Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справPdf просмотр
Сторінка5/9
Дата конвертації16.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
це не завжди усвідомлений процес, проте завданням самої людини, а також фахівців (включаючи психологів) є досягнення максимального ступеня усвідомленості і ясності професійної Я-концепції, а також по можливості керованості та контрольованості.
У контексті розмови про професійну самосвідомість працівників ОВС крім безпосередньо установок, спрямованих на професійну сферу, не можна забувати і про установки на кар'єру з позицій більш широкого погляду на професію. Дійсно, крім змістовних професійних пристрастей людині властиві
(найчастіше більш сильно виражені) установки на кар'єрний розвиток. Адже професійний розвиток є лише частиною процесу побудови кар'єри, що включає, по думки більшості дослідників, не лише організаційну, але і як раз професійну компоненту. Одним з найважливіших елементів у структурі професійної Я-концепції виступають кар'єрні орієнтації, які виражають спрямованість особистості на норми і цінності в області кар'єри, які характеризуються когнітивними, емоційними і поведінковими компонентами
і формуються протягом професійної
Розгляд сутності поняття кар'єра дозволяє розглядати її як соціально- психологічний феномен, пов'язаний з цільовою активністю, самореалізацією,

60 самооцінкою людини, позитивної Я-концепцією, реалізацією особистісного потенціалу, рефлексією з суб'єктивним відчуттям успіху діяльності дій спрямованих на досягнення вершин «акме» в професії або кар'єрі.
Усвідомлення і прийняття освітньої діяльності як початкового етапу побудови кар'єри, необхідність активної участі в освітньому процесі, в перших професійних пробах, рефлексивного бачення себе і результатів діяльності забезпечить розвиток позитивної професійної Я-концепцію та реалізацію першого професійного вибору як відповідального рішення стосується сфери планування та реалізації професійної діяльності та розвитку кар'єри, що дозволить легше подолати серйозні професійні кризи. У зв'язку з чим виступає необхідність створення умов в освітній системі вузу для реалізації педагогічних технологій, які сприяють формуванню суб'єктної позиції в процесі здобуття вищої професійної освіти, позитивної професійної
Я-концепції та адекватної самооцінки. Дані умови повністю відповідають гуманістичній парадигмі в філософії та теорії освіти, і відповідають ідеям особистісно-орієнтованої освіти, сутнісні характеристики якої знаходять відображення в змісті освіти, в моделях і технологіях організації спільної діяльності суб'єктів освітнього процесу, що вишиковуються у позиціях, які сприяють самовизначенню особистості в обраній професії та визначають можливі шляхи кар'єрного росту.
Сьогодні існують різні підходи і методи як до дослідження психологічної готовності до діяльності, так і до її підвищення. Однак тільки цілісний, системний підхід у вивченні формування та розвитку психологічний готовності до діяльності може дати значущі результати для практичного використання і прогнозування успішності діяльності професіонала. На практиці підходом, що дозволяє вирішувати зазначені завдання, використовуючи адекватний інструментарій, є коучинг, як системна технологія розвитку. Коучинг виступає як сукупність ефективних технологій і методів, спрямованих на розкриття, зростання, розвиток здібностей та можливостей особистості,
«розширення»

61 усвідомленості. Очевидно, що контекстом діяльності є усвідомленість і відповідальність. Отже, потрібні технології, що сприяють розвитку цих здібностей. До числа таких технологій можна віднести системоутворюючу модель логічних рівнів, розроблену Р.Ділтсом, яку зараз ефективно використовують у коучингу. Запитання, що відповідають логічним рівнями, допомагають усвідомлено ставитися до своєї діяльності і ефективно управляти процесами кожного рівня (побудова місії та визначення цілей діяльності (навіщо?); ідентифікація суб'єкта діяльності (хто?); розвиток систем переконань і цінностей (чому?); розвиток здібностей, потенціалу, ресурсів (як?); чітке планування діяльності (що за чим?), визначення зовнішніх умов (коли? де? з ким?)). При цьому людина бере на себе відповідальність за результати, що досягаються.
Отже своєрідне поєднання індивідуальних характеристик фахівця та вимог діяльності, інтегрується в його індивідуальній професійній концепції, реалізація якої сприятиме розвитку у спеціаліста своєрідного, притаманного тільки йому стилю професійної діяльності та підвищенню рівня її професійної придатності (Див. Додаток Д).


62
Висновки
Підводячи підсумок можна констатувати, що тренінг є методом як професійного навчання так і ефективним засобом цілеспрямованого розвитку професійно важливих якостей особистості. Нові знання, вміння та навички, отримані учасниками під час тренінгу, спонукають застосовувати нову
інформацію на практиці, переглянути свої уявлення про себе та про інших людей, до більш теплого та дружнього сприйняття і більш адекватного виявлення своїх почуттів, емоцій та бажань до близьких та оточуючих їх людей, і, врешті-решт, спонукають до самовдосконалення та розвитку особистості.
Аналіз прикладів використання тренінгових технологій навчання переконливо доводить, що така форма роботи найбільш ефективна. Тому доцільною є розробка спеціальних програм, націлених на особистісний і професійний розвиток працівників ОВС.
Таким чином, при використанні тренінгових методів спостерігається розвиток і вдосконалення управлінських здібностей, формування і закріплення мотивації, розвиток професійно важливих якостей, корекція та розвиток системи відносин особистості, зміцнення позитивних якостей і аналіз негативних аспектів особистості, формування базових комунікативних вмінь, індивідуального стилю спілкування. В цілому впровадження тренінгових технологій у навчально-виховний процес є дієвим засобом його психолого-педагогічного забезпечення.


63
ДОДАТОК А

Вправа «Порожній стілець»
Мета: розширити уявлення з обговорюваної теми; звернути увагу на різноманітність думок, точок зору щодо запропонованої теми; розвинути вміння здійснювати вибір і аргументувати його. Кількість учасників: до 25 осіб.
Час проведення: 40-50 хвилин.
Матеріальне забезпечення: аркуші паперу з написаними тезами.
Хід вправи: тренер вибирає тему, готує 4 висловлювання, що представляють різні точки зору на обговорюване питання. Кожне висловлювання записує на окремому великому аркуші паперу і розміщує на підлозі, утворюючи коло. Всі учасники встають і, переходячи від листа до листа, знайомляться зі змістом висловлювань. Потім кожен з них вибирає те висловлювання, з яким згоден, і сідає біля нього. Таким чином, створюються малі групи для дискусії.
Кожна група протягом 10-15 хвилин обговорює зміст висловлювання, фіксуючи аргументи, що підтверджують її вибір.
Після обговорення в малих групах перед кожною з них ставиться один стілець, на який сідає представник групи, щоб висловити спільно вироблену думку з обговорюваної теми і почати дискусію Час виступу - 2-3 хвилини.
Завершивши виступ, він повертається до малої групі. Кожен учасник може продовжити дискусію, висловлюючи свою думку, підтримуючи аргументами позицію групи або підкреслюючи неточності попередніх вступів. Для того, щоб включитися в обговорення, він повинен зайняти порожній стілець, що стоїть перед його малою групою. Учасник може зайняти порожній стілець тільки один раз.
Тренер завершує дискусію за 5 хвилин до кінця заняття, щоб підвести підсумки роботи груп.

64
Примітка:
-
Кількість висловлювань не повинно перевищувати чотирьох.
- При наявності у студентів труднощів у визначенні своєї позиції, тренер може запропонувати вибрати те висловлювання, яке узгоджується з його переконаннями.
- При великій кількості учасників у малих групах і бажання активної участі всіх членів команди, тренер може обмежувати час виступу представників команд.

Вправа "Тонкий папір"
Мета: розвиток терпимості, толерантності; розширення уявлень учасників про унікальність кожної людини.
Час: 10-15 хв.
Хід вправи.
1.Дайте кожному учаснику по аркушу паперу.
2. Інструкція учасникам: тримайте листок за два верхніх кута прямо перед собою. Закрийте очі, уважно слухайте те, що говорить тренер; робіть те, що говорить тренер, з закритими очима.
Завдання: складіть листок вдвічі; розгладьте місце згину; вирвіть шматочок паперу з місця згину; складіть листок вдвічі і т.п.
4. Коли ви побачите, що в учасників вийшли маленькі, багаторазово складені листки, запропонуйте їм відкрити очі і розгорнути листки.
5.Задайте питання:
- У всіх однакові листки?
- Чим відрізняються листки?
6.Підбийте підсумок вправи. Обговоріть питання унікальності та неповторності кожного учасника, а також людей в цілому.

Вправа «Професіонал, якого я поважаю»

65
Мета: інтеграція позитивного професійного Я-образу, розвиток навичок самоаналізу.
Обладнання: ватман, маркери
Хід вправи. Тренер пропонує учасникам пригадати конкретну людину, яка є для них взірцем справжнього професіонала та коротко розповісти про нього групі. Під час розповіді тренер просить учасників закцентувати увагу на тих рисах особистості, які вони найбільше цінують у цієї людини та записує їх на ватмані (навпроти імені кожного учасника). Таким чином, група може побачити, які професійно-важливі якості цінуються кожним окремим учасником та у групі в цілому. На другому етапі вправи кожен учасник повинен визначитись, які риси професіонала він хотів би наслідувати та розвивати в собі.
Опоненти - група учасників, які відстоюють ту чи іншу точку зору; спостерігачі - тренер з декількома помічниками.
Дві групи учасників доводять правильність протилежної точки зору.
Так можуть моделюватися зіткнення думок людей з різних соціальних верств, протиборчих таборів, партій; вчених різних епох.
До гри учасники підбирають необхідні цитати, критичну літературу, листи, статті.
Під час гри:
1. Групи обговорюють свої аргументи і можливі контраргументи противників.
2. Групи вступають в диспут.
3. Група спостерігачів оцінює якість відповідей і виносить рішення.

Вправа "Cамоаналіз"
Мета вправи: розвиток саморефлексії, формування навичок самоаналізу.
Хід вправи. Тренер пропонує учасникам протягом 5 хвилин дати не менше 5 відповідей на кожне питання:

66 1 Які якості та вміння допомагають вам бути успішною людиною? (можна
інше)
2 Які ваші звички і якості заважають вам проявляти наполегливість?
Потім учасники об'єднуються в мікро-групи по 4-5 чоловік і обговорюють відповіді, при необхідності кожен учасник коментує свої відповіді.

Вправа "Чарівний магазин"
Мета вправи: під час "торгівлі" учасник починає активно розмірковувати про справжні цілі і сенс життя.
Хід вправи. Один з учасників групи приходить в "чарівний магазин", продавець в якому - провідний групи. Продавець-чарівник може запропонувати учаснику все, що тільки можна побажати: здоров'я, кар'єру, успіх, щастя, любов ..., але вимагає щоб покупець теж заплатив за це тим, що цінує в житті: здоров'ям, любов'ю і т.д.
Групова дискусія. Теорії "X" та"Y"
Мета вправи: розвиток саморефлексії, професійного мислення, формування навичок самоаналізу.
Хід вправи. Тренер виносить на групове обговорення два підходи щодо оцінки ставлення людини до праці. Учасники можуть вільно висловлюватись та відстоювати свою точку зору. Потім учасникам пропонується перейти від загального обговорення проблеми до самоаналізу.
Вступне слово тренера. В психології управління загальновідома теорія Д.Макгрегора, яка свідчить, що існує два підходи щодо оцінки ставлення людини до праці у вигляді теорії "X" і теорії "Y". Відповідно до теорії "Х", людина з самого початку ледача і безініціативна, всі її помисли зосереджені на тому, як би уникнути роботу та відповідальності. Цим обгрунтовується необхідність контролю та регламентації трудової діяльності.
Такий підхід вимагає строгого ієрархічного підпорядкування і призводить до розростання управлінського апарату, який бачить своє призначення в

67 раціональному розподілі всіх до дрібниці ресурсів і контролі за їх використанням.
За теорією "Y", людина, навпаки, швидше працьовита, ніж ледача, вона прагне відзначитися на роботі, охоче бере на себе відповідальність, сповнена
ідей і честолюбних задумів, головне для неї - реалізація свого творчого потенціалу, матеріальна винагорода відходить при цьому на другий план.
Така передумова має на увазі необхідність надання людям максимальної самостійності, що вивільняє на користь справи їх творчу енергію. При цьому відпадає потреба в хитромудрих і громіздких організаційних структурах; рівень контролю і ступінь регламентації, у відповідності з теорією "X", стають тепер непотрібними і шкідливими.
Групове обговорення і зворотний зв'язок:

Ваша думка щодо даних теорій? Чи думали ви над цим раніше?

Якої теорії дотримуєтесь Ви?

Ви відносете себе до категорії людей "X" чи"Y"? Поясніть чому.

Які висновки ви зробили після виконання вправи?
Нотатки для тренера: Вправа потребує від тренера досвідченості та вміння керувати груповими процесами. У ході обговорення важливо дійти висновку, що хоча ставлення людей до своїх обов‘язків досить різне, існує ряд професій (наприклад, працівника міліції) де відповідальність є вкрай необхідною рисою характеру, а її відсутність свідчить про професійну непридатність.
Вправа „Які якості людини цінуються в моєму підрозділі?”
20хв.
Мета – допомогти учасникам зорієнтуватися в якостях, які найбільш цінуються в міліцейських підрозділах. З‘ясувати, які стратегії у налагодженні ефективної комунікації найбільш ефективні.
Хід вправи. Група має завдання скласти приблизний список якостей,

68 які, на їх думку, значущі в їх колективі.
Нотатки для тренера: роботу групи необхідно контролювати, щоб уникнути зсуву ціннісних орієнтацій у бік неформальних відносин. Слід підкреслити, що нас цікавлять професіонально значущі якості, у жодному випадку не вітати псевдо корисні риси (наприклад, панібратство, підлабузництво, хитрощі тощо).
Тренер може зустрітися з відкрито негативним настроєм деяких учасників, мовляв „знаємо ми, що в нас цінується‖. Він повинен бути готовим нагадати про позитивне мислення.
Групове обговорення і зворотний зв'язок:

Що Ви відчували під час виконання даного завдання?

Які риси згадувалися найчастіше?

Чим це обумовлено?

Які з перерахованих якостей є у Вас?

Які риси Ви можете розвинути в собі?

Що для цього потрібно зробити?

Вправа «Принципова оцінка»
Мета: застосування дієвого підходу у процесі формування морально- ділових якостей учасників тренінгу.
Розвиток принциповості, справедливості, професійної гідності.
Хід роботи. Вправа проводиться у декілька етапів. Спочатку тренер дає завдання: підібрати випадки негідного поводження працівників органів внутрішніх справ з реального життя (особистого досвіду чи досвіду колег, випадках описаних в ЗМІ тощо). Це може бути домашнє завдання учасникам.
Потім тренер організовує роботу в міні-групах, де учасники між собою обговорюють та аналізують випадки негідної поведінки працівника міліції, які їх обурюють. Після обговорення кожна міні-група представляє найбільш складний випадок, який би вона хотіла обговорити у більш широкому колі.

69
Групове обговорення і зворотний зв'язок:

Чому саме цей випадок ви обрали для обговорення?

Які негативні риси згадувалися найчастіше?

Чим це обумовлено?

Чому такі випадки мають місце?

Що потрібно зробити, щоб вини не виникали?
Нотатки для тренера: важливо, щоб випадки негідного поводження працівників органів внутрішніх справ були обрані та проаналізовані самими учасниками, а не нав‘язані тренером. Після проведення вправи рекомендуємо провести ділову гру «Службове розслідування», запропоновану нижче.

Ділова гра «Службове розслідування»
Мета: застосування дієвого підходу у процесі формування морально- ділових якостей учасників тренінгу.
Розвиток принциповості, справедливості, професійної гідності.
Хід роботи. Відбувається моделювання навчальної ситуації на основі заздалегідь опрацьованих матеріалів із попередньої вправи «Принципова оцінка». Учасники за допомогою тренера формулюють основну мету гри – проведення службового розслідування за фактом негідної поведінки працівника міліції, та встановлюють її правила. Потім відбувається визначення посадових осіб, ролей які будуть виконуватися під час гри.
Наприклад у склад комісії зі службового розслідування можуть входити працівники з різних міліцейських підрозділів. Також у грі можуть бути ролі представників суспільних організацій, ЗМІ тощо. Також перед початком гри важливо визначити кінцеву мету службового розслідування, а також кокретизувати завдання кожного учасника.
Групове обговорення і зворотний зв'язок:

Як ви себе почували у вашій ролі?

Які складнощі виникали у процесі гри?

70

Які найбільш позитивні моменти вам запам‘ятилися?

Які висновки ви можете зробити після проведення вправи?
Нотатки для тренера: гравці упродовж виконання вправи можуть вільно
імпровізувати в рамках обраних правил, визначаючи напрям і результати ділової гри


Диспут «Межі толерантності» – 20 хв.
Мета:
проаналізувати поняття особистісної та професійної толерантності. З‘ясувати різницю між терпимістю та байдужістю.
Вступ тренера: «У сучасному суспільстві толерантність є свідомою та необхідною моделлю взаємостосунків, що обумовлює необхідність розробки принципово нових підходів до усвідомлення моральних засад діяльності правоохоронних органів.
У Правилах поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, затверджених
Наказ МВС України за № 155 від 22.02.2012, наголошується про такий моральний принцип діяльності працівників міліції як толерантність.
Толерантність визначається як терпимість, прагнення і здатність до встановлення і підтримання спільності з людьми, які відрізняються в деякому відношенні від інших або не дотримуються загальноприйнятих думок. А яким чином реалізується принцип толерантності в професійному спілкуванні між керівником та підлеглими».
Хід роботи. Вправа проводиться у формі диспуту. Учасники діляться на дві приблизно рівні за чисельністю команди. За допомогою жереба вирішується, яка з команд буде займати одну з альтернативних позицій щодо питання толерантності у стосунках між підлеглим та керівником. Аргументи на користь тієї чи іншої точки зору члени команд висловлюють по черзі.
Обов'язковою вимогою для учасників є підтримка висловлювань суперників

71
і з'ясування сутності аргументації. У процесі слухання можна ставити уточнюючі питання, якщо зміст аргументації не до кінця зрозумілий.
Аргументи на користь позиції своєї команди дозволяється висловлювати лише після того, як виступаючий тим або іншим способом просигналізує, що його зрозуміли правильно (кивок головою, "так, саме це я і мав на увазі").
Ведучий стежить за черговістю виступів.
По закінченню вправи учасники роблять загальні висновки.
Вправа „Хто Я?”
Мета вправи: актуалізація уявлень про себе, виявлення прихованих особистісних рис та властивостей, мотивація на самопізнання.
Інструкція: «Протягом 10 хвилин вам пропонується відповідати на питання „хто я?‖ та занотовувати ваші відповіді на аркуші паперу.
Пам‘ятайте, що вірних або не вірних відповідей не має та фіксуйте те, що найперше спадає вам на думку. (Пауза для записів 10 хвилин).
Зверніть увагу на те, чи повторюються ваші відповіді, що може свідчити про ваш переважний інтерес до певної теми. Проаналізуйте до якого часу належать ваші відповіді: до минулого, теперішнього чи майбутнього. (Пауза 20-30 сек.)
Ще раз продивіться власні відповіді. Поставте біля кожної з них „+‖
– якщо дана властивість вам подобається або „-‖ – якщо не подобається.
Подивіться яких позначок більше, що відображає ваше ставлення до себе: любите ви себе чи ставитесь критично до окремих рис вашого характеру.
Розподіліть ваші відповіді на 4 категорії: „Я такий, тому що це залежить від мене‖ (позначте ці відповіді літерою „Я‖);
„Я такий, тому що це залежить від інших людей‖ (літера „Л‖);
„Я такий, тому що це залежить від долі (літера „Д‖);
Підрахуйте скільки відповідей у вас належить до певної категорії.
Якщо у вас переважають літери „Д‖ та „Л‖ можливо ви вважаєте себе
іграшкою в руках долі або інших людей та відмовляєтесь від того, щоб

72 відчувати себе власником власного „Я‖.
Якщо у вас переважає літера „Я‖ ви керуєте власним життя, але якщо цих літер у вас понад 75 %, поміркуйте, чи не веде це до того, що ви намагаєтесь контролювати усі події власного життя.
(Пауза 2-3 хвилини.)
Зверніть увагу на ті якості, які ви відмітили позначкою «-», яку літеру ви поставили біля них, чи залежать вони від вас самих, чи від
інших людей або від долі (пауза 10 сек). Підкресліть ті небажані властивості, які ви здатні змінити. Подивіться, скільки небажаних якостей можуть бути зміненими та подумайте як саме цього можна досягнути
(пауза 10 сек.).
А тепер поміркуйте, які риси є найбільш цінними для вас в контексті вашої професійної діяльності та поставте біля них літеру «П»
(професія).
(Пауза 1 хвилина).
А які ваші властивості, на вашу думку, заважають вашому професійному розвитку? Поставте біля них позначку «ПУ» - перешкоди до успіху. Подивіться якою літерою ви ще позначили ці якості та підкресліть ті з них які можуть бути зміненими (пауза 20 сек.).
А тепер я пропоную кожному з вас прочитати перелік власних якостей із відповідним коментарем стосовно їх бажаності та професійної цінності, а також про причини їх виникнення та можливість змін».
Інформація для тренера: кількість використаних слів відображає рівень самопрезентації особистості.
Якщо відповідей менше 8 це означає, що ви не бажаєте пред‘являти себе навіть самому собі, намагаєтесь не помічати в собі багатьох особистісних рис та властивостей.
Кількість відповідей від 9 до 17 – середній рівень самопрезентації, який свідчить про те, що людина знає себе, але не дуже добре та не прагне краще зрозуміти себе.

73
Більше 18 відповідей відображає високий рівень самопрезентації та засвідчує те, що людина дивиться на себе з різних боків і намагається краще пізнати себе.
Більше 22 відповідей свідчить про те, що ви сприймаєте дану вправу як змагання та прагнення надати якомога більше характеристик.
Важливим також є аналіз змісту наведених характеристик, ступінь
їх формальності, повторюваність, а також час до якого належать виокремлені якості. Якщо більшість характеристик відображають ваше минуле це можливо свідчить про те, що воно здається вам кращим, порівняно, з теперішнім та майбутнім або, навпаки, уособлює для вас певні проблеми. Аналогічним чином може бути проінтерпретована фіксація на майбутньому.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал