Міністерство соціальної політики україниPdf просмотр
Сторінка2/2
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0.49 Mb.
1   2
Тема 15. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування
Сутність та класифікація ризиків ЗЕД. Характеристика транспортних, комерційних, політичних, валютних, митних ризиків та ризиків у міжнародних розрахунках. Методи страхування ризиків у ЗЕД. Особливості самострахування. Страхування вантажів у ЗЕД.
Тема 16. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
Способи транспортного страхування. Сутність та система регулювання міжнародних перевезень. Правове регулювання міжнародних перевезень, його види. Організація міжнародних перевезень. Фактори, що впливають на вибір виду транспорту та показники ефективності транспортного обслуговування підприємств.: Особливості міжнародних перевезень різними видами транспорту: морським, залізничним, автомобільним, авіаційним, трубопровідним та змішаними видами транспорту.
Організація міжнародних водних перевезень. Трампове і лінійне судноплавство. Поняття про фрахт судна. Види фрахтування суден: фрахтування на один рейс, фрахтування на умовах тайм, дімайз, бербоут- чартеру.

13
Повітряні перевезення вантажів. Комерційні та некомерційні повітряні перевезення. Регулярні та нерегулярні (чартерні) перевезення.
Організація автомобільних перевезень вантажів.
Принципи автомобільних перевезень вантажів із застосуванням книжки МДП.
Залізничні перевезення вантажів. Організація, порядок здійснення.
Внутрішнє та міжнародне законодавство в галузі регулювання морських, залізничних, автомобільних та повітряних перевезень вантажів.
Форми посередництва в транспортних операціях. Брокерська діяльність. Агентування іноземних морських і річкових суден. Транспортно- експедиторське обслуговування. Транзитні перевезення. Лізинг транспортних засобів. Стивідорні операції.
Товарно-транспортна документація. Формування ціни на транспортні послуги.
Експедиторське обслуговування міжнародних перевезень.
Міжнародні транспортні коридори. Формування тарифів на перевезення різними видами транспорту.
Тема 17. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території
вільних економічних зон
Мета і завдання створення спеціальних економічних зон. Світовий досвід використання режимів спеціальних економічних зон. Пільги, що надаються на території ВЕЗ. Класифікація та характеристика видів вільних економічних зон: експортно-виробничих, туристсько-рекреаційних ВЕЗ, вільних портів, технопарків, технополісів і бізнес-інкубаторів. Основні офшорні юрисдикції. Офшорні компанії. Цілі використання офшорних компаній. Основні види офшорних компаній. Співпраця офшорної та офшорної компанії. Діяльність офшорних банків. Регулювання співпраці українських резидентів з офшорними компаніями. Законодавчі обмеження щодо співпраці з офшорами.
14
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назва змістових
модулів і тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усього
в тому числі
лекції
семі-
нари
СРС
Індивід.
робота
Модуль 1

Змістовий модуль 1. Зовнішньоекономічна діяльність: сутність, значення,
регулювання і управління

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки
4,5 0,5
-
4
-
Тема 2. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні
4,5 0,5
-
4
-
Тема 3. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
6,5 0,5
-
6
-
Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
5 0,5 0,5 4
-
Тема 5. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності
5 0,5 0,5 4
Тема б. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
5,5 1
0,5 4
Тема 7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
5 0,5 0,5 4
Разом за змістовим
модулем 1
36 4
2 30
-

15
Назва змістових
модулів і тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усього
в тому числі
лекції
семі-
нари
СРС
Індивід.
робота
Модуль 1

Змістовий модуль 2. Організація та техніка проведення
зовнішньоторгових операцій

Тема 8. Міжнародні розрахунки
і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
4,5 0,5
-
4
Тема 9. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки
2,5 0,5
-
2
Тема 10. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
4,5 0,5
-
4
Тема 11. Торговельно- посередницька діяльність на зовнішньому ринку
2,5 0,5
-
2
Тема 12. Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності
2,5 0,5
-
2
Тема 13. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів
13 1
2 10
Тема 14. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
12,5 0,5 2
10
Тема 15. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування
4
-
-
4
Тема 16. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
4
-
-
4
Тема 17. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на тери- торії вільних економічних зон
2
-
-
2
Разом за змістовим
модулем 2
52 4
4 44
-
Усього годин:
88
8
6
74
-
Модуль 2
ІНДЗ
-
-
-
20
Усього годин:
108
8
6
74
20

16
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Теми 4-7. Митно-тарифне регулювання та загальнодержавні податки у
сфері зовнішньоекономічної діяльності

Семінарське заняття
1.
Види і методи здійснення митного контролю. Порядок митного оформлення товарів.
2.
Основні митні документи та специфіка їх оформлення.
3.
Митна вартість та методи її визначення.
4.
Мито як інструмент економічного регулювання. Види мита. Види митних ставок.
5.
Види та порядок нарахування митних податків (ПДВ, мита, акцизного податку) у сфері ЗЕД.
6.
Особливості оподаткування залежно від митного режиму. Порядок відшкодування ПДВ при експорті.
7.
Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація і характеристика.
Інструменти нетарифного регулювання.
8.
Порівняльний аналіз ефективності застосування імпортного тарифу та
імпортної квоти.
9.
Фінансові засоби нетарифного регулювання: експортні кредити, експортні субсидії, імпортні депозити.
10.
Антидемпінгові заходи, визначення демпінгової маржі та величини шкоди національним виробникам.
Нарахування антидемпінгового та компенсаційного мита.
11.
Сертифікація, стандартизація, технічні бар’єри, вимоги щодо вмісту місцевих компонентів, вимоги щодо упакування та маркування товарів.
1.
Сутність, основні принципи та інструменти валютного регулювання.
Об’єкти та суб’єкти валютного регулювання.
2.
Валюта, валютний курс, валютні цінності.
3.
Види валютних операцій.
4.
Розрахункова частина.

Література: [2, 4-7, 9-13, 15-17, 19, 23-29, 31, 36, 39, 45, 58, 60-65]

Тема 13. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів
Семінарське заняття
1.
Типовий контракт, його форма та застосування.
2.
Структура і зміст зовнішньоторговельних контрактів купівлі-продажу.
2.1.
Загальні положення.
2.2.
Предмет контракту.
2.3.
Кількість та якість товару.
2.4.
Умови поставки товару.
2.5.
Ціна та загальна вартість контракту.

17 2.6.
Умови платежів.
2.7.
Умови здачі (приймання) товару.
2.8.
Упаковка та маркіровка.
2.9.
Форс-мажорні обставини.
2.10.
Санкції та рекламації.
2.11.
Арбітраж.
3. Види міжнародних контрактів купівлі-продажу.

Література: [5, 8, 14, 16-20, 22, 26, 28, 30, 31, 33-35, 37, 40, 42, 43, 48,
51-56, 60]

Тема 14. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності
підприємства
Семінарське заняття
1.
Оцінка економічної ефективності експорту.
2.
Оцінка економічної ефективності імпорту.
3.
Оцінка економічної ефективності зовнішньоторговельної угоди за системою показників.
4.
Оцінка валютної ефективності експорту і імпорту.
5.
Розрахункова частина.

Література: [3, 5, 16-19, 21, 26, 28, 30-34, 37, 38, 46]

18
6. САМОСТІЙНА РОБОТА


з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки
Завдання:
1.
Ознайомитися з
Законом
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 року зі змінами до нього.
Вивчити сутність поняття
«зовнішньоекономічна діяльність», основні види і форми зовнішньоекономічної діяльності, об’єкти та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
2. Визначити напрями впливу зовнішньоекономічного чинника на національну економіку.
3.
Визначити причини
і передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності..
4. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
5. Ведення термінологічного словника.
4 2
Тема 2. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Завдання:
1. За публікаціями в періодичних виданнях ознайомитися із зовнішньоекономічною політикою України.
2. Використовуючи статистичні дані Державної служби статистики України проаналізувати та оцінити сучасний стану ЗЕД України.
3. Використовуючи дані Національного банку України проаналізувати показники платіжного балансу України, визначити їх динаміку за останні 3 роки.
4. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
5. Ведення термінологічного словника.
4 3
Тема 3. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Завдання:
1. Ознайомитись з діяльністю органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та
їх компетенціями.
2. Визначити, яку роль відіграють органи місцевого самоврядування в регулюванні ЗЕД.
3. Ознайомитись з діяльністю недержавних органів регулювання зовнішньоекономічної діяльності: торгово- промисловими палатами, фондовими та валютними біржами.
6

19

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
4. Схарактеризувати економічні та адміністративні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
5. Визначити форми організації зовнішньоекономічної служби на рівні підприємства.
6. Побудувати структурний підрозділ підприємства, функції якого зорієнтовані на зовнішньоекономічну діяльність.
7. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
8. Ведення термінологічного словника.
4
Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономіч- ної діяльності
Завдання:
1. Ознайомитися з діяльністю митних органів України, їх завданнями, функціями, структурою.
2. Опрацювати нормативні документи, що стосуються проходження митного оформлення товару та сплати митних платежів в Україні.
3. Опрацювати базові умови поставки товару Інкотермс -
2010.
4. Вивчити основні митні документи та особливості їх оформлення.
5. Визначити, який вплив здійснюють тарифні методи регулювання на
інтереси експортерів,
імпортерів, споживачів, національної економіки в цілому.
6. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
7. Ведення термінологічного словника.
4 5
Тема
5.
Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Завдання:
1. Визначити особливості оподаткування залежно від митного режиму.
2. Ознайомитися з порядком відшкодування ПДВ при експорті.
3. З’ясувати, які операції звільняються від справляння ПДВ.
4. Навчитися відображати митні платежі у ВМД.
5. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
6. Ведення термінологічного словника.
4 6
Тема 6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Завдання:
1. За вихідними даними розрахувати та оцінити вплив нетарифних засобів регулювання на економіку країни.
2. Ознайомитися з переліком товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню.
4

20

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
3. За публікаціями в періодичних виданнях та інформацією, розміщеною на сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, ознайомитися з антидемпінговими розслідуваннями щодо товарів національного походження.
4. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
5. Ведення термінологічного словника.
7
Тема 7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Завдання:
1. Вивчити поняття «валютна політика держави» та її складові.
2. Ознайомитися з порядком придбання і використання валюти, здійснення розрахунків в іноземній валюті згідно чинного законодавства України.
3. За нормативними документами визначити обмеження щодо перевезення та пересилання валютних цінностей.
4. Вивчити механізм проведення торгів іноземною валютою.
5. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
6. Ведення термінологічного словника.
4 8
Тема
8.
Міжнародні розрахунки
і банківське обслуговування
Завдання:
1. З’ясувати зміст кореспондентських відносин у сфері ЗЕД.
2. Визначити форми кредитування експортерів та
імпортерів.
3. Ознайомитися з можливостями платіжних систем
СВІФТ, СНІРS, ТАRGЕТ.
4. З’ясувати, яким чином проводиться оцінка надійності та вибір комерційних банків суб’єктами ЗЕД.
5.Огляд основної та додаткової літератури по темі.
6.Ведення термінологічного словника.
4 9
Тема 9. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки
Завдання:
1. Визначити критерії вибору форм виходу підприємств на зовнішні ринки.
2. Вивчити етапи маркетингового дослідження зовнішнього ринку.
3. Ознайомитися з правовою базою, що регулює порядок здійснення експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності України, функціонування спільних підприємств.
4. Ознайомитися з правовою базою, що регулює порядок
2

21

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
здійснення бартерних операцій та операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності України.
5. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
6. Ведення термінологічного словника.
10
Тема 10. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
Завдання:
1. Опрацювати за підручником Ф.Котлера "Основи маркетингу" розділ "Цінова стратегія фірми".
2. Розрахувати ціну експортного контракту при заданих базисних умовах поставки товару.
3. Розрахувати ціну контракту залежно від різних способів платежу за контрактом.
3. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
4. Ведення термінологічного словника.
4 11
Тема 11. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку
Завдання:
1. За публікаціями в періодичних виданнях ознайомитися з торгово-посередницькою діяльністю в Україні.
2. Визначити фактори, що визначають доцільність використання посередників на зовнішньому ринку.
3. Вивчити основні комерційні умови договорів з торговими посередниками.
4. Ознайомитися з організаційними формами торгово- посередницьких операцій.
5. Розрахувати ефективність посередницької операції при заданих умовах.
6. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
7. Ведення термінологічного словника.

2 12
Тема
12.
Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Завдання:
1. З’ясувати сутність та особливості компенсаційних угод.
2. Вивчити класифікацію угод зустрічної торгівлі та визначити особливості їх проведення.
3. Визначити, які види зустрічної торгівлі набули найбільшого поширення в Україні.
4. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
5. Ведення термінологічного словника.

2

22

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
13
Тема 13. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів
Завдання:
1. Ознайомитися з Конвенцією ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.
2. Підготувати і презентувати проект контракту купівлі- продажу з іноземним партнером.
3.Огляд основної та додаткової літератури по темі.
4.Ведення термінологічного словника.
10 14
Тема 14. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Завдання:
1.
Проаналізувати динаміку зовнішньоекономічної діяльності України за 3 останніх роки.
2. Визначити вплив зовнішньоекономічної діяльності підприємства на його фінансові результати.
3. Розрахувати ефективність експортної операції при заданих умовах.
4. Розрахувати ефективність імпортної операції при заданих умовах.
5. Розрахувати ефективність бартерного контракту при заданих умовах.
6. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
7. Ведення термінологічного словника.
10 15
Тема 15. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування
Завдання:
1. Визначити сутність та класифікацію ризиків ЗЕД.
2. Оцінити транспортні, комерційних, політичні, валютні, митні ризики та ризики у міжнародних розрахунках для українських суб’єктів ЗЕД.
3. Вивчити існуючі методи страхування ризиків у ЗЕД.
4. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
5. Ведення термінологічного словника.
4 16
Тема 16. Транспортне обслуговування зовнішньоекономіч- ної діяльності
Завдання:
1. За рекомендованою літературою ознайомитися із структурою транспортного комплексу України.
2. Ознайомитися з міжнародними конвенціями та угодами, що регулюють транспортні перевезення.
3.Огляд основної та додаткової літератури по темі.
4.Ведення термінологічного словника.
4

23

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
17
Тема 17. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон
Завдання:
1. Визначити пільги, що надаються на території ВЕЗ згідно з чинним законодавством країни.
2. Визначити цілі використання офшорних компаній.
3.Огляд основної та додаткової літератури по темі.
4.Ведення термінологічного словника.
2

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:

організації самостійної навчальної діяльності;

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел;

роботи з довідковою літературою;

опрацьовування статистичної інформації;

написання рефератів з проблем курсу.
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно

24 відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі.
Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.
План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку,

25 враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату.
Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.)


26
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)

7.1.
Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.
7.2.
Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера
прізвища студента
Варіант
А
Л
Х
1
Б
М
Ц
2
В
Н
Ч
3
Г
О
Ш
4
Д
П
Щ
5
Є
Р
Ю
6
Ж
С
Я
7
З
Т
8
І
У
9
К
Ф
10 7.3.
Контрольна робота з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» складається з двох частин: два теоретичних питання,
що потребують поглибленої відповіді; розрахункова задача.
7.4.
Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи.
Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.
7.5.
Розв’язок задачі повинен передбачати наявність алгоритму розв’язку, безпосередньо розв’язок та обґрунтування (пояснення) отриманих результатів.
7.6.
Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим.
Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.
7.7.
Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення (наприклад, визначення, висновки дослідження,

27 думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
7.8.
Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.
7.9.
Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.:
ІПК ДСЗУ, 2008. – 26 с.).
7.10.
Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30
днів до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.
7.11.
Контрольна робота подається на кафедру менеджменту не пізніше встановленого деканатом і кафедрою терміну в електронному вигляді за адресами fypr@ukr.net
(деканат), kmend@ukr.net
(кафедра).
Інструкція про надсилання контрольних робіт в електронному вигляді знаходиться на сайті Інституту http://ipk-dszu.kiev.ua/student/202- pidruchniki-navchalni-posibniki-metodichni-materiali-fsk.html
ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.12.
Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній
шкалі
Бали
за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
47 - 50
B (дуже добре)
4 (добре)
44 - 46
C (добре)
40 - 43
D (задовільно)
3 (задовільно)
35 - 39
E (достатньо)
30 - 34
FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 29
F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17

28 7.13.
У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
7.14.
Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
ВАРІАНТ 1
1.
Методологічні основи управління зовнішньоекономічною діяльністю.
1.1.
Зовнішньоекономічна діяльність в Україні. Поняття про неї, її види, суб’єкти.
1.2.
Сутність управління зовнішньоекономічною діяльністю.
1.3.
Принципи зовнішньоекономічної діяльності.
1.4.
Особливості управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні.
2.
Ціна зовнішньоторговельного контракту.
2.1. Методика розрахунку ціни в зовнішньоторговельному контракті.
2.2. Розрахунок базису ціни.
2.3. Вибір валюти ціни і валюти платежу.
2.4. Валютні обмовлення.
2.5. Способи фіксації ціни товару в контракті.
3. Задача.
Коефіцієнт гальмування дорівнює 30%, частка витрат на зарплату дорівнює 30%, а частка витрат на сировину і матеріали становить 40%.
Вихідна ціна товару дорівнює 500 000 доларів США, індекс зміни зарплат становить 1,2, а індекс зміни вартості матеріалів дорівнює 1,4. Розрахувати остаточну ціну товару.

ВАРІАНТ 2
1.
Система інститутів та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
1.1.Багатосторонні міжнародні інститути регулювання.
1.2.Інститути та засоби управління зовнішньоекономічною діяльністю на національному рівні.
1.3.Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві.
2.
Розрахунки у зовнішньоторговельній діяльності.
2.1.Способи платежу за експортно-імпортними операціями.
2.2.Форми міжнародних розрахунків.
2.2.1.
Акредитивна форма розрахунків.
2.2.2.
Інкасо.
2.2.3.
Банківський переказ.
2.2.4.
Чекова форма розрахунків.
2.2.5.
Вексель як форма розрахунку.
2.2.6.
Відкритий рахунок.

29 2.3. Гарантії по розрахунках.
3.
Задача.
Визначте контрактну ціну товару та знайдіть найбільш ефективний варіант експорту. Умова поставки EXW.
Показники
Один.
виміру
А
Б
Вартість виробництва грн.
1800 2400
Транспортні витрати:
- до кордону
- за кордоном грн.
$
120 300 360 500
Страхування перевезення грн.
90 180
Митні збори грн.
12 24
Витрати на навантаження на транспортний засіб грн.
60 60
Ціна на внутрішньому ринку грн.
1800 3000
Ціна на зовнішньому ринку
$
700 800
Курс НБУ грн./$
8,10 8,10

ВАРІАНТ 3
1.
Міжнародний маркетинг
1.1.Міжнародний маркетинг: поняття про нього, суть, цілі, особливості.
1.2.Міжнародні маркетингові дослідження.
1.3.Конкурентоспроможність фірми і її продукції на зарубіжному ринку.
1.4.Стратегії міжнародного маркетингу.
2.
Посередницька діяльність у зовнішній торгівлі.
2.1.Класифікація торгових посередників.
2.2.Види торгово-посередницьких операцій.
2.3.Винагорода посередників.
2.4.Фактори, що визначають доцільність використання посередників на зовнішньому ринку.
3.
Задача.
Швейцарська фірма-експортер уклала з італійською фірмою угоду на 5 років про поставку обладнання на загальну суму 935 млн. дол. США.
Експортер, прагнучи інкасувати розрахункові документи, а також бажаючи позбутись кредитного ризику та покращити свою ліквідність, звернувся до спеціалізованої компанії з пропозицією здійснити операцію “а-форфе”. Між ними була досягнута домовленість. Форфетор купив у швейцарської фірми на повний термін векселі без права регресу на попереднього власника.
Дисконтна ставка 7% річних.
Визначити, скільки грошей отримала швейцарська фірма-експортер в результаті цієї інкасової операції.30
ВАРІАНТ 4
1.
Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
1.1.Стратегія розвитку підприємства. Її роль у стратегічному управлінні.
1.2.Процес стратегічного планування.
1.3.Особливості розробки стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
1.4.Оцінка альтернатив при виборі стратегії діяльності підприємства на зовнішньому ринку.
1.5.Стратегічний контроль.
2.
Організація і техніка експортно-імпортних операцій на міжнародних біржах.
2.1.Міжнародні товарні біржі. Основні центри біржової торгівлі.
2.2.Функції міжнародних товарних бірж.
2.3.Характеристика біржових угод.
2.4.Характеристика біржових операцій.
2.5.Котирування цін на міжнародних товарних біржах.
3. Задача. На біржі пропонується опціон на купівлю товару А на суму $ 100 тис. Строк опціону - 6 місяців. Ціна виконання опціону - $ 100 за 1 т.
Кількість товару - 1000 т. Премія - $ 3 тис. Стиль європейський. Розрахувати реальний дохід, який матиме продавець і покупець опціону у випадку а) якщо ціна на ринку спот на даний товар становитиме - $ 95 за 1 т; б) якщо ціна на ринку спот на даний товар становитиме - $ 110 за 1 т.

ВАРІАНТ 5
1.
Підприємництво в зовнішньоекономічній діяльності.
1.1.Форма і організація підприємств.
1.2.Фізичні особи.
1.3.Юридичні особи.
1.4.Державні торговельні підприємства.
1.5.Представництва.
2.
Організація і техніка експортно-імпортних операцій на міжнародних торгах.
2.1.Міжнародні торги. Поняття і значення торгів. Об’єкти міжнародних торгів.
2.2.Види торгів.
2.3.Порядок і умови проведення торгів.
2.4.Організатори і учасники торгів.
3. Задача. Українська фірма – виробник цукру - уклала товарообмінну
(бартерну) угоду з російською фірмою – постачальником дизельного палива в Україну. Відправлено цукру – 625 т, отримано дизельного пального – 1250 т. Визначте економічну ефективність бартерної угоди для української фірми.
Умова поставки товару DAF.

31
Статті витрат
Вартість витрат, $/т
цукор
Дизельне
паливо
Ціна обміну
350 175
Ціна ринку
-
218,75
Зберігання
14,84 3,4
Залізничний тариф
- до кордону України
- до нафтобази
2,95
-
-
4,9
Митні послуги
0,52 0,26
Декларування вантажу
0,01 0,01
Реєстрація договору
0,06
-
Придбання сертифікатів
0,04
-
Всього витрат
Прибуток ($/т)
Рівень рентабельності


ВАРІАНТ 6
1.
Види міжнародних зустрічних комерційних угод.
1.1.Товарообмінні операції.
1.2.Зустрічні закупки.
1.3.Компенсаційні угоди.
1.4.Крупномасштабні операції на компенсаційній основі.
1.5.Операції на давальницькій сировині.
1.6.Викуп застарілої продукції.
1.7.Поставки на комплектацію.
2.
Організація і техніка експортно-імпортних операцій на міжнародних аукціонах.
2.1.Міжнародні аукціони. Основні центри аукціонної торгівлі.
2.2.Техніка проведення міжнародних аукціонів.
2.3.Способи проведення аукціонів.
2.4.Розрахунок за аукціонним торгом.
2.5.Організаційні форми міжнародної аукціонної торгівлі.
3.
Задача.
Фермер передбачає зібрати на початку листопада 10 тис. бушелів кукурудзи. Зараз квітень і реальна ціна на кукурудзу становить 3,4 дол. США за бушель, а листопадові ф’ючерси на кукурудзу котируються по 3,5 дол. за бушель. Побоюючись зниження ціни на період збирання врожаю, фермер вирішує хеджувати весь врожай. В листопаді фермер продає свій врожай по поточній ціні 2,8 дол. за бушель, і закриває свою ф’ючерсну позицію по 2,9 дол. за бушель.
Заповніть форму, що показує дії фермера на реальному та ф’ючерсному ринках, і визначте кінцеву ціну продажу кукурудзи.

32
Дата:
Реальний ринок
Ф’ючерсний ринок квітень листопад
Результат:
Кінцева ціна продажу:
ВАРІАНТ 7
1.
Зовнішньоторговельний контракт купівлі-продажу.
1.1.Зовнішньоторговельний контракт купівлі-продажу: поняття про нього та умови, які він містить.
1.2.Способи здійснення договорів купівлі-продажу товарів.
1.3.Укладання договорів купівлі-продажу. Поняття про оферту, види оферти. Акцепт.
1.4.Віденська конференція ООН про міжнародні договори купівлі- продажу.
2.
Організація міжнародної торгівлі об’єктами інтелектуальної власності.
2.1.Поняття і значення інтелектуальної власності.
2.2.Правовий захист результатів інтелектуальної власності.
2.3.Характерні риси міжнародного обміну технологічними знаннями в сучасних умовах.
2.4.Класифікація форм реалізації технологій на світовому ринку.
3.
Задача.
Виробнику хліба через три місяці потрібно буде 10 тис. бушелів пшениці. Оскільки він передбачає підвищення цін, він бажає зафіксувати нинішній рівень цін в 2,6 дол. за бушель, але не хоче купувати зерно зараз. У вересні грудневі ф’ючерсні контракти на пшеницю котируються по 2,9 дол. за бушель. В грудні ціни реального ринку встановилися на рівні 2,8 дол. за бушель, а грудневі ф’ючерси котируються по 3,1 дол. США за бушель.
Покажіть дії хеджера і визначте кінцеву ціну закупки зерна.
Дата:
Реальний ринок
Ф’ючерсний ринок вересень грудень
Результат:
Кінцева ціна закупки:


ВАРІАНТ 8
1.
Базисні умови поставок товару. Правила Інкотермс.
1.1.Загальні поняття.
1.2.Класифікація умов Інкотермс 2010: а) з позицій обов’язків продавця; б) за видами транспорту;

33 1.3.Група умов Е.
1.4.Група умов F.
1.5.Група умов C.
1.6.Група умов D.
2.
Міжнародна торгівля ліцензіями.
2.1.Поняття і особливості міжнародної торгівлі ліцензіями.
2.2.Види угод про міжнародне ліцензування.
2.3.Ліцензійний договір. Зміст ліцензійних договорів.
2.4.Види ліцензій.
2.5.Форми ліцензійних винагород.
3.
Задача.
Спекулянт купив 10000 барелів нафти за січневими ф’ючерсними контрактами по 14,0 дол. США за барель. Початкова маржа становить 700 дол. США за контракт (одиниця контракту 1000 барелів).
1. Скільки йому потрібно внести початкової маржі?
2. Якщо січневі ф’ючерси котируються по 14,4 дол. США за барель, що відбудеться з рахунком спекулянта?

ВАРІАНТ 9
1.
Вирішення міжнародних комерційних спорів.
1.1.Переговори.
1.2.Суд.
1.3.Третейський суд.
1.4.Виконання судових рішень.
2.
Транспортне обслуговування товарних потоків.
2.1.Суть міжнародних та пасажирських перевезень.
2.2.Види міжнародних перевезень.
2.2.1.
Організація морських перевезень.
2.2.2.
Повітряні перевезення.
2.2.3.
Залізничні перевезення.
2.2.4.
Автомобільні перевезення.
2.3.Транспортна і товаросупровідна документація.
2.4.Структура транспортного комплексу України.
3.
Задача.
Трейдер продав 25000 унцій срібла за грудневими ф’ючерсами по 7,2 дол.
США за унцію. Початкова маржа становить 600 дол. за контракт (одиниця контракту 1000 унцій).
1. Скільки йому потрібно внести початкової маржі?
2. Якщо грудневі ф’ючерси котируються по 7,0 дол. США за унцію, що відбудеться з рахунком спекулянта?

ВАРІАНТ 10
1.
Зовнішньоторговельна документація
1.1.Документація щодо забезпечення виробництва експортного товару.
1.2.Документація для підготовки товару до відвантаження.

34 1.3.Комерційна документація.
1.4.Документація з платіжно-банківських операцій.
1.5.Страхові документи.
1.6.Транспортні документи.
1.7.Митні документи.
2.
Митні процедури та митні платежі.
2.1.Декларування та митне оформлення товару.
2.2.Організація митного контролю.
2.3.Документи, необхідні при митному оформленні товару.
2.4.Визначення митної вартості товару.
2.5.Митні збори.
2.6.Акцизний збір.
2.7.Податок на додану вартість.
2.8.Інші митні платежі.
3. Задача. Поставлено з Китаю одяг з натуральної шкіри. Визначте чистий прибуток оптової (торговельно-посередницької) фірми від реалізації
імпортної продукції. Умови до розрахунку:
1.
Сума контракту
22040,0 грн.
2.
Акцизний збір на імпортовану продукцію
3,5%
3.
Митний збір
0,15%
4.
ПДВ на імпортовану продукцію
20%
5.
Вартість фрахту
3484 грн.
6.
Мито (ввізне)
20%
7.
Вартість страхування
6%
8.
Інші витрати від реалізації
7260,0 грн.
9.
Надходження від реалізації в цінах продажу
60500,0 грн.
10.
ПДВ при реалізації імпортованої продукції
16,67%
11.
Заробітна плата у витратах обігу
21,5%
12.
Сума (для розрахунку з іноземними експортерами)
7000$
13.
Податок на прибуток
30%
14.
Курс НБУ на дату ввозу продукції
5,0 грн./$
15.
Курс НБУ на дату придбання валюти для розрахунку з іноземним експортером
5,5 грн./$
16.
Комісійний збір за проведення конвертації валюти
3%35
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

на семінарських заняттях запроваджуються різні навчальні технології: семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; семінар-вирішення ситуаційних вправ; семінар-розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.


36
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи студентів;
- підсумкового контролю (іспит).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на семінарських заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал
(презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання;
­
виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:
­
тестові завдання;
­
розрахункові завдання;
­
обговорення проблеми, дискусія;
­
аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);
­
ділові ігри (кейс-методи);
­
презентації результатів роботи;
­
інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є виконання усних та письмових завдань.
На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати іспиту студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Екзаменаційний білет містить 3 завдання.

37
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсумковий
тест
Сума
50 50 100
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17

Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).


11. Методичне забезпечення: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни (робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, курс лекцій, ілюстративні матеріали).

38
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1.
Акредитивна форма розрахунків. Поняття та види акредитивів.
2.
Акцизний збір. Поняття та механізм нарахування.
3.
Арбітраж.
4.
Багатосторонні міжнародні інститути регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
5.
Базис ціни.
6.
Базисні умови поставок товару Інкотермс. Загальна характеристика.
7.
Базисні умови поставки товару: характеристика групи “D”.
8.
Базисні умови поставки товару: характеристика групи “F”.
9.
Базисні умови поставки товару: характеристика групи “С”.
10.
Бартерні операції: поняття про них та механізм їх здійснення.
11.
Валютні обумовлення.
12.
Вексель. Поняття про векселі та їх види.
13.
Вексельні операції.
14.
Великомасштабні операції на компенсаційній основі.
15.
Види зовнішньоекономічної діяльності.
16.
Види міжнародних зустрічних операцій.
17.
Види міжнародних перевезень.
18.
Види торгових посередників.
19.
Види торгово-посередницьких операцій.
20.
Види чеків та сфера їх застосування.
21.
Визначення способів платежу за експортно-імпортними операціями.
22.
Виконання договору купівлі-продажу.
23.
Вимоги до маркування товару при міжнародній купівлі-продажу товарів.
24.
Вимоги до упакування товару при міжнародній купівлі-продажу товарів.
25.
Відкритий рахунок. Порядок розрахунків по відкритому рахунку.
26.
Декларування та митне оформлення товарів.
27.
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
28.
Додаткові збори при митному оформленні товарів.
29.
Додаткові умови зовнішньоторговельного контракту.
30.
Документи, що вимагаються при експортно-імпортному оформленні товарів.
31.
Забезпечення виконання договору купівлі-продажу.
32.
Зміст контрактів міжнародної купівлі-продажу.
33.
Знижки з ціни при укладанні зовнішньоторговельного контракту.
34.
Зовнішньоекономічна діяльність: поняття, суб’єкти.
35.
Зовнішньоторговельна документація.
36.
Індосамент. Поняття про нього та його види.
37.
Інкасо. Поняття про нього та види інкасо.
38.
Інкасо. Схема розрахунків із застосуванням інкасової форми.
39.
Класифікація експортно-імпортних операцій.
40.
Класифікація зовнішньоторговельних посередників за місцем на ринку.
41.
Класифікація зовнішньоторговельних посередників за обсягом обов’язків.

39 42.
Компенсаційні угоди: поняття про них, їх види, особливості проведення.
43.
Коносамент. Його функції, види.
44.
Контракти міжнародної купівлі-продажу. Правове регулювання укладання контрактів міжнародної купівлі-продажу.
45.
Методи регулювання зовнішньої торгівлі.
46.
Механізм здійснення розрахунків векселями.
47.
Митний збір. Поняття та види.
48.
Мито, об’єкти оподаткування митом.
49.
Міжнародна зустрічна торгівля. Поняття про неї. ЇЇ особливості. Її місце в міжнародній торгівлі.
50.
Моделі виходу на зовнішні ринки.
51.
Операції на давальницькій сировині: поняття про них та механізм їх проведення.
52.
Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
53.
Організація автомобільних міжнародних перевезень.
54.
Організація залізничних міжнародних перевезень.
55.
Організація морських міжнародних перевезень. Трампове і лінійне перевезення.
56.
Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства.
57.
Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
58.
Оферта: поняття про неї та її види.
59.
Оцінка економічної ефективності експортної операції.
60.
Оцінка економічної ефективності імпортної операції.
61.
Підготовка до укладання імпортної угоди. Запит та замовлення.
62.
Підготовка до укладання контракту купівлі-продажу.
63.
Поняття про експортно-імпортні операції та їх види.
64.
Порядок визначення митної вартості товарів та інших предметів при переміщенні їх через митний кордон України.
65.
Порядок пред’явлення рекламацій при міжнародній купівлі-продажу товарів. Способи врегулювання рекламацій.
66.
Правове регулювання зовнішньоекономічних угод
67.
Принципи зовнішньоекономічної діяльності.
68.
Процедура підготовки експортної угоди.
69.
Процедура підготовки імпортної угоди.
70.
Реекспортні операції: поняття про них та механізм їх проведення.
71.
Реімпортні операції: поняття про них та механізм їх проведення.
72.
Санкції та рекламації.
73.
Сертифікат походження товарів.
74.
Сертифікат якості.
75.
Способи визначення якості товару в контрактах купівлі-продажу товарів.
76.
Способи фіксації ціни товару в контракті.
77.
Умови зовнішньоторговельного контракту.
78.
Форс-мажорні обставини.
79.
Характеристика видів цін на світовому ринку.
80.
Чекова форма розрахунків.


40
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

1.
Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-ІV (зі змінами і доповненнями) // Сайт Верховної Ради України. Розділ «Законодавство
України». - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15 2.
Митний Кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (зі змінами і доповненнями) // Сайт Верховної Ради України. Розділ «Законодавство
України». - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 3.
Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами і доповненнями) // Сайт Верховної Ради України. Розділ «Законодавство
України». - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 4.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-ІV (зі змінами і доповненнями) // Сайт Верховної Ради України. Розділ «Законодавство
України». - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15 5.
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91 №960-
ХІІ (зі змінами і доповненнями) // Сайт Верховної Ради України. Розділ
«Законодавство
України».
- http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=959-12 6.
Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.04 №185/94-ВР (зі змінами і доповненнями) // Сайт Верховної
Ради
України.
Розділ
«Законодавство
України».
- http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/про%20порядок%20здійснення%20розр ахунків%20в%20іноземній%20валюті
7.
Закон
України
„Про державне регулювання
імпорту сільськогосподарської продукції” вiд 17.07.1997 № 468/97-ВР (зі змінами
і доповненнями) // Сайт Верховної Ради України. Розділ «Законодавство
України».

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/про%20державне%20регулювання%20і
мпорту%20сільськогосподарської%20продукції
8.
Указ Президента України «Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб’єкти підприємницької діяльності
України» від 04.10.1994 № 566/94. // Сайт Верховної Ради України. Розділ
«Законодавство України» - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/566/94 9.
Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо повернення в
Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами» від
18.06.1994 №319/94 (зі змінами і доповненнями) // Сайт Верховної Ради
України.
Розділ
«Законодавство
України»
- http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/319/94.
10.
Постанова Кабінету міністрів України «Про переліки товарів, експорт та
імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2004 році» від
24.12.2003 №1996 (зі змінами і доповненнями) // Сайт Верховної Ради
України.
Розділ
«Законодавство
України»
- http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1996-2003-п

41 11.
Декрет Кабінету міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» від 19.02.1993 № 15-93 (зі змінами і доповненнями) // Сайт Верховної Ради України. Розділ «Законодавство
України» - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/15-93.
12.
Наказ Державної митної служби України «Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації» від 09.07.1997 № 307 // Сайт
Верховної Ради України. Розділ «Законодавство України».

Базова

13.
Арабян
М.С.
Международные конвенции и соглашения по внешнеэкономической деятельности / М.С. Арабян, И.Г. Николаева. - М.:
Экономисть, 2009. - 1152 с.
14.
Батрименко В. В. Розрахунки та платежі у зовнішній торгівлі
європейських країн: навч. посіб. / В. В. Батрименко; Київ. нац. ун-т ім. Т.
Шевченка. — К. : ВПЦ "Київський університет", 2009. — 297 с.
15.
Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності:
Підручник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 696 с.
16.
Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. –
Київ: ЦНЛ, 2004. – 384 с.
17.
Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : Навч. посіб. з грифом МОНУ – К.: Знання, 2006. – 462 с.
18.
Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 172 с.
19.
Дунська А.Р. Зовнішньоекономічна діяльність : теорія і практика : навч. посіб. / А.Р. Дунська. – К.: Кондор – Видавництво, 2013. – 688 с.
20.
Ефимов И.С. Стратегия и тактика управления коммерческой сделкой: подготовка, заключение, исполнение: Учебное пособие. – М.: Дело, 2002.
– 536 с.
21.
Єрмаченко В. Є. Облік і техніка зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. [для вшц. навч. закл.] / В.С. Єрмаченко, С.В. Лабунська, О.Г.
Маляревська та ін. ; Харк. нац. екон. ун-т. - X.: ІНЖЕК, 2010. - 479 с.
22.
Козак Ю. Г., Логвінова Н. С., Наумчик А. А., Лебедева С. Н., Барановська
М. І., Козак А. О. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.Г. Козак (ред.), Н.С. Логвінова (ред.). — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 648 с.
23.
Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення. Навчальний посібник. – К.: ВД
„Професіонал”, 2004. – 288 с.
24.
Мазаракі А.А. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі : монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. - К.: КНТЕУ, 2010. - 470 с.
25.
Мазаракі А.А Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів економічного зростання / А.А. Мазаракі, Т.М Мельник, Л.П.

42
Кудирко та ін. ; за заг. ред. А.А.Мазаракі. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т,
2011. - 630 с.
26.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред. О.А.
Кириченка. – К.: Знання, 2008. – 518 с.
27.
Митний контроль та митне оформлення: Навчальний посібник/ За ред.
М.М.Каленського, П.В. Пашка. – К.: Знання, 2002. – 284 с.
28.
Новак В.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : Підручник /
В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко. –
К.: Кондор – Видавництво, 2013. – 495 с.
29.
Пономарьова Н. В. Митно-тарифне регулювання: навч. посіб. / Н.В.
Пономарьова, Т.В. Столяр, О.В. Павленко та ін. ; МОН України ; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - X.: ХНАДУ, 2010.-199 с.
30.
Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність:
Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 377 с.
31.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч.- метод. посібник. – Львів: «Новий світ-2000», 2012. – 512 с.
32.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / Під заг. ред. А.І. Кредісова. - К.: Віра-Р, „Альтерпрес”, 2000. – 448 с.

Допоміжна

33.
Алексеев И.С. Внешнеэкономическая деятельность / И.С. Алексеев. - М.:
Дашков и К, 2009. - 304 с.
34.
Баринов В.А. Внешнеэкономическая деятельность / В.А.Баринов. - М. :
Форум, 2009. - 192 с.
35.
Банковские гарантии. Практическое пособие. Г. А. Титова (подгот.) – М.
Банк-центр. 1995. - 112с.
36.
Владимиров К.М., Бардачова В.Ю. Митне регулювання: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2002. – 344 с.
37.
Внешнеторговые сделки / Сост.: И.С.Гринько. - Сумы: Фирма “Реал”. -
1994. – 423 с.
38.
Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы. Учебник для вузов / под ред. проф. Л. Е. Стровенского. М.: ЮНИТИ, 1996. - 408с.
39.
Експорт. Імпорт. Транзит: митне оформлення товарів / Упорядник
О.В.Старцев. – К.: 2000. – 352 с.
40.
Керепанова Н. Составление внешнеторгового контракта - М., 1993. –
144с.
41.
Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. – К.: Видавничий дім “Фінансист”, 2000. – 636 с.
42.
Кондусова Л. Ф. Валютно-фінансові розрахунки зовнішньоекономічної діяльності: конспект лекцій у схемах та табл. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. — 46 с.
43.
Михайлов Д. Внешнеторговый контракт. Уч. Пособие для вузов. – М.,
1997. – 183 с.

43 44.
Основы внешнеэкономических знаний: Учебник / Под ред. И. П.
Филинского – 2-е издание и доп. – М.: Международные отношения, 1990.
– 570 с.
45.
Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности. Учебник. – М., 2002.
46.
Прокушев Е.Ф. Внешнезкономическая деятельность : учебник / Е.Ф.
Прокушев. - М. : Дашков и К, 2011. - 500 с.
47.
Пузакова Е. П. Бодячин О. В. Внешнеэкономическая деятельность торгово-посреднического предприятия. – М.: Приор. - 1996. – 302 с.
48.
Розенберг М. Контракт международной купли-продажи. - М., 1996. –
656с.
49.
Ростовский Ю.М. Внешнезкономическая деятельность / Ю.М. Ростовский,
В.Ю. Гречков. - М.: Магистр, 2008. - 592 с.
50.
Рубинская Э.Т. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия. – М.: Приор, 2001. – 240 с.
51.
Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 304 с.
52.
Руководство по составлению коммерческих агентских контрактов контрактов. - М., 1996. – 112 с.
53.
Руководство по составлению международных дистрибьюторских соглашений. - М., 1996.– 112 с.
54.
Рябиков С. Агентские соглашения во внешнеэкономических соглашениях.
- М., 1992. – 96 с.
55.
Смитиенко Б.М. Внешнезкономическая деятельность : учебник / Б.М.
Смитиенко, В.К. Поспелов. - 6-е изд. - М. : Асайетіа, 2009. - 304 с - К.:
КНТ, 2008. - 416 с.
56.
Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2003. – 91 с.
57.
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
(організації): Навчальний посібник / За ред. І.Ю.Сіваченка. – К.: ЦУЛ,
2003. – 186 с.
58.
Хамініч С.Ю. Митно-тарифне регулювання в умовах інтеграції України до світового господарства : монографія / С.Ю. Хамініч ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Д.: Наука і освіта, 2008. - 210 с.
59.
Фомичёв В.И. Международная торговля: Учебник для студентов вузов. -
М.: Инфра-М, 1998. - 496с.
60.
Шевчук І. М. Міжнародні розрахунки і валютні операції: Навч.-метод. посібник / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л. :
Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. — 148 с.
Інформаційні ресурси
61.
www.bank.gov.ua – офіційний сайт Національного банку України
62.
www.zakon.rada.gov.ua – Вся база "Загальне законодавство" Верховної
Ради України

44 63.
www.kmu.gov.ua – офіційний сайт Кабінету Міністрів України
64.
www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету статистики
України
65.
www.me.gov.ua – офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України45
ЗМІСТ1. Мета та завдання навчальної дисципліни
2. Опис навчальної дисципліни
3. Програма навчальної дисципліни
4. Структура навчальної дисципліни
5. Теми семінарських занять
6. Самостійна робота
7. Індивідуальні завдання
8. Методи навчання
9. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення
12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
13. Рекомендована література
46
Навчально-методичне видання

Патика Наталія Іванівна

Робоча програма навчальної дисципліни
«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір Н.І. Патика
Підписано до друку 5.04.2013 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 1,94.
Тираж 100 прим. Зам. № _____
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85


Document Outline

 • “Затверджую”
 • Ректор____________________ Могильний О.М.
 •  тлумачити принципи зовнішньоекономічної діяльності України;
  • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  • Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинн...
 • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 • 10. Бартерні операції: поняття про них та механізм їх здійснення.
 • 14. Великомасштабні операції на компенсаційній основі.
 • 42. Компенсаційні угоди: поняття про них, їх види, особливості проведення.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал