Міністерство соціальної політики україниPdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.61 Mb.
1   2   3
Тема 5. Самосвідомість особистості.
Завдання:
1.
Дослідіть зміст
і структуру самосвідомості особистості.
2.
Дослідіть
Я-концепцію,
Я-образ, самооцінку особистості.
3.
Вивчить механізми та шляхи розвитку самосвідомості.
4.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
5.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
6.
Ведення термінологічного словника.
20 6
Тема 6. Мотиваційна сфера особистості.
Завдання:
1.
Вивчити психологічну характеристику мотиваційної сфери особистості.
2.
Вивчить співвідношення потреб
і мотивів, властивості потреб, їх класифікацію.
3.
Дослідіть поняття
«мотив»,
«мотивація»,
«мотивування»
4.
Дослідіть умови розвитку мотивації особистості.
5.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
6.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
7.
Ведення термінологічного словника.
20 7
Тема 7. Увага.
Завдання:
1.
Вивчіть співвідношення психічної активності і уваги, діяльності і уваги.
2.
Вивчить структуру, характеристики і види уваги.
3.
Дослідіть психофізіологічні механізми функціонування уваги.
4.
Визначте можливості управління увагою.
5.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
6.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
7.
Ведення термінологічного словника.
20 8
Тема 8. Чуттєві форми пізнання дійсності: відчуття і сприйняття
Завдання:
1.
Вивчить загальні психофізіологічні механізми
20

27

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин сприймання та переробки сенсорної інформації.
2.
Дослідіть властивості і види відчуттів і сприйняття.
3.
Вивчить загальні особливості та основні закономірності відчуттів і сприйняття.
4.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
5.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
6.
Ведення термінологічного словника.
9
Тема 9. Пізнавальні процеси з функцією аналізу та абстрагування навколишнього
Завдання:
1.
Вивчить загальні характеристики пам’яті, мислення і уяви.
2.
Вивчить процеси, типи і види пам’яті, мислення і уяви.
3.
Вивчить психофізіологічні основи пам’яті, мислення і уяви.
4.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
5.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
6.
Ведення термінологічного словника.
20 10
Тема 10. Емоційно-вольова сфера особистості
Завдання:
1.
Вивчить загальні характеристики емоцій, почуттів, і волі.
2.
Вивчить процеси, типи і види емоцій, почуттів, і волі.
3.
Вивчить психофізіологічні основи емоцій, почуттів, і волі.
4.
Дослідіть психічні стани особистості.
5.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
6.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
7.
Ведення термінологічного словника.


20

28

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
11
Тема 11. Темперамент
Завдання:
1.
Дослідіть темперамент як динамічний бік поведінки.
2.
Дослідіть фізіологічні основи темпераменту.
3.
Виокремте типи темпераменту і визначте головні їх ознаки.
4.
Дослідіть роль темпераменту в індивідуальному стилі діяльності людини.
5.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
6.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
7.
Ведення термінологічного словника.


20 12
Тема 12. Здібності
Завдання:

Дослідіть здібності як умову успішного здійснення діяльності людини.

Визначте природні умови формування здібностей, види здібностей, рівні розвитку здібностей, структуру здібностей.

Визначте психологічні умови формування і розвитку здібностей.

Огляд основної та додаткової літератури по темі.

Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.

Ведення термінологічного словника.


20 13
Тема 13. Характер
Завдання:
1.
Вивчить фізіологічні основи характеру.
2.
Визначте властивості характеру, риси характеру,їх психологічну характеристику.
3.
Дослідіть історію розвитку вчення про характер.
4.
Виокремте акцентуації характеру,
їх характеристики.
5.
Дослідіть процеси формування і самовиховання характеру.
6.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
7.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
8.
Ведення термінологічного словника.
20

29

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
14
Тема 14. Діяльність як умова розвитку особистості
Завдання:
1.
Вивчить поняття діяльності, структуру діяльності, види діяльності.
2.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
3.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
4.
Ведення термінологічного словника.

20 15
Тема 15. Мова і мовлення.
Завдання:
1.
Вивчить соціально-психологічну функцію мовлення.
2.
Вивчить головні елементи і функції мови.
3.
Дослідіть мову як процес, його різновиди.
4.
Дослідіть специфіку усного та письмового мовлення.
5.
Дослідіть особливості внутрішнього мовлення.
6.
Дослідіть поняття «мовна афазія». Виокремте її різновиди.
7.
Дослідіть взаємозв’язок мовлення і мови.
8.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
9.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
10.
Ведення термінологічного словника.

20 16
Тема 16. Спілкування
Завдання:
1.
Дослідіть соціальну функцію спілкування, його механізми, засоби, функції, різновиди.
2.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
3.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
4.
Ведення термінологічного словника.

20
Разом
320
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:

30

організації самостійної навчальної діяльності;

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел;

роботи з довідковою літературою;

опрацьовування статистичної інформації;

написання рефератів з проблем курсу.
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння

31 формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі.
Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.
План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату.
Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів,

32 спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.)

33
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)

7.1. Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.
7.2. Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова
літера
прізвища
студента
Контрольна 1 Контрольна 2 Контрольна 3 Контрольна 4
Номер
питан
ня
Номер
пробле
мної
ситуац
ії
Номер
питан
ня
Номер
пробле
мної
ситуац
ії
Номер
питан
ня
Номер
пробле
мної
ситуац
ії
Номер
питан
ня
Номер
пробле
мної
ситуац
ії
А
П
1 1, 6 14 11, 14 26 17, 32 42 41, 56
Б
Р
2 2, 7 15 12, 15 27 18, 33 43 42, 57
В
С
3 3, 8 16 13, 16 28 19, 34 44 43, 58
Г
Т
4 4, 9 17 14, 11 29 20, 35 45 44, 59
Д
У
5 5, 10 18 15, 12 30 21, 36 46 45, 60
Є
Ф
6 6, 1 19 16, 13 31 22, 37 47 46, 61
Ж
Х
7 7, 2 20 11, 14 32 23, 38 48 47, 62
З
Ц
8 8, 3 21 12, 15 33 24, 39 49 48, 41
Й
Ч
9 9, 4 22 13, 16 34 25, 40 50 49, 42
І
Ш
10 10, 5 23 14, 11 35 26, 17 51 50, 43
К
Щ
11 1, 6 24 15, 12 36 27, 18 52 51, 44
Л
Ю
12 2, 7 25 16, 13 37 28, 19 53 52, 45
М
Я
13 3, 8 14 11, 14 38 29, 20 54 53, 46
Н
1 4, 9 15 12, 15 40 30, 21 55 54, 47
О
2 5, 10 16 13, 16 41 31, 22 56 55, 48 7.3. Контрольна робота з дисципліни «Загальна психологія» складається з
теоретичного питання, що потребує поглибленої відповіді та двох
проблемних ситуацій, які потрібно розрішити.
7.4. Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи.
Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.
7.5. Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим.
Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.
7.6. Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення
(наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного

34 джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

7.7. Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.
7.8. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26с.).
7.9. Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів
до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.10. Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній шкалі
Бали

за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
47 - 50

B (дуже добре)
4 (добре)
44 - 46

C (добре)
40 - 43

D (задовільно)
3 (задовільно)
35 - 39

E (достатньо)
30 - 34

FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 29

F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17

7.11. У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
7.12. Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його
робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Теоретичні питання

1.
Становлення предмета психології на різних етапах його розвитку.
2.
Основні напрямки психологічної науки.
3.
Функції психіки.

35 4.
Основні форми прояву психіки та їх взаємозв’язок.
5.
Методологічні принципи дослідження психіки.
6.
Етапи психологічного дослідження.
7.
Метод спостереження і особливості його використання у психологічному дослідженні.
8.
Експеримент як метод психології.
9.
Опитування як метод психологічного дослідження.
10.
Основні правила і вимоги до використання тестів у психології.
11.
Метод вивчення продуктів діяльності.
12.
Передумови розвитку психіки.
13.
Взаємозв’язок рівня розвитку психіки і форм поведінки тварин.
14.
Рушійні сили розвитку особистості.
15.
Головні ознаки особистості.
16.
Структура особистості.
17.
Спрямованість особистості.
18.
Групи мотивів особистості.
19.
Самооцінка та рівень домагань особистості.
20.
Чинники що зумовлюють психічний розвиток особистості
21.
Спрямованість як головний компонент особистості.
22.
Механізми розвитку самосвідомості.
23.
Самооцінка і рівень домагань як характеристики самосвідомості.
24.
Методи дослідження самооцінки і рівня домагань.
25.
“Я-концепція” як настановлення особистості. Модальності “Я”.
26.
Вплив ”Я-концепції” на можливість самореалізації особистості.
27.
Увага: фізіологічні основи, види і властивості.
28.
Роль уваги у процесі діяльності. Шляхи підтримки у процесі трудової діяльності.
29.
Сутність і закономірності чуттєвого пізнання дійсності.
30.
Властивості відчуттів.
31.
Властивості сприйняття.
32.
Характеристики процесів пам’яті.
33.
Умови підвищення ефективності пам’яті.
34.
Форми і операції мислення.
35.
Мислення як процес розв’язання задач.
36.
Мислення і мовлення.
37.
Прийоми створення образів уяви.
38.
Уява і творча діяльність людини.
39.
Емоції і почуття.
40.
Почуття і особистість.
41.
Природа і сутність поняття “воля”. Вольові якості особистості і їх формування.
42.
Типи темпераменту і їх характеристики.
43.
Темперамент і характер.
44.
Умови формування характеру.
45.
Задатки і здібності.
46.
Формування й розвиток здібностей.

36 47.
Діяльність та її структура.
48.
Формування навичок і вмінь у діяльності.
49.
Психологічна характеристика основних видів діяльності.
50.
Індивідуальні особливості розумової діяльності.
51.
Мова і головні її елементи.
52.
Поділ мови на різновиди.
53.
Мовна афазія та її різновиди.
54.
Роль спілкування в суспільному житті.
55.
Функції спілкування.
56.
Умови ефективності спілкування.
Проблемні ситуації
1.
У чому полягає головна відмінність природного експерименту від спостереження? У чому виявляються позитивні аспекти першого та другого методів?
2.
Сформулюйте головні вимоги до проведення методу бесіди та анкетування, яких необхідно дотримуватися, щоб забезпечити об’єктивність і надійність результатів дослідження.
3.
У чому полягає коректність тлумачення результатів, отриманих унаслідок застосування тестів?
4.
Які величини необхідно визначити при кількісній обробці даних дослідження і що вони характеризують?
5.
Чому елементарну чутливість вважають початковою формою власне психіки, а подразливість — лише актом відображення?
6.
Чому складну поведінку бджіл не можна назвати працею?
7.
У чому полягає якісна відмінність інтелектуальних форм поведінки вищих тварин і людини?
8.
Що може бути показником інстинктивного характеру поведінки тварини чи людини?
9.
Чому обмін сигналами, що має місце у тварин, не може ототожнюватися з мовою людини?
10.
Чи можна закономірності психіки, виявлені на тваринах, переносити на психіку людини? Чому?
11.
За якими зовнішніми проявами особистості можна судити про рівень її розвитку та суспільну свідомість.
12.
Розкрийте, в чому виявляється істотна відмінність у поглядах на джерела активності особистості представників різних психологічних теорій.
13.
Як можна психологічно обґрунтувати твердження, що інтерес постає водночас і як важливий мотив навчання, і як засіб підвищення його ефективності?
14.
Як, аналізуючи потреби особистості, можна зробити висновок про рівень її індивідуальної та суспільної свідомості?
15.
Чи є стан фрустрації закономірним наслідком завищених домагань особистості?

37 16.
В чому може виявлятися негативна та позитивна роль установок у житті людини? Чи є можливість формувати їх цілеспрямовано та як саме?
17.
Які об’єктивні та суб’єктивні чинники можуть позитивно впливти на прояви уваги особистості?
18.
Які об’єктивні та суб’єктивні чинники можуть негативно впливти на прояви уваги особистості?
19.
Чим пояснити той факт, що збільшення інтенсивності подразника в одних випадках відчувається, а в інших — ні?
20.
Чому невербальний ефект мовного спілкування — інтонації —
іноді втрачає свою експресивну функцію і як це позначається на спілкуванні?
21.
Чому в світловій рекламі світло періодично вимикається? З якою метою це роблять?
22.
Поясніть, чому відчуття є генетично первинною формою відображення дійсності.
23.
В чому виявляється і чим зумовлюється суб’єктивний характер відчуттів?
24.
Чому сприймання не можна звести до простої суми відчуттів?
Як слід розуміти твердження, що сприймання — це результат складної аналітико-синтетичної діяльності?
25.
Поясніть, яку роль відіграють рухи очей (саккадичні рухи) в складному зоровому сприйманні. Чому процес сприймання розглядають як перцептивну діяльність суб’єкта?
26.
Відомо, що один і той самий проміжок часу в різних ситуаціях сприймається неоднаково. Поясніть причини суб’єктивної оцінки часу людиною.
27.
У чому виявляється принципова відмінність мислення людини та “мислення машини”? Наведіть аргументи, які б переконливо доводили таку відмінність?
28.
У чому полягають відмінності мислення людини та мислення тварини? Що не дозволяє мисленню тварини піднестись до рівня людського мислення?
29.
Поясніть, у чому полягають головні відмінності уяви від уявлень пам’яті. За якими ознаками це можна встановити?
30.
Визначте, які прийоми створення образів уяви використані винахідником — при користуванні ним дирижабля, гідролітака; письменником — при створенні літературного персонажу; художником-карикатуристом — при створенні дружнього шаржу.
31.
З досвіду відомо, що хвилюючись, людина може забувати раніше запам’ятоване. Яке фізіологічне пояснення можна дати цьому явищу?
32.
Багато людей для кращого запам’ятовування вдаються до коротких занотувань. Чому такий прийом сприяє кращому запам'ятовуванню матеріалу?
33.
Трапляється так, що тривала робота щодо запам’ятовування

38 навчального матеріалу виявляється неефективною. Чим пояснити, що, по-перше, матеріал погано запам’ятовується, по-друге, створюється ілюзія його запам’ятовування?
34.
Чим можна пояснити, що тривале розлучення близьких людей завжди супроводжується стійкими негативними переживаннями?
35.
Чим можна пояснити, що іноді характер емоційних реакцій виявляється неадекватним об’єктивним впливам?
36.
Чому людина в горі почуває себе легше коли виплачеться?
37.
Під впливом яких чинників виявляються моральні почуття особистості?
38.
У житті трапляється так, що, прийнявши рішення, людина починає знову сумніватися в його правильності, не виконує його.
Чим пояснити виникнення таких протиріч? Про які особливості волі особистості це свідчить?
39.
В яких випадках оцінка вчинків людини може стимулювати її волю?
40.
Які прийоми роботи над собою можуть сприяти формуванню вольових якостей?
41.
Чи можна зробити висновок про темперамент особистості за яскравими, але епізодичними проявами її поведінки? В яких життєвих ситуаціях темперамент розкривається найбільш повно?
42.
Залежно від станів людини у неї можуть змінюватися темп мовлення, емоційна збудливість. Чи завжди ці особливості належать до темпераменту? Визначте ті особистості, які належать до темпераменту, та ті, що зумовлені мотиваційним чинником. За якими ознаками це можна встановити?
43.
Чи завжди індивідуально-психологічні властивості людини, що виявляються в ранньому дитинстві, зберігаються в подальшому
її житті? Чим це можна пояснити?
44.
Які поєднання рис типів темпераменту найчастіше зустрічаються? Чим це можна пояснити?
45.
Доведіть, що здібності як властивість особистості є продуктом суспільного розвитку.
46.
Чому не можна розглядати високий рівень розвитку знань, умінь і навичок особистості як найважливіший показник добрих здібностей?
47.
Які психічні якості особистості є обов’язковою умовою успішного розвитку здібностей? Розкрийте та обґрунтуйте їх.
48.
Чи можна фактичний успіх у певній діяльності розглядати як виявлення добрих здібностей до неї? Чому?
49.
Що дозволяє людині з гіршими здібностями до певної діяльності виконувати її краще, ніж здібній людині? Які психічні якості особистості роблять це можливим?
50.
Чи можливий високий рівень розвитку спеціальних здібностей в інтелектуальній сфері на тлі низького рівня розвитку загальних

39 здібностей? Який зв’язок існує між спеціальними та загальними здібностями?
51.
В чому може виявитись вплив характеру на темперамент? В якому напрямі та за яких умов цей вплив може мати місце?
52.
Які риси поведінки людини свідчать про силу її характеру?
Якими є психологічні умови формування сильного характеру?
53.
Чим пояснити, що найбільш повно характер людини виявляється в складних, критичних ситуаціях?
54.
Чи має рацію з погляду психології твердження: “Характер гартується у боротьбі”? Аргументуйте свою думку.
55.
Які об’єктивні та суб’єктивні чинники сприяють продуктивності формування навичок?
56.
У чому виявляються і чим характеризуються втома та перевтома? Як їм можна запобігти чи зменшити їх?
57.
У визначенні мовлення завжди вказується на функцію спілкування. А як це узгоджується з тим, що мовлення може бути і внутрішнім, “подумки”?
58.
Що являє собою мова як суспільно-історичне явище? Які науки, крім психології, досліджують проблеми мови і як вони співвідносяться з психологічними дослідженнями? У чому полягає специфічність гносеологічного, семантичного, лінгвістичного та психологічного аспектів цієї проблеми?
59.
За яких умов обмін інформацією набуває характер спілкування? Які причини можуть стати перешкодою у цьому процесі?
60.
Спілкуючись між собою, співрозмовники іноді не можуть дійти спільної думки щодо предмета спілкування. Визначте
імовірні причини, які можуть ускладнювати процес взаєморозуміння.
61.
В яких випадках на етапі ідентифікації в процесі сприймання людини людиною формується адекватне уявлення про її психологічні риси та особливості? Яким вимогам має задовольнити цей процес?
62.
Чим зумовлюються помилки, що можуть виникати в процесі пізнання людини людиною на етапі інтерпретації?

40
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ.
В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються:
1. Теоретико-інформаційні методи навчання:

усне логічне цілісне викладення навчального матеріалу (лекція),

діалогічно побудоване усне викладення (бесіда),

пояснення, демонстрація.
2. Практико-операційні методи навчання (практичні роботи):

вправи,

рішення завдань.
3. Пошуково-творчі методи навчання (семінарські заняття):

аналіз конкретних ситуацій (проблемних, звичайних, нетипових);

групове обговорення питання;

дискусії.
4. Методи самостійної роботи студентів:


читання (робота з підручником й іншими учбово-методичними посібниками);


конспектування,


рішення завдань і проблемних ситуацій;


творчі завдання.
Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

на семінарських заняттях запроваджуються різні навчальні технології: семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; семінар-вирішення ситуаційних вправ; семінар-розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.

41 9.
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ.
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи студентів;
- підсумкового контролю (залік, іспит).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на семінарських заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал
(презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання;
­
виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:
­

тестові завдання;
­

розрахункові завдання;
­

обговорення проблеми, дискусія;
­

аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);
­

ділові ігри (кейс-методи);
­

презентації результатів роботи;
­

інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту
(заліку) є виконання усних та письмових завдань.
На іспит (залік) виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати іспиту (заліку) студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.

42
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсумковий тест
(залік)
Сума

50Змістовний модуль 1

50
100
Т 1
Т 2
Т 3


Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсумковий тест
(іспит)
Сума

50Змістовний модуль 2

50
100
Т 4
Т 5
Т 6


Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсумковий тест
(залік)
Сума

50Змістовний модуль 3

50
100
Т 7
Т 8


Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсумковий тест
(іспит)
Сума

50Змістовний модуль 3

50
100
Т 9
Т 10


Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсумковий тест
(залік)
Сума

50Змістовний модуль 4

50
100
Т 11
Т 12
Т 13


Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсумковий тест
(іспит)
Сума

50Змістовний модуль 5

50
100
Т 14
Т 15
Т 16


Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни,робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.

43
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Загальна психологія як наука. Предмет і завдання загальної психології.

Основні напрями розвитку психології та їх стисла характеристика.

Місце загальної психології в системі психологічних наук.

Методологічні принципи загальної психології.

Принцип детермінізму у психології.

Принцип системності в загальній психології.

Принцип єдності свідомості і діяльності.

Принцип розвитку в загальній психології.

Загальна характеристика методів психології.

Загальні вимоги до організації і проведення психологічного дослідження.

Спостереження як метод психології. Можливості використання спостереження в роботі психолога.

Принципи наукового спостереження психічних явищ.

Експеримент і його використання в діяльності психолога.

Переваги і проблеми експериментального дослідження психіки.

Інтерв’ю як метод вивчення психіки.

Вимоги до проведення інтерв’ю.

Анкетування і його використання в діяльності психолога.

Вимоги до складання анкет.

Тестування як метод вивчення психіки.

Вимоги до проведення тестування.

Вивчення продуктів діяльності як метод психології.

Контент-аналіз як метод вивчення документації.

Проективні методи дослідження психіки.

Загальна характеристика методів обробки даних.

Специфіка психічного відображення дійсності.

Функції психіки.

Розвиток психіки у філогенезі.

Рівні розвитку психіки і форми поведінки тварин.

Виникнення і розвиток свідомості.

Свідоме і несвідоме.

Самосвідомість особистості: зміст і структура.

Механізми розвитку самосвідомості.

Самооцінка і рівень домагань як характеристики самосвідомості.

Методи дослідження самооцінки і рівня домагань.

“Я-концепція” як настановлення особистості. Модальності “Я”.

Вплив ”Я-концепції” на можливість самореалізації особистості.

Співвідношення понять “індивід”, “особистість”,
“індивідуальність”.

44

Поняття про особистість у психології.

Структура особистості.

Біологічне і соціальне у структурі особистості.

Стадії становлення особистості.

Методи вивчення особистості.

Рушійні сили формування і розвитку особистості.

Діяльність як умова розвитку особистості.

Активність і діяльність: порівняльний аналіз.

Основні види діяльності і їх характеристика.

Структура діяльності.

Види дій. Дії і операції.

Спілкування як умова розвитку особистості.

Структура спілкування.

Спілкування як комунікація. Вербальне і невербальне спілкування.

Спілкування як інтеракція.

Спілкування як перцепція.

Особливості спілкування у групах. Види та рівні розвитку груп.

Особистість у системі міжособистісних стосунків у групі.

Формування навичок і вмінь у діяльності.

Основні форми прояву психіки і їх взаємозв’язок.

Загальна характеристика пізнавальних процесів.

Відчуття як пізнавальний процес.

Властивості відчуттів.

Види відчуттів.

Сприймання як пізнавальний процес.

Умови розвитку чуттєвих форм пізнання дійсності.

Мислення як пізнавальний процес.

Мислення як процес розв’язання задач.

Засоби активізації мислення.

Мислення і мовлення.

Уява як специфічний пізнавальний процес.

Уява і творчість.

Пам’ять як психічний процес.

Умови підвищення ефективності пам’яті.

Увага і її властивості.

Можливості керування увагою.

Емоції і почуття.

Засоби керування емоціями.

Воля як регуляція психічної активності людини.

Структура вольового акту.

Вольові якості особистості та їх розвиток.

Типи темпераменту та їх характеристика.

Темперамент і продуктивність діяльності людини.

45

Здібності і їх вплив на успішність діяльності.

Загальні і спеціальні здібності і їх характеристика.

Умови розвитку здібностей.

Спрямованість як провідний компонент особистості.

Мотив і мотивація.

Потреби як джерело активності особистості. Види потреб.

Загальна характеристика психічних станів.

Стрес і шляхи його подолання.

Характер: сутність і структура.

Темперамент і характер.

Умови становлення і розвитку характеру.

46
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова
1.
Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. /
Б. Г.Ананьев— 2-е изд. — СПб: Питер, 2001. — 263 с.
2.
Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. / А. Анастази,
С. Урбина — СПб: Питер, 2001.
3.
Асмолов А. Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии: Учеб. пособие. / А. Г. Асмолов — М.:
Смысл, 2002. – 480 с.
4.
Асмолов А. Г. Психология личности. / А. Г. Асмолов— М.: Изд-во
МГУ, 1990. — 367 с.
5.
Бондарчук О. І., Туриніна О. Л. Загальна психологія. / О. І. Бондарчук,
О. Л. Туриніна— К.: Логос, 2004. — 140 с.
6.
Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. /
Л. Ф. Бурлачук — 3-е изд. — СПб.: Питер, 2007. — 688 с.
7.
Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии: Информ.- метод. пособие к курсу “Психология человека”. / М. В. Гамезо,
И. А. Домашенко — М.: Пед. общество России, 2001. — 367 с.
8.
Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. /
Ю. Б. Гиппенрейтер— М.: ЧеРо, “Юрайт”, 2001. — 336 с.
9.
Грановская
Р.
М.
Элементы практической психологии.
/
Р. М.Грановская — СПб.: Питер, 2004
10.
Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. /
Д. С. Горбатов — М.: Изд. дом “БАХРАХ”, 2006. — 172 с.
11.
Гриншпун И. Б. Введение в психологию: Учеб. пособие. /
И. Б. Гриншпун — М.: Междунар. пед. акад., 1994. — 152 с.
12.
Еникеев М. И. Общая и социальная психология: Энциклопедия. /
М. И. Еникеев — М.: ПРИОР, 2002. — 560 с.
13.
Загальна психологія: Навч. посіб. / О. Скрипченко, Л. Долинська,
З. Огороднійчук та ін. — К.: А. П. Н., 1999. — 461 с.
14.
Изард К. Э. Психология эмоций: Пер. с англ. / К. Э. Изард— СПб.:
Питер, 2000. — 464 с.
15.
Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. / Е. П. Ильин — СПб.: Питер, 2001
— 512 с.
16.
Ильин Е. П. Психология воли. / Е. П. Ильин — СПб.: Питер, 2000. —
512 с.
17.
Кон И. С. В поисках себя: личность и ее самосознание. / И. С. Кон —
М.: Политиздат, 1984. — 335 с.
18.
Костюк Г. С. Избранные психологические труды. / Г. С. Костюк— М.:
Педагогика, 1988. — 301 с.
19.
Крыжановская Л. М. Психология мышления: Монография. / Л. М.
Крыжановская — М.: Психолог, 1996. — - 344 с.
20.
Краткий психологический словарь / Под общ. ред А. В. Петровского,
М. Г. Ярошевского. — М.: Политиздат, 1985. — 431 с.

47 21.
Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: в 2 т. /
А. Н. Леонтьев— М.: Педагогика, 1983. — Т. 1. — 311 с.; Т. 2 — 318 с.
22.
Ломов Б. Ф. Системность в психологии: Избр. психол. тр. /
Б. Ф. Ломов— М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: МОДЭК, 1996. —
384 с.
23.
Лурия А. Р. Язык и сознание. — 2-е изд. / А. Р. Лурия— М.: Изд-во
МГУ, 1998. — 127 с.
24.
Маклаков А. Г. Общая психология: Учеб. для вузов. / А. Г. Маклаков —
СПб.: Питер, 2006. — 583 с.
25.
Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: У 2 т. /
С. Д. Максименко — К.: Форум, 2002. — Т.1. — 319 с.; Т.2. — 335 с.
26.
Максименко С. Д. Загальна психологія. / С. Д. Максименко — Вінниця:
Нова книга, 2004. — 701 с.
27.
Мерлин В. С. Психология индивидуальности: Избр. психол. тр. /
В. С. Мерлин— М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: МОДЭК, 1996.
— 446 с.
28.
М’ясоїд П. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посіб. /
П. М’ясоїд — К.: Вища шк., 1998. — 184 с.
29.
Немов Р. С. Психология: В 3 кн. — 2-е изд. / Р. С. Немов — М.:
Просвещение; Владос, 1995. — Кн. 1. — 576 с.
30.
Общая психология: Учебник / Ред. С. Д. Максименко. — М.: Рефл.- бук; К.: Ваклер,1999. — 542 с.
31.
Общая психология: Учеб. пособие / Под ред. В. В. Богословско- го,
А. Г. Ковалева, А. А. Степанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.:
Просвещение, 1981. — 381 с.
32.
Основи психології: Підручник / За ред О. В. Киричука, В. А. Роменця.
— К.: Либідь, 1995. — 632 с.
33.
Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психо- логии /
Под ред А. А. Крылова, С. А. Маничева. — СПб.: Питер, 2004. — 560с.
34.
Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост.
35.
Л. В. Куликов. — СПб.: Питер, 2000. — 480 с.
36.
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. / С. Л. Рубинштейн—
СПб.: Питер, 2000. — 712 с.
37.
Семиченко В. А. Психология эмоций: Модульный курс (лекции, практические занятия, занятия для самостоятельной работы для преподавателей и студентов). / В. А. Семиченко — К.: Магистр-S, 1999
— 128 с.
38.
Семиченко В. А. Психические состояния: Модульный курс (лекции, практические занятия, занятия для самостоятельной работы для преподавателей и студентов)./ В. А. Семиченко — К.: Магистр-S, 1999
— 128 с.
39.
Столин В. В. Самосознание личности. / В. В. Столин— М.: Изд-во
МГУ, 1983. — 286 с.
40.
Хьелл Л., Зиглер К. Теории личности. — 3-е изд. / Л. Хьелл, К. Зиглер
— СПб.: Питер, 2007. — 607 с.
41.
Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека. —

48 2-е изд. / В. Д. Шадриков— М.: Логос, 1996 — 320 с.
Допоміжна

42.
Варій М. Й. Загальна психологія. – 2-ге вид., випр. і доп. / М. Й. Варій–
К.: Центр учбової літератури, 2007.
43.
Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. 2-ге вид. – Вінниця:
Нова Книга, 2004.
44.
Загальна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В.
Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005.
45.
М’ясоїд П. А. Загальна психологія. – 3-те вид., випр. / П. А. М’ясоїд –
К.: Вища школа, 2004.
46.
Партико Т. Б. Загальна психологія. / Т. Б. Партико – К.: Видавничий
Дім «Ін Юре», 2008.
47.
Партико Т. Б. Кредитно-модульний курс „Загальна психологія”.
Методичні рекомендації для студентів І курсу спеціальності
„Психологія ” (денна форма навчання). / Т. Б. Партико – Львів, ЛНУ,
2007. – 35 с.
48.
Партико Т. Б. Методичні матеріали для вивчення курсу “Загальна психологія” (розділ “Вступ”). Для студентів І курсу напряму підготовки “Психологія” (заочна форма навчання)./ Т. Б. Партико –
Львів, ЛНУ, 2008. – 30 с.
49.
Партико Т. Б. Курс загальної психології. / Т. Б. Партико – Львів:
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002.
50.
Партико Т. Б. Методичні матеріали для вивчення курсу “Загальна психологія” (розділ “Вступ”). Для студентів І курсу напряму підготовки “Психологія” (заочна форма навчання). / Т. Б. Партико –
Львів, ЛНУ, 2008. – 30 с.
51.
Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова.
2-е изд. – М.: Педагогика-Пресс, 1997.
52.
Психология. Словарь / Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского.
2-е изд. – М.: Политиздат, 1990.
53.
Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К.: Вища школа, 1982.
54.
Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Голован. – Минск:
Харвест, 1997.
Інформаційні ресурси
55.
http://lection.com.ua/psychology/optp/mizhosobistisni-stosunki-spilkuvannya-osnovi- psihologiyi-ta-pedagogiki
56.
http://www.info-library.com.ua/books-book-113.html
57.
http://www.koob.ru/common_psychology/
58.
http://all-psychology.ru/
59.
http://www.student-works.com.ua/kursovi/other/655.html

49
ЗМІСТ

1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
4 3. Програма навчальної дисципліни
9 4. Структура навчальної дисципліни
15 5. Теми семінарських занять
17 6. Самостійна робота
24 7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
33 8. Методи навчання
40 9. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення
41 42 42 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
43 13. Рекомендована література
46
Зміст
49


50
Навчально-методичне видання


Колесникова Валентина Федорівна


Робоча програма навчальної дисципліни

«Загальна психологія»
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір В.Ф. Колесникова
Підписано до друку ..................2013 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 2,04.
Тираж 20 прим. Зам. № _____
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85

Document Outline

  • “Затверджую”
  • Ректор ________________ Могильний О.М.
  • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал