Міністерство соціальної політики україниPdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.61 Mb.
1   2   3
Тема 12. Здібності.
Здібності як умова успішного здійснення діяльності. Природні передумови формування здібностей (задатки). Види здібностей. Рівні розвитку здібностей (обдарованість, майстерність, талант, геніальність).
Рівні виявлення здібностей (репродуктивний, творчий). Структура здібностей (знання, вміння, навички). Психологічні умови формування і розвитку здібностей.
Тема 13. Характер.

Характер. Фізіологічна основа характеру. Властивості характеру
(повнота, цілісність, визначеність, сила). Риси характеру (інтелектуальні, емоційні, вольові). Психологічна характеристика рис характеру. Історія розвитку вчення про характер. Акцентуації характеру. Формування і самовиховання характеру.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. ОСОБИСТІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ТА
СПІЛКУВАННІ
Тема 14. Діяльність як умова розвитку особистості
Діяльність як цілеспрямована і усвідомлена активність особистості.
Загальне поняття діяльності. Структура діяльності: цілі, мотиви, дії. Дії і операції. Складові і засоби дій. Уміння й навички. Процес утворення та умови успішного формування навички. Звички. Види діяльності: праця, спілкування, гра.

14
Тема 15. Мова і мовлення.
Мова. Соціально-психологічна функція мовлення. Фізіологічна природа слова. Елементи мови (словниковий склад, граматична будова).
Функції мови (сигніфікативна, вираження змісту предмета інформації).
Мовлення. Функції мовлення. Різновиди мовлення.
Тема 16. Спілкування.
Спілкування. Соціальна функція спілкування. Механізм спілкування.
Засоби спілкування (вербальні, невербальні). Функції спілкування
(комунікативна, інтерактивна, перцептивна). Різновиди спілкування: залежно від контингенту учасників (міжособистісне, особистісно-групове, між групове), за тривалістю (короткочасне, довготривале) за включеністю
(опосередковане, неопосередковане), за завершеністю (завершене, незавершене).

15
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИНазва змістовних модулів,
тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усього

в тому числі
Лекції
Прак-
тичні
Семі-
нарські
СРС
Індивід.
робота

648
46
-
20

320
262


Модуль 1


Змістовий модуль І. Методологічні основи загальної психології


Тема 1. Психологія як наука.
Предмет, завдання,напрямки і категорії загальної психології
23 2
-
1 20
-

Тема 2. Принципи і методи загальної психології. Основні методи психологічного дослідження
23 2
-
1 20
-

Тема 3. Виникнення і розвиток психіки
24 4
-
-
20
-

Разом за змістовним модулем 1

70
8
-
2
60
-


Семестровий підсумковий контроль — залікЗмістовний модуль 2. Особистість як категорія загальної психології


Тема 4. Проблема особистості в психології
23 3
-
-
20
-

Тема 5. Самосвідомість особистості
24 2
-
2 20
-

Тема 6. Мотиваційна сфера особистості
25 3
-
2 20
-

Разом за змістовним модулем 2

72
8
-
4
60
-


Семестровий підсумковий контроль — іспитЗмістовний модуль 3. Психічні процеси і стани особистості


Тема 7. Увага
24 3
-
1 20
-

Тема 8. Чуттєві форми пізнання дійсності: відчуття і сприйняття
26 4
-
2 20
-


Семестровий підсумковий контроль — залік


Тема 9. Пізнавальні процеси з функцією аналізу та абстрагування навколишнього
25 3
-
2 20
-

Тема 10. Емоційно-вольова сфера особистості
25 3
-
2 20
-

Разом за змістовним модулем 3

100
13
-
7
80
-


Семестровий підсумковий контроль — іспит16

Змістовий модуль 4. Індивідуально-типологічні властивості особистості


Тема 11. Темперамент
24 3
-
1 20
-

Тема 12. Здібності
24 3
-
1 20
-

Тема 13. Характер
24 3
-
1 20
-

Разом за змістовним модулем 4

72
9
-
3

60
-

Семестровий підсумковий контроль — залік


Змістовний модуль 5. Особистість у діяльності та спілкуванні


Тема 14. Діяльність як умова розвитку особистості
25 3
-
2 20
-

Тема 15 .Мова і мовлення
22 2
-
-
20
-

Тема 16 .Спілкування
25 3
-
2 20
-

Разом за змістовним модулем 5

72
8
-
4
60
-
Усього годин за модулем 1:
386
46
-
20
320
-
Модуль 2
ІНДЗ

-
-
-
-

262
Усього годин:
648
46
-
20
320

262
Семестровий підсумковий контроль — іспит

17
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1-2. Психологія як наука. Предмет, завдання,напрямки і категорії
загальної психології. Принципи і методи загальної психології. Основні
методи психологічного дослідження

Семінарське заняття:
1.
Предмет та завдання сучасної психології.
2.
Головні принципи наукового вивчення психіки.
3.
Головні закономірності психічної діяльності.
4.
Еволюція психічної діяльності. Походження психіки. Проблема природи психіки.
5.
Функції психіки.
6.
Класифікація психологічних методів.
7.
Метод наукового дослідження.
8.
Головні методи психології.
9.
Додаткові методи психології.
10.
Суть методу експерименту.
11.
Суть методу тестів.
12.
Суть методу соціометрії.
13.
Кількісний і якісний аналіз результатів дослідження.
Література:
[3; 7; 8; 11–13; 20–25; 27–30; 38; 40].

Тема 5. Самосвідомість особистості

Семінарське заняття:
1.
Вивчення свідомості людини у провідних психологічних течіях початку ХХ ст.: біхевіоризмі, психоаналізі та гештальтпсихології.
2.
Дайте загальну характеристику індивідуальної свідомості людини.
3.
Структура індивідуальної свідомості людини.
4.
Порівняйте означення індивідуальної свідомості та психіки людини.
5.
Поясніть на прикладах особливості індивідуальної свідомості людини.
6.
Дискусія: “Чи тваринам може бути властива свідомість?”
7.
Чим предметна свідомість відрізняється від самосвідомості людини?
8.
Основні функції самосвідомості людини.
9.
Психічне відображення. Еволюція психіки.
10.
Стани свідомості. Змінені стани свідомості.
11.
Які життєві ситуації ведуть до неприйняття самого себе?
12.
Як Ви розумієте самоконтроль? Чи він піддається тренуванню?
13.
Який найкоротший шлях до самовдосконалення?


Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37; 38].
Тема 6. Мотиваційна сфера особистості

18

Семінарське заняття:
1.
Сутність понять „мотив” та „мотивація”.
2.
Функції мотивації.
3.
Зміст понять „потреби”, „мотиви”, „цілі діяльності”.
4.
Мотиваційні властивості особистості, як вони формуються.
5.
Класифікація мотивів діяльності особистості.
6.
Сутність основних теорій мотивації?
7.
Основні причини виникнення та розвитку мотивації девіантної поведінки.


Практичне заняття (вивчається самостійно):
Психодіагностика ціннісних орієнтацій (опитувач термінальних цінностей
(ОТеЦ) І.Г. Сеніна)


Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37; 38
]
Тема 7. Увага
Семінарське заняття:
1.
Фізіологічний механізм уваги.
2.
Осередок оптимального збудження.
3.
Домінанта.
4.
Джерело уваги особистості в її діяльності.
5.
Погляди психологів на природу уваги.
6.
Структура уваги.
7.
Механізм відволікання то розсіяності уваги.
8.
Увага і діяльність людини.
Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37; 38
]Тема 8. Чуттєві форми пізнання дійсності: відчуття і сприйняття
Семінарське заняття:
1.
Особливість відчуттів як чуттєвої форми відображення дійсності.
2.
Принципи поділу відчуттів на різновиди.
3.
Головні властивості відчуттів.
4.
Головні пороги чутливості.
5.
Компенсаторні можливості відчуттів.
6.
Сенсибілізація відчуттів. Її механізми.
7.
Синестезія відчуттів.
8.
Адекватний подразник.
9.
Адаптація відчуттів. Її механізми.
10.
Відчуття і діяльність.
11.
Індивідуальні можливості у відчуттях людини.
12.
Спільне і відмінне між сприйманням і відчуттям.
13.
Загальні властивості сприймань.
14.
Структурність сприймання. Її механізми.
15.
Константність сприймання. Її механізми.

19 16.
Апперцепція в процесах сприймання.
17.
Попередній досвід і сприймання.
18.
Об’єктивні умови сприймання.
19.
Суб’єктивні умови сприймання.
20.
Ілюзія у сприйманні. Її механізм.
21.
Спостереження.
22.
Спостережливість. Професійна спостережливість.
Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37; 38
]
Тема 9. Пізнавальні процеси з функцією аналізу та абстрагування
навколишнього
Семінарське заняття:
1.
Найважливіші особливості пам’яті як пізнавального процесу.
2.
Роль пам’яті в психічному житті людини.
3.
Природа асоціацій, їх значення в процесах пам’яті.
4.
Принципи поділу пам’яті на різновиди.
5.
Головні умови продуктивного запам’ятовування.
6.
Явище ремінісценції.
7.
Головна відмінність образів та уявлень пам’яті від образів сприймань.
8.
Індивідуальні відмінності пам’яті.
9.
Специфічні особливості мислення як вищої форми пізнавальної діяльності.
10.
Відмінність абстрактного пізнання дійсності від чуттєвого.
11.
Особливості опосередкованого способу пізнання дійсності.
12.
Об’єкти мисленнєвого пізнання дійсності.
13.
Поняття і уявлення як форми пізнання дійсності.
14.
Проблемна ситуація та мислитель не завдання.
15.
Головні етапи процесу розв’язання мислительного завдання.
16.
Різновиди мислення.
17.
Специфічність відображення дійсності в процесах уяви.
18.
Діяльність людської уяви.
19.
Образи репродуктивної та продуктивної уяви.
20.
Особливості мрії як різновиду творчої уяви.
21.
Зв'язок процесів чуттєвого пізнання мислення з уявою.
22.
Механізми впливу образів уяви на фізіологічні процеси людини.
23.
Зв'язок уяви з емоційно-вольовою сферою особистості.


Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37; 38
]
Тема 10. Емоційно-вольова сфера особистості
Семінарське заняття:
1.
Відображення дійсності у почуттях.
2.
Відмінність між емоціями та почуттями.

20 3.
Ознаки стану емоційного збудження.
4.
Об’єктивні та суб’єктивні чинники, що впливають на настрій.
5.
Головні ознаки афекту.
6.
Ознаки, що характеризують пристрасті як форму переживання почуттів.
7.
Відмінність емоцій людини від емоцій тварин.
8.
Головні функції волі.
9.
Вольове зусилля. Чинники, якими воно викликається.
10.
Сила волі.
11.
Боротьба мотивів. Причини, що викликають боротьбу мотивів.
12.
Процес прийняття людиною рішення.
13.
Розвиток волі людини.
14.
Слабкість волі. Її причини.
Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37; 38
]
Тема 11-13. Темперамент, здібності, характер.
Семінарське заняття:
1.
Характеристика темпераменту.
2.
Поділ темпераменту на типи (за І.І. Павловим).
3.
Особливості поведінки екстраверта.
4.
Особливості поведінки інтроверта.
5.
Вплив темпераменту на формування рис особистості.
6.
Вихованість темпераменту.
7.
Головні компоненти здібностей.
8.
Зв'язок здібностей та задатків.
9.
Психічні властивості людини і розвиток її здібностей.
10.
Якісні відмінності в здібностях людей.
11.
Показник добрих здібностей.
12.
Розвиток здібностей особистості.. Вирішальна умова розвитку здібностей.
13.
Риси особистості, що поєднуються в характер.
14.
Структура характеру.
15.
Типові і нетипові риси характеру.
16.
Природні та соціальні чинники характеру.
17.
Механізм формування властивостей характеру.
18.
Зв'язок між характером і темпераментом.
19.
Умови формування характеру.
Практичне заняття (вивчається самостійно):


1.
97 студентів оцінювали одне одного і себе відносно наявності негативних рис, таких як заздрість, впертість, неохайність. Багато хто з опитуваних, у кого, за оцінкою їх товаришів, ці риси були дуже виражені, виявили малу проникливість відносно себе. Вони вважали, що перераховані риси їм не характерні і приписували їх

21
іншим. Вкажіть, який психологічний захист діє в цьому випадку. В чому його сутність?
2.
Студент «провалився» на екзамені і пояснює це тим, що «питання не відноситься до заданого курсу», бізнесмен не соромиться шахраювати з податками, бо, як він вважає «бюрократи в уряді даремно витратять зароблені тяжкою працею гроші», а також тому, що «всі так роблять». Укажіть, який психологічний захист діє в цих випадках? У чому його сутність та які функції?
3.
До 9 класу прийшов новий вчитель, якому відразу вдалося завоювати повагу учнів. Тільки один школяр, що був неформальним лідером, «випробував» вчителя. З цих ситуацій вчитель виходив вдало та гідно. Через деякий час, хлопець, не усвідомлюючи мотивів, став одягатися як вчитель, наслідувати його манеру розмови тощо. Вкажіть, який психологічний захист діє в цьому випадку.
В чому його сутність?
Проаналізуйте, коли «включаються» психологічні механізми захисту. Виберіть будь-які два захисти, проаналізуйте їх дію у
Вашому житті.
4.
Візьміть аркуш паперу та напишіть на ньому в стовпчик цифри від 1 до 15 і п’ятнадцять разів дайте письмово відповідь на питання: «Хто я». Напишіть 15 різних відповідей, які Ви нібито даєте самому собі.
Пишіть їх в тому порядку, в якому вони спадають Вам на думку.
Проаналізуйте власний список. Відповіді можуть включати в себе як об’єктивні, так і суб’єктивні характеристики. Об’єктивні — це віднесення себе до певної групи, визначення статусу, суспільних ролей, функцій. Суб’єктивні — це характеристики, які пов’язані з рисами, якостями, станами особистості.
Прикладами першої категорії є характеристики себе, як «студент»,
«дівчина», «дружина», «православний», «вивчаючий економіку» тощо. Прикладами суб’єктивних категорій є такі, як «добрий»,
«втомлений», «дуже добрий чоловік», «спокійний», «розумний студент», «лінивий» тощо. Яких характеристик у Вас представлено більше? Які з них Ви поставили на перше місце? Які — на останнє?
Які для Вас є більш значимими? Що Вас задовольняє з того, що Ви написали? Що Ви хотіли б змінити?


Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37; 38].

Тема 14. Діяльність як умова розвитку особистості.
Семінарське заняття:
1.
Поясніть, яку роль відіграє гра в діяльності людини і чи потрібні дорослим ігри.
2.
Назвіть критерії результативної діяльності.
3.
Поясніть, який вид чи тип діяльності найбільшою мірою впливає

22 на пізнання людиною світу, її самореалізацію та вдосконалення.
4.
Вкажіть, у чому полягає досвід особистості і як він впливає на результативність діяльності?
5.
Обґрунтуйте, як співвідносяться зовнішня та внутрішня
(психічна) діяльність? У чому полягає суть інтеріоризації та екстеріоризації, наведіть приклади.
6.
Проаналізуйте, що таке репродуктивна, творча праця, праця за алгоритмом.
Практичне заняття (вивчається самостійно):
Обґрунтуйте, як впливають індивідуально-психологічні властивості особистості на процес та результат діяльності (на прикладі професії економіста чи тієї професії, якою Ви займаєтесь): а) заповніть таблицю:
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ
СУБ’ЄКТА ДІЯЛЬНОСТІ
Характеристика професії: назва, умови, функції
Характеристика типу темпераменту, який найкраще відповідає вимогам професії

___________________________.
___________________________.
1. _________________________________.
2. _________________________________.
____________________________________ б) проаналізуйте, як сприяють знання темпераменту професійній реалізації особистості.Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37–39].
Тема 16. Спілкування.
Семінарське заняття:
1.
Структура процесу спілкування.
2.
Засоби спілкування.
3.
Види спілкування.
4.
Стилі спілкування.
5.
Бар’єри в спілкуванні.
6.
Механізми сприйняття (ідентифікація, емпатія, стериотипізація).


Практичне заняття (вивчається самостійно):
Як Ви думаєте, яким чином впливає Ваше вміння спілкуватися на Вашу успішну професійну реалізацію?
Визначить, та запишіть за ступенем значущості комунікативні навички, які необхідно мати викладачу та економісту.

23
Проілюструйте з власного досвіду, що таке психологічна сумісність — несумісність? Яке значення їх у процесі спілкування?
Залежно від того, наскільки яскраво проявляються стосунки, розрізняють такі види спілкування (за Б. Ломовим) (заповніть таблицю)
:
№ п/п
Види спілкування
Характеристика, зміст
1 ...............................................
Яскраво виражені суспільні стосунки (лекція, промова, виступ на мітингу)
2 ...............................................
Чітко виражені стосунки, спричинені сумісною діяльністю: в процесі роботи, в навчанні
3 ............................................... Спілкування однієї людини з іншою
Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37–39].


24
6. САМОСТІЙНА РОБОТА

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1
Тема 1. Психологія як наука. Предмет, завдання, напрямки
і категорії загальної психології
Завдання:
1.
Дослідити групи психічних явищ.
2.
Визначте головне завдання психології як науки.
3.
Визначте методологічні принципи наукового вивчення психічних явищ.
4.
Визначте органи психічної діяльності людини.
5.
Дослідіть виникнення психічної діяльності.
6.
Визначте головні функції психіки.
7.
Дослідіть основні напрями психологічної науки
8.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
9.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
10.
Ведення термінологічного словника.
20 2
Тема 2. Принципи і методи загальної психології. Основні методи психологічного дослідження
Завдання:
1.
Вивчити основні методи психологічного дослідження. Їх застосування. Позитивні аспекти тих чи інших методів.
2.
Сформулюйте головні вимоги до проведення методу бесіди та анкетування.
3.
Дослідіть, у чому полягає коректність тлумачень результатів, отриманих унаслідок застосування тестів.
4.
Дослідіть, які величини необхідно визначити при кількісній обробці даних дослідження і що вони характеризують.
5.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
6.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
7.
Ведення термінологічного словника.
20 3
Тема 3. Виникнення і розвиток психіки
Завдання:
1.
Вивчити суть сигнальної ролі психіки.
2.
Здатність до відображення як атрибут живої матерії.
3.
Вивчить послідовність етапів розвитку нервової системи.
4.
Вивчить послідовність етапів розвитку психіки.
5.
Дослідіть взаємозв’язок між розвитком психіки і
20

25

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин середовищем та умовами життя.
6.
Дослідіть роль праці у виникненні людської свідомості.
7.
Дослідіть роль мови у розвитку людської свідомості.
8.
Дослідіть спільне і відмінне в психічній діяльності тварин і людини.
9.
Виокремте ознаки людської свідомості.
10.
Визначте умови розвитку людської свідомості.
11.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
12.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
13.
Ведення термінологічного словника.
4
Тема 4. Проблема особистості в психології
Завдання:
1.
Виокремте головні ознаки особистості.
2.
Визначте суспільну сутність особистості.
3.
Визначте, що в особистості зумовлене її біологічною природою.
4.
Визначте прояви біологічного в життєдіяльності особистості.
5.
Дослідіть співвідношення понять «особистість» та
«індивідуальність»
6.
Визначте суть теорії активності З. Фрейда.
7.
Визначте фундаментальний рушій людської активності.
8.
Дослідіть поняття «спрямованість особистості».
9.
Виокремте головні групи мотивів особистості
10.
Визначте, як поділяються цілі особистості.
11.
Дослідіть взаємозв’язок самооцінки особистості та рівня її домагань.
12.
Дослідіть джерело і рушійну силу розвитку особистості.
13.
Дослідіть чинники, що зумовлюють психічний розвиток особистості.
14.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
15.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
16.
Ведення термінологічного словника.
20

26

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
5


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал