентами моніторингового дослідження з німецької мови стали учні
10-х класів Кам’янець-Подільської СЗОШ №1 І-ІІІ ступенів та Хмельницької
СЗОШ №6 І-ІІІ ступенів.
Гістограма 5 0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
Відсотки
середній достатній високий
Рівні навчальних досягнень
Розподіл результатів моніторингового
дослідження та навчальних досягнень учнів за
І семестр з німецької мови
І семестр моніторинг з французької мови – у 10 класі Городоцької ЗОШ №4 І-ІІІ ступенів.

52
Гістограма 6
Розподіл результатів моніторингового дослідження та навчальних досягнень
учнів за І семестр з французької мови
16,7%
61,1%
22,2%
11,1%
61,1%
22,2%
5,6%
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
початковий
середній
достатній
високий
Рі
в
н
і н
а
в
ча
л
ь
н
и
х

д
о
с
ягн
е
н
ь
Відсотки
І семестр моніторинг
Завдання моніторингового дослідження складено відповідно до вимог чинної Програми з іноземних мов.
Завдання передбачали перевірку сформованості умінь одного із 4-х видів мовленнєвої діяльності – читання та знань програмового граматичного матеріалу.
Роботу розраховано на 1 академічну годину та складено у формі тестів закритого (граматичний матеріал) та відкритого (тест для читання) типів, що дало можливість одночасно з перевіркою компетенцій учнів у читанні та використанні мови пересвідчитися у готовності учнів до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.
Аналіз виконаних та перевірених робіт свідчить, що учні 10 класів мають достатній досвід у виконанні тестів різного типу та не потребують додаткових пояснень щодо відповідей на запитання тексту. Учні підтвердили результати навчальних досягнень як з німецької, так і з французької мов.
Вчителі оцінюють знання учнів в цілому об’єктивно, і оцінки за моніторингову контрольну роботу практично співпадають з оцінками, виставленими в І семестрі за аналогічний вид мовленнєвої діяльності.
Разом з тим, враховуючи необхідність підготовки до незалежного зовнішнього оцінювання з іноземної мови з усіх видів мовленнєвої діяльності
(читання, говоріння, аудіювання, письмо, використання мови) та проведення підсумкової державної атестації у форматі тестування необхідно звернути особливу увагу на виконання тестів відкритого типу, де ймовірність вгадування правильної відповіді або списування невелика; сформованість навичок використання мови доводити до автоматизму; тексти для аудіювання та читання підбирати різнопланові та різножанрові, з допустимою кількістю незнайомих слів, про значення яких можна здогадатись із контексту; при визначенні рівня успішності учнів із будь-якого виду мовленнєвої діяльності чітко дотримуватися нормативів оцінювання, затверджених Міністерством освіти і науки України.
Респондентами моніторингових досліджень з історії стали учні
Кузьминської ЗОШ Красилівського району, Полонської ЗОШ №2,
Старосинявського НВК, ЗОШ №1 м. Нетішина.

53
Результати освітнього моніторингу оформлено у вигляді зведених таблиць з поелементним аналізом динаміки змін у порівнянні з показником засвоєння матеріалу за І семестр 2007-2008 н.р., попередньої теми та оцінкою за контрольну роботу.
Тестування з історії відбулось у письмовій формі та тривало 45 хвилин.
Завдання для контрольної роботи підбирались за такою схемою:
-
6 тестових завдань початкового рівня складності з однією правильною відповіддю з трьох запропонованих;
-
3 завдання середнього рівня складності (закінчити речення або вставити пропущені слова, викреслити зайве, встановити відповідність);
-
2 завдання достатнього рівня складності (дати визначення понять, вказати характерні риси, ознаки);
-
1 завдання з «відкритою» відповіддю високого рівня складності. Для виконання завдання цього типу учень мав застосувати великий обсяг
історичних знань, продемонструвати вміння порівнювати історичні явища, висвітлювати причини та наслідки явища.
Оцінювання завдань різного типу складності здійснювалося за такою схемою: максимальна кількість балів за правильно виконані завдання кожного рівня складності становить 3 бали, тобто загальна сума становить 12 балів.
Загальний бал за контрольну роботу визначався на підставі суми балів, набраних учнем за виконання відповідної кількості завдань.
Результати робіт виявили такі рівні навчальних досягнень: учнів 10 класів:
-
Початковий – 10 учнів (13,3%)
-
Середній – 26 учнів (34,7%)
-
Достатній – 25 учнів (33,36 %)
Високий – 14 учнів (18,7%)
Діаграма 2 13,3%
18,4%
34,7%
15,4%
33,3%
30,8%
18,7%
35,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
Відсотки
початковий середній достатній високий
Рівні навчальних досягнень
Розподіл результатів тематичного оцінювання та
моніторингового дослідження з історії
Моніторинг
Тематичне оцінювання
Десятикласники у достатній мірі оперують навчальним матеріалом, узагальнюють окремі факти і формулюють нескладні висновки, обґрунтовують свої висновки конкретними фактами, залученнями з підручника.

54
Разом із тим результати контрольних робіт виявили ряд недоліків у засвоєнні знань учнів з історії. Найважчими для дітей були завдання з
«відкритою» відповіддю. Це свідчить, що не всі вчителі на уроках приділяють належну увагу формуванню у дітей компетенцій, практичних навичок, спрямованих на презентування власної інтерпретації історичних явищ. Також слід зазначити, що учні допускають у відповідях багато граматичних і стилістичних помилок. Недопустимим є те, що допускають помилки вчителі, перевіряючи учнівські роботи.
Для 30-40% респондентів значною проблемою виявилось створення власного висловлювання з використанням знань та умінь, набутих у процесі вивчення теоретичного матеріалу курсу. Завдання проблемного характеру повністю чи частково виконали ще менше – чверть всіх учасників діагностування. У знаннях учнів спостерігається фрагментарність. Більшість з них завдання кожного рівня виконували частково. Це свідчить про формальний підхід до організації навчального процесу (Охрімовецька ЗОШ І-ІІІ ст.,
Старосинявський НВК).
Незрозумілою є ситуація формування контингенту класів суспільно- гуманітарного профілю у Старосинявському НВК. Із 19 учнів цього класу лише
3 учні (15,7%) написали контрольну роботу на 7-8 балів, 5 учнів (23,6%) мають початковий рівень знань, а 11 учнів (57,8%) – середній, жоден учень не виявив високого рівня знань. Десятикласники Старосинявського НВК показали низький рівень знань з історії України. Переважна більшість з них не вміють тлумачити і застосовувати поняття і терміни, порівнювати державний устрій та особливості політичного життя, хронологічно зіставляти події та явища. Оцінки за І семестр та попередню тематичну атестацію завищено, тому існує велика розбіжність між результатами контрольних робіт та моніторинговим дослідженням (Гістограма 7).
Слід зазначити, що поелементний аналіз в основному значних змін у структурі знань в порівнянні із моніторингом, проведеним в листопаді 2007 року, не виявив. Зберігається тенденція переважання фактичних знань і навичок відтворювального характеру, що є результатом традиційного викладання матеріалу з перевагою монологічних форм подання навчального матеріалу та репродуктивної діяльності учнів. Результати контрольних робіт дозволяють визначити основні напрямки корекційно-розвивальної роботи з учнями в наступному навчальному році. Враховуючи вікові особливості школярів, перевагу слід надавати таким формам і методам роботи, які не тільки орієнтовані на відтворення інформації, але й формують вміння логічно мислити, встановлювати хронологічну послідовність, аналізувати явища, давати визначення поняттям; розвивати критичне мислення, здатність встановлювати причинно-наслідкові зв’язки подій і явищ, стисло і аргументовано викладати власну думку, займати позицію та робити раціональний вибір. Перераховані форми роботи дозволять сформувати компетенції, завдяки яким учні зможуть визначити зміст, передумови, причини
і наслідки, особливості явищ, процесів, розкрити роль діяльності людини в суспільстві, застосовувати набуті знання в аналізі подій сьогодення.

55
Гістограма 7 23,0%
38,5%
38,5%
22,7%
27,3%
50,0%
26,3%
57,9%
15,8%
9,5%
23,8%
52,4%
14,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Відсотки
Красилівський
Полонне
Старосинявський м. Нетішин
Назви міст (районів)
Результати моніторингового дослідження з
історії
початковий середній достатній високий
Програмовий матеріал з математики засвоєний на середньому рівні
(Гістограма 8).
Гістограма 8
20,5%
17,8%
19,2%
26,0%
34,6%
43,9%
25,7%
12,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
Відсотки
початковий середній достатній високий
Рівні навчальних досягнень
Розподіл результатів тематичного оцінювання
та моніторингового дослідження з математики
Тематичне оцінювання
Моніторингове дослідження
Рівень математичної підготовки учнів 10 класів Охрімовецької та
Лозівської ЗОШ, Берездівському ліцеї Славутського району, ЗОШ №1 м.
Славути, Хмельницькому колегіумі, що вивчають математику за профільними

56 програмами, у школах області засвідчив, що серед вказаних шкіл тільки в
Лозівській ЗОШ, Берездівському ліцеї та Хмельницькому колегіумі математика вивчається за профільними програмами, в інших школах – за програмами ЗОШ.
Даний факт вчителі та керівники шкіл пояснюють непопулярністю математичних знань в силу таких причин: слабка допрофільна математична підготовка; складна програма; відсутність підручників, посібників.
Найкращі результати за наслідками контрольних робіт учнів 10-х класів, що вивчають математику за профільними програмами, мають учні
Хмельницького колегіуму(Гістограма 9).
Гістограма 9
Результати моніторингового дослідження з
математики
90,0%
18,80%
14%
56,2%
13%
24%
29%
25,0%
67%
60%
43%
10,0%
20%
16%
14%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0
%
Де ра жн ян сь ки й
Сл ав ут сь ки й
м.
Х
ме ль ни ць ки й
м.
С
ла вут а
Ві
нь ко ве ць ки й
Н
а
зв
и
м
іс
т(
р
а
й
о
н
ів
)
Відсотки
високий достатній середній початковий
Низькі результати у Лозівській ЗОШ та Берездівському ліцеї.
Низький рівень підготовки негативно позначається на результатах участі учнів у обласних та Всеукраїнських олімпіадах з природничо-математичних дисциплін, а також конкурсах МАН. При захисті наукових робіт учасники не отримують дипломів через низькі результати контрольних робіт.
Відповідно до стандартів шкільної математичної освіти навчання в 10-11 класах здійснюється на базовому, поглибленому та профільному рівнях.
Профільний рівень передбачає більш глибоке вивчення математики, наявність в змісті нових тем, що мають неабияке значення для математичної освіти учнів,

57 котрі планують зв’язати свою професійну діяльність з математикою та суміжними дисциплінами.
Для забезпечення профільного навчання з математики необхідно запропонувати учням таку форми організації навчально-пізнавального процесу: спецкурси та курси за вибором; математичні гуртки, конференції, конкурси, олімпіади, турніри, навчальні заняття.
Проте вчителі відзначають недостатню підготовку учнів до повноцінного засвоєння навчальної програми з математики. Перш за все, це стосується математичної підготовки учнів 5-7 класів загальноосвітніх шкіл. Необхідність підвищення якості математичної освіти на цьому етапі як одного з напрямів, що забезпечує наступність викладання математики в 5-7 класах і профільних класах, передбачає пропедевтичний період профільного навчання.
Цей етап є перш за все орієнтованим. Учителю, який працює у 5-ому класі не можна розслаблятися та „відкладати на завтра” можливість вносити у розділи програми додатковий матеріал як теоретичного, так і практичного характеру, оскільки діти цього віку допитливі, знаходяться в постійному пошуку себе, своїх інтересів та нахилів. Тому, якщо вчасно не використати цей відносно благодатний період, не прищепити учням інтерес до предмета, не виробити необхідних навиків математичного мислення, то вже у 7 класі вчитель ризикує „втратити” своїх учнів. З початком перехідного віку в школярів на першому плані буде не навчальна діяльність, а інші інтереси. Саме тому
інтереси та нахили учнів до математики необхідно постійно підкріплювати та розвивати. При розширенні змісту навчального матеріалу варто пам’ятати про перенавантаження учнів, що теж може негативно вплинути на зниження
інтересу до предмета. Не варто прагнути до надмірного насичення обов’язкових базових розділів важким додатковим матеріалом. Для підтримання та розвитку
інтересу до предмета необхідно використовувати цікаві задачі, відомості з
історії математики.
Важливою складовою профілізації є позакласна робота. Великі можливості для розвитку пізнавального інтересу та удосконалення знань з математики відіграє позаурочна навчальна діяльність, різні напрямки якої дозволяють залучити кожного учня до творчого пошуку, використовуючи диференційований підхід, пропонуючи кожному учневі посильний для нього рівень.
Отже, цілеспрямована робота вчителів щодо реалізації математичної освіти в 5-7 класах у поєднанні з реалізацією можливих підходів розширення предмета дозволить не тільки підготувати учнів до профільного навчання, але й забезпечить досягнення таких показників результативності навчальної діяльності як мотивація до навчання, інтерес до вивчення предмета, створення позитивного емоційного стану, що вплине на якість математичної освіти.
Респондентами моніторингового дослідження з економіки стали 101 учень загальноосвітніх закладів області як міських, так і сільських шкіл.
Контрольна робота з основ економіки відповідає програмі профільного навчання за редакцією І.Ф. Радіонової, завдання укладено у вигляді тестів різної складності і задачі 4 рівня складності. Учні повинні були

58 продемонструвати як теоретичні, так і практичні навички та вміння. Обсяг роботи розрахований на 45 хвилин. Завдання включали питання, які охоплювали різні теми, що вивчалися як у І, так і в ІІ семестрах.
І рівень тестових завдань передбачав перевірку засвоєння програми з тем:
«Поведінка споживача на ринку», «Основні проблеми економіки», «Попит, пропозиція, ринкова ціна». ІІ рівень – розв’язання мікро задач і вміння використовувати відповідні формули. ІІІ рівень – обчислення еластичності попиту і встановлення ринкової рівноваги. ІV рівень – обрахування курсової вартості, а також знаходження витрат підприємця.
Загалом по області кількісні показники результатів контрольної роботи такі:
- початковий рівень – 2 учні – 2%;
- середній рівень – 34 учні – 33,3%;
- достатній рівень – 55 учнів – 54%;
- високий рівень – 11 учнів – 10,7%.
Діаграма 3
2,0%
10,3%
37,2%
51,7%
54,5%
17,3%
10,8%
20,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Відсотки
початковий достатній
Рівні навчальних досягнень
Розподіл результатів тематичного оцінювання та
моніторингового дослідження з економіки
Моніторингове дослідження
Тематичне оцінювання
Найкращий показник моніторингових досліджень з економіки показали учні Хмельницького колегіуму. Жоден з учнів не погіршив рівень навчальних досягнень порівняно з оцінюванням останньої теми, 8 учнів – показали вищий рівень навчальних досягнень. Достатній рівень знань показали учні Полонської загальноосвітньої школи №2.
Не підтвердили високий рівень навчальних досягнень учні Волочиського
НВК.

59
Аналіз результатів контрольної роботи свідчить, що в більшості навчальних закладів мало місце завищення оцінок на користь учнів. Найбільші розбіжності виявлені експертною радою 1-3 бали у Святецькій ЗОШ І-ІІІ ступеня Теофіпольського району, Старокостянтинівському ліцеї. Не виявлено розбіжностей у Новоушицькому НВК.
Загалом, результати контрольної роботи виявили нижчий рівень навчальних досягнень учнів порівняно з результатами за І семестр та останньою темою.
Гістограма 9
Результати моніторингового дослідження з
економіки
14,3%
43,7%
41,2%
50,0%
21,4%
35,7%
15,5%
56,3%
58,8%
35,7%
57,2%
50,0%
61,5%
21,4%
14,3%
23,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
м.
В
ол оч ис ьк
По ло нн е
см т Н
ов а У
ши ця
Те оф
іпо ль сь ки й
м.
С
та ро ко стян ти нів м.
Х
ме ль ни ць ки й
початковий середній достатній високий
Лише 11 учнів (що складає 10,7%) показали високий рівень навчальних досягнень, що є незначним показником успішності для профільного навчання.
Результати дослідження стану викладання профільних дисциплін учнів 10 класів Хмельницької області дають підстави зробити такі висновки:
Програмовий матеріал з української мови, історії, економіки, математики учні профільних класів засвоїли переважно на середньому та достатньому рівнях, а іноземну мову – на достатньому та високому рівнях.
Це свідчить про значні прогалини в профільній підготовці учнів, що може стати причиною низького рівня засвоєння ними програмового матеріалу профільної школи, зокрема:
1. Недостатній рівень мотивації учнів до навчання.

60 2. Одноманітність форм і методів проведення уроків та позакласних заходів.
3. Відсутність у робочих навчальних планах шкіл елективних курсів.
4. Недостатнє забезпечення підручниками для профільного навчання.
5. Недостатня самоосвітня робота вчителя з підвищення кваліфікації у міжкурсовий період з питання роботи у профільних класах.
Загальною тенденцією оцінювання є значно вищий рівень балів підсумкового оцінювання за 10 клас в порівнянні з результатами моніторингового дослідження з економіки, української мови, історії, іноземних мов.
Результати освітнього моніторингу оформлено у вигляді узагальнених таблиць з показниками досягнень учнів з предметів базового компоненту, у вигляді гістограм з порівняльним аналізом динаміки змін кваліметричних показників початку 2007-2008 н.р. та у порівнянні семестровими оцінками у вигляді гістограм та таблиць, що побудовано за підсумковими даними.
За наслідками результатів проведеного моніторингового дослідження
рекомендовано:
1. Районним/міським відділам/управлінням освіти:
1.1. Постійно здійснювати контроль за організацією та проведенням моніторингових досліджень якості профільної освіти.
1.2. Проводити моніторинг якості навчальних досягнень учнів профільних, гімназійних, ліцейних класів, класів з поглибленим вивченням предметів.
1.3 Удосконалити мережу профільних класів в містах/районах області.
2. Міським та районним методичним кабінетам:
2.1. Продовжити моніторинг якості освіти за результатами державної підсумкової атестації 2007-2008 навчального року.
2.2. Обговорити результати моніторингових досліджень на серпневих засіданнях міських/районних методичних об’єднань.
2.3. Організувати роботу консультаційних пунктів для вчителів району, які потребують постійної методичної допомоги.
3. Керівникам навчальних закладів:
3.1. Здійснити аналіз моніторингового дослідження, з’ясувати причини погіршення результатів навчальних досягнень, вжити заходів щодо усунення прогалин знань учнів.
3.2. Конкретизувати дії вчителів щодо усунення прогалин у знаннях учнів.
3.3. Постійно здійснювати контроль за виставленням учителями- предметниками балів тематичного оцінювання, семестрових, річних з метою недопущення формального підходу.
3.4.
На підставі глибокого аналізу державної атестації розробити конкретні заходи щодо ліквідації наявних недоліків.
3.5.
Опрацювати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з педагогічними працівниками.
4.
Підсумки моніторингу якості профільного навчання та державної підсумкової атестації щорічно заслуховувати на засіданнях колегії відділів/управлінь освіти.

61
Зміст


Вступ
2 1. Моніторинг як інструмент визначення якості освіти
4
2. Цілі та завдання освітнього моніторингу
8
3. Функції моніторингу якості освіти
9
4. Принципи освітнього моніторингу
9
5. Види моніторингових досліджень
12
6. Технологія моніторингових досліджень
19
7. Об‘єкти моніторингових досліджень
21
Список літератури
24
Додатки
26Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал