Міністерство соціальної політики україниСкачати 242.41 Kb.

Дата конвертації08.01.2017
Розмір242.41 Kb.


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра соціології та соціально-гуманітарних дисциплін


“ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор______________ Могильний О.М.
“____” ____________________2013 р.

Робоча програма навчальної дисципліни

ВВНЗС. 1.05

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ
ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 1301 «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.13010201 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»


Київ 2013

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна філософія» для студентів спеціальності 7.13010201 «Соціальна робота»
26 червня 2013р. – 24с.
Розробник програми: кандидат соціологічних наук, доцент Судаков М.В.
Рецензенти:
Лукашевич М.П., доктор філософських наук, професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Судакова В.М., доктор філософських наук, професор кафедри соціології
Міжнародного Соломонова університету України
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології та соціально- гуманітарних дисциплін
Протокол №6, від 26.06.2013 р.
Завідувач кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін
проф. Лукашевич М.П.
(підпис)
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Протокол №__ від __________ р.

«Погоджено»
Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу
____________ М.М. Руженський _______________В.А. Куляша
©Судаков М.В., 2013
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2013


3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників
Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів -2
Галузь знань 1301
«Соціальне забезпечення»
Вибіркова
Модулів -3
Спеціальність 7.13010201
Соціальна робота
Рік підготовки
Змістовних модулів -2 1-й
Індивідуальне науково- дослідне завдання –
(контрольна робота)
Семестр
Загальна кількість годин-72
2-й
Лекції
Розподіл годин для заочної форми навчання: аудиторних – 16 самостійної роботи студента
– 56
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст
10 год.
Практичні, семінарські
6 год.
Лабораторні
-
-
Самостійна робота
46год.
Індивідуальні завдання
(контрольна робота):
10 год.
Вид контролю: іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить : для денної форми навчання – для заочної форми навчання – 28,6%

4
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Мета дисципліни: ознайомлення студентів із теоретичними основами соціальної філософії, особливостями соціального детермінізму та свободи людини, суперечностями індивідуального та колективного буття, що є необхідною складовою частиною сучасного гуманітарного світосприйняття.

Завданнями: вивчення дисципліни є:
- надання сучасної науково-теоретичної інформації щодо предмету, специфіки та основних етапів розвитку соціальної філософії як науки та навчальної дисципліни;
- формування системи світоглядних наукових орієнтацій об’єктивного дослідження соціально-політичних, соціально-економічних та соціально-культурних сфер суспільного життя;
- набуття знань щодо природи та суперечності суспільних явищ та процесів глобальної соціокультурної динаміки;
- формування науково-аналітичного підходу до пізнання та тлумачення соціальної реальності, проведення самостійних досліджень, а також вимог до професійної етики науковця.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких
компетентностей:

Загальні вміння (компетентності):

Інструментальні компетентності:
­
здатність до аналізу сутності та суперечностей індивідуального та суспільного буття;
­
знання і вміння оперувати науковими категоріями та поняттями соціальної філософії;
­
усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії;
­
знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами;
­
елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел, робота у Microsoft
Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією);
­
навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку та форм наукової діяльності (уміння знаходити та аналізувати
інформацію з різних джерел).
Міжособистісні компетентності:
­
уміння працювати у команді;
­
здатність до критики та самокритики під час дискусії;
­
уміння донести до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення з власного досвіду в галузі професійної діяльності;

5
­
навики та уміння формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії;
­
етичні зобов’язання при опануванні до виступів доповідачів;
­
розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення;
­
уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання.
Системні компетентності:
­
здатність застосовувати знання на практиці;
­
здатність до навчання;
­
критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.
­
здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії;
­
турбота про якість доповіді та презентації;
­
бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією;
­
здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;
­
уміння реалізовувати проекти в сфері наукової діяльності.

Спеціальні (фахові) вміння (компетентності):

­
уміння визначати об’єкт і предмет соціальної філософії;
­
знання функцій соціальної філософії, понятійно-категоріального апарату;
­
знання зарубіжних і вітчизняних соціально філософських напрямів та вчень;
­
уміння визначати структуру соціально-філософських та соціологічних знань;
­
уміння визначати концептуальні положення сучасних напрямів соціальної філософії;
­
уміння користуватись поняттями і категоріями соціальної філософії для розуміння та інтерпретації соціальної реальності;
­
уміння встановлювати зв’язки, взаємозалежності та розбіжності між соціально-гуманітарними науками;
­
уміння систематизувати професійно важливі якості, якими повинен володіти соціальний працівник;
­
уміння пояснювати соціально-філософські природу та суперечності соціальних процеси в суспільстві;
­
уміння виявляти соціальні механізми взаємодії між соціальними групами, організаціями і соціальними інститутами в суспільстві.

6
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1.
Предмет та історія розвитку соціальної філософії

Тема 1. Соціальна філософія, її предмет та функції
Соціальна філософія як система знань про суспільство. Соціальна філософія у системі суспільствознавчих дисциплін. Предмет соціальної філософії, його специфіка. Основні проблеми соціальної філософії. Основні категорії соціальної філософії. Основні функції соціальної філософії. Основні етапи розвитку соціальної філософії.
Тема 2. Соціальні проблеми в історії філософії
Соціально-філософські погляди мислителів стародавнього Сходу. Соціальні
ідеї стародавньої Греції. Теологічні погляди на сутність та розвиток суспільства. Просвітницька концепція суспільства. Класична німецька філософія щодо сутності суспільних процесів. Марксистська теорія суспільства. Екзистенціалістська теорія соціального. Технократичні ідеї розвитку суспільства. Фрейдизм та фрейдо-марксизм про суспільні відносини. Франкфуртська школа: Г.Маркузе, Хоркхаймер, Ю.Хабермас.

Змістовний модуль 2.
Філософська теорія соціальних процесів

Тема 3. Суспільство і природа
Природа як Всесвіт. Головні гіпотези виникнення та існування Всесвіту.
Географічне середовище та його роль у розвитку суспільства. Демографічні фактори в розвитку суспільства. Природа - виробництво - споживання.НТР: сутність, ознаки, сучасний етап. Майбутнє суспільство у поглядах сучасних футурологів.(О.Тофлер, Д.Белл).

Тема 4. Суспільство і людина
Суспільство та особистість. Основні протиріччя буття людини. Роль особистості в історії. Буденне та героїчне. Свобода людини як феномен буття. Проблема вибору га відчуження.
Тема 5. Соціальна структура суспільства
Соціальна структура. Поняття класів, спільнот, страт. Теорії соціальної стратифікації та мобільності. Соціальний процес як переміщення людей.
Політична система суспільства. Соціальні спільноти: рід, сім'я, плем'я, етнос, нація.

Тема 6. Духовне життя суспільства. Суспільство і культура
Духовне життя суспільства. Суспільна свідомість: поняття, структура, види.
Основні форми суспільної свідомості. Поняття культури. Культура і цивілізація. Культурна багатоманітність. Співіснування культур.

7
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усього
в тому числі
Лекц
ії
семінар
ські
СРС
Індивід.
робота
72
10
6
46
10
Модуль І
Змістовний модуль 1. Предмет та історія розвитку соціальної філософії
Тема 1. Соціальна філософія, її предмет та функції
12 2
2 8
-
Тема 2. Соціальні проблеми в
історії філософії
11 2
2 7
-
Разом за змістовним модулем 1
23
4
4
15
-
Змістовний модуль 2. Предмет та історія розвитку соціальної філософії

Тема 3. Суспільство і природа
8 1
-
7
-
Тема 4. Суспільство і людина
9 1
-
8
-
Тема 5. Соціальна структура суспільства
12 2
2 8
-
Тема 6. Духовне життя суспільства. Суспільство і культура
10 2
-
8
-
Разом за змістовним модулем 2
39
6
6
31
-
Усього годин за модулем І:
62
10
6
46
-
Модуль ІІ
ІНДЗ
10
Усього годин:
72
10
6
46
10

8
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Соціальна філософія як наука.
1.
Соціальна філософія як система знань про суспільство.
2.
Соціальна філософія у системі суспільствознавчих дисциплін.
3.
Предмет соціальної філософії, його специфіка.
4.
Основні проблеми соціальної філософії.
5.
Основні категорії соціальної філософії.
6.
Основні функції соціальної філософії.
7.
Основні етапи розвитку соціальної філософії.
Тема 2. Історія розвитку соціально-філософських ідей.
1.
Соціально-філософські погляди мислителів стародавнього Сходу.
2.
Соціальні ідеї стародавньої Греції.
3.
Теологічні погляди на сутність та розвиток суспільства.
4.
Просвітницька концепція суспільства.
5.
Класична німецька філософія щодо сутності суспільних процесів.
6.
Марксистська теорія суспільства.
7.
Екзистенціалістська теорія соціального.
8.
Технократичні ідеї розвитку суспільства.
9.
Фрейдизм та фрейдо-марксизм про суспільні відносини.
10.
Франкфуртська школа: Г.Маркузе, Хоркхаймер, Ю.Хабермас.
Тема 5. Соціальна структура суспільства.
1.
Класичне та пост класичне розуміння соціальної структури.
2.
Поняття класів, спільнот, страт.
3.
Теорії соціальної стратифікації та мобільності.
4.
Соціальний процес як переміщення людей.
5.
Політична система суспільства.
6.
Соціальні спільноти: рід, сім'я, плем'я, етнос, нація.

9
6. САМОСТІЙНА РОБОТА

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1
Тема 1. Соціальна філософія, її предмет та функції.
Завдання:
Вивчити визначення предмету соціальної філософії, її основні функції та їх специфіку
8 2
Тема 2. Соціальні проблеми в історії філософії.
Завдання:
Ознайомитися з соціально-філософськими поглядами мислителів Античності, Середньовіччя, Нового часу, а також сучасності.
7 3
Тема 3. Суспільство і природа.
Завдання:
Опанувати головні гіпотези виникнення та існування природи, людини та суспільства в соціальній філософії.
7 4
Тема 4. Суспільство і людина. Суспільство та особистість.
Завдання:
Опанувати специфіку філософського аналізу протиріч особистого та суспільного буття людини.
8 5
Тема 5. Соціальна структура суспільства.
Завдання:
Вивчити основні положення класового аналізу, а також теорій соціальної стратифікації й мобільності.
8 6
Тема 6. Духовне життя суспільства. Суспільство і культура.
Завдання:
Опанувати поняття суспільна свідомість, духовне й матеріальне виробництво.
8
10
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:

організації самостійної навчальної діяльності;

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел;

роботи з довідковою літературою;

опрацьовування статистичної інформації;

написання рефератів з проблем курсу.
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.

11
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі.
Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.
План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел; визначення пріоритетних

12 питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату.
Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.)13
7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)

Метою виконання контрольної роботи є набуття навичок і вмінь самостійної роботи над науковою літературою, аналітичного мислення, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення теоретичних знань з соціальної філософії та їх застосування на практиці.
7.1. Порядок визначення контрольної роботи студента
Варіанти контрольних робіт з дисципліни «Соціальна філософія» розроблені відповідно до її програми. Кожен студент одержує індивідуальне завдання. Вибір варіанта здійснюється студентом самостійно на основі списку групи, представленого деканатом. Студентом виконується варіант, номер якого відповідає останній цифрі порядкового номеру студента у списку групи. Студенти, порядковий номер яких закінчується на «О» виконують 10-й варіант. Завдання, виконане не за своїм варіантом, не зараховується.
2. Основні методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи
Контрольна робота виконується українською мовою. У процесі виконання завдання студент повинен показати достатній рівень теоретичних знань з предмету, а також виявити вміння застосовувати одержані знання для розв'язання конкретних завдань.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА ПОВИННА МІСТИТИ:

Титульний аркуш (назва установи, номер варіанту контрольної
роботи, курс, група, факультет, прізвище, ім’я, по-батькові виконавця,
науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали викладача);

План або зміст (включає всі структурні компоненти роботи із
зазначенням сторінок);

Вступ (1 сторінка - презентує думку автора щодо актуальності
соціально-філософських знань в сучасному житті);

Основну частину (12-15 сторінок - розкриває зміст отриманих
запитань);

Висновки(заключення) (1-2 сторінки - презентує думку автора щодо
значення висвітлених питань контрольної роботи в демографії);

Список використаних джерел (не менш як 5 джерел).
Контрольна робота також може містити додатки (таблиці, схеми, малюнки), які подаються після списку використаних джерел. Додатки обов’язково повинні мати номери та назви і подаватись у плані роботи із зазначенням сторінок.
Працюючи над роботою, студент може скористатися як запропонованою викладачем літературою, так і іншими монографічними чи періодичними виданнями, статистичними джерелами в процесі самостійного пошуку необхідних матеріалів. В тексті роботи повинні бути посилання на використані джерела.
Текст роботи повинен грамотно, логічно та лаконічно висвітлювати суть поставлених запитань. Скорочення слів, крім загальновживаних, не

14 дозволяються. Забороняється повне дослівне переписування, копіювання цілих абзаців і блоків тексту. Робота повинна носити самостійний характер.
7.3. Вимоги до оформлення
Текст роботи повинен бути відформатованим наступним чином:
Поля: зліва – 3 см; зправа – 1,5 см; нижнє – 2 см; верхнє – 2 см
Шрифт: Times New Roman
Розмір шрифту(кегль): назви розділів – 16(жирним); основний тест – 14.
Інтервал(міжрядковий): 1,5.
Обов’язкова нумерація сторінок.
В кінці контрольної роботи (після "Списку використаних джерел") вказується дата її виконання. Контрольна робота підписується виконавцем.
Оформлення списку використаних джерел та посилань
Список використаних джерел складається відповідно до чинних правил з вказівкою прізвища та ініціалів автора (авторів), назви твору, місця і часу видання. При використанні журнальних матеріалів вказується прізвище та
ініціали автора (авторів), точна назва статті, назва журналу, рік його видання та номер. Всі джерела розташовані в списку літератури за алфавітом.
Посилання на використане джерело оформлюються вказанням в квадратних дужках номеру джерела в списку та сторінки, що містить використаний матеріал (Напр.[1. C22.] – де 1 – номер джерела в списку, С22
– номер сторінки з якої взято матеріал).
7.4. Завдання для контрольних робіт
Варіант 1.
1.
Початок людської історії як соціально-філософська проблема.
2.
А.Блажений про драматизм відносин між державою та Богом.(За роботой „О граді божіїм").
3.
К.Ясперс та його теорія комунікації як джерела суспільного розвитку.
4.
О.Тофлер - видатний мислитель новітньої соціальної філософії, його твори та ідеї.
Варіант 2.
1.
Соціальна філософія як наука та світогляд.
2.
Критика теоцентризму у поглядах філософів Відродження.
3.
М.Бердяєв про смисл історії.
4.
Д.Белл про визначальні риси постіндустріального суспільства.
Варіант 3.
1.
Виникнення та основні етапи розвитку соціальної філософії.
2.
Соціальні ідеї представників Французького Просвітництва.
3.
Екзистенціальна природа соціального.
4.
Теорія інформаційного суспільства. Фундатори та їхні основні ідеї.

15
Варіант 4.
1.
Суспільство як об'єкт соціально-філософських досліджень.
2.
Концепція всесвітньо-історичного процесу в системі Г.Гегеля.
3.
Концепція ідеальних типів та раціоналізації соціального у творах
М.Вебера.
4.
Соціальні утопії, їх передумови, концептуальна еволюція.
Варіант 5.
1.
Смисл життя людини як проблема соціальної філософії.
2.
Ідея суспільного прогресу, її виникнення, розвиток і критика.
3.
Соціально-філософські ідеї П.Сорокіна: поняття соціокультурної системи.
4.
Природа як Всесвіт. Головні науково-філософські гіпотези виникнення, побудови та існування Всесвіту.
Варіант 6.
1.
Історія розвитку соціально-філософських ідей в Україні у 19 ст.
2.
Становлення та розвиток соціальної доктрини марксизму.
3.
П.Сорокін та його теорія еволюції типів культури.
4.
Культура і смисл буття людини.
Варіант 7.
1.
К.Поппер та його концепція „відкритого" суспільства.
2.
Концепція суспільно-економічної формації К.Маркса.
3.
Соціокультурологія та культурологічні моделі соціуму.
4.
Мораль як форма суспільної свідомості: моральні цінності.
Варіант 8.
1.
Античні погляди на сутність і природу суспільних відносин.
2.
Фрейдизм та неофрейдизм, їх внесок в розвиток соціально-філософського знання
3.
Марксизм та сучасність: проблема наслідування, розвитку та подолання.
4.
Географічне середовище та його роль в житті суспільства як соціально- філософська проблема.
Варіант 9.
1.
Соціальні погляди давньокитайських вчених .
2.
Філософія життя - повернення до людини як соціального суб'єкта.
3.
Ю.Хабермас та його концепція „життєвого сівіту".
4.
Екологічні проблеми в сучасному світі: причини та засоби вирішення.

Варіант 10.
1.
Давньоіндуїстські ідеї не насилля у системі соціального устрою.
2.
Культурно-історична концепція О.Шпенглера: основні положення.
3.
Соціальна теорія технократизму.
4.
Римський клуб: історія виникнення, сутність, основні напрями та результати діяльності.

16
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання студентів у ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

на семінарських заняттях запроваджуються різні навчальні технології: семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; семінар-вирішення ситуаційних вправ; семінар-розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.

17
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи студентів;
- підсумкового контролю (іспит).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на семінарських заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал
(презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання;
­
виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:
­
тестові завдання;
­
обговорення проблеми, дискусія;
­
аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);
­
презентації результатів роботи;
­
інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є виконання усних та письмових завдань.
На іспит виносяться вузлові питання, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати іспиту студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Екзаменаційний білет містить 3 завдання.

18
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування,
самостійна та контрольна
робота
Підсумковий тест
Сума
50 50 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни,робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни,
ілюстративні матеріали.


19
12.ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1.
Соціальна філософія в системі філософського знання.
2.
Соціальна філософія як світогляд і наука.
3.
Специфіка соціально-філософського пізнання суспільства.
4.
Соціальна філософія як форма суспільної свідомості.
5.
Функції соціальної філософії.
6.
Соціальна філософія і політика.
7.
Соціально-філософські погляди давньокитайської філософії.
8.
Давньоіндуїстські погляди на проблеми регулювання суспільного життя.
9.
Соціально-філософські ідеї Платона.
10.
Вчення Аристотеля про взаємини людини та суспільства.
11.
Вчення про суспільні процеси у вченні філософів-стоіків.
12.
Августин Блаженний про людську історію та „Град Божій".
13.
Середньовічні погляди на людське та суспільне буття: свобода та толерантність.
14.
Соціально-філософські погляди мислителів епохи Відродження.
15.
Новий час: суспільство як об'єкт соціально-філософського аналізу.
16.
Просвітництво та його внесок в розвиток соціальної філософії.
17.
Німецька класична філософія: основні соціально-філософські ідеї.
18.
Г.Ф.Гегель: концепція всесвітньо-історичного процесу.
19.
Соціально-філософські погляди К.Маркса.
20.
К.Маркс і сучасність: вплив марксистських ідей на філософську і політичну думку XX століття.
21.
Ф.Ницше: особливості ніцшеанського підходу до ролі людини в суспільному розвитку.
22.
Культурно-історична концепція О.Шпенглера.
23.
Концепція комунікації в філософії К.Ясперса.
24.
Ідей культурно-історичної динаміки в поглядах П.Сорокіна.
25.
Критика „історицизму" в концепції К.Поппера.
26.
Концепція „масового суспільства" у роботі Х.Ортегі-і-Гасета „Повстання мас".
27.
Критика індустріального суспільства у роботі Г.Маркузе „Одномірна людина".
28.
Е.Фром про можливості і безпеку людської свободи (По роботі „Втеча від свободи").
29.
Концепція постіндустріального суспільства.
30.
Концепція інформаційного суспільства.
31.
Концепція технотронного суспільства.
32.
О.Тоффлер як соціальний філософ кінця XX століття: основні роботи, ідеї.
33.
Ф.Фукуяма та його внесок в розвиток новітньої футурології.
34.
Природа та історія людства: проблеми взаємовпливу.
35.
Географічний детермінізм: представники, ідеї.
36.
Демографічний детермінізм: сутність, проблеми.
37.
Людина як соціальний суб'єкт.
38.
Соціально-філософський зміст проблеми суб'єктивності.

20 39.
Сутність та існування: буття людини в суспільстві.
40.
Екстремальне та повсякденне буття людини в суспільстві.
41.
Соціальна сутність і функції героїзму. Феномен героя.
42.
Суспільне виробництво як соціально-філософська категорія. Види суспільного виробництва.
43.
Виробництво і наука. Науково-технічний прогрес та науково-технічна революція.
44.
Матеріальне виробництво: сутність, структура, функції.
45.
Духовна діяльність, види духовної діяльності.
46.
Творчість як соціальне явище: відношення і практика.
47.
Духовне виробництво: специфіка, види.
48.
Наука як вид духовного виробництва.
49.
Політична система суспільства: основні компоненти.
50.
Держава як соціальне явище: сутність, ознаки, функції.
51.
Соціальна сфера суспільства. Соціальна структура.
52.
Основні елементи соціальної структури, загальна характеристика.
53.
Етнічна структура суспільства: рід, плем'я, народність, нація.
54.
Культура як об'єкт соціально-філософських досліджень.
55.
Культура і цивілізація.
56.
Духовне життя і суспільна свідомість.
57.
Рівні та види суспільної свідомості.
58.
Політико-правова форма суспільної свідомості.
59.
Мораль як форма суспільної свідомості: моральні цінності.
60.
Мистецтво як форма суспільної свідомості: художні та естетичні цінності.
61.
Релігія як форма суспільної свідомості: релігійні цінності.
62.
Наука як форма суспільної свідомості: наукові цінності.
63.
Ідея суспільного прогресу в історії філософії. Проблема критеріїв.
64.
Насилля і не насилля в історії: аналіз ідей.
65.
Соціальні революції, іх роль в розвитку суспільства.
66.
Глобальні проблеми сучасного світу: загальна характеристика.

21
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна
1.
Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія: В 2 т . —
К ., 1993 — Т . 1. — С . 3—30; Т .b2. — С . 256—308 - М.: РОС-СПЭН,
2005. — 208 с.
2.
Бойченко І. В. Нелінійна соціальна філософія: цивілізація як мо-нада
історії // Філософські студії Київського університету. Вип. 1. — К., 1995.
— С. 61—90.
3.
Винославська О. В. Людські стосунки. Навч. пос. — К.: Еспада, 2006. —
144 с.
4.
Волович В. І. Проблеми соціального розвитку українського суспі-льства //
Вісник Київського університету. Серія: Філософія, політологія, психологія. — К. 1993. — С. 3—16.
5.
Грішнова О. А. Людський розвиток. Навч. пос. — К.: Консум, 2006. —
308 с.
6.
Зарудний Є. О. Філософія. Навч. пос. — К.: Кондор, 2007. — 200 с.
7.
Канак Ф., Лобас В. Конфлікти та перехідний стан національного буття //
Філософська думка. — 1999. — № 4. — С. 71—86.
8.
Канигін О. В. Початок і кінець часів. Новій погляд на історію. — К.: АСК,
2005. — 448 с.
9.
Кармин А. С., Бернацкий Г. Г. Философия. — СПб.; Издательство ДНК,
2001. — С. 194—219.
10.
Катаєв С. Л. Сучасне українське суспільство: Навч. пос. — К.: Атіка,
2006. — 200 с.
11.
Кривега Л. Д. Мировоззренческие ориентации личности в услови-ях трансформации общества. — Запорожье, 1998. — С. 86—107.
12.
Ларцев В. Основні компоненти структури суспільства: структуро- фіксуюча складова // Людина і політика. — № 2. — 2001. — С. 51—61.
13.
Маркс К. До критики політичної економії // Маркс К., Ен-гельс Ф. —
Твори. — Т. 13. — С. 5—9.
14.
Маркс К. Начерки відповіді на лист В. І. Засулич // Маркс К., Ен-гельс Ф.
— Твори. — Т. 19. — С. 386—405.
15.
Навроцький В. В. Логіка соціальної взаємодії. Монографія. — К.: Кондор,
2005. — 204 с.
16.
Рерих Н. К. Культура и цивилизация. — М.: Международный Центр
Рерихов, 1994. — 147 с.
17.
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1991. — С.195-404.
18.
Таран В.О. Ідеологія перехідного суспільства. — Запоріжжя, 2000. —
С.12- 34.
19.
Хамитов Н. Философия: Бытие. Человек. Мир. — К.: Кондор, 2005. —
448 с.
20.
Шинкарук В. І. Філоосфія і сучасні історичні реалії // Філос. і со-ціол. думка. — 1992. — № 4. — С. 3—11.

22 21.
Шинкарук В. І. Філософія незалежності і незалежна філософія // Віче. —
1992. — № 6.
22.
Шпенглер О. Закат Европы. — М., 1993. — Т. 1. — С. 131—165, 262—
266.
23.
Щокін Г. В. Закони соціального розвитку і управління. — К.: МАУП,
2006. — 192 с.
24.
Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1991. — С. 29—58.
Допоміжна
25.
Вико Дж. Основания новой науки о природе наций.- Л.: Изд-во иностр.лит-ры, 1940.-418 с.
26.
Гердер И. Идеи к философии истории человечества.- М.: Наука, 1977.-
703 с.
27.
Камю А. Миф о Сизифе. Ессе об абсурде. //А.Камю. Бунтующий человек.-М.: 1990.-С. 24-93.
28.
Кант И. Предполагаемое начало человеческой истории. //И.Кант.
Трактаты и письма.- М.: Наука, 1980.- С. 43-59.
29.
Лоренц К. Агрессия (так называемое зло)//Вопросы философии.-1992.-
№3.
30.
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии //Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. Т.4.- С.419-459.
31.
Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1996,
32.
Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни// Ницше Ф. Соч. В 2-х тт..-
М., 1990.- Т.2.
33.
Ортега-и-Гассет X. Восстание масс.- М., 1996.
34.
Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х тт.. - М., 1992.
35.
Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М.: Наука, 1999.
36.
Сорокин П.А. Историческая необходимость //П.Сорокин. Человек.
Цивилизация. Общество.- М., 1992.- С.513-520.
37.
Сорокин П.А. Социологический прогрес и принцип счастья
//П.Сорокин. Человек. Цивилизация. Общество.- М., 1992.- С. 507-512.
38.
Фромм 3. Бегство от свобода,- М., 1992.
39.
Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. — М.: Наука, 1992. —
176 с.
40.
Швейцер А. Этика благоговения перед жизнью.- М.: Просвещение, 1992,
573 с.
41.
Шпенглер О. Закат Европы.- М., 1996.
42.
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Знгельс Ф. Соч. Т.21.- С. 23-178.23
ЗМІСТ

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ................................................................................... 3 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ..................................................... 4 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ........................................................................ 6 4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ....................................................................... 7 5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ......................................................................................... 8 6. САМОСТІЙНА РОБОТА ......................................................................................................... 9
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ....................................................... 10 7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ ............................................ 13 8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ........................................................................................................... 16 9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ .......................................................................................................... 17 10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ....................................................... 18 11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ......................................................................................... 18 12.ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ..... 19 13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА .................................................................................... 2124
Навчально-методичне видання

Судаков Микола Володимирович

Робоча програма навчальної дисципліни
«Соціальна філософія»
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір М.В. Судаков
Підписано до друку ______.2013 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 0,8.
Тираж 20 прим. Зам. № _____
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85


Document Outline

 • “Затверджую”
 • Ректор______________ Могильний О.М.
 • 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 • 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:
 • 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 • 4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 • 5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
 • 6. САМОСТІЙНА РОБОТА
 • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  • Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинн...
 • 7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
 • 8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
 • 9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
 • 10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
 • 11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 • 12.ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
 • 13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал