Міністерство освіти І науки україни управління змісту освітиСкачати 444.94 Kb.
Дата конвертації05.01.2017
Розмір444.94 Kb.
ТипПояснювальна запискаМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Іноземні мови

Програми


для профільного навчання

10-11 класиРекомендовано Міністерством освіти і науки України
Тематика програм варіативної складової


 • Країнознавство 10 клас: Велика Британія

 • Країнознавство 11 клас: Сполучені Штати Америки

 • Країнознавство Німецька мова 10 клас

 • Країнознавство Німецька мова 11 клас

 • Країнознавство (Франція) 10 клас

 • Країнознавство (Франція) 11 клас

 • Німецька література 10 клас

 • Німецька література 11 клас

 • Французька література 10 клас

 • Французька література 11 клас

 • Технічний переклад 10 клас

 • Технічний переклад 11 клас

 • Основи ділового спілкування

Київ

«Навчальна книга»

2003
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-2266 від 28.04.2001 р.)

Програми підготували:

С. Байов, Н. Басолі, О. Біленька, Л. Біркун, В. Булгакова, С. Єрьомін

Л. Калініна, Т. Карпова, Ю. Клименко, О. Коваленко, А. Костильов,

А. Павлюк, Н. Полярус, Л. Радченко, І. Самойлюкевич, Л. Сичевиця,

Н. Тесленко, О. Чепурна, Т. Чепурна, Н. Чумак, О. Шелакіна,

Н. Шилова, О. Шпильов

Відповідальна за випуск О. Коваленко,

провідний спеціаліст Управління змісту освіти

Міністерства освіти і науки України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

На сучасному етапі розвитку цілісного комплексу відносин між нашою країною та нашими європейськими сусідами опанування кількома іноземними мовами має велике значення насамперед як засіб життєдіяльності людини. Оскільки мова присутня у всіх сферах соціального життя індивіда, актуальним стає питання самі практичного оволодіння іноземною мовою для використання її на професійному рівні.

Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві, осучаснення освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики навчання іноземним мовам — усе це зумовлює необхідність оновлення змісту і методів навчального процесу. Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, основними напрямам» оновлення змісту шкільної освіти є такі: особистісна орієнтацій системи освіти, пріоритет загальнолюдських і національних досягнень науки, культури і соціальної практики.

Як соціальний агент, кожен індивід налагоджує стосунки з різноманітними проникаючими соціальними групами, що й визначає особистість. У рамках міжкультурного підходу саме це є головною метою навчання мови: сприяти розвитку цілісної особистості того, хто вивчає мову, та його самоусвідомлення шляхом збагачення досвіду, розуміння відмінностей між іншими мовами та культурами.

У відповідності до концепції профільного навчання в старшій загальноосвітній школі (10-11 класи) передбачено введення профільної освіти, що зумовлює підвищення якості навчання у загальноосвітній школі та створення умов рівного доступу кожного учня до якісної освіти відповідно до індивідуальних інтересів, потреб.

Потреба у зміні змісту навчання відповідно до вимог переходу до ринкової економіки створила об'єктивні умови для розробку нових програм зі спецкурсів: «Література», «Країнознавство», «Технічний переклад» та «Ділове мовлення». Розробка нових програм має на меті створення мотиваційного середовища для учні| у процесі вивчення мови країни, яка вивчається. Створені програми мають забезпечити логічну неперервність як теоретико-функціональних принципів викладання іноземної мови, так і змістових ліній цього процесу. Програми створено на основі сучасний вимог до викладання іноземних мов, перш за все — принципу комунікативної спрямованості навчання, а також принципу підбору автентичних навчальних матеріалів та принципу особистісної орієнтації в процесі викладання. Навчальний матеріал підібрано таким чином, щоб він подавався логічно і послідовно, з урахуванням рівня мовленнєвої компетенції учнів з іноземної мови.

У програмі широко використані зв'язки з іншими предметами загальноосвітньої школи.

Розроблені програми передбачають практичне опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі — в типових ситуаціях, сприяють розширенню світогляду учнів. При викладанні спецкурсів більше уваги приділяється практичним заняттям (їх кількість збільшена у 2-2,5 рази), самостійним роботам. Учні повинні самостійно працювати із суспільно-політичною, історичною, публіцистичною літературою, користуватися довідниками і посібниками, які мають відношення до курсу. Програми передбачають підбір матеріалу з урахуванням психолого-педагогічних особливостей групи учнів, їх мовну підготовку та особливості кожного окремо взятого учня.

Завданнями курсів є:


 • формування в учнів позитивного ставлення до іноземної мови;

 • опанування фоновими знаннями;

 • перетворення мови на реальний інструмент набуття знань про сучасне європейське суспільство;

 • практичне оволодіння учнями лексичними і граматичними компетенціями на базі реальних комунікативних ситуацій;

 • ознайомлення учнів з мовою різних професій, новими поняттями, термінами;

 • практичне оволодіння учнями технічною термінологією іноземної мови;

 • практичне оволодіння учнями перекладом в усній і писемній формах;

 • формування в учнів умінь самостійної пошукової креативної роботи

При підготовці вчителя до читання курсів необхідно враховувати ступінь практичного володіння французькою мовою учнями, а також підготовку класу з предметів базового загальноосвітнього циклу (історія, географія, «Людина і суспільство», хімія, фізика, біологія тощо), що необхідні для засвоєння спеціальної термінології на уроках технічного перекладу; літературну підготовку класу, що ґрунтується на творах іноземної літератури.

При викладанні спецкурсів учителі повинні спиратись на вже вивчену тематику гуманітарного плану, узагальнюючи та розширюючи її, враховуючи інтереси учнів; повторювати та автоматизувати засвоєний раніше лексико-граматичний матеріал, підключаючи до нього новий. Лексико-граматичний запас учнів поповнюється за рахунок мовних явищ, які є типовими для літературу них, публіцистичних, функціональних (прагматичних) текстів. На уроках у профільних класах рекомендується використовував ти доступні вчителю країнознавчі матеріали, технічні засоби навчання, автентичні аудіо-і відеоматеріали.

Таким чином, спецкурси мають одну край важливу рису: іноземна мова є не тільки об'єктом вивчення, а й ефективним засобом отримання знань. Водночас учні набувають нових професійних знань і мовленнєвих навичок, що сприяє мотивації вивченні мови та орієнтуванню у виборі майбутньої професії.

Згідно з програмою з англійської мови для шкіл з поглиблений вивченням іноземної мови, гуманітарних гімназій, метою навчання країнознавства в 10-11 класах є знайомство учнів з культурою інших країн, усвідомлення ними можливої різниці між їхньої та іншими культурами, розвиток позитивного сприйняття інших культур і набуття вмінь долати соціокультурні бар'єри.

Зміна соціокультурного контексту навчання іноземних мов в Україні викликає оновлення змісту іншомовної освіти. Одним з можливих напрямків реформування курсу країнознавства є інтегрований підхід до навчання країнознавчого матеріалу і формулювання комунікативної компетенції учнів, тобто оволодіння іншомовною культурою через іноземну мову і навчання іноземної мови на матеріалі країнознавства.

Навчання країнознавства має також враховувати порівняльний підхід до оволодіння культурологічною інформацією, який передбачає проведення паралелі між культурами різних народів, знаходження спільних рис та розбіжностей, розвиток поважного і толерантного ставлення до соціокультурних відмінностей.

Під час опрацювання країнознавчого матеріалу доцільно спрямувати роботу на розбудову особистості учнів через формування вмінь міжкультурного спілкування, а саме: культурної чутливості та здатності ідентифікувати та вживати різні способи спілкування з представниками інших культур, здатності виконувати роль культурного посередника між рідною культурою та культурою країни, мова яких вивчається, а також ефективно вирішувати проблеми міжкультурного непорозуміння та конфліктів.

На відміну від традиційного викладання країнознавства в школі, яке переважно здійснювалося за рахунок викладу фактичного матеріалу з географічним та історичним спрямуванням наступною перевіркою рівня засвоєння знань учнями, необхідно покласти в основу формування лінгвокраїнознавчої компетенції сучасну тематику, яка близька учням будь-якої країни, з тим, щоб створити сприятливі умови для знайомства з цінностями інших країн у спеціально змодельованих ситуаціях спілкування.

З цією метою є доцільним використовувати культурологічні тексти різних стилів, автентичні аудіо- та відеоматеріали, інформаційні /комп'ютерні/ програми, ресурси системи Internet тощо. Заняття з курсу країнознавства повинні мати комунікативний характер і проводитися в різноманітних формах: міні-лекції, відео-уроки, творчі майстерні, уроки-дебати, телемости з використанням інноваційних технологій формування всіх складових комунікативної компетенції. Така різноманітність форм проведення уроків з країнознавства дозволить учителю збільшити обсяг самостійної пошукової роботи учнів. Необхідно дати змогу учням самостійно знаходити інформацію, систематизувати її у вигляді колективного проекту, написання рефератів і презентувати її в класі перед всіма учнями для подальшого обговорення.

До тем, які добре висвітлені в літературі з країнознавства і не викликають значних труднощів в учнів, можна віднести теми, пов'язані з історією, географією, економічним розвитком і політичною структурою країн, мова яких вивчається. Враховуючи інтеграцію України в політичне, економічне і культурне життя Європи і всього світу, достатньо обмежитися вивченням країнознавства США і Великої Британії. 1. клас Велика Британія 70 годин

 2. клас США 70 годин


ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСУ КРАЇНОЗНАВСТВА
І. 10 клас: Велика Британія /70 годин/
А. Теми для самостійного опрацювання учнями

 1. Історія основних етанів завоювань європейських країн на території Великої Британії. Особливості процесу формування англійської національної мови і літератури. Культурні зв'язки між Англією та іншими європейськими країнами.

 2. Загальні відомості з фізичної географії Великої Британії. ОЖ б. трови Великої Британії. Рельєф, ріки, озера, гори й височини, клімат Великої Британії. Населення країни, демографічні зміни у Великій Британії в ХХ-ХХІ ст.

 3. Складові частини Великої Британії: Англії, Уельс, Шотландія та Північна Ірландія, їх символіка. Адміністративний поділ Великої Британії. Історія утворення Сполучного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

 4. Географічні та економічні особливості основних районів Великої Британії: Центральна Англія, Корнуел, Уельс, Шотландія, Північна Ірландія. Традиційні галузі промисловості та ремесел основних районів країни.

 5. Історія становлення і розвитку торговельних і економічних зв'язків між Великою Британією та Україною.

 6. Міста Великої Британії, їх демографічні та економічні особливості. Культурні центри країни, їх роль у культурному і науковому житті Великої Британії.

 7. Політична система і державний устрій Великої Британії. Система місцевого самоуправління.


Б. Теми для опрацювання під керівництвом учителя


 1. Лондон — столиця Великої Британії. Історія заснування і розвитку Лондона. Велика пожежа в Лондоні в XYII ст. Характеристика частин Лондона: Лондонський Сіті, Вестмінстер, Уест Енд, Іст Енд. Визначні пам'ятки міста: Британський музей. Національна галерея, Лондонський Тауер, Дім Парламенту, Собор Святого Павла, Вестмінстерське Абатство, відомі вулиці, парки і мости Лондона.

 2. Британське театральне мистецтво. Стредфорд-на-Ейвоні - батьківщина шекспірівського театру. П'єси Шекспіра у виконанні відомих англійських акторів. Відомі театри Англії.

 3. Британське кіно. Екранізація романів британських класиків.

 4. Музикальні традиції Великої Британії. Класики сучасної англійської музики. Особливості англійського музикального фольклору; відомі музикальні фестивалі у Великій Британії.

 5. Зображальне мистецтво Великої Британії. Золота доба Британського живопису; Ван Дейк - засновник школи портретного живопису. Відомі пейзажисти та їх шедеври: Томас Гейнсборо, Джон Констебль. Джошуа Рейнольдз — засновник першої англійської академії мистецтв.

 6. Спорт у Великій Британії. Англія - батьківщина футболу, тенісу, регбі. Характеристика популярних видів спорту — традиційних і нових. Екстремальні види спорту. Участь Великої Британії в Олімпійських Іграх. Відомі спортсмени Великої Британії. Відомі спортивні турніри Великої Британії.

 7. Середня та вища освіта у Великій Британії. Характеристика різних типів шкіл: незалежних, граматичних, загальноосвітніх. Традиції, прийняті у різних типах шкіл, система оцінювання /іспити/. Відомі незалежні школи. Знамениті Британські університети: Лондонський Університет, Оксфордський університет, Кембриджський університет.

 8. Наука у Великій Британії. Найбільш розвинуті галузі науки. Відкриття британських вчених світового рівня. Внесок Великої Британії у дослідження космосу.

 9. Молодіжна культура Великої Британії. Молодіжні організації. Роль скаутизму у формуванні підростаючого покоління. Дитячі організації, недільні школи. Молодь і політика. Громадська освіта молоді у Великій Британії.

 10. Британські свята і пов'язані з ними традиції. Відмінність святкування загальноприйнятих свят /Різдво, Великдень/ у Великій Британії. Типові британські свята.

 11. Британський характер. Риси характеру, властиві британцям; ставлення британців до сім'ї, свого дому, один до одного. Розпорядок дня англійців, улюблене дозвілля. Особливості національного характеру шотландців, валійців, ірландців.

 12. Британська національна кухня. Її відмінності від континентальної /європейської/. Поняття "англійський сніданок", "brunch", "the 11-s". Національні англійські, шотландські, валійські, ірландські страви. Їжа вдома і в громадських місцях. Англійський паб. Правила поведінки за столом.

 13. Сучасне літературне життя Великої Британії. Книги в житті англійців. Роль читання у формуванні світогляду молоді. Відомі сучасні письменники. Бестселери ХХ-ХХІ ст. Британські книжкові видавництва, ярмарки, шоу.

 14. Засоби масової інформації. Газетний бізнес в Англії. Відомі газети: “The Guardian”, “The Times”, “The Independent”. Теле- і радіокомпанії, популярні телепередачі та їх ведучі.

 15. Королівська сім'я: роль інституту монархії в суспільстві. Королівські резиденції як пам'ятки культури /Buckingham Palace, Windsor Castle, Holyrood Palace/. Традиції королівської сім'ї. Відношення британців до королівської сім'ї.


II. 11 клас: Сполучені Штати Америки /70 годин/
А. Теми для самостійного опрацювання учнями


 1. Короткі відомості про відкриття Америки і утворення незалежної держави. Політична система і державний устрій США. Система місцевого самоуправління.

 2. Адміністративний поділ США. Короткі відомості про окремі штати країни /за вибором учителя/. Міста США /Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Філадельфія, Лос-Анджелес та ін./. Культурні центри країни, їх роль у культурному і національному житті США.

 3. Загальні відомості з фізичної та економічної географії США. Населення США.

 4. Фольклор США. Особливості розвитку англійської мови на території США.

 5. Історія становлення і розвитку торговельних і економічних зв'язків між США і Україною.


Б. Теми для опрацювання під керівництвом учителя


 1. Вашингтон - столиця США. Історія заснування і розвитку Вашингтона. Визначні пам'ятки міста: мережа музеїв, відомі вулиці, парки Вашингтону.

 2. Американське театральне мистецтво. Театри Бродвея. Відомі американські драматурги. Класичні та сучасні театральні постанови.

 3. Американське кіно. Шедеври світового кіно за участю американських зірок. Голівуд і його роль у розвитку світового кінематографа. Мультиплікація Уолта Діснея. Премія "Оскар95 - нагорода Американської кіно академії. Найвідоміші фільми і актори — володарі "Оскара",

 1. Музикальні традиції США. Музикальні жанри. Відомі музикальні радіостанції. Престижні заклади музичної освіти і музикальні премії. Оперні театри і симфонічні оркестри.

 2. Зображальне мистецтво США. Музеї та картинні галереї Вашингтону та Нью-Йорку.

 3. Спорт у США. Захоплення американців баскетболом, бейсболом, американським футболом. Відомі спортивні асоціації і змагання. Популярні професійні спортсмени і команди. Роль спорту у житті американської молоді.

 4. Середня та вища освіта у США. Характеристика різних типів шкіл: публічних і приватних. Традиції, прийняті у різних типах шкіл, система оцінювання /тести/. Знамениті американські університети: приватні і державні. Програми освітніх обмінів між США і Україною.

 1. Наука у США. Найбільш розвинуті галузі науки. Відкриття американських вчених світового рівня. Внесок США у дослідження космосу.

 2. Молодіжна культура у США. Молодіжні організації. Роль скаутизму у формуванні підростаючого покоління. Громадянська освіта молоді у США. Молодь і політика. Дозвілля молоді і спорт, журналістика, гра на музикальних інструментах, уболівання на спортивних змаганнях, студентське самоуправління, відвідання драматичного гуртка і участь у театральних постановах. Проблеми молоді.

 3. Американські свята і пов'язані з ними традиції. Відмінність святкування загальноприйнятих свят.

 4. Американський характер. Риси характеру, властиві американцям; ставлення до сім'ї, грошей, роботи, один до одного. Розпорядок дня американців, улюблене дозвілля.

 5. Американська національна кухня, її відмінність від європейської. Поняття "Fast food" і ставлення до них американців. Етнічна їжа. їжа вдома і в громадських місцях. Американські ресторани швидкого харчування. Правила поведінки за столом.

 6. Сучасне літературне життя США. Книги в житті американців. Роль читання у формуванні світогляду молоді. Відомі сучасні письменники. Американські книжкові видавництва.

 7. Засоби масової інформації. Газетний бізнес у США. Відомі газети: “The Washington Post”, “The New York Times”; журнали /Newsweek/. Теле- і радіокомпанії /NBC, CNN, ABC/, популярні телепередачі та їх ведучі.

 8. Охорона довкілля у США. Система національних парків. Діяльність федеральної Агенції по охороні довкілля. Програми переробки втор сировини. Формування екологічного мислення у молоді.


Країнознавство

Німецька мова (10 клас — 68 годин)Вступ
Розділ І.

Загальні відомості з фізичної географії німецькомовних країн. Федеральні землі, кантони. Столиці. Клімат. Рельєф, ріки, гори. Населення країн.Розділ II.

Історія основних етапів розвитку Німеччини.

Історія основних етапів розвитку Австрії.

Історія основних етапів розвитку Швейцарії.

Історія основних етапів розвитку Люксембурга та Ліхтенштейн.

Особливості розвитку німецької мови на території країн.Розділ III.

Політична система німецькомовних країн. Державні устрої. Символіка. Національна валюта.Розділ IV.

Культура країн.

Великі міста як центри культурного життя.

Пам'ятники культури та архітектури.Розділ V.

Звичаї та національні традиції у німецькомовних країнах. Різдво. Паска. Карнавал.Розділ VI.

Соціальне життя.

Сім'я. Сучасні професії. Дозвілля та відпочинок.

Спорт. Соціальне забезпечення.

Податки. Безробіття.

Країнознавство

Німецька мова (11 клас — 68 годин)Розділ І.

Економіка Німеччини, Австрії, Швейцарії, Люксембургу 4 Ліхтенштейну.

Промисловість. Провідні галузі промисловості.

Досягнення промисловості Німеччини, Австрії, Швейцарії, Люксембургу та Ліхтенштейну. Ринок споживача. Сільське господарство.

Транспорт. Залізниця. Повітряний та морський транспорт.

Розділ II.

Засоби масової інформації та громадська думка. Багатоманітність засобів масової інформації. Преса. Радіо та телебачення. Театр і кіно. Комп'ютер як засіб комунікації в сучасному житті.Розділ III.

Освіта і наука.

Дитячі садки. Школи, Професійне навчання.

Вищі навчальні заклади.Розділ IV.

Населення країн.

Молодь. Пенсіонери. Демографічні проблеми.

Емігранти у німецькомовних країнах.Розділ V.

Церкви та релігійні громади. Євангельська церква. Католицька церква. Протестантська церква та інші релігійні громади.Розділ VI.

Держава і громадянин.

Сучасні умови проживання. Система охорони здоров'я. Сфери обслуговування. Армія та поліція. Судова влада. Захист навколишнього середовища.

Розділ VII.

Німецькомовні країни в світі.

Участь в ЄЕС. Міжнародне співробітництво.

Країнознавство (Франція)

10 клас — 68 годинВведення

Предмет і мета курсу. Вступна бесіда. Франція – перше знайомство.Розділ І

Особливості процесу формування французької національної мови і культури. Культурні зв'язки між Францією та іншими європейськими країнами.Розділ II.

Загальні відомості з фізичної географії Франції. Рельєф, ріки, гори, клімат Франції. Населення країни. Традиційні галузі промисловості та ремесла основних районів Франції. Історія становлення і розвитку торговельних і економічних зв'язків між Францією та Україною.Розділ III.

Міста Франції, їх демографічні та економічні особливості. Культурні центри країни, їх роль у культурному та науковому житті країни. Париж - столиця Франції, адміністративний, економічний, фінансовий і культурний центр. Історія застосування і розвитку Парижу. Сучасний вигляд міста. Визначні пам'ятки міста і Собор Паризької богоматері, Ейфелева вежа, Єлісейські поля, музеї, пам'ятні місця, пов'язані з історією Франції.Розділ IV.

Політична система і державний устрій Франції. Система місцевого правління. Франція та Україна в Європі.Розділ V.

Сучасні звичаї і традиції французів в різних районах Франції. Дозвілля французів. Кулінарні смаки французів. Французькі національні свята.Розділ VI.

Франкомовні країни: Алжир, Марокко, Туніс, Корсика. Короткі відомості з фізичної та економічної географії країни. Особливості розвитку французької мови на території країни. Перспективи розвитку українсько-алжирських відносин у галузі економіки, культури.
Країнознавство (Франція)

(11 клас — 68 годин)Розділ І.

Система середньої та вищої освіти у Франції. Розвиток науки у Франції. Життя й діяльність відомих французьких учених. Перспективи розвитку українсько-французьких наукових зв'язків.Розділ II.

Культурне життя Франції. Французький театр, кінематографія. Видатні представники французького кіно. Особливості французького музичного фольклору. Музичні традиції Франції. Джерела сучасної французької музики. Класики сучасної французької музики, поп-музики. Музичні фестивалі у Франції. Розвиток українсько-французьких культурних зв'язків у галузі музики, театру й кінематографії.Розділ III.

Історія живопису Франції. Художники Франції. Школи, жанри і напрями в сучасному французькому живопису і скульптурі. Представники сучасної школи живопису (за вибором учителя).Розділ IV.

Молодіжні організації Франції. Молодь Франції у боротьбі за соціальну справедливість та екологічну чистоту. Туризм.Розділ V.

Преса. Французька преса. Щоденна преса. Щотижнева преса. Радіо.Розділ VI.

Молодіжні організації Франції. Молодь Франції у боротьбі за соціальну справедливість та екологічну чистоту. Туризм.Німецька література.

(10 клас — 68 годин)Введення

Предмет і мета курсу. Загальна характеристика розвитку та становлення літератури, її значення та внесок в світову літературу.Розділ І. Література середньовіччя (IX-XV ст.)

 1. Зародження німецької літератури. Основні етапи розвитку середньовічної літератури Німеччини.

 2. Епос. "Пісня про Хільдебранта" (IX ст.). Історична основа поеми.

3.Героїчний епос. (XII ст.) "Пісня про Нібелунгів" - найвизначніша літературна пам'ятка XII ст.

Розділ II. Німецька література епохи Відродження (XV-XVI ст.)

1.Загальна характеристика епохи Відродження.

2. Народні книги.

"Цікава книжка про Тіля Ойленшпігеля", "Гаймонові діти". Еразм Роттердамський (1469 - 1535) та його місце в історії гуманізму.

Мартін Лютер (1483 - 1546). Реформи й літературна діяльність.

Розділ III. Німецька література XVII століття

Тридцятирічна війна (1618 - 1648) та її наслідки. Культура та література цього періоду. Література бароко. Комедія і сатира.Розділ IV. Німецька література епохи Просвітництва (XVIIXVIII ст.)

 1. Основні риси літератури Просвітництва. Основні етапи розвитку німецького Просвітництва.

 2. Готхольд Ефраїм Лессінг (1729-1781). Творчість Лессінга як байкаря.

Байки Г.Е.Лессінга: "Ведмідь, який танцює" (віршована байка),"Мавпа та лис", "Осел та вовк". Моралі байок, алегоричність персонажів. Художня майстерність Лессінга.

Розділ V. Просвітницька течія "Буря і натиск" (1770-1789)

І.Йоганн Вольфганг Ґете (1749 - 1832).

Формування світогляду і творчості Ґете в цей період. Лірика та балади юного поета.

Психологічна глибина, філософічність роману Ґете „Страждання молодого Вертера".

Трагедія „Фауст" - найвидатніший твір літературної спадщини Ґете.

2. Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер (1759 - 1805) - видатний німецький поет, драматург. Класицизм Шіллера. Особливості драматургії Шіллера. Лірика Шіллера. Вірш "Надія".

Демократизм п'єс письменника: „Розбійники", „ВільгельЙ Телль".

Розділ VI. Література XIX століття. Перша половина XIX століття.

Перехід від просвітництва до романтизму. Німецька класична філософія XVIII - XIX століть. Еммануїл Кант - основоположник класичної німецької буржуазної філософії.

Георг Вільгельм Фрідріх Гегель. Естетична теорія Гегеля.

Розділ VII. Німецький романтизм. Представники німецького романтизму.

Якоб (1785 - 1863) та Вільгельм (1786 - 1859) Грімм - збирачі міфів, казок, легенд, балад тощо. Казки братів Грімм.

Ернст Теодор Амадей Гофман (1776 - 1822) та його гостросюжетні твори. Основний конфлікт творів.

Генріх Гейне (797 - 1856) - видатний німецький поет і прозаїк. Збірник віршів "Книга пісень". Найвидатніші вірші Гейне. Ліричність віршів, любов до природи. Книга "Мандрівка по Гарцу". "У підніжжя гори Брокен" (уривок твору) - звучність та музичність твору. Сатиричний роман "Німеччина. Зимова казка"(уривок роману).Зміст навчальної програми

11 клас (68 годин)Розділ VIII. Друга половина XIX століття. Буржуазно-демократична революція в Німеччині (1848-1849).

Становлення капіталізму. Проза і драматургія. Німецька філософія кінця XIX та початку XX століть.

Фрідріх Ніцше - німецький філософ, письменник, критик лібералізму, один із засновників "філософії життя".

Виникнення нової поетичної течії - декаденства та її вплив на німецьких письменників того періоду.

Огляд творчості найвидатніших представників політичної лірики: Георга Верта (1822 -1856), Вільгельма Раабе (1831-1910).

Критичний реалізм.

Загальна характеристика німецької літератури періоду критичного реалізму. Огляд творчості Теодора Шторма (1817 - 1888), Герхарда Гауптманна (1862 - 1946). Головна тема творів письменників - критика моралі буржуазно-аристократичного суспільства.

Розділ IX. Література XX століття.

Загальна характеристика епохи. Світова війна. Нові поетичні течії.

Перша половина XX століття.

Генріх Манн (1871 - 1950) - один з найвидатніших критичних реалістів XX століття, видатний німецький сатирик, гуманіст. Роман "Вірнопідданий" (1914) - гостра сатира на клас буржуазії за часи правління Вільгельма II.

ТомасМанн (1875 - 1955) - продовжувач найкращих традицій гуманізму. Огляд творчості письменника. Головна тема його творів. Доля головних героїв романів.

Стефан Цвейг (1881 - 1942) - видатний австрійський письменник. Майстер новел.

Ліон Фойхтвангео (1881 - 1958). Письменник-антифашист.

Огляд життєвого і творчого шляху письменника. Історичні романи.

Визначення провідних ідей його романів.

Розділ X. Друга половина XX століття.

Бертольд Брехт (1898 - 1956) - всесвітньо відомий драматург , теоретик, лірик, режисер, ярий суперечник війни, антифашист.

Анна Зегерс (1900 - 1983) - відома німецька письменниця-антифашист. Представник німецької прози. Всесвітньо відомий роман "Сьомий хрест".

Еріх Марія Ремарк (1898 -1970). Огляд життя та творчості письменника. Борець проти війни, мілітаризму та фашизму.

Роман "Три товариша" (1938) - один з ліричних творів письменника. Визначення головної мети роману. Характеристика головних героїв.Розділ XI. Література 80-90х років.

Огляд творів сучасних авторів.
Французька література

10 клас
I. Введення.

Предмет та мета курсу. Загальна характеристика розвитку та становлення літератури, її значення та внесок в світову літературу. Періодизація курсу. Найбільш відомі представники французької літератури.

II. Французька середньовічна література.

Героїчний епос. "Пісня про Роланда" — найбільш значний пам'ятник епічної поезії Франції. Історична основа поеми. Зміст поеми, основні образи.

Лицарська або куртуазна література ХІІ-ХПІ століть. Лірика та роман — основні жанри лицарської літератури. Трубадури. Куртуазний роман. Особливості його форми та ідейного змісту.

Роман про Тристана та Ізольду. Сюжет роману та основні персонажі.III. Французька література епохи Відродження.

Загальна характеристика епохи Відродження. Звертання гуманістів до античності. Етапи розвитку гуманізму в Європі. Роль перших гуманістів у розвитку та поширенні наукових знань.

Франсуа Рабле — величний художник французького Відродження. Роман "Гаргантюа і Пантагрюель" як вершина в розвитку французького гуманізму. Значення творчості Рабле для розвитку французької та світової реалістичної сатиричної літератури.

Літературна група "Плеяда". Поети "Плеяди", їхня роль у боротьбі за розвиток французької національної поезії та французької мови.

Гуманістична лірика Ронсара. Зв'язок із традиціями античної літератури та поезією італійського Відродження.

IV. Французька література XVII століття. Французький класицизм.

Класицизм як основний напрям у французькій літературі XVII століття. Основні принципи естетики класицизму, їхнє історично прогресивне значення та їх обмеженість. Два етапи розвитку французького класицизму.

П'єр Корнель. Життя та творчість. Загальна характеристика трагедій 40-х років. Значення творчості Корнеля для розвитку європейської драматургії. ,

Жан-Батіст Мольєр. Життя та творчість. Роль Мольєра в драматургії класицизму. Проблематика ранніх комедій Мольєра. Створення театру "Комеді Франсез". Значення творчості Мольєра для ровитку європейської драматургії.

Жан де Лафонтен. Життя та творчість. Його віршові новели, байки, сатиричне зображення в них французького суспільств XVII століття. Художня майстерність Лафонтена.

V. Французька література епохи Просвітництва.

Просвітництво та його історичне завдання. Основні риси літератури Просвітництва. Основні етапи розвитку французького Просвітництва.

Шарль-Луї де Монтеск'є та його соціально-політична сатирі. Життя та творчість.

Вольтер. Життя та творчість. Драматургія Вольтера, її зв'язок із традиціями класицизму. Сюжет, проблематика і персонажі.

Дені Дідро — найбільший представник другого етапу французького Просвітництва. Життя та творчість. Соціально-політичні та філософські погляди Дідро. Роль Дідро в об'єднанні просвітницьких сил його часу. Реалістичні романи та повісті Дідро. Дідро в Росії.

Жан-Жак Руссо. Життя та творчість. Руссо — основоположник французького сентименталізму. Роман "Нова Елоїза" — зразок сентиментального роману. Вплив Руссо на розвиток європейської літератури XIX століття.

П'єр Карон де Бомарше. Життя та творчість. Трилогія про Фігаро. Зміст. Образ Фігаро — позитивного героя третьої верстви. Оптимізм та життєрадісність комедій Бомарше.

Французька література

11 клас


VI. Література XIX століття.

Основні принципи естетики романтизму. Романтизм прогресивний і романтизм реакційний.

Франсуа-Рене де Шатобріан. Творчість Шатобріана. Повісті "Атала", "Рене".

Віктор Гюго. Життя та творчість. Рання лірика Гюго. Гюго та романтична драма. Історичний роман Гюго "Собор Паризької богоматері". Соціальні та історичні романі Гюго 60-х років. Оцінка діяльності Гюго.

Жорж Санд. Життя та творчість. Критика буржуазної сім'ї і моралі та захист прав жінки в ранніх романах Ж. Санд. Романи Ж. Санд 50-60-х років. Значення літературної діяльності.

Література критичного реалізму у Франції.

Стендаль. Життя та творчість. Проблема позитивного героя у творчості Стендаля. Стендаль як майстер соціального та психологічного роману. Оцінка діяльності.

Проспер Меріме. Життя та творчість. Рання драматургія Меріме. Меріме — майстер реалістичної новели.

Оноре де Бальзак. Життя та творчість. Історія створення «Людської комедії». «Людська комедія» як найбільш реалістична історія французького суспільства з 1816 по 1848 рік. Філософські повісті.

Гюстав Флобер. Життя та творчість. Романтичний характер ранніх повістей Флобера. Роман «Пані Боварі».

Еміль Золя. Життя та творчість. Значення суспільної та літературної діяльності Золя.

Гі де Мопассан. Новели Мопассана першої половини 80-х років. Тема народу в новелах Мопассана. Роман «Любий друже». Образ Жоржа Дюруа та його узагальнююче значення.

Анатоль Франс. Життя та творчість. Сатиричне зображення суспільного та політичного життя третьої республіки.VII. Література XX століття.

Загальна характеристика французької літератури XX століття. Літературна боротьба у Франції 20х-30х років. Активізація модерністських течій. Укріплення позицій критичного реалізму. Післявоєнна реалістична проза 40-50х років. Основні представники екзистенціалізму. Театр абсурду. Значення реалістичної повісті. Внесок французької літератури у світову художню культуру.

Ромен Ролан. Життя та творчість. Драматургія Ролана. Оцінка літературної та суспільно-політичної діяльності.

Марсель Пруст. Життя та творча діяльність. Складне переплетення модерністських та реалістичних тенденцій. Роман "У пошуках утраченого часу" — один із характерних творів "потоку свідомості" та його значення для розвитку сучасного модернізму.

Анрі Барбюс. Життя та творчість. Суспільна діяльність Анрі Барбюса.

Андре Моруа — майстер жанру романізованих біографій. Життя та творчість. Книги про Байрона, Бальзака, Тургенєва, Гюго, Дюма, Жорж Санд.

Антуан де Сент-Екзюпері. Життя та творчість. Тема обов'язку і відповідальності людини у творах "Нічний політ", "Земля людей". Філософська казка "Маленький принц".

Моріс Дрюон — творець соціальної трилогії. Суспільно-політична діяльність Дрюона.

Альбер Камю. Життя та творчість. Відображення в його творчості основних положень філософії екзистенціалізму. Роман «Чума». Реакційність філософських, політичних та естетичних поглядів Камю.

VIII. Література 80-90х років XX століття.

Огляд творів сучасних авторів.Технічний переклад

10 клас — 68 годин

ТЕМА № 1

Введення в курс технічного перекладу. Мета і зміст курсу науково-технічного перекладу. Роль обміну науково-технічною інформацією.

ТЕМА № 2

Основні види і форми перекладу.

ТЕМА № З

Особливості стилю науково-технічної літератури.

ТЕМА № 4

Огляд системи дієслів та їх переклад на рідну мову.

ТЕМА № 5

Пасивний стан та його переклад на рідну мову.

ТЕМА № 6

Переклад інфінітивних конструкцій.

ТЕМА № 7

Дієслівні форми та способи їх перекладу.

ТЕМА № 8

Скорочення в науково-технічних та публіцистичних текстах. Найуживаніші скорочення в науково-технічній літературі.

Тема № 9

Спеціальні терміни і способи їх перекладу. Термін як основа науково-технічного тексту.

Тема № 10

Інтернаціоналізми. Запозичення іншомовних термінів. Переклад інтернаціональних і псевдоінтернаціональних слів.

Тема № 11

Словники. Використання словників та довідників. Техніка роботи зі словником.

Тема № 12

Правила оформлення письмового перекладу. Оформлення таблиць, ілюстрацій, схем.

Тема № 13

Реферування та анотування.

Види рефератів. Зміст і структура реферату. Оформлення реферату. Види анотацій. Анотування іноземного тексту.

Технічний переклад

11 клас — 68 годин

Тема № 14

Інформатика. Комп'ютерна техніка.

Тема № 15

Інформація. Передача та зберігання інформації.

Тема № 15

Комп'ютер. Складові частини. Характеристика. Опис різних моделей.

Тема № 16

Програмування. Мови програмування.

Тема № 17

Робота на комп' ютері.

Тема № 18

Комп'ютерні ігри.

Тема № 19

Сучасні комп'ютерні технології. Використання Інтернету.

Тема № 20.

Діловодство. Мова ділових паперів.

Тема № 21

Правила оформлення окремих документів.

Тема № 22

Контракт. Види контрактів.

Тема № 23

Договір. Трудова угода. Зразки документів.

Тема № 24

Комерційне листування. Пропозиція. Замовлення.

Тема № 25

Розпорядження. Акт. Протокол. Постанова.

Тема № 26

Реклама. Види реклами. Термінологія.

Тема №27

Особисті листи. Телеграми. Запрошення. Оголошення.ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАННЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
МЕТА ВИВЧЕННЯ КУРСУ ДІЛОВОГО

СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Нові політичні, соціально-економічні і культурні реалії в Україні і в усьому світі, вплив технологічних досягнень цивілізації на розвиток світової мовної індустрії вимагають розширення функцій іноземної мови як навчального предмету і, відповідно, уточнення цілей його вивчення в сучасному суспільстві.

Мета вивчення ділового англійського мовлення у профільних класах старшої школи підпорядковується основній меті навчання іноземної мови у навчальних закладах, а саме: оволодінню ІМ як засобом спілкування, розвитку здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, способом двомовного і двокультурного саморозвитку. Досягнення її передбачає взаємопов'язаний комунікативний і соціокультурний розвиток учнів засобами іноземної мови для підготовки їх до міжкультурного спілкування у різноманітних сферах життєдіяльності, в т.ч. й у бізнес-сфері. У зв'язку з останнім стає актуальним вивчення курсу ділового спілкування як засобу самоосвіти у соціально-економічному напрямку, тобто засобу індивідуально-особистісного ознайомлення із діловим етикетом та культурою ділового мовлення, із основами економічних знань та основними поняттями бізнес-сфери, засобу знайомства із соціально-економічними реаліями англомовних країн.

При навчанні ділової мови в профільних економічних класах, постає мета оволодіння мовленнєвою компетенцією в сфері ділового спілкування, що включає в себе розвиток економічних знань учнів, ознайомлення їх з основними положеннями економіки, з вимогами до ведення ділових переговорів, вимогами до оформлення ділової кореспонденції.

ЗАДАЧІ І ЗМІСТ КУРСУ З НАВЧАННЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Курс з навчання ділового спілкування іноземними мовами передбачає: 1. Навчання усного діалогічного і монологічного мовлення в тематичних рамках бізнес-сфери.

 2. Навчання читання текстів публіцистичного і науково-популярного характеру з метою отримання інформації з теми на рівні повного або часткового розуміння.

 3. Розвиток основ культури та етикету ділового письма та знайомство із міжнародними стандартами ведення ділової документації (в практично необхідних межах).

 4. Систематизація набутого за попередні роки вивчення мови граматичного матеріалу, необхідного для навчання ділового спілкування.

 5. Збагачення лексичного запасу через розширення ситуацій спілкування у діловій сфері.

Головними методичним принципами вважаються принципи комунікативно-орієнтованого навчання на основі інтенсивних та сучасних інноваційних методик, описаних у працях зарубіжних і вітчизняних авторів і заснованих на дотриманні наступності навчання, особистісно-орієнтованому спілкуванні, рольовій організації навчального процесу, колективній співпраці.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РІВНЯ МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Після закінчення вивчення профільного навчального курсу "Основи ділового спілкування" учні повинні володіти досить високим рівнем комунікативної компетенції, що передбачає знання основ культури роботи з різними типами навчальних матеріалів (аудіо- та відеоматеріаламн. текстами для читання, зразками писемного мовлення, діалогами та монологами).

Основні вимоги до рівня володіння учнями комунікативно-мовленнєвою компетенцією (говорінням, аудіюванням, читанням, письмом), визначені даною програмою в межах курсу ділового спілкування, фактично співпадають із вимогами, передбаченими Програмою з іноземної мови для загальноосвітніх шкіл (див. Додаток 1).Аудіювання. Учень повинен вміти аудіювати текст з метою повного або часткового отримання основної інформації, при цьому розуміючи основний зміст аутентичного тексту, вміти визначати послідовність подій, фактів, поданих в аудіотексті. визначати основну ідею, передавати інформацію у вигляді таблиць, схем.

Читання. Учень повинен вміти читати і розуміти тексти різних стилів (інформаційно-довідкового, рекламно-довідкового, публіцистичного, науково-популярного); виділяти тематику і проблематику тексту, послідовність викладення фактів, подій, основну ідею; співвідносити прочитане із власним життєвим досвідом і коментувати текст, висловлюючи свою думку, ставлення і даючи оцінку прочитаному тексту; передавати отриману інформацію у вигляді схем, таблиць. Говоріння. Учень повинен володіти основами діалогічного та монологічного спілкування (включаючи деякі аспекти полілогічного спілкування іноземною мовою), комунікативною технологією побудови різноманітних видів діалогічного мовлення (діалог-розпитування, діалог-спонукання до дії, діалог-обмін інформацією, думками і поглядами, діалог-суперечка, діалог етикетного характеру, інтерв'ю) та монологічного мовлення (монологу-опису, монологу-повідомлення, монологу-роздуму, монологу-порівняння, публічного виступу), а також вміти користуватися довідковою літературою і використовувати міждисциплінарні знання з інших предметів при підборі, систематизації і інтерпретації інформації з метою використання її у мовленні. При оцінюванні побудови діалогу чи монологу потрібно враховувати повноту розкриття теми і відповідність проблематики висловлювання заданій темі; ясність змісту висловлювання, його логічність і зв'язність; образність висловлювання та мовленнєву ввічливість мовця, лексико-граматичну правильність оформлення висловлювання, його комунікативну доцільність у конкретній ситуації спілкування.

Письмо. Учень повинен бути підготовленим до: заповнення аутентичних офіційних бланків, анкет, формулярів (включаючи біографічні дані, бланки замовлень тощо); написання резюме та офіційних листів (типу лист-запит інформації, лист-подяка, лист-за-прошення, лист-привітання, лист-заява, рекомендаційний лист, лист-пропозиція, лист-реклама, лист-нагадування, лист-скарга), складання та написання інструкцій та розпоряджень, коротких письмових повідомлень (messages), оголошень, інформаційних листків та невеликих статей для шкільних газет; підготовки і представлення схем, таблиць, діаграм; опису та інтерпретації подій, явищ і фактів. Також учень повинен володіти уміннями знаходити адекватні мовні засоби для вираження у писемному мовленні таких комунікативних функцій, як звертання до адресата, привітання/прощання, вираження подяки, згоди/незгоди, схвалення /несхвалення, співчуття, претензій, почуттів та емоцій (здивування, щастя, розчарування, симпатії), звертання з проханням, вибаченнями, вітаннями, пропозиції допомоги тощо; уміннями правильно застосовувати основні правила орфографії та пунктуації в англійському писемному мовленні (у межах програмних вимог).
КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИИ РОЗВИТОК УЧНІВ


ТЕМА

Мовленнєва ситуація

Письмо

Знайомство з діловим партнером.

Зустріч. Знайомство. Привітання. Подяка. Прощання. Форми звертання в англомовних країнах.

Ділова кореспонденція. Види ділових листів. Структура ділового листа. Підписування конверту. Титули і скорочення. Форми звертання.

Розмова по телефону.

Правила ведення телефонної розмови. Замовлення по телефону квитків, місць в готелі.

Лист-запрошення.

Ділова поїздка.

Прибуття в країну. На митниці. В аеропорту. Розклад руху.

Листи поздоровлення. Письмовий запит і лист-відповідь.

В офісі.

Обов'язки секретаря. Засідання. Робота офісу.

Телеграми. Електронна пошта.

Структура компанії. Стилі управління.

Знайомство з фірмою. Види компаній. Форми організації бізнесу. Різні стилі управління. Дух організації. Обов'язки керівника.

Листи-представлення фірми.

Пошук роботи. Працевлаштування.

Оголошення про роботу. У бюро працевлаштування. Співбесіда з керівником організації.

Анкета. Резюме. Лист-супровід. Автобіографія. Лист-заява. Рекомендаційний лист.

Гуртова та роздрібна торгівля. Укладення договорів купівлі-продажу.

Гуртова та роздрібна торгівля. Продаж товарів.

Лист-пропозиції. Листи-"циркуляри".
Маркетинг та

реклама.


Реклама товарів та послуг. Продаж товару. Рекламні агенти. Кар'єра в рекламному бізнесі.

Рекламні оголошення. Лист-реклама.

Гроші. Банк.

Гроші. Платежі. Розмови у банку.

Листи про платежі.

Листи-нагадуванняЗахист прав спожи-

вача.


Продаж товару, скарги на продукцію. Права споживача.

Лист-рекламація.

Лист-скарга.Бізнес та захист

навколишнього

середовища.


Забруднення навколишнього середовища. Робота фірм по

захисту навколишнього середовища. Безпека виробництва.Відмінності в термінології в США та Великобританії.

Листи замовлення.Як розпочати влас-

ний бізнес.Створення фірми.

Плани роботи організації.Контракти.


ТЕМАТИКА І ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ

Соціокультурне орієнтування:

 • у написах-вказівках, написах-заборонах, написах-дозволах, з їх графічним зображенням (в аеропорту, на вокзалі, на митниці, при проходженні паспортного контролю у літаку);

 • у джерелах інформації про прибуття/відправлення літака, поїзда, автобуса;

 • у типах бланків для заповнення при поданні заяв;

 • у типах автобусів (міжміських, міських), у поїздах, типах квитків;

 • у правилах користування міським і міжміським телефонним зв'язком;

 • у типах підприємств, фірм, організацій за кордоном і в Україні;

 • у способі пошуку роботи, навчання; у типах газет, де можна отримати інформацію про попит на ринку праці на відповідні види діяльності;

 • у структурі викладення інформації в різноманітних видах газетних реклам;

 • в умовах і оплаті праці, вартості навчання, документах по сертифікації освіти; наявності додаткових пільг, пенсійного страхування, ступені захисту прав працівника;

 • у правилах оформлення заявки і в'їзду у країну;

 • у різниці між гуртовою та роздрібною торгівлею;

 • з питань захисту прав споживача; у грошових знаках країни і кредитних картках;

 • у провідних банках і банківських послугах; у видах страхування, правилах оформлення і використання дорожніх чеків.


Пошукове читання таких аутентичних матеріалів, як:

 • аутентичні матеріали, які регламентують поведінку людини в аеропорту, на митниці, у міському транспорті;

 • аутентичні інформаційно-довідкові матеріали з теми;

 • аутентичні газетні і журнальні оголошення про працевлаштування, умови і оплату праці, вимоги роботодавця:

 • газетно-журнальні статі про нові тенденції у попиті на робочу силу, виникненні спеціалізацій у XXI столітті (в т.ч. ринок праці для молоді);

 • рекламні проспекти про служби і агентства по наданні допомоги у пошуках житла;

 • взірці (резюме, звертання, форми);

 • рекламно-довідкова література.


Культурознавче читання:

Читання аутентичних публіцистичних матеріалів про: • світові центри культури в країнах Європи;

 • ведучі світові університетські центри науки, освіти і культури в європейських країнах;

 • соціальну стратифікацію в можливостях отримання освіти і вибору професійної діяльності;

 • співвідношення некваліфікованої, кваліфікованої і висококваліфікованої праці в англомовних країнах, його етнічний, расовий стратифікаційний портрет;

 • традиції та стилі життя представників різних соціальних страт (професійна діяльність, стиль роботи, стиль дозвілля, мова і одяг);

 • соціокультурні особливості організації професійної діяльності (години роботи, обов'язки, тривалість робочого дня, відпустки, оплату, пільги, соціальне страхування, терміни повідомлення про звільнення);

 • види і форми організації бізнесу, різні види компаній;

 • різні види банківських послуг;

 • програми захисту прав споживача в західноєвропейському світі;

 • організації, які відстоюють ідеї екологічно чистого виробництва.


Аудіювання аутентичних матеріалів, зокрема:

 • аутентичні дикторські тексти, які регламентують поведінку людей в аеропорту, на транспорті;

 • тематичні матеріали відеокурсів типу "BBC English";

 • радіо- та телереклама;

 • аутентичні діалоги між представниками різних фірм, діловими партнерами;

 • фрагменти відеофільмів про різні виробництва і організації;

 • аудіо- та відеоматеріали зарубіжних курсів про банки, сучасні банківські послуги;

 • фрагменти радіо- та теленовин "Фінансові новини";

 • аудіо- та відеоматеріали, які складаються з взірців комунікативно-мовленнєвої поведінки клієнтів банку та його службовцями;

 • комерційна аудіо- та відеореклама нових товарів та послуг, різних магазинів;

 • відеоматеріали про роботу фірм по захисту навколишнього середовища, безпеку виробництва;

 • фрагменти відеофільмів про історії створення відомих компаній;

 • аутентичні матеріали, фрагменти аудіо- та відеокурсів про проходження інтерв'ю при прийнятті на роботу;

 • фрагменти радіо- і телепередач про ринки праці, соціальну мобільність західноєвропейської молоді;

 • аутентичні матеріали телефонних дзвінків за рекламним оголошенням, про повідомлення кандидата про прийом на роботу після інтерв'ю;

 • аутентичні матеріали, фрагменти навчальних аудіо- та відеокурсів зі взірцями телефонних розмов.

Рольове розігрування ситуації спілкування:

 • зустріч в аеропорту з діловим партнером;

 • проходження паспортного контролю;

 • запит про прибуття, відправлення, запізнення транспорту, місцезнаходження довідкових служб, багажних відділень, каси;

 • замовлення квитків, номеру у готелі по телефону;

 • бесіди по телефону з представниками різних організацій;

 • домовленість про зустріч з діловим партнером і узгодження деталей візиту на підприємство;

 • обговорення запрошення на офіційну зустріч;

 • проходження співбесіди або інтерв'ю;

 • телефонна розмова за оголошенням для уточнення інформації або при звертанні до людини з проханням отримати рекомендацію чи заповнити відповідну анкету;

 • обговорення характеристик працівника;

 • спілкування з людьми в магазинах, ринках, ресторанах;

 • покупка товару;

 • подання скарги на товар;

 • обговорення прав споживача в різних країнах;

 • розмови у банку;

 • оформлення кредитних карток, чеків, чекових книжок;

 • обмін валюти;

 • відкриття рахунку у банку;

 • заходи для захисту навколишнього середовища;

 • бесіди про екологічно чисте виробництво;

 • обговорення планів на майбутнє;

 • створення власної фірми;

 • підготовка та підписання контракту.


Письмо:

 • заповнення в’їзних документів;

 • заповнення типових аутентичних бланків; складання словника-мінімуму комунікативних еквівалентів громадських написів, які регулюють поведінку людини;

 • виконання письмових тестів з теми;

 • написання оголошень про пошук роботи;

 • написання ділових листів, зокрема: лист-запрошення, лист-поздоровлення, лист-подяка, лист-запит і лист-відповідь, лист-пропозиція, лист-реклама, лист-рекламація, лист-скарга;

 • написання резюме, листів, які супроводжують, листів-запитів, заповнення бланку-заявки на вакантну посаду;

 • написання телеграми;

 • відправлення електронної пошти;

 • заповнення контракту.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал