Міністерство палива та енергетики україни н а к а зСторінка3/13
Дата конвертації11.01.2017
Розмір2.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

5.3.13. Вимоги до роботи з персоналом (у тому числі до


організації навчання, перевірки знань, інструктажу), який
допускається до виконання робіт на об'єктах, підконтрольних
відповідним органам державного регулювання і нагляду
(Держпромгірнагляд, Міністерство освіти і науки, Міністерство
внутрішніх справ, Міністерство охорони здоров'я тощо),
встановлюються НД цих органів або НД Міненерговугілля України.

5.3.14. Перевірка знань вимог цих Правил, питань охорони


праці, пожежної та техногенної безпеки, виробничих і посадових
інструкцій має бути первинною, періодичною і позачерговою.

5.3.15. Первинна перевірка знань проводиться перед допуском


до самостійної роботи після навчання та підготовки працівника на
нову посаду.

5.3.16. Періодичність перевірки знань персоналом цих Правил і


виробничих інструкцій має проводитись:

- один раз на 12 місяців для персоналу, який безпосередньо


обслуговує діючі теплові установки та мережі, або виконує на них
налагоджувальні, монтажні, ремонтні роботи чи профілактичні
випробування, а також для персоналу, який оформлює розпорядження і
організовує ці роботи;

- один раз на 3 роки для інженерно-технічних працівників, які


не належать до попередньої групи, пов'язаної з експлуатацією та
ремонтом теплових установок та мереж.

Інженерно-технічні працівники, які належать до


оперативно-ремонтного персоналу, проходять перевірку знань щороку.

Уповноважена посадова особа, що відповідає за справний стан і


безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплових
установок і мереж (технічний керівник), його заступники та
начальники цехів (структурних підрозділів) проходять перевірку
знань один раз на 12 місяців у разі, якщо наказом (розпорядженням)
по суб'єкту господарювання їм надано право видачі наряду
(розпорядження) на виконання робіт у діючих
тепловикористовувальних установках і теплових мережах. У разі,
якщо ці працівники належать лише до адміністративно-технічного
персоналу, перевірка знань у них проводиться один раз на 3 роки.
{ Абзац п'ятий підпункту 5.3.16 пункту 5.3 розділу 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 183 ( z0407-15 ) від 27.03.2015 }

5.3.17. Позачергова перевірка знань проводиться у разі:

- порушення працівником цих Правил, правил безпеки,
виробничих інструкцій, що призвело або могло призвести до
технологічного порушення чи нещасного випадку; { Абзац другий
підпункту 5.3.17 пункту 5.3 розділу 5 в редакції Наказу
Міністерства палива та енергетики N 2 ( z0088-10 ) від
12.01.2010 }

- виявлення фактів недостатніх знань працівниками та/або


посадовими особами організації правил та інструкцій з експлуатації
обладнання або неправильних їх дій під час поточної експлуатації
обладнання чи в аварійних ситуаціях; { Абзац третій підпункту
5.3.17 пункту 5.3 розділу 5 в редакції Наказу Міністерства палива
та енергетики N 2 ( z0088-10 ) від 12.01.2010 }

- введення в дію нових чи переглянутих в установленому


порядку правил або НД з експлуатації та охорони праці та пожежної
та техногенної безпеки; { Абзац четвертий підпункту 5.3.17 пункту
5.3 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 2 ( z0088-10 ) від 12.01.2010 }

- впровадження нових технологічних процесів, зміни схем


(необхідність позачергової перевірки в такому випадку вирішує
технічний керівник суб'єкта господарювання);

- переведення працівника на іншу посаду чи інше місце роботи,


які потребують додаткових знань правил експлуатації та інструкцій;

- поновлення на посаді або допуску до роботи раніше


відсторонених працівників, в тому числі відсторонених на вимогу
Держенергонагляду;

- перерви в роботі тривалістю понад 6 місяців;

- на вимогу Держенергонагляду за результатами здійснення
державного нагляду (контролю). { Підпункт 5.3.17 пункту 5.3
розділу 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства палива
та енергетики N 2 ( z0088-10 ) від 12.01.2010 }

Позачергова перевірка не замінює періодичної перевірки за


графіком (крім випадків, пов'язаних з уведенням у дію нових
Правил).

5.3.18. Вимоги до обсягу знань для кожної посади, робочого


місця встановлюються посадовими інструкціями. Обсяг знань з
охорони праці, пожежної та техногенної безпеки для всіх категорій
робітників визначаються відповідними НД.

5.3.19. Результати перевірки знань робітників оформлюються


протоколом та записуються у журнал перевірки знань встановленого
зразка (додаток 1) і зазначають у посвідченні про перевірку знань.
{ Підпункт 5.3.19 пункту 5.3 розділу 5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства палива та енергетики N 2
( z0088-10 ) від 12.01.2010 }

5.3.20. Особи, які отримали незадовільну оцінку за


результатами перевірки знань, до самостійної роботи не
допускаються.

Протягом 1 місяця вони мають пройти повторну перевірку, але


не раніше ніж через 2 тижні. У разі незадовільної оцінки за
результатами повторної перевірки знань питання їхнього подальшого
працевлаштування адміністрація суб'єкта господарювання вирішує в
установленому порядку.

5.3.21. Для перевірки знань персоналу з вимог цих Правил


створюються постійно діючі кваліфікаційні комісії в складі не
менше ніж трьох осіб, атестованих у встановленому порядку.

Склад кваліфікаційної комісії затверджується керівником


суб'єкта господарювання. Комісію очолює керівник або його
заступник, у разі створення комісії у структурному підрозділі -
керівник цього підрозділу.

Зміни у складі постійно діючих кваліфікаційних комісій


оформляють відповідним наказом.

5.3.22. Робота кваліфікаційної комісії суб'єкта


господарювання з перевірки знань цих Правил у технічних керівників
(технічний директор, головний інженер, головний енергетик,
технолог, механік та їхні заступники), осіб, відповідальних за
справний стан і експлуатацію тепловикористовувальних установок і
теплових мереж, а також інженерів з охорони праці, атестованих до
інспектування енергооб'єктів, має відбуватися за обов'язкової
участі представника Держенергонагляду. У разі одночасної перевірки
знань з питань охорони праці, безпечного виконання робіт, пожежної
та техногенної безпеки та цих Правил обов'язковою є також участь
представника Держпромгірнагляду.

Решта персоналу проходить перевірку знань цих Правил у


комісіях під головуванням особи, відповідальної за загальний стан
теплового господарства, або в комісіях, склад яких визначає і
затверджує особа, відповідальна за загальний стан теплового
господарства суб'єкта господарювання. До складу цих комісій можуть
входити спеціалісти енергетичної служби, інженери, члени
профспілкового комітету суб'єкта господарювання. При цьому до
перевірки знань залучаються представники інспекцій
Держенергонагляду та/або Держпромгірнагляду (за згодою).

5.4. Оперативне керування тепловими установками та мережами

5.4.1. Оперативне керування тепловикористовувальними
установками та тепловими мережами суб'єкта господарювання -
споживача теплової енергії є складовою частиною керування
енергогосподарством об'єкта як системи керування суб'єктом
господарювання у цілому.

5.4.2. Організаційна структура і форма оперативного керування


тепловим господарством суб'єкта господарювання визначається його
керівництвом з огляду на конкретні умови.

5.4.3. Структура та форми керування тепловим господарством


має забезпечувати:

- безаварійну надійну роботу всіх ланок системи


теплопостачання суб'єкта господарювання;

- безперебійне постачання теплом установок, які його


використовують;

- дотримання заданих режимів роботи тепловикористовувальних


установок і теплових мереж, систем теплопостачання, збирання та
повернення конденсату;

- здійснення пусків і зупинів устатковання;

- своєчасну локалізацію і ліквідацію відмов і порушень у
роботі, якщо вони виникли;

- підготовку робочих місць до ремонтних робіт і випробувань.

5.4.4. Усі теплові установки та мережі має бути розподілено
за рівнями керування. Відносини спеціалістів різних рівнів
керування регламентуються інструкціями суб'єкта господарювання
(суб'єкта господарювання).

5.4.5. Керування тепловими установками і мережами та їх


обслуговування здійснює оперативний (черговий) та
оперативно-виробничий персонал.

До оперативного (чергового) персоналу належать працівники,


які перебувають на зміні та здійснюють керування тепловими
мережами, тепловими пунктами; працівники технологічних
(структурних) підрозділів, які здійснюють керування тепловими
(тепловикористовувальними) установками, конденсатними станціями;
диспетчери з енергопостачання.

До оперативно-виробничого персоналу належать працівники


теплових цехів, лабораторій, які здійснюють обслуговування,
ремонт, налагодження, випробування теплових установок і мереж,
іншого теплового устатковання.

5.4.6. Обов'язки, права і відповідальність чергового


персоналу визначаються посадовими або виробничими інструкціями.

Крім них, кожний об'єкт суб'єкта господарювання має бути


забезпечено такими інструкціями і документами суб'єкта
господарювання (суб'єкта господарювання):

- інструкції з експлуатації теплового устатковання;

- інструкції з охорони праці та пожежної та техногенної
безпеки щодо кожного об'єкта, робочого місця;

- інструкції з виконання вимог техногенної безпеки,


ліквідації аварій та порядок дії персоналу у разі її виникнення;
{ Абзац п'ятий підпункту 5.4.6 пункту 5.4 розділу 5 в редакції
Наказу Міністерства палива та енергетики N 2 ( z0088-10 ) від
12.01.2010 }

- оперативні журнали;

- оперативні схеми теплових мереж (водяних, парових,
конденсатних);

- оперативні схеми теплових установок;

- журнали розпоряджень;

- журнали обліку робіт за нарядами та розпорядженнями;

- журнали заявок на виведення устатковання з роботи;

- журнали дефектів;

- бланки перемикань;

- температурні графіки центрального регулювання системи


теплопостачання;

- режимні карти.

Залежно від місцевих умов, перелік оперативних документів
може бути змінено за рішенням керівництва суб'єкта господарювання.

Перелік і зміст оперативних документів чергового персоналу


наведено в додатку 2.

5.4.7. Адміністративно-технічний персонал повинен щодня


перевіряти оперативну документацію і вживати заходів щодо усунення
дефектів і порушень у роботі устатковання та персоналу.

5.4.8. Черговий персонал повинен працювати за графіком,


затвердженим керівником об'єкта (структурного підрозділу,
дільниці). Заміна одного чергового працівника іншим можлива тільки
з дозволу відповідного керівника.

Чергування працівника протягом двох змін поспіль


забороняється.

5.4.9. Кожний черговий працівник, який став до роботи, має


прийняти зміну від попереднього чергового, а після закінчення
здати зміну наступному за графіком черговому. Залишати чергування
без здавання зміни заборонено.

5.4.10. Приймаючи зміну, черговий зобов'язаний:

- ознайомитися зі схемою, виробничим завданням, станом і
режимом роботи теплового устатковання, теплових мереж, арматури і
ЗВТ та автоматики на своїй дільниці (робочому місці), особисто
оглянути їх в обсязі, встановленому посадовою інструкцією;

- з'ясувати в чергового, котрий здає зміну, яке теплове


устатковання перебуває в резерві чи ремонті і за яким
устаткованням слід вести особливо пильне спостереження для
запобігання неполадкам чи аваріям;

- перевірити стан (чистоту) робочого місця (устатковання та


приміщення);

- перевірити і прийняти інструмент, матеріали, ключі від


приміщень, журнали та відомості;

- прочитати в журналах усі записи і розпорядження за період


після свого минулого чергування;

- оформити прийняття та здавання зміни записом у журналі за


підписами чергових, який приймає і який здає зміну;

- повідомити безпосереднього керівника в зміні про вступ на


чергування та про всі недоліки, виявлені під час прийняття зміни.

5.4.11. Прийняття і здавання зміни під час ліквідації аварії,


здійснення операцій з пуску або зупину теплового устатковання
забороняється. Працівники, що приймають зміну за графіком, беруть
участь у ліквідації аварії, виконуючи накази працюючої зміни або
відповідальної особи з числа адміністративно-технічного персоналу,
якщо вона взяла на себе функції керування ліквідацією аварії, що
засвідчується відповідним записом в оперативному журналі.

5.4.12. Приймання і здавання зміни у разі несправності


устатковання допускається тільки з дозволу керівника об'єкта
(структурного підрозділу, дільниці) чи технічного керівника
суб'єкта господарювання.

5.4.13. Черговий під час свого чергування є особою,


відповідальною за правильне обслуговування та безаварійну роботу
всього устатковання на дорученій йому дільниці (робочому місці).

Черговий має забезпечити економічний і надійний режим роботи


устатковання відповідно до затвердженого технологічного режиму та
оперативних вимог чергових вищого рангу.

5.4.14. Кожний черговий повинен своєчасно зазначати показання


роботи устатковання у відомостях (журналах) і записувати всі
помічені відхилення і недоліки. Періодичність записів
встановлюється відповідною інструкцією на суб'єкті господарювання
(суб'єкті господарювання).

5.4.15. У разі порушення режиму роботи, пошкодження чи аварії


устатковання черговий зобов'язаний терміново самостійно вжити
заходів для відновлення нормального режиму роботи устатковання або
для ліквідації аварійного стану, використовуючи підлеглий йому
персонал, і повідомити про те, що сталося, начальника зміни чи
іншу особу, яка його заступає.

5.4.16. У випадку неправильних дій чергового експлуатаційного


персоналу відповідальні особи з числа адміністративно-технічного
персоналу згідно з вимогами посадових інструкцій зобов'язані
втрутитися в хід ліквідації аварії, аж до усунення відповідального
чергового, беручи на себе керівництво за подальший хід ліквідації
аварії з відповідним записом в оперативному журналі.

5.4.17. Кожну аварію має бути ретельно розслідувано. При


цьому необхідно зокрема з'ясувати:

- причини виникнення і розвитку аварії;

- конкретних осіб, з вини яких виникли і розвинулися аварії;

- правильність дій персоналу;

- дефекти і характер пошкоджень устатковання;

- можливість запобігання аналогічній аварії в майбутньому.

За результатами розслідування аварії розробляються відповідні
протиаварійні заходи.

Після затвердження керівником або технічним керівником


суб'єкта господарювання, протиаварійні заходи є обов'язковими до
виконання.

5.4.18. Найважливішим елементом системи протиаварійних


заходів є протиаварійні тренування. Основними завданнями
протиаварійних тренувань є підвищення здатності експлуатаційного
персоналу під час аварійних ситуацій чітко і правильно визначати
свої дії, не порушуючи при цьому вимог охорони праці та виробничі
інструкції.

Протиаварійні тренування слід проводити з урахуванням


заходів, визначених планами локалізації та ліквідації аварійних
ситуацій і аварій: { Абзац другий підпункту 5.4.18 пункту 5.4
розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 2 ( z0088-10 ) від 12.01.2010 }

- в підрозділах не рідше ніж один раз на квартал; { Абзац


підпункту 5.4.18 пункту 5.4 розділу 5 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства палива та енергетики N 2 ( z0088-10 ) від
12.01.2010 }

- на суб'єктах господарювання не рідше ніж один раз на рік.

Тренування проводяться, як правило, у робочий час з
персоналом, який працює на зміні, з наступним аналізом результатів
заняття, що відбулось, та фіксацією проведеного заходу в "Журналі
протиаварійних тренувань".

5.5. Технічна документація

5.5.1. Усі теплові установки та мережі, інше устатковання
теплового господарства суб'єкта господарювання має бути
забезпечено комплектом документації, до складу якого входять:

- проект теплопостачання (проект на теплову мережу,


обладнання теплового пункту, внутрішню систему, встановлення вузла
обліку теплової енергії);

- виконавча документація на теплопостачання;

- паспорти установленої форми з протоколами і актами
випробувань, оглядів і ремонтів, приймання в експлуатацію;

- робочі креслення устатковання;

- сертифікати, свідоцтва про якість виготовлення і монтажу;

- виконавчі схеми усіх трубопроводів з нумерацією арматури і


розміщенням ЗВТ із зазначенням діаметрів труб, розміщенням опор,
компенсаторів, спускових і дренажних пристроїв;

- інструкції з експлуатації, ліквідації аварій, ремонту,


пожежної та техногенної безпеки і охорони праці;

- плани локалізації та ліквідації аварій;

- планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і
аварій. { Підпункт 5.5.1 пункту 5.5 розділу 5 доповнено абзацом
згідно з Наказом Міністерства палива та енергетики N 2
( z0088-10 ) від 12.01.2010 }

5.5.2. Оперативні схеми та креслення устатковання слід


зберігати у керівника об'єкта (дільниці, структурного підрозділу)
та у відповідальної особи.

5.5.3. Схеми та креслення мають точно відповідати фактичним


умовам роботи теплових установок і мереж. Будь-яку зміну в
установці, устаткованні, приладах тощо слід негайно вносити у
відповідне креслення чи схему з обов'язковим зазначенням ким,
коли, із якої причини зроблено ту чи іншу зміну.

Оперативні схеми підписуються керівником об'єкта


(структурного підрозділу) та затверджуються технічним керівником
або керівником суб'єкта господарювання.

Схеми слід переглядати не рідше ніж один раз на 2 роки.

5.5.4. Кожне робоче місце оперативного персоналу має бути
забезпечено експлуатаційними (виробничими) інструкціями,
інструкціями з виконання вимог техногенної безпеки, ліквідації
аварії та порядку дії персоналу у разі її виникнення і принциповою
схемою устатковання, яке обслуговується, з його основними
характеристиками, затвердженими у встановленому порядку.

{ Підпункт 5.5.4 пункту 5.5 розділу 5 в редакції Наказу


Міністерства палива та енергетики N 2 (
z0088-10 ) від
12.01.2010 }

5.5.5. В експлуатаційних (виробничих) інструкціях має бути


наведено:

- стислий технічний опис устатковання;

- режимні карти межі безпечного стану, нормального та
післяаварійного режимів роботи;

- послідовність операцій щодо підготовки до пуску, порядок


пуску і зупину устатковання;

- порядок експлуатації устатковання під час нормальної роботи


і у разі виникнення порушень у роботі;

- порядок допуску до огляду, ремонту і випробування;

- заходи з охорони праці, вибухо- та пожежобезпеки.

За наявності особливих умов можуть розроблятися додаткові


інструкції з технічного обслуговування, а також прав, обов'язків,
взаємовідносин обслуговуючого персоналу.

Інструкції складаються відповідно до вимог цих Правил на


основі заводських інструкцій і проектних рішень, НД, досвіду
експлуатації і результатів випробувань устатковання, а також з
урахуванням місцевих умов.

5.5.6. Інструкції підписуються керівником об'єкта


(структурного підрозділу), узгоджуються і затверджуються технічним
керівником або керівником суб'єкта господарювання.

Інструкції необхідно переглядати не рідше ніж один раз на 3


роки, а також у разі, якщо змінюються умови експлуатації, з
урахуванням змін, внесених до схеми та устатковання; впровадження
нової технології, а також виданням нових керівних матеріалів.

Усі істотні зміни і доповнення, внесені в чинні інструкції,


мають бути доведені до відома працівників, для яких їх знання є
обов'язковим.

5.5.7. В інструкціях чітко розмежовуються роботи з


обслуговування і ремонту устатковання між персоналом загального
відділу (наприклад, головного енергетика, механіка) суб'єкта
господарювання та виробничого об'єкта (структурного підрозділу),
наводиться перелік осіб, для яких знання цих інструкцій є
обов'язковим.

5.5.8. Усі тепловикористовувальні установки (посудини)


власниками повинні зазначатись у спеціальній книзі обліку і огляду
установок (посудин), яка зберігається в особи, що здійснює нагляд
за установками (посудинами) на суб'єкті господарювання, або у
відповідального за справний стан і експлуатацію
тепловикористовувальних установок і теплових мереж.

{ Підпункт 5.5.8 пункту 5.5 розділу 5 із змінами, внесеними згідно


з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
(
z0407-15 ) від 27.03.2015 }

5.6. Техніко-економічні показники

5.6.1. На кожному суб'єкті господарювання за допомогою ЗВТ
має здійснюватися облік виробництва (споживання) і витрат теплової
енергії відповідно до вимог чинних НД.

5.6.2. Облік теплоносія, теплової енергії і конденсату має


забезпечувати:

- здійснення господарських відносин між постачальниками


теплової енергії та її споживачами, в тому числі і для
суб'єктів господарювання, що мають власні джерела теплопостачання
та використовують її на власні потреби;

- контроль за тепловими режимами й ефективним використанням


теплової енергії;

- можливість складання й аналізу енергобалансів;

- організацію системи матеріального заохочення працівників
суб'єктів господарювання за раціональне та ефективне використання
теплової енергії і теплоносія;

- визначення розміру підвищеної оплати та знижок за


відхилення від режимів, встановлених договором купівлі-продажу
теплової енергії;

- планування обліку й аналізу енергетичної складової


собівартості різних видів продукції;

- можливість нарахування знижок і надбавок до тарифу на


теплову енергію у разі повернення конденсату;

- ведення встановленої державної та відомчої звітності за


результатами використання теплової енергії.

5.6.3. На суб'єктах господарювання - споживачах слід


проводити енергетичні випробування та налагодження
тепловикористовувальних і теплофікаційних установок, теплових
мереж згідно з методиками та інструкціями з експлуатації. За
результатами випробувань розробляють і аналізують у визначені
терміни енергетичні баланси та нормативні характеристики і
вживаються заходи для їх оптимізації. Перелік теплових установок,
на яких мають проводитись енергетичні випробування, затверджує
керівництво суб'єкта господарювання чи вища організація.

Нормативні характеристики і норми окремих показників доводятьПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал