Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україниСкачати 273.86 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір273.86 Kb.

1

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра соціології та соціально-гуманітарних дисциплін


“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Ректор____________________ Могильний О.М.

“____” ____________________2014 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПНП.2.08. «ПЕДАГОГІКА»

ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0301 «СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.03010201 «ПСИХОЛОГІЯ»

Київ 2014

2
Програма навчальної дисципліни «Педагогіка» складена відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної програми перепідготовки спеціалістів спеціальності
«Психологія».
Розробник програми старший викладач Голишкіна Л.І.
Рецензенти:
Андрєєва Т.М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології для неспеціальних факультетів Інституту філології Київського державного університету імені Тараса Шевченка
Длугош О.М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології та соціально- гуманітарних дисциплін
Протокол № 1, від 29 січня 2014 р.
Завідувач кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін
Лукашевич М.П.
(підпис)

Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Протокол № 2, від
2014 р.

«Погоджено»

Завідувач навчально - методичного
Завідувач навчального відділу відділу
_______________М.Руженський ________________В.Куляша
©Голишкіна Л.І. 2014
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2014

3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Галузь знань,
спеціальність, освітньо-
кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів - 3
Галузь знань 0301
«Соціально-політичні науки»
Нормативна
Модулів - 3
Спеціальність 7.03010201
«Психологія»
Рік підготовки
Змістовних модулів - 3
-
1-й
Індивідуальне науково- дослідне завдання: контрольна робота
Семестр
Загальна кількість годин -
108
-
1-й
Лекції
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст перепідготовки
-
6 год.
Практичні, семінарські
-
2 год.
Лабораторні
-
-
Самостійна робота
-
80 год.
Індивідуальні завдання:
(контрольна робота) 20 год.
Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – для заочної форми навчання – 6%

4
2
. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни є розкриття змісту соціальної педагогіки як самостійної галузі педагогічного знання, яка має за мету вивчення освітньо-виховного потенціалу суспільства, способів педагогізації соціального середовища для більш успішної соціалізації і розвитку особистості протягом всього життя і тому може слугувати теоретико-методологічним і методичним підґрунтям, зокрема, для соціальної роботи.
Завданнями вивчення дисципліни є:
- опанувати об’єкт та предмет соціальної педагогіки;
- засвоїти специфіку даної галузі педагогічного знання;
- дати визначення основних понять соціальної педагогіки;
- знати міждисциплінарні зв’язки соціальної педагогіки;
- засвоїти основні напрями соціально-педагогічної діяльності;
- дати визначення сім’ї як об’єкту соціально-педагогічної діяльності;
- знати основні соціально-виховні інститути в системі соціалізації особистості;
- визначати напрями соціальної роботи з дітьми та молоддю з особливими потребами;
- засвоїти основні прийоми соціально-педагогічної роботи по подоланню різних форм дезадаптації підлітків.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких компетентностей:
Загальні вміння (компетентності):

Інструментальні компетентності:

здатність до аналізу концептуальних засад та визначення сутності соціології;

знання і уміння оперувати науковими категоріями та поняттями в сфері соціальної педагогіки;

усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії;

знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами;

елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел, робота у Microsoft
Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією);

навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку та форм наукової діяльності (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

5
Міжособистісні компетентності:

уміння працювати у команді;

здатність до критики та самокритики під час дискусії;

уміння донести до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;

навички та уміння формування міжособистісних стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії;

етичні зобов’язання при опануванні до виступів доповідачів;

розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення;

уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання.

Системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці;

здатність до навчання;

критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії;

турбота про якість доповіді та презентації;

бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією;

здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;

уміння реалізовувати проекти в сфері наукової діяльності.

Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)


визначати об’єкт і предмет соціології;

документувати процесуальні дії;

вибирати необхідну лексичну, граматичну форми при складанні документів;

правильно розташовувати реквізити, дотримуючись вимог державних стандартів і відомчих нормативних актів;

логічно викладати інформацію;

систематизувати і зберігати документи;

використовувати терміни з педагогіки для пояснення соціальної поведінки людей;

систематизувати професійно важливі якості, якими повинен володіти соціолог.


6
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1. Педагогіка як наука.
Тема 1. Педагогіка як наука.
Предмет педагогіки. Виховання, його мета, зміст, сутність, принципи, методи та форми здійснення. Основні категорії педагогіки: виховання, адаптація, реабілітація, соціалізація, ресоціалізація, профілактика, обслуговування, допомога.
Тема 2. Розвиток, виховання і формування людської особистості.
Людина як об’єкт і суб’єкт соціалізації.
Людина як організм, індивід, особистість та індивідуальність. Розвиток людини, формування її особистості. Проблема успадкування спеціальних додатків, інтелектуальних і моральних якостей. Вплив середовища на розвиток людини. Розвиток і виховання. Умови ефективного впливу виховання на розвиток особистості. Сутність соціалізації. Фактори, засоби і механізми соціалізації людини.
Тема 3. Особистість як основний об’єкт вивчення соціальної
педагогіки.
Поняття «особистість», «людина», «індивід». Елементи соціальної структури особистості. Соціальна роль, соціальна позиція, соціальний статус особистості. Макро-, мезо-, мікросередовище.
Тема 4. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності.
Сім’я – провідний інститут соціалізації. Основні функції сім’ї, типологія сімей. Соціальна робота з сім’єю. Завдання соціальних служб для молоді у роботі з сім’єю.
Змістовний модуль 2. Процес навчання, його закономірності і
принципи. Процес виховання.

Тема 5. Процес навчання, його закономірності і принципи.
Поняття про процес навчання. Структурні компоненти процесу навчання. Основні функції процесу навчання: освітня, розвиваюча, виховна та їх взаємозв’язок. Поняття про дидактику. Основні дидактичні категорії: навчання, освіта, викладання, учіння, зміст освіти, методи, форми організації, засоби, результати навчання.
Тема 6. Поняття змісту освіти. Стандарти освіти.
Поняття змісту освіти. Історичний характер змісту освіти. Стандарти освіти, проблеми їх розробки. Поняття про загальні методи навчання. Різні під’їзди до класифікації методів навчання. Характеристика окремих груп

7 методів. Система контролю і оцінювання навчальних досягнень. Педагогічна майстерність і шляхи її досягнення.
Тема 7. Процес виховання. Взаємозв’язок виховання, самовиховання
та перевиховання.
Сутність процесу виховання. Виховний процес як система, його особливості та структура. Рушійні сули процесу виховання. Основні вимоги до змісту, методів, організації виховного процесу.
Тема 8. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі
освіти.
Класифікація методів виховання. Умови ефективного вибору методів та засобів виховання. Результати процесу виховання. Головні пріоритети у шкільному вихованні в Україні та за кордоном. Мета, функції та прийоми самовиховання.
Умови ефективного здійснення самовиховання.
Перевиховання. Його функції, етапи та принципи.
Змістовний модуль 3. Соціально-виховні інститути в системі
соціалізації особистості.
Тема 9. Основні передумови соціально-педагогічної діяльності в
Україні.
Державна молодіжна політика в Україні. Система соціальних служб для молоді.
Місце проживання – місце виховання.
Тема 10. Соціально-виховні інститути в системі соціалізації
особистості.
Відкрита соціально-педагогічна система як цілісна система виховання.
Фактори соціально-педагогічної системи на процес соціалізації. Типологія позашкільних освітньо-виховних закладів. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.
Тема 11. Система освіти в Україні.
Поняття про систему освіти в Україні. Принципи побудови системи освіти в Україні. Освітні рівні: початкова, загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, базова вища освіта, повна вища освіта. Перспективи розвитку системи освіти в Україні.
Тема 12. Принципи побудови системи освіти в Україні.
Стратегічні завдання та пріоритетні напрями реформування освіти в
Україні. Структура системи освіти в Україні: дошкільна освіта, загальна

8 середня освіта, позашкільна освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, аспірантура, докторантура, самоосвіта.

Тема 13. Соціально-педагогічна робота по подоланню різних форм
дезадаптації підлітків.
Соціально-психологічни та педагогічні детермінанти адиктивної поведінки. Типологія профілактики адиктивної поведінки підлітків.
Профілактика роботи з молоддю.
Тема 14. Соціальна робота з дітьми та молоддю з особливими
потребами.
Напрями роботи з молодими інвалідами. Основні завдання соціального працівника при роботі з молодими інвалідами. Соціальна робота з дітьми- сиротами.
9
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва змістовних
модулів і тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усього
в тому числі
лекції
практи
чні
СРС
Індивід.
робота
Модуль 1
Змістовний модуль 1. Педагогіка як наука
Тема 1.
Педагогіка як наука
6,5 0,5
-
6
-
Тема 2.
Розвиток, виховання і формування людської особистості. Людина як об’єкт і суб’єкт соціалізації
7,5 0,5 1
6
-
Тема
3.
Особистість як основний об’єкт вивчення соціальної педагогіки
6,5 0,5
-
6
-
Тема 4.
Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності

7,5 0,5 1
6
-
Разом за змістовним
модулем 1
28
2
2
24
-
Змістовний модуль 2. Процес навчання, його закономірності і принципи.
Процес виховання
Тема 5.
Процес навчання, його закономірності і принципи
6,5 0,5
-
6
-
Тема 6.
Поняття змісту освіти.
Стандарти освіти
6,5 0,5
-
6
-
Тема 7.
Процес виховання.
Взаємозв’язок виховання, самовиховання та перевиховання
6,5 0,5
-
6
-
Тема 8.
Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

5,5 0,5
-
5
-
Разом за змістовним
модулем 2
25
2
-
23
-

10
Назва змістовних
модулів і тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усього
в тому числі
лекції
практи
чні
СРС
Індивід.
робота
Змістовний модуль 3. Соціально-виховні інститути в системі соціалізації
особистості
Тема 9.
Основні передумови соціально-педагогічної діяльності в Україні
6,5 0,5
-
6
-
Тема 10.
Соціально-виховні
інститути в системі соціалізації особистості
6,5 0,5
-
6
-
Тема 11.
Система освіти в
Україні
11,5 0,5
-
6
-
Тема 12.
Принципи побудови системи освіти в Україні

-
5
-
Тема 13.
Соціально-педагогічна робота по подоланню різних форм дезадаптації підлітків

10,5 0,5
-
5
-
Тема 14.
Соціальна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами

-
5
-
Разом за змістовним
модулем 3
35
2
-
33
-
Усього годин за модулем 1:
88
6
2
80
-
Модуль 2
ІНДЗ
-
-
-
20
Усього годин:
108
6
2
80
20

11
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 2. Розвиток, виховання і формування людської особистості.
Людина як об’єкт і суб’єкт соціалізації

1.
Особистість і умови її розвитку.
2.
Спадковість у людському розвитку.
3.
Соціалізація і становлення особистості.
4.
Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості.

Література:
1.
Амосов Н. И. Природа человека. – К., 1983.
2.
Бех І. Д. Від волі – до особистості. – К., 1995.
3.
Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К., 1989.
4.
Мид М. Культура и мир детства. – М., 1988.
5.
Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посіб. 3-є вид, доп, 2001 р. – 608 с.
6.
Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии / Под ред. С.
А. Смирнова. – М., 2000.
7.
Сухомлинський В. О. Народження громадянина // Вибр. Твори в – 5 т. –
К., 1976. – Т 3.
Тема 4. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності

1.
Сім’я як специфічна педагогічна система.
2.
Сімейне виховання в різні періоди розвитку суспільства.
3.
Взаємодія школи і сім’ї у вихованні дітей та молоді.
4.
Суспільне виховання.

Література:
1.
Амосов Н. И. Природа человека. – К., 1983.
2.
Бех І. Д. Від волі – до особистості. – К., 1995.
3.
Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К., 1989.
4.
Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посіб. 3-є вид, доп, 2001 р. – 608 с.
5.
Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии / Под ред. С.
А. Смирнова. – М., 2000.
6.
Положення про загальноосвітній навчальний заклад // Інф. збірник МО
України. – 2000. - №7.
7.
Про загальну середню освіту. Закон України від 13 травня 1999 р. //
Відомості Верх. Ради України. – 1999. – 28 липня.
8.
Сухомлинський В. О. Народження громадянина // Вибр. Твори в – 5 т.
– К., 1976. – Т 3.

12
6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1
Тема 1. Педагогіка як наука
Завдання: Охарактеризуйте предметність педагогіки.
6 2
Тема 2. Розвиток, виховання і формування людської особистості. Людина як об’єкт і суб’єкт соціалізації
Завдання: Назвіть умови ефективного впливу виховання на розвиток особистості.
6 3
Тема 3. Особистість як основний об’єкт вивчення соціальної педагогіки
Завдання: Проаналізуйте соціальну роль, соціальну позицію та соціальний статус особистості.
6 4
Тема 4. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності
Завдання: Значення сім’ї та її основні функції.
6 5
Тема 5. Процес навчання, його закономірності і принципи
Завдання: Розкрийте основні функції процесу навчання.
6 6
Тема 6. Поняття змісту освіти. Стандарти освіти
Завдання: В чому полягає педагогічна майстерність і шляхи її досягнення?
6 7
Тема 7. Процес виховання. Взаємозв’язок виховання, самовиховання та перевиховання
Завдання: Вкажіть на основні вимоги до змісту, методів і організації виховного процесу.
6 8
Тема 8. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти
Завдання: Які ви знаєте умови ефективного здійснення самовиховання і перевиховання?
5 9
Тема 9. Основні передумови соціально-педагогічної діяльності в Україні
Завдання: Поясніть, яка система соціальних служб в
Україні існує для молоді.
6 10
Тема 10. Соціально-виховні інститути в системі соціалізації особистості
Завдання: Типологія позашкільних освітніх виховних закладів. Роль дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
6 11
Тема 11. Система освіти в Україні
Завдання: Які принципи побудови системи освіти в
Україні? Назвіть освітні рівні.
6 12
Тема 12. Принципи побудови системи освіти в Україні
Завдання: Яка структура системи освіти існує в Україні?
5

13

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
13
Тема 13. Соціально-педагогічна робота по подоланню різних форм дезадаптації підлітків
Завдання: Які соціально-психологічні та педагогічні форми роботи з молоддю ви використовуєте?
5 14
Тема 14. Соціальна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами
Завдання: Визначте основні завдання соціального працівника при роботі з молодими інвалідами та дітьми- сиротами.
5
Разом
80

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:

організації самостійної навчальної діяльності;

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел;

роботи з довідковою літературою;

опрацьовування статистичної інформації;

написання рефератів з проблем курсу.
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.

14
Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі.
Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.

15
План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату.
Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.)


16
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)

7.1.
Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.
7.2.
Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера
прізвища студента
Варіант
А
Л
Х
1
Б
М
Ц
2
В
Н
Ч
3
Г
О
Ш
4
Д
П
Щ
5
Є
Р
Ю
6
Ж
С
Я
7
З
Т
8
І
У
9
К
Ф
10 7.3.
Контрольна робота з дисципліни «Педагогіка» складається з двох
частин: теоретичних та практичних питань.
7.4.
Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи.
Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.
7.5.
Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим.
Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.
7.6.
Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення (наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.


17
ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
7.7.
Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.
7.8.
Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.:
ІПК ДСЗУ, 2008. – 26 с.).
7.9.
Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30
днів до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.10.
Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній
шкалі
Бали
за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
47 - 50
B (дуже добре)
4 (добре)
44 - 46
C (добре)
40 - 43
D (задовільно)
3 (задовільно)
35 - 39
E (достатньо)
30 - 34
FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 29
F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17
7.11.
У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
7.12.
Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.

18
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
ВАРІАНТ 1
1.
Що вивчає педагогіка?
2.
Визначте основні періоди розвитку педагогічної думки.
3.
Дайте визначення педагогічних цінностей.
4.
Кого з педагогів нашої країни ви знаєте? Чим вони прославилися?
ВАРІАНТ 2
1.
Назвіть характерні ознаки педагогіки як науки.
2.
Охарактеризуйте систему педагогічних наук.
3.
Яке значення мають зв’язки педагогіки з іншими науками для розробки теорії виховання.
4.
Що таке закономірність? Що таке закон?
ВАРІАНТ 3
1.
Які методи педагогічного дослідження ви знаєте?
2.
Назвіть конкретно-методологічні принципи педагогічних досліджень і проілюструйте їх конкретними прикладами.
3.
Роль виховання у розвитку людини і формування її особистості.
4.
У чому суть нової методології педагогіки?
ВАРІАНТ 4
1.
Особистість і умови її розвитку.
2.
Хто є особистістю? У чому відмінність між поняттями: людина, особистість, індивідуальність?
3.
Що таке спадковість?
4.
Які ознаки передаються за спадковістю дітям від батьків?
ВАРІАНТ 5
1.
Яка роль етносу у процесі соціалізації людини?
2.
Яким чином впливають умови життя міста, села на становлення особистості?
3.
Чим зумовлена сила виховного впливу сім’ї?
4.
Яким чином група ровесників сприяє соціалізації дитини, підлітка, юнака?
ВАРІАНТ 6
1.
Що таке виховання?
2.
Що таке «зона актуального розвитку» і «зона найближчого розвитку»?
3.
Як впливає діяльність на розвиток особистості?
4.
Які основні види діяльності школяра ви знаєте?

19
ВАРІАНТ 7
1.
У чому суть процесу навчання?
2.
Спробуйте накреслити свою схему процесу навчання. У чому її своєрідність?
3.
Що таке активність учіння?
4.
Яке значення має активність особистості у власному розвитку?
ВАРІАНТ 8
1.
Що таке розумове, фізичне і трудове виховання?
2.
Що означає поняття «освіта»?
3.
Який зміст освіти забезпечує розвиток цілісної особистості?
4.
Від чого залежить кінцевий результат процесу навчання?
ВАРІАНТ 9
1.
Визначте завдання освіти в Україні.
2.
Які цілі виховання висуває педагогіка розвинутих країн?
3.
Які прості засоби навчання ви знаєте?
4.
Що таке «педагогічна інформатика»?
ВАРІАНТ 10
1. Які основні тенденції сучасної освіти?
2. Як пов’язані між собою зміст навчального матеріалу, метод навчання і форма організації навчальної діяльності?
3. У чому суть принципу систематичності і послідовності?
4. Що таке «інформатизація освіти»?

20
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

на практичних заняттях запроваджуються різні навчальні технології: дискусії; вирішення ситуаційних вправ; розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.


21
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи студентів;
- підсумкового контролю (залік).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на практичних заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал
(презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання;
­
виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:
­
тестові завдання;
­
розрахункові завдання;
­
обговорення проблеми, дискусія;
­
аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);
­
ділові ігри (кейс-методи);
­
презентації результатів роботи;
­
інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі заліку є виконання усних та письмових завдань.
На залік виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати заліку студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Заліковий білет містить 3 завдання.

22
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсумковий
тест
Сума
50 50 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).


11. Методичне забезпечення: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни (робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, курс лекцій, ілюстративні матеріали).

23
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1. Визначте завдання освіти в Україні.
2. Які цілі виховання висуває педагогіка розвинутих країн?
3. Які прості засоби навчання ви знаєте?
4. Що таке «педагогічна інформатика»?
5.
Назвіть характерні ознаки педагогіки як науки.
6.
Охарактеризуйте систему педагогічних наук.
7.
Яке значення мають зв’язки педагогіки з іншими науками для розробки теорії виховання.
8.
Що таке закономірність? Що таке закон?
9.
Яка роль етносу у процесі соціалізації людини?
10.
Яким чином впливають умови життя міста, села на становлення особистості?
11.
Чим зумовлена сила виховного впливу сім’ї?
12.
Яким чином група ровесників сприяє соціалізації дитини, підлітка, юнака?
13.
Які основні тенденції сучасної освіти?
14.
Як пов’язані між собою зміст навчального матеріалу, метод навчання і форма організації навчальної діяльності?
15.
У чому суть принципу систематичності і послідовності?
16.
Що таке «інформатизація освіти»?
17.
Що таке виховання?
18.
Що таке «зона актуального розвитку» і «зона найближчого розвитку»?
19.
Як впливає діяльність на розвиток особистості?
20.
Які основні види діяльності школяра ви знаєте?
21.
Що вивчає педагогіка?
22.
Визначте основні періоди розвитку педагогічної думки.
23.
Дайте визначення педагогічних цінностей.
24.
Кого з педагогів нашої країни ви знаєте? Чим вони прославилися?
25.
У чому суть процесу навчання?
26.
Спробуйте накреслити свою схему процесу навчання. У чому її своєрідність?
27.
Що таке активність учіння?
28.
Яке значення має активність особистості у власному розвитку?
29.
Які методи педагогічного дослідження ви знаєте?
30.
Назвіть конкретно-методологічні принципи педагогічних досліджень і проілюструйте їх конкретними прикладами.
31.
Роль виховання у розвитку людини і формування її особистості.
32.
У чому суть нової методології педагогіки?
33.
Що таке розумове, фізичне і трудове виховання?
34.
Що означає поняття «освіта»?
35.
Який зміст освіти забезпечує розвиток цілісної особистості?
36.
Від чого залежить кінцевий результат процесу навчання?

24 37.
Особистість і умови її розвитку.
38.
Хто є особистістю? У чому відмінність між поняттями: людина, особистість, індивідуальність?
39.
Що таке спадковість?
40.
Які ознаки передаються за спадковістю дітям від батьків?
41.
Предмет педагогіки та її основні категорії.
42.
Види середовища та їх вплив на розвиток людини.
43.
Основні інститути соціалізації і педагогічний процес.
44.
Складові процесу соціалізації особистості.
45.
Самозміна людини в процесі соціалізації.
46.
Структурні компоненти процесу навчання.
47.
Суперечності та рушійні сили процесу навчання.
48.
Джерела і фактори формування змісту освіти.
49.
Умови оптимального вибору методів навчання.
50.
Психологічний та педагогічний аспекти засвоєння учнями знань.
51.
Характеристика засобів навчання та їх застосування у навчальному процесі.
52.
Система контролю і оцінювання навчальних досягнень.
53.
Педагогічні вимоги до контролю знань, умінь та навичок учнів.
54.
Умови ефективного здійснення самовиховання.
55.
Загальна характеристика освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів.
56.
Перспективи розвитку системи освіти в Україні.
57.
Шляхи формування педагогічної майстерності.
58.
Спільне та відмінне у театральному та педагогічному мистецтві.
59.
Конфлікт у педагогічній взаємодії та шляхи його вирішення.
60.
Педагогічний такт вчителя, його функції та принципи.

25
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативна література

1.
Конституція України. – К.: Преса України, 1997. – Ст.23, 52, 53.
2.
Кодекс законів про працю України від 10.12.71 (зі змінами станом на серпень 2000 р.).
3.
Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті (проект). –
К.: Шкільний світ, 2001. – с. 3-6.
4.
Закон України «Про мови в Українській РСР» від 28.10.89, зі змінами від
28.02.95.
5.
Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03.91, зі змінами і доповненнями.
6.
Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.91.
7.
Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92.
8.
Закон України «Про державну службу» від 16.12.93.
9.
Закон України «Про відпустки» від 15.11.96.
10.
Указ Президента України «Основні напрями соціальної політики на 1997 –
2000 роки» від 18.10.97.
11.
Положення про загальноосвітній навчальний заклад // Інф. збірник МО
України. – 2000. - №7.
12.
Про загальну середню освіту. Закон України від 13 травня 1999 р. //
Відомості Верх. Ради України. – 1999. – 28 липня.
Базова

13.
Амосов Н. И. Природа человека. – К., 1983.
14.
Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К., 1997.
15.
Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.
16.
Бех І. Д. Від волі – до особистості. – К., 1995.
17.
Бондаревская Е. В. Смысл и стратегии личностно ориентированного воспитания // Педагогика. – 2001. - №1.
18.
Жерносек І. П. Науково-методична робота в школі. – К., 2000.
19.
Ильясов И. И. Структура процесса учения. – М., 1986.
20.
Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. – М., 1991.
21.
Корніяка О. Мистецтво ґречності. – К., 1995.
22.
Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К., 1989.
23.
Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б. Формирование мотивации учения. – М., 1990.
24.
Мид М. Культура и мир детства. – М., 1988.
25.
Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посіб. 3-є вид, доп, 2001 р. – 608 с.

26 26.
Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии / Под ред. С. А.
Смирнова. – М., 2000.
27.
Педагогічні інновації у сучасній школі. – К., 1994.
28.
Сухомлинський В. О. Народження громадянина // Вибр. Твори в – 5 т. –
К., 1976. – Т 3.
29.
Типове положення про атестацію педагогічних працівників України //
Інф. збірник МО України. – 1994. - № 5-6.


27
ЗМІСТ1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
4 3. Програма навчальної дисципліни
6 4. Структура навчальної дисципліни
9 5. Теми практичних занять
11 6. Самостійна робота
12 7. Індивідуальні завдання
16 8. Методи навчання
20 9. Методи контролю
21 10. Розподіл балів, які отримують студенти
22 11. Методичне забезпечення
22 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
23 13. Рекомендована література
25
28
Навчально-методичне видання

Голишкіна Людмила Іванівна

Робоча програма навчальної дисципліни
«Педагогіка»
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір Д.Д. Голишкіна
Підписано до друку 2014 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 0,96
Тираж прим. Зам. № _____
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85


Document Outline

  • “Затверджую”
  • Ректор____________________ Могильний О.М.
  •  правильно розташовувати реквізити, дотримуючись вимог державних стандартів і відомчих нормативних актів;
    • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
    • Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинн...
  • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал