Міністерство соціальної політики україни \Скачати 353.97 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації08.01.2017
Розмір353.97 Kb.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

\

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Кафедра соціології та соціально - гуманітарних дисциплін
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор _______________________ Могильний О.М.
«________» __________________________ 2013 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ВГП 6. ПОЛІТОЛОГІЯ

ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030505 «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»
Київ – 2013

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для студентів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці».
22 травня 2013 р.- 33 с.
Розробник програми: доктор історичних наук, професор Кучменко Е.М.
Рецензенти:
Лукашевич М. П., доктор філософських наук, професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Козир А.В., доктор педагогічних наук, професор Національного педагогічного університету ім.. М.П. Драгоманова
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін
Протокол №______ від _____ 2013 р.

Завідувач кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін

__________________ Лукашевич М.П.
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Протокол №______ від _____ 2013 р.«Погоджено»

Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу
відділу
_____________ М.Руженський _______________ В.Куляша


©Кучменко Е.М., 2013
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2013.

3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний
рівень
Характеристика
навчальної дисципліни
денна
форма
навчання
заочна
форма
навчання
Кількість кредитів 2
Галузь знань: 0305
“Економіка та підприємництво”
Нормативна
Модулів 3
Напрям підготовки:
6.030505
“Управління персоналом та економіка праці”
Рік підготовки
Змістовних модулів- 4

2 -й
Індивідуальне науково-дослідне завдання
(контрольна робота)
Семестр
Загальна кількість годин - 72

3-й
Лекції
Тижневих годин для заочної форми навчання: аудиторних - самостійної роботи студента -
Освітньо- кваліфікаційний рівень: бакалавр

6 год.
Практичні, семінарські
2 год.
Лабораторні

Самостійна робота
64 год.
Індивідуальні завдання:
(контрольна робота)
Вид контролю: залік
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – для заочної форми навчання – 12,5%

4
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:
Мета дисципліни: викладання навчальної дисципліни «Політологія» є надання студентам системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, політичних процесів і специфічних особливостей формування політології як науки; розкрити механізм політичної влади; вивчити структуру, функції та закономірності розвитку політичної системи суспільства; поглибити знання про суть і функції держави, політичних партій та громадських організацій і рухів; формувати політичну культуру та активну громадянську позицію; набуття студентами навичок практичного використання знань з «Політології» у повсякденному житті та у роботі.
Завданнями вивчення дисципліни є:
- розуміння сутності формування політичної думки ;
- вивчення етапів та особливостей розвитку політичної думки;
- усвідомлення необхідності знань з «Політології» для розуміння сучасних реалій розвитку внутрішньої і зовнішньої політики та світових глобальних процесів;
- проведення політологічного аналізу сучасних політичних процесів в
Україні і світі.
У результаті вивчення начальної дисципліни «Політологія» студенти набувають таких компетентностей:
Загальні вміння (компетентності):

Інструментальні компетентності:


- здатність до аналізу концептуальних засад з основ «Політології»;
- здатність до організації і планування аналітичної діяльності під час вивчення особливостей розвитку політології як науки;
- знання і уміння оперувати політологічними категоріями та поняттями в сфері формування поліичних та загальноцивілізаційних цінностей;
- усне спілкування українською мовою у процесі дискусії;
- знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами;
- елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел, робота у Microsoft Office
PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією);
- навики уміння заходити та аналізувати інформацію з різних джерел;
- навички формування власної думки щодо проблем етногенезу політологічного вчення, політичних новацій та особливостей розвитку політичної культури.
Міжособистісні компетентності:

- уміння працювати в команді;
- здатність до критики та самокритики під час дискусії;

5
- уміння донести інформації, ідеї, проблеми, власну думку в галузі знання
історії політичної думки та політологічних засад в контексті своєї професійної діяльності;
- навики та уміння формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції, думки під час дискусії;
- етичні зобов’язання при опануванні до виступів доповідачів;
- уміння проявляти толерантне ставлення;
- уміння критично оцінювати політичні явища, форми, методи, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання.
Системні компетентності:


- здатність застосовувати знання на практиці;
- здатність до навчання;
- критично мислити і генерувати креатині ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
- здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії;
- турбота про якість доповіді та презентації;
- бажання досягти успіху при обговоренні теми доповідей з презентацією;
- здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності із застосуванням набутих навичок і знань з історії культури;
- уміння реалізовувати на практиці набуті знання з політології під час професійної діяльності;
- здатність дослідити ґенезу формування політичної думки та політичної культури;
- розуміти основні події в галузі внутрішньої та зовнішньої політики
України;
- застосовувати методи оцінювання різноманітних політичних подій в повсякденному житті.
Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)

-

оволодівати науковою методологією та фактологічним матеріалом з курсу «Політологія»,
-

проводити політологічні дослідження;
-

студент повинен володіти понятійно - категоріалним апаратом;
-

оперувати теоретичним і фактичним матеріалом з курсу “Політолоігя”;
-

об’єктивно і неупереджено аналізувати та пояснювати сутність політичних явищ та політичного процесу як в Україні, так і закордону політику;
-

пояснювати закономірності розвитку політологічної думки в історико- порівняльному вимірах;
-

використовувати знання з політології в аналізі сучасних політичних процесів в Україні;

6
-

застосовувати методи політологічних досліджень;
-

використовувати зразки української та зарубіжної політичної думки як засіб гуманітаризації навчального процесу;
-

уміти користуватися категоріальним апаратом;
-

уміти головну увагу приділяти подіям та політичним феноменам загальнолюдського значення;
-

оцінювати результати власної діяльності в контексті політичної освіти та історико-політичної спадщини України;
-

за результатами аналізу політичних процесів в Україні та політичних світових процесів за допомогою зіставлення та порівняння приймати професійні рішення, адекватні ідеям гуманізму.
-

застосовувати сучасні підходи щодо теоретичних проблем політології, життєво-ціннісних орієнтацій української політики у вихованні та формуванні національного менталітету та загальнолюдських цінностей;
-

використовувати зразки політичної думки як засобів гуманітаризації навчального процесу.

7
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль 1. Політологія в світі політики: аналіз та синтез.

Тема 1. Політологія як відкрита система знань

Предмет і специфіка політології. Структура політології. Методи і функції політології. Система категорій політології. Принципи політології. Функції політології. Закони та закономірності розвитку політичної науки: основні, специфічні та одиничні. Становлення політології. Повсякденне знання як узагальнення безпосереднього досвіду. Політичні вчення. Теоретичні дослідження.
Тема 2. Геополітичні виміри політології.

Геополітика як галузь політології. Планетарний дуалізм Суші і Моря.
Джерела геополітики. Категорії та функції геополітики. Сутність предмету геополітики. Джерела геополітики. Світоглядні функції геополітики. Базові категорії геополітики. Методи геополітики.
Тема 3. Політична традиція: аналіз та синтез.

Політична традиція: політична думка Стародавнього Сходу. Антична політична традиція.
Політична традиція: західноєвропейська думка середньовіччя. Політична традиція і політичні теорії епохи Відродження.
Політична думка Нового часу. Політичні вчення ХІХ- поч. ХХІ ст.. Розвиток політичної думки в Україні.

Змістовний модуль 2. Політичні артефакти та реальні політичні відносини.

Тема 4. Політика.

Політична діяльність як специфічна діяльність людей. Основні види політичної діяльності. Функції політики у суспільстві. Інтерпретація терміну
«політика». Властивості політики. Політична реальність як світ об’єктивованих артефактів. Поняття політики: теоретичні підходи. Інтерпретації політики: сутність і смисл. Функціональна інтерпретація політики. Поведінкові і психологічні інтерпретації політики. Технократичні інтерпретації політики. Два підходи в трактуванні співвідношення моралі і політики.
Тема 5. Політична влада.

Політична влада: поняття, структура, форми, функції. Легітимність політичної влади. Формування політичної влади. Інтерпретація структури

8 політичної влади. Характерні ознаки політичної влади. Типи легітимності політичної влади.
Тема 6. Політична система суспільства.

Аналіз політичної системи суспільства. Структура. Функції. Основні типи політичної системи. Сутність політичних режимів. Класифікація політичних режимів. Ознаки. Форми. Типи.
Тема 7. Держава в сучасному суспільстві.
Держава: сутність, походження і функції. Аналіз поняття «держава» її ознаки, походження та концепції. Функції держави. Форми держави.
Трансформація форм держави, їх аналіз. Форми державного устрою. Типи державного устрою. Організація державної влади в Україні. Історія. Держава.
Функції. Форма. Влада. Уряд. Повноваження.
Тема 8. Правова держава та громадянське суспільство.

Правова держава. Походження терміну «правова держава». Сутність правової держави. Основні принципи правової держави. Аспекти формування правової держави. Громадянське суспільство: становлення і розвиток. Термін
«громадянське суспільство» – історичний огляд. Визначення громадянського суспільства. Концепція громадянського суспільства. Інститути громадянського суспільства. Соціально – політична сфера громадянського суспільства.

Тема 9. Політичні партії і партійні системи.

Партія як політичний інститут. Генезис поняття «політичні партії».
Класифікація формування політичних партій. Формування партій. Політичні партії, як суспільний інститут. Сутність політичних партій, їх визначення.
Функції політичних партій. Партогенез. Типологія політичних партій і партійних систем. Партійна структура, її побудова, функція, зміст, характер діяльності. Типи політичних партій. Класифікація партій, партійних систем.

Тема 10. Групи інтересів в політиці.

Поняття «групи інтересів» і типи груп інтересів. Концепція «груп
інтересів», їх види. Поняття «група тиску». Функції груп інтересів. Політичне представництво інтересів. Лобізм, корпоративізм як політичний інститут.
Політична роль громадських організацій і рухів. Термін «громадська організація». Громадсько – політичні рухи, їх різновид. Функції громадсько – політичних організацій і рухів.9
Тема 11. Вибори та виборчі системи.

Вибори як політичний інститут. Термін поняття «вибори». Процедура виборів. Виборча система. Виборче право. Виборча кампанія. Виборчі системи.
Функції виборчої системи. Вплив виборчих систем на формування політичних
інститутів. Основні виборчі системи. Загороджувальний бар’єр. Показники електоральної культури. Депутатський корпус, його культура. Закони взаємозв’язку партійних і виборчих систем. Референдум.

Тема 12. Політичні технології та реклама.

Сутність політичних технологій та особливості використання. Політичні технології, їх визначення, особливості, типологія. Політична орієнтація.
Концепції політичної, електоральної участі у виборному процесі. Політична поведінка, діяльність. Виборчі технології. Політична програма. Стратегія виборчої кампанії.
Політичне рекламування у системі маркетингових технологій. Структура маркетингу у політичній сфері. Концепція «чотири П». Виборча інженерія.
Іміджологія. Етапи політичної реклами.
Змістовний модуль 3. Політичні процеси та міжнародні відносини.

Тема 13. Політичний процес.

Політичний процес: сутність, структура і етапи. Сутність і типи
політичного процесу. Концепція аналізу динаміки світу політики. Політична участь. Види політичної участі. Етноси, нації і соціальні групи в політичному житті. Класифікація політичних рішень. Етапи загальносуспільного політичного процесу. «Політична поведінка» її форми. Вибори. Референдум, його різновид.
Державне управління як політичний субпроцес. Місце державного управління в політичному процесі. Механізм державного управління: стратегія
і компоненти. Прийняття державних рішень: моделі, способи й основні етапи.
Тема 14. Соціально – політичні конфлікти.


Соціально – політичні конфлікти: поняття, сутність. Поняття категорії
«конфлікт» в конфліктологічній літературі. Сутність і природа конфлікту.
Критерії класифікації конфліктів. Управління соціально
– політичними конфліктами. Функції політичних конфліктів. Управління політичними конфліктами та їх стратегія. Прогнозування та запобігання політичного конфлікту. Шляхи розв’язання політичного конфлікту.

10
Тема 15. Глобальні проблеми розвитку сучасності.


Поняття і зміст глобальних проблем сучасності. Глобалізація, її суть, поділ. Критерії глобальних проблем. Типологізація глобальних проблем сучасності. Шляхи розв’язання глобальних проблем. Основні рівні глобальних проблем. Шляхи управління процесами, що викликані глобалізацією. Завдання безпеки виживання. Майбутнє «життєздатне суспільство», яке воно.
Тема 16. Міжнародні відносини і зовнішня політика.


Світова і зовнішня політика: сутність і роль. Форми і рівні міжнародних відносин. Інтереси. Функції, засоби політики у міжнародних відносинах.
Сутність та особливості міжнародних відносин. Визначення терміну
«міжнародні політичні відносини». Структура міжнародних політичних відносин. Суб’єкти міжнародних відносин. Рівні міжнародних відносин.
Україна в системі міжнародних політичних відносин.
Зовнішньополітична стратегія. Україна і ЄС. Україна і НАТО. Україна і ООН.
Змістовний модуль 4. Людина в світі політики.
Тема 17. Політична людина.

Основні типи відносин між людиною і політикою. Типи взаємодії людини
і політичних структур. Права і свободи особистості. Норми взаємовідносин між людьми, суспільством і державою. Природні права людини, їх концепції.
Класифікація прав і свобод людини. Обов’язки людини перед суспільством, державою. Політична соціалізація. Форми здійснення політичної соціалізації.
Типи соціалізації. Роль людини в політиці. Концептуальні моделі політичної соціалізації. Соціальні гарантії реалізації прав людини.

Тема 18. Політична еліта.

Поняття політичних еліт. Класичні теорії еліт. Визначення «політична еліта».Фактори існування політичної еліти. Класифікація еліт. Механізми формування політичної еліти. Системи рекрутування еліт. Типи еліт.
Модифікація еліт. Формування української еліти. Канали поповнення органів влади.

Тема 19. Політичне лідерство.

Природа та сутність політичного лідерства. Основні аспекти лідерства.
Політичний лідер. Компоненти структури політичного лідерства. «Інструменти влади». Категорії політичного лідерства. Еволюція політичного лідерства.
Тенденції політичного лідерства. Феномен лідерства. Типологія політичного

11 лідерства. Структура політичного лідерства. Типи лідерства. Фактори, що визначають політичне лідерство. Функції політичного лідерства.

Тема 20. Політична свідомість в контексті політичної ідеології.

Політична свідомість: поняття, структура. Поділ політичної свідомості.
Інтереси політичної свідомості Сутність і функції політичної ідеології.
Інтерпретація поняття «ідеологія». Моделі та механізми ідеологічних побудов. Функції ідеології. Сучасні політичні ідеології. Еволюція та основні різновиди сучасної політичної
ідеології. Лібералізм.
Консерватизм.
Соціалістична та комуністична ідеологія. Соціал – демократична ідеологія.
Фашизм. Альтернативні ідеологічні течії.

Тема 21. Політична культура.

Сутність і структура політичної культури. Специфіка політичної культури. Поняття «політична культура». Становлення і розвиток теорія політичної культури. Політична культура індивіда, суспільства. Політична свідомість. Політична психологія. Політичні інтереси. Політичні традиції.
Типи політичної культури. Традиційний підхід. Політична культура різних цивілізацій. Західна політична культура. Політична субкультура.
Основні функції політичної культури. Вираження і реалізація соціальних
інтересів. Нормативно – регулююча функція. Соціалізаційна функція.
Комунікативна функція. Прогностична функція.


12
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва змістовних модулів і
тем
Кількість годин, відведених на:
заочна форма навчання

Усього

в тому числі

Лекції

Семінари

СРС

ІНДЗ
72
6
2
44
20

Модуль 1.


Змістовний модуль 1.

Політологія в світі політики: аналіз та синтез
3
Тема 1. Політологія як відкрита система знань.
2,5 0,5
-
2
-
Тема
2.
Геополітичні виміри політології.
6,5 0,5 2
4
-
Тема 3. Політична традиція: аналіз та синтез
2
-
-
2
-
Разом за змістовним модулем 1
11
1
2
8
-


Змістовний модуль 2. Політичні артефакти та реальні політичні відносини


Тема 4. Політика.
2
-
-
2
-
Тема 5. Політична влада.
2
-
-
2
-
Тема
6.
Політична система суспільства.
2
-
-
2
-
Тема 7. Держава в сучасному суспільстві.
2
-
-
2
-
Тема 8. Правова держава та громадянське суспільство.
2
-
-
2
-
Тема 9. Політичні партії і партійні системи.
3 1
-
2
-
Тема 10. Групи інтересі в політиці.
2
-
-
2
-
Тема 11. Вибори та виборчі системи.
3 1
-
2
-
Тема 12. Політичні технології та реклама.
2
-
-
2
-
Разом за змістовним модулем 2
20
2
-
18
-


Змістовний модуль 3. Політичні процеси та міжнародні відносини
Тема 13. Політичний процес
2
-
-
2
-
Тема
14.
Соціально-політичні конфлікти
3 1
-
2
-
Тема
15.
Глобальні проблеми розвитку сучасності
3 1
-
2
-
Тема 16. Міжнародні відносини і зовнішня політика
2
-
-
2
-
Разом за змістовним модулем 3

10
2
-
8
-

13

Змістовний модуль 4. Людина в світі політики
Тема 17. Політична людина.
2
-
-
2
-
Тема 18. Політична еліта
2,5 0,5
-
2
-
Тема 19. Політичне лідерство
2
-
-
2
-
Тема 20. Політична свідомість в контексті політичної ідеології
2,5 0,5
-
2
-
Тема 21. Політична культура.
2
-
-
2
-
Разом за змістовним модулем 4.
11
1
-
10
-
Усього годин:
52
6
2
44
-
Модуль 2.
ІНДЗ
-
-
-
-
20
Усього годин
72
6
2
44
20


14
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 3. Політична традиція: аналіз та синтез.

Семінарське заняття:
1.
Політичні ідеї і погляди Стародавнього Сходу.
2.
Антична політична традиція.
3.
Західноєвропейська політична думка середньовіччя.
4.
Політичні теорії епохи Відродження.
5.
Політична думка Нового часу.
6.
Політичне вчення ХІХ - поч. ХХІ ст.
Література: [3,10, 12,13,19,21,26,27]15
6.САМОСТІЙНА РОБОТА

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи

Кількість
годин
1
Тема 1. Політологія як відкрита система знань
Завдання:
1.
Дослідити методологію розвитку політичної думки.
2.
Вивчити понятійно-категоріальний апарат політичної науки.
3.
Дослідити місце політичної науки в системі соціально- гуманітарних знань.
4.
Дослідити структуру політології.
5.
Проаналізувати методи і функції політології
2 2
Тема 2. Геополітичні виміри політології
Завдання:
1.
Дослідити сутність предмету геополітики.
2.
Проаналізувати основні джерела геополітики.
3.
Визначити базові категорії та методи геополітики.
4.
Проаналізувати напрями геополітики.
5.
Дослідити геополітичне структурування світу.
4 3
Тема 3. Політична традиція: аналіз та синтез
Завдання:
1.
Дослідити політичну думку Стародавнього Сходу.
2.
Проаналізувати античні політичні традиції.
3.
Дослідити західноєвропейську думку середньовіччя.
4.
Проаналізувати політичне вчення епохи Відродження.
5.
Проаналізувати політичну думку Нового часу.
6.
Дослідити політичне вчення ХІХ- поч.. ХХІ ст..
7.
Проаналізувати розвиток політичної думки в Україні.
2 4
Тема 4. Політика.
Завдання:
1.
Проаналізувати інтерпретації політики.
2.
Проаналізувати основні види політичної діяльності.
3.
Проаналізувати функції політики у суспільстві.
4.
Проаналізувати властивості політики.
2 5
Тема 5. Політична влада.
Завдання:
1.
Дослідити поняття «політична влада».
2.
Проаналізувати структуру, форми, функції політичної влади.
3.
Дослідити особливості політичної влади
2

16

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи

Кількість
годин
6
Тема 6. Політична система суспільства
Завдання:
1.
Проаналізувати принципи системності в політиці.
2.
Проаналізувати політичну систему суспільства.
3.
Проаналізувати структуру та функції політики.
2 7
Тема 7. Держава в сучасному суспільстві.
Завдання:
1.
Зробити аналіз поняття «держава».
2.
Дослідити ознаки, походження та концепції держави.
3.
Проаналізувати функції держави.
4.
Проаналізувати форми держави.
5.
Дослідити організацію державної влади в Україні.
2 8
Тема 8. Правова держава та громадянське суспільство.
Завдання:
1.
Проаналізувати походження терміну «правова держава».
2.
Дослідити сутність правової держави.
3.
Проаналізувати основні принципи правової держави.
4.
Проаналізувати аспекти формування правової держави.
2 9.
Тема 9. Політичні партії і партійні системи.
Завдання:
1.
Дослідити ґенезу поняття «політичні партії».
2.
Проаналізувати класифікацію формування політичних партій.
3.
Дослідити процес формування партій.
4.
Проаналізувати політичні партії, як суспільний інститут.
5.
Дослідити типологію політичних партій і партійних систем.
2 10.
Тема 10. Групи інтересів в політиці.
Завдання:
1.
Проаналізувати поняття «групи інтересів» і типи груп інтересів.
2.
Дослідити функції груп інтересів.
3.
Проаналізувати політичне представництво інтересів.
2 11.
Тема 11. Вибори та виборчі системи.
Завдання:
1.
Проаналізувати поняття «вибори»
2.
Проаналізувати процедуру виборів та виборчу систему.
3.
Проаналізувати виборче право.
4.
Дослідити виборчі системи.
2

17

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи

Кількість
годин
12.
Тема 12. Політичні технології та реклама.
Завдання:
1.
Дослідити сутність політичних технологій.
2.
Проаналізувати особливості використання політичних технологій.
3.
Дослідити концепції політичної, електоральної участі у виборчому процесі.
4.
Проаналізувати стратегію виборчої кампанії.
2 13.
Тема 13. Політичний процес.
Завдання:
1.
Проаналізувати сутність і типи політичного процесу.
2.
Проаналізувати види політичної участі.
3.
Проаналізувати етапи загальносуспільного політичного процесу.
4.
Дослідити форми «політичної поведінки».
2 14.
Тема 14. Соціально-політичні конфлікти.
Завдання:
1.
Дослідити поняття категорії «конфлікт» в конфліктологічній літературі.
2.
Проаналізувати сутність і природу конфлікту.
3.
Дослідити критерії класифікації конфліктів.
4.
Проаналізувати управління соціально-політичними конфліктами.
2 15.
Тема 15. Глобальні проблеми розвитку сучасності.

Завдання:
1.
Проаналізувати поняття і зміст глобальних проблем сучасності.
2.
Дослідити основні рівні глобальних проблем.
3.
Проаналізувати шляхи управління процесами, що викликані глобалізацією.
2 16.
Тема 16. Міжнародні відносини і зовнішня політика.
Завдання:
1.
Проаналізувати форми і рівні міжнародних відносин.
2.
Проаналізувати функції, засоби політики у міжнародних відносинах.
3.
Проаналізувати структуру міжнародних політичних відносин.
4.
Проаналізувати місце України в системі міжнародних політичних відносин.
2 17.
Тема 17. Політична людина.
Завдання:
1.
Проаналізувати основні типи відносин між людиною і політикою
2.
Проаналізувати норми взаємовідносин між людьми, суспільством
2

18

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи

Кількість
годин
і державою.
3.
Дослідити обов’язки людини перед суспільством, державою.
4.
Дослідити соціальні гарантії реалізації прав людини.
18.
Тема 18. Політична еліта.

Завдання:
1.
Проаналізувати поняття «політична еліта».
2.
Дослідити механізми формування політичної еліти.
3.
Дослідити формування української політичної еліти.
2 19.
Тема 19. Політичне лідерство.
Завдання:
1.
Дослідити природу та сутність політичного лідерства.
2.
Проаналізувати типологію політичного лідерства.
3.
Проаналізувати функції політичного лідерства.
2 20.
Тема 20. Політична свідомість в контексті політичної ідеології
Завдання:
1.
Дослідити політичну свідомість: поняття, структуру.
2.
Проаналізувати сутність і функції політичної ідеології.
3.
Проаналізувати сучасні політичні ідеології.
2 21.
Тема 21. Політична культура.
Завдання:
1.
Проаналізувати специфіку політичної культури.
2.
Проаналізувати поняття»політична культура».
3.
Дослідити становлення і розвиток теорії політичної культури.
4.
Проаналізувати політичну культуру індивіда та суспільства.
5.
Проаналізувати політичні традиції.
2
Разом
44
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:
- організації самостійної навчальної діяльності;
- самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;
- праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково-популярною літературою;
- конспектування літературних джерел;
- роботи з довідковою літературою;
- опрацювання статистичної інформації;
- написання рефератів з проблем курсу;
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї робот,

19 чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацювання матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а щл для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок із окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідкою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами «Інтернету» надає можливість отримувати найповнішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота студентів з курсу передбачає і написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи

20 виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі. Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А;. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших
інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні державотворчому процесу в
Україні. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо осягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату. Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’Єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І.Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,2008.
– 26 с.).)

21
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)
7.1. Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.
7.2. Для слухачів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера
прізвища студента
Номер
варіанту
А
П
1
Б
Р
2
В
С
3
Г
Т
4
Д
У
5
Є
Ф
6
Ж
Х
7
З
Ц
8
Й
Ч
1
І
Ш
2
К
Щ
3
Л
Ю
4
М
Я
5
Н
6
О
7 7.3. Контрольна робота з дисципліни «Політологія» складається з трьох питань,
що потребують поглибленої відповіді.
7.4. Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи. Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.
7.5. Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим. Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.
7.6. Слухач може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення
(наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.
ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
7.7. Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.

22 7.8. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26с.).
7.9. Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота слухача над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів
до початку сесії для слухачів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.10. Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній шкалі
Бали

за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
47 - 50

B (дуже добре)
4 (добре)
44 - 46

C (добре)
40 - 43

D (задовільно)
3 (задовільно)
35 - 39

E (достатньо)
30 - 34

FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 29

F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17

7.11. У разі отримання слухачем незадовільної оцінки, ос танній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
7.12. Слухач, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ВАРІАНТ 1
1.
Сутність і характеристика політики як сфери суспільної діяльності.
2.
Політична соціалізація особи та її специфіка в Україні.
3.
Розкрийте зміст поняття «політичний простір»

ВАРІАНТ 2
1.
Що таке «авторитаризм»?
2. Методологічні принципи у дослідженні демократії.
3. Що таке індекс державності:


23
ВАРІАНТ 3
1. Що таке «політичний плюралізм»?
2.
Визначте демократичні погляди М. Драгоманова.
3. Як Ви розумієте індекс якості життя?
ВАРІАНТ 4
1. Визначте характерні риси консенсусної моделі демократії.
2. Дайте визначення, що таке «держава правова»:
3. Політичний режим в Україні: суть та тенденції.
ВАРІАНТ 5
1.
Від чого залежить рівень розвитку демократії в суспільстві.
2.
Особливості політичного розвитку сучасної цивілізації.
3.
Проблеми ефективності політичної влади в Україні
ВАРІАНТ 6
1.
Визначте характерні риси мажоритарної моделі демократії.
2.
Поняття і типологія політичних режимів.
3.
Суть та основні напрямки економічної політики в Україні.
ВАРІАНТ 7
1.
Предмет політології і її місце в системі суспільних наук.
2.
Демократія та її роль в політичному житті.
3.
Суть, структура та функції політичної культури.


ВАРІАНТ 8
1.
Категорії, закономірності політології як науки.
2.
Національна політика сучасної України: зміст, проблеми та шляхи вирішення.
3.
Сутність, типологія та критерії політичного лідерства.

24
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

на семінарських заняттях запроваджуються різні навчальні технології: семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; семінар- вирішення ситуаційних вправ; семінар-розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.


25
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи студентів;
- підсумкового контролю (іспит).

Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на семінарських заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання;
­
виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:
­
тестові завдання;
­
розрахункові завдання;
­
обговорення проблеми, дискусія;
­
аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);
­
ділові ігри (кейс-методи);
­
презентації результатів роботи;
­
інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі заліку є виконання усних та письмових завдань.
На залік виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати заліку студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Заліковий білет містить 2 завдання.

26

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування, самостійна та
контрольна робота
Підсумковий тест
Сума
50 50 100
Шкала оцінювання:національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82 - 89 балів – добре (В С);
75—81 балів – добре (С);
68 -74 балів – задовільно (D);
60 – 67 балів – задовільно (Е);
35 – 59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1 – 34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).
11. Методичне забезпечення: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали, ТЗН.

27
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1.
Що є об’єктом політології?
2.
У чому полягає специфіка предмету політології?
3.
Розкрийте зміст методів та функцій політології. Дайте характеристику структури політології.
4.
У якій країні вперше почали вивчати політику?
5.
Проаналізуйте становлення політології.
6.
Місце та специфіка політології в системі гуманітарних наук.
7.
Інструментарій політології: категорії, методи, принципи, функції, закони політології.
8.
Політика як соціальне явище. Зміст і структура політичної сфери суспільства.
9.
Дайте характеристику основних етапів виникнення та еволюції політичної традиції.
10.
Які особливості притаманні розвитку політичної думки Нового часу.
11.
У чому полягає «первинне» призначення політики, яке відкрите Стародавнім
Сходом?
12.
У чому специфіка підходу до політики Н. Макіавеллі?
13.
Формування політичних ідей в умовах українського національного
Відродження.
14.
Які типи політичних режимів та типи особистостей виокремлює Платон.
15.
Дати характеристику світу політики як специфічної соціальної реальності.
16.
Проаналізувати теоретичну інтерпретацію світу політики в контексті її сутності та соціального сенсу.
17.
У чому полягає функціональна інтерпретація світу політики?
18.
Розглянути технократичну інтерпретацію світу політики.
19.
Зробити змістовний розгляд співвідношення цілей та засобів у політиці.
20.
Як ви розумієте поняття політична влада?
21.
Дати інтерпретацію структури політичної влади.
22.
Назвіть характерні ознаки політичної влади.
23.
Обґрунтуйте необхідність розподілу політичної влади.
24.
Проаналізуйте типи легітимності політичної влади.
25.
У чому полягає сутність політичних режимів різних типів?
26.
Визначити сутність і структуру політичної системи суспільства.
27.
Назвіть структурні елементи політичної системи.
28.
Проаналізувати основні функції політичної системи суспільства.
29.
Дати класифікацію політичних систем сучасного світу.
30.
Чому держава є універсальним політично – правовим інститутом?
31.
Які функції має виконувати держава?
32.
Що слід розуміти під поняттям «форма державного устрою»?
33.
Назвіть головні ознаки держави.
34.
Чим федеративна держава відрізняється від унітарної?
35.
Розкрийте сутність і основні принципи правової держави.
36.
Назвіть основні підходи до визначення громадянського суспільства.

28 37.
Які основні інститути громадянського суспільства?
38.
Охарактеризуйте основні проблеми на шляху становлення правової держави
і громадянського суспільства в Україні.
39.
Дайте визначення поняття «правова держава».
40.
Дайте визначення категорії «політична партія».
41.
Назвати основні функції партій і розкрийте їхній зміст.
42.
Які тенденції в діяльності партій вивили Р. Міхельс і М. Острогорський?
43.
Проаналізуйте типи сучасних політичних партій.
44.
Охарактеризуйте сучасні українські партії.
45.
Що таке «група інтересів» і «група тиску»?
46.
Назвіть основні функції груп інтересів і розкрийте їхній зміст.
47.
Яка роль груп інтересів у політичній системі?
48.
У чому суть лобізму і які його основні різновиди?
49.
Яка аргументація антиглобалістів?
50.
Дайте характеристику виборів як інституту політичної системи.
51.
Проаналізуйте пропорційну виборчу систему.
52.
Проаналізуйте мажоритарну виборчу систему.
53.
Що таке референдум?
54.
У чому полягають особливості політичної технології?
55.
Які особливості індивідуальних політичних технологій?
56.
Проаналізуйте гуманітарні технології, що застосовуються під час виборчих кампаній.
57.
Які основні способи формування іміджу політичного лідера?
58.
В чому сутність та типи політичного процесу?
59.
Що таке політична участь? Види політичної участі.
60.
Які перспективи розвитку політичного процесу в Україні?
61.
Дати характеристику державного управління як політичного процесу.
62.
Проаналізувати роль політичного рішення у політичному процесі.
63.
У чому полягають основні підходи до категорії «політичний конфлікт»?
64.
Порівняйте погляди на сутність і природу конфлікту Т. Парсонса і Р.
Дарендорфа, зробіть висновок щодо
їхньої обумовленості та обґрунтованості.
65.
Визначте основні типи політичних конфліктів в Україні.
66.
Які функції виконують політичні конфлікти?
67.
Визначте поняття «глобалізація».
68.
Які основні критерії глобальних проблем сучасності?
69.
Здійсните типологізацію глобальних проблем сучасності.
70.
Охарактеризуйте основні рівні глобальних проблем.
71.
Охарактеризуйте різні форми та рівні міжнародних відносин.
72.
Що таке міжнародний тероризм і які його різновиди?
73.
Дати визначення терміну «зовнішня політика».
74.
У чому полягає сутність та зміст сучасної світової політики?
75.
Дати визначення терміну «міжнародні відносини».
76.
Що складає сутність предмету геополітики?
77.
Дати визначення основних джерел геополітики.

29 78.
Розкрити світоглядну функцію геополітики.
79.
Охарактеризувати базові категорії геополітики.
80.
Проаналізувати методи геополітики.
81.
Назвіть і дайте характеристику основним типам відносин між людиною і політикою.
82.
Розкрийте основні особливості відносин між людиною політикою в сучасній України.
83.
У чому проявляється взаємозв’язок прав людини та її обов’язків?
84.
Назвіть основні соціальні гарантії реалізації прав людини.
85.
Дайте характеристику стану прав людини в Україні.
86.
Розкрийте зміст класичних теорій еліти.
87.
Які типи еліти вам відомі?
88.
Що таке політична еліта і що зумовлює її виникнення?
89.
Яка структура політичної еліти?
90.
Які особливості притаманні політичній еліті нових незалежних держав?
91.
Розкрийте зміст понять «лідерство» і «політичне лідерство».
92.
Чим зумовлений феномен лідерства і які обставини стимулюють появу лідерів великого масштабу?
93.
Які головні компоненти структури політичного лідерства?
94.
Дайте характеристику функцій політичного лідерства.
95.
У чому полягає сутність, структура і функції ідеології?
96.
Чим відрізняється неолібералізм від класичного лібералізму?
97.
Назвіть суттєві характеристики консерватизму та неоконсерватизму.
98.
Дайте характеристику соціал – демократичній ідеології.
99.
Які ідейні витоки і основні принципи лібералізму?
100.
Дати визначення категорії політична культура.
101.
Проаналізувати структуру політичної культури.
102.
Розглянути цивілізаційні типи політичної культури та їх значення.
103.
Назвати та розглянути основні функції політичної культури.
104.
Охарактеризувати слав’янсько – православну політичну культуру.
30
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна

1.
Конституція України (із змінами і доп.). – К., 2006.
2.
Аристотель. Политика // Соч. у 4-х т. Т.4.-М., 1990.
3.
Антология мировой политической мысли. В 5 т. – М., 1997.
4.
Громыко Ю. Антропология политической идентичности. –М., 2006.
5.
Гоббс Т. Левиафан // Изб. произв.- Т.2.-М.,1991.
6.
Локк Дж. Два трактата о правлении // Соч. в 3-х т. Т.3.-М.,1988.
7.
Макиавелли Н. Государь.- К.,1990.
8.
Монтескье Ш.Л. О духе законов // Избр. произв. М.,1995.
9.
Платон. Держава // Соч. в 3-х т. Т.3.-М.,1971.
10.
Політологія: наука про політику: Підручник для вищої школи / В.Г.
Кремень (заг. ред.). - 4. вид., випр. та доп. – К.:Єдінорог, 2002.
11.
Політологія. - К.: Знання України, 2002.
12.
Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М.,1938.
13.
Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник. /Авт.
Упорядник Андрущенко В. П. та ін.. –. Хрестоматія. – К.,2005.

Допоміжна
14.
Бебік В., Бортніків В., Дегтярьова Л., Кудряченко А. Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації в глобальному світі.
15.
Василенко К. А. Политическая глобалистика. П. Социология политики.
– М.,1993.
16.
Горбатенко В. П. Політичне прогнозування. – К.,2006.
17.
Дергачев В. П. Геополитика. – К.,2000.
18.
Кудряченко А. І., Рудич Ф. М., Храмов В. О. Геополітика. –К., 2004.
19.
Кудряченко А. І., Калінічева Г. І., Костиря А.А. Політична історія
України ХХ століття.-К.: МАУП.-2006.
20.
Кучменко Е. М., Кучменко Б.А., Михайлик В.В. Духовна спадщина як
історико – культурний і соціально – політичний вимір. –К.: Вид дім
«Слово», 2004.
21.
Кучменко Е. М., Кучменко Б. А. Політологія в схемах та визначеннях: навч. посіб.-К.:ІПК ДСЗУ, 2011.
22.
Ледяев В. Г. Власть: концептуальный анализ.- М.,2001.
23.
Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования / Пер. з англ. – М.,1997.
24.
Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея. Проблеми формування, еволюції, реалізації.-К., Вид. Дім «Альтернативи»,1997.
25.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.,2005.
26.
Суліма Є. М., Шепеляв М. А., Кривошеїн В.В., Полянська В.Ю.
Політична філософія. - К.,2006.

31 27.
Храмов В. О., Кучменко Е. М., Кучменко Б. А., Машовець М. П., Тімкін
І. Ф. Політологія: Загальний курс. / Навч. посіб. – К.: ІПК ДСЗУ, 2007.

Інформаційні ресурси

28.
www.nbuv.gov.ua
– офіційний сайт Національної бібліотеки України імені
В.І.Вернадського.
29.www.nplu.org – офіційний сайт Національної парламентської бібліотеки
України

32
ЗМІСТ

1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
4 3. Програма навчальної дисципліни
7 4. Структура навчальної дисципліни
12 5. Теми семінарських занять
14 6. Самостійна робота
15 7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
22 8. Методи навчання
25 9. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення
26 27 27 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
28 13. Рекомендована література
30
Зміст
32
33

Навчально - методичне виданняКУЧМЕНКО ЕЛЕОНОРА МИКОЛАЇВНА
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПОЛІТОЛОГІЯ
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір Кучменко Е.М.Підписано до друку ______________2013 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум друк. арк. 1,3.
Наклад 30 прим. Зам. № _____Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції.
Серія ДК № 1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85

34

35

36


Document Outline

  • 6.САМОСТІЙНА РОБОТА
  • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  • 10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
    • 12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
    • ЗМІСТ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал