Міністерство освіти і науки України Збірник навчальних програм курсів за вибором «Професійні проби»



Скачати 264.88 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір264.88 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Збірник

навчальних програм курсів за вибором

«Професійні проби»

за редакцією Л.Л.Шестаківського

для профільного навчання учнів загальноосвітніх

навчальних закладів

«Комп’ютерне діловодство»

Схвалено до використання у загальноосвітніх

навчальних закладах

(Лист Інституту інноваційних технологій та змісту освіти

від 16.06.2015 №14.1/12-442)

КИЇВ 2015

«КОМП’ЮТЕРНЕ ДІЛОВОДСТВО»

Автори: Ткачук І.О., директор Броварського навчально-виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області.

Гажала О.А., вчитель Броварського навчально-виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма курсу за вибором «Комп’ютерне діловодство» є першим етапом ознайомлення учнів зі світом професій, спираючись на знання з основних наук, залучення учнів до інформаційної та трудової діяльності розвиваючи в них здатність реально оцінювати свої можливості для вибору своєї майбутньої професійної діяльності.

В основу програми курсу за вибором покладено проектно-технологічний підхід.

Реалізація змісту програми має забезпечувати вирішення наступних завдань:



 • формування в учнів уявлення про сучасні підходи до організації діловодства;

 • підвищення рівня культури ділового спілку вання;

 • знань про особливості процесу праці та вимоги до професії діловод, її можливості у сучасному суспільстві;

 • створення оптимальних умов для обгрунтованого вибору майбутньої професії;

 • формування практичних навичок складання та оформлення документів у відповідності до існуючих вимог;

 • формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя й активної трудової діяльності;

 • розвиток відповідних нахилів та творчих здібностей учнів, їх свідомому професійному самовизначенню у майбутньому;

 • дотримання вимог безпеки праці;

 • розвиток навчально-пізнавальних інтересів на основі виконання творчих завдань у процесі проектно-технологічної діяльності.

Зміст кожного з розділів програми передбачає створення умов для ознайомлення учнів із:

 • професією діловод та іншими суміжними професіями;

 • основами організації діловодства в установі, складання та оформлення службових документів, культури ділового спілкування;

 • професійними перспективами та областями застосування професійних знань в навчальній проектно-технологічній діяльності.

Програма курсу за вибором «Комп’ютерне діловодство» складається з тематичного плану, змісту навчального матеріалу, орієнтовного змісту практичних робіт і розрахована на 3 академічні години на тиждень.

Побудова програми дозволяє вчителю творчо підходити до її реалізації, самостійно варіювати її структурою, підбирати такі методи і форми проведення занять, які принесуть бажаний результат: лекції, бесіди, зустрічі з цікавими людьми, екскурсії тощо.

На основі орієнтовно-тематичного плану учитель розробляє календарно- тематичний план, в якому конкретизує обсяг навчального матеріалу. При цьому слід враховувати органічне поєднання теоретичної частини занять та практичних робіт.

Навчально-виховні завдання вирішують головним чином у процесі практичного навчання.

У процесі засвоєння змісту курсу передбачене використання різноманітної наочності інформаційно-комунікаційних технологій.

Навчальна програма зорієнтована на розвивальний характер занять, тому виконання програми в цілому забезпечується високим рівнем підготовки кожного заняття, систематичним аналізом наукової, технічної та методичної літератури.

Під час навчальних занять необхідно дотримуватися вимог охорони праці учнів, організації робочого місця, здійснювати контроль за вивченням та виконанням ними правил безпеки праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці.

Оцінювання якості знань учнів здійснюється у двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, який можна виявити у процесі усного чи письмового опитування, та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час виконання практичних робіт. Тому критерії оцінювання навчальних досягнень учнів носять комплексний характер.

Учню надається можливість підбирати тему навчального творчого проекту самостійно за особистим уподобанням та інтересом, але відповідно до навчальної тематики, рівня складності, віку, а також на вибір за порадою вчителя. Пропонується виконувати індивідуальні, парні та колективні проекти з подальшим захистом- презентацією.

Підсумковий проект необхідно реалізувати відповідно до запитів та інтересів учнів, регіональних традицій; з врахуванням можливостей матеріально-технічної бази навчального закладу; рівня компетенції учнів; досвіду та фахової підготовки вчителя.



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділи, теми

Кількість

годин

Розділ 1. Вступ. Особистість в умовах сучасного ринку праці

3

Тема 1.1. Вступ. Ознайомлення з професією діловод

3

Розділ 2. Організація діловодства в установі

51

Тема 2.1. Діловодство як складова частина управління

3

Тема 2.2. Обладнання та гігієна робочого місця діловода

18

Тема 2.3. Державні стандарти для оформлення документів

6

Тема 2.4. Організація документообігу

15

Тема 2.5. Формуляр-зразок організаційно-розпорядчих документів. Реквізити ОРД. Бланк документа

3

Тема 2.6. Норми оформлення текстового матеріалу. Правила оформлення сторінки

6

Розділ 3. Складання та оформлення службових документів

39

Тема 3.1. Документація з особового складу

6

Тема 3.2. Службові документи

33

Розділ 4. Культура ділового спілкування

6

Тема 4.1. Ділове спілкування. Візитні картки

3

Тема 4.2. Конфлікти та їх види

3

Розділ 5. Професійне становлення га професійні перспективи

3

Тема 5.1. Успішна адаптація до сучасного ринку праці. Побудова власного професійного маршруту у світі професій. Підсумковий проект

3

Резерв навчального часу

3

Усього

105


ПРОГРАМА

з/п

К-ть. год

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Розділ 1. Вступ. Професійна діяльність діловода




3

Тема 1.1. Вступ. Ознайомлення з професією діловод

1-3

3

Мета і завдання програми «Комп’ютерне діловодство».

Значення професійного самовизначення для особистості й сучасного суспільства.

Ознайомлення з професією діловод та інших суміжних професій. Обов’язки і завдання представників даних професій.

Організаційні особливості робочого місця.

Історія розвитку діловодства та секретарської служби


- Пояснює значення правильного вибору професії для особистості, обов’язки і завдання професії діловод, інших суміжних професій;

- характеризує професію діловод і вимоги до неї;

- дотримується правил внутрішнього розпорядку

Розділ 2. Організація діловодства в установі




3

Тема 2.1. Діловодство як складова частина управління

4-6

3

Діловодство як складова частина управління.

Організація інформаційно - документаційного обслуговування.

Форми організації діловодства


- Пояснює значення діловодства;

- характеризує особливості діловодства




18

Тема 2.2. Обладнання та гігієна робочого місця діловода

7-9

3

Організація праці в організаційно-управлінській сфері

- Характеризує особливості організації праці в організаційно-управлінській сфері

10-12

3

Умови праці.

Обладнання та організація робочого місця діловода.

Персональний комп’ютер.

Засоби оперативного виведення та тиражування документів: принтер, сканер, ксерокс.

Санітарно-гігієнічні вимоги.

Практична робота:

Обладнання та організація робочого місця діловода



Характеризує

умови праці в організаційно- управлінській сфері, організацію робочого місця;



- характеризує обладнання, яке застосовує діловод:

- дотримується санітарно-гігієнічних вимог

13-15

3

Клавіатурні тренажери. їх призначення та застосування.

Практична робота:

Робота на клавіатурному тренажері



- Використовує клавіатурні тренажери для розвитку швидкості друкування

16-18

3

Використання Internet для поширення ділової інформації. Електронна пошта (e-mail).

Практична робота:

Створення та робота з електронною поштою



Використовує Internet для поширення ділової інформації;

користується електронною поштою

19-21

3

Охорона здоров’я. Режим роботи та відпочинку.

Професійні захворювання діловода та їх профілактика.

Виробнича гімнастика.

Практична робота:

Виконання виробничої гімнастики



-Дотримується режиму роботи та відпочинку;

знає професійні захворювання діловода та шляхи їх профілактики;

виконує

виробничу гімнастику



22-24

3

Безпека праці в галузі. Основи охорони праці.

Основні вимоги безпеки під час експлуатації обладнання.

Основи електробезпеки та пожежної безпеки.

Причини й заходи запобігання травматизму.

Надання першої допомоги від нещасних випадків. Інструктаж з охорони праці


Характеризує поняття «охорона праці»;

знає основи

електробезпеки та пожежної безпеки;



знає правила надання першої допомоги від нещасних випадків;

дотримується вимог охорони праці




6

Тема 2.3. Державні стандарти для оформлення документів

25-27

3

Державні стандарти для оформлення документів.

Загальні вимоги єдиної державної системи документального забезпечення управління.

Інструкції з діловодства


- Пояснює державні стандарти, які використовуються для оформлення документів; -знаєзагальні вимоги єдиної державної системи документального забезпечення управління

28-30

3

Вимоги до оформлення службової документації. Вимоги до оформлення реквізитів в доку-

Пояснює поняття «реквізити документа»;

розрізняє варіанти







ментах.

Варіанти розміщення реквізитів службових документів. Вимоги до розміщення постійних реквізитів на бланках установ.



Практична робота:

Робота з реквізитами службових документів



розміщення реквізитів службових документів;

- дотримується вимог до оформлення реквізитів в документах






15

Тема 2.4. Організація документообігу

31-33

3

Документ. Класифікація документів.

Пояснює поняття «документ»;

розуміє ознакикласифікації документів

34-36

3

Організація документообігу. Характеристика потоків документів.

Порядок прийому та обробки документів.

Вхідна та вихідна документація


Пояснює поняття «документообіг»;

характеризує потоки документів;

знає порядок прийому та обробки документів

37-39

3

Реєстрація службових документів. Контроль за виконанням документів.

Практична робота:

Виконання реєстрації службових документів



Здійснює реєстрацію службових документів;

знає порядок організації контролю за виконанням документів

40-42

3

Особова справа. Склад і розміщення документів в особовій справі.

Титульна сторінка особової справи.



Практична робота:

Оформлення титульної сторінки особової справи



Характеризує вміст особової справи;

вміє оформити титульну сторінку особової справи

43-45

3

Формування й оформлення справ. Номенклатура справ.

Підготовка справ до зберігання та використання.



Практична робота:

Складання номенклатури справ



Пояснює поняття «справа», «номенклатура справ»;

характеризує номенклатуру справ як систематизований перелік найменувань справ, створених у діловодстві установи;

пояснює призначення номенклатури справ




3

Тема 2.5. Формуляр-зразок організаційно-розпорядчих документів. Реквізити ОРД. Бланк документа

46-48

3

Формуляр-зразок організаційно-розпорядчих документів.

Модель побудови форми документа.

Формати паперу.

Поля (береги) документа.

Бланк документа та його реквізити.

Види бланків.



Практичні роботи:

Оформлення формуляра-зразка ОРД.

Створення бланка для листа, загального бланку


Пояснює поняття «формуляр-зразок», «бланк»;

розрізняє формати паперу;

знає розміри полів (берегів) документа та їх призначення;

володіє навичками оформлення бланку для листа та загального бланку;

старанно виконує практичну роботу




6

Тема 2.6. Норми оформлення текстовою матеріалу. Правила оформлення сторінки

49-51

3

Текст - реквізит документа. Елементи тексту.

Норми оформлення текстового матеріалу.



Практична робота:

Набирання текстового матеріалу



Розрізняє елементи тексту;

дотримується норм оформлення текстового матеріалу;

володіє навичками набору текстового матеріалу;

старанно виконує практичну роботу

52-54

3

Правила оформлення сторінки. Нумерація сторінок. Рубрикація.

Заголовки.

Підзаголовки.

Абзац.


Практична робота:

Оформлення сторінки



-Дотримується правил оформлення сторінки;

вміє нумерувати сторінки, рубрики;

логічно поділяє текст на рубрики,абзаци;



володіє навичками оформлення абзацу, заголовку та підзаголовку;

старанно виконує практичну роботу

Розділ 3. Складання та оформлення службових документів




6

Тема 3.1. Документація з особового складу

55-57

3

Вимоги до оформлення документів особистого характеру.

Реквізити документів особистого характеру.

Заява. Автобіографія.


-Дотримується вимог до оформлення документів особистого характеру;

- володіє навичками складання та оформлення заяви, автобіографії;



58-60

3

Практична робота:

Складання та оформлення документів особистого характеру: заяви, автобіографії



- старанно виконує практичну роботу







Вимоги до оформлення резюме, характеристики. їх реквізити.

Практична робота:

Складання та оформлення документів особистого характеру: резюме, характеристики



-Дотримується вимог до оформлення документів особистого характеру;

володіє навичками оформлення резюме, характеристики;

старанно виконує практичну роботу




33

Тема 3.2. Службові документи

61-63

3

Правила складання та оформлення довідково-інформаційних документів.

Призначення та зміст довідково-інформаційних документів.

Реквізити довідково-інформаційних документів.

Анотація. Оголошення. Доповідна записка. Пояснювальна записка. Довідка.



Практична робота:

Складання та оформлення анотації, оголошення, доповідної записки, пояснювальної записки, довідки



Розрізняє

довідково-інформаційні

документи;

дотримується вимог до оформлення довідково-інформаційних документів;

володіє

навичками складання та оформлення анотації, оголошення, доповідної записки, пояснювальної записки, довідки;



старанно

виконує практичну роботу



64-66

3

Правила складання та оформлення обліково-фінансових документів.

Призначення та зміст обліково- фінансових документів.

Реквізити обліково-фінансових документів.

Акт. Доручення. Розписка.



Практична робота:

Складання та оформлення акта, доручення,розписки



Розрізняє обліково- фінансові документи;

дотримується вимог до оформлення обліково-фінансових документів;

володіє навичками складання та оформлення акта, доручення, розписки;

старанно виконує практичну роботу

67-69

3

Правила складання та оформлення організаційних документів.

Типові, зразкові та індивідуальні організаційні документи



Розрізняє організаційні документи;

дотримується вимог до оформлення організаційних документів

70-72

3

Реквізити організаційних документів.

Положення. Статут. Інструкція.



Практична робота:

Оформлення положення, статуту, інструкції



Розрізняє організаційні документи;

дотримується вимог до оформлення організаційних документів;

володіє навичками оформлення положення, статуту, інструкції;

старанно виконує практичну роботу

73-75

3

Правила складання' та оформлення розпорядчих документів. Тини розпорядчих документів. Реквізити розпорядчих документів

Розрізняє розпорядчі документи;

називає реквізити розпорядчих документів

76-78

3

Правила складання та оформлення наказів.

Практична робота:

Оформлення наказів з основної діяльності, наказів з особового складу



-Дотримується вимог до оформлення розпорядчих документів;

володіє навичками оформлення наказів;

старанно виконує практичну роботу

79-81

3

Документи колегіальних органів.

Правила складання та оформлення протоколу.

Витяг з протоколу.

Практична робота:

Оформлення протоколу, витягу з протоколу



Розрізняє документи колегіальних органів;

дотримується вимог до оформлення протоколу, витягу з протоколу;

володіє навичками оформлення протоколу, витягу з протоколу;

старанно виконує практичну роботу

82-84

3

Правила складання договорів (контрактів).

Договір з господарської діяльності.

Трудовий договір.

Практична робота:

Оформлення трудового дого- .вору



-Дотримується вимог до оформлення договору (контракту);

володіє початковими навичками оформлення трудового договору;

старанно виконує практичну роботу

85-87

3


Правила складання та оформлення службових листів.

Види службових листів.

Бланк службового листа. Реквізити службових листів.

Практична робота:

Складання та оформлення службових листів: листа-запро- шення, листа-повідомлення, гарантійного листа



Розрізняє види службових листів;

дотримується вимог до складання та оформлення службових листів;

- старанно виконує практичну роботу



88-90

3

Використання типових штампів (трафаретних фраз та висловів) при складанні тексту службових листів.

Практична роботи:

Складання та оформлення службових листів: листа-підтвердження, листа-рекламації, листа-подяки



Використовує трафаретні фрази та вислови при складанні службових листів;

володіє навичками складання та оформлення листів;

старанно виконує практичну роботу

91-93




Особливості листування з іноземними партнерами. Формальні та неформальні листи.

Практична робота:

Складання та оформлення ділових листів іноземним партнерам



Знає особливості листування з іноземними партнерами;

дотримується правил розміщення реквізитів ділових листів іноземним партнерам;

володіє навичками складання та оформлення листів іноземним партнерам;

старанно виконує практичну роботу

Розділ 4. Культура ділового спілкування




3

Тема 4.1. Ділове спілкування

94-96

3

Ділове спілкування.

Основні ділові та особисті характеристики, необхідні для успішної роботи.

Культура поведінки та її основні характеристики.

Знайомство і привітання.

Телефонний етикет.

Візитні картки.

Види карток.

Правила користування



Пояснює значущість індивідуально- психологічних особливостей для ділового спілкування;

виділяє основні ділові та особисті характеристики для успішної роботи;

характеризує особливості культури поведінки людини та її значення для професійної діяльності;

знає правила користування візитними картками;

володіє навичками знайомства і привітання, телефонного етикету.




3

Тема 4.2. Конфлікти та їх види







Конфлікти в організації та їх основні види.

Методи виходу з конфліктної ситуації.



Практична робота:

Тестування. Визначення свого особистого стилю поведінки в конфліктній ситуації



Пояснює особливості конфліктів в організації та їх основні види;

характеризує емоційні стани особистості та види конфліктних ситуацій;

застосовує методи виходу з конфліктної ситуації

Розділ 5. Професійне становлення та професійні перспективи




3

Тема 5.1. Успішна адаптація до сучасного ринку праці. Побудова власного професійного маршруту у світі професій




100-102

3

Підсумковий проект




103-105

3

Резерв навчального часу
















Інструменти та пристосування: ПК, принтер, сканер, ксерокс, дирокол, канцелярське приладдя.

Матеріали: папір принтерний, папки-скорозшивачі (картонні, пластикові), папки-реєстратори.

Орієнтовний перелік виконання творчого проекту

 1. Оформити журнали реєстрація службових документів (вхідних, вихідних).

 2. Оформити документи особистого характеру (заява, автобіографія, характеристика, резюме).

 3. Оформити довідково-інформаційні документи (анотація, оголошення, доповідна записка, пояснювальна записка, довідка).

 4. Оформити обліково-фінансові документи (акт, доручення, розписка).

 5. Оформити організаційні документи (положення, статут, інструкція).

 6. Скласти та оформити розпорядчі документи (накази з основної діяльності, накази з особового складу).

 7. Скласти та оформити документи колегіальних органів, витяги з них (протокол, витяг з протоколу).

 8. Скласти та оформити службові листи (лист-запрошення, лист-повідомлення, гарантійний лист, лист-підтвердження, лист-рекламація, лист-подяка, діловий лист іноземному партнеру).

 9. Скласти номенклатуру справ.

 10. Сформувати особову справу.

Список рекомендованої літератури

 1. Вербицька А.С. Сучасний машинопис / А.С. Вербицька. - Ч. : Конус, 1997,- 112 с.

 2. Глущик С.В. Сучасні ділові папери : [навчальний посібник] / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. - Вид. 5-те, дон. і переробл. - К.: Атіка, 2005. - 544 с.

 3. Данильчук Л.А. Основи іміджа і єтикета. - К. : Кондор, 2004 р. - 238 с.

 4. ДСТУ 2392 - 94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. - Чинний від 1995-01-01,-К.: Держастандарт України, 1994 р. -53 с.

 5. Комп’ютерні технології в діловодстві : навч. посіб. / [Шпортько О. В., Попчук О. В., Шпортько Л. В. та ін.] ; за ред.. О. В. Шпортька. - 2-е вид., переробл. і допов. - Рівне : РДГУ, 2013.- 100 с. :іл..

 6. Сельченкова С.В. Діловодство : [практичний посібник] / С.В. Сельченкова. - К.: Інкунабула, 2009. - 480 с.

 7. Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою КМУ від 30.11.2011 № 1242.

 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : [навчальний посібник] / С.В. Шевчук. - 3-тє вид. перероблене і доповнене. - К.: Вища школа, 2004. - 302 с.

Інформаційні ресурси

 1. Світ професій: молодіжно-консультативна служба [Електронний ресурс] : сайт Державна бібліотека України для юнацтва. - Режим доступу : http://www.4uth.gov.ua/trade/actuallv.htm.

 2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників [Електронний ресурс] : сайт Законы Украины. Информационно-правовой портал. - Режим доступу : http://uazakon.com/document/soart20/inx20247.htm.

 3. Профорієнтація - зроби свідомий вибір: [Електронний ресурс]: сайт Благодійний фонд Розвиток України. - Режим доступу : http://prof.osvita.org.ua/uk/index.html.

 4. Портал професійного консультування: [Електронний ресурс] : портал професійного консультування. - Режим доступу: http://profi.org.ua.

http://referalbox.com.ua/11479-kompvutemoe-deloproizvodstvo.html.

http://comp.ucoz.net/KTD/Posibn 1210.pdf.

http://xreferat.ru/70/33-l-vikoristannva-komp-vutemih-tehnolog-iv-v-suchasnomu-d-

lovodstv.html.

http://www.ronl.ru/referatv/ostalnve-referatv/167234.

http ://www.br.com.ua/referats/Dilovodstvo/l





Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал