Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україниСкачати 325.68 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації25.12.2016
Розмір325.68 Kb.


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИКафедра психології“Затверджую”

Ректор ___________Могильний О.М.
“ 30 ” травня 2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ВВСПБ. 3.33. ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ


ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ


ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0301 «СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ»


НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030102 ПСИХОЛОГІЯКиїв 2013

2 Робоча програма навчальної дисципліни Психологія конфлікту для бакалаврів напряму підготовки 6.030102 Психологія
22 травня 2013 р. – 29 с. Розробник програми кандидат біологічних наук, доцент Шелест І.І.
Рецензенти:
Володіна Т.Т., кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу регуляції обміну речовин інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.
Зелінська Я.Ц., кандидат психологічних наук, доцент кафедрі психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології Протокол № 5, від 29.05.2013 р. Завідувач кафедри психології
Киричук О.В.
(підпис)
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Протокол № 5 від 29.05.2013 р.
«Погоджено»

Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу

_________________ М. Руженський В. Куляша
© Шелест І.І., 2013 Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2013

3

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни

денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів - 3 Галузь знань 0301
«Соціально-політичні науки»
Вибіркова Модулів -5 Напрям підготовки
6.030102 «Психологія»

Рік підготовки
Змістовних модулів -4
4-й Індивідуальне науково- дослідне завдання контрольна робота)
Семестр
Загальна кількість годин –
90 год.
7-й
Лекції
Тижневих годин для заочної форми навчання аудиторних самостійної роботи студента
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
8 год.
Практичні


6 год.

Семінарські
-
Самостійна робота

106 год.
Індивідуальні завдання:

(контрольна робота)
Вид контролю залік
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить для заочної форми навчання – 8%

4
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення курсує ознайомлення студентів з психологічними причинами конфліктів, механізмами їх запобігання, перебігу та розв’язання.
Основні завдання вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів фаху з питань засвоєння різних теоретичних підходів до інтерпретації конфліктів розуміння інваріантних ознак конфлікту, його проблемного поля, структури і динамічних характеристик знань видів конфліктів, методів вивчення конфліктів в психологічній традиції оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками по розв’язанню конфліктів. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають такі компетентності:
Загальні вміння (компетентності):


Інструментальні компетентності: Здатність до формування світогляду, розвитку людського буття, суспільства і природи, духовної культури


розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і мислення


знання і уміння оперувати філософськими категоріями та поняттями


уміння критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, політичні, екологічні, культурні та інші події та явища


розуміння культурологічних питань сучасності, які розглядаються з позицій вшанування традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства


здатність творчо мислити, вміння доводити та відстоювати власну думку


здатність до аналізу концептуальних засад та визначення сутності психології конфлікту, основних її категорій


знання і уміння оперувати біологічними, психологічними категоріями та поняттями Здатність до саморегуляції та здорового способу життя


розуміння необхідності та вміння вести здоровий спосіб життя, фізичне самовдосконалення


уміння дотримуватися режиму роботи і відпочинку, підтримувати працездатність і здоровий спосіб життя Здатність працювати з інформацією утому числі в глобальних комп’ютерних мережах

5


уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел


здатність до організації і планування аналітичної діяльності у сфері дослідження з анатомії та еволюції нервової системи


уміння будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією та зворотного зв’язку, вести кореспонденцію


знання інформаційних потреб суспільства, інформаційно-пошукових ресурсів і стратегій у системі засобів масової комунікації


знання організаційно-функціональних, програмно-технологічних, лінгвістичних засобів системно-мережевої взаємодії та пошуку в документально-інформаційних системах


уміння з формування та розвитку інформаційно-когнітивних технологій стандартизації та систем управління якістю у сферах соціальної інформації.

Міжособистісні компетентності:
­
Здатність здійснювати комунікаційну діяльність


уміння усного і письмового спілкування державною мовою


уміння використовувати невербальні засоби комунікації


здатність дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки та моралі в міжособистісних відносинах


уміння донести до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності


уміння зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, а також знання та пояснення до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються


навики та уміння формування між особових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії


етичні зобов’язання при опануванні до виступів доповідачів


уміння використовувати іноземні мови у професійній діяльності.
­

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур


розуміння і дотримування етичних цінностей, у тчу професійній діяльності


розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення


уміння протистояти проявам расової, національної, вікової дискримінації, гендерної нерівності;
­
Здатність працювати у міжнародному середовищі


уміння використовувати іноземну мову для забезпечення результативної професійної діяльності


уміння спілкуватися з експертами з інших галузей Здатність до критики та самокритики


уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання

6


здатність до критики та самокритики під час дискусії Взаємодія (робота в команді)


уміння працювати у команді.
Системні компетентності:


­
Здатність працювати самостійно і автономно


уміння організовувати процес виконання завдань у відповідності до принципів управління. Здатність діяти з позицій соціальної відповідальності, займати активну громадянську позицію Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості


здатність захищати свої права людини та громадянина


знання і уміння створювати власний імідж та вдосконалювати його складові зовнішній вигляд, манери


уміння встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру;


уміння добирати і використовувати методи соціально- психологічного впливу у професійній та інших сферах діяльності. Здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості


знання й уміння, щоб забезпечувати якісне виконання завдань професійної діяльності на основі інструкцій, методичних рекомендацій, встановлення норм, нормативів, технічних умов тощо


здатність вносити рекомендації по введенню нових чи змін існуючих вимог до якості. Здатність до формування культури мислення, її сприйняття


уміння формулювати і висловлювати думки та своє ставлення до подій, ситуацій виробничого характеру, уміння слухати та сприймати думки інших. Здатність до навчання


розуміння й усвідомлення меж своїх знань, уміння набувати і засвоювати нові знання


здатність застосовувати знання на практиці


уміння вибирати альтернативні методи навчання


критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.


здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії


турбота про якість доповіді та презентації


бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією


уміння реалізовувати проекти в сфері вирішення питань

7 психології конфлікту. Здатність формувати нові ідеї (креативність)


уміння формулювати та ініціювати нові ідеї, формулювати її мету, завдання, необхідні ресурси


уміння використовувати загальнонаукові та креативні методи пізнання у професійній діяльності


здатність провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності. Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності


уміння розвивати особисту стресовитривалість, саморегуляцію, уникати не допускати систематичного перевантаження організму, підтримувати психоемоційне здоров’я.


уміння зберігати трудову активність у екстремальних ситуаціях.
Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)
знання сутності теорій конфлікту в психології


знання природи і причини конфліктів


знання типології конфліктів


розуміння інваріантних ознак конфлікту, його проблемного поля, структурних і динамічних характеристик


знання анатомії конфлікту, його розвитку


знання стилів і стратегій поведінки в конфлікті


знання процедури примирення (переговори, посередництво, фасилітація, експертна порада, їх особливостей, особливостей та правил проведення


знання шляхів психокорекції конфліктної поведінки


знання вплив вікових особливостей особистості на її поведінку в конфлікті


вміння аналізувати конфліктну ситуацію та конфлікт


вміння складати карту конфлікту


вміння визначати причини конфлікту


вміння користуватися методиками для визначення конфліктності та агресивності особистості, наявності внутрішнього конфлікту, схільності до певних стилів поведінки в конфлікті, вмінь та рис, потрібних людині для здійснення процедур примирення


вміння готувати і проводити переговори та інші процедури примирення


вміння проводити тренінги (психокорекційні, навчальні


вміння проводити психокорекцію неадекватної, нерезультативної поведінки в конфлікті, конфліктних, агресивних рис особистості, внутрішнього конфлікту.


8
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Природа і причини конфлікту

Тема 1. Предметі об'єкт психології конфлікту.
Інтерпретація поняття "конфлікт в буденному житті і в науці. Конфлікт як широке коло різнорівневих явищ. Ознаки конфлікту. Класифікація конфліктних явищ. Конфлікт як об'єкт дослідження в різних наукових дисциплінах. Наукове визначення конфлікту. Психологічні фактори конфлікту як предмет дослідження психологічної науки.
Тема 2. Історичний нарис підходів до вивчення конфлікту.
Філософсько-соціологічна традиція вивчення конфлікту. Рання філософсько-соціологічна традиція. Соціал-дарвінізм. Функціональна модель організації суспільства. Ідеї Г.Спенсера,
Е.Дюркгейма, Т.Парсонса. Конфліктна модель організації суспільства. Ідеї
Р.Мертона. К.Маркс, Г.Зіммель, Р.Дарендорф, Л.Козер - класики конфліктології. Становлення конфліктології як науки. Сучасний погляд на конфлікт.
Змістовий модуль 2. Психологічна традиція вивчення конфлікту
Тема 3. Конфлікт в психодинамічних підходах.
Конфлікт як інтрапсихічний феномен в психодинамічних підходах. Конфлікт в психоаналізі З.Фрейда. Внутрішній конфлікт в інтерпретації
К.Хорні. Невротична особистість, невротичний конфлікт. Невротичний стиль життя за А.Адлером і конфлікт. Типи соціальної спрямованості особистості за К.Хорні. "Рух проти людей" як основа міжособистісних конфліктів. Конфлікт в інтерпретації Е.Еріксона. Стадії психосоціального розвитку і конфлікт.
Тема 4. Конфлікт в ситуаційних підходах.
Біхевіористська традиція вивчення конфлікту - конфлікт як реакція на зовнішні впливи. Конфлікт як відповідна реакція на конкурентну ситуацію. Теорія конкуренції і кооперації М.Дойча. Ситуаційний підхід до вивчення міжгрупових конфліктів і експерименти М.Шерифа.

9
Тема 5. Конфлікт в когнітивістських підходах.
Інтерпретація конфлікту К.Левіним. Суб'єктивний характер сприйняття зовнішньої об'єктивної ситуації. Теорія структурного балансу Ф.Хайдера. Збалансовані і незбалансовані структури. Балансні і незбалансні стани у відносинах людей. Суб'єктивна оцінка ситуації як основа конфлікту.
Тема 6. Сучасні підходи до конфліктів.

Домінування практичної орієнтації в підходах до конфліктів. Позитивні функції конфліктів. Конфлікт як джерело розвитку. Конфлікт як сигнал до змін. Конфлікт як можливість зближення. Конфлікт як можливість розрядки напруги. Інваріантні ознаки конфлікту. Біполярність. Активність.
Суб'єкт (суб'єкти) - носій (носії) конфлікту.
Тема 7. Види конфліктів.
Особистісні конфлікти мотиваційні когнітивні ролеві; внутрішньоособистісні. Міжособистісні конфлікти психоаналітична інтерпретація задоволення потреб (К.Левін); залежність від контексту
(М.Дойч). Міжгрупові конфлікти мотиваційні ситуаційні когнітивістські підходи. Внутрішньогрупові конфлікти. Л.Козер, К.Левін, М.Дойч про внутрішньогрупові конфлікти. Спільність конфліктів різних ВИДІВ.
Тема 8. Методи вивчення конфліктів.
Експериментальні дослідження конфліктів в лабораторних умовах - ігрові процедури і створення конфлікту. Експериментальні дослідження з провокуванням конфліктів в природних умовах. Моделі конфліктів. Опитувальні методи.
Змістовий модуль 3. Феноменологія конфліктів


Тема 9.
Компоненти проблемного поля конфліктів
.
Компоненти проблемного поля конфліктів в різних інтерпретаціях
(А.Анцупов і А.Шипилов, Л.Г Петровська та ін.). Структурні характеристики конфлікту - сторони, умови, предмет, дії учасників, результат конфлікту. Динамічні характеристики - стадії і процеси, які виникають нарізних стадіях конфлікту.
Тема 10. Виникнення конфліктів.
Сприйняття ситуації, її інтерпретація і визначення. Теорема 'Г'омаса. Визначення ситуації як конфліктної. Вибір стратегії реагування "відхід" від конфлікту, "боротьба, діалог. Конфліктна взаємодія.
Змістовий модуль 4. Розв’язання конфліктів


Тема 11. Управління конфліктами.

"Профілактика" конфліктності. Методи врегулювання конфліктів. Силові" методи. Переговори. Моделі переговорів. Участь третьої сторони в розв'язанні конфліктів. Арбітраж. Медіаторство.
Тема 12. Робота з конфліктами в психологічній традиції.
Психотерапія. Робота з конфліктами з позицій психодинамічного підходу. Поведінкова психотерапія. Робота з конфліктами в руслі гуманістичної парадигми - клієнт - центрована терапія Роджерса, гештальт- терапія. Екзистенціальна психотерапія. Психологічне консультування. Групова психотерапевтична робота. Психологічне посередництво.


11
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усього

в тому числі
Лекції
Практичні

СРС
Індивід.
робота
90
8
6
76
30

Модуль 1


Змістовий модуль 1. Природа і причини конфлікту

Тема 1. Предмет і об'єкт психології конфлікту
6,5 0,5
-
6
-
Тема 2. Історичний нарис підходів до вивчення конфлікту
6,5 0,5
-
6
-
Разом за змістовним модулем 1
13
1
-
12
-


Змістовий модуль 2. Психологічна традиція вивчення конфлікту

Тема 3. Конфлікт в психодинамічних підходах
6,5 0,5
-
6
-
Тема 4. Конфлікт в ситуаційних підходах
6,5 0,5
-
6
-
Тема 5. Конфлікт в когнітивістських підходах
6,5 0,5
-
6
-
Тема
6.
Сучасні підходи до конфліктів
6,5 0,5
-
6
-
Тема 7. Види конфліктів
9 1
1 7
-
Тема 8. Методи вивчення конфліктів
9 1
1 7
-
Разом за змістовним модулем 2
44
4
2
38
-

Змістовий модуль 3. Феноменологія конфліктів

Тема 9.
Компоненти проблемного поля конфліктів
7,5 0,5 1
6
-
Тема 10. Виникнення конфліктів

7,5 0,5 1
6
-
Разом за змістовним модулем 3
15
1
2
12
-
Змістовий модуль 4. Розв’язання конфліктів
Тема 11. Управління конфліктами 1
1 7
-
Тема 12. Робота з конфліктами в психологічній традиції 1
1 7
-
Разом за змістовним модулем 4
18
2
2
14
-
Усього годин за модулем 1:
90
8
6
76
-
Модуль 2
ІНДЗ
-
-
-
-
30
Усього годин:

120
8
6
76
30

12
5. САМОСТІЙНА РОБОТА

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1
Тема 1. Предмет і об'єкт психології конфлікту.
Завдання: Дайте визначення конфліктогенній ситуації і конфлікту. Визначте - конфлікт добро чи зло Розведіть поняття спір і суперечка. Розберіть конфлікт як процес. Перелічить причини конфліктів. Пастка відповідальності як причина конфліктів. Вікові особливості особистості і причини конфліктів 2
Тема 2. Історичний нарис підходів до вивчення конфлікту.
Завдання: Визначте етапи становлення конфліктології як науки.
2.
Розкрийте сучасні погляди на конфлікт та його природу 3
Тема 3. Конфлікт в психодинамічних підходах
Завдання: Дайте визначення, розтлумачте суть і роль конфліктів в інтерпретації авторів психодінамічних підходів 4
Тема 4. Конфлікт в ситуаційних підходах
Завдання: Дайте визначення, розтлумачте суть і роль конфліктів в інтерпретації авторів ситуаційних підходів 5
Тема 5. Конфлікт в когнітивістських підходах.
Завдання: Дайте визначення, розтлумачте суть і роль конфліктів в інтерпретації авторів когнітивістських підходів.
6
6
Тема 6. Сучасні підходи до конфліктів.
Завдання: Визначте позитивні функції конфліктів. Визначте інваріантні ознаки конфлікту 7
Тема 7. Види конфліктів.
Завдання:
Розгляньте наступні питання
:
1.
Конфлікти: конструктивні і деструктивні, емоційні і ділові, глобальні і локальні, гострі і хронічні, короткочасні і тривалі, антагоністичні та неантагоністичні.
2.
Внутрішньоособистісний конфлікт. Міжособистісні конфлікти. Конфлікт взаємин. Інформаційний конфлікт. Конфлікт цінностей. Конфлікт інтересів. Конфлікт структурний

13

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
8
Тема 8. Методи вивчення конфліктів.
Завдання:
Розгляньте наступні питання Аналіз конфлікту. Карта конфлікту.
2.
Конфліктологічна експертиза 9
Тема 9.
Компоненти проблемного поля конфліктів
Завдання:
Розгляньте наступні питання Структура конфлікту проблема, сторони, позиції. Конфлікт як процес. Розвиток конфлікту нарівні емоцій. Розгортання суперечки у відкрите протистояння.

6 10
Тема 10. Виникнення конфліктів
Завдання:
Розгляньте наступні питання Сітка стилів поведінки особистості в конфлікті К. Томаса та Кілмена. Аналіз позитивних і негативних сторін цих стилів. Взаємодія партнерів в конфлікті з різними комбінаціями стилів поведінки в конфлікті та проблема розв’язання (або ескалації конфлікту. Визначення стилів поведінки особистості в конфлікті

6

14

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
11
Тема 11. Управління конфліктами
Завдання:
Розгляньте наступні питання Основні підходи і концепції переговорів. Підготовка до переговорів. Протистояння емоційному тиску партнера в переговорах. Етапи переговорів. Принципи позиційних і принципових переговорів. Підписання угоди. Моделі посередництва. Посередницька служба і психологія конфлікту. Вимоги до особистості посередника. Процедура посередництва етапи, правила. Своєрідність посередництва в різних сферах життя міжнародні конфлікти, трудові спори, сімейні конфлікти, тощо. Процедура фасилітації як процедури примирення. Вимоги до особистості фасилітатора. Правила фасилітації. Своєрідність експертної поради як процедури примирення. Психолог як експерт. Група як експерт. Прийняття рішення в групі 12
Тема 12. Робота з конфліктами в психологічній традиції
Завдання:
Розгляньте наступні питання Діагностика внутрішніх конфліктів. Діагностика психологічного захисту. Діагностика копінг-стратегій.
4.
Робота з внутрішнім конфліктом в психотерапії та психокорекції.
5.
Вікові особливості конфліктної поведінки. Корекція конфліктної поведінки ефективність різноманітних технік.
7.
Соціально-психологічний тренінг – школа вмінь і навичок розв’язання конфліктів.
8.
Конфліктологічна експертиза проблеми і перспективи
Разом
76


15
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має наметі формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо. У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками організації самостійної навчальної діяльності самостійної роботи в бібліотеці з каталогами праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою конспектування літературних джерел роботи з довідковою літературою опрацьовування статистичної інформації написання рефератів з проблем курсу. Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі. Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у бібліотеках студенту необхідно знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо. Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, такі за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо, а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання. Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді

16 тез. Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо. Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави. Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом рефераті виступ повинні відповідати обраній темі. Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріалі формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог. За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість. У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість формулюються метай завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду націлі й завдання реферату розгляд різних

17 точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату. Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження отримані якісні та кількісні показники можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів. Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам див. Патика НІ. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.)


18
6. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)

7.1. Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.
7.2. Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера
прізвища студента
Номера
теоретичних
питань
Номера
практичних
завдань
А ПБ Р
2, 17 2 В С
3, 18 3 Г Т
4, 19 4 ДУЄ Ф
6, 21 1 Ж Х
7, 22 2 З Ц
8, 23 3 Й Ч
9, 24 4 І Ш
10, 25 5 К Щ
11, 26 1 Л Ю
12, 27 2 М ЯН О
15, 30 5
7.3. Контрольна робота з дисципліни Психологія конфлікту складається з
двох теоретичних питань і практичного завдання, що потребує поглибленої відповіді.
7.4. Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи. Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.
7.5. Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим. Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.
7.6. Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу зданої проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо, то обов’язково треба

19 робити посилання на літературне джерело. ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.
7.8. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К ІПК ДСЗУ,
2008. – с.
7.9. Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, такі під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів
до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.10. Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній шкалі
Бали

за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
47 - 50

B (дуже добре)
4 (добре)
44 - 46

C (добре)
40 - 43

D (задовільно)
3 (задовільно)
35 - 39

E (достатньо)
30 - 34

FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 29

F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17

7.11. У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
7.12. Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його
робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.

20 ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Теоретичні питання:
1.
Класифікація конфліктних явищ.
2.
Філософсько-соціологічна традиція у вивченні конфліктів.
3.
Інтрапсихічна інтерпретація конфліктів. Психологічна традиція у вивченні конфліктів. Ситуаційні підходи до вивчення конфліктів.
6.
Когнітивістські підходи до вивчення конфліктів. Функції конфліктів. Види конфліктів.
9.
Внутрішньоособистісні конфлікти. Міжособистісні конфлікти. Міжгрупові конфлікти. Внутрішньогрупові конфлікти. Методи вивчення конфлікту. Характеристики конфлікту. Виникнення конфліктів оцінка ситуації. Виникнення конфліктів вибір стратегії реагування. Вирішення конфліктів конфліктологічна традиція. Засоби врегулювання конфліктів. Психологічна традиція роботи з конфліктами. Вирішення конфлікту посередництво психолога. Принципи психологічного посередництва. Процес психологічного посередництва. Становлення конфліктології як науки.
23.
Психопрофілактика та психокорекція конфліктів. Поняття, зміст та структура конфлікту. Зміст, суть, структура внутріщньоособистісних конфліктів. Аналіз внутрішньоособистісних конфліктів відомими вченими- психологами. Конфлікти, шляхи їх подолання. Конфлікти сутність і подолання. Конфлікт в когнітивістській парадигмі. Конфлікті поведінкова парадигма.
Практичні завдання:
Завдання № 1.
Описати реальний міжособистісний конфлікт. Визначити причини.
Завдання № 2.
Навести приклади конфліктів взаємин, цінностей, інтересів, структурних, інформаційних.
Завдання № 3.
Розробити програму психокорекції для випадку:
На консультацію прийшла жінка 43 роки. Переживає сильну

21 фрустрацію через обставини, що склалися в її житті. Її донька (23 роки) живе з приятелем (неодружені. Обидва студенти і самі себе матеріально не забезпечують. Ця ситуація призвела до серйозного конфлікту всім ї чоловік клієнтки обурений поведінкою доньки, відмовляється їй допомагати і забороняє це робити дружині. Чоловіка клієнтки підтримують його батьки, що живуть в селі. Живе клієнтка зі своєю сім’єю разом з її батьками, які до зятя ставляться з упередженням, але звинувачують доньку, що розпестила онуку. Матеріальне становище сім’ї далеко не найкраще часто доводиться відмовляти собі в необхідному.
Завдання № 4.
Розробити програму психокорекції для випадку:
На консультацію прийшов хлопець 19 років (студент, відмінник, староста групи. Має молодих батьків (їм пороків, але не знаходить з ними спільної мови, йому здається, що він їм не потрібен. Батьки не цікавляться його життям, інколи навіть докоряють, що він досі сидить у них на шиї, хоча він грошей майже не бере, має роботу і на свої видатки заробляє. Хлопець любить батьків і ця ситуація для нього нестерпна. Батьки, на думку клієнта, люблять, піклуються і пестять лише його молодшу сестру (5 років.

Завдання № 5.
Розробити програму психокорекції для випадку На консультацію прийшов чоловік 45 років, приватний підприємець, власник сітки парфумерних крамниць. Фірму він утворив разом з двома своїми друзями 7 років тому. Клієнт вважає себе ініціатором створення фірми. Спочатку все йшло добре друзі розподілили обов’язки, довіряли один одному, бізнес активно розвивався. Клієнт намагався працювати якомога активніше, не рахувався з часом, вкладав всі свої кошти в розвиток справи. Останнім часом стосунки з друзями-партнерами стають все гіршими. Вони звинувачують клієнта утому, що він узурпував владу у фірмі, одноосібно приймає рішення, не дослухається до їхньої думки. Клієнт вважає, що вони йому заздрять, що самі усунулися від керівництва бізнесом, не сприяють його розвиткові, забагато коштів витрачають на свої примхи та забаганки своїх домашніх.

22
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ.

Для активізації процесу навчання студентів вході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал зосереджується увага студентів на проблемних питаннях наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки використовуються технічні засоби навчання мультимедійний проектор, слайди тощо на семінарських заняттях запроваджуються різні навчальні технології семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії семінар-вирішення ситуаційних вправ семінар-розв’язання проблемних питань мозковий штурм кейс-методи; презентації аналіз конкретної ситуації робота в малих групах рольові та ділові ігри банки візуального супроводження письмовий контроль знань індивідуальне та групове опитування перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.

23
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ. Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів поточного контролю роботи студентів підсумкового контролю (залік).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на семінарських заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом. Завданням поточного контролює перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал презентація.
Об’єктами поточного контролю знань студентів є систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач виконання завдань для самостійного опрацювання виконання модульного завдання. Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів тестові завдання розрахункові завдання обговорення проблеми, дискусія аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу ділові ігри (кейс-методи); презентації результатів роботи
­
інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі залікує виконання усних та письмових завдань. На залік виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання. Результати заліку студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Заліковий білет містить 2 завдання.

24
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування, самостійна та контрольна робота

Підсум-
ковий
тест
Сума

50

Змістовн
ий
модуль 1.
Змістовний модуль 2.
Змістовн
ий
модуль 3.
Змістовн
ий
модуль 4.
Т1 Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
12
50
100

Шкала оцінювання національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре
75-81 балів – добре
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни,робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.

25
11. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1.
Що виступає предметом психології конфлікту В чому полягає психологічне посередництво у вирішенні конфліктів Які функції конфліктів Вам відомі Які методи використовуються при вивченні конфліктів В чому полягають позитивні функції конфліктів Які шляхи подолання конфліктів Вам відомі Як розуміється конфлікт з точки зору когнітивістських підходів Які ознаки конфліктів Визнаєте Як розуміється конфлікт з точки зору ситуаційних підходів В чому полягає спільність конфліктів різних видів Що таке міжособистісний конфлікт Які стратегії реагування на конфліктну ситуацію Визнаєте Що таке "структурні" характеристики конфлікту Що таке "динамічні" характеристики конфлікту Які принципи психологічного посередництва Вам відомі
16.
Як класифікуються конфліктні явища В чому полягає сутність внутрішньоособисгісного конфлікту Структурні характеристики конфлікту. Як розуміється конфлікт в психодинамічному підході Розкрийте сутність функціональної моделі організації суспільства. Які стратегії реагування на конфліктні ситуації Визнаєте Що таке медіаторство? Розкрийте сутність конфліктної моделі організації суспільства. Розкрийте сутність теорії конкуренції і кооперації М.Дойча. Як інтерпретується конфлікт в класичному психоаналізі Що такс "невротична особистість" і "невротичний конфлікт" інтерпретації К.Хорні? Стадії психосоціального розвитку і конфлікт за Е.Еріксоном. Типи соціальної спрямованості особистості за К.Хорні і конфлікт.

26
12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова література
1.
Гришина Н. В. Психология конфликта. – Мс.
2.
Ложкін Г. В, Пов’якель НІ Психологія конфлікту теорія і сучасна практика Навчальний посібник. – К Професіонал, 2007. – 416 с.
3.
Емельянов СМ Практикум по конфликтологии. – СПб.: Питер, 2001. –
395 с.
Допоміжна література
4.
Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів теорія і практика застосування / Укладачі Н. Гайдук, І. Сенюта,О. Бік, Х. Герешко. – Львів ПАІС, 2007. –206 с.
5.
Гірник А. М. Управління конфліктом (соціально-психологічний аспект.
– Світ безпеки. – 1996. – № 9. – С. 27-44.
6.
Гірник А. М. Як досягти успіху у переговорах – Хмельницький, 1992. –
125 с.
7.
Гірник А, Бодро А. Конфлікти структура, ескалація, залагодження. – К, 2003. – 236 с.
8.
Глушакова ТИ Переговоры: эффективное «ты-я-взаимодействие». – Мс.
9.
Горностай П. П, Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. Проблемный подход. – К, 1995.
– 340 с.
10.
Грабовська С, Равчина Т. Конфлікти без насильства. Посібник. – Львів, 2003. – 276 с.
11.
Коммуникативная компетентность руководителя: Методические рекомендации / сост. А. Н. Гирнык, Н. П. Тименко, ВВ. Савченко, И. И.
Авдеева. – Севастополь, 1994. – 115 с.
12.
Конфліктологічна експертиза теорія і методика. – К, 1999. – 100 с.
13.
Добровский П. Переговоры творческие и взаимовыгодные. – ЭКО,
1991. – № 1. – С. 183-188.
14.
Каррас Ч. Искусство ведения переговоров. – Мс.
15.
Корнелиус Х, Фэйр Ш. Выиграть может каждый. – Мс.
16.
Кэгел С, Келли К. Анатомия медиации. – Семинар по разрешению конфликтов «Практическая медиация». – Донецк, 1998. – С. 24-28.
17.
Ложкин
Г.В.,
Повякель
Н.И.
Практическая психология конфликта:Учеб. пособие. – К МАУП, 2000. – 256 с.
18.
Мастенбрук В. Переговоры. – Калуга, 1993. – 227 с.
19.
Ниренберг Дж. Маэстро переговоров: Деловой бестселлер. – Минск,
1996. – 310 с.
20.
Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. е изд. –
Спб.: Питер, 2000. – 522 с.
21.
Пірен М. Основи конфліктології. – К, 1998. – с.

27 22.
Примуш М. В. Конфліктологія Навчальний посібник. – К. Професіонал, 2006. – 288 с.
23.
Психология конфликта / Сост. и общ ред. Н.В. Гришиной . – Спб.:
Питер, 2001. – 448 с.
24.
Соснин В. А. Урегулирование и разрешение конфликтов: проблема посредничества в прикладной исследовательской практике Запада. –
Психологический журнал. – 1994. – Т. 15. – № 5. – С. 130-141.
25.
Фишер Р, Браун С. Путь к совместному успеху. – Спб.: Питер, 1997. –
379 с.
26.
Фишер Р, Эртель Д. Подготовка к переговорам. – М Мысль, 1996. –
375 с.
27.
Фишер Р, Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. – М Мысль, 1990. – 217 с.
28.
Цепцов В. А. Переговоры: психология, воздействие, практика. – М
Знание, 1996. – 398 с.
29.
Юри У. Преодолевая «нет» или Переговоры с трудными детьми. – М
Мысль, 1993. – 214 с.
30.
Psychologia: Podrecznik akademicki / Red. nauk. J. Strelau, D. Dolinski. –
Gdansk: GWP, 2008. – T 1. – 963 p.
Інформаційні ресурси
31.
www. Psychlit
32.
www.Psychinfo

28
ЗМІСТ


1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
4 3. Програма навчальної дисципліни
8 4. Структура навчальної дисципліни
11 5. Самостійна робота
12 6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
18 7. Методи навчання
22 8. Методи контролю
9. Розподіл балів, які отримують студенти
10. Методичне забезпечення
23 24 24 11. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
25 12. Рекомендована література
26 Зміст
28

29

Навчально-методичне видання


Шелест Ірина Іванівна


Робоча програма навчальної дисципліни

«Психологія конфлікту»
Відповідальний за випуск ММ. Руженський
Комп’ютерний набір І.І. Шелест Підписано до друку 2013 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний. Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. Арк. 1. Тираж 20 прим. Зам. № _____ Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85 Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК №1805 від 25.05.2004.

Document Outline

 • “ 30 ” травня 2013 р.
  • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  • Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом рефераті виступ повин...
 • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  • Базова література
  • Допоміжна література
  • Інформаційні ресурси


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал