Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україниСкачати 317.29 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації25.12.2016
Розмір317.29 Kb.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра соціології та соціально-гуманітарних дисциплін“ЗАТВЕРДЖУЮ” Ректор Могильний ОМ.

“____” _____________2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ППС.3.10.СОЦІАЛЬНА РОБОТА З РІЗНИМИ
ГРУПАМИ КЛІЄНТІВ

ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 1301 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.13010201 СОЦІАЛЬНА РОБОТА
Київ 2013

2 Робоча програма навчальної дисципліни Соціальна робота з різними групами клієнтів для слухачів спеціальності 7.13010201 Соціальна робота Розробник програми старший викладач кафедри соціології та соціально- гуманітарних дисциплін Бондарчук Л.В.
Рецензенти:
Лукашевич М.П.,доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Червона Л.М., кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології та соціально- гуманітарних дисциплін Протокол №6 від 26 червня 2013 р. Завідувач кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін
Лукашевич М.П. підпис)

Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Протокол №7 від 24 вересня 2013 р.

«Погоджено»

Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу

______________ М. Руженський В. Куляша
©Бондарчук Л.В., 2013 Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2013

3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Найменування показників
Галузь знань,
спеціальність, освітньо-
кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів -4 Галузь знань 1301 Соціальне забезпечення
Нормативна
Модулів -3 Спеціальність 7.13010201 Соціальна робота
Рік підготовки
Змістовних модулів -3 й Індивідуальне науково- дослідне завдання контрольна робота)
Семестр
Загальна кількість годин-
144
4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання аудиторних - самостійної роботи студента –
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст перепідготовки
16 год.
Практичні, семінарські
8 год.
Лабораторні
- год.
Самостійна робота
100 год.
Індивідуальні завдання
(контрольна робота) 20 год. Вид контролю іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – для заочної форми навчання – 20 %


4

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладання дисципліни сформувати у майбутніх соціальних працівників систему спеціальних знань щодо теорії та практики соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів, а також навичок щодо вибору у своїй роботі найбільш ефективних методів і технологій соціальної роботи в залежності від типу клієнта та конкретних цілей надання допомоги.
Основні завдання вивчення дисципліни

ознайомити студентів із основними характеристиками спеціальних груп клієнтів соціальної роботи розглянути загальні теоретичні проблеми соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів розкрити зміст основних методів та технологій соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів сформувати у студентів готовність до застосування на практиці методів та технологій соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів та до практичної соціальної роботи з різними категоріями клієнтів цих груп. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких компетентностей
Загальні вміння (компетентності

Інструментальні компетентності:

здатність до аналізу концептуальних засад та визначення сутності соціальної роботи знання і вміння оперувати науковими категоріями та поняттями в сфері соціальної роботи усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел, робота упри підготовці доповіді з презентацією

навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку та форм наукової діяльності (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел.
Міжособистісні компетентності:

уміння працювати у команді здатність до критики та самокритики під час дискусії

5 уміння донести до фахівців і нефахівців інформацію ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності навички та уміння формування міжособистісних стосунків у колективі при відстоюванні власної позиції під час дискусії етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення до їх проявів уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отримані знання.
Системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці здатність до навчання критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі. здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії турбота про якість доповіді та презентації бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності уміння реалізовувати проекти в сфері наукової діяльності.
Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)

знання основних характеристик спеціальних груп клієнтів соціальної роботи розуміння основи законодавства щодо надання соціальної допомоги даній категорії клієнтів соціальної роботи знання інноваційних формі методів соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів соціальної роботи знання структури та завдань системи соціальних служб по роботі зі спеціальними групами клієнтів соціальної роботи розуміння сутності основних технологій соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів соціальної роботи здатність інтегрувати теоретичні знання і практичний досвід уміння застосовувати на практиці основні технології соціальної роботи зіспеціальними групами клієнтів соціальної роботи здатність розвивати в собі професійні якості, необхідні для ефективної роботи соціального працівника зі спеціальними групами клієнтів соціальної роботи

6 здатність аналізувати зарубіжний досвід застосування технологій соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів соціальної роботи уміння володіти інноваційними методами і технологіями практичної соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів соціальної роботи.


7

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль 1 . Соціальна робота з особами з девіантною та
соціально дезадаптованою поведінкою

Тема 1. Девіантна поведінка як відхилення від соціальної норми та як прояв соціальної
дезадаптації людини
Соціальні норми та їх вплив на поведінку людини. Сутність соціальних норм. Види соціальних норм. Соціальні, психологічні і біологічні норми. Умовність, історична визначеність і відносний характер соціальних норм. Підходи до визначення девіантної поведінки. Види девіантної поведінки та соціальних відхилень. Ознаки девіантності поведінки. Соціологічний та антропологічний підходи до визначення причин девіантної поведінки. Теорії девіантної поведінки. Соціальні і психологічні чинники девіантної поведінки. Теоретичні пояснення соціальної дискримінації та соціального виключення. Соціальна дискримінація та соціальне виключення як проблеми осіб, яким була властива девіантна поведінка.
Тема 2. Основи соціальної роботи з особами із девіантною поведінкою
Соціальна робота та стратегії соціального впливу на групи з девіантною поведінкою. Соціальний контроль девіантної поведінки і нормалізація девіантних проявів. Соціальна дискримінація та соціальне виключення як наслідки надмірного соціального контролю девіантної поведінки. Зміст, форми і методи профілактичної соціальної роботи щодо поширення девіантної поведінки. Зміст, форми і методи соціальної роботи з особами, схильними до девіантної поведінки. Принципи соціальної роботи з групами девіантної поведінки. Змісті методи соціальної роботи з соціально-дискримінованими та соціально виключеними особами.Установи, що здійснюють соціальну роботу із даною категорією клієнтів. Знання та вміння, необхідні соціальному працівникові для здійснення соціальної роботи з особами із девіантною поведінкою.
Тема 3. Соціальна робота із соціально дезадаптованими дітьми та підлітками
Норми та відхилення у поведінці в дитячому та юнацькому віці. Ознаки соціальної дезадаптації та схильності до девіантної поведінки у дитини. Девіантна поведінка неповнолітніх як соціальна і педагогічна проблема. Прояви девіантної поведінки дітей та підлітків.

8 Підходи до визначення змісту і методів соціальної роботи з дітьмита підлітками, схильними до девіантної поведінки. Корекційний та реабілітаційний підходи. Перевиховання, соціальна і психологічна реабілітація. Основні напрямки соціальної роботи з неповнолітніми, схильними до девіантної поведінки. Профілактична робота щодо причини девіантної поведінки неповнолітніх робота з дитячими групами, сім’єю, соціальним оточенням. Форми і методи соціально-педагогічної роботи з дітьми та підлітками з ознаками соціальної дезадаптації та схильних до девіантної поведінки діагностика, корекція, адаптація. Соціально- педагогічна робота з сім’ями дітейта підлітків, схильних до девіантної поведінки.
Змістовний модуль 2. Соціальна робота з особами, яким властива адиктивна поведінка, таз
особами, що живуть з ВІЛ/СНІДом
Тема 4. Соціальна робота з особами, що мають залежність від наркотичних речовин
Адиктивна поведінка як відхилення від соціальної і психологічної норми. Причини і механізм формування адиктивної поведінки. Соціальні і особистісні наслідки адиктивної поведінки. Вживання наркотиків як соціальне явище і вид адиктивної поведінки. Наркотики в культурі людства. Молодіжна субкультура і наркотики. Сучасний стан проблеми немедичного вживання наркотиків в Україні. Вплив наркотиків на організмі психіку людини. Основні напрямки профілактичної соціальної роботи по запобіганню немедичного вживання наркотиків. Замісна терапія як стратегія зменшення шкоди. Комплексний характер соціальної роботи з клієнтами, залежними від наркотиків. Соціальна реабілітація хворих на наркоманію. Роль духовної реабілітації. Соціальні і психологічні проблеми наркозалежних. Реабілітація наркозалежних в медичних закладах, реабілітаційних центрах, терапевтичних спільнотах. Організаційні умови і принципи функціонування груп взаємопідтримки. Групи АН, Аланон, Алатин.
Тема 5. Соціальна робота з особами, що мають залежність від алкоголю
Зловживання алкоголем як соціальна проблема. Споживання алкоголю в історії різних суспільств. Соціально-демографічна проблема алкоголізації. Поняття сімейного і родинного алкоголізму. Явище взаємоузалежнення.
Соціально-психологічні та медико-біологічні показники статусу хворої людини. Особливості впливу алкоголізму на процеси соціалізації. Комплексний характер соціальної роботи з хворими на алкоголізм.
Медико-біологічні і соціально-психологічні підходив роботі з залежними від алкоголю. Роль психотерапії і психотренінгів у роботі з клієнтами із залежністю від алкоголю. Організаційні умови і принципи функціонування

9 груп взаємопідтримки. Групи А-А, Аланон, Алатин. Реабілітація алкозалежних в медичних закладах, реабілітаційних центрах, терапевтичних спільнотах. Закордонний та вітчизняний досвід функціонування терапевтичних спільнот.
Тема 6. Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД
ВІЛ/СНІД як соціальна проблема. Світова епідемічна ситуація. Місце України в епідемічному процесі. Соціальні проблеми ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. Основні поняття і визначення.
Шляхи інфікування. Групи ризику зараження ВІЛ ін’єкційні наркомани, секс меншини, працівники секс бізнесу. Тестування на ВІЛ.
Медико-психологічні центри консультування. Гігієнічні відомості щодо поведінки ВІЛ-інфікованого й оточення. Відповідальна соціальна й сексуальна поведінка. Медико-біологічні і соціально-психологічні моделі соціальної роботи з хворими на СНІД. Медико-соціальна робота з вагітними – ВІЛ-інфікованими: умови народження здорової дитини. Соціальна робота з ін’єкційними наркоманами. Поняття про стратегію зниження шкоди. Центри роботи з ВІЛ-інфікованими. Патронажна робота з хворими на СНІД. Просвітницька робота. Методи освіти і консультації
«рівний-рівному». Групи взаємопідтримки
Змістовний модуль 3. Соціальна робота з особами, які скоїли правопорушення
Тема 7. Соціальна робота з засудженими
Формування схильності до протиправної поведінки. Мотивація протиправних дій. Психологічні особливості осіб, схильних до правопорушень. Категорії осіб, схильних до правопорушень. Покарання як механізм соціального контролю протиправної поведінки. Функції покарання за правопорушення. Види покарання. Покарання і виправлення. Пенітенціарна установа як форма покарання і виправлення. Чинники пенітенціарної установи, що мають забезпечувати виправлення правопорушників. Ефективність виправлення у пенітенціарному закладі. Напрямки реформування пенітенціарної системи, альтернативні форми покарання та альтернативи кримінальному покаранню. Основні напрями, форми і методи соціальної роботи з особами, які скоїли правопорушення.
Тема 8. Соціальна робота з неповнолітніми правопорушниками
Вікові та соціально-психологічні особливості неповнолітніх. Суспільні норми і право. Аморальна поведінка і правопорушення. Сутність протиправної поведінки. Соціальні та психологічні причини правопорушень неповнолітніх.

10 Соціальна робота з неповнолітніми у виправних колоніях. Класифікація методів і прийомів роботи з неповнолітніми. Навчальний процес та виробнича діяльність як основа соціальної роботи з вихованцями. Роль корекційно-реабілітаційних методів і прийомів у роботі соціального педагога з неповнолітніми правопорушниками. Соціальна робота як альтернативний покаранню напрям соціального впливу на неповнолітніх осіб, схильних до правопорушень.Організація профілактичної роботи щодо скоєння правопорушень неповнолітніми.
Морально-правове і духовне виховання молоді.
Тема 9. Соціальна робота з особами, що відбули покарання у місцях позбавлення волі
Соціальні і психологічні проблеми осіб, що повернулися з місць позбавлення волі. Процес соціальної адаптації осіб, що повернулися з місць позбавлення волі. Кризові періоди соціальної адаптації осіб, що повернулися з місць позбавлення волі. Основні напрями, форми і методи соціальної роботи з особами, що повернулися з місць позбавлення волі. Соціальний супровід звільнених з місць позбавлення волі. Роль соціальних службу ресоціалізації осіб, що відбули покарання у місцях позбавлення волі. Індивідуальна робота з клієнтом. Психологічна і правова консультація. Працевлаштування. Профілактична і корекційна робота з делінквентною групою.Координація зусиль суспільства у профілактиці правопорушень.

11
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин
Заочна форма навчання
Усього
в тому числі
Лекції
Семінар
ські
заняття
СРС
Індивід.
робота
144
16
8
100
20
Модуль 1
Змістовний модуль 1.Соціальна робота з особами з девіантною та соціально
дезадаптованою поведінкою
Тема 1. Девіантна поведінка як
відхилення від соціальної норми
та
як
прояв
соціальної
дезадаптації людини
14 2
12
Тема 2. Основи соціальної роботи
з особами із девіантною
поведінкою
13 2
11
Тема 3. Соціальна робота із
соціально
дезадаптованими
дітьми та підлітками
13 2
11
Разом за змістовним модулем 1
40
6

34
Змістовний модуль 2.Соціальна робота з особами, яким властива адиктивна
поведінка, таз особами, що живуть з ВІЛ/СНІДом
Тема 4. Соціальна робота з
особами, що мають залежність
від наркотичних речовин
15 2
2 11
Тема 5. Соціальна робота з
особами, що мають залежність
від алкоголю
15 2
2 11
Тема 6. Соціальна робота з ВІЛ-
інфікованими та хворими на
СНІД
15 2
2 11
Разом за змістовним модулем 2
45
6
6
33
Змістовний модуль 3.Соціальна робота з особами, які скоїли правопорушення
Тема 7. Соціальна робота з
засудженими
13 2
11

Тема 8. Соціальна робота з
неповнолітніми
правопорушниками
13 2
11

Тема 9. Соціальна робота з
особами, що відбули покарання у
місцях позбавлення волі
13 2
11

Разом за змістовним модулем 3
39
4
2
33

Усього годин за Модулем 1:
124
16
8
100

Модуль 2
Індивідуальні завдання
2020
Всього:
144
16
8
100
20

12
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 4. Соціальна робота з особами, що мають залежність від наркотичних речовин
Семінарське заняття
1.
Адиктивна поведінка як відхилення від соціальної і психологічної норми. Причини і механізм формування адиктивної поведінки. Соціальні і особистісні наслідки адиктивної поведінки.
Література: [3, 4, 7,15,18,25]
Тема 5. Соціальна робота з особами, що мають залежність від
алкоголю
Семінарське заняття
1.
Соціально-психологічні та медико-біологічні показники статусу хворої людини. Особливості впливу алкоголізму на процеси соціалізації. Комплексний характер соціальної роботи з хворими на алкоголізм.
Література: [2, 4, 9,11,13, 19]

Тема 6. Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД
Семінарське заняття
1.
Шляхи інфікування. Групи ризику зараження ВІЛ ін’єкційні наркомани, секс меншини, працівники секс бізнесу.
3.
Медико-біологічні і соціально-психологічні моделі соціальної роботи з хворими на СНІД.
Література: [2,3, 5,16,17,25]
Тема 8. Соціальна робота з неповнолітніми правопорушниками
Семінарське заняття
1.
Вікові та соціально-психологічні особливості неповнолітніх. Соціальні та психологічні причини правопорушень неповнолітніх. Соціальна робота як альтернативний покаранню напрям соціального впливу на неповнолітніх осіб, схильних до правопорушень.
Література:[1,5,10.11,12,16,17 ]

13
6. САМОСТІЙНА РОБОТА

з/п

Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1

Тема 1. Девіантна поведінка як відхилення від соціальної
норми та як прояв соціальної дезадаптації людини

Проаналізувати соціальні норми та їх вплив на поведінку людини. Ознайомитись з основними підходами до визначення девіантної поведінки та видами девіантної поведінки і соціальних відхилень. Розглянути соціологічний та антропологічний підходи до визначення причин девіантної поведінки. Огляд основної та додаткової літератури по темі. Ведення термінологічного словника.
12
2
Тема 2. Основи соціальної роботи з особами із
девіантною поведінкою
Розглянути зміст, форми і методи профілактичної соціальної роботи щодо поширення девіантної поведінки. Ознайомитись зі змістом, формами і методами соціальної роботи з особами, схильними до девіантної поведінки. Проаналізувати принципи соціальної роботи з групами девіантної поведінки. Огляд основної та додаткової літератури по темі. Ведення термінологічного словника.
11
3
Тема 3. Соціальна робота із соціально дезадаптованими
дітьми та підлітками
Навести приклади прояву норми та відхилень у поведінці в дитячому та юнацькому віці. Навести приклади ознак соціальної дезадаптації та схильності до девіантної поведінки у дитини. Розглянути проблему девіантної поведінка неповнолітніх як соціальна і педагогічна проблема. Ознайомитись з підходами до визначення змісту і методів соціальної роботи з дітьми та підлітками, схильними до девіантної поведінки - корекційним та реабілітаційним. Огляд основної та додаткової літератури по темі. Ведення термінологічного словника.

11

14 4
Тема Соціальна робота з особами, що мають
залежність від наркотичних речовин
Розглянути адиктивну поведінку як відхилення від соціальної і психологічної норми. Розглянути причини і механізм формування адиктивної поведінки, соціальні і особистісні наслідки адиктивної поведінки. Проаналізувати сучасний стан проблеми немедичного вживання наркотиків в Україні. Проаналізувати вплив наркотиків на організмі психіку людини. Ознайомитись з основними напрямами профілактичної соціальної роботи по запобіганню немедичного вживання наркотиків. Огляд основної та додаткової літератури по темі. Ведення термінологічного словника.

11
5
Тема 5. Соціальна робота з особами, що мають
залежність від алкоголю
Розглянути зловживання алкоголем як соціальну проблему. Проаналізувати соціально-психологічні та медико- біологічні показники статусу хворої людини. Ознайомитись з особливостями впливу алкоголізму на процеси соціалізації. Розглянути елементи комплексного характеру соціальної роботи з хворими на алкоголізм. Ознайомитись з медико-біологічними і соціально- психологічними підходами в роботі з залежними від алкоголю. Огляд основної та додаткової літератури по темі. Ведення термінологічного словника.

11
6
Тема 6. Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими та
хворими на СНІД
Розглянути шляхи інфікування на ВІЛ. Проаналізувати гігієнічні відомості щодо поведінки ВІЛ-
інфікованого й оточення з позиції відповідальної соціальної й сексуальна поведінка. Ознайомитись з медико-біологічними і соціально- психологічними моделями соціальної роботи з хворими на СНІД. Розглянути основи медико-соціальної роботи з вагітними –
ВІЛ-інфікованими: умови народження здорової дитини. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
11

15 Розглянути роботу центрів консультування
ВІЛ-
інфікованих Ведення термінологічного словника.

7
Тема 7. Соціальна робота з засудженими
Розглянути чинники пенітенціарної установи, що мають забезпечувати виправлення правопорушників. Ознайомитись з напрямами реформування пенітенціарної системи, розглянути альтернативні форми покарання та альтернативи кримінальному покаранню. Розглянути основні напрями, форми і методи соціальної роботи з особами, які скоїли правопорушення.
Огляд основної та додаткової літератури по темі. Ведення термінологічного словника.

11
8

Тема 8. Соціальна робота з неповнолітніми
правопорушниками
Проаналізувати вікові та соціально-психологічні особливості неповнолітніх. Розглянути соціальні та психологічні причини правопорушень неповнолітніх. Ознайомитись з класифікацією методів і прийомів роботи з неповнолітніми. Проаналізувати роль корекційно-реабілітаційних методів і прийомів у роботі соціального педагога з неповнолітніми правопорушниками. Огляд основної та додаткової літератури по темі. Ведення термінологічного словника.
11
9
Тема 9. Соціальна робота з особами, що відбули
покарання у місцях позбавлення волі
Проаналізувати соціальні і психологічні проблеми осіб, що повернулися з місць позбавлення волі. Та кризові періоди соціальної адаптації осіб, що повернулися з місць позбавлення волі. Проаналізувати основні напрями, форми і методи соціальної роботи з особами, що повернулися з місць позбавлення волі. Розглянути роль соціальних службу ресоціалізації осіб, що відбули покарання у місцях позбавлення волі. Огляд основної та додаткової літератури по темі. Ведення термінологічного словника.
11
Всього
100

16
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має наметі формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо. У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками організації самостійної навчальної діяльності самостійної роботи в бібліотеці з каталогами праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою конспектування літературних джерел роботи з довідковою літературою опрацьовування статистичної інформації написання рефератів з проблем курсу. Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі. Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо. Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, такі за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо, а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання. Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння

17 матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез. Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо. Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави. Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом рефераті виступ повинні відповідати обраній темі. Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски. Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріалі формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог. За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість. У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість формулюються метай завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду націлі й завдання реферату розгляд різних

18 точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату. Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження отримані якісні та кількісні показники можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів. Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам (див. Патика НІ. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К ІПК ДСЗУ, 2008. – 26 с)


19
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)
7.1.
Виконання контрольної роботи передбачає письмове виконання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота. Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера
прізвища студента
Варіант
А
1 Б
2 В
3 Г
4 Д
5 Є
6 Ж
7 З
8 Й
9 І
10 К
11 Л
12 М
13 Н
14 О
15 П
16 Р
17 С
18 ТУФ Х
22 Ц
23 Ч
24 Ш
25 Щ
26 Ю
27 Я
28 Контрольна робота з дисципліни Соціальна робота з різними групами клієнтів складається з двох частин: теоретичної частини теоретичне питання, що потребує поглибленої відповіді і розкриття теми у формі реферату) та практичної частини (завдання, що передбачає самостійний аналіз слухачами досвіду роботи однієї з регіональних програм чи проектів соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів.

20 7.4.
Виконання контрольної роботи передбачає розвиток навичок і вмінь самостійної роботи над фаховою науковою літературою, навичок аналітичного мислення, закріплення теоретичних знань з теорії та практики соціальної роботи, їх систематизації, поглиблення та узагальнення. Реферат обов’язково має містити всі необхідні структурні складові план, вступ, основну частину, висновки та список літератури. Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні і практичні завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи. Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело. Запис умови завдання та теми реферату, передбаченого варіантом, є обов’язковим. Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть. Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу зданої проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо, то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
7.8.
Контрольна робота виконується державною (українською) мовою. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І.Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К ІПК ДСЗУ, 2008. – с. Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, такі під керівництвом викладача, але не
пізніше як за 30 днів до початку сесіїдля студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.11.
Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою

21
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній шкалі
Бали
за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
27 - 30
B (дуже добре)
4 (добре)
25 - 26
C (добре)
23–24
D (задовільно)
3 (задовільно)
21–22
E (достатньо)
19–20
FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
11–18
F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-10
7.12.
У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк. Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо йогоробота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Теоретичне завдання (теми для рефератів)
1.
Стигматизація спеціальних груп клієнтів як соціально-медична й етико-психологічна проблема. Особливості впливу наркотизації на процеси соціалізації. Сучасні тенденції соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів у різних країнах світу. Робота зі спеціальними групами клієнтів-хворими на алкоголізм як сфера соціальної роботи. Форми і методи роботи з хворими й ув'язненими в історії людства. Роль особистих якостей у втраті та збереженні здоров'я. Соціальні, медичні і релігійні погляди на здоров'я і норму. Спеціальні групи клієнтів як об'єкт і суб'єкт соціальної роботи. Зловживання алкоголем як соціально-культурологічна проблема. Наслідки алкоголізації різних груп населення.
11.
Медико-біологічні і соціально-психологічні підходи роботи з алкоголіками. Проблема вживання наркотиків і психотропних речовин як соціальна історична проблема. Особливості проблеми обігу і споживання наркотиків в Україні. Зловживання алкоголем як соціально-культурологічна проблема в різних типах суспільств. Робота зі спеціальними групами клієнтів, хворих на наркоманію,

22 як сфера соціальної роботи. Основні поведінкові моделі ризику в умовах гостроти прояву соціально небезпечних хвороб (ВІЛ/СНІДу, ХПСШ).
17.
Медико-біологічні і соціально-психологічні моделі соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів-хворими на СНІД. Патронажна робота з хворими на СНІД. Умови ефективної соціальної роботи в закладах позбавлення волі. Організаційні форми і методи виховного процесу в закладах позбавлення волі. Класифікація методів і прийомів роботи з неповнолітніми. Роль вихователя у спілкуванні з неповнолітніми засудженими. Поняття про соціально небезпечні хвороби в закладах позбавлення волі. Суїцид як проблема адаптації до нового способу життя. Принципи мінімізації ризику поширення негативних явиш і соціально небезпечних хворобу закладах позбавлення волі. Профілактика конфліктних ситуацій і суїцидальної поведінки. Соціальний супровід звільнених з місць позбавлення волі. Форми і методи соціальної роботи з бувшими засудженими. Правові основи соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів. Профілактична робота зі звільненими з місць позбавлення волі.

Практичне завдання

Здійснити аналіз регіонального досвіду впровадження інноваційних технологій соціальної роботи зіспеціальними групами клієнтів щодо ефективності такої роботи.Проаналізувати одну із регіональних програм або проектів по роботі зіспеціальними групами клієнтів, що діють у
вашому регіоні.

23
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання студентів вході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал зосереджується увага студентів на проблемних питаннях наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки використовуються технічні засоби навчання мультимедійний проектор, слайди тощо на семінарських заняттях запроваджуються різні навчальні технології семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії семінар-вирішення ситуаційних вправ семінар-розв’язання проблемних питань мозковий штурм кейс-методи; презентації аналіз конкретної ситуації робота в малих групах рольові та ділові ігри банки візуального супроводження письмовий контроль знань індивідуальне та групове опитування перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.

24
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів
- поточного контролю роботи студентів
- підсумкового контролю (залік.
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на семінарських заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом. Завданням поточного контролює перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал презентація.
Об’єктами поточного контролю знань студентів є систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач виконання завдань для самостійного опрацювання виконання модульного завдання. Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів тестові завдання розрахункові завдання обговорення проблеми, дискусія аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу ділові ігри (кейс-методи); презентації результатів роботи інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі залік є виконання усних та письмових завдань. На залік виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання. Результати залік студентів заочноїформи навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.

25

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсум
-ковий
тест
(залік)
Сума
Змістовний
модуль 1
Змістовний
модуль 2
Змістовний
модуль 3
Індивіду
альне
завдан
ня


7
7
6
30
50
100
Т
1 Т
2 Т
3 Т
4 Т
5 Т
6 Т
7 Т
8 Т
9

2 2
3 3
2 2
2 2
2
Шкала оцінювання національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре
75-81 балів – добре
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

11. Методичне забезпечення навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.

26
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1.
Сутність соціальної роботи із спеціальними групами клієнтів. Соціальна робота із спеціальними групами клієнтів мета, принципи, основні завдання. Предметі завдання соціальної роботи з спеціальними групами клієнтів. Характеристика підходів соціального контролю і соціальної роботи із спеціальними групами клієнтів. Наукові і практичні засади соціальної роботи із спеціальними групами клієнтів. Зміст, функції, принципи соціальної роботи із спеціальними групами клієнтів. Особливості впливу негативних субкультур на реабілітацію спеціальних груп клієнтів. Основні стратегії соціальної роботи із спеціальними групами клієнтів. Механізми поширення ВІЛ/СНІДу та ХПСШ. Огляд соціальних технологій у роботі із ін'єкційними наркоманами. Проблеми соціальної взаємодії із спеціальними групами клієнтів. Основні принципи соціальної роботи із ВІЛ інфікованими і хворими на СНІД, Шляхи поширення соціально небезпечних хворобу закладах позбавлення волі. Організаційні умови польової роботи. Сучасні тенденції соціальної роботи із засудженими.
16.
Субкультурні традиції груп ризику на ВІЛ. Основні складові Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями». Роль релігії у роботі з спеціальними групами клієнтів. Програми соціальних службу роботі із спеціальними групами клієнтів. Основні моделі поведінки в закладах позбавлення волі. Організаційні принципи створення терапевтичних груп взаємопідтримки. Превентивна стратегія соціальної роботи із спеціальними групами клієнтів. Сучасний закордонний досвіду роботі із спеціальними групами клієнтів. Сутність служб пробації.
25.
Соціально-педагогічне обґрунтування трудотерапії.

27 Соціальний супровід колишніх засуджених. Реабілітаційні методи у роботі з спеціальними групами клієнтів. Сутність роботи з особами, які повернулись з місць позбавлення волі. Механізми формування субкультури груп ризику. Програми служб соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів

28
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти

1.
Етичний кодекс спеціаліста із соціальної роботи України // Соціальна політика і соціальна робота. - 2003. - № 1 Закон України Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії від 5.10. 2000 р. Міжнародна декларація етичних принципів соціальної роботи // Соціальна політика і соціальна робота. - 1998. - № 4. Закон України Про місцеве самоврядування від 21.05.1997 р. Закон України "Про попередження насильства всім ї" від 15.11.01 р.
// Офіційний вісник України. - 2001. - № 51. - С. 46-48. Закон України Про соціальні послуги від 19.06.2003 р. Закон України Про соціальну роботу з дітьми та молоддю від
21.06.200 і р. Закон України Про органи самоорганізації населення" від
11.07.2001 р.
Базова
9.
Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці
ВІЛ/СНІД та ризикованої поведінки посібник для спеціалістів приймальників-розподільників, притулків та колоній для неповнолітніх / За заг. ред. Р.Г.Вайноли, Т.Л.Лях. – К Калита,
2007. – 182 с.
10.
Бойко А.М., Бондаренко Н.Б. Соціальна робота з конкретними групами клієнтів. – К Вид. дім "Києво-Могилянська академія,
2004. - 166 с.
11.
Лукашевич М.П. Соціальна робота (теорія і практика) : підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. — К. : Каравела, 2009. — 368 с.
12.
Максимова НЮ, Толстоухова С.В. Соціально-психологічний аспект профілактики адиктивної поведінки підлітків та молоді. – К,
2000. – 200 с.
13.
Медведева Г. П. Этикасоциальнойработы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений. — М Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2002. — с.
14.
Мигович І.І. Теоретичні засади соціальної роботи навч. посіб. / І.І.
Мигович, В.Ф. Жмир.– Ужгород Говерла, 2007. – 257 с.
15.
Сенге П. Преображение. Потенциалчеловека и горизонты будущего
/ П. Сенге, О. Шаймер. – М. : Олимп-Бизнес, 2008. – 304 с.
16.
Социальнаяработа с семьей // Настольная книга специалиста. - М
Ин-тсоциальнойработы, 2006. Соціальна робота Підручник для студ. вищ. навч. закладів за ред.
Н.Г. Ничкало.- Тернопіль ВАТ ТВПК Збруч, 2010.- с.

29 Соціальна робота Теорія і практика Навч. Псіб. — 2-ге вид, перероб. і доп. Рекомендовано МОН / Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. — К,
2008. — 574 с. Ставкова С. Насилля причини та наслідки // Соціальна робота в Україні теорія і практика. - 2004. - №1. - С.
20.
Трубавіна І.М. Економічна культура і функції сім'ї // Соціальна робота в Україні теорія і практика. - 2004. - №1. - С.
21.
Халамейдин В.Б. Інфраструктура соціальної роботи теоретико- методологічний аналіз / В.Б. Халамейдин.– Запоріжжя Дике Поле,
2006. – 180 с.
22.
Холостова Е. И. Деменьтьева Н.Ф. Социальнаяреабилитация:
Учебноепособие. – М Изд.-торг. корпорация «Дашков и К, 2006
– 340 с.
Допоміжна
23.
Актульні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами Тези доповідей. — К Унт "Україна, 2006. — 600 с. Виховний потенціал сім'ї в сучасних умовах. - К Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2002. - 144 с. Вступ до соціальної роботи Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т.В.Семигіної, І.І.Миговича. – Київ „Академвидав”, 2005. – 304 с. Дружинин В. Психологиясемьи. - М, 1996. Іванова І.Б. Сім'я і проблеми інвалідності // Соціальна реабілітація молоді з обмеженою дієздатністю. - К, 2000. - С. 11-19.
28.
Карасевич А.П. Економічна функція сім'ї / Збірник наукових праць "Сім'я та шлюбно-родинні стосунки в Україні. - УАДУ, 2001. -
Вип. АС.
29.
Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учеб.пособ. – М ТЦ Сфера, 2001. – 160 с.
30.
Кон И.С. Подростковаясексуальность на пороге ХХІ века.:
Соціально-педагогическийанализ. – Дубна Фенікс, 2001. – 208 с.
31.
Красовский К. Что я могусделать, чтобыпомочьмоимдетямжить без наркотиков? – е изд. – К, 2000. – 48 с. Соціальна педагогіка мала енциклопедія / За заг. ред. проф.
І.Д.Звєрєвої – К Центр навчальної літератури, 2008. – 336 с. Соціальна педагогіка теорія і технології Підручник / За ред.
І.Д.Звєрєвої. – К Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с.
34.
Трубавіна І.М. Економічна культура і функції сім'ї // Соціальна робота в Україні теорія і практика. - 2004. - №1. - С.
35.
Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота теорія і практика Навч. посіб. — 2-ге вид, перероб. і доп. — К Знання, 2008. — 574 с.

36.
Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. - К Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с.

30 37.
Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. — М
Академический Проект Трикста, 2005. — 336 с

Інформаційні ресурси
38.
Гокунъ И. Отчет о работе центра медико-социальнойреабилитации.
— Режим доступу http://www.upa-psychiatry.org.ua. Міністерство праці та соціальної політики. — Режим доступу http://www.minpraci.gov.ua . Міністерство економіки України.
— Режим доступу http://www.me.gov.ua Офіційний веб-сайт Всесвітньої організації охорони здоров‘я. Режим доступу http://www.who.int/ru/index.html Офіційний веб-сайт Всеукраїнської мережі людей що живуть з
ВІЛ/СНІД. – Режим доступу http://network.org.ua/
43.
Психическиезаболевания.
Общиесведения.
Благотворительный фонд Душа человека».
— Режим доступу http://www.ngo.org.ru/ngoss/get/id 12786.html.
44.
Стигма и дискриминация.
— Режим доступу http://www.aids.ua/_hivaids/popular/stigma.html.
45.
European year for people with disabilities // European Diability Forum.
— Режим доступу http://www.edf-feph.org/en/events.

31

ЗМІСТ


1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
4 3. Програма навчальної дисципліни
7 4. Структура навчальної дисципліни
11 5. Теми семінарських занять
12 6. Самостійна робота
13 7. Індивідуальні завдання
19 8. Методи навчання
23 9. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення
24 25 25 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
26 13. Рекомендована література
28 Зміст
31


32

Навчально-методичне видання

Бондарчук Людмила Володимирівна

Робоча програма навчальної дисципліни
«Соціальна робота з різними групами клієнтів
Відповідальний за випуск ММ. Руженський
Комп’ютерний набір Л.В.Бондарчук Підписано до друку р. Формат 60?84/16. Папір офсетний. Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 1,2 Тираж 30 прим. Зам. № _____ Свідоцтво суб’єкта видавничої справи Серія ДК №1805 від 25.05.2004. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85

Document Outline

 • “Затверджую”
 • Ректор____________________ Могильний О.М.
 • Тема 1. Девіантна поведінка як відхилення від соціальної норми та як прояв соціальної дезадаптації людини
 • Тема 2. Основи соціальної роботи з особами із девіантною поведінкою
 • Тема 3. Соціальна робота із соціально дезадаптованими дітьми та підлітками
 • Змістовний модуль 2. Соціальна робота з особами, яким властива адиктивна поведінка, таз особами, що живуть з ВІЛ/СНІДом
 • Тема 4. Соціальна робота з особами, що мають залежність від наркотичних речовин
 • Тема 5. Соціальна робота з особами, що мають залежність від алкоголю
 • Тема 6. Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД
 • Змістовний модуль 3. Соціальна робота з особами, які скоїли правопорушення
 • Тема 7. Соціальна робота з засудженими
 • Тема 8. Соціальна робота з неповнолітніми правопорушниками
 • Тема 9. Соціальна робота з особами, що відбули покарання у місцях позбавлення волі
 • Тема 4. Соціальна робота з особами, що мають залежність від наркотичних речовин
  • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  • Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом рефераті виступ повинн...
 • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 • Інформаційні ресурси


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал