Міністерство освіти іСкачати 354.94 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір354.94 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

Орієнтовний перелік питань вступних випробувань


У відповідності до галузевого стандарту спеціальності, затвердженого МОН України, інтегрований характер фахової підготовки обумовлює комплексний вид державного іспиту, до складу якого покладено програмові питання з курсів «Документознавство», «Діловодство», «Організація референтської та офісної діяльності», «Аналітико-синтетична переробка інформації», «Архівознавство», «Книгознавство». Іспит проводиться письмово, складається з двох розділів. Перший розділ – тестові завдання, призначення яких – перевірити наявність теоретичних знань з професійно-орієнтованих курсів фахової підготовки. Другий розділ – практичні завдання професійного спрямування, призначення яких  перевірити рівень сформованості навичок успішної практичної діяльності в професійній сфері фахівця з інформаційно-документаційного забезпечення управління.

Для успішного виконання запропонованих завдань студенту-вступнику необхідно опанувати наступний теоретичний матеріал.


«Документознавство»

Документознавство як наукова дисципліна: історичний аспект. Об’єкт, предмет, завдання документознавства, його зв’язок з іншими дисциплінами. Терміносистема українського документознавства: проблеми та перспективи розвитку, основні поняття. Методи документознавства: загальнонаукові методи, спеціальнонаукові, конкретні методи документознавчих досліджень. Концепції сучасного українського документознавства. Соціальна роль документа. Документ як системний об’єкт. Документування: поняття, значення процесу у документознавчій теорії і практиці, еволюція методів, способів і засобів документування. Класифікація документів. Функціонування документа в суспільстві. Види документів.


«Архівознавство»

Архівознавство як галузь наукових знань. Історія архівної справи в Україні. Архівна україніка: проблеми опрацювання і передачі в Україну архівних документів. Система архівних установ України, її структура та мережа. Організація роботи державних архівів функції, повноваження та організаційно-виробнича структура державного архіву. Національний архівний фонд: склад, структура, та право власності на документи. Особливо цінні та унікальні документи Національного архівного фонду. Формування Національного архівного фонду України: поняття, шляхи, засоби. Діяльність експертних комісій. Комплектування державного архіву. Організація документів Національного архівного фонду. Принципи і методи архівного описування. Організація централізованого державного обліку документів Національного архівного фонду України. Система науково-довідкового апарату (НДА) архіву, її функції і завдання. Технології зберігання архівних документів. Інформатизація архівної справи в Україні. Науково-дослідна та методична робота архівних установ. Основні напрями та форми використання архівної інформації. Архівна евристика: поняття, завдання, методика.


«Діловодство»

Об’єкт, предмет, мета, завдання навчальної дисципліни «Діловодство», її взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Понятійний апарат навчальної дисципліни «Діловодство». Історія розвитку діловодства в Україні. Нормативно-правова база організації сучасного діловодства в Україні. Система державного регулювання діловодства. Організаційні форми діловодства Організація діяльності служби діловодства. Службовий документ як об’єкт діловодства, його призначення і функції в управлінському процесі. Класифікація службових документів в установі. Система організаційно-розпорядчої документації: поняття, структура, різновиди організаційно-розпорядчих документів. Вимоги до побудови організаційно-розпорядчих документів. Організація документообігу в установі. Організація роботи зі систематизації документів, підготовці і передачі їх до архіву.


«Організація референтської та офісної діяльності»

Історія становлення та сутність референтської діяльності. Референт як координаційна ланка в апараті управління. Професійні вимоги до референта в сучасному світі, «ієрархія» професії. Посадові обов’язки, права і відповідальність референта. Нормативно-правова база діяльності референта. Управління комунікативними процесами в діяльності референта. Роль референта в підготовці та проведенні нарад, зборів, переговорів. Інформаційний пошук та принципи відбору матеріалу в роботі референта. Сутність та особливості спічрайтерської діяльності.


«Аналітико-синтетична переробка інформації»

Аналітико-синтетична переробка інформації: сутність, призначення, види. Аналіз і синтез як сутність процесів АСПІ. Бібліографічний опис (БО): поняття, значення, функції та вимоги. Види індексування: систематизація, предметизація, координатне індексування. Таблиці документних класифікацій: їх призначення, структура. Реферування як процес аналітико-синтетичної переробки документів. Анотування документів як процес згортання інформації. Анотація: сутність, типи, функції, якісні характеристики.«Книгознавство»

Книгознавство як наука про книгу та книжкову справу. Визначення книгознавства. Комплекс книгознавчих дисциплін та їх особливості. Проблематика книгознавства. Об’єкт і предмет книгознавства. Методи книгознавства.

Історичні етапи розвитку книгознавства. Становлення науки про книгу в світі. Розвиток українського книгознавства. Діяльність книгознавчих осередків на українських землях. Осередки книгознавчих досліджень. Книгознавча періодика.

Книга як об’єкти книгознавства. Поняття, еволюція та основні характеристики книги. Визначення поняття «книга», «електронна книга». Історія розвитку книги. Роль книги в житті суспільства та її місце в системі соціальних комунікації. Матеріальна конструкція книги. Апарат книги. Типологія книги у практичному та методичному аспектах. Типологія книги як книгознавча проблема.Опис, структура та особливості оцінювання завдань письмового іспитуРозділ 1. Тестові завдання

Перший розділ письмового випробування побудований у вигляді тесту, Тестування – це засіб діагностики рівня засвоєння навчальних програм на рівні опанування термінологічним і фактологічним матеріалом. За будовою тестові завдання першого розділу являють собою:


1.1. Тести закритого типу, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей (тип А). Відповідь обирається абітурієнтом з чотирьох запропонованих варіантів. Результат заноситься до бланку відповіді А (Додаток А).

Таке завдання може мати наступний вигляд:Приклад А 1.1.

З'ясувати, яка з відповідей є вірною:

Підготовка фахівців за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» розпочалася в Україні:

а) в 1975 році в) в 1990 році

б) в 1986 році г) в 1994 році

Завдання на вибір однієї правильної відповіді оцінюється:

1 бал, якщо вибрано правильну відповідь;

0 балів, якщо вибрано неправильну відповідь, або вибрано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
1.2. Завдання, що розраховані на усвідомлення та визначення правильної послідовності дій, подій, об’єктів тощо (тип Б). За своєю сутністю це  лексико-семантичні завдання, в основі яких вимога дати найточніше визначення терміну або поняттю. Абітурієнту пропонується замість крапок вставити пропущені слова або словосполучення, які є, на його думку, єдино правильними, обравши їх із запропонованого переліку (4 варіанти).

Таке завдання може мати наступний вигляд:Приклад Б 1.2.

Відредагуйте формулювання, вставивши пропущені слова або словосполучення.

Статистична інформація  це офіційна документована державна інформація, яка дає ______________ характеристику масових явищ та процесів, що відбуваються в економічній, соціальні, культурній та інших сферах життя.

а)структуровану у вигляді таблиць в) кількісну і якісну

б)обґрунтовану г) кількісну

Завдання на вибір однієї правильної відповіді оцінюється:

1 бал, якщо вибрано правильну відповідь;

0 балів, якщо вибрано неправильну відповідь, або вибрано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

До тестового розділу увійшли 70 завдань навчальних курсів: «Документознавство», «Діловодство», «Архівознавство», «Аналітико-синтетична переробка інформації», «Організація референтської та офісної діяльності», «Книгознавство» типів А і Б. Оцінка за перший розділ випробування складається як сума результатів наданих відповідей. Максимальна сума балів за тестовий розділ – 70 балів. Тест перевіряється екзаменаторами, результати перевірки зазначаються в бланку А (додаток А) і затверджуються підписами комісії.
Розділ 2. Практичні завдання

Другий розділ письмового випробування безпосередньо пов’язаний із професійними завданнями в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, мета яких перевірити рівень сформованості знань та навичок в галузі інформаційної аналітики, діловодства, архівної справи.

Перше завдання спрямоване на перевірку наявності знань і навичок оперативної діяльності з інформаційно-документного забезпечення управління. Студенту пропонується виявити помилки в оформленні (або текстовій частині документа) та виправити їх.

Приклад 2.2.

Визначить назву нижченаведеного реквізиту, основні вимоги до його розташування. Виправить помилки і правильно оформіть цей реквізит.

«Затверджено»

Директор ВАТ «Південна Корона»

__________ В.Б.Іванов

(підпис)

7.05.2008 р.


Друге завдання полягає у оформленні бібліографічних описів публікацій за наведеними елементами у відповідності до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Виконання таких завдань вимагає від вступника не тільки володіння теоретичним матеріалом, а й методикою складання бібліографічних описів різних видань. Таке завдання може мати наступний вигляд:

Приклад 2.3.

Оформити бібліографічний опис публікацій за наведеними у таблиці відомостями

у відповідності до останніх вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано. Видавництво

Вид роботи

Рік видання

1

Т. Добко

Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток
м. Київ.

видавництво

Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського


Монографія

376 с.


2013

2

Ю. Палеха,

Н. ЛемішКадрове діловодство
м. Київ,

видавництво Ліра-КНавчальний посібник.

476 с.


2014

3

Г.М. Басенко

Розробка та впровадження навчальних програм у рамках кредитно-модульної системи

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва»

23 травня 2011р.м. Маріуполь,

видавництво ТОВ «ТЕХНОПАК»Тези

С.253-2612011

Оцінювання завдання з аналітико-синтетичної переробки інформації здійснюється за такими критеріями: володіння теоретичними знаннями з аналітико-синтетичної переробки інформації; вміння застосувати ці знання в практичній діяльності; вміння чітко зазначати послідовність елементів бібліографічного опису та пунктуаційні знаки.

Третє завдання з книгознавства передбачає перевірку знань вступників про структуру книги. Студенту пропонується відтворити зовнішні елементи книги. Означені завдання можуть мати наступний вигляд:Приклад 2.3.http://redkayakniga.ru/biblioteki/item/f00/s00/z0000005/pic/000003.jpg

Позначте на ілюстрації такі зовнішні елементи книги:

закладка,

палітурна кришка,

суперобкладинка,

футляр.

Сумарна оцінка за виконання третього завдання складає 10 балів.


Отже, до другого розділу увійшли завдання з навчальних курсів: «Діловодство» ( завдання №1 – 10 б.), «Аналітико-синтетична переробка інформації» (завдання №2 – 10 б.), «Книгознавство» (завдання №3 – 10 б.) Сумарна оцінка за виконання цих завдань складає 30 балів.

Оцінювання кожного завдання здійснюється за декількома критеріями:

– опанування теоретичним матеріалом конкретної навчальної дисципліни на достатньому рівні;

– змістовність, послідовність, логіка викладення інформації;

– вміння зв’язати з практичною діяльністю;

– правильність виконання завдання;

– правильність оформлення.

Кожний критерій оцінюється в інтервальній шкалі від 0 до 2 балів («2» – якість виконання висока; «1» – якість виконання достатня; «0» – якість виконання не виявлена).

Загальною оцінкою вступного випробування є сума балів за перший (тестовий) та другий (інформаційно-аналітичний розділи), яка складає 100 балів в інтервальній шкалі від 0 до 100.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал