Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україниPdf просмотр
Сторінка2/2
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.56 Mb.
1   2
Тема 12. Здібності.
Здібності як умова успішного здійснення діяльності. Природні передумови формування здібностей (задатки). Види здібностей. Рівні розвитку здібностей (обдарованість, майстерність, талант, геніальність).
Рівні виявлення здібностей (репродуктивний, творчий). Структура здібностей (знання, вміння, навички). Психологічні умови формування і розвитку здібностей.
Тема 13. Характер.

Характер. Фізіологічна основа характеру. Властивості характеру
(повнота, цілісність, визначеність, сила). Риси характеру (інтелектуальні, емоційні, вольові). Психологічна характеристика рис характеру. Історія розвитку вчення про характер. Акцентуації характеру. Формування і самовиховання характеру.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. ОСОБИСТІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ТА
СПІЛКУВАННІ
Тема 14. Діяльність як умова розвитку особистості
Діяльність як цілеспрямована і усвідомлена активність особистості.
Загальне поняття діяльності. Структура діяльності: цілі, мотиви, дії. Дії і операції. Складові і засоби дій. Уміння й навички. Процес утворення та умови успішного формування навички. Звички. Види діяльності: праця, спілкування, гра.
Тема 15. Мова і мовлення.

14
Мова. Соціально-психологічна функція мовлення. Фізіологічна природа слова. Елементи мови (словниковий склад, граматична будова).
Функції мови (сигніфікативна, вираження змісту предмета інформації).
Мовлення. Функції мовлення. Різновиди мовлення.
Тема 16. Спілкування.
Спілкування. Соціальна функція спілкування. Механізм спілкування.
Засоби спілкування (вербальні, невербальні). Функції спілкування
(комунікативна, інтерактивна, перцептивна). Різновиди спілкування: залежно від контингенту учасників (міжособистісне, особистісно-групове, між групове), за тривалістю (короткочасне, довготривале) за включеністю
(опосередковане, неопосередковане), за завершеністю (завершене, незавершене).

15
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИНазва змістовних модулів,
тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усього

в тому числі
Лекції
Прак-
тичні
Семі-
нарські
СРС
Індивід.
робота

216
20
4
10
102

80


Модуль 1


Змістовий модуль І. Методологічні основи загальної психології


Тема 1. Психологія як наука.
Предмет, завдання,напрямки і категорії загальної психології
7 0,5
-
0,5 6
-

Тема 2. Принципи і методи загальної психології. Основні методи психологічного дослідження
7 0,5
-
0,5 6
-

Тема 3. Виникнення і розвиток психіки
8 1
-
-
7
-

Разом за змістовним модулем 1

22
2
-
1
19
-


Змістовний модуль 2. Особистість як категорія загальної психології


Тема 4. Проблема особистості в психології
7,5 0,5
-
-
7
-

Тема 5. Самосвідомість особистості
7,5 0,5
-
1 6
-

Тема 6. Мотиваційна сфера особистості
9 1
1 1
6
-

Разом за змістовним модулем 2

24
2
1
2
19
-


Змістовний модуль 3. Психічні процеси і стани особистості


Тема 7. Увага
8,5 1
-
0,5 7
-

Тема 8. Чуттєві форми пізнання дійсності: відчуття і сприйняття
10 2
-
1 7
-

Тема 9. Пізнавальні процеси з функцією аналізу та абстрагування навколишнього
12 4
-
1 7
-

Тема 10. Емоційно-вольова сфера особистості
10 2
-
1 7
-

Разом за змістовним модулем 3

40,5
9
-
3,5
28
-
Семестровий підсумковий контроль - залік


Змістовий модуль 4. Індивідуально-типологічні властивості особистості


Тема 11. Темперамент
7,5 1
-
0,5 6
-

Тема 12. Здібності
7,5 1
-
0,5 6
-

Тема 13. Характер
8,5 1
1 0,5 6
-

Разом за змістовним модулем 4

23,5
3
1
1,5
18

-


16

Змістовний модуль 5. Особистість у діяльності та спілкуванні


Тема 14. Діяльність як умова розвитку особистості
9 1
1 1
6
-

Тема 15 .Мова і мовлення
7 1
-
-
6
-

Тема 16 .Спілкування
10 2
1 1
6
-

Разом за змістовним модулем 5

26
4
2
2
18
-
Усього годин за модулем 1:
136
20
4
10
102
-
Модуль 2
ІНДЗ

-
-
-
-
80

Усього годин:
216
20
4
10
102
80

Семестровий підсумковий контроль - іспит

17
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1-2. Психологія як наука. Предмет, завдання,напрямки і категорії
загальної психології. Принципи і методи загальної психології. Основні
методи психологічного дослідження

Семінарське заняття:
1.
Предмет та завдання сучасної психології.
2.
Головні принципи наукового вивчення психіки.
3.
Головні закономірності психічної діяльності.
4.
Еволюція психічної діяльності. Походження психіки. Проблема природи психіки.
5.
Функції психіки.
6.
Класифікація психологічних методів.
7.
Метод наукового дослідження.
8.
Головні методи психології.
9.
Додаткові методи психології.
10.
Суть методу експерименту.
11.
Суть методу тестів.
12.
Суть методу соціометрії.
13.
Кількісний і якісний аналіз результатів дослідження.
Література:
[3; 7; 8; 11–13; 20–25; 27–30; 38; 40].

Тема 5. Самосвідомість особистості

Семінарське заняття:
1.
Вивчення свідомості людини у провідних психологічних течіях початку ХХ ст.: біхевіоризмі, психоаналізі та гештальтпсихології.
2.
Дайте загальну характеристику індивідуальної свідомості людини.
3.
Структура індивідуальної свідомості людини.
4.
Порівняйте означення індивідуальної свідомості та психіки людини.
5.
Поясніть на прикладах особливості індивідуальної свідомості людини.
6.
Дискусія: “Чи тваринам може бути властива свідомість?”
7.
Чим предметна свідомість відрізняється від самосвідомості людини?
8.
Основні функції самосвідомості людини.
9.
Психічне відображення. Еволюція психіки.
10.
Стани свідомості. Змінені стани свідомості.
11.
Які життєві ситуації ведуть до неприйняття самого себе?
12.
Як Ви розумієте самоконтроль? Чи він піддається тренуванню?
13.

Який найкоротший шлях до самовдосконалення?


Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37; 38].
Тема 6. Мотиваційна сфера особистості

18

Семінарське заняття:
1.
Сутність понять „мотив” та „мотивація”.
2.
Функції мотивації.
3.
Зміст понять „потреби”, „мотиви”, „цілі діяльності”.
4.
Мотиваційні властивості особистості, як вони формуються.
5.
Класифікація мотивів діяльності особистості.
6.
Сутність основних теорій мотивації?
7.

Основні причини виникнення та розвитку мотивації девіантної поведінки.


Практичне заняття:
Психодіагностика ціннісних орієнтацій (опитувач термінальних цінностей
(ОТеЦ) І.Г. Сеніна)


Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37; 38
]
Тема 7. Увага
Семінарське заняття:
1.
Фізіологічний механізм уваги.
2.
Осередок оптимального збудження.
3.
Домінанта.
4.
Джерело уваги особистості в її діяльності.
5.
Погляди психологів на природу уваги.
6.
Структура уваги.
7.
Механізм відволікання то розсіяності уваги.
8.
Увага і діяльність людини.
Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37; 38
]Тема 8. Чуттєві форми пізнання дійсності: відчуття і сприйняття
Семінарське заняття:

Особливість відчуттів як чуттєвої форми відображення дійсності.

Принципи поділу відчуттів на різновиди.

Головні властивості відчуттів.

Головні пороги чутливості.

Компенсаторні можливості відчуттів.

Сенсибілізація відчуттів. Її механізми.

Синестезія відчуттів.

Адекватний подразник.

Адаптація відчуттів. Її механізми.

Відчуття і діяльність.

Індивідуальні можливості у відчуттях людини.

Спільне і відмінне між сприйманням і відчуттям.

Загальні властивості сприймань.

19

Структурність сприймання. Її механізми.

Константність сприймання. Її механізми.

Апперцепція в процесах сприймання.

Попередній досвід і сприймання.

Об’єктивні умови сприймання.

Суб’єктивні умови сприймання.

Ілюзія у сприйманні. Її механізм.

Спостереження.

Спостережливість. Професійна спостережливість.
Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37; 38
]
Тема 9. Пізнавальні процеси з функцією аналізу та абстрагування
навколишнього
Семінарське заняття:
1.
Найважливіші особливості пам’яті як пізнавального процесу.
2.
Роль пам’яті в психічному житті людини.
3.
Природа асоціацій, їх значення в процесах пам’яті.
4.
Принципи поділу пам’яті на різновиди.
5.
Головні умови продуктивного запам’ятовування.
6.
Явище ремінісценції.
7.
Головна відмінність образів та уявлень пам’яті від образів сприймань.
8.
Індивідуальні відмінності пам’яті.
9.
Специфічні особливості мислення як вищої форми пізнавальної діяльності.
10.
Відмінність абстрактного пізнання дійсності від чуттєвого.
11.
Особливості опосередкованого способу пізнання дійсності.
12.
Об’єкти мисленнєвого пізнання дійсності.
13.
Поняття і уявлення як форми пізнання дійсності.
14.
Проблемна ситуація та мислитель не завдання.
15.
Головні етапи процесу розв’язання мислительного завдання.
16.
Різновиди мислення.
17.
Специфічність відображення дійсності в процесах уяви.
18.
Діяльність людської уяви.
19.
Образи репродуктивної та продуктивної уяви.
20.
Особливості мрії як різновиду творчої уяви.
21.
Зв'язок процесів чуттєвого пізнання мислення з уявою.
22.
Механізми впливу образів уяви на фізіологічні процеси людини.
23.
Зв'язок уяви з емоційно-вольовою сферою особистості.


Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37; 38
]
Тема 10. Емоційно-вольова сфера особистості
Семінарське заняття:

20 1.
Відображення дійсності у почуттях.
2.
Відмінність між емоціями та почуттями.
3.
Ознаки стану емоційного збудження.
4.
Об’єктивні та суб’єктивні чинники, що впливають на настрій.
5.
Головні ознаки афекту.
6.
Ознаки, що характеризують пристрасті як форму переживання почуттів.
7.
Відмінність емоцій людини від емоцій тварин.
8.
Головні функції волі.
9.
Вольове зусилля. Чинники, якими воно викликається.
10.
Сила волі.
11.
Боротьба мотивів. Причини, що викликають боротьбу мотивів.
12.
Процес прийняття людиною рішення.
13.
Розвиток волі людини.
14.
Слабкість волі. Її причини.
Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37; 38
]
Тема 11-13. Темперамент, здібності, характер.
Семінарське заняття:
1.
Характеристика темпераменту.
2.
Поділ темпераменту на типи (за І.І. Павловим).
3.
Особливості поведінки екстраверта.
4.
Особливості поведінки інтроверта.
5.
Вплив темпераменту на формування рис особистості.
6.
Вихованість темпераменту.
7.
Головні компоненти здібностей.
8.
Зв'язок здібностей та задатків.
9.
Психічні властивості людини і розвиток її здібностей.
10.
Якісні відмінності в здібностях людей.
11.
Показник добрих здібностей.
12.
Розвиток здібностей особистості.. Вирішальна умова розвитку здібностей.
13.
Риси особистості, що поєднуються в характер.
14.
Структура характеру.
15.
Типові і нетипові риси характеру.
16.
Природні та соціальні чинники характеру.
17.
Механізм формування властивостей характеру.
18.
Зв'язок між характером і темпераментом.
19.
Умови формування характеру.
Практичне заняття:21 1.
97 студентів оцінювали одне одного і себе відносно наявності негативних рис, таких як заздрість, впертість, неохайність. Багато хто з опитуваних, у кого, за оцінкою їх товаришів, ці риси були дуже виражені, виявили малу проникливість відносно себе. Вони вважали, що перераховані риси їм не характерні і приписували їх
іншим. Вкажіть, який психологічний захист діє в цьому випадку. В чому його сутність?
2.
Студент «провалився» на екзамені і пояснює це тим, що «питання не відноситься до заданого курсу», бізнесмен не соромиться шахраювати з податками, бо, як він вважає «бюрократи в уряді даремно витратять зароблені тяжкою працею гроші», а також тому, що «всі так роблять». Укажіть, який психологічний захист діє в цих випадках? У чому його сутність та які функції?
3.
До 9 класу прийшов новий вчитель, якому відразу вдалося завоювати повагу учнів. Тільки один школяр, що був неформальним лідером, «випробував» вчителя. З цих ситуацій вчитель виходив вдало та гідно. Через деякий час, хлопець, не усвідомлюючи мотивів, став одягатися як вчитель, наслідувати його манеру розмови тощо. Вкажіть, який психологічний захист діє в цьому випадку. В чому його сутність?
Проаналізуйте, коли «включаються» психологічні механізми захисту. Виберіть будь-які два захисти, проаналізуйте їх дію у
Вашому житті.
4.
Візьміть аркуш паперу та напишіть на ньому в стовпчик цифри від 1 до 15 і п’ятнадцять разів дайте письмово відповідь на питання: «Хто я». Напишіть 15 різних відповідей, які Ви нібито даєте самому собі.
Пишіть їх в тому порядку, в якому вони спадають Вам на думку.
Проаналізуйте власний список. Відповіді можуть включати в себе як об’єктивні, так і суб’єктивні характеристики. Об’єктивні — це віднесення себе до певної групи, визначення статусу, суспільних ролей, функцій. Суб’єктивні — це характеристики, які пов’язані з рисами, якостями, станами особистості.
Прикладами першої категорії є характеристики себе, як «студент»,
«дівчина», «дружина», «православний», «вивчаючий економіку» тощо. Прикладами суб’єктивних категорій є такі, як «добрий»,
«втомлений», «дуже добрий чоловік», «спокійний», «розумний студент», «лінивий» тощо. Яких характеристик у Вас представлено більше? Які з них Ви поставили на перше місце? Які — на останнє?
Які для Вас є більш значимими? Що Вас задовольняє з того, що Ви написали? Що Ви хотіли б змінити?


Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37; 38].

Тема 14. Діяльність як умова розвитку особистості.

22
Семінарське заняття:
1.
Поясніть, яку роль відіграє гра в діяльності людини і чи потрібні дорослим ігри.
2.
Назвіть критерії результативної діяльності.
3.
Поясніть, який вид чи тип діяльності найбільшою мірою впливає на пізнання людиною світу, її самореалізацію та вдосконалення.
4.
Вкажіть, у чому полягає досвід особистості і як він впливає на результативність діяльності?
5.
Обґрунтуйте, як співвідносяться зовнішня та внутрішня
(психічна) діяльність? У чому полягає суть інтеріоризації та екстеріоризації, наведіть приклади.
6.
Проаналізуйте, що таке репродуктивна, творча праця, праця за алгоритмом.
Практичне заняття:
Обґрунтуйте, як впливають індивідуально-психологічні властивості особистості на процес та результат діяльності (на прикладі професії економіста чи тієї професії, якою Ви займаєтесь): а) заповніть таблицю:
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ
СУБ’ЄКТА ДІЯЛЬНОСТІ
Характеристика професії: назва, умови, функції
Характеристика типу темпераменту, який найкраще відповідає вимогам професії

___________________________.
___________________________.
1. _________________________________.
2. _________________________________.
____________________________________ б) проаналізуйте, як сприяють знання темпераменту професійній реалізації особистості.Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37–39].
Тема 16. Спілкування.
Семінарське заняття:
1.
Структура процесу спілкування.
2.
Засоби спілкування.
3.
Види спілкування.
4.
Стилі спілкування.
5.
Бар’єри в спілкуванні.
6.
Механізми сприйняття (ідентифікація, емпатія, стериотипізація).


Практичне заняття:

23
Як Ви думаєте, яким чином впливає Ваше вміння спілкуватися на Вашу успішну професійну реалізацію?
Визначить, та запишіть за ступенем значущості комунікативні навички, які необхідно мати викладачу та економісту.
Проілюструйте з власного досвіду, що таке психологічна сумісність — несумісність? Яке значення їх у процесі спілкування?
Залежно від того, наскільки яскраво проявляються стосунки, розрізняють такі види спілкування (за Б. Ломовим) (заповніть таблицю)
:
№ п/п
Види спілкування
Характеристика, зміст
1 ...............................................
Яскраво виражені суспільні стосунки (лекція, промова, виступ на мітингу)
2 ...............................................
Чітко виражені стосунки, спричинені сумісною діяльністю: в процесі роботи, в навчанні
3 ............................................... Спілкування однієї людини з іншою
Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37–39].


24
6. САМОСТІЙНА РОБОТА

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1
Тема 1. Психологія як наука. Предмет, завдання, напрямки
і категорії загальної психології
Завдання:
1.
Дослідити групи психічних явищ.
2.
Визначте головне завдання психології як науки.
3.
Визначте методологічні принципи наукового вивчення психічних явищ.
4.
Визначте органи психічної діяльності людини.
5.
Дослідіть виникнення психічної діяльності.
6.
Визначте головні функції психіки.
7.
Дослідіть основні напрями психологічної науки
8.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
9.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
10.
Ведення термінологічного словника.
6 2
Тема 2. Принципи і методи загальної психології. Основні методи психологічного дослідження
Завдання:

Вивчити основні методи психологічного дослідження. Їх застосування. Позитивні аспекти тих чи інших методів.

Сформулюйте головні вимоги до проведення методу бесіди та анкетування.

Дослідіть, у чому полягає коректність тлумачень результатів, отриманих унаслідок застосування тестів.

Дослідіть, які величини необхідно визначити при кількісній обробці даних дослідження і що вони характеризують.

Огляд основної та додаткової літератури по темі.

Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.

Ведення термінологічного словника.
6 3
Тема 3. Виникнення і розвиток психіки
Завдання:
1.
Вивчити суть сигнальної ролі психіки.
2.
Здатність до відображення як атрибут живої матерії.
3.
Вивчить послідовність етапів розвитку нервової системи.
4.
Вивчить послідовність етапів розвитку психіки.
7

25

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
5.
Дослідіть взаємозв’язок між розвитком психіки і середовищем та умовами життя.
6.
Дослідіть роль праці у виникненні людської свідомості.
7.
Дослідіть роль мови у розвитку людської свідомості.
8.
Дослідіть спільне і відмінне в психічній діяльності тварин і людини.
9.
Виокремте ознаки людської свідомості.
10.
Визначте умови розвитку людської свідомості.
11.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
12.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
13.
Ведення термінологічного словника.
4
Тема 4. Проблема особистості в психології
Завдання:
1.
Виокремте головні ознаки особистості.
2.
Визначте суспільну сутність особистості.
3.
Визначте, що в особистості зумовлене її біологічною природою.
4.
Визначте прояви біологічного в життєдіяльності особистості.
5.
Дослідіть співвідношення понять «особистість» та
«індивідуальність»
6.
Визначте суть теорії активності З. Фрейда.
7.
Визначте фундаментальний рушій людської активності.
8.
Дослідіть поняття «спрямованість особистості».
9.
Виокремте головні групи мотивів особистості
10.
Визначте, як поділяються цілі особистості.
11.
Дослідіть взаємозв’язок самооцінки особистості та рівня її домагань.
12.
Дослідіть джерело і рушійну силу розвитку особистості.
13.
Дослідіть чинники, що зумовлюють психічний розвиток особистості.
14.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
15.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
16.
Ведення термінологічного словника.
7

26

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
5
Тема 5. Самосвідомість особистості.
Завдання:
1.
Дослідіть зміст
і структуру самосвідомості особистості.
2.
Дослідіть
Я-концепцію,
Я-образ, самооцінку особистості.
3.
Вивчить механізми та шляхи розвитку самосвідомості.
4.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
5.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
6.
Ведення термінологічного словника.
6 6
Тема 6. Мотиваційна сфера особистості.
Завдання:
1.
Вивчити психологічну характеристику мотиваційної сфери особистості.
2.
Вивчить співвідношення потреб
і мотивів, властивості потреб, їх класифікацію.
3.
Дослідіть поняття
«мотив»,
«мотивація»,
«мотивування»
4.
Дослідіть умови розвитку мотивації особистості.
5.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
6.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
7.
Ведення термінологічного словника.
6 7
Тема 7. Увага.
Завдання:
1.
Вивчіть співвідношення психічної активності і уваги, діяльності і уваги.
2.
Вивчить структуру, характеристики і види уваги.
3.
Дослідіть психофізіологічні механізми функціонування уваги.
4.
Визначте можливості управління увагою.
5.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
6.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
7.
Ведення термінологічного словника.
7 8
Тема 8. Чуттєві форми пізнання дійсності: відчуття і сприйняття
Завдання:
1.
Вивчить загальні психофізіологічні механізми
7

27

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин сприймання та переробки сенсорної інформації.
2.
Дослідіть властивості і види відчуттів і сприйняття.
3.
Вивчить загальні особливості та основні закономірності відчуттів і сприйняття.
4.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
5.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
6.
Ведення термінологічного словника.
9
Тема 9. Пізнавальні процеси з функцією аналізу та абстрагування навколишнього
Завдання:
1.
Вивчить загальні характеристики пам’яті, мислення і уяви.
2.
Вивчить процеси, типи і види пам’яті, мислення і уяви.
3.
Вивчить психофізіологічні основи пам’яті, мислення і уяви.
4.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
5.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
6.
Ведення термінологічного словника.
7 10
Тема 10. Емоційно-вольова сфера особистості
Завдання:
1.
Вивчить загальні характеристики емоцій, почуттів, і волі.
2.
Вивчить процеси, типи і види емоцій, почуттів, і волі.
3.
Вивчить психофізіологічні основи емоцій, почуттів, і волі.
4.
Дослідіть психічні стани особистості.
5.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
6.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
7.
Ведення термінологічного словника.


7

28

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
11
Тема 11. Темперамент
Завдання:
1.
Дослідіть темперамент як динамічний бік поведінки.
2.
Дослідіть фізіологічні основи темпераменту.
3.
Виокремте типи темпераменту і визначте головні їх ознаки.
4.
Дослідіть роль темпераменту в індивідуальному стилі діяльності людини.
5.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
6.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
7.
Ведення термінологічного словника.


6 12
Тема 12. Здібності
Завдання:

Дослідіть здібності як умову успішного здійснення діяльності людини.

Визначте природні умови формування здібностей, види здібностей, рівні розвитку здібностей, структуру здібностей.

Визначте психологічні умови формування і розвитку здібностей.

Огляд основної та додаткової літератури по темі.

Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.

Ведення термінологічного словника.


6 13
Тема 13. Характер
Завдання:
1.
Вивчить фізіологічні основи характеру.
2.
Визначте властивості характеру, риси характеру,їх психологічну характеристику.
3.
Дослідіть історію розвитку вчення про характер.
4.
Виокремте акцентуації характеру, їх характеристики.
5.
Дослідіть процеси формування і самовиховання характеру.
6.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
7.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
8.

Ведення термінологічного словника.

6 14
Тема 14. Діяльність як умова розвитку особистості
6

29

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
Завдання:
1.
Вивчить поняття діяльності, структуру діяльності, види діяльності.
2.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
3.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
4.
Ведення термінологічного словника.

15
Тема 15. Мова і мовлення.
Завдання:
1.
Вивчить соціально-психологічну функцію мовлення.
2.
Вивчить головні елементи і функції мови.
3.
Дослідіть мову як процес, його різновиди.
4.
Дослідіть специфіку усного та письмового мовлення.
5.
Дослідіть особливості внутрішнього мовлення.
6.
Дослідіть поняття «мовна афазія». Виокремте її різновиди.
7.
Дослідіть взаємозв’язок мовлення і мови.
8.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
9.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
10.
Ведення термінологічного словника.

6 16
Тема 16. Спілкування
Завдання:
1.
Дослідіть соціальну функцію спілкування, його механізми, засоби, функції, різновиди.
2.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
3.
Підібрати матеріал та підготувати реферат з даної теми.
4.
Ведення термінологічного словника.

6
Разом
102
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:

організації самостійної навчальної діяльності;

30

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел;

роботи з довідковою літературою;

опрацьовування статистичної інформації;

написання рефератів з проблем курсу.
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.

31
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі.
Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.
План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату.
Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти

32 реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.)

33
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)

7.1. Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.
7.2. Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера
прізвища студента
Номера питань
до контрольної
1
Номера питань
до контрольної
2
Номера
проблемних
ситуацій до
контрольної 2
А
П
1, 16 35 1, 16
Б
Р
2, 17 36 2, 17
В
С
3, 18 37 3, 18
Г
Т
4, 19 38 4, 19
Д
У
5, 2 39 5, 20
Є
Ф
6, 21 40 6, 21
Ж
Х
7, 22 41 7, 22
З
Ц
8, 23 42 8, 1
Й
Ч
9, 24 43 9, 2
І
Ш
10, 25 44 10, 3
К
Щ
11, 26 45 11, 4
Л
Ю
12, 27 35 12, 5
М
Я
13, 28 36 13, 6
Н
14, 29 37 14, 7
О
15, 30 38 15, 8 7.3. Контрольна робота 1 з дисципліни «Загальна психологія» складається з
двох теоретичних питань, що потребують поглибленої відповіді.
Контрольна робота 2 з дисципліни «Загальна психологія» складається з
теоретичного питання, що потребує поглибленої відповіді та двох
проблемних ситуацій, які потрібно розрішити.
7.4. Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи.
Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.
7.5. Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим.
Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.
7.6. Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення

34
(наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

7.7. Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.
7.8. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26с.).
7.9. Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів
до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.10. Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній шкалі
Бали

за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
47 - 50

B (дуже добре)
4 (добре)
44 - 46

C (добре)
40 - 43

D (задовільно)
3 (задовільно)
35 - 39

E (достатньо)
30 - 34

FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 29

F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17

7.11. У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
7.12. Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його
робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.

35
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Теоретичні питання

1.
Становлення предмета психології на різних етапах його розвитку.
2.
Основні напрямки психологічної науки.
3.
Функції психіки.
4.
Основні форми прояву психіки та їх взаємозв’язок.
5.
Методологічні принципи дослідження психіки.
6.
Етапи психологічного дослідження.
7.
Метод спостереження і особливості його використання у психологічному дослідженні.
8.
Експеримент як метод психології.
9.
Опитування як метод психологічного дослідження.
10.
Основні правила і вимоги до використання тестів у психології.
11.
Метод вивчення продуктів діяльності.
12.
Передумови розвитку психіки.
13.
Взаємозв’язок рівня розвитку психіки і форм поведінки тварин.
14.
Рушійні сили розвитку особистості.
15.
Спрямованість як головний компонент особистості.
16.
Діяльність та її структура.
17.
Формування навичок і вмінь у діяльності.
18.
Психологічна характеристика основних видів діяльності.
19.
Увага: фізіологічні основи, види і властивості.
20.
Роль уваги у процесі діяльності. Шляхи підтримки у процесі трудової діяльності.
21.
Сутність і закономірності чуттєвого пізнання дійсності.
22.
Властивості відчуттів.
23.
Властивості сприйняття.
24.
Характеристики процесів пам’яті.
25.
Умови підвищення ефективності пам’яті.
26.
Форми і операції мислення.
27.
Мислення як процес розв’язання задач.
28.
Індивідуальні особливості розумової діяльності.
29.
Мислення і мовлення.
30.
Прийоми створення образів уяви.
31.
Уява і творча діяльність людини.
32.
Емоції і почуття.
33.
Почуття і особистість.
34.
Природа і сутність поняття “воля”.
35.
Вольові якості особистості і їх формування.
36.
Типи темпераменту і їх характеристики.
37.
Темперамент і характер.
38.
Умови формування характеру.
39.
Задатки і здібності.
40.
Формування й розвиток здібностей.

36 41.
Механізми розвитку самосвідомості.
42.
Самооцінка і рівень домагань як характеристики самосвідомості.
43.
Методи дослідження самооцінки і рівня домагань.
44.
“Я-концепція” як настановлення особистості. Модальності “Я”.
45.
Вплив ”Я-концепції” на можливість самореалізації особистості.
Проблемні ситуації
1.
Чи можна зробити висновок про темперамент особистості за яскравими, але епізодичними проявами її поведінки? В яких життєвих ситуаціях темперамент розкривається найбільш повно?
2.
Залежно від станів людини у неї можуть змінюватися темп мовлення, емоційна збудливість. Чи завжди ці особливості належать до темпераменту? Визначте ті особистості, які належать до темпераменту, та ті, що зумовлені мотиваційним чинником. За якими ознаками це можна встановити?
3.
Чи завжди індивідуально-психологічні властивості людини, що виявляються в ранньому дитинстві, зберігаються в подальшому її житті? Чим це можна пояснити?
4.
Які поєднання рис типів темпераменту найчастіше зустрічаються?
Чим це можна пояснити?
5.
Доведіть, що здібності як властивість особистості є продуктом суспільного розвитку.
6.
Чому не можна розглядати високий рівень розвитку знань, умінь і навичок особистості як найважливіший показник добрих здібностей?
7.
Які психічні якості особистості є обов’язковою умовою успішного розвитку здібностей? Розкрийте та обґрунтуйте їх.
8.
Чи можна фактичний успіх у певній діяльності розглядати як виявлення добрих здібностей до неї? Чому?
9.
Що дозволяє людині з гіршими здібностями до певної діяльності виконувати її краще, ніж здібній людині? Які психічні якості особистості роблять це можливим?
10.
Чи можливий високий рівень розвитку спеціальних здібностей в інтелектуальній сфері на тлі низького рівня розвитку загальних здібностей? Який зв’язок існує між спеціальними та загальними здібностями?
11.
В чому може виявитись вплив характеру на темперамент? В якому напрямі та за яких умов цей вплив може мати місце?
12.
Які риси поведінки людини свідчать про силу її характеру?
Якими є психологічні умови формування сильного характеру?
13.
Чим пояснити, що найбільш повно характер людини виявляється в складних, критичних ситуаціях?
14.
Чи має рацію з погляду психології твердження: “Характер гартується у боротьбі”? Аргументуйте свою думку.

37 15.
Які об’єктивні та суб’єктивні чинники сприяють продуктивності формування навичок?
16.
У чому виявляються і чим характеризуються втома та перевтома? Як їм можна запобігти чи зменшити їх?
17.
У визначенні мовлення завжди вказується на функцію спілкування. А як це узгоджується з тим, що мовлення може бути і внутрішнім, “подумки”?
18.
Що являє собою мова як суспільно-історичне явище? Які науки, крім психології, досліджують проблеми мови і як вони співвідносяться з психологічними дослідженнями? У чому полягає специфічність гносеологічного, семантичного, лінгвістичного та психологічного аспектів цієї проблеми?
19.
За яких умов обмін інформацією набуває характер спілкування? Які причини можуть стати перешкодою у цьому процесі?
20.
Спілкуючись між собою, співрозмовники іноді не можуть дійти спільної думки щодо предмета спілкування. Визначте імовірні причини, які можуть ускладнювати процес взаєморозуміння.
21.
В яких випадках на етапі ідентифікації в процесі сприймання людини людиною формується адекватне уявлення про її психологічні риси та особливості? Яким вимогам має задовольнити цей процес?
22.
Чим зумовлюються помилки, що можуть виникати в процесі пізнання людини людиною на етапі інтерпретації?

38
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ.
В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються:
1. Теоретико-інформаційні методи навчання:

усне логічне цілісне викладення навчального матеріалу (лекція),

діалогічно побудоване усне викладення (бесіда),

пояснення, демонстрація.
2. Практико-операційні методи навчання (практичні роботи):

вправи,

рішення завдань.
3. Пошуково-творчі методи навчання (семінарські заняття):

аналіз конкретних ситуацій (проблемних, звичайних, нетипових);

групове обговорення питання;

дискусії.
4. Методи самостійної роботи студентів:


читання (робота з підручником й іншими учбово-методичними посібниками);


конспектування,


рішення завдань і проблемних ситуацій;


творчі завдання.
Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

на семінарських та практичних заняттях запроваджуються різні навчальні технології: семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; семінар-вирішення ситуаційних вправ; семінар-розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.

39 9.
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ.
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи студентів;
- підсумкового контролю (залік, іспит).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на семінарських та практичних заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал
(презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання;
­
виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:
­

тестові завдання;
­

розрахункові завдання;
­

обговорення проблеми, дискусія;
­

аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);
­

ділові ігри (кейс-методи);
­

презентації результатів роботи;
­

інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту
(заліку) є виконання усних та письмових завдань.
На іспит (залік) виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати іспиту (заліку) студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.

40
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсум-
ковий
тест
(залік)
Сума

50Змістовний модуль 1
Змістовний модуль 2
Змістовний модуль 3

50
100
Т 1
Т 2
Т 3
Т 4
Т 5
Т 6
Т 7
Т 8
Т 9
Т 10


Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсум-
ковий
тест
(іспит)
Сума

50
Змістовний модуль 4
Змістовний модуль 5

50
100
Т 11
Т 12
Т 13
Т 14
Т 15
Т 16


Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).


11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни,робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.

41
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Загальна психологія як наука. Предмет і завдання загальної психології.

Основні напрями розвитку психології та їх стисла характеристика.

Місце загальної психології в системі психологічних наук.

Методологічні принципи загальної психології.

Принцип детермінізму у психології.

Принцип системності в загальній психології.

Принцип єдності свідомості і діяльності.

Принцип розвитку в загальній психології.

Загальна характеристика методів психології.

Загальні вимоги до організації і проведення психологічного дослідження.

Спостереження як метод психології. Можливості використання спостереження в роботі психолога.

Принципи наукового спостереження психічних явищ.

Експеримент і його використання в діяльності психолога.

Переваги і проблеми експериментального дослідження психіки.

Інтерв’ю як метод вивчення психіки.

Вимоги до проведення інтерв’ю.

Анкетування і його використання в діяльності психолога.

Вимоги до складання анкет.

Тестування як метод вивчення психіки.

Вимоги до проведення тестування.

Вивчення продуктів діяльності як метод психології.

Контент-аналіз як метод вивчення документації.

Проективні методи дослідження психіки.

Загальна характеристика методів обробки даних.

Специфіка психічного відображення дійсності.

Функції психіки.

Розвиток психіки у філогенезі.

Рівні розвитку психіки і форми поведінки тварин.

Виникнення і розвиток свідомості.

Свідоме і несвідоме.

Самосвідомість особистості: зміст і структура.

Механізми розвитку самосвідомості.

Самооцінка і рівень домагань як характеристики самосвідомості.

Методи дослідження самооцінки і рівня домагань.

“Я-концепція” як настановлення особистості. Модальності “Я”.

Вплив ”Я-концепції” на можливість самореалізації особистості.

Співвідношення понять “індивід”, “особистість”,
“індивідуальність”.

42

Поняття про особистість у психології.

Структура особистості.

Біологічне і соціальне у структурі особистості.

Стадії становлення особистості.

Методи вивчення особистості.

Рушійні сили формування і розвитку особистості.

Діяльність як умова розвитку особистості.

Активність і діяльність: порівняльний аналіз.

Основні види діяльності і їх характеристика.

Структура діяльності.

Види дій. Дії і операції.

Спілкування як умова розвитку особистості.

Структура спілкування.

Спілкування як комунікація. Вербальне і невербальне спілкування.

Спілкування як інтеракція.

Спілкування як перцепція.

Особливості спілкування у групах. Види та рівні розвитку груп.

Особистість у системі міжособистісних стосунків у групі.

Формування навичок і вмінь у діяльності.

Основні форми прояву психіки і їх взаємозв’язок.

Загальна характеристика пізнавальних процесів.

Відчуття як пізнавальний процес.

Властивості відчуттів.

Види відчуттів.

Сприймання як пізнавальний процес.

Умови розвитку чуттєвих форм пізнання дійсності.

Мислення як пізнавальний процес.

Мислення як процес розв’язання задач.

Засоби активізації мислення.

Мислення і мовлення.

Уява як специфічний пізнавальний процес.

Уява і творчість.

Пам’ять як психічний процес.

Умови підвищення ефективності пам’яті.

Увага і її властивості.

Можливості керування увагою.

Емоції і почуття.

Засоби керування емоціями.

Воля як регуляція психічної активності людини.

Структура вольового акту.

Вольові якості особистості та їх розвиток.

Типи темпераменту та їх характеристика.

Темперамент і продуктивність діяльності людини.

43

Здібності і їх вплив на успішність діяльності.

Загальні і спеціальні здібності і їх характеристика.

Умови розвитку здібностей.

Спрямованість як провідний компонент особистості.

Мотив і мотивація.

Потреби як джерело активності особистості. Види потреб.

Загальна характеристика психічних станів.

Стрес і шляхи його подолання.

Характер: сутність і структура.

Темперамент і характер.

Умови становлення і розвитку характеру.

44
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова
1.
Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. /
Б. Г.Ананьев— 2-е изд. — СПб: Питер, 2001. — 263 с.
2.
Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. / А. Анастази,
С. Урбина — СПб: Питер, 2001.
3.
Асмолов А. Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии: Учеб. пособие. / А. Г. Асмолов — М.:
Смысл, 2002. – 480 с.
4.
Асмолов А. Г. Психология личности. / А. Г. Асмолов— М.: Изд-во
МГУ, 1990. — 367 с.
5.
Бондарчук О. І., Туриніна О. Л. Загальна психологія. / О. І. Бондарчук,
О. Л. Туриніна— К.: Логос, 2004. — 140 с.
6.
Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. /
Л. Ф. Бурлачук — 3-е изд. — СПб.: Питер, 2007. — 688 с.
7.
Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии: Информ.- метод. пособие к курсу “Психология человека”. / М. В. Гамезо,
И. А. Домашенко — М.: Пед. общество России, 2001. — 367 с.
8.
Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. /
Ю. Б. Гиппенрейтер— М.: ЧеРо, “Юрайт”, 2001. — 336 с.
9.
Грановская
Р.
М.
Элементы практической психологии.
/
Р. М.Грановская — СПб.: Питер, 2004
10.
Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. /
Д. С. Горбатов — М.: Изд. дом “БАХРАХ”, 2006. — 172 с.
11.
Гриншпун И. Б. Введение в психологию: Учеб. пособие. /
И. Б. Гриншпун — М.: Междунар. пед. акад., 1994. — 152 с.
12.
Еникеев М. И. Общая и социальная психология: Энциклопедия. /
М. И. Еникеев — М.: ПРИОР, 2002. — 560 с.
13.
Загальна психологія: Навч. посіб. / О. Скрипченко, Л. Долинська,
З. Огороднійчук та ін. — К.: А. П. Н., 1999. — 461 с.
14.
Изард К. Э. Психология эмоций: Пер. с англ. / К. Э. Изард— СПб.:
Питер, 2000. — 464 с.
15.
Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. / Е. П. Ильин — СПб.: Питер, 2001
— 512 с.
16.
Ильин Е. П. Психология воли. / Е. П. Ильин — СПб.: Питер, 2000. —
512 с.
17.
Кон И. С. В поисках себя: личность и ее самосознание. / И. С. Кон —
М.: Политиздат, 1984. — 335 с.
18.
Костюк Г. С. Избранные психологические труды. / Г. С. Костюк— М.:
Педагогика, 1988. — 301 с.
19.
Крыжановская Л. М. Психология мышления: Монография. / Л. М.
Крыжановская — М.: Психолог, 1996. — - 344 с.
20.
Краткий психологический словарь / Под общ. ред А. В. Петровского,
М. Г. Ярошевского. — М.: Политиздат, 1985. — 431 с.

45 21.
Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: в 2 т. /
А. Н. Леонтьев— М.: Педагогика, 1983. — Т. 1. — 311 с.; Т. 2 — 318 с.
22.
Ломов Б. Ф. Системность в психологии: Избр. психол. тр. /
Б. Ф. Ломов— М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: МОДЭК, 1996. —
384 с.
23.
Лурия А. Р. Язык и сознание. — 2-е изд. / А. Р. Лурия— М.: Изд-во
МГУ, 1998. — 127 с.
24.
Маклаков А. Г. Общая психология: Учеб. для вузов. / А. Г. Маклаков —
СПб.: Питер, 2006. — 583 с.
25.
Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: У 2 т. /
С. Д. Максименко — К.: Форум, 2002. — Т.1. — 319 с.; Т.2. — 335 с.
26.
Максименко С. Д. Загальна психологія. / С. Д. Максименко — Вінниця:
Нова книга, 2004. — 701 с.
27.
Мерлин В. С. Психология индивидуальности: Избр. психол. тр. /
В. С. Мерлин— М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: МОДЭК, 1996.
— 446 с.
28.
М’ясоїд П. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посіб. /
П. М’ясоїд — К.: Вища шк., 1998. — 184 с.
29.
Немов Р. С. Психология: В 3 кн. — 2-е изд. / Р. С. Немов — М.:
Просвещение; Владос, 1995. — Кн. 1. — 576 с.
30.
Общая психология: Учебник / Ред. С. Д. Максименко. — М.: Рефл.- бук; К.: Ваклер,1999. — 542 с.
31.
Общая психология: Учеб. пособие / Под ред. В. В. Богословско- го,
А. Г. Ковалева, А. А. Степанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.:
Просвещение, 1981. — 381 с.
32.
Основи психології: Підручник / За ред О. В. Киричука, В. А. Роменця.
— К.: Либідь, 1995. — 632 с.
33.
Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психо- логии /
Под ред А. А. Крылова, С. А. Маничева. — СПб.: Питер, 2004. — 560с.
34.
Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост.
35.
Л. В. Куликов. — СПб.: Питер, 2000. — 480 с.
36.
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. / С. Л. Рубинштейн—
СПб.: Питер, 2000. — 712 с.
37.
Семиченко В. А. Психология эмоций: Модульный курс (лекции, практические занятия, занятия для самостоятельной работы для преподавателей и студентов). / В. А. Семиченко — К.: Магистр-S, 1999
— 128 с.
38.
Семиченко В. А. Психические состояния: Модульный курс (лекции, практические занятия, занятия для самостоятельной работы для преподавателей и студентов)./ В. А. Семиченко — К.: Магистр-S, 1999
— 128 с.
39.
Столин В. В. Самосознание личности. / В. В. Столин— М.: Изд-во
МГУ, 1983. — 286 с.
40.
Хьелл Л., Зиглер К. Теории личности. — 3-е изд. / Л. Хьелл, К. Зиглер
— СПб.: Питер, 2007. — 607 с.
41.
Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека. —

46 2-е изд. / В. Д. Шадриков— М.: Логос, 1996 — 320 с.
Допоміжна

42.
Варій М. Й. Загальна психологія. – 2-ге вид., випр. і доп. / М. Й. Варій–
К.: Центр учбової літератури, 2007.
43.
Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. 2-ге вид. – Вінниця:
Нова Книга, 2004.
44.
Загальна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В.
Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005.
45.
М’ясоїд П. А. Загальна психологія. – 3-те вид., випр. / П. А. М’ясоїд –
К.: Вища школа, 2004.
46.
Партико Т. Б. Загальна психологія. / Т. Б. Партико – К.: Видавничий
Дім «Ін Юре», 2008.
47.
Партико Т. Б. Кредитно-модульний курс „Загальна психологія”.
Методичні рекомендації для студентів І курсу спеціальності
„Психологія ” (денна форма навчання). / Т. Б. Партико – Львів, ЛНУ,
2007. – 35 с.
48.
Партико Т. Б. Методичні матеріали для вивчення курсу “Загальна психологія” (розділ “Вступ”). Для студентів І курсу напряму підготовки “Психологія” (заочна форма навчання)./ Т. Б. Партико –
Львів, ЛНУ, 2008. – 30 с.
49.
Партико Т. Б. Курс загальної психології. / Т. Б. Партико – Львів:
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002.
50.
Партико Т. Б. Методичні матеріали для вивчення курсу “Загальна психологія” (розділ “Вступ”). Для студентів І курсу напряму підготовки “Психологія” (заочна форма навчання). / Т. Б. Партико –
Львів, ЛНУ, 2008. – 30 с.
51.
Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова.
2-е изд. – М.: Педагогика-Пресс, 1997.
52.
Психология. Словарь / Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского.
2-е изд. – М.: Политиздат, 1990.
53.
Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К.: Вища школа, 1982.
54.
Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Голован. – Минск:
Харвест, 1997.
Інформаційні ресурси
55.
http://lection.com.ua/psychology/optp/mizhosobistisni-stosunki-spilkuvannya-osnovi- psihologiyi-ta-pedagogiki
56.
http://www.info-library.com.ua/books-book-113.html
57.
http://www.koob.ru/common_psychology/
58.
http://all-psychology.ru/
59.
http://www.student-works.com.ua/kursovi/other/655.html


47
ЗМІСТ

1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
4 3. Програма навчальної дисципліни
9 4. Структура навчальної дисципліни
15 5. Теми семінарських та практичних занять 17 6. Самостійна робота
24 7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
33 8. Методи навчання
38 9. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення
39 40 40 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
41 13. Рекомендована література
44
Зміст
47


48
Навчально-методичне видання


Колесникова Валентина Федорівна


Робоча програма навчальної дисципліни

«Загальна психологія»
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір В.Ф. Колесникова
Підписано до друку ..................2015 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 1,9.
Тираж 20 прим. Зам. № _____
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85

Document Outline

  • “Затверджую”
  • Ректор ________________ Могильний О.М.
  • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал