Міністерство внутрішніх справ України Львівський державний університет внутрішніх справСкачати 481.33 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації20.03.2017
Розмір481.33 Kb.
  1   2   3

1
Міністерство внутрішніх справ України
Львівський державний університет внутрішніх справ
Факультет №6
Кафедра адміністративно-правових дисциплін
ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Галузь знань
08 Право Спеціальність
081 Право

2016-2017 навчальний рік

2
Науково-теоретичні проблеми адміністративного права плани проведення семінарських та практичних занять для здобувачів го освітньо-наукового рівня вищої освіти – доктора філософії
із галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право. — Львів Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. Розробники Середа Валерій Вячеславович, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент
Кісіль Зоряна Романівна, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор
Кісіль Роман-Володимир В’ячеславович, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук Розглянуто на засіданні кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол № 1 від 25 серпня 2015 року).
Завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін к.ю.н., професор
М.В. Ковалів

3

Перелік тем, винесених на семінарські та практичні заняття

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Українська наука адміністративного права
4 2 Державна служба в Україні сучасний стан, проблеми та напрямки їх вирішення
6 3 Адміністративні правопорушення кваліфікація і призначення покарань
6 4 Адміністративний процес перспективи легітимації, централізації і систематизації
6 5 Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення
6


Тема1 .
Українська наука адміністративного права

Мета заняття – опанування студентами наукового матеріалу про сутність і особливості інтитуціоналізації адміністративного права в Україні.
Кількість годин – 4.
Способи організації навчального заняття — розгорнута бесіда та обговорення рефератів та вправи на самостійність мислення.
Використані новітні методи навчання вирішення завдання за методом снігової лавини».

Навчальні питання
1.
Поняття адміністративного права, його суть і характерні риси. Предмет, метод, індиферентні риси провадження у сфері адміністративної юрисдикції. Державне управління і виконавча влада. Основні принципи адміністративного права.
Теми рефератів
1.
Співвідношення адміністративного і кримінального права. Поняття адміністративно-правового інституту. Становлення адміністративного права в Україні. Адміністративне право зарубіжних країн. Роль адміністративного права в сучасних умовах адміністративної реформи Адміністративне законодавство шляхи вдосконалення
Додаткові запитання:
1. Назвіть основні критерії на підставі яких адміністративне право виокремлюють в самостійну галузь права.
2. Сформулюйте визначення сучасного адміністративного права.
3. Охарактеризуйте сучасну трансформацію у розумінні предмета адміністративного права.
4. Назвіть основні інститути адміністративного права.
5. Охарактеризуйте сучасну трансформацію методу адміністративного права.
6. В чому полягає мета адміністративно-правового регулювання
7. Назвіть сфери суспільних відносин які регулюють норми адміністративного права.
8. Яке місце в системі національного права займає адміністративне право

4
Запитання та завдання для самостійного контролю
1.
Що таке камералістика та який її зв'язок з адміністративним правом У чому зміст поліцейського права Які галузі національної правової системи зародились на основі адміністративного права Які основні напрями реформування вітчизняного адміністративного права Чим визначаються межі адміністративно-правового регулювання Дайте визначення адміністративного законодавства.
7.
Співставте поняття адміністративного права з предметом адміністративно-правового регулювання. Визначте взаємодію адміністративного та трудового права. Як співвідносяться адміністративне і кримінальне право Щодо яких галузей права адміністративне право є провідною галуззю Які адміністративно-правові інститути становлять Загальну частину адміністративного права Чи необхідність виділяти Спеціальну частину в адміністративному праві Здійснити аналіз структури адміністративного права як науки.
14.
З’ясувати межі, що окреслюють адміністративне право як навчальну дисципліну. Від чого залежить об’єм навчальної дисципліни адміністративного права
Аналітично-понятійне завдання:
1. Схематично зобразіть структуру предмета адміністративного права.
2. Визначте, які суспільні відносини регулюються нормами адміністративного права a) відносини, які виникають в процесі встановлення місцевих податків і зборів b) відносини, які виникають при вчиненні дисциплінарного проступку лікарем комунальної поліклініки c) відносини, які виникають в процесі управління трудовою діяльністю на приватному підприємстві d) відносини, які виникають в процесі формування депутатської фракції. e) відносини, які виникають в процесі реєстрації нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади f) відносини, які виникають при заміщенні вакантної посади державного службовця.
Аналітичне завдання: Здійсніть аналіз структури адміністративного права як науки.
2. З’ясувати межі, що окреслюють адміністративне право як навчальну дисципліну

Рекомендована додаткова література
Нормативно-правові акти Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141. Про державну службу Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст.490. Про Кабінет міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року № 794-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. - № 13. - Ст. 222. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 року № 586. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон Українивід 21 травня 1997 року // ВВР. – 1997. - № 24. – Ст. 170. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади Постанова Кабінету Міністрів України вiд 10 вересня 2014 року № 442 // Урядовий кур'єр. – 2014. - № 169. Про Положення про Міністра Кабінету Міністрів України Указ Президента України від 05 червня
2003 № 480/2003 // Урядовий кур’єр. – 2003. - № 110. Про утворення урядових комітетів та затвердження їх посадового складу Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2014 року № 75. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 року № 3166 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 38. - Ст. 385. Про Фонд державного майна України Закон від 09 грудня 2011 року № 4107-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. - № 28. - Ст. 311. Спеціальна література Адміністративне право. Загальна частина навч. посіб. / СМ. Алфьоров, С. В. Ващенко, ММ
Долгополова, А. П. Купін. – К Центр навч. л-ри, 2011. – 216 с.
2.
Лекарь СІ. Адміністративно-правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави / СІ.
Лекарь // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право. – 2012. – № 3. – С. 128–
133.
3.
Пахомов І. Проблеми розвитку інститутів адміністративного права України та шляхи їх вирішення / І. Пахомов // Право України. – 2010. - № 10. – С. 3-5. Адміністративне право України Підручник. – Вид. 2, зміні доп. / За аг.ред. ТО. Коломоєць. – К Істина, 2012. – 528 с.

5 Середа ВВ. Публічно-правова скарга як засіб захисту особи від незаконних дій або бездіяльності публічної адміністрації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 Адміністративне право і процес фінансове право інформаційне право / ВВ. Середа. – К, 2011. – 16 с. Адміністративне право. Загальна частина навч. посіб. / СМ. Алфьоров, С. В. Ващенко, ММ
Долгополова, А. П. Купін. – К Центр навч. л-ри, 2011. – 216 с.
7.
Лекарь СІ. Адміністративно-правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави / СІ.
Лекарь // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право. – 2012. – № 3. – С. 128–
133. Адміністративне право України Підручник. – Вид. 2, зміні доп. / За аг.ред. ТО. Коломоєць. – К Істина, 2012. – 528 с.
9.
Лук'янець ДМ. Стереотипи в адміністративному праві переконання та примус як універсальні методи державного управління / ДМ. Лук’янець. – Публічне право. – 2012. - № 2 (6). – С. 37-41 10.
Грицаєнко Л. Державний контроль і прокурорський нагляд сутність та співвідношення / Л.
Грицаєнко // Вісник Національної Академії Прокуратури України. – 2012. – № 2. – С. 34–38. Курс адміністративного права України : підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко та ін. / за ред. ВВ. Коваленка. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 808 с.
12.
Мацелик ТО. Функції органів публічної адміністрації – провідних суб’єктів адміністративного права
/ ТО. Мацелик // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 1 (І. – С. 205 – 209.
13.
.Гончарук С. Т. Адміністративне право України [навч. посібник С. Т. Гончарук // Національний авіаційний унт. – К НАУ, 2011. – 100 с. Виконавча влада і адміністративне право за заг.ред. В.Б. Аверянова. – К, 2002. – 668 с.
15.
Ярмаш Н.О Керівник органу виконавчої влади організаційно-правовий статус Монографія. — Запоріжжя ЗІДМУ, 2012. - 172 с.
16.
Колпаков В. К. Адміністративне право генезис інституалізації // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. - №1 (І. – С. 130- 139 Демократичні засади державного управління на адміністративне право Монографія / Шемшученко ЮС, Авер'янов В.Б.,Андрійко О.Ф., Кресіна І.О., Нагребельний В.П. та ін.; за заг.ред. В.Б. Авер'янова. — К Видавництво "Юридична думка, 2010. - 496 с. Державне управління і політика Монографія / Пветков ВВ, Селіванов В.М., Скритюк О.В. — К Видавництво Абрис, 2013. - 312 с
19.
Смородинський В. Проблема впровадження люстраційних процедур очищення державної влади європейський і вітчизняний досвід / В. Смородинський // Право України 2015. - № 6. – С. 111-120.
Тема2. Державна служба в Україні сучасний стан, проблеми та напрямки їх вирішення
Мета заняття – опанування студентами наукового матеріалу про предмет, метод, систему та ланки державної служби в Україні.
Кількість годин – 6.
Способи організації навчального заняття — розгорнута бесіда та обговорення рефератів та вправи на самостійність мислення.
Використані новітні методи навчання вирішення завдання за методом снігової лавини».
Навчальні питання. Поняття та особливості державної служби. Статус державного службовця. Етапи службової діяльності. Форми та методи превенції службовій деліктності.
Теми рефератів
1.Міжнародні договори як джерело адміністративного права.
2.Відміність норм адміністративного права від норм конституційного, цивільного та кримінального права.
Додаткові запитання
1. Поняття та ознаки адміністративно-правової норми.
2. Державні гарантії дії адміністративного-правових норм.
3. Відмінності адміністративно-правових норм від норм інших галузей права.
4. Структура адміністративно-правової норми.
5. Гіпотеза та її види.
6. Диспозиція та її особливості.
7. Санкція.
8. Класифікація адміністративно-правових норм за спрямованістю змісту.
9. Реалізація норм адміністративного права. Види реалізації (виконання, використання, додержання, застосування.
10. Вимоги до застосування норм адміністративного права (законність, обґрунтованість, доцільність.

6
Запитання та завдання для самостійного контролю: У чому полягають особливості адміністративно-правових відносин. Яким є суб’єктний склад адміністративно-правових відносин. Чи можуть бути громадяни України учасниками адміністративно-правових відносин. Наведіть приклади. Які характеристики повинні бути притаманні учасникам адміністративно-правових відносин. Що таке адміністративна правоздатність та дієздатність У чому полягають особливості адміністративної правота дієздатності суб’єктів публічної адміністрації. Які є елементи адміністративно-правових відносин
Аналітично-понятійне завдання: В якості критеріїв групування адміністративно-правових норм в літературі називаються
- методи правового регулювання
- зміст дії норми за територією дії норми за часом умови дії адресат
2. Проаналізуйте юридичні факти, що є підставою виникнення, зміни або припинення адміністративно- правових відносин.
3. Сидоренко – пенсіонер за віком, вгледівши, що його сусід Цибулько організував біля дому розпиття з друзями спиртних напоїв. Він наказав негайно їх припинити і розійтися. Але Цибулько сказав, щоці вимоги можуть пред’являти тільки поліція.
Сидоренко відповів, що вимагати порушення закону може кожен громадянині правопорушник повинен виконувати ці вимоги. Випивка продовжувалась. Яка ваша думка щодо природи даних суспільних відносин
4. Проаналізуйте структурні елементи адміністративно-правової норми
1. До службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу попередження про неповну службову відповідність затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
2. Право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України.
3. У разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців може проводитися визначеними Міністерством юстиції України державними реєстраторами поза місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, та фізичної особи - підприємця.
4. За умов, що вимагають невідкладних заходів для врятування населення або недопущення загибелі людей, надзвичайний стан може бути введено без попередження.
5. Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги, їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця, у навчанні безпечного та правильного їх використання, атак самообмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів - тягнуть за собою накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Рекомендована додаткова література
Нормативно-правові акти Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141. Про державну службу Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст.490. Про Кабінет міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року № 794-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. - № 13. - Ст. 222. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 року № 586. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон Українивід 21 травня 1997 року // ВВР. – 1997. - № 24. –
Ст. 170. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади Постанова Кабінету Міністрів України вiд 10 вересня 2014 року № 442 // Урядовий кур'єр. – 2014. - № 169. Про Положення про Міністра Кабінету Міністрів України Указ Президента України від 05 червня 2003
№ 480/2003 // Урядовий кур’єр. – 2003. - № 110.

7 Про утворення урядових комітетів та затвердження їх посадового складу Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2014 року № 75. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 року № 3166 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 38. - Ст. 385. Про Фонд державного майна України Закон від 09 грудня 2011 року № 4107-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. - № 28. - Ст. 311. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади Постанова Кабінету Міністрів України вiд 10 вересня 2014 року № 442 // Урядовий кур'єр. – 2014. - № 169. Спеціальна література Адміністративне право. Загальна частина навч. посіб. / СМ. Алфьоров, С. В. Ващенко, ММ
Долгополова, А. П. Купін. – К Центр навч. л-ри, 2011. – 216 с.
2.
Лекарь СІ. Адміністративно-правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави / СІ.
Лекарь // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право. – 2012. – № 3. – С. 128–
133. Адміністративне право України Підручник. – Вид. 2, зміні доп. / За аг.ред. ТО. Коломоєць. – К Істина,
2012. – 528 с. Середа ВВ. Публічно-правова скарга як засіб захисту особи від незаконних дій або бездіяльності публічної адміністрації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 Адміністративне право і процес фінансове право інформаційне право / ВВ. Середа. – К, 2011. – 16 с. Адміністративне право. Загальна частина навч. посіб. / СМ. Алфьоров, С. В. Ващенко, ММ
Долгополова, А. П. Купін. – К Центр навч. л-ри, 2011. – 216 с.
6.
Лекарь СІ. Адміністративно-правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави / СІ.
Лекарь // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право. – 2012. – № 3. – С. 128–
133. Адміністративне право України Підручник. – Вид. 2, зміні доп. / За аг.ред. ТО. Коломоєць. – К Істина,
2012. – 528 с.
8.
Лук'янець ДМ. Стереотипи в адміністративному праві переконання та примус як універсальні методи державного управління / ДМ. Лук’янець. – Публічне право. – 2012. - № 2 (6). – С. 37-41 9.
Грицаєнко Л. Державний контроль і прокурорський нагляд сутність та співвідношення / Л. Грицаєнко // Вісник Національної Академії Прокуратури України. – 2012. – № 2. – С. 34–38. Курс адміністративного права України : підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко та ін. / за ред. ВВ. Коваленка. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 808 с.
11.
Мацелик ТО. Функції органів публічної адміністрації – провідних суб’єктів адміністративного права / ТО. Мацелик // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 1 (І. – С. 205 – 209.
12.
.Гончарук С. Т. Адміністративне право України [навч. посібник С. Т. Гончарук // Національний авіаційний унт. – К НАУ, 2011. – 100 с. Виконавча влада і адміністративне право за заг.ред. В.Б. Аверянова. – К, 2012. – 668 с.
14.
Ярмаш Н.О Керівник органу виконавчої влади організаційно-правовий статус Монографія. — Запоріжжя ЗІДМУ, 2012. - 172 с. Демократичні засади державного управління на адміністративне право Монографія / Шемшученко ЮС, Авер'янов В.Б.,Андрійко О.Ф., Кресіна І.О., Нагребельний В.П. та ін.; за заг.ред. В.Б. Авер'янова. — К Видавництво "Юридична думка, 2010. - 496 с. Державне управління і політика Монографія / Пветков ВВ, Селіванов В.М., Скритюк О.В. — К Видавництво Абрис, 2013. - 312 с Мельник Р.С. Система адміністративного права України Монографія — Харків Видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010. — 398 с.
18.
Остапенко О. І. Адміністративно-правові відносини в умовах адміністративної реформи в Україні навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.] / О. І. Остапенко, В. Д. Люблін – Львів Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – 119 с. Перепелиця А. В. Адміністративно-правове регулювання підготовки персоналу для органів внутрішніх справ України дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Перепелиця Анатолій Васильович. – Львів, 2009. – 272 с. Основи управління в органах внутрішніх справ (схеми, визначення, поняття науково-практичний посібник / В.Л. Ортинський, Кісіль З.Р., М.В. Ковалів. – Львів Львівський державний університет внутрішніх справ. – 2007.– 219 с.
21.
Коваленко ВВ. Реформування відомчої освіти – важлива складова системної модернізації країни : матеріали
ІІІ міжнародної науково-практичної конференції Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави, м. Одеса, 21 квітня 2011 р) / МВС України, Одеський державний університет внутрішніх справ. – Одеса, ОДУВС. –
2011. – С. 164–165.
22.
Сопільник ЛІ, Новіков ВВ, Чистоклетов Л.Г. Адміністративне право України (у схемах Навчальний посібник ЛІ. Сопільник, ВВ. Новіков, Л.Г.Чистоклетов. – Вид.2-ге доп. та переробл. – Львів Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 234 с.
23.
Сопільник ЛІ, Новіков ВВ, Чистоклетов Л.Г. Адміністративне управління в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (структурно-логічні схеми) ЛІ. Сопільник , ВВ. Новіков, Л.Г.Чистоклетов //: Навчальний посібник. Львів ЛУБП, 2012. – 180 с.

8 24.
Шопіна І.М. Щодо актів тлумачення норм адміністративного права // Публічне право. – 2012. - №2 (6). – С. 70-
76. Тема . Адміністративні правопорушення кваліфікація і призначення покарань
Мета заняття – опанування студентами наукового матеріалу про сутність і основні ознаки адміністративно- правових норм та адміністративно-правових відносин, асимільованих у процесі їх застосування уході адміністративно-юрисдикційної практики.
Кількість годин – 6.
Способи організації навчального заняття — розгорнута бесіда та обговорення рефератів та вправи на самостійність мислення.
Використані новітні методи навчання вирішення завдання за методом снігової лавини».

Навчальні питання
:
1.Поняття та структура адміністративних правопорушень.
2. Класифікація адміністративних деліктів.
3. Види адміністративних стягнень
4.Субєкти провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Теми рефератів: Проблеми державної служби в умовах реалізації адміністративного права. Особливості проходження служби в ОВС.
Принципи державної служби. Особливості дисциплінарної та адміністративної відповідальності державних службовців.
Додаткові питання: Що Вирозумієте під поняттям публічна служба
2. Чи містить національне законодавство визначення поняття публічна служба
3. Назвіть види публічної служби.
4. Як відбувається реформування інституту публічної служби в сучасний період
5. Що розуміють під поняттям посада публічної служби
6. Як співвідносяться поняття посада публічної служби та політична посада
7. Які посади у нашій державі відносять до політичних
8. Чим, на Вашу думку, можна пояснити наявність політичних посад в державі В чому полягає їхня специфіка
9. За якими критеріями прийнято класифікувати публічних службовців В чому, на Вашу думку, полягає практичне значення такої класифікації
10. Який зміст Ви вкладаєте в поняття «адміністративно-правовий статус публічного службовця
11. Порівняти кар’єрний і посадовий напрями розвитку державної служби.
12. Нормами яких галузей права врегульований інститут державної служби в Україні
13. Перерахувати принципи державної служби.
14. Які обмеження для державних службовців, на вашу думку, є найбільш суттєвими Чому
14. Хто відноситься до категорії представників адміністративної влади
15. Що таке категорія посади
16. Скільки рангів державних службовців передбачено Законом України Про державну службу ?

Запитання та завдання для самостійного контролю
1. Які недоліки, а також шляхи їх вирішення Ви можете запропонувати в адміністративно-правовому статусі публічного службовця в Україні
2. Назвіть основні етапи проходження публічної служби.
3. Назвіть обмеження щодо прийняття на публічну службу.
4. Назвіть обмеження щодо проходження публічної служби.
5. Назвіть основні етапи конкурсного відбору на зайняття посади публічного службовця.
6. В чому полягає мета і зміст атестації публічного службовця
7. Що таке патронатна служба
8. Яка мета нормативно-правого регулювання етики державних службовців
9. Поясніть поняття конфлікт інтересів.
10. Що слід розуміти під поняттям корупція
11. Назвіть види стягнень які можуть застосовуватися до публічних службовців за вчинення дисциплінарних та адміністративних правопорушень.
12. Чим, на Вашу думку, можна пояснити особливості дисциплінарної та адміністративної відповідальність публічних службовців
13. Назвіть підстави припинення публічної служби.

Аналітично-понятійне завдання
Проаналізуйте тексти Закону України Про державну службу від 16 грудня р. № 3723-XII та Закону України Про державну службу від 17 листопада р. № 4050-VI і встановіть, які новели законодавчого регулювання інституту державної служби містить закон № 4050-VI в порівнянні із законом № 3723-XII.

Задачі:
1. Службовці районної державної адміністрації Мі С. були присутні на мітингу політичної партії. Наступного дня за наказом голови райдержадміністрації службовці Мі С. були звільнені з посади за порушення принципу політичного нейтралітету. Проаналізуйте ситуацію і дайте правову оцінку дій службовців Мі Ста голови райдержадміністрації. Чи закріплює чинний Закон України Про державну службу принцип політичного нейтралітету державного службовця Чи змінилася б ситуація, коли Мі С. були організаторами мітингу
2. За неналежне виконання своїх службових обов‘язків головному спеціалістові Управління фінансів Львівської міської ради Русову було оголошено догану і затримано на один рік присвоєння чергового рангу. Русов, вважаючи, що за один дисциплінарний проступок до нього застосовано два дисциплінарних стягнення, оскаржив даний наказу суді. Яким повинно бути рішення суду Проаналізуйте і дайте правову оцінку поданої ситуації. За неналежне виконання своїх службових обов‘язків головному спеціалістові Управління фінансів Львівської міської ради Русову було оголошено догану і затримано на один рік присвоєння чергового рангу. Русов, вважаючи, що за один дисциплінарний проступок до нього застосовано два дисциплінарних стягнення, оскаржив даний наказу суді. Яким повинно бути рішення суду
4. Проаналізуйте і дайте правову оцінку поданої ситуації. Голова обласної державної адміністрації, прийшовши на роботу, у своєму кабінеті виявив картину у рамці з позолотою, як подарунок з нагоди дня народження від голови однієї з районних державних адміністрацій.
5. Проаналізуйте і дайте правову оцінку поданої ситуації. Державний службовець п. М. працював на посаді начальника юридичного відділу районної державної адміністрації протягом 3 років. У квітні 2012 р. головою районної державної адміністрації був призначений його батько. Чи виник конфлікт інтересів уданій ситуації Які існують правомірні способи врегулювання конфлікту інтересів на державній службі
6. Продовжить думку Згідно із Законом України Про державну службу від 17 листопада 2011 р. 1) службові відносини особи, яка вступає на державну службу розпочинаються ……; 2) інформація про переможця конкурсу оприлюднюється не пізніше трьох днів після …..; 3) просування державного службовця по службі здійснюється шляхом
7. Корж був призначений на посаду заступника начальника Державної інспекції з охорони праці області. Маючи у власності пакет акцій ЗАК Аркан, він передав його у довірче управління своєму брату, який займає посаду податкового інспектора. Крім того, у відомостях, які він надав в податкові органи, Корж не вказав наявність у нього у власності дачного будинку та автомобіля, так як збирався подарувати їх сину.
Дайте юридичний аналіз справи.
На основі аналізу Закону України Про державну службу встановіть, до компетенції яких конкретно державних органів належить статус державної служби.


Рекомендована додаткова література
Нормативно-правові акти Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141. Про державну службу Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст.490. Про Кабінет міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року № 794-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. - № 13. - Ст. 222. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 року № 586. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон Українивід 21 травня 1997 року // ВВР. – 1997. - № 24. –
Ст. 170. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади Постанова Кабінету Міністрів України вiд 10 вересня 2014 року № 442 // Урядовий кур'єр. – 2014. - № 169. Про Положення про Міністра Кабінету Міністрів України Указ Президента України від 05 червня 2003
№ 480/2003 // Урядовий кур’єр. – 2003. - № 110. Про утворення урядових комітетів та затвердження їх посадового складу Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2014 року № 75. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 року № 3166 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 38. - Ст. 385. Про Фонд державного майна України Закон від 09 грудня 2011 року № 4107-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. - № 28. - Ст. 311.

10 Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування Указ Президента України від 25 січня 2012 року № 33 // Урядовий кур‘єр. -2012. – №17. Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу Указом Президента України від 5 березня 2004 р. // Урядовий кур‘єр. – 2004. – № 23. Положення про порядок стажування в державних органах Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 року № 804 // Урядовий кур‘єр. - 1994. - № 12. Про затвердження Порядку стажування державних службовців Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 3 квітня 2012 року № 61// Офіційний вісник України. – 2012. - № 32. – Ст. 1222. набрання чинності відбудеться 1 січня 2015 року.
Спеціальна література
1.
Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс Текст : підручник / за заг. Акад. акад. НАПрН України ОМ. Бандурки. – Х. : Золота миля, 2011. – 584 с. Адміністративне право Текст : підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. колт.) ; за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М.
Гаращука, ВВ. Зуй. – 2-ге вид, перероб. та допов. – Х. : Право, 2012. – 656 с.
3.
Административное право Текст : учебник / Л.М. Рябцев и др.] ; под общ. ред. Л.М. Рябцева. – Минск :
Амалфея, 2013. – 416 с.
4.
Чистоклетов Л.Г., Назар ЮС. Взаємодія з місцевими органами державної влади й самоврядування як основа діяльності правоохоронних громадських формувань. - Вісник запорізького юридичного інституту- 1, 2005.- с Адміністративне право України / За заг. ред. ОМ. Бандурки Підручник. - Харків Вид-во Нац. Унту внутр. справ,
2004. - 480 с.
6.
Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України Підручник. К Юрінком Інтер, 2005. - 544 с.
7.
Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративною прана Монографія. — К Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет, 2007. — 335 с. Мельник Р.С. Система адміністративного права України Монографія — Харків Видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010. — 398 с.
9.
Остапенко О. І. Адміністративно-правові відносини в умовах адміністративної реформи в Україні навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.] / О. І. Остапенко, В. Д. Люблін – Львів Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – 119 с. Перепелиця А. В. Адміністративно-правове регулювання підготовки персоналу для органів внутрішніх справ України дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Перепелиця Анатолій Васильович. – Львів, 2009. – 272 с. Ткач Г. Принципи службової діяльності в новому Законі України Про державну службу // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – Львів, 2013. – Випуск 58. – С.
163-169.
12.
Яцків І. І Загальна характеристика заходів запобігання та протидії корупції / І. І. Яцків // Актуальні проблеми політики збірник наук. праць. – Миколаїв, 2012. – Вип. 38. – С. 367-372.
13.
Янюк Н.В. Актуальні проблеми урегулюванні питань професійної етики публічних службовців // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – Львів, 2013. – Випуск 57. – С.
203-208 Основи управління в органах внутрішніх справ (схеми, визначення, поняття науково-практичний посібник / В.Л. Ортинський, Кісіль З.Р., М.В. Ковалів. – Львів Львівський державний університет внутрішніх справ. – 2007.– 219 с.
15.
Коваленко ВВ. Реформування відомчої освіти – важлива складова системної модернізації країни : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави, (м. Одеса, 21 квітня 2011 р) / МВС України, Одеський державний університет внутрішніх справ. – Одеса, ОДУВС. – 2011.
– С. 164–165.
16.
Сопільник ЛІ, Новіков ВВ, Чистоклетов Л.Г. Адміністративне право України (у схемах Навчальний посібник ЛІ. Сопільник, ВВ. Новіков, Л.Г.Чистоклетов. – Вид.2-ге доп. та переробл. – Львів Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 234 с.
17.
Сопільник ЛІ, Новіков ВВ, Чистоклетов Л.Г. Адміністративне управління в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (структурно-логічні схеми) ЛІ. Сопільник , ВВ. Новіков, Л.Г.Чистоклетов //: Навчальний посібник. Львів ЛУБП, 2012. – 180 с.
18.
Коломоєць Т. Патріотизм та служіння українському народу — принцип державної служби деякі теоретико-правові та нормативні аспекти / Т. Коломоєць // Право України. – 2014. - № 3. – С. 38-49.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал