Міністерство соціальної політики україниPdf просмотр
Сторінка1/2
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0.49 Mb.
  1   2

1

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра менеджменту


“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Ректор____________________ Могильний О.М.
“____” ____________________2013 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СВПП 4.1.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.030505 «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»
Київ 2013

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для студентів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці.
3 квітня 2013 р. – 46 с.
Розробник програми: кандидат економічних наук, доцент Патика Н.І.
Рецензенти:
Коміренко В.І., доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського міжнародного університету.
Колесник І.А., кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри менеджменту
Протокол №4 від 03.04.2013 р.
Завідувач кафедри менеджменту проф. Федоренко В.Г.
(підпис)
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Протокол №4 від 24 квітня 2013 р.


© Патика Н.І., 2013
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2013

3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів - 2
Галузь знань 0305
«Економіка та підприємництво»
Нормативна
Модулів - 3
Напрям підготовки
6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»
Рік підготовки
Змістових модулів - 2
-
4-й
Індивідуальне науково- дослідне завдання: контрольна робота
Семестр
Загальна кількість годин -
72
-
7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – самостійної роботи студента –
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
-
8 год.
Семінарські
-
6 год.
Лабораторні
-
-
Самостійна робота
-
38 год.
Індивідуальні завдання:
(контрольна робота) 20 год.
Вид контролю: екзамен

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – для заочної форми навчання – 24%

4
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни: отримання студентами системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а також набуття навичок їх практичного використання.
Завданнями вивчення дисципліни є:

розуміння сутності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, цілей, мотивів і передумов її виникнення, правового та економічного середовища розвитку;

вивчення видів та форм зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

усвідомлення економічної природи комерційних операцій на зовнішніх ринках;

вивчення принципів укладання та виконання угод;

проведення економічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства, визначення її ефективності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких компетентностей:
Загальні вміння (компетентності):

Інструментальні компетентності:

здатність до аналізу концептуальних засад та визначення сутності та ролі зовнішньоекономічної діяльності, основних її форм, суб’єктів та рівнів реалізації економічних інтересів суб’єктів ЗЕД України в системі світового господарства;

здатність до організації і планування аналітичної діяльності у сфері формування зовнішньоекономічної політики держави;

знання і уміння оперувати економічними категоріями та поняттями в сфері зовнішньоекономічної діяльності;

усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії;

знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами;

елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft
Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією);

навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку та форм зовнішньоекономічної діяльності (уміння знаходити та аналізувати
інформацію з різних джерел);

навички прийняття обґрунтованих управлінських рішень з питань зовнішньоекономічної діяльності.

5
Міжособистісні компетентності:

уміння працювати у команді;

здатність до критики та самокритики під час дискусії;

уміння донести до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;

навики та уміння формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії;

етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів;

розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення;

уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання.

Системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці;

здатність до навчання;

критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії;

турбота про якість доповіді та презентації;

бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією;

здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;

уміння реалізовувати проекти в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)


знати особливості та тенденції зовнішньоекономічної діяльності;

вміти проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу;

визначати функції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України, роль держави як специфічного суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності
України;

на основі аналізу тенденцій розвитку світового господарства класифікувати та визначати задачі розвитку зовнішньоекономічної діяльності;

тлумачити принципи зовнішньоекономічної діяльності України;

ураховувати специфіку механізму функціонування зовнішньоекономічної діяльності в Україні на сучасному етапі; нормативну базу щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств;

використовувати статистичні показники в аналізі місця країни в світовій економічній системі;

застосовувати методи оцінки тенденцій, суперечностей та доцільності діяльності у визначенні головних напрямків зовнішньоекономічної

6 діяльності для підприємств різних форм власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

здатність організовувати процес управління зовнішньоторговельною організацією чи підрозділом, відповідальним за ЗЕД підприємства;

оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення окремих та загальних цілей зовнішньоекономічної діяльності;
­
враховувати специфіку різних форм виходу на зовнішні ринки;
­
знати стратегії зовнішньоекономічної діяльності і механізми їх реалізації, виходячи вимог, принципів і особливостей корпоративного управління;
­
аналізувати експортно-імпортні можливості і потреби організації;
­
здійснювати процедури щодо укладання зовнішньоекономічних контрактів;
­
знати і уміти визначати канали реалізації продукції та канали надходження ресурсів, укладати угоди із закордонними постачальниками та споживачами і забезпечувати їх реалізацію;
­
використовувати різні методи та способи визначення ефективності укладених угод та зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому;
­
за результатами аналізу законодавчих та нормативних актів України, за допомогою зіставлення та порівняння приймати професійні рішення, адекватні державній зовнішньоекономічній політиці;
­
використовувати основні положення міжнародних угод, до яких приєдналася Україна;
­
вибирати оптимальну форму зовнішньоторговельної угоди;
­
укладати контракти з зовнішньоторговельними партнерами;
­
вибирати ефективні методи реалізації товарів на зовнішньому ринку;
­
управляти умовами поставок товарів на світовий ринок;
­
здійснити розрахунок ціни за зовнішньоторговельною угодою;
­
розраховувати показники ефективності зовнішньої торгівлі та
інвестування.


7
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Зовнішньоекономічна діяльність: сутність,
значення, регулювання і управління

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку
національної економіки
Характеристика категорій зовнішньоекономічної сфери та їх взаємозв’язки. Функції зовнішньоекономічної діяльності. Напрями впливу зовнішньоекономічного чинника на національну економіку. Сутність поняття
«зовнішньоекономічна діяльність», основні види
і форми зовнішньоекономічної діяльності. Причини і передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності.
Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Поняття об’єктів та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Місце дисципліни в системі загальноосвітніх і професійно орієнтованих дисциплін. Актуальність та практична спрямованість дисципліни, її структура і послідовність вивчення.
Тема 2. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної
діяльності в Україні
Зовнішньоекономічна політика держави. Сучасні концептуальні підходи до формування зовнішньоекономічної політики України в контексті реалізації національних економічних інтересів. Основні етапи розвитку ЗЕД в
Україні. Аналіз та оцінка сучасного стану ЗЕД України. Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни: абсолютні (обсяг та динаміка зовнішнього товарообігу; торговельне сальдо, генеральна торгівля), відносні (індекси динаміки експорту та імпорту, коефіцієнт покриття імпорту експортом, індекс концентрації експорту, індекс
«умов торгівлі», індекс імпортної залежності країни, індекс чистої торгівлі), показники структури (індекс диверсифікації експорту/ імпорту, частка продукції обробної промисловості в загальному обсязі експорту продукції,
індекс географічної концентрації експорту/імпорту); показники інтенсивності та ефективності зовнішньоекономічних зв’язків країни. Платіжний баланс
України, його структура та характеристика.
Тема 3. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності: принципи, цілі, методи. Еволюція системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Національне та наднаціональне регулювання ЗЕД. Характеристика органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та їх компетенції. Органи

8 місцевого самоврядування та регіональний аспект регулювання ЗЕД.
Недержавні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності: торгово- промислові палати, фондові та валютні біржі. Економічні та адміністративні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правове регулювання
ЗЕД. Реєстрація суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Сутність митного регулювання ЗЕД. Принципи митного регулювання.
Митні органи України: завдання, функції, структура. Види і методи здійснення митного контролю. Характеристика митних режимів: експорту,
імпорту, транзиту, реекспорту, реімпорту, тимчасового ввезення (вивезення), переробки на митній території України, переробки поза межами митної території України, знищення і руйнування, магазину безмитної торгівлі, митного складу, спеціальної митної зони, відмови на користь держави.
Товарна номенклатура ЗЕД. Порядок митного оформлення товарів. Основні митні документи та специфіка їх оформлення. Плата за митне оформлення товарів. Декларування товарів: форми та процедури. Митна вартість та методи її визначення. Мета застосування правил інтерпретації міжнародних торгівельних термінів «Інкотермс 2010». Мито як інструмент економічного регулювання. Єдиний митний тариф. Види мита. Види митних ставок.
Тема 5. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної
діяльності
Види та функції податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Сутність та порядок нарахування митних податків (ПДВ, мита, акцизного податку) у сфері ЗЕД. Особливості оподаткування залежно від митного режиму. Порядок відшкодування ПДВ при експорті. Проблеми бюджетної заборгованості з ПДВ і шляхи їх вирішення. Операції, які звільняються від справляння ПДВ. Єдиний збір, що стягується у пунктах пропуску через митний кордон. Відображення митних платежів у ВМД. Особливості оподаткування імпорту послуг.
Тема б. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація і характеристика.
Механізм впливу нетарифних засобів регулювання на економіку країни.
Інструменти нетарифного регулювання. Кількісні обмеження: ліцензування і квотування. Класифікація квот за напрямом дії, масштабом охоплення.
Порівняльний аналіз ефективності застосування імпортного тарифу та
імпортної квоти. Перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню. Види та способи розподілу ліцензій. Механізм оформлення документів для отримання ліцензій. Фінансові засоби нетарифного регулювання: експортні кредити, експортні субсидії, імпортні депозити.
Антидемпінгові заходи, визначення демпінгової маржі та величини шкоди

9 національним виробникам.
Нарахування антидемпінгового та компенсаційного мита. Сертифікація, стандартизація, технічні бар’єри, вимоги щодо вмісту місцевих компонентів, вимоги щодо упакування та маркування товарів. Сутність політики державних закупівель.
Тема 7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Сутність, основні принципи та інструменти валютного регулювання.
Поняття валютної політики держави та її складові. Об’єкти та суб’єкти валютного регулювання. Валюта, валютний курс, валютні цінності. Порядок придбання і використання валюти, здійснення розрахунків в іноземній валюті. Система валютного контролю. Види валютних операцій. Обмеження щодо перевезення та пересилання валютних цінностей. Українська міжбанківська валютна біржа та її функції. Механізм проведення торгів
іноземною валютою.

Змістовий модуль 2. Організація та техніка проведення
зовнішньоторгових операцій

Тема 8. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування
зовнішньоекономічної діяльності
Сутність міжнародних розрахунків та необхідність банківського обслуговування у сфері ЗЕД. Форми розрахунків: аванс, акредитив, інкасо, платіж за відкритим рахунком, банківський переказ, Види і засоби платежу.
Готівковий платіж, авансовий платіж, платіж у кредит.
Форми міжнародних розрахунків. Акредитивна форма розрахунків.
Загальна характеристика. Етапи розрахунків за акредитивом. Застосування акредитиву. Особливості акредитивної форми. Учасники акредитивної угоди.
Види акредитивів: відкличний, безвідкличний, підтверджений, непідтверджений, покритий, непокритий, трансферабельний, револьверний та ін.
Інкасо. Поняття інкасо. Етапи розрахунків по інкасо. Особливості
інкасо. Учасники інкасової операції. Зміст інкасового доручення. Обов’язки учасників інкасо. Чисте і документарне інкасо.
Банківський переказ. Визначення переказу. Застосування переказу.
Виконання платежів. Форми передачі платіжних інструкцій. Заява на переказ.
Відкритий рахунок. Порядок розрахунків по відкритому рахунку.
Валютний рахунок. Відкриття. Формування та використання коштів.
Чекова форма розрахунків. Застосування чеків. Реквізити чека. Іменні, ордерні чеки та на пред’явника. Банківські і фірмові чеки. Кросовані і розрахункові чеки. Індосамент чека. Особливості розрахунків. Перевірка чеків. Оплата чека. Гарантія по чеках і дії в разі неплатежів.

10
Вексель як форма розрахунку. Простий (соло) і переказний (тратта) вексель. Форма векселя. Акцепт векселя. Вексельні індосаменти. Платіж і дії на випадок неплатежів. Операції з векселями.
Основні види банківських послуг у сфері ЗЕД. Документальне оформлення банківських операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності: депозитних, розрахункових, валютообмінних та кредитних операцій.
Кореспондентські відносини у сфері ЗЕД. Форми кредитування експортерів та імпортерів. Платіжні системи: СВІФТ, СНІРS, ТАRGЕТ. Система клірингу. Оцінка надійності та вибір комерційних банків суб’єктами ЗЕД.
Тема 9. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки
Передумови і мотивація виходу підприємств на зовнішні ринки. Пошук та вибір партнера. Класифікація і характеристика форм виходу на зовнішні ринки. Критерії вибору форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Прямий
і непрямий експорт. Спільне підприємництво та пряме іноземне інвестування як форми виходу підприємства на зовнішні ринки. Умови функціонування підприємств на зовнішніх ринках. Вивчення й аналіз умов ринку.
Дослідження потенційних можливостей фірми при виході на зовнішні ринки.
Способи встановлення контактів з потенційним партнером.
Тема 10. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
Зовнішньоторговельна ціна: сутність поняття, функції, класифікація зовнішньоторговельних цін. Цінова політика підприємства, обґрунтування зовнішньоторговельних цін. Основні фактори ціноутворення в ЗЕД.
Принципи визначення світових цін. Трансфертні ціни: сутність, функції.
Особливості трансфертного ціноутворення. Ціноутворення в електронній торгівлі. Специфіка формування цін на сировинні товари, готові вироби.
Етапи формування контрактної ціни. Рівень ціни, базис ціни, одиниця виміру ціни. Способи фіксації цін. Цінові знижки і надбавки.
Тема 11. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку
Поняття про посередників. Фактори, що визначають доцільність використання посередників на зовнішньому ринку. Види торгово- посередницьких операцій. Операції по перепродажу. Комісійні операції.
Агентські операції. Брокерські операції. Суть та порядок проведення кожного виду операції.
Класифікації посередників за обсягом повноважень та місцем на ринку.
Основні комерційні умови договорів з торговими посередниками.
Договір про надання права на продаж. Договір комісії. Договір делькредере.
Договір консигнації. Агентський договір. Права і зобов’язання сторін договору.

11
Умови роботи посередників на зовнішньому ринку. Невиключне право продажу. Виключне (монопольне) право продажу. Переважне право продажу або “право правої руки”.
Винагорода посередників. Способи винагороди. Визначення розміру винагороди.
Організаційні форми торгово-посередницьких операцій. Торгові фірми.
Комісійні фірми. Агентські фірми. Представник фірми. Брокерські фірми.
Фектори. Форфетори. Особливості діяльності торгово-посередницьких фірм в сучасних умовах.
Тема 12. Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної
діяльності
Сутність та особливості компенсаційних угод. Класифікація угод зустрічної торгівлі. Операції натурального обміну. Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем. Комерційна компенсація, зустрічні закупівлі, авансові закупівлі, угоди типу «світч», угоди типу «офсет», рамочні угоди, угоди позитивної зустрічної торгівлі, угоди щодо зворотного експорту, програми пов’язання
імпорту та експорту і обов’язки, які передбачають участь інвестора в експорті товарів країни-імпортера. Операції в рамках промислового співробітництва. Співробітництво на комерційній основі, виробнича кооперація, франчайзинг, операції з давальницькою сировиною.
Тема 13. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів
Підготовка до укладання контракту купівлі-продажу. Процедура підготовки експортної угоди. Способи встановлення контактів з потенційними покупцями. Поняття про оферту. Види оферти: тверда, вільна.
Контроферта. Документи для підготовки експортної угоди.
Процедура підготовки імпортної угоди. Способи встановлення контактів з потенційними продавцями. Запит. Замовлення. Документи для підготовки імпортної угоди.
Укладання контрактів купівлі-продажу. Проведення попередніх переговорів. Способи укладання контрактів купівлі-продажу: підписання контрактів контрагентами, акцепт покупцем твердої оферти, акцепт продавцем контроферти покупця, підтвердження замовлення покупцем та ін.
Типові контракти в міжнародній торгівлі. Поняття типових контрактів.
Торгові звичаї і їх значення в міжнародній торгівлі.
Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу.
Види контрактів купівлі-продажу: з разовою поставкою, з періодичною поставкою, з оплатою в грошовій, товарній, змішаній формі.
Особливості контрактів на комплектне обладнання та контрактів на сировину та напівфабрикати.

12
Умови контракту: обов’язкові та додаткові. Зміст і характеристика основних умов контракту. Преамбула. Предмет контракту. Кількість та якість товару в контракті. Базисні умови поставки. Термін і дата постачання.
Пакування і маркування. Валютні та фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів. Валюта ціни і валюта платежу. Умови перерахунку валюти ціни у валюту платежу. Гарантії на технічне обслуговування. Порядок приймання товару. Рекламації і санкції. Арбітраж. Форс-мажорні обставини. Інші умови.
Тема 14. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності
підприємства
Економічний аналіз у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Аналіз виконання зобов’язань з експортно-імпортних операцій. Аналіз динаміки зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз раціональності використання коштів у зовнішній торгівлі: оборотність оборотних коштів у зовнішньоторговельних операціях, аналіз обороту коштів у товарах, аналіз обороту коштів у розрахунках, аналіз накладних витрат при експорті та імпорті товарів. Методологічні підходи до визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Система показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Оцінка економічної ефективності. Оцінка валютної ефективності експорту і імпорту.
Вплив зовнішньоекономічної діяльності підприємства на його фінансові результати.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал