Міністерство соціальної політики україниСкачати 240.09 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації01.01.2017
Розмір240.09 Kb.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра психології

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Ректор____________________ Могильний О.М.
“____” ____________________2015 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ППП. 3.18. «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
(ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ)»

ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0301 «СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ»

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03010201 «ПСИХОЛОГІЯ»


Київ 2015

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи психологічної практики
(практична психологія)» для слухачів спеціальності 7.03010201 «Психологія» вересень 2015 р. – 22 с.
Розробник програми кандидат психологічних наук, доцент Мілютіна К.Л.
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи психологічної практики (практична психологія)»укладена у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти Освітньо-професійної програми та Освітньо- кваліфікаційної характеристики зі спеціальності 7.03010201 «Психологія», затвердженої наказом МОН України від 15.06.2004 р. № 492.

Рецензенти:
Матвієнко Л.І. кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Трофімов А.Ю. кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології
Протокол № ____, від _______________ р.
Завідувач кафедри психології
Пріб Г.А.
(підпис)

Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Протокол № ____, від _______________ р.
«Погоджено»


Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу

_________ М. Руженський _______________В. Куляша

©Мілютіна К.Л., 2015
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2015

3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.


Найменування показників
Галузь знань,
спеціальність, освітньо-
кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів - 2
Галузь знань 0301
«Соціально - політичні науки»

Нормативна
Модулів - 3
Спеціальність 7.03010201
«Психологія»

Рік підготовки
Змістовних модулів - 2
-
1-й
Індивідуальне науково- дослідне завдання: контрольна робота
Семестр
Загальна кількість годин –
60
-
2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 10 самостійної роботи студента –
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст перепідготовки
-
4 год.
Практичні, семінарські
-
6 год.
Лабораторні
-
-
Самостійна робота
-
50 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – для заочної форми навчання – 16%


4
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Мета вивчення дисципліни:
Забезпечити професійну компетентність у сфері практичної роботи з групами та колективами.
Засвоїти основні теоретичні та методичні засади психологічного тренінгу.
Завданнями навчальної дисципліни “ Основи психологічної практики” є...

Забезпечити професійну компетентність у сфері організації та проведення практичної діяльності психолога.

Сформувати вміння потрібні для організації та планування психологічних тренінгів,

Засвоїти навички тренінгової роботи,

Вміти застосовувати різні прийоми практичної діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких компетентності:
Загальні вміння (компетентності):
Інструментальні компетентності:

Здатність аналітично мислити, бути проникливим та об’єктивним, прагнути до наукових пошуків оптимальних рішень і творчої взаємодії
із соціальними партнерами

Здатність ефективно впливати на індивіда

Здатність знаходити своє місце в системі сучасних ринкових відносин, визначення такої сфери професійної діяльності, в якій найповніше можна використати професійний та творчий потенціал на користь як суспільним, так і власним інтересам

Здатність до застосування нових технологій та інновацій в усіх сферах професійної діяльності

Здатність до забезпечення ефективності психодіагностики, корекції та реабілітації безробітних

Навички до саморозвитку.

Розширення свого кругозору, підвищення професійної майстерності на основі самоосвіти
Міжособистісні компетентності:

Здатність здійснювати комунікаційну діяльність

Здатність до критики та самокритики

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур

Здатність працювати у міжнародному середовищі
Системні компетентності

Здатність працювати самостійно і автономно

5

Здатність діяти з позицій соціальної відповідальності, займати активну громадянську позицію

Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості

Здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості

Здатність до формування культури мислення, її сприйняття

Здатність до навчання

Здатність формувати нові ідеї (креативність)

Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності

Уміння реалізовувати проект

Здатність нести соціальну відповідальність за діяльність організації

Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)


Здатність аналізувати процес практичної діяльності психолога з групами;

Вміння використовувати методи групової та тренінгової роботи;

Здатність використовувати методи та прикладні програми практичної роботи з груповою динамікою.

6
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ПРОГРАМИ
РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З ГРУПАМИ.

Тема 1. Проведення тренінгів як сфера діяльності практичного
психолога
Класифікація видів групової роботи.
Види тренінгових груп.
Психокорекційні групи. Групи особистісного зростання. Тренінг навичок та вмінь. Формування команди. Специфіка роботи в групі та з групою.
Специфіка тренінгової діяльності. Принципи підбору тренінгових груп.
Ведучий тренінгу. Робота в парі. Супервізія. Правила тренінгу. Морально – етичні проблеми, що виникають при роботі в групі.

Тема 2. Особливості побудови тренінгових програм.
Структура та зміст тренінгової програми. Тренінги на замовлення.
Корпоративні тренінги. Тематичні тренінги. Довгострокові тренінгові програми. Мета та завдання тренінгу. Знайомство. Структа приклади тренінгових вправ.Тематичні вправи. Ігрові вправи. Релаксаційні вправи.
Групова дискусія. Робота у підгрупах. Шеррінг. Завершення тренінгу.
Критерії успішності тренінгової роботи.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
ВПРОВАДЖЕННЯ ГРУПОВОЇ РОБОТИ В ПРАКТИКУ ДІЯЛЬНОСТІ
ПСИХОЛОГА
Тема 3. Тренінги вмінь.
Тренінг лідерства в колективах. Тренінг модифікації поведінки. Тренінг толерантності. Валеологічні тренінги. Тренінги переговорів та продаж.
Тренінг командної взаємодії. Управлінський тренінг. Тренінг планування часу. Тренінг ефективного пошуку роботи. Методи розвитку уваги. Розвиток мислення та пам’яті. Тренування вмінь емотивно – вольової регуляції.
Тренінги спілкування. Тренінги професійних навичок та вмінь.Активний соціально – психологічний тренінг.
Тема 4. Моделювання структури вмінь.
Дослідження мотивації та переконань. Спостереження за послідовністю ефективних дій. Оптимізація. Створення моделі діяльності. Перетворення моделі у тренінгову програму принцип „Крок за кроком”
Тема 5. Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі.
Динамічні процеси в малій групі. Феномен малої групи. Групові ролі та норми. Єдність та конкуренція в групі.

7
Проблема психологічного опору. Типи лідерства. Взаємодія тренера та групи. Стадії розвитку групи. Соціально психологічна структура групи.
Взаємозв’язок мети тренінгу та структури групи.

Тема 6. Стандарти роботи та індивідуальний стиль психолога –
практика.
Компетентність тренера. Вимоги до особистості та освіти тренера. Види тренерської компетентності.
Контекстуальна компетентність.
Інструментальна компетентність. Комунікативна компетентність. Адаптивна компетентність. Етичні проблеми тренінгової роботи. Оцінка ефективності тренінгу. Визначення необхідності оцінки та звітів. Опитування учасників.
Спостереження. Тестові завдання. Експертна оцінка замовника.

8
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів і
тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усього
в тому числі
Лекції
Практич
ні
СРС
Індивід.
робота
60
4
6
50

МОДУЛЬ 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
Теоретичні основи побудови програми роботи
практичного психолога з групами.
Тема 1. Проведення тренінгів як сфера діяльності практичного психолога
5,5 0,5 0
5
Тема 2. Особливості побудови тренінгових програм.
5,5 0,5 0
5
Разом
за змістовним модулем - 1
11
1
0
10
-
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Впровадження групової роботи в практику діяльності
психолога

Тема 3. Тренінги вмінь.
13 1
2 10
Тема 4. Моделювання структури вмінь.
13 1
2 10
Тема 5. Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі.
11,5 0,5 1
10
Тема 6. Стандарти тренінгової роботи та
індивідуальний стиль
11,5 0,5 1
10
Разом
за змістовним модулем - 2
49
3
6
40

Усього годин за модулем 1:
11
1
0
10

МОДУЛЬ 2
ІНДЗ
Усього годин:
60
4
6
50


9
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 3. Тренінги вмінь.
Практичне заняття 1. Види групової роботи
1.
Психокорекційні групи.
2.
Групи особистісного зростання.
3.
Командостворення.
4.
Групи взаємо підтримки.
5.
Принципи підбору тренінгових груп.


Тема 4. Моделювання структури вмінь.
Практичне заняття 2. Морально – етичні проблеми, що виникають при
роботі в групі.
1. Проблеми активності учасників.
2. Проблема конфіденційності.
3. Проблеми рівності учасників.
Тема 5. Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі.
Практичне заняття 3. Побудова власної програми
1.
Мета тренінгової програми.
2.
Завдання програми.
3.
Принципи побудови програми.
4.
Критерії успішності тренінгових вправ.
Тема 6. Стандарти тренінгової роботи та індивідуальний стиль
Практичне заняття 4. Моделювання навички
1.
Дослідження мотивації та переконань.
2.
Спостереження за послідовністю ефективних дій.
3.
Оптимізація.
4.
Створення моделі діяльності.

10
6. САМОСТІЙНА РОБОТА


з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1.
Тема 1. Проведення тренінгів як сфера діяльності практичного психолога
Завдання: Визначити значення тренінгів в діяльності практичного психолога
5 2.
Тема 2. Особливості побудови тренінгових програм.
Завдання: Вивчити особливості побудови тренінгових програм
5 3.
Тема 3. Тренінги вмінь.
Завдання: Розробити самостійну програму тренінга
10 4.
Тема 4. Моделювання структури вмінь.
Завдання: Спостерігати процес діяльності та підібрати систему вправ.
10 5.
Тема 5. Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі.
Завдання: Вивчити етапи розвитку групи
10 6.
Тема 6. Стандарти тренінгової роботи та
індивідуальний стиль
Завдання: Визначити власний індивідуальний стиль
10
Разом:
50

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:

організації самостійної навчальної діяльності;

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел;

роботи з довідковою літературою;

опрацьовування статистичної інформації;

написання рефератів з проблем курсу.
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного

11 навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план

12 реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі.
Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.
План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату.
Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.)

13
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)

7.1. Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.
7.2. Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера
прізвища студента
Номера
питань
А
П
1, 16
Б
Р
2, 17
В
С
3, 18
Г
Т
4, 19
Д
У
5, 20
Є
Ф
6, 21
Ж
Х
7, 22
З
Ц
8, 23
Й
Ч
9, 24
І
Ш
10, 25
К
Щ
11, 26
Л
Ю
12, 27
М
Я
13, 28
Н
14, 29
О
15, 30

Навчальним планом вивчення дисципліни передбачено контроль засвоєння знань у вигляді виконання контрольної роботи реферативного типу i складання заліку.
Контрольна робота є одним з видів самостійної роботи студентів заочної форми навчання або що займаються по індивідуальному графіку. Тематика контрольних робіт відповідає робочій програмі курсу. Структура контрольної роботи передбачає відповіді на два теоретичні питання, що відображають одну тему лекційного і одну тему семінарського заняття (за узгодженням з викладачем). Контрольна робота має на меті виявити ступінь засвоєння студентами основних категорій і понять. Для виконання роботи студенти повинні пропрацювати і законспектувати рекомендовану літературу так, щоб конспект був логічно збудованим і достатньо повною відповіддю на поставлені питання. Студенти можуть користуватися додатковою літературою за власним вибором, яка відображає тему контрольної роботи.
7.3. Контрольна робота з дисципліни складається з двох теоретичних
питань, що потребують поглибленої відповіді.

14 7.4. Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи.
Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.
7.5. Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим.
Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.
7.6. Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення
(наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

7.7. Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.
7.8. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26с.).
7.9. Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів
до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.10. Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній шкалі
Бали

за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
47 – 50

B (дуже добре)
4 (добре)
44 – 46

C (добре)
40 – 43

D (задовільно)
3 (задовільно)
35 – 39

E (достатньо)
30 – 34

FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 – 29

F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17


15 7.11. У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
7.12. Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його
робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1.
Проблеми релаксації працівників підприємств.
2.
Використання аутотренінгу в ході тренінгу.
3.
Методи та методики тренінгів вмінь.
4.
Тренінгові програми з використанням методу психодрами.
5.
Тренінгові програми побудовані на принципах гуманістичної психотерапії.
6.
Тренінгові програми спрямовані на розвиток комунікативних вмінь.
7.
Тренінгові програми з використанням гештальт – підходу.
8.
Тренінгові програми з використанням трансактного аналізу.
9.
Тренінгові програми з метою поліпшення командної взаємодії.
10.
Тренінгові програми з використанням моделювання та системного підходу.
11.
Тренінгові програми з проведенням організаційно – ділової гри.
12.
Тренінгові програми для жінок.
13.
Тренінгові програми для осіб перед пенсійного віку.
14.
Тренінгові програми для осіб з невротичними розладами.
15.
Тренінгові програми з метою проф. підбору.
16.
Тренінгові програми з метою створення команди.
17.
Тренінг по конфліктології.
18.
Тренінг творчості.
19.
Тренінг асертивності.
20.
Індивідуальний стиль тренера в ході проведення вправ..
21.
Взаємодія в ході тренінгового процесу.
22.
Робота в парі з другим тренером.
23.
Проблеми використання відео запису тренінгів (відео – тренінг).
24.
Тренінгові програми з метою розвитку навичок лідерства.
25.
Тренінгові програми з метою тренування стратегії пошуку роботи.
26.
Обладнання та його використання в ігрових тренінгах (мотузкові курси).

16
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

на практичних заняттях запроваджуються різні навчальні технології: обговорення проблем, дискусії; вирішення ситуаційних вправ; розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.

17
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи студентів;
- підсумкового контролю (залік).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на практичних заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал
(презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання;
­
виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:
­
тестові завдання;
­
розрахункові завдання;
­
обговорення проблеми, дискусія;
­
аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);
­
ділові ігри (кейс-методи);
­
презентації результатів роботи;
­
інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі заліку є виконання усних та письмових завдань.
На залік виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати заліку студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Заліковий білет містить 2 завдання.

18
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсумковий
тест
Сума
50
50
100
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т 1
Т 2
Т 3
Т 4
Т 5
Т 6

Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (Е);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).
11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.

19
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
1.
Назвіть основні закони гештальт психології.
2.
Яка кількість учасників малої групи?
3.
Що таке групові норми?
4.
Від чого залежить згуртованість групи?
5.
Що таке – псевдозгуртована група?
6.
Наведіть стадії розвитку групи.
7.
Які бувають типи лідерства?
8.
Види тренінгів.
9.
Специфіка роботи в групі та з групою.
10.
Принципи підбору тренінгових груп.
11.
Ведучий тренінгу.
12.
Робота в парі.
13.
Супервізія у тренінговій роботі.
14.
Правила тренінгу.
15.
Морально – етичні проблеми, що виникають при роботі в групі.
16.
Особливості побудови тренінгових програм.
17.
Тренінги на замовлення.
18.
Корпоративні тренінги.
19.
Тематичні тренінги.
20.
Довгострокові тренінгові програми.
21.
Мета та завдання тренінгу.
22.
Групові ролі та норми.
23.
Єдність та конкуренція в групі.
24.
Проблема психологічного опору.
25.
Типи лідерства.
26.
Взаємодія тренера та групи.
27.
Стадії розвитку групи.
28.
Соціально психологічна структура групи.
29.
Взаємозв’язок мети тренінгу та структури групи.
30.
Знайомство (принципи та методи проведення).
31.
Тематичні вправи (принципи та методи проведення).
32.
Ігрові вправи (принципи та методи проведення).
33.
Релаксаційні вправи (принципи та методи проведення).
34.
Групова дискусія (принципи та методи проведення).
35.
Робота у підгрупах (принципи та методи проведення).
36.
Шеррінг (принципи та методи проведення).
37.
Завершення тренінгу (принципи та методи проведення).
38.
Критерії успішності тренінгової роботи.
39.
Методи та методики тренінгів вмінь.
40.
Тренінгові програми з використанням методу психодрами.
41.
Тренінгові програми побудовані на принципах гуманістичної психотерапії.

20 42.
Тренінгові програми спрямовані на розвиток комунікативних вмінь.
43.
Тренінгові програми з використанням гештальт – підходу.
44.
Тренінгові програми з використанням трансактного аналізу.
45.
Тренінгові програми з метою поліпшення командної взаємодії.
46.
Тренінгові програми з використанням моделювання та системного підходу.
47.
Тренінгові програми з проведенням організаційно – ділової гри.
48.
Тренінгові програми для жінок.
49.
Тренінгові програми для осіб перед пенсійного віку.
50.
Тренінгові програми для осіб з невротичними розладами.
51.
Тренінгові програми з метою проф. підбору.
52.
Тренінгові програми з метою створення команди.
53.
Тренінг по конфліктології.
54.
Тренінг творчості.
55.
Тренінг асертивності.
56.
Індивідуальний стиль тренера в ході проведення вправ..
57.
Взаємодія в ході тренінгового процесу.
58.
Робота в парі з другим тренером.
59.
Проблеми використання відео запису тренінгів (відео – тренінг).
60.
Тренінгові програми з метою розвитку навичок лідерства.
61.
Тренінгові програми з метою тренування стратегії пошуку роботи.
62.
Обладнання та його використання в ігрових тренінгах (мотузкові курси).
63.
У Вас на тренінгу важкі підлітки - наведіть варіанти знайомства.
64.
У Вас на тренінгу директори служби зайнятості - наведіть варіанти знайомства.
65.
У Вас на тренінгу вихователі дошкільних закладів - наведіть варіанти знайомства.
66.
У Вас на тренінгу соціальні працівники - наведіть варіанти знайомства.
67.
У Вас на тренінгу група, яку змусили прийти у свій вільний час - наведіть варіанти знайомства.
68.
У Вас на тренінгу троє страждають заїканням - наведіть варіанти знайомства.
69.
У Вас на тренінгу група в 50 осіб - наведіть варіанти знайомства.
70.
У Вас на тренінгу група в 12 осіб, але зараз прийшло лише сім - наведіть варіанти знайомства.
71.
У Вас на тренінгу учасники на перерві вжили алкоголь – наведіть варіанти дій тренера.
72.
У Вас на тренінгу учасники висловлюють невдоволення програмую тренінгу – наведіть варіанти дій тренера.
73.
У Вас на тренінгу учасники відчувають перевтому – наведіть варіанти дій тренера.
74.
У Вас на тренінгу виник конфлікт між учасниками – наведіть варіанти дій тренера.

21 75.
У Вас на тренінгу учасники дотримуються норми “не висловлювати проблем” – наведіть варіанти дій тренера.
76.
У Вас на тренінгу учасники не бажають виконувати вправу – наведіть варіанти дій тренера.
77.
У Вас на тренінгу в учасниці почалася істерика – наведіть варіанти дій тренера.
78.
У Вас на тренінгу учасник каже, що почався напад головного болю – наведіть варіанти дій тренера.
79.
У Вас на тренінгу обговорення пішло в зовсім інший бік – наведіть варіанти дій тренера.
80.
У Вас на тренінгу обговорення зачіпає інтереси замовника – наведіть варіанти дій тренера.
81.
У Вас на тренінгу другий тренер каже, що Ви невірно даєте інструкції – наведіть варіанти дій тренера.
82.
У Вас на тренінгу учасники кажуть, що не отримують нічого нового – наведіть варіанти дій тренера.
83.
У Вас на тренінгу замовник раптово намагається поміняти програму – наведіть варіанти дій тренера.
84.
У Вас на тренінгу одна з задач – здійснити відбір учасників, наведіть варіанти дій тренера.
85.
У Вас на тренінгу треба підвищити приналежність до групи - – наведіть варіанти дій тренера.
86.
У Вас на тренінгу залишилилось півтори години, а шестеро учасників скаржаться на психологічні проблеми – наведіть варіанти дій тренера.
87.
У Вас на тренінгу група спілкується по підгрупам в 3 –4 людини, ці підгрупи конкурують між собою – наведіть варіанти дій тренера.
88.
У Вас на тренінгу закінчився час, а учасники залишаються у приміщенні – наведіть варіанти дій тренера.
89.
У Вас на тренінгу учасники проявляють агресію до “випадаючого” члена групи – наведіть варіанти дій тренера.
90.
У Вас на тренінгу учасники вимагають Вашої оцінки успішності – наведіть варіанти дій тренера.
91.
У Вас на тренінгу група захищає одного з учасників від зауважень тренера -– наведіть варіанти дій тренера.
92.
У Вас на тренінгу нерівномірна група – наведіть варіанти дій тренера.

22
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна
1.
Кроль Л.М., Михайлова Е. Тренинг о тренинге, М. - Класс
2.
Мілютіна К.Л. Теорія і практика психологічного тренінгу. К.: Мауп.
3.
Игры - обучение, тренинг, досуг / Под ред. Петрусинского. В четырех кн. - М.: Новая школа, 1994. - 368 с.
4.
Психогимнастика в тренинге. – СПб: Институт тренинга, 1993. –
90 с.
Допоміжна.
5.
Аникеева Н.Т. Воспитание игрой. – М., 1987.
6.
Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – Москва
7.
1995 г.
8.
Барц Э. Игра в глубокое: введение в юнгианскую психодраму.М.
Независимая фирма "Класс",
9.
Большаков В.Ю. Психотренинг / Социодинамика, упражнения, игры. – СПб: Социально-психологический центр, 1996. -380 с.
10.
Групповая психотерапия / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – М.:
Медицина, 1990. – 326 с.
11.
Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. –
Л., 1985.
12.
Киппер Д. Клинические ролевые игры и психодрама. – М., 1993.
13.
Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия / Пер. с англ. – М.:
Рефо-бук. К.: Ваклер, 1997. – 320 с.
14.
Руководство по телесно-ориентированной терапии. – СПб: Рось,
2000. – 256 с.
15.
Сидоренко Е.В. Психодраматический и недирективный подходы в групповой работе с людьми. Методические описания и комментарии. – СПб, 1992. – 198 с.
16.
Харин С.С. Искусство психотренинга. – Мн.: Изд.В.П.Ильин, 1998.
– 352 с
17.
Шкурко Т.А. Танец как средство диагностики и коррекции отношений в группе // Психол. вестник РГУ, 1996. – Вып. 1. – Ч.1. –
С.327-348.

23
ЗМІСТ

1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
4 3. Програма навчальної дисципліни
6 4. Структура навчальної дисципліни
8 5. Теми практичних занять
9 6. Самостійна робота
10 7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
13 8. Методи навчання
16 9. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення
17 18 18 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
19 13. Рекомендована література
22
Зміст
23


24
Навчально-методичне видання

Мілютіна Катерина Леонідівна

Робоча програма навчальної дисципліни
«Основи психологічної практики (практична
психологія)»
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір К.Л. Мілютіна
Підписано до друку 2013 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 0,8.
Тираж 35 прим. Зам. № _____
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85

Document Outline

  • “Затверджую”
  • Ректор____________________ Могильний О.М.
  • Класифікація видів групової роботи. Види тренінгових груп. Психокорекційні групи. Групи особистісного зростання. Тренінг навичок та вмінь. Формування команди. Специфіка роботи в групі та з групою. Специфіка тренінгової діяльності. Принципи підбору тре...
  • Тема 5. Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі.
  • Тема 5. Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі.
    • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
    • Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинн...
  • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал