Міністерство соціальної політики україниСкачати 483.48 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/2
Дата конвертації29.12.2016
Розмір483.48 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра адміністративного менеджменту та
політики зайнятості“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Ректор____________________ Могильний О.М.
“____” ____________________2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПП 1.3. ПРАВО
ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0306 «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03060101 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ
(ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) »Київ 2013

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Право» для слухачів спеціальності
7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» – 41 с.
Розробник програми кандидат юридичних наук, доцент Серьогіна Н.О.
Робоча програма навчальної дисципліни «Право» укладена у відповідності
Галузевого стандарту вищої освіти Освітньо-професійної програми та
Освітньо-кваліфікаційної характеристики зі спеціальності 7.03060101
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.04.2011 № 366 та «Програм нормативний навчальних дисциплін підготовки спеціаліста галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»
Рецензенти:
Щербак
В.Г.,
доктор
економічних наук, професор
кафедри адміністративного менеджменту та політики зайнятості Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Демський Е.Ф., кандидат юридичних наук, професор адміністративного, фінансового та господарського права Академії праці, соціальних відносин та туризму ФПУ.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри адміністративного менеджменту та політики зайнятості
Протокол №____ від «___» _________ 2013 р.
Завідувач кафедри адміністративного менеджменту та політики зайнятості
Щербак В. Г.
(підпис)
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Протокол №»___» від «__» __________ 2013 р.
«Погоджено»

Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу

_________ М. Руженський _______________В. Куляша
©Серьогіна Н.О., 2013
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2013

3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування
показників
Галузь знань,
спеціальність, освітньо-
кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів -7
Галузь знань 0306
«Менеджмент і адміністрування»
Нормативна
Модулів -3
Спеціальність
7.03060101
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»
Рік підготовки
Змістовних модулів -2 1-й
Семестр
Загальна кількість годин-252
1-й
Лекції
Тижневих годин для заочної форми навчання: аудиторних - самостійної роботи студента –
Освітньо- кваліфікаційний рівень: спеціаліст перепідготовки
16 год.
Практичні, семінарські
8 год.
Лабораторні
-
Самостійна робота
208 год.
Індивідуальні завдання:
(контрольна робота) – 20 год.
Вид контролю: іспит
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – для заочної форми навчання – 10,5%

4
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:
Метою викладання навчальної дисципліни є формування правової культури, розуміння права як відкритої системи, що базується на невід’ємності суспільства від держави, законів від повсякденного життя та вмінь користуватися нормативно-правовими актами. Право представлене в курсі елементом цілісного світу, що складається з понять, переживань і практичних дій. Курс спрямований на розвиток правової і громадянської компетентності, відповідних ціннісних орієнтирів, умінь, навичок студентів.
Основними завданнями дисципліни, що забезпечують реалізацію мети, є:
- засвоєння знань про державу і право, розуміння та усвідомлення їх в певній системі;
- усвідомлення тісного зв’язку між правовими знаннями і суспільними відносинами, розуміння системи загальнолюдських принципів і цінностей, відображених у Конституції та законах України, правової системи в цілому;
- виховання у дусі прав людини, поваги до людської гідності, розуміння зв’язку між правами і обов’язками людини і громадянина;
- розвиток в учнів розуміння цінності власної особистості і цінності інших людей, впевненості у собі, своїх вчинках та взаємовідносинах з іншими, терпимості й толерантності щодо інших, власного почуття свободи, рівності, справедливості.

Загальні вміння (компетентності):
Інструментальні компетентності:

здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем та процесів;

здатність до організації і планування соціально-економічних явищ;

елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел, робота у Microsoft
Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією);

навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку та форм організації діяльності (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

розуміння сутності і наслідків процесів, що відбуваються на мікрорівні – організацій, підприємств, установ, включаючи мережевні структури, групові та корпоративні взаємозв’язки.
Міжособистісні компетентності:

уміння усного і письмового спілкування державною мовою;

уміння донести до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;

уміння зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, а також знання та пояснення до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;

уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання.


5
Системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці;

здатність до навчання;

критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дослідження;

турбота про якість доповіді та презентації результатів досліджень;

бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією;

здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;

уміння реалізовувати проекти в сфері управління трудовими ресурсами;

здатність нести соціальну відповідальність за діяльність організації

уміння враховувати та прогнозувати соціальні аспекти впливу ділової активності на працівників, споживачів, місцеві громади, суспільство;

уміння вирішувати загальні соціальні проблеми захисту довкілля, прав громадян, інтересів споживача, охорони здоров'я та безпеки життєдіяльності;

уміння реалізовувати відносини відповідальності за допомогою сукупності етичних, правових та економічних норм у їх взаємозв'язку;

здатність нести персональну відповідальність за діяльність співробітників
і всієї організації.

Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)

– здатність формувати та розробляти загальнодержавну та регіональну політику;
– уміння формувати стратегічних цілі і задачі організаційних структур, діяльність яких пов’язана з ринком праці з урахуванням стратегічного розвитку підприємств та ситуацій на локальному, регіональному і державному ринках праці;
– уміння здійснювати розробку комплексної програми роботи організації на ринку праці з урахуванням тенденцій стратегічного та соціально- економічного розвитку регіону;
- здатність формувати систему менеджменту організації, адекватної задачам
і цілям, які виникають в зв’язку із стратегічними змінами на ринку праці ;
- уміння організовувати роботи щодо уточнення функцій, прав та відповідальності в системі діяльності об’єктів соціальної сфери;
- уміння організовувати управлінську працю, спрямовану на досягнення цілей і реалізацію задач об’єктів соціальної сфери, служби зайнятості згідно з програмою стратегічного розвитку регіону та з урахуванням можливих ситуацій на ринку праці;
- знання і впровадження раціональних форм організації праці;
- здатність забезпечувати захист прав споживачів;

6
- уміння співпрацювати з державними та громадськими інституціями, які забезпечують захист прав споживачів;
- здатність самостійно приймати рішення та нести відповідальність за їх реалізацію;
- уміння структурувати завдання відповідно до чисельності виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання, складати план заходів реалізації рішення;
- уміння добирати виконавців відповідно до їх кваліфікації та ділових рис та організовувати їх діяльність по виконанню рішення, провадити
інструктування виконавців;
- знання і уміння регламентувати на нормувати роботу конкретного виконавця;
- уміння розробляти технічне завдання консультанту з питань організаційного розвитку;
- знання й уміння формувати забезпечувати функціонування ефективної мережі корпоративної інформації, у т.ч. інформації з обмеженим доступом;
- уміння розробляти алгоритм реалізації прийнятого управлінського рішення, оцінювати ефекти його реалізації;
– уміння організовувати управлінську працю, спрямовану на досягнення цілей і реалізацію задач об’єктів соціальної сфери, служби зайнятості згідно з програмою стратегічного розвитку регіону та з урахуванням можливих ситуацій на ринку праці;
– вміти використовувати знання і використання норм трудового законодавства (у сфері праці) при здійсненні процесів управління персоналом;
– вміти використовувати знання чинного законодавства щодо соціальних гарантій працівникам та уміння визначати положення кадрової політики, розробляти програми соціального розвитку організації, брати участь у розробленні та підготовці колективного договору та інших документів;
– вміти використовувати знання і впровадження раціональних форм організації праці;
– здатність формувати кадрову стратегію у відповідності до корпоративної стратегії та життєвого циклу організації;
– здатність здійснювати процес набору, відбору, оцінки, найму та вивільнення персоналу;
– здатність до розроблення ефективних систем мотивації та оплати праці;
– здатність створювати сприятливі умови для навчання та розвитку персоналу в організації;
– вміти використовувати знання проблем ринку праці, джерел пошуку кандидатів на вакантні посади в організацію у галузі діяльності.
– уміння здійснювати наймання кадрів, провадити співбесіду з претендентами, їх тестування відповідно до профілю посади (карти компетенцій тощо), використовуючи методи відбору й оцінки персоналу;
– уміння проводити скорочення та вивільнення персоналу відповідно до норм права та готувати відповідні документи;

7
– уміння визначати потреби працівників, розробляти і впроваджувати комплексні мотиваційні програми;
– уміння визначати ефективність використання діючих форм і систем заробітної плати, матеріального і морального стимулювання, готувати пропозиції щодо їх удосконалення;
– оцінювати потреби організації у навчанні персоналу, розробляти проекти планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
– приймати безпосередню участь в організації різних форм навчання на виробництві, добирати викладачів та інструкторів;
– складати кошторис витрат на розвиток кадрів, контролювати правильність використання коштів;
– діагностувати та аналізувати конфліктні ситуації, запобігати їх переростанню у конфлікт, своєчасно нейтралізувати конфліктні ситуації, використовувати відповідні структурні та особистісні методи управління конфліктами;
– розраховувати і аналізувати показники стану ринку праці; оцінювати прогностичний характер зайнятості трудових ресурсів і безробіття;
– проектувати організаційну структуру системи управління персоналом підприємства; розробляти заходи по різним видам забезпечення;
– застосовувати методи і засоби у дослідженнях ринку робочої сили;
– аналізувати чисельність і структуру трудових ресурсів;
– використовувати методи та засоби при нормуванні і плануванні праці;
– розробляти оперативний план роботи з персоналом на підприємстві;
– розробляти вимоги до персоналу і визначати якісну та кількісну потреби підприємства в персоналі;
– планувати й аналізувати показники по труду, насамперед витрати підприємства на персонал;
– організувати весь цикл роботи з персоналом, починаючи з вступу до підприємства й закінчуючи його звільненням;
– проводити ділову оцінку персоналу на всіх стадіях його трудової діяльності;
– управляти мотивацією трудової діяльності персоналу;
– вирішувати питання організації праці керівників, спеціалістів і службовців апарату управління персоналом;
– оцінювати результати діяльності функціональних підсистеми управління персоналом.

8
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль I. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Тема 1. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Основні закономірності виникнення держави і права. Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів. Теорії виникнення держави. Риси, що відрізняють державну організацію від організації влади первісного суспільства. Характерні ознаки, що відрізняють право від соціальних норм первісного суспільства. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади

Тема 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ
Поняття держави та її ознаки. Апарат держави як система державних органів. Місце апарату в механізмі держави. Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямків діяльності (функцій) держави. Поняття і види форми правління, форми державного устрою та форми державно-правового режиму
(форми держави). Співвідношення і взаємодія держави та особи. Форми взаємодії держави та об'єднань громадян. Загальна характеристика концепцій про сутність і соціальне призначення держави.

Тема 3. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
Поняття права та його ознаки. Місце і роль права в системі соціальних норм. Поняття системи права як внутрішньої його організації.
Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу.
Правотворення як процес самоорганізації права. Правові відносини.
Реалізація норм права: загальна характеристика. Правоохоронна система та правоохоронна діяльність. Законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна. Правопорушення: поняття, склад і види. Юридична відповідальність: поняття, мета, види, підстави притягнення і звільнення.
Змістовний модуль II. ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 4. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Конституційне право - провідна галузь національного права України.
Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні. Загальні засади демократичного конституційного ладу України. Народовладдя в
Україні та форми його здійснення. Види референдумів. Виборче право та виборча система в Україні. Територіальний устрій України. Громадянство
України як один з інститутів конституційного права. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України, гарантії їх дотримання. Загальна характеристика системи органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в
Україні. Президент України – Глава держави. Кабінет Міністрів України -
Уряд України. Центральні та місцеві органи виконавчої влади в Україні.
Судова влада в Україні. Місцеве самоврядування в Україні.

9
Тема 5. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Кодекс законів про працю України. Трудовий договір: поняття, сторони
і зміст. Прийняття на роботу. Звільнення за ініціативою працівника.
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Робочий час. Час відпочинку. Трудова діяльність осіб, які не досягли 18-річного віку. Трудова дисципліна як різновид дисципліни.
Матеріальна відповідальність. Індивідуальні й колективні трудові спори.
Тема 6. ОСНОВИ ПРАВА ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Види формованих пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення".
Закон
України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу і органів внутрішніх справ". Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні". Державний захист сім'ї та дитинства. Закон
України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
Тема 7. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Екологічне право України: поняття і предмет правового регулювання.
Законодавство про охорону навколишнього природного середовища: загальна характеристика. Екологічні права та обов'язки громадян. Права та обов'язки природо користувачів. Земельний фонд України та правові заходи його охорони. Форми власності на землю. Оренда землі. Плата за землю.
Складові природно-заповідного фонду.
Правові засоби охорони атмосферного повітря і тваринного світу. Правова охорона водних ресурсів.

Тема 8. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Цивільне право України: поняття і система. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України. Цивільно- правові відносини, їх виникнення, зміна та припинення. Суб'єкти цивільно- правових відносин. Об'єкти цивільно-правових відносин. Здійснення цивільних прав та виконання юридичних обов'язків. Захист цивільних прав.
Поняття і форми власності в Україні. Суб'єкти права власності та захист їхніх прав. Цивільно-правові договори: поняття і види. Цивільно-правова відповідальність. Спадкування за законом і за заповітом. Приватизація в
Україні. Підприємницька діяльність в Україні. Правові основи інвестиційної діяльності. Умови, й порядок визнання юридичних осіб банкрутами.
Тема 9. ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Фінансове право України: поняття і предмет правового регулювання.
Бюджет і бюджетна система. Податкова політика в Україні: загальна характеристика. Система оподаткування та її значення. Поняття "податок".
Види податків.
Платники податків та об'єкти оподаткування.

10
Відповідальність за порушення законодавства про податки. Законодавство
України про банки і банківську діяльність.

Тема 10. ОСНОВИ ЖИТЛОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Житлове право України: поняття і предмет його правового регулювання. Житлове законодавство України: загальна характеристика,
Житловий кодекс України. Житловий фонд України та його види. Право громадян на житло і форми його реалізації. Порядок надання житла громадянам, які потребують покращання житлових умов. Договір житлового найму: поняття, значення та відповідальність за його невиконання.
Приватизація державного житлового фонду

Тема 11. ОСНОВИ ШЛЮБНО-СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Шлюбно-сімейне право України: поняття і предмет правового регулювання. Кодекс про шлюб і сім'ю України. Шлюб і сім'я за сімейним законодавством. Умови й порядок одруження. Шлюбний контракт.
Припинення шлюбу. Особисті й майнові права та обов'язки подружжя.
Особисті й майнові права та обов'язки батьків і дітей. Опіка й піклування.
Тема 12. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання. Джерела адміністративного права. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Управління як об'єкт адміністративного права. Державна служба; поняття, правовий статус державних службовців.
Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки.
Склад адміністративного правопорушення. Адміністративна відповідальність: поняття та особливості. Адміністративні стягнення: поняття і види. Органи
(посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.
Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.
Тема 13. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Кримінальний кодекс України, його загальна характеристика. Злочин: поняття та ознаки. Кримінальна відповідальність та її підстави. Склад злочину. Стадії вчинення злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Кримінальне покарання та його види. Кримінальна відповідальність неповнолітніх

11
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усьо
го
в тому числі
Лекції
практич
ні
СРС
Індивід.
робота
252
16
8
208
20
Модуль 1
Змістовний модуль I. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Тема 1. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ
І ПРАВА
17 1
16
Тема 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ
ДЕРЖАВИ
16 16
Тема 3. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
17 1
16
Разом за змістовним модулем 1
50
2

48
Змістовний модуль II. ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ПРАВА УКРАЇНИ
Тема 4. ОСНОВИ
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
УКРАЇНИ
18 2
16
Тема 5. ОСНОВИ ТРУДОВОГО
ПРАВА УКРАЇНИ
19 1
2 16
Тема 6. ОСНОВИ ПРАВА ПРО
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
19 1
2 16
Тема 7. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО
ПРАВА УКРАЇНИ
17 1
16
Тема 8. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО
ПРАВА УКРАЇНИ
20 2
2 16
Тема 9. ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО
ПРАВА УКРАЇНИ
17 1
16
Тема 10. ОСНОВИ ЖИТЛОВОГО
ПРАВА УКРАЇНИ
17 1
16
Тема 11. ОСНОВИ ШЛЮБНО-
СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
17 1
16
Тема 12. ОСНОВИ
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
УКРАЇНИ
20 2
2 16
Тема
13.
ОСНОВИ
КРИМІНАЛЬНОГО
ПРАВА
УКРАЇНИ
18 2
16
Разом за змістовним модулем 2
182
14
8
160
Усього годин за модулем 1:
232
16
8
208

Модуль 2
ІНДЗ
20
Усього годин:
252
16
8
208
2012
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал