Міністерство соціальної політики україниСкачати 200.39 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації01.01.2017
Розмір200.39 Kb.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра психології

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Ректор____________________ Могильний О.М.
“____” ____________________2015 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВВНЗП. 3.31. «ПРАКТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ У СЛУЖБІ
ЗАЙНЯТОСТІ »

ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0301 «СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03010201 «ПСИХОЛОГІЯ»Київ 2015

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Психічні стани безробітних» для слухачів спеціальності 7.03010201 «Психологія» вересень 2015 р. – 21 с.
Розробник програми доктор психологічних наук, професор Мілютіна К.Л.

Рецензенти:
Матвієнко Л.І. кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Трофімов А.Ю. кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології
Протокол № ____, від _______________ р.
Завідувач кафедри психології
Пріб Г.А.
(підпис)

Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Протокол № ____, від _______________ р.
«Погоджено»


Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу

_________ М. Руженський _______________В. Куляша©Мілютіна К.Л., 2015
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2015

3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.


Найменування показників
Галузь знань,
спеціальність, освітньо-
кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів - 3
Галузь знань 0301
«Соціально - політичні науки»

Вибіркова
Модулів - 2
Спеціальність 7.03010201
«Психологія»

Рік підготовки
Змістовних модулів - 2
-
2-й
Індивідуальне науково- дослідне завдання: контрольна робота
Семестр
Загальна кількість годин -
90
-
4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 10 самостійної роботи слухача – 80
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст перепідготовки
-
6
Практичні, семінарські
-
4 год.
Лабораторні
-
-
Самостійна робота
-
80 год.
Індивідуальні завдання:
(контрольна робота) .
Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – для заочної форми навчання – 16%


4
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Мета вивчення дисципліни:

Ознайомлення з основними теоретичними підходами до консультування.

Засвоєння принципів надання індивідуальної психологічного допомоги в межах ЦЗ,

Тренування навичок вирішення проблем клієнтів, пов’язаних з профорієнтацією.

Розуміння принципів направлення до інших спеціалістів в процесі консультування.

Завдання вивчення курсу:
Засвоєння практичних навичок консультування .
Тренування необхідних вмінь:

Приєднання до клієнта,

Формулювання мети,

Збору інформації,

Конкретизації проблеми,

Пошуку різних шляхів її вирішення,

Побудови моделі ефективної поведінки клієнта у майбутньому.
У результаті вивчення навчальної дисципліни слухачи набувають таких компетентності:
Загальні вміння (компетентності):
Інструментальні компетентності:

Здатність аналітично мислити, бути проникливим та об’єктивним, прагнути до наукових пошуків оптимальних рішень і творчої взаємодії
із соціальними партнерами

Здатність ефективно впливати на індивіда

Здатність знаходити своє місце в системі сучасних ринкових відносин, визначення такої сфери професійної діяльності, в якій найповніше можна використати професійний та творчий потенціал на користь як суспільним, так і власним інтересам

Здатність до застосування нових технологій та інновацій в усіх сферах професійної діяльності

Здатність до забезпечення ефективності психодіагностики, корекції та реабілітації безробітних

Навички до саморозвитку.

Розширення свого кругозору, підвищення професійної майстерності на основі самоосвіти5
Міжособистісні компетентності:

Здатність здійснювати комунікаційну діяльність

Здатність до критики та самокритики

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур

Здатність працювати у міжнародному середовищі
Системні компетентності

Здатність працювати самостійно і автономно

Здатність діяти з позицій соціальної відповідальності, займати активну громадянську позицію

Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості

Здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості

Здатність до формування культури мислення, її сприйняття

Здатність до навчання

Здатність формувати нові ідеї (креативність)

Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності

Уміння реалізовувати проект

Здатність нести соціальну відповідальність за діяльність організації

Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)


Знання форм надання психологічної допомоги (психодіагностика, психокорекція, психологічна просвіта, психотерапія, психопрофілактика);

Знання основних нормативних актів, які регламентують роботу служби зайнятості на Україні;

Вміння використовувати психологічні знання про людину для аналізу конкретних життєвих ситуацій безробітних;

Знання сутності процесу профконсультування;

Вміння орієнтуватися в змісті сучасної літератури з проблем надання психологічної допомоги.

Вміння використовувати новітні досягнення психологічної науки в практичній діяльності СЗ.

6
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1. Побудова консультації з безробітним.

Тема 1. Побудова рапорту.
Контакт – основа консультування. Види контакту. Рівні спілкування. Методи встановлення рапорту. Особливості рапорту в залежності від виду консультативної діяльності. Проблеми емоційного вигорання психолога.
Методи самодопомоги при порушеннях емоційного стану.
Тема 2. Формулювання мети консультування.
Від проблеми – до мети. Роль психолога у формулюванні мети. Мета клієнта, мета психолога, мета консультації. Стратегія ТОТЕ. Ознаки добре сформульованої мети. Перевірка та зміна напрямку консультування.
Поведінкова гнучкість психолога. Ознаки успішності консультування.
Тема 3. Особливості побудови контракту.
Необхідність контракту. Види контрактів. Обладнання консультативного приміщення. Морально – етичні правила та проблеми індивідуального консультування. Межі компетенції психолога – практика. Консультації з
іншими спеціалістами. Методи взаємодії з іншими спеціалістами. Порушення контракту. Супервізія. Балентовські групи.
Модуль 2. Спеціальні методи консультування у службі зайнятості.

Тема 4. Проблемно - центрований підхід.
Біхевіорально – когнітивний підхід. Техніки: поведінковий експеримент, фіксованої ролі, підйом сходами. РЕТ А. Елліна. Думки, почуття, поведінка.
Поняття про ірраціональні установки. Техніки РЕТ: обговорення та спростування, домашні завдання, раціонально – емотивна уява, атака на страх, рольова гра. Терапія реальністю У.Глассера.
Тема 5. Клієнт – центрований підхід.
Основні поняття клієнт-центрованого підходу. Позиція психолога у роботі з безробітним: конгруентність, позитивна оцінка, емпатійне сприймання клієнта. Техніки роботи. Етапи консультування: заблокованість внутрішньої комунікації, стадія самовираження, саморозкриття, прийняття себе, подолання відчужденості, розвиток конгруентності, відповідальність, особистісні зміни.

7
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів і
тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усього
в тому числі
Лекції
Семінари
СРС
Індивід.
робота
90

10
80

Модуль 1
Змістовний модуль 1. Побудова консультації з безробітним.
Тема 1. Побудова рапорту.
22 2
20
Тема 2. Формулювання мети консультації
22 2
20
Тема 3. Особливості побудови контракту
22 2
20

Разом
за змістовним модулем 1:
66

6
60

Змістовний модуль 2. Спеціальні методи консультування
у службі зайнятості
Тема
4.
Проблемно- центрований метод
12 2
10
Тема 5. Клієнто-центрований підхід
12 2
10
Разом
за змістовним модулем 2:
24

4
20

Усього годин за модулем 1:
66

6
60

Модуль 2
ІНДЗ
Усього годин:
90

10
80


8
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Побудова рапорту.
Семінарське заняття 1.
1.
Контакт – основа консультування.
2.
Методи встановлення рапорту.
3.
Особливості рапорту в залежності від виду консультативної діяльності.
4.
Методи самодопомоги при порушеннях емоційного стану.
Тема 2. Формулювання мети консультування.
Семінарське заняття 2.
1.
Роль психолога у формулюванні мети.
2.
Мета клієнта, мета психолога, мета консультації.
3.
Ознаки добре сформульованої мети.
4.
Ознаки успішності консультування.
Тема 3. Особливості побудови контракту.
Семінарське заняття 3.
1.
Необхідність контракту.
2.
Обладнання консультативного приміщення.
3.
Морально – етичні правила та проблеми індивідуального консультування в СЗ.
4.
Межі компетенції психолога – практика.
5.
Порушення контракту. Супервізія. Балентовські групи.

Модуль 2. Спеціальні методи консультування у службі зайнятості.
Тема 4. Проблемно - центрований підхід.
Семінарське заняття 4.
1.
Біхевіорально – когнітивний підхід.
2.
Техніки: поведінковий експеримент, фіксованої ролі, підйом сходами.
РЕТ А. Елліса.
3.
Поняття про ірраціональні установки.
4.
Техніки РЕТ: обговорення та спростування, домашні завдання, раціонально – емотивна уява, атака на страх, рольова гра.

Тема 5. Клієнт – центрований підхід.
Семінарське заняття 5.
1.
Основні поняття клієнт-центрованого підходу.
2.
Позиція психолога у роботі з безробітним: конгруентність, позитивна оцінка, емпатійне сприймання клієнта.
3.
Техніки роботи.
4.
Етапи консультування: заблокованість внутрішньої комунікації, стадія самовираження, саморозкриття, прийняття себе, подолання відчужденості, розвиток конгруентності, відповідальність, особистісні зміни.

9
6. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1.
Тема 1. Побудова рапорту.
Завдання. Розглянути рівні спілкування
20 2.
Тема 2. Формулювання мети консультації
Завдання. Стратегія ТОТЕ.
20 3.
Тема 3. Особливості побудови контракту
Завдання. Консультації з іншими спеціалістами.
Методи взаємодії з іншими спеціалістами.
20 4.
Тема 4. Проблемно-центрований метод
Завдання. Терапія У. Глассера
10 5.
Тема 5. Клієнто-центрований підхід
Завдання. Поняття особистої конгруентності.
10
Разом:
80
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ
Самостійна робота слухачів має на меті формування пізнавальної активності слухачів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості слухачів тощо.
У процесі самостійної роботи слухачі мають оволодіти вміннями та навичками:

організації самостійної навчальної діяльності;

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел;

роботи з довідковою літературою;

опрацьовування статистичної інформації;

написання рефератів з проблем курсу.
Кожен слухач повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу слухач виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами слухачеві корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього

10 книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва слухачу треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну слухачеві необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота слухачів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі. Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких слухач узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу

11 опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.
План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому слухач повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного слухачем реферату.
Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.)


12
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)

7.1. Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.
7.2. Для слухачів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера
прізвища слухача
Номера
питань
А
П
1
Б
Р
2
В
С
3
Г
Т
4
Д
У
5
Є
Ф
6
Ж
Х
7
З
Ц
8
Й
Ч
1
І
Ш
2
К
Щ
3
Л
Ю
4
М
Я
5
Н
6
О
7

Навчальним планом вивчення дисципліни передбачено контроль засвоєння знань у вигляді виконання контрольної роботи реферативного типу i складання заліку.
Контрольна робота є одним з видів самостійної роботи слухачів заочної форми навчання або що займаються по індивідуальному графіку. Тематика контрольних робіт відповідає робочій програмі курсу. Структура контрольної роботи передбачає відповіді на два теоретичні питання, що відображають одну тему лекційного і одну тему семінарського заняття (за узгодженням з викладачем). Контрольна робота має на меті виявити ступінь засвоєння слухачами основних категорій і понять. Для виконання роботи слухачі повинні пропрацювати і законспектувати рекомендовану літературу так, щоб конспект був логічно збудованим і достатньо повною відповіддю на поставлені питання. Слухачі можуть користуватися додатковою літературою за власним вибором, яка відображає тему контрольної роботи.
7.3. Контрольна робота з дисципліни складається з одного теоретичного
питання, що потребує поглибленої відповіді.

13 7.4. Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи.
Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.
7.5. Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим.
Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.
7.6. Слухач може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення
(наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

7.7. Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.
7.8. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26с.).
7.9. Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота слухача над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів
до початку сесії для слухачів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.10. Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній шкалі
Бали

за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
47 - 50

B (дуже добре)
4 (добре)
44 - 46

C (добре)
40 - 43

D (задовільно)
3 (задовільно)
35 - 39

E (достатньо)
30 - 34

FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 29

F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17


14 7.11. У разі отримання слухачем незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
7.12. Слухач, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1.
Профконсультація щойно звільненого безробітного.
2.
Профконсультація довготривалого безробітного.
3.
Профконсультація професійно-невизначеного безробітного.
4.
Профконсультація безробітного з нереалістичним професійним вибором.
5.
Профконсультація безробітного з неадекватним професійним вибором.
6.
Профконсультація безробітного з особливими потребами.
7.
Профконсультація безробітного мігранта.
8.
Профконсультація безробітного що потребує спілкування з іншими соціальними партнерами.

15
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання слухачів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага слухачів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються слухачі до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

на семінарських заняттях запроваджуються різні навчальні технології: семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; семінар-вирішення ситуаційних вправ; семінар-розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи слухачів є чіткий контроль відвідування слухачами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.

16
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок слухачів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи слухачів;
- підсумкового контролю (залік).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на семінарських заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал
(презентація).
Об’єктами поточного контролю знань слухачів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання;
­
виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок слухачів передбачає застосування таких видів:
­
тестові завдання;
­
розрахункові завдання;
­
обговорення проблеми, дискусія;
­
аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);
­
ділові ігри (кейс-методи);
­
презентації результатів роботи;
­
інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань слухачів у формі заліку є виконання усних та письмових завдань.
На залік виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати заліку слухачів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Заліковий білет містить 2 завдання.

17
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СЛУХАЧИ

Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсумковий
тест
Сума
50
50
100
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2

Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (Е);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).
11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.

18
12.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
1.
Побудова консультації з безробітним.
2.
Побудова рапорту.
3.
Контакт – основа консультування.
4.
Види контакту.
5.
Рівні спілкування.
6.
Методи встановлення рапорту.
7.
Особливості рапорту в залежності від виду консультативної діяльності.
8.
Проблеми емоційного вигорання психолога.
9.
Методи самодопомоги при порушеннях емоційного стану.
10.
Формулювання мети консультування.
11.
Роль психолога у формулюванні мети.
12.
Мета клієнта, мета психолога, мета консультації.
13.
Стратегія ТОТЕ.
14.
Ознаки добре сформульованої мети.
15.
Перевірка та зміна напрямку консультування.
16.
Поведінкова гнучкість психолога.
17.
Ознаки успішності консультування.
18.
Особливості побудови контракту.
19.
Обладнання консультативного приміщення.
20.
Морально – етичні правила та проблеми індивідуального консультування.
21.
Межі компетенції психолога – практика.
22.
Консультації з іншими спеціалістами.
23.
Методи взаємодії з іншими спеціалістами.
24.
Порушення контракту.
25.
Супервізія.
26.
Балентовські групи.
27.
Спеціальні методи консультування у службі зайнятості.
28.
Проблемно - центрований підхід.
29.
Біхевіорально – когнітивний підхід.
30.
Техніки: поведінковий експеримент, фіксованої ролі, підйом сходами. РЕТ А. Елліса.

19
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна
1.
Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – Москва
1995 г.
2.
Андреас С., Андреас К. Измените свое мышление и воспользуйтесь результатами. – М.: "КСП+",1999 г.
3.
Андреас С., Андреас К. Сердце мозга. – Екатеринбург: МООПО, 1993.
4.
Барц Э. Игра в глубокое: введение в юнгианскую психодраму.М.
Независимая фирма "Класс",
5.
Бейтсон М.К. Ангелы страшатся. К эпистемологии священного. Пер. с англ. В.Котряла. – М.: Технологическая школа бизнеса, 1994. – 216 с.
6.
Берн Э. Игры,в кторые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М.:
Прогресс, 1988. – 399 с.
7.
Блезер., Хайм Э.,Рингер Х., Томман М. Проблемно-ориентированная психотерапия. Интегративный подход / пер. с нем. – М.: Независимая фирма "Класс", 1998.

Допоміжна
8.
О'Коннор Дж., Сеймор Дж. Введение в НЛП. – Челябинск: "Версия",
9.
Назлоян Г.М. Портретній метод в психотерапии. – М: ПЕР СЄ, 2001. –
144с.
10.
Польстер И., Польстер М. Интегрированная гештальт-терапия. Контуры теории и практики: Пер. с англ. - М.: Независимая фирма “Класс”, 1997. -
259 с
11.
Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия / Пер. с англ. – М.: Рефо-бук.
К.: Ваклер, 1997. – 320 с.
12.
Санников А.Л., Малкова О.В. Социально-психологические проблемы безработных и основные направления их коррекции / Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы, 1999, №2 13.
Тайсон Ф., Тайсон Р. Психоаналитические теории развития. –
Екатеринбург: Деловая книга, 1998. – 526 с.
14.
Франкл В. Жизнь в поисках смысла. - М.: Наука, 1990. - 376 с.
15.
Фрейд А. Психология "Я" и защитные механизмы. - М.: "Педагогика-
Пресс", 1993. - 124 с.
16.
Фрейд З. "Я" и "Оно". – Тбилиси: Мирани. – К.І. – 1995.
17.
Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ. – М., 1998.

20
ЗМІСТ

1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
4 3. Програма навчальної дисципліни
6 4. Структура навчальної дисципліни
7 5. Теми семінарських занять
8 6. Самостійна робота
9 7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
12 8. Методи навчання
15 9. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують слухачи
11. Методичне забезпечення
16 17 17 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
18 13. Рекомендована література
19
Зміст
20


21
Навчально-методичне видання

Мілютіна Катерина Леонідівна

Робоча програма навчальної дисципліни
«Практика індивідуально-психологічного
консультування в службі зайнятості»
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір К.Л. Мілютіна
Підписано до друку 2013 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 1.
Тираж 35 прим. Зам. № _____
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85

Document Outline

  • “Затверджую”
  • Ректор____________________ Могильний О.М.
    • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ
    • Самостійна робота слухачів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні...
  • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал