Міністерство освіти І науки україни вище професійне училище №20Скачати 453.77 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації29.12.2016
Розмір453.77 Kb.
  1   2   3

1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 20МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ

до курсової роботи з предмета «Спеціальні системи документування» для учнів спеціальності 5.02010501 «Діловодство»
Львів 2014

2
Методичні вказівки і завдання до курсової роботи з курсу «Спеціальні системи документування» для учнів з спеціальності 5.02010501 «Діловодство».
Укладач: Винницька Софія Юріївна, викладач спецдисциплін
Затверджено на засіданні циклової комісії
Протокол № 01 від 28.08.14
Відповідальний за випуск Гомза С.І., заступник директора з НВР

3
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота з предмета «Спеціальні системи документування» є підсумком, творчим звітом учня про теоретичні та практичні знання, уміння та навички, які він отримав за період навчання.
Учні, використовують знання, набуті з вивчених предметів «Діловодство», «Стилістика та редагування службових документів», «Спеціальні системи документування»,
«Документознавство», «Кадрове діловодство», «Основи технічного редагування та оформлення тексту», «Комп’ютерні системи», виконують курсову роботу самостійно з складанням комплексу документів в управлінській діяльності та спеціалізованої документації.
Курсова робота є одним із найважливіших методів підготовки учня до самостійного вирішення задач, з якими він зустрінеться в процесі свої роботи по спеціальності після закінчення училища.
Мета курсової роботи – закріпити, поглибити та узагальнити теоретичний матеріал з даної дисципліни і виробити навики творчого застосування його до вирішення тих чи інших задач.
Курсова робота виконується учнями індивідуально із метою вирішення конкретної управлінської, економічної, соціальної чи іншої проблеми, згідно з обраною темою дослідження.
Завдання курсової роботи видається викладачем і складається із:
- назви теми (див. розділ «Тематика курсових робіт»);
-
індивідуального завдання згідно теми (див. розділ «Індивідуальне завдання).
Курсова робота може виконуватися на підставі виробничої практики.
Методичні рекомендації встановлюють загальні вимоги до написання та оформлення курсових робіт з дисципліни "Спеціальні системи документування" для учнів спеціальності
5.02010501 "Діловодство".
Курсова робота - це самостійна навчально-наукова робота із загальнонаукових і спеціальних предметів навчального плану.
Метою виконання курсової роботи є розвиток мислення, творчих здібностей учня, первинних навичок самостійної роботи, що пов'язана з пошуком, систематизацією наявної наукової й навчальної літератури, поглиблене вивчення певного питання, теми, розділу навчальної дисципліни.
Основними задачами курсової роботи є:
- набуття практичних навичок та теоретичних знань, набутих за період навчання;
- вироблення навичок логічного та змістовного викладу теоретичних положень;
- вироблення професійних навичок роботи з документами;
- розвиток аналітичного мислення у роботі з документами;
- поглиблення та систематизація знань із діловодства;
- набуття студентами досвіду користування довідковою, науковою, навчальною літературою, нормативними та законодавчими документами.
Тематика курсових робіт розробляється викладачами спецдисциплін спеціальності
"Діловодство" та затверджується на засіданні предметної циклової комісії.
2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Вибір теми - це перший і відповідальний момент курсової роботи, від якого залежить якість усього дослідження. Слід враховувати наукову та практичну актуальність теми, наявність необхідних матеріалів для її виконання та відповідність теми можливостям автора.
Тематика курсових робіт повинна відповідати обраному фаху учня. Учням надається право вибору теми курсової роботи в межах тематики. Поряд із цим, учень може обрати й іншу теми для написання курсової роботи, яка в такому випадку повинна бути погоджена із керівником та затверджена на засіданні МЦК діловодства.
Рекомендована тематика курсових робіт (див. додаток 1.).

3. ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

Кожна тема містить у собі задачу або питання. Для того, щоб дати повну і обґрунтовану відповідь, учневі необхідно насамперед зрозуміти ширину й глибину проблеми, її межі. Більш

4 широкі теми носять оглядовий характер, мають зв'язок із суміжними проблемними питаннями.
Вузькі питання вимагають більш глибокої розробки, точної, конкретної відповіді.
Після обрання теми та видачі завдання на курсову роботу, учень складає попередній план роботи - перелік найбільш важливих питань, які слід висвітлити в роботі.
Попередній план обов'язково повинен бути погоджений з керівником, разом з яким визначаються приблизні календарні строки збору матеріалу і підготовки розділів роботи.
Після складання попереднього плану учень збирає та вивчає матеріал з обраної теми.
Учень подає керівникові чернетку виконаної роботи. Керівник перевіряє роботу і у разі необхідності робить виправлення, дає зауваження щодо обсягу, суті та змісту. До виконання наступного розділу учень переходить після завершення та узгодження з керівником попереднього розділу. Робота виконується згідно календарного плану (див. додаток 2)
За всі факти, зміст інформації, посилання на нормативну і довідкову літературу, прийняті у роботі рішення, запропоновані ідеї та концепції відповідальність несе автор роботи - учень.
Завершену курсову роботу учень зобов'язаний подати керівникові не пізніше, ніж за десять днів до захисту. Керівник після перевірки та схвалення змісту роботи оформлює відгук (рецензію) на курсову роботу із висновком про допуск учня до захисту роботи.
4. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна бути обсягом до 25 сторінок, не включаючи додатки. Курсова робота повинна містити матеріал, який викладається коротко та чітко, і являти собою результат творчого і якісного вирішення задачі, що поставлена у роботі.
4.1. Структура курсової роботи

Загалом курсова робота складається з таких частин:
- титульна сторінка (оформлена за загальноприйнятими правилами профтехосвіти);
- завдання до курсової роботи;
- вступ ;
- основна частина;
- висновки;
- додаток;
- список використаної літератури.
Рекомендується така структура курсової роботи:
Вступ
1.Організація документообігу підприємства (документообіг як рух потоків управлінської документації, організація електронного документообігу)
2.Документування в управлінській діяльності підприємства.
2.1.Оформлення організаційних документів.
2.2.Оформлення документів з кадрово-договірних питань;
2.2.Оформлення особистих офіційних документів.
3. Спеціалізована документація
3.1.Документальне оформлення трудової зайнятості;
3.2.Документи господарсько-договірної діяльності;
3.3.Документування господарсько-претензійної діяльності;
3.4.Документи в банківській діяльності;
3.5.Документаційне забезпечення комерційної діяльності
3.6.Документування пенсійного забезпечення;
3.7.Діловодство за зверненнями громадян.
3.8.Документування технологічних процесів по забезпеченню засобів інформації.
3.9.Організація роботи з документами з обмеженим доступом інформації.
4.Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.
Висновки
Список використаної літератури
Додатки(схеми, таблиці, зразки практично виконаних документів).
При складанні документів учні повинні використовувати вихідні дані, тобто:

5
- назву підприємства
- юридичну адресу і реквізити;
- напрям діяльності;
- склад СДЗУ.
Інші дані учні зазначають у довільній формі.
Зміст текстів документів повинен бути пов’язаним із напрямом діяльності обраного учнем підприємства.
4.2. Етапи підготовки курсової роботи
Після обрання учнем теми курсової роботи слід опрацювати всі етапи її виконання та дослідження. Важливою передумовою для виконання роботи є дотримання поетапних строків, зазначених у календарному плані (див. додаток 2.).
Основними етапами виконання курсової роботи є: добирання фахової літератури до теми та її вивчення (література: наукова, навчальна, довідкова, а також нормативні, законодавчі та підзаконні акти, ДСТУ; періодичні, рекламні витання і видання, які продовжуються, матеріали преси, статті, цитати з праць провідних науковців).
За допомогою літератури учень засвоює норми, методи і форми складання плану та написання роботи:
- опрацювання літератури (спочатку слід вивчати методологічні джерела, потім спеціальні, які слід читати критично і висвітлювати у роботі власні висновки й пропозиції, дослідження та ідеї, останнім етапом є вивчення літератури, яка не має прямого відношення до обраної теми;
- реферування літератури (виписування цитат, ключових понять, тверджень, формування викладу тексту, підбивання важливих ідей);
- організація нагромадженої інформації (групування матеріалу відповідно до розділів, складання рубрик, систематизація джерел, які використовуються у роботі);
- виписування і групування прикладів (кожен конкретний приклад слід обґрунтувати, виявити переваги і недоліки застосування його на практиці;
- віднести до окремого розділу чи рубрики. Однотипні прикладі та зразки не повинні повторюватися);
- складання остаточного плану роботи (план повинен містити удосконалений зміст і форму: зв'язок розділів, пунктів і підпунктів, детальна рубрикація. Чим ширший та конкретніший план, тим ясніше він відбиває загальний зміст курсової роботи та її цілеспрямованість);
- написання тексту роботи.
4.3. Оформлення курсової роботи

4.3.1. Титульний аркуш

Титульний аркуш є основним джерелом інформації про навчальну дисципліну і тематику, у рамках яких виконується курсова робота. Титульний аркуш повинен мати відомості, які подають у такій послідовності:
 назва міністерства, навчального закладу та відділення;
 тема роботи;
 з якої навчальної дисципліни виконана курсова робота;
 курс, група, прізвище, ініціали, підписувача-виконавця;
 прізвище, ініціали, підпис керівника курсової роботи;
 місто та рік виконання курсової роботи.
Зразок титульного аркуша курсової роботи (див. додаток 3.)
Вихідним документом для виконання курсової роботи є завдання, яке видається учню на початку семестру, в якому виконується робота.


6
4.3.2. Завдання на курсову роботу

Завдання на курсову роботу видає керівник курсової роботи. Завдання на курсову роботу оформляють на бланку, виконаному друкарським способом. Зразок завдання наведений у додатку
Г.
Графік консультацій керівника курсової роботи затверджується навчальною частиною та доводиться до відома студентів через тиждень від початку семестру, в якому виконується курсова робота.

4.3.3. Зміст
До змісту включають всі структурні елементи основної частини курсової роботи та додатки, вказують сторінки, з яких вони розпочинаються. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті.
Заголовки однакових ступенів рубрикації слід розташовувати один під одним. Заголовки кожного наступного ступеню зміщують на три-п'ять знаків управо по відношенню до заголовків попереднього ступеню.
Усі заголовки розпочинають з великої літери без крапки на кінці.
Зміст входить до загальної кількості аркушів курсової роботи.

4.3.4 Вступ
Автор дає оцінку сучасного стану проблеми, відзначаючи при цьому практично вирішені задачі, а також істотні прогалини знань у даній області; світові тенденції вирішення поставлених завдань; актуальність даної роботи і підстава для її проведення; мету вирішення конкретної задачі курсової роботи, область і можливості застосування результатів розв'язуваних задач.
У вступі слід обґрунтувати:
 чому автор обрав саме цю тему;
 яке вона має значення у професійній діяльності;
 коротко слід охарактеризувати матеріал, обраний для висвітлення теми та визначити, наскільки тема є цікавою;
 окреслити завдання, які ставить перед собою автор
 Вступ повинен бути чітким, виразним, стислим.
 подається характеристика підприємства, установи, організації - форма власності, вид підприємства, ким і коли засноване; засновницькі документи, що найбільш функціонують в управлінні підприємства та ін.

4.3.5. Основна частина
Основна частина курсової роботи становить, як правило, 3-5 розділів, в яких повністю висвітлюється тема (питання, проблеми) дослідження. Подається розгорнутий виклад теми згідно з планом роботи учня, розвиваються відомі теоретичні положення, висуваються свої, підтверджені прикладами, твердження та ідеї. Основна частина курсової роботи учня повинна бути написана на основі вдумливого аналізу фактів, узятих з теорії і підтверджених на практиці.
Особливістю виконання курсової роботи є створення необхідної документації, схем, таблиць, графіків, розрахунків, які є підтвердженням теоретичних положень чи фрагментів аналізу питання (проблеми).
Посилання слід робити у такому порядку: "Текст посилання", а через 4 пропуски у квадратних дужках посилання, наприклад, [5,С.12] - де 5 - номер джерела у переліку літератури,
12 - номер сторінки, з якої взято цитату.
Заборонено довільне скорочення слів. Дозволяється користуватися загальноприйнятими скороченнями.

7

4.3.6. Висновки
Висновки повинні містити оцінку отриманих у роботі результатів (у тому числі й негативних), рекомендації щодо застосування отриманих результатів, передбачувану область використання результатів роботи, наукову, соціальну значимість роботи.
Учень обов'язково повинен викласти свої обґрунтовані висновки, що зроблені за результатами дослідження, вивчення літературних джерел, сучасних інформаційних технологій, складання певних документів за індивідуальним завданням, уніфікованими формами, а також показати, що він може використати у своїй майбутній практичній діяльності і з якими труднощами він зіткнувся у процесі дослідження питання.

4.3.7.Список використаних джерел
Список використаних джерел (бібліографічна довідка) подається після висновків на окремому аркуші та вміщує всю використану літературу у такій послідовності:
 Закони України;
 Укази Президента, Постанови Уряду;
 Накази міністерств;
 Державні стандарти;
 Положення;
 Інструкції;
 Інші нормативно-правові та підзаконні акти;
 Книги та брошури в алфавітному порядку;
 Електронний ресурс;
 Журнальні статті, матеріали науково-практичних конференцій, господарської та управлінської діяльності підприємств.
Список використаних джерел повинен налічувати не менш 12-15 найменувань.

4.3.8. Додатки
Матеріали , які доповнюють курсову роботу, розміщують у додатках. У додатках, як правило, розміщують: графічний матеріал, схеми і таблиці великого формату, зразки та заповнені бланки документів, додаткові ілюстрації.
Додатки розміщують у порядку появи їх у тексті курсової роботи. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок, розміщений угорі аркуша посередині малими літерами з першої великої. Над заголовком повинно бути надруковано слово "ДОДАТОК
___" і порядкова нумерація цифри., наприклад, "ДОДАТОК 5.
Додатки, як правило, виконують на аркушах формату А4. Допускається оформлювати додатки на аркушах формату А5, А3, А2, А1.
4.4. Правила оформлення курсової роботи

4.4.1. Вимоги до оформлення курсової роботи

Курсову роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210х297 мм) рукописним або машинним (за допомогою комп'ютерної) способом на одному боці аркуша білого паперу. За необхідністю допускається використання аркушів формату А3 (297х420 мм).
При машинному способі оформлення текст друкують через 1,5 міжрядкові інтервали шрифтом Times New Roman (роміром 14 пт), інтервал шрифту - звичайний, масштаб шрифту -
100%, абзацний відступ з першого положення табулятора (5 друкованих знаків від межі лівого берега), вирівнювання - за шириною. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту.
Завершена курсова робота повинна бути прошита наскрізним способом (нитками, скобами) або переплетена. Не допускається підшивати роботу за допомогою швидкозшивача. Окремим аркушем є відгук керівника на курсову роботу (не включається до загальної нумерації сторінок)

8
Текст курсової роботи слід писати (друкувати), дотримуючись таких розмірів полів: верхнє й нижнє - 20 мм, ліве - 30 мм, а праве - 10 мм.
Заголовки структурних елементів і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка.
Структурні елементи та розділи розташовують на окремих сторінках.
ВСТУП,"ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" не нумерують, а
їхні найменування є заголовками структурних елементів, друкуються напівжирним шрифтом, прописними літерами і вирівнюються по центру.
Заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати прописними літерами напівжирним шрифтом без крапки в кінці, не підкреслюючи.
Заголовки підрозділів і пунктів необхідно починати з абзацного відступу і друкувати маненькими літерами, крім першої великої, напівжирним шрифтом, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Переноси слів у заголовках структурних елементів, розділів, підрозділів і пунктів не допускаються. Між заголовками і наступним або попереднім текстом має бути відстань в одну строку.
Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один абзац тексту.

4.4.2. Нумерація аркушів

Сторінки курсової роботи слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють на верхньому березі, посередині робочого рядка чи у правому верхньому куті аркуша без жодних допоміжних знаків. Рецензію, завдання на курсову роботу включають до загальної нумерації сторінок. Номери сторінок на цих аркушах не проставляють. .

4.4.3.Таблиці та ілюстрації

Таблицю слід розташовувати після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наведені у додатках, наприклад, "Таблиця 2.1" - перша таблиця другого розділу. Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої прописної) і поміщають над таблицею, наприклад:
"Таблиця 2.3 Назва таблиці").
Ілюстрацію (креслення, рисунки, графіки, діаграми) слід розташовувати після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в курсовій роботі.
Ілюстрації повинні мати назву, яку розташовують під ілюстрацією. Ілюстрація починається словом "Рис.", яке разом з назвою ілюстрації розташовують після ілюстрації, наприклад: "Рис. 2.1
Назва ілюстрації". Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, які наводяться у додатках. Назва центрується відносно рисунка та друкується з великої літери без крапки наприкінці.

5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СКЛАДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

5.1. Складання і оформлення посадових інструкцій.
Вміст реквізитів, правила їх оформлення та місце розташування повинні відповідати вимогам ДСТУ, Державної системи документального забезпечення управління (СДЗУ) та іншим нормативним документам.
Текст посадової інструкції має бути точним, зрозумілим, коротким і повинен містити такі розділи:
Загальні положення, де зазначаються: головні завдання працівника; порядок прийому, звільнення і займання посади; кваліфікаційні вимоги; безпосереднє підпорядкування; основні документальні матеріали, якими повинен керуватися працівник.
Обов’язки та функції працівника: предмет ведення або перелік робіт, закріплених за працівником; обов’язки, пов’язані із підготовкою документів, одержанням, обробкою інформації;

9 обов’язки, пов’язані із дотриманням термінів виконання контрольних дій; обов’язки, пов’язані із порядком виконання доручень.
Права та зобов’язання працівника: зазначають права та зобов’язання працівника стосовно виконання функцій та обов’язків.
Взаємовідносини: зазначаються працівники та структурні підрозділи, з якими співпрацює працівник і з яких саме питань.
Інструкції найчастіше викладають від третьої особи чи в безособовій формі. Викладаючи зміст, добирають розпорядчі слова: зобов’язаний, повинен, має право, забороняється, не дозволяється, слід [5,С.253-273].
5.2. Складання і оформлення положення
про структурний підрозділ

Вміст реквізитів, правила їх оформлення та місце розташування повинні відповідати держстандартам і нормативним актам. Текст повинен містити такі розділи:
 загальні положення – преамбулу (від лат. – той, що передує), або вступну частину, де зазначаються мета створення підприємства та його головні завдання;
 майно й кошти підприємства, порядок їх використання;
 організація праці – виробнича й господарська діяльність;
 права та обов’язки установи та її керівних органів;
 структура управління.
У вигляді прикладу: типове положення про секретний архівний відділ [5,С.246-252].
5.3. Складання та оформлення установчого договору
про створення малого підприємства.
При складанні та оформленні документа доцільно використовувати формуляр-зразок тексту –[3, С.202-206].
5.4. Складання і оформлення договору
на створення асоціації.
При складанні та оформленні документа слід використовувати формуляр-зразок договору
[2,C.148-149].
5.5. Складання і оформлення договору
про створення комерційного банку.
При складанні установчого договору про створення на пайових засадах комерційного банку доцільно використовувати формуляр-зразок договору [3, С.199-200].
5.6. Складання і оформлення інструкції по ДЗУ.
Інструкція по ДЗУ повинна містити реквізити:
 гриф затвердження;
 дата;
 місце складання чи видання;
 назва виду документації;
 текст;
 відмітка про наявність додатків;
 підпис;
 гриф погодження із держархівом.
Текст повинен містити реквізити:
 Загальні положення.
 Документування управлінської діяльності.

10
 Прийом, розгляд і реєстрація документів.
 Складання та оформлення службових документів.
 Порядок обробки та відправки документів.
 Організація контролю за виконанням документів.
 Терміни виконання документів.
 Ведення діловодства щодо пропозиції, скарг та заяв громадян.
 Складання номенклатури справ.
 Формування справ.
 Підготовка справ до наступного зберігання чи використання.
 Структура і функції СДЗУ.
При складанні інструкції по СДЗУ рекомендується використовувати типову інструкцію по
ДЗУ для установ.
5.7. Складання і оформлення правил передачі документальних матеріалів до відомчого
архіву.
Реквізити правил:
 гриф затвердження;
 назва виду документа;
 заголовок (стислий вигляд призначення документа);
 дата;
 індекс;
 підпис особи, яка відповідальна за складання правил.
Текст поділяється на пункти і повинен містити:
 назви посад працівників, які здійснюють передачі документів;
 назва посади відповідальної за прийом;
 порядок та періодичність передачі документів до відомчого архіву;
 правила передачі документів тимчасового зберігання;
 правила передачі документів тривалого та постійного зберігання [2,С.23-24].
5.8. Оформлення розпорядчих документів
Методичні вказівки для складання наказів з основної діяльності. Реквізити наказу:
6 – назва міністерства чи відомства;
7 – назва організації автора документа;
10 – назва виду документа;
11 – дата;
12 – індекс;
14 – місце складання;
19 – заголовок до тексту;
20 – позначка про контроль;
21 – текст;
22 – позначка про наявність додатків;
23 – підпис;
24 – гриф погодження (при потребі);
25 – візи (при потребі);
26 – відбиток печатки (при потребі);
28 – позначка про виконання.
Текст наказу з основної діяльності повинен складатися із двох частин – констатуючої
(вступної) та розпорядчої [5,С.306-308].
5.9. Оформлення документів з кадрово-контрактових питань
В залежності від курсової роботи, студенти повинні скласти та оформити і дати характеристику даній групі документів та конкретному виду заданого документа, а саме:

11
- наказ по особовому складу;
- трудовий контракт;
- особову картку;
- акт про списання бланків трудових книжок та вкладок до трудових книжок;
- заяву про прийом на роботу;
- уніфіковану форму наказу про прийом на роботу;
- довідку;
- посвідчення про відрядження;
- автобіографію;
- уніфіковану форму наказу про заохочення;
- внесення відомостей до трудової книжки;
- подання про заохочення;
- характеристику;
- доповідну записку.
Наказ по особовому складу повинен містити наступні реквізити:
6 – назва міністерства чи відомства;
7 – назва організації автора;
10 – назва виду документа;
11 – дата;
12 – індекс;
14 – місце укладання чи видання;
19 – заголовок до тексту;
20 – позначка про контроль (при потребі);
21 – текст;
22 – підстава;
23 – підпис;
24 – гриф погодження (при потребі);
25 – візи ;
28 – прізвище виконавця та номер його телефону.
Текст може містити лише розпорядчу частину, кожен пункт якої починають пунктом:
ПРИЗНАЧИТИ, ПЕРЕВЕСТИ, НАДАТИ і т.д. Ці слова розташовують від нульового положення табулятора. Після них ставиться двокрапка [5,С.369-373].
Трудовий контракт.
Для його складання рекомендується застосовувати пропонований бланк-схему трудового контракту [5,С.336-338].
Особова картка.
Зразок заповнення особової картки – [5,С.387-392.].
Акт про списання бланків трудових книжок та вкладок до них.
Типова форма № П-11 –[3,С.335-339].
Заява про прийом на роботу.
У заяві мають бути наступні реквізити: адресат; відомості про заявника (прізвище, ім’я, по батькові, вказані повністю у родовому відмінку, домашня адреса, номер телефону), назва виду документа; текст; перелік документів; дата; підпис заявника.- [5,С.364].
Уніфікована форма наказу про прийом на роботу.
Типова форма № П-1 – [5,С.373-374].
Посвідчення про відрядження.
Зразок типової форми № 288 – [5,С.413-414].
Автобіографія
Відомості викладають у розподільній формі від першої особи у хронологічній послідовності (із зазначенням місяця і року). В автобіографії наводяться такі відомості:

12
- назва виду документа;
- прізвище, ім’я, по батькові автора (теперішні та колишні, якщо були зміни);
- число, місяць, рік народження;
- місце народження;
- відомості про батьків: прізвище, ім’я, по батькові теперішні та колишні (якщо були зміни), дати народження (смерті, якщо померли), де й ким працюють, якщо не працюють, то зазначають останнє місце роботи, вказують що тепер не працюють або на пенсії;
- освіта та спеціальність за дипломом;
- трудова діяльність;
- останнє місце роботи (навчання), посада; нагороди й заохочення; участь у громадському житті; сімейний склад і стан сім’ї;
- паспортні дані й домашня адреса, номер телефону;
- дата;
- підпис.[2,С.58].
Занесення відомостей до трудової книжки.
Форма трудової книжки [5,С.404-407] .
Подання про заохочення.
Формуляр-зразок [2, C. 45]
Характеристика
Структура тексту характеристики: назва виду документа; текст; підпис (керівника ПОУ чи керівника структурного підрозділу); відбиток гербової печатки; дата.
Текст поділяється на чотири частини:
Перша містить анкетні дані особи, на яку складають характеристику. Спочатку зазначають посаду, назву структурного підрозділу ПОУ, потім великими літерами зазначають прізвище, ім’я, по батькові особи в родовому відмінку, далі – рік і місяць народження, освіту, вчений ступінь.
У другій частині наводять відомості про трудову діяльність особи і спеціальність, посаду, з якого часу працює на даному підприємстві, відомості про переміщення по службі, рівень професійної майстерності. Для учнів (студентів) зазначають: з якого періоду навчаються, за якою спеціальністю, відомості про переведення на інший факультет, ставлення до навчання тощо.
В третій частині роблять висновки, зазначають, куди подаватиметься характеристика.
Якщо характеристика складається на працівника, що звільнився або на випускника навчального закладу, то текст викладається в минулому часі, а якщо на момент складання характеристики працівник ще працює, а студент навчається – то у теперішньому часі [5,С.377-
378].
Доповідна записка
Формуляр - зразок [5,С.296-297].

Особовий листок з обліку кадрів – це обов’язковий документ особової справи працівників установ, організацій в якому фіксуються автобіографічні відомості. Його заповняють під час оформлення на роботу, для участі в певному конкурсі тощо [3,С.88-92].
Реквізити: назва виду документа; прізвище, ім’я та по батькові; дата; місце народження; фото особи, що заповнює особовий листок (праворуч уверху); відомості про вчене звання, науковий ступінь; вказівка про те, якими мовами володіє особа, що заповнює особовий листок; трудова діяльність (відомості виписуються з трудової книжки); державні нагороди; наукові відзнаки (вітчизняні, зарубіжні, міжнародні); відомості про родину; паспортні дані.
5.10. Документування господарської діяльності
Студенти повинні скласти і оформити договір на виготовлення і поставку продукції, або будь-який інший договір з господарської діяльності, а також дати характеристику цієї діяльності та конкретному виду документа.
Формуляри – зразки договорів.[3, С.175-198]

13
Договір поставки – це договір, за яким організація-постачальник зобов’язується передати в певні терміни організації-покупцеві (замовнику) у власність або оперативне управління певну продукцію, а організація-покупець зобов’язується прийняти продукцію до оплати за встановленими цінами.
Сторонами договору поставки можуть бути державні, кооперативні, громадські, орендні й
інші організації та підприємства.
Реквізити:
- назва документа (договір);
- місце й дата укладання договору;
- вступна частина (назви сторін, що укладають договір, посади, прізвища, імена й по батькові осіб, що підписують договір, із зазначенням їх повноважень);
- предмет договору (точна назва, кількість і в разі необхідності асортимент продукції, що підлягає постачання;
- характеристика якості й комплектність продукції;
- вимоги, що ставляться до тари й упакування;
- зазначення цін на продукцію;
- термін і порядок відвантаження продукції;
- порядок розрахунків;
- порядок кількісного і якісного приймання продукції;
- додаткові умови до договору;
- вказівки на майнову відповідальність за невиконання зобов’язань постачальником або споживачем;
- виклад порядку розгляду суперечок;
- загальна сума договору;
- загальний термін дії договору;
- юридичні адреси сторін, що укладають договір;
- підписи і печатки сторін, що укладають договір.

Договір підряду – це договір, за яким підприємство (організація)-підрядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт підприємству (організації)-замовнику.
Реквізити:
- назва документу (договір);
- місце й дата укладання договору;
- вступна частина (назви сторін, що укладають договір, посади, прізвища, імена та по батькові осіб, що підписують договір, із зазначенням їх повноважень);
- предмет договору (точне означення виду виконуваних робіт);термін виконання робіт;
- вимоги до виконуваних робіт;
- загальна сума договору;
- вартість робіт;виклад порядку розгляду суперечок;
- юридичні адреси сторін;підписи й печатки сторін, що уклали договір.

Договір про спільну діяльність є універсальним і може укладатися між двома і більше організаціями (підприємствами, кооперативами, НДІ) на проведення різних робіт (дослідів) для досягнення спільної господарської або наукової мети, як-от: спільне дослідження, будівництво, експлуатація підприємств, будівель, споруд, доріг тощо.
Для цього сторони визначають розмір і характер внесків: грошові, майнові (сировина, обладнання), трудова участь.
Одна із сторін за договором може виступати ініціатором його укладання, брати на себе виконання організаційних, координаційних, посередницьких та ін. функцій (це необхідно зазначати у п. 1.3. у розд. 2 договору).
У п. 1.6. слід зазначити, яка з організацій використовує результати спільної діяльності, права інших учасників договору, порядок розподілу прибутку.
У розд. 2 договору треба визначити обов’язки кожної з сторін залежно від характеру спільної діяльності. Тут можна зазначити порядок здавання й приймання робіт (етапів).
Порядок розрахунків при укладання договору між кількома учасниками визначається в кожному окремому випадку залежно від його характеру, джерел фінансування та ін. умов.

14
Визначають відповідальність сторін потрібно, як правило, передбачити сплачування штрафу (тверда грошова сума) або недотримки (неустойки) (% від суми невиконаного зобов’язання) за несвоєчасне виконання робіт, оплату тощо.


Договір оренди обладнання
У п. 1 Договору повинно бути детально описане обладнання, що передається в оренду. Тут треба також зазначити: чи передається обладнання фізично, чи орендар допускається до користування ним. В останньому випадку обумовлюються додаткові умови: час використання, ліміт споживання електроенергії тощо.
Орендна плата встановлюється за згодою сторін при відсутності централізовано встановлених розцінок.
Термін дії договору оренди встановлюється сторонами на термін, як правило, не менше 5 років.
5.11. Оформлення документів в науковій діяльності

Студенти повинні знати оформити договір на створення проектно-кошторисної, технологічної чи конструкторської документації.
Формуляри – зразки необхідних договорів –[3,С.281-297].

5.12.. Документування посередницької діяльності

Необхідно договір на посередницькі послуги. Формуляри – зразки договорі – [3,С.297-306].
Посередником можуть надаватися такі послуги щодо укладання договору з іншими підприємствами;
- щодо реалізації продукції;
- щодо постачання матеріалів та комплектуючих.


5.13. Документування
господарсько-претензійної діяльності

Визначення та формуляри – зразки претензій, позовних заяв, протоколів-розбіжностей та комерційні акти, [3,С.306-323];[2,С.200--215].
5.14. Оформлення документів банківської діяльності

Договір про здійснення кредитно-договірного обслуговування складається між клієнтом і банком під час відкриття розрахункового, поточного чи іншого рахунку та при здійсненні розрахункового обслуговування клієнта.
Формуляр – зразок договору – [2,С.215]; [3,С.323-324].

Договір про депозитний вклад визначає стосунки між банком і вкладником коштів при збереженні їх на депозитному рахунку.
Формуляр = зразок договору –[2,С.217- 219]; [3, С.324-325].

Кредитний договір визначає стосунки між банком і організацією, що отримує кредит.
Формуляр – зразок договору – [2,С.219-221]; [3,С.325-327].

Договір про спільну діяльність укладається з метою документування комерційної діяльності банків. Формуляр – зразок договору – [2,С.221-222]; [3,С.327-328].

Договір лізингу. Лізинг є специфічною формою орендних відносин. Ця угода включає елементи правових відносин, що регулюються договором оренди, договором купівлі-продажу, договором підряду (надання послуг).

15
Формуляр – зразок договору – [2,С.222-227]; [3,С.328-332].
5.15. Оформлення документів
розрахунково-фінансової діяльності
Відомість – документ, який найчастіше використовується в банківській справі, у системі банку та ін. Зразки – [3, С.343-345].
Гарантійний лист – укладають з метою підтвердження фінансово-розрахункових зобов’язань.
Зразки – [3,345-347].
Заява – зобов’язання – є різновидом термінових зобов’язань, які оформляються з метою отримання кредиту за спеціальними позиковими рахунками.
Зразки – [3,С.347-347].
Накладна – обліково-фінансовий документ про прийняття, відправлення чи видачу матеріальних цінностей.
Зразки – [3,С.351-356].
Оформлення відкриття рахунка в банку здійснюється підприємством (установою, організацією) для зберігання грошей та здійснення розрахунків, залежно від виду діяльності – розрахункові, поточні та ін.
Формуляри – зразки необхідних документів –[3,C.356-358].

Платіжне доручення використовується під час здійснення розрахунків [3,С.370-371].

5.16. Документація рекламної діяльності
та договори з організації виставково-ярмаркової діяльності
та аукціонів

В залежності від індивідуального завдання, учні повинні скласти і оформити:
Договір на участь в ярмарку. Формуляр – зразок договору –[2,С.243-248]; [3,С.387-390].
Угода про участь в аукціоні. Формуляр – зразок угоди – [2, С.248-250]; [3, С.390-392].
Договір на рекламу продукції. Формуляри – зразки договір та угод [2,С.238-242]; [3,С.380-
387].
5.17.Оформлення особистих офіційних документів
Це документи, за допомогою яких громадяни висловлюють свої пропозиції, прохання, передають повноваження іншій особі щодо отримання документів, грошей, товарів тощо, закріплюють свої права перед державою, підприємствами, іншими особами.
Довіреність-письмовий документ, що видається однією особою чи організацією іншій особі для представництва перед третіми особами, за яким довіритель уповноважує від його імені здійснювати певні юридичні дії. Формуляр-зразок подано [3,С.105-118].
Доручення - письмове повноваження яким, організація доручає своєму працівникові від її
імені здійснювати операції, пов’язані з одержанням матеріальних цінностей або з представництвом цієї організації перед третіми особами. Формуляр-зразок [3,С.120-121].
Заповіт - це документ, у якому викладено волевиявлення однієї особи (заповідача) щодо розпорядження майном, що йому належить, на випадок смерті. Зразок [3,С.122].
Заяви - це документи, що містять прохання чи пропозицію приватних або юридичних осіб
і адресуються організації чи посадовій особі з метою реалізації своїх прав та інтересів.

16
Реквізити: адресат і адресант пишуться в колонку в правому верхньому куті; назва документа розташовується нижче посередині рядка симетрично до тексту (крапки не ставимо). Під текстом праворуч ставиться підпис а нижче ліворуч-дата. При цьому в реквізитах «адресат» і
«адресант» ініціали пишуться після прізвища якщо перед ним стоїть назва посади. Можливі альтернативні рішення в оформленні реквізиті.
Зазначення прізвища, імені, по батькові особи за наявності назви організації не є обов’язковим.
У реквізиті внутрішньої заяви адреса і паспортні дані не вносяться, проте зазначається посада і місце роботи (структурний підрозділ). Номер і серія паспорта ставляться тільки в тому випадку, якщо мова йде про фінансову діяльність.
В залежності від індивідуального завдання учні складають такі заяви: про призначення пенсії; про перерахування пенсії; заяви громадян, що розглядаються народними судами: заяви до житлово-комунальних органів. Формуляр-зразки подано [3, С.124-153].
Розписка - це документ, яким зацікавлена особа підтверджує факт здійснення підтверджує факт здійснення нею чи стосовно неї якої-небудь дії, як правило, одержання грошей, матеріальних цінностей, документів та ін. [3,С.156].
Посвідчення – це документ що свідчить про факти діяльності повноваження громадян.
Розрізняють такі групи:
1.Посвідченння особи; 2.Посвідчення про надання громадянам певних повноважень;
3.Посвідчення про відрядження [3,С.158].
5.18. Діловодство за зверненнями громадян

Під зверненнями громадян слід розуміти викладеній в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви(клопотання) і скарги окремих громадян або колективів.[3, С.55-57];
[3, C. 122-153];[5,С.423-430
5.19. Правила і норми охорони праці
та протипожежного захисту.
Розділ повинен складатися із підрозділів:
Умови праці та організації робочих місць, де зазначають:
- вимоги до приміщень підрозділу (в залежності від теми та складу СДЗУ) а саме:
- розміщення приміщення в адміністративній будівлі;
- вимоги до приміщень та розмірів робочих кімнат;
- вимоги до освітлення;
- вимоги до температури та відносної вологості повітря;
- вимоги до рівня шуму;
- вимоги до утримання робочого місця.
Основні вимоги до електробезпеки – потрібно подати перелік засобів механізації і зазнач: вимоги безпеки при її експлуатації.
Основні вимоги до протипожежної безпеки – необхідно подати перелік засобів протипожежного захисту, які повинні застосовуватися у випадку пожежі приміщень СДЗУ, та основні правила, яких слід дотримуватися працівниками і метою попереджання виникнення пожежі.
6. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Закінчену курсову роботу розглядає керівник з метою перевірки її виконання і готовності до захисту. Якщо робота виконана у визначений календарним планом термін, у повному обсязі і не має принципових помилок, керівник підписує її і допускає учня до захисту. У противному випадку робота повертається учня на доопрацювання. Після одержання висновку про готовність курсової роботи учень повинен захищати її перед комісією. У вступі відзначається актуальність теми

17 роботи, дається загальний аналіз стану проблеми і формулюються основні задачі, з вирішенням яких було пов'язане виконання роботи.
В основній частині доповіді в стислій формі необхідно навести звіт про виконання досліджень (чітко розмежовуючи відомі результати та отримані автором), відзначити новизну і показати ефективність прийнятих рішень, навести короткий звіт з отриманих результатів. Основну частину доповіді варто супроводжувати посиланнями на графічні матеріали, аналіз додатків.
У заключній частині доповіді необхідно коротко повідомити про зміст розділів роботи, відзначити можливі області застосування об'єкта дослідження, зробити загальні висновки і дати рекомендації.
Відповіді на запитання членів комісії мають бути короткими і не виходити за межі розв'язаної у роботі проблеми. Комісія визначає підсумкову оцінку.
7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Критеріями оцінки курсової роботи є:
 ступінь розробки теми;
 повнота охоплення наукової літератури та джерел;
 творчий підхід до написання курсової роботи;
 обсяг самостійно зібраного, вивченого й узагальненого фактичного матеріалу;
 всебічність, повнота, об'єктивність, глибина, теоретична й практична обґрунтованість проведеного аналізу;
 теоретична й практична значимість сформульованих у курсовій роботі положень, висновків, пропозицій, рекомендацій;
 чіткість і ясність сформульованих положень, висновків, пропозицій, рекомендацій;
 акуратність і правильне оформлення курсової роботи;
 дотримання термінів виконання етапів курсової роботи відповідно до затвердженого календарного плану;
 володіння матеріалом курсової роботи під час її захисту, уміння аргументовано відповідати на поставлені в ході дискусії питання.
Оцінювання роботи відбувається у два етапи: оцінка за виконання роботи та оцінка її захисту. На підставі цих складових виводиться загальна оцінка курсової роботи.
Якщо оцінка незадовільна, то учень повинен захищати роботу повторно після її виправлення і вивчення слабко засвоєного матеріалу навчальної дисципліни.
18
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Библиографическая запись. Библиографическое описание [Текст]: ГОСТ 7.1-2003: общие требования и правила составления: введ. 01.07.2004. - Минск: Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации; М.: Изд-во стандартов, 2004. - 24 с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
2. Бибик С.П.,Сюта Г.М. Ділові документи та правові папери.-Харків: Фоліо,2006.- 494 с.
3. Бріцина В.М. Сучасне діловодство.- К.:Довіра,2007.- 688 с.
4. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. Посібник для вищ. та сер. Спец.
Навч.закладів.-3-е вид., переробл.,доповн.-К.: А.С.К., 2002.-398. Спец. Навч.закладів.-3-е вид., переробл.,доповн.-К.: А.С.К., 2002.-398 с.
5. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник 6-те вид.-К.: Либідь, 2010.-450 с.
6. ДСТУ 4163-2003 “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система
ОРД. Вимоги до оформлення документів”.
7. ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення»
8. Закон України "Про звернення громадян // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -
№ 47. - Ст. 256.
9. Закон України "Про звернення громадян // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -
№ 47. - Ст. 256.
10.Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затверджена наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58 11.Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затверджена наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58.
12.Комова М.В.Діловодство.-Львів: Тріада плюс,2006.-218 с.
13. Назва сайту (розділу, статті, автора) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://…
14. Погребна Л. Діловодство, яким воно повинно бути. – Х.: Фактор, 2006. – 402 с.
15.Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади від 17 жовтня 1997 року № 1153 16. Тугаєнко-Сєрак С.М. Довідник службовця.- К.: А.С.К.,2000.-400 с.


19
ДОДАТОК 1.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал