Міністерство внутрішніх справ України Львівський державний університет внутрішніх справСкачати 481.33 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації20.03.2017
Розмір481.33 Kb.
1   2   3
Тема 4 . Адміністративний процес перспективи легітимації і систематизації


Мета заняття - з’ясування та докладне розуміння студентами поняття, завдання та мети адміністративного процесу здійснити класифікацію адміністративних проваджень та проаналізувати принципи адміністративного процесу.
Кількість годин - 6.

11
Способи організації навчального заняття - розгорнута бесіда та обговорення рефератів та вправи на самостійність мислення.
Використані новітні методи навчання - вирішення завдання за методом снігової лавини».

Навчальні питання
1.Основні концепції адміністративного процесу
2.Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права
3.Адміністративно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна
4. Особливості предмету методу та системи адміністративно-процесуального права. Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права
Теми рефератів:
1. Шляхи вдосконалення форм публічного управління.
2. Форма управлінської діяльності. Методи заохочення в діяльності ОВС Особливості примусу в діяльності органів виконавчої влади.
Додаткові питання: Назвіть форми діяльності публічної адміністрації. Яка із форм діяльності публічної адміністрації, на Вашу думку, є найбільш поширеною Дайте визначення поняття адміністративна послуга. Правові і управлінські акти державно управління. У чому полягає юридичне значення актів управління З якою метою видаються акти управління Відмінність актів державного управління від законів. Відмінність актів державного управління від судових актів та актів прокурорських органів. Нормативні та ненормативні акти, їх ознаки. Перерахувати основні стадії прийняття акта управління. Як проводиться державна реєстрація нормативних актів Як поділяються акти управління залежно від дефектності Що розуміють під поняттям індивідуальний адміністративний акт Назвіть ознаки індивідуального адміністративного акта. Поясніть поняття нікчемний адміністративний акт. Як зазначене поняття співвідноситься з поняттям недійсний адміністративний акт Назвіть підстави визнання адміністративного акта нікчемним.
Запитання та завдання для самостійного контролю:
1. Назвіть базове законодавство, що регулює сферу прийняття індивідуальних адміністративних актів.
2. Які основні недоліки законодавчого регулювання форм діяльності публічної адміністрації Ви можете назвати
3. Назвіть способи доведення до відома адресатів індивідуальних адміністративних актів.
4. Чи має значення для набрання чинності індивідуальним адміністративним актом факт доведення його до відома адресатів
5. Як співвідносяться поняття припинення та зупинення дії індивідуальних адміністративних актів
6. Дайте визначення поняття адміністративний договір. Чи містить національне законодавство визначення згаданого поняття
7. Назвіть ознаки адміністративного договору.
8. В чому, на Вашу думку, полягають особливості застосування адміністративного договору
9. Наведіть приклади адміністративних договорів.

Аналітично-понятійне завдання
a.
Дослідіть ознаки адміністративного і цивільного договору та заповніть таблицю Ознаки для порівняння Адміністративний договір Цивільний договір Предмет договору Задачі
1. У зв’язку із загрозою проведення терористичного акту начальник РОВД оголосив про евакуацію мешканців будинку № 17 з вул. Весняної. Свіргун відмовився покинути свою квартиру, заявляючи, що не бажає залишити без догляду цінні речі, а взяти іх з собою не в стані. Працівники міліції застосували фізичну силу, вскрили квартиру і доставили Свіргуна в міліцейський автобус, який здійснював евакуацію. На наступний день Свіргун, виявив пропажу з квартири телевізора, звернувся в суд із скаргою надії працівників міліції.
Дайте юридичний аналіз справи.

12 2. Мешканець с.Зіболки Жовківського району Нестеренко, який повертався з відрядження був затриманий у пункті санітарного пропуску, де йому запропонували зробити противовірусну прививку. Оскільки він відмовився, тоне був пропущений до місця проживання. Нестеренко звернувся в обласний адміністративний суд із скаргою, в якій просить визнати рішення обласної державної адміністрації незаконним.
Дайте юридичний аналіз справи.
Рекомендована додаткова література
Нормативно-правові акти Про державні цільові програми Закон України від 18 березня 2004 р Відомості Верховної Ради України 25. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, утому числі на місцевому рівні Закон України від 16 жовтня
2012 р. // Відомості Верховної Ради України.-2013.-№2.-Ст. 5. Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища, затв. постановою Верховної Ради України від 29 жовтня р. // Відомості Верховної Ради України- 1992.-№46.-Ст.637. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади Указ Президента України від 9 грудня
2010 р. Положення про Державну службу з надзвичайних ситуацій, затв. указом Президента України від 16 січня
2013 р. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади, затв.постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. із зм. від 22 жовтня 2014 р. Офіційний вісник України. – 2014.-№74.- Ст.57. Про стан дисципліни і законності серед особового складу органів та підрозділів внутрішніх справ України за 2009 рік Доповідна записка від 09 лютого 2010 р. – № 2548/Вр. Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС Наказ МВС України від 27 берез. 2009. – № 111. Спеціальна література
1.
Головкін О.В. Державний контроль і нагляду сфері охорони довкілля як складова екологічної політики України // Часопис Київського університету права. – 2011. - № 4. – С. Заєць О.І., Позняк Е.В., Шомпол О.А. Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології // Бюлетень Міністерства юстиції Адміністративне право / [Остапенко О.І., Кісіль З.Р., Ковалів М.В., Кісіль Р.В.]. – К Всеукраїнська асоціація видавців Правова єдність, 2009. –536 с. Адміністративне право України. (Підручник для юрид. вузів і фак. / Ю.П. Битяк, ВВ. Богуцький,
В.М. Гаращук та ін.); за ред. Ю.П. Битяка. − Харків Право, 2000. – 520 с. Адміністративне право України Академічний курс Підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.: У 2 т.
/ НАН України Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького / [В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк,
І.П. Голосніченко, С.В. Ківалов]. – К Юридична думка, 2004. – 584 с. Адміністративне право навч. посіб.–2-ге вид. / [Кісіль З.Р., Кісіль Р.В.]. – К Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2011. –
696 с
6.
Алексеев С.С. Общая теория права учебник. – е изд., перераб. и доп. / С.С. Алексеев. – М Проспект,
2009. – 576 с.
7.
Коломоєць ТО. Щодо питання визначення адміністративно-правового примусу // Держава і права Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 19. – К Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – С. 258 – 265. Словник базової термінології з адміністративного права:Навч. посібн. / За заг. ред. ТО. Коламоєць. — К Істина, 2010. —240 с.
9.
Коломоєць ТО. Адміністративний примусу публічному праві України теорія, досвід та практика реалізації Монографія. — Запоріжжя Поліграф, 2004. — 404 с.
10.
Чистоклетов Л.Г. Адміністративний договір як одна із форм діяльності місцевих органів виконавчої влади. Наукові записки 4, ЛУБП.-Львів.- с.

Тема 5. Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення

Мета заняття - з’ясування студентами основних положень провадження в справах про адміністративні правопорушення, а також розглянути стадії провадження порушення справи про адміністративне правопорушення і адміністративне розслідування, розгляд справи і винесення постанови по справі, оскарження, опротестування постанови по справі і перегляд справи.
Кількість годин - 6.

13
Способи організації навчального заняття - розгорнута бесіда та обговорення рефератів та вправи на самостійність мислення.
Використані новітні методи навчання - вирішення завдання за методом снігової лавини».
Навчальні питання: Основні положення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Порушення справи про адміністративне правопорушення та адміністративне розслідування. Розгляд справи про адміністративне правопорушення та винесення постанови по справі. Оскарження і опротестування постанов по справах про адміністративне правопорушення та перегляд справ.
Теми для рефератів: Адміністративне правопорушення та злочин співвідношення понять. Матеріальні та формальні склади адміністративних правопорушень.
Додаткові запитання: У чому зміст протиправності адміністративного правопорушення Норми яких галузей права може бути порушено внаслідок вчинення адміністративного правопорушення У чому полягає винність, як ознака адміністративного правопорушення Охарактеризуйте суб’єктивні ознаки складу адміністративного правопорушення. Які ознаки об’єктивної сторони складу адміністративного правопорушення визнаєте Чи обов’язковим для притягнення до адміністративної відповідальності є наявність суспільно-небезпечних наслідків.
Запитання і завдання для самостійного контролю: Які види умислу та необережності розрізняють. Наведіть приклади вчинення адміністративних правопорушень із різними формами вини. Наведіть приклади вчинення адміністративного правопорушення шляхом дії та шляхом бездіяльності Які види адміністративних стягнень передбачено у КУпАП. Які заходи впливу може бути застосовано до неповнолітніх. Чи несуть адміністративну відповідальність державні службовці Які особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців
Понятійно-аналітичне завдання: Проаналізуйте співвідношення термінів адміністративне правопорушення, адміністративний проступок. Складіть порівняльну таблицю праві обов‘язків особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, і потерпілого в справі про адміністративні правопорушення. Придумайте фабулу адміністративного правопорушення і по ній складіть a) протокол про вчинення адміністративного правопорушення b) постанову про накладення адміністративного стягнення c) скаргу на постанову про накладення адміністративного стягнення
Теми для рефератів: Характеристика правопорушення з матеріальним та формальним складом. порівняльну характеристику суб’єкта злочину і правопорушення.

Задачі Суддя, розглядаючи матеріали про дрібну крадіжку, вчинену гр. Х, установив, що той викрав списані чавунні батареї опалення, які підлягали здачі на металобрухт, врахував їх незначну вартість і закрив справу, обмежившись усним зауваженням правопорушнику. Дайте правову оцінку діям судді. Суддя, розглядаючи справу про дрібне хуліганство, встановив обставини, що обтяжують відповідальність, і наклав на правопорушника адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту на два місяці. Дайте правову оцінку даній ситуації. Інспектор ДАІ ЛМУ УМВСУ у Львівській області ст. лейтенант міліції С. 4 січня 2014 р. зупинив гр. Н. 17 років, який управляв мотоциклом без мотошолома. Працівник міліції склав відносно останнього протокол про адміністративне правопорушення згідно за ч. 3, ст. 121 КУпАП.
16 січня 2014 року начальник ДАІ м. Бровари, розглянувши дані матеріали, наклав на неповнолітнього штрафу сумі 0,2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Проаналізувавши дану ситуацію, визначте чи були допущені порушення при притягненні неповнолітнього гр. Н. до адміністративної відповідальності.

14 Заступник голови Пустомитівської райдержадміністрації Львівської області гр. С. використовував в особистих цілях ксерокопіювальну техніку, що належала держадміністрації, чим заподіяв державі шкоди на суму 68 грн. Оперуповноважений ВБЕЗ Пустомитівського РВ капітан міліції К. зібрав відносно заступника голови матеріали про вчинення ним адміністративного правопорушення. Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Визначте, яку саме норму КУпАП порушив заступник голови Пустомитівської райдержадміністрації хто повинен прийняти рішення про притягнення даної посадової особи до адміністративної відповідальності чи зміниться дана ситуація, якщо розмір шкоди становитиме
105 грн.
5. В адміністративну комісію Галицького району міста Львова 5 листопада 2015 р. надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина К. за статтею 186-1 КпАП України. З’ясувавши, що К. Перебуває у Львові у відрядженні, секретар адміністративної комісії надіслав матеріали до міста Луцька в адміністративну комісію за місцем проживання правопорушника. 7 лютого 2011 року К, повернувшись додому, дізнався, що з його заробітної плати відрахували 50 гривень. Гр. К. Звернувся за роз’ясненням до прокурора. Що повинен відповісти прокурор
6. Адміністративна комісія розглянула справу про адміністративне правопорушення, яке вчинив громадянин МІ притягнула його до відповідальності за статтею 191 КпАП України, визначивши стягнення
– оплатне вилучення зброї. М. Оскаржив постанову адміністративної комісії в окружний адміністративний суд, але судне прийняв скарги. Чи правильно зробив суд Дайте поряду гр.М щодо його подальших дій.
7. Громадянин В. Був притягнутий до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство і йому було визначено стягнення – 10 діб адміністративного арешту. Гр. В. звернувся до судді з проханням відпустити його на похорон брата, який загинув в автомобільній катастрофі. Що повинен зробити суддя
8. Громадянин Н. Був затриманий за злісну непокору працівнику міліції 18 грудня 2015 р. в 17.00. 20 грудня 2015 р. в 10.00 суддя Франківського районного суду розглянув справу і наклав адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту на 14 діб. Н. Звернувся зі скаргою в апеляційний суд, який повернув скаргу без розгляду. Чимало місце порушення законності в цій справі

Рекомендована додаткова література
Нормативно-правові акти
1.
Конституція України. Офіційне видання Верховної Ради України. Про прокуратуру Закон України від 14.10.2014 року № 1697-VII. . – Набрання чинності 25.04.2015 року // Голос України від 25.10.2014. – № 206. Порядок здійснення державного контролю нехарчової продукції Постанова Кабінету Міністрів України від
26 грудня 2011 р. № 1403 Порядок здійснення державного геологічного контролю Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. № 1294 Про гарантiї держави щодо виконання cудових рішень Закон України вiд 05.06.2012 р. Електронний реcурc] Верховна Рада України.
Законодавcтво України.
— Режим доcтупу
: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4901-17 Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 553 Порядок державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов‘язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. № 500 Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі Закон України відріз змінами згідно до Закону № 64/95- // Відомості Верховної Ради України від р. Про Конституційний Суд України Закон України від 16 жовтня р. // Відомості Верховної Ради України. 1996.
№ 49. Про внесення змін до Закону України Про боротьбу з корупцією закон України від 23 березня р. // Офіційний вісник України. 2000. № 10. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху закон України від 5 квітня 2001 р. // Урядовий кур‘єр. – 2001. – 5 травня. Про дотримання правоохоронними органами України конституційних гарантій та законності в забезпеченні праві свобод людини Постанова Верховної Ради України від 23 березня р. // Офіційний вісник України. 2000. № 15

Спеціальна література

1.
Адміністративне право України Підручник /Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К Юринком Інтер, 2005. – 544 с.
2.
Административное право Текст : учебник / Л.М. Рябцев и др.] ; под общ. ред. Л.М. Рябцева. – Минск :
Амалфея, 2013. – 416 с.
3.
Росинский, Б.В. Административное право Текст : учебник / Б.В. Росинский, Ю.Н. Старилов. – е изд. – М. : Норма ; Инфра-М, 2010. – 928 с.

15 4.
Придворов, НА. Правообразование и правообразующие факторы в праве Текст : монография / НА.
Придворов, ВВ. Трофимов. – М. : Норма ; ИНФРА-М, 2012. – 400 с. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9–13. – Ст. 88. Баклан О. Процесуальне оформлення адміністративних правопорушень у сфері охорони праці. // Право України,
1999 № 4. С. 114. Бандурка ОМ, Пушкін О.А. Права і свободи людини та громадянина, судовий їх захист. // Концепція розвитку законодавства України матеріали науково-практичної конференції, травень р, Київ, р- С.
8.
Бендик Л.Д. До питання адміністративної відповідальності у сфері автомобільного транспорту // Держава і право.
– 2014. - № 27. – С. Варивода Н.В. Проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб Держава і право, випуск 28 – С 10.
Греца ЯВ. Правовий механізм реалізації прав органів державної податкової служби // Держава і право, випуск
28 -С 11.
Жильцов О.В. Адміністративна відповідальність юридичних осіб проблеми законодавчого закріплення // Вісник університету внутрішніх справ. – Харків. – 2015. – Вип. 12, ч. – с.
12.
Сопільник ЛІ, Новіков ВВ, Чистоклетов Л.Г. Адміністративне право України (у схемах Навчальний посібник ЛІ. Сопільник, ВВ. Новіков, Л.Г.Чистоклетов. – Вид.2-ге доп. та переробл. – Львів Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 234 с.
13.
Сопільник ЛІ, Новіков ВВ, Чистоклетов Л.Г. Адміністративне управління в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (структурно-логічні схеми) ЛІ. Сопільник , ВВ. Новіков, Л.Г.Чистоклетов //: Навчальний посібник. Львів ЛУБП, 2012. – 180 с.
14.
Алімов К.О. Історичні витоки інституту громадських робіт та перспективи його розвитку в галузі Адміністративного права // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. - №1. – С. 169-175 15.
Алімов К.О. Перспективи розвитку інституту громадських робіт як адміністративного стягнення // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. - №3. – С – 104.
Перелік питань-тестових завдань для проведення підсумкового контролю

1.
Органи, що забезпечують реалізацію державної політики в певній сфері, здійснюють керівництво з питань, які мають загальний характер для всіх чи багатьох галузей господарства, соціально-культурного будівництва є Предмет адміністративного права становлять суспільні відносини, які пов'язані з За дією в просторі адміністративно-правові норми поділяються на норми Структурними елементами адміністративно-правових відносин є : Під адміністративною деліктоздатністю розуміється Загальними рисами методу адміністративно-правового регулювання слід вважати те, що він реалізується шляхом
7.
. Практичне втілення правил поведінки (приписів, у діяльність суб'єктів суспільних відносин, що перебувають у сфері регулювання адміністративного права – це
8.
Нормотворча і розпорядча діяльність органів виконавчої влади з метою владно-організуючого впливу на суспільні відносини і процеси в різних сферах суспільного життя – це
9.
Яка з ознак не є характеристикою адміністративно-правової норми правові норми, що встановлюють юридичні межі та обсяг правового регулювання, визначають права, обов’язки та відповідальність учасників регульованих суспільних відносин, тобто фактично їх адміністративно- правовий статус – це
11.
Яким видом систематизації адміністративного права є зібрання окремих нормативних актів, витягів із них і розміщення їх у певній послідовності без внесення змін до існуючих, створення нових і ліквідації застарілих правових норм
12.
За наслідками, що зумовлюють юридичні факти в адміністративно-правових відносинах їх поділяють на Не є суб’єктами адміністративного права Сутність управління виявляється у діяльності, яка за своїм змістом є впливом на волю і поведінку людей, їх взаємовідносини і спільні дії, що містить елементи Для адміністративного законодавства характерним є За юридичним змістом або методом регулюючого впливу на учасників управлінських суспільних відносин адміністративно-правові норми поділяються на Яку поведінку передбачає такий вид реалізації адміністративно-правових норм, як виконання Особливістю адміністративно-правових відносин є
19.
Елементами (складовими частинами) адміністративно-правових відносин є Найбільш поширеним є виділення таких основних видів суб’єктів адміністративного права Адміністративна правоздатність і дієздатність органу управління виникає Хто з державних службовців користується правом на відставку Санкцією адміністративно-правової норми закріплюється Державне управління в домінантному прояві охоплює

16 Характерними ознаками правового акта управління є До принципів державного управління належать Для адміністративно-правових відносин обов’язковою є наявність Здатність суб’єкта самостійно, вольовими, усвідомлюваними діями (безпосередньо чи через представника) практично реалізувати надані йому права і виконувати покладені на нього обов'язки у сфері адміністративно-правового регулювання – це
29.
Адміністративно-правові норми , які фіксують обов'язок утриматися від певних дій є Яким видом систематизації адміністративного права є зібрання нормативно-правового матеріалу та його розміщення у певному порядку а також перегляд нормативних актів з метою усунення протиріч між ними, внесення змін до існуючих, створення нових і ліквідацію застарілих правових норм До методів адміністративного права належить Підставами для просування державного службовця по службі є Підставою для відставки державного службовця є Офіційний припис, заснований на законі, прийнятий суб'єктом управління на будь-якому рівні державної ієрархії в порядку одностороннього волевиявлення й у межах його компетенції з додержанням встановленої процедури та форми, й тягне за собою певні юридичні наслідки це- Держава закріплює форми і напрями діяльності органів виконавчої влади, їх посадових осіб у сфері державного управління на засадах Взаємовідносини органів виконавчої влади і громадян формуються на основі Впорядкування взаємозв'язків і взаємодії певної множини елементів або складових частин техніки, природи, суспільства чи самої людини це Впорядкування взаємозв'язків між елементами будь-якої системи, як необхідна умова її функціонування, досягається за допомогою Предметами соціального управління можуть бути Розподіл людей у просторі таза функціями, забезпечення їх місцями роботи і засобами праці, налагодження їх взаємообміну у праці і суспільному житті, розширення їх творчих можливостей уході соціального управління забезпечується через Державне управління реалізовується переважно Які з повноважень виконавчої влади не належать до сфери публічного управління Які з адміністративно-правових відносин не охоплюються сферою публічного управління Що із переліченого не входить до сфери публічного адміністрування Що належить до соціально-політичних принципів публічного управління Який із принципів публічного управління не належить до групи соціально-політичних: Який із принципів публічного управління не входить до групи організаційних Які з відносин не входять до предмета адміністративного права Суспільні відносини, врегульовані адміністративним правом, пов’язані з Суспільні відносини, врегульовані адміністративним правом, не пов’язані з Які з суспільних відносин не входять до предмета правового регулювання адміністративного права Що з переліченого нехарактерно для методу правового регулювання адміністративного права Метод правового регулювання адміністративного права не використовує
54.
Адміністративно-правове регулювання не передбачає Закріплення можливостей узгодження управлінських дій між кількома органами одного структурного рівня для досягнення загальної мети це Надання керованому об’єкту права вимагати від керуючого суб’єкта створення необхідних для його діяльності умов (матеріальних, організаційних, юридичних) це Стан, що необхідний для організації управлінського процесу, визначення співпідпорядкованості суб’єктів адміністративно-правових відносин, та закріплює між керованим об’єктом та керуючим суб’єктом підлеглість, це Який із способів не відноситься до способів створення адміністративно-правових норм Які з відносин не регулюють адміністративно-правові норми Дотримання адміністративно-правових норм забезпечується шляхом Дотримання адміністративно-правових норм не забезпечується шляхом У чому полягає імперативність адміністративно-правових норм Який структурний елемент норми адміністративного права представлено у цьому прикладі Особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 4
цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди. Це Якою є гіпотеза у цій нормі У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставину п'ятнадцятиденний строк Якою є гіпотеза у цій нормі У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік посадовою особою (органом, яка (який) проводить спеціальну перевірку, надається можливість претенденту на посаду протягом п’яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність

17 Якою є дана частина адміністративно-правової норми Запит підписує керівник ргану, на посаду в якому претендує особа, а в разі його відсутності - особа, яка виконує обов'язки керівника, або один з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов'язків»: Якою є гіпотеза у цій нормі адміністративного права Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади набувають статусу юридичної особи здати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб
- підприємців запису про їх державну реєстрацію як юридичної особи Якою є гіпотеза у цьому прикладі У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень державний службовець зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові Яка частина адміністративно-правової норми вказана у цьому прикладі Безпосередній керівник державного службовця зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншому державному службовцю, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством Яка частина норми адміністративного права представлена у цьому прикладі Тривалість робочого часу державних службовців визначається відповідно до законодавства про працю України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом Дія адміністративно-правових норму просторі залежить від
72.
Адміністративно-правові норми, що містять юридичні владні приписи до вчинення певних дій за конкретних обставин, передбачених нормою це
73.
Адміністративно-правові норми, що передбачають можливість діяти в межах вимог даної норми на свій розсуд, це
74.
Адміністративно-правові норми, що визначають зміст обов’язків і прав конкретних учасників регульованих управлінських відносин, їх адміністративно-правовий статус, це
75.
Адміністративно-правові, що встановлюють порядок реалізації обов’язків і прав, передбачених для учасників управлінських суспільних відносин матеріальними адміністративно-правовими нормами Які з перелічених норм не належать до видів процесуальних адміністративно-правових норм
77.
Адміністративно-правові норми, які поширюються на всі сфери та галузі державного управління, місцевого самоврядування і які регламентують найбільш важливі питання реалізації публічної влади наприклад, організація державної служби і т.д.) це Перетворення адміністративно-правових норму правомірну поведінку суб'єктів права в результаті дотримання заборон, виконання (чи дотримання) обов'язків, здобуття чи використання прав це Що з переліченого не є ознакою реалізації адміністративно-правових норм Що з переліченого не є формою реалізації адміністративно-правових норм Що з переліченого є формою реалізації адміністративно-правових норм Активна поведінка суб'єктів правовідносин щодо добровільного, тобто за їх власним бажанням, здійснення наданих їм праву сфері державного управління Підзаконна діяльність компетентних державних органів та уповноважених на це недержавних суб'єктів, утому числі громадських організацій або їх посадових осіб, котра полягає у встановленні піднормативних формально обов'язкових правил поведінки персоніфікованих суб'єктів з метою створення умов, необхідних для реалізації ними певних норм це Практичне вирішення конкретних питань шляхом прийняття уповноваженим суб'єктом (органом, організацією, посадовою особою) обов'язкових до виконання індивідуальних юридично-владних рішень (актів) відповідно до вимог матеріальних та процесуальних норм це Що з переліченого не є ознакою адміністративно-правових відносин Яка з ознак не є характеристикою адміністративно-правових відносин Яка форма державного правління в сучасній Україні До яких галузей правової системи належить адміністративне право Відносини, що становлять предмет адміністративного права, характеризуються такими особливостями До якого виду галузей права належить адміністративне право Підберіть до речення пропущені слова – Під методом адміністративно-правового регулювання слід розуміти …, за допомогою яких встановлюється юридично владне і юридично підвладне становище суб’єктів правовідносин. Що є основою поділу адміністративних правовідносин на види Імперативний характер адміністративних правовідносин пояснюється До особливостей адміністративно-правових відносин можна віднести те, що вони виникають Що є юридичним фактом для виходу особина пенсію До якого виду належать відносини між КМ України і міністерством ? Який юридичний факт породжує адміністративно-правові відносини пов’язані з порушенням громадянами встановлених строків реєстрації (перереєстрації) вогнепальної гладкоствольної мисливської чи холодної зброї До якого виду юридичних фактів належить факт, пов’язаний зі сплатою правопорушником штрафу Ким присвоюються ранги державним службовцям, які займають посади 2 категорії
100.
Прийняття на державну службу проводиться за конкурсним відбором на посади державних службовців
101.
Випробування при прийнятті на державну службу проводиться

18 У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління, центральний орган виконавчої влади утворюється як До джерел адміністративного права не належить За галузевою діяльністю адміністративно-правові відносини поділяються на
105.
Повна адміністративна дієздатність громадян виникає після досягнення Норми адміністративного права класифікуються залежно від юридичного змісту на У якому з нижченаведених варіантів адміністративне право дефініюється як галузь юридичної науки У диспозиції адміністративно-правової норми вказується Хто з перелічених осібне є суб’єктом відповідальності за вчинення корупційних діянь Хто з перелічених осібне є суб’єктом відповідальності за вчинення корупційних діянь Що з переліченого не відноситься до заходів спрямованих на протидію та запобігання корупції Обмеження щодо вартості дарунків (пожертв, згідно з Законом України Про засади протидії та боротьби з корупцією не поширюється на дарунки (пожертви, які Який із принципів не є принципом державної служби Якій з перелічених вимог повинна відповідати особа для вступу на державну службу Якій з перелічених вимог повинна відповідати особа для вступу на державну службу На кого з перелічених суб’єктів поширюється Закон України Про державну службу На кого із перелічених суб’єктів поширюється Закон України Про державну службу На кого з перелічених суб’єктів не поширюється Закон України Про державну службу Підставами для просування державних службовців по службі є Державні службовці не можуть брати участь у У виняткових випадках після досягнення граничного віку перебування на державній службі державні службовці можуть бути залишені на державній службі Підставою для відсторонення державного службовця від виконання повноважень є Службове розслідування у зв’язку з відстороненням державного службовця від виконання повноважень проводиться у строк не більше У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень державний службовець зобов’язаний: При прийнятті на державну службу службовцю присвоюється Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посади державний службовець повинен успішно відпрацювати на займаній посаді Яка з підставне є підставою припинення державної служби Яка з підставне є підставою припинення державної служби Заходи адміністративного попередження – це До соціально-психологічних методів управління належить Під час застосування покарання у виді виправних робіт до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення проводять відрахування із заробітку в дохід держави у розмірі До об’єктивних ознак адміністративного правопорушення належать Загальний об’єкт складу правопорушення Адміністративний арешт – це позбавлення волі за вчинення адміністративного проступку строком до До адміністративних методів управління належить Публічне визнання заслуг людини, її нагородження, вияв громадської пошани за досягнуті успіхи в роботі – це За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від 16 до 18 років можуть застосовуватись такі заходи впливу До суб’єктивних ознак адміністративного правопорушення належать Безпосередній або конкретний об’єкт складу правопорушення Загальний строк адміністративного затримання Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення Методи, які використовуються для надання керованим об’єктам права за взаємним узгодженням самим визначати свої повноваження та обов’язки, пов’язані із здійсненням припису суб’єкта управління називаються Заходом адміністративного стягнення є Не звільняються від адміністративної відповідальності особи, які Родовий об’єкт складу правопорушення Строк адміністративного затримання обчислюється Позбавлення права керувати транспортним засобом – це захід : До суб’єктивних ознак адміністративного правопорушення належать Склад адміністративного правопорушення залежно від ступеня суспільної небезпеки поділяють на Доставлення правопорушника – це захід Громадські роботи призначаються на строк Спеціальний суб’єкт адміністративного правопорушення До обставин, що пом’якшують відповідальність, належать Одна з основних форм переконання Вилучення речей та документів – це захід

19 156.
Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення правопорушення За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх не застосовується відповідальність у вигляді Склад адміністративного правопорушення за особливостями конструкції поділяють на Президента України про введення воєнного стану в Україні підлягає затвердженню До заходів адміністративного запобігання належать Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі, здійснюють Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на правовідносини, що виникають Який суд розглядатиме справу за позовом громадянки Терещенко В.А. до Центральної виборчої комісії України про визнання незаконним рішення про звільнення її з посади голови окружної виборчої комісії у Львівській області Позивачем в адміністративному судочинстві не можуть бути Вирішувати адміністративні справи як суд першої інстанції може Можливість будь-якої особи, що є учасником адміністративного процесу, на свій розсуд розпоряджатися своїми правами, це принцип Надання суб’єктам правозастосування можливості самим вирішувати питання про наявність чи відсутність умов вступу адміністративно-процесуальної норми вдію, це Що із переліченого не є способом забезпечення доказів Особами, які беруть участь у справі, не являються
170.
Преюдиційні факти це Який загальний строк встановлюється для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи До якого виду проваджень відноситься провадження в справах про адміністративні правопорушення Який із принципів не належить до принципів адміністративного процесу За формою припису, втіленого в адміністративно-процесуальних нормах, останні поділяються на Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на такі спори Який суд розглядатиме справу за позовом депутата Львівської обласної ради Притуляка В.І. про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії В Відповідачем в адміністративному судочинстві не можуть бути Не може вирішувати адміністративні справи як суд першої інстанції
179.
Пред’явити адміністративний позов до позивача і відповідача в адміністративному спорі можуть Свідок в адміністративному процесі має право відмовитись давати свідчення проти В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, обов’язок щодо доказування правомірності рішення, дії чи бездіяльності лежить на стороні Яке з перелічених проваджень не відноситься до неюрисдикційних проваджень Діяльність щодо вирішення юридичних справу процесі якої здійснюється правовий захист порушених або оспорюваних інтересів, виноситься юридично-владне рішення щодо застосування відповідної правової санкції, відновлення порушеного права це Провадження, пов'язане з процесуальною регламентацією специфічної діяльності щодо формування, ліквідації, реорганізації або перетворення органів державного управління та інших суб'єктів, відносять до проваджень Яка з ознак характеризує неюрисдикційне провадження Справу за позовом громадянина Тимко В.М. до Бородянської райдержадміністрації у Київській області про скасування розпорядження райдержадміністрації та зобов’язання виділити земельну ділянку розглядатиме Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на такі
188.
спори:Який суд розглядатиме справу за позовом директора ПП Стріла до Відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Львівській області щодо оскарження його рішення Загальна територіальна підсудність в адміністративному судочинстві формує основне правило, за яким адміністративний позов подається до суду Верховний суд України, у випадках визначених законом Відповідач в адміністративній справі немає права Не можуть бути допитані як свідки Особи, які беруть участь у справі та обґрунтовано вважають, що надання потрібних доказів стане згодом неможливим або ускладненим, мають право на Джерелами доказів не можуть бути Фактичні дані, з яких можна зробити ймовірний висновок про існування чи відсутність доказуваного факту це
196.
Публічно-правовий спір, у якому однією із сторін є орган публічної влади, їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, втому числі на виконання делегованих повноважень це За характером взаємодії учасників

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал