Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаPdf просмотр
Сторінка6/9
Дата конвертації11.01.2017
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Завдання:
1. Аналіз змісту основних підходів, теоретичних концепцій щодо сутності і структури особистості у вітчизняній та зарубіжній психології особистості;
2. Виявлення умов становлення, функціонування і розвитку особистості;
3. Висвітлення можливостей застосування теоретичних ідей у психологічній практиці.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Персонологія в контексті психологічної науки.
2. Психодинамічні теорії особистості.
3. Гуманістичний напрям у психології особистості.
4. Диспозиційний напрям у психології особистості.
5. Когнітивна психологія особистості.
6. Теоретичне уявлення про особистість у працях вітчизняних психологів. Ч.1.
7. Теоретичне уявлення про особистість у працях вітчизняних психологів. Ч.2.
Форма контролю: іспит
12.
Психологія праці
Предмет: Психологія праці
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр

Анотація. Мета: формування уявлень про психологічні закономірності становлення суб'єкта діяльності та розвиток особистості професіонала.
Завдання: опанування знаннями про індивідуально-психологічні особливості становлення професіонала, про відповідність самої праці, тобто змісту засобів, умов і організації діяльності, психологічним особливостям і можливостям людини, про закономірності взаємодії людини з виробничим середовищем; розвиток уявлень про особливості процесу взаємодії людини з об'єктом праці; формування умінь професійного відбору та вирішення конфліктів у трудовому колективі.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Методологічні та теоретичні проблеми психології праці.
2.Виникнення та становлення психології праці як самостійної наук.
3.Субєкт праці та його структура.
4. Методи психології праці.
5. Психологічне вивчення професій.
6. Класифікація професій.
7. Мотиви професійної діяльності.
8.Психологічні проблеми формування професійних кадрів.
9. Психологічні основи професійного відбору та атестації кадрів.
10. Соціально-психологічні проблеми стосунків у трудовому колективі.
Форма контролю: іспит

13.
Юридична психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4рік, 7семестр
Анотація. Мета: ознайомлення та озброєння студентів сучасними знаннями про предмет, завдання та методи юридичної психології; особливості психічних процесів та врахування їх закономірностей в системі „людина – право”; індивідуально-психологічні особливості особистості та використання знань про них в правозахисній діяльності; психологію злочинної поведінки особистості злочинця та злочинної групи; психологічні особливості слідства у справах неповнолітніх; психологічні основи полеміки у судовому процесі; динаміку особистості засудженого і виховний процес; адаптацію звільненого до умов життя на волі; особливості проведення судово-психологічної експертизи.
Завдання: формування умінь на основі наукових принципів юридичної психології робити аналіз проблем, які розглядає юридична психологія з метою покращення ефективності правозахисної діяльності, чіткого дотримання законності, успішного здійснення завдань правосуддя та перевиховання осіб, які скоїли злочин; вільно орієнтуватися в питаннях кримінальної, судової, виправно-трудової психології та психології особистості; приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Вступ до юридичної психології.
2. Особистість в сфері правозахисної діяльності Ч.1.
4. Психологія злочинної поведінки.
5. Психологія особистості злочинця.
6. Психологія групової злочинної поведінки (психологія злочинної групи).
7. Психологія потерпілого.
8. Психологія неповнолітніх.

9. Психологія судового процесу (при розгляді кримінальних справ).
10. Виправно-трудова (пенітенціарна) психологія.
11. Судово-психологічна експертиза (СПЕ).
12. Конкретні обставини справи , в яких виникли привід та підстави для призначення
СПЕ.
Форма контролю: залік
14.
Психологія управління
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Мета: сприяти свідомому засвоєнню студентами основних теоретичних положень курсу; ознайомити із психологічними умовами та особливостями управлінської діяльності; роллю соціально-психологічної служби з метою підвищення ефективності та якості роботи в системі управління.
Завдання: ознайомити студентів з основними положеннями управлінського та ділового спілкування; формувати у студентів вміння застосувати різноманітні управлінські типи, стилі та ролі; озброїти майбутніх психологів основними технологіями профілактики та подолання комунікативних бар‘єрів в організації, формування сприятливого психологічного клімату в колективі.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Психологія управління як наука, її зміст, проблеми і завдання.
2. Історія і сучасний стан розвитку психології управління.
3. Психологічний аналіз управлінської діяльності.
4. Психологія особистості в управлінні.
5. Психологічний феномен керівництва. Успіх керівництва.
6. Поняття, види і техніка управлінського спілкування.
7. Психологія ділового спілкування.
8. Формування сприятливого психологічного клімату в колективі.
9. Психологічний імідж організації. Фірмовий стиль як провідна ідея організації.
10. Роль соціально-психологічної служби у процесі вдосконалення системи управління.
11. Рекламна діяльність організації як психологічна проблема.
Форма контролю: іспит

15.
Політична психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація. Мета: знайомство майбутніх психологів із основними теоретичними положеннями та поняттями, основними техніками та процедурами в галузі політичної психології.
Завдання: ознайомити студентів з особливістю та специфікою політичної психології для вирішення проблем політичної практики, визначити основні області застосування психологічних знань; озброїти студентів теоретичними знаннями, основними техніками та процедурами в галузі політичної психології; формувати у студентів вміння та навички політичного консультування, з’ясувати зміст та основні види діяльності психолога у політиці.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Політична психологія як наука.

2. Політична свідомість.
3. Психологічні аспекти політичної культури.
4. Політична психологія особистості.
5. Психологія малих та великих груп в політиці.
6. Маси в політиці.
7. Прикладні проблеми політичної психології.
Форма контролю: залік

16.
Інженерна психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр : 4 рік, 8 семестр
Анотація:
Мета: ознайомлення та озброєння студентів сучасними знаннями про предмет, завдання та методи інженерної психології; особливості психічних процесів та врахування їх закономірностей в системі «людина-технічний пристрій»; у тому числі й процесів прийому, переробки, збереження інформації людиною, ухвалення рішення і психічної регуляції керуючих дій, а також урахування взаємного впливу різних компонентів систем “людина-машина- середовище” при її проектуванні, створенні та експлуатації.
Завдання: формування умінь на основі наукових принципів психології робити аналіз проблем, які розглядає інженерна психологія з метою покращення ефективності експлуатації систем «людина-машина-середовище» (СЛМС); приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків; вивчення процесів сприймання, переробки і збереження інформації людиною оператором, прийняття відповідальних управлінських рішень в умовах дефіциту часу, виявлення психологічних факторів надійності і ефективності роботи системи «людина–машина».
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Вступ до інженерної психології.
2. Характеристика системи «людина-машина-середовище»
3. Людина-оператор у СЛМС
4. Психологічні характеристики людини-оператора
5. Проблема надійності людини-оператора в інженерній психології
6. Професійний добір на операторські посади
7. Інженерно-психологічне проектування СЛМС
Форма контролю: залік
17.
Психодіагностика
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація. Мета: розкрити специфіку психодіагностики як особливої галузі психологічної науки та сформувати адекватне уявлення про роль і значення психодіагностичних методів в системі психологічного обстеження дітей і дорослих, про можливості, переваги та недоліки кожного методу.
Завдання: визначити основні сфери застосування психодіагностичних знань; розкрити основні тенденції розвитку психодіагностики на сучасному етапі; ознайомити з найбільш відомими та якісними методиками психодіагностики, з правилами проведення психодіагностичних обстежень, зі способами обробки, аналізу та інтерпретації результатів методик; формувати вміння адекватно оцінювати психодіагностичні методики, правильно
підбирати їх відповідно до мети дослідження та вміння проводити комплексні психодіагностичні обстеження і адекватно аналізувати та інтерпретувати отримані дані.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет і завдання психологічної психодіагностики.
2. Психодіагностика в системі психологічної служби.
3. Виникнення та етапи становлення психологічної психодіагностики.
4. Історія розвитку вітчизняної психодіагностики.
5. Основні тенденції розвитку сучасної психологічної діагностики.
6. Загальна характеристика основних методів психодіагностичних досліджень.
7. Стандартизація психодіагностичних методик.
8. Надійність психодіагностичних методик.
9. Валідність психодіагностичних методик.
10. Проблеми конструювання та використання психодіагностичних методик.
11. Соціокультурні аспекти психодіагностичних досліджень.
12. Етичні проблеми психодіагностики.
13. Теоретичні проблеми психодіагностичного дослідження інтелекту.
14. Процесуально-динамічні особливості та індивідуальні відмінності інтелекту.
15. Шкали вимірювання інтелекту Д. Векслера.
16. Діагностика невербального інтелекту за допомогою прогресивних матриць Равена.
17. Шкільний тест розумового розвитку.
18. Орієнтовна діагностика загального інтелектуального розвитку.
19. Тести та батареї тестів спеціальних здібностей.
20. Проблема вимірювання креативності.
Форма контролю: іспит

18.
Психологічна корекція
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація. Мета: оволодіння студентами сучасних знань про моделі психокорекційної практики, особливості складання корекційно-розвивальних програм.
Завдання: Ознайомлення студентів з теоретичними основами психокорекції; надання
інформації щодо особливостей організації корекційно-розвивальної роботи з різними віковими категоріями, використання нових технологій психологічної допомоги у практиці; формування у студентів вміння та навички застосування корекційно-розвивальних технологій з метою вирішення психологічних проблем.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Психокорекція – один з основних напрямів роботи психолога.
2.Особливості складання психокорекційних програм.
3. Індивідуальна психокорекція.
4. Групові форми психокорекційної роботи.
5. Особливості застосування ігрового методу у психокорекційній роботі.
6. Арт-терапевтичні засоби психологічної допомоги.
7. Активізація і розвиток уваги та пам’яті у дитячому віці.
8. Корекція та розвиток мислення.
9. Емоційні порушення в дитячому віці та їх корекція.
10. Психокорекційна робота психолога з учнями молодшого шкільного віку.
11. Особливості психокорекційної роботи з підлітками та старшокласниками.Ч.1.

12. Особливості психокорекційної роботи з підлітками та старшокласниками.Ч.2.
13. Психокорекційна робота психолога з педагогами.
14. Психокорекція батьківсько-дитячих стосунків.
Форма контролю: іспит

19.
Психологічна служба в системі освіти
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація. Мета: теоретична і практична підготовка майбутніх психологів до їх професійної діяльності в закладах освіти.
Завдання: ознайомити студентів з нормативно-правовими, етичними та організаційно- методичними аспектами діяльності психолога в закладах освіти; основними напрямами, видами діяльності та формами роботи психолога з дітьми різної вікової категорії, батьками, вихователями та вчителями; формувати у студентів професійно значущі якості психолога.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Психологічна служба в системі освіти.
2. Практичний психолог як основна ланка психологічної служби.
3. Психологічний кабінет.
4. Психологічна служба дошкільного закладу.
4. Особливості роботи дитячого психолога з дітьми дошкільного віку.
5. Система роботи шкільного психолога з вчителями і батьками.
6. Особливості роботи шкільного психолога з учнями молодшого шкільного віку.
7. Особливості роботи шкільного психолога з підлітками.
8. Особливості роботи шкільного психолога з учнями старших класів.
9. Особливості роботи психолога з дітьми, що перебувають у закладах інтернатного типу.
10. Особливості роботи психолога з дітьми «групи ризику».
11. Телефон довіри як форма роботи практичного психолога.
12. Практичний психолог дитячого табору та реабілітаційного центру для дітей.
Форма контролю: іспит
20.
Основи дефектології
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація. Мета: ознайомити студентів з дефектологією з наукою, що вивчає особливості психічного, особистісного становлення, а також навчання, виховання та соціальної адаптації дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку.
Завдання: забезпечити теоретичну та практичну підготовку студентів при роботі з різними категоріями аномальних дітей, знайомити з роботою спеціалізованих навчальних установ.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Розумово відсталі діти, структура розвитку та типи закладів для них.
2. Аномальні діти.
3. Основні закономірності нормального та аномального розвитку дітей.
4. Олігофренія.
5. Класифікація аномалій психічного розвитку дітей.
6. Затримка психічного розвитку.
7. Діти з порушенням мови.

8. Діти з порушенням зору.
9. Діти з порушенням слуху.
10. Порушення в емоційно-вольовій сфері.
11. Дитячий церебральний параліч.
12. Установи для аномальних дітей. Критерії відбору дітей до спеціалізованих закладів.
Форма контролю: іспит
21.
Патопсихологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація. Мета: ознайомлення із закономірностями розпаду пізнавальної діяльності особистості у співставленні з віковою нормою розвитку психічних структур, емпіричні методи та методики діагностики міри відхилень та розладів.
Завдання: поінформованість студентів про особливості вікової динаміки розвитку дітей з відхиленнями у психіці та поведінці; оволодіння навичками правильної організації обстеження, дотримання порядку проведення діагностичних процедур, вміннями інтерпретувати, представляти психолого-педагогічну інформацію.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Патопсихологія як наука. Зміст, завдання, методи патопсихології
2. Патопсихологічне дослідження дітей та підлітків в клініці. Ч1.
3. Патопсихологічне дослідження дітей та підлітків в клініці. Ч2.
4. Дитяча нервовість, її причини та наслідки.
5. Причини виникнення неврозів у дітей.
6. Види неврозів та неврозоподібних розладів у дітей.
7. Психічний дизонтогенез, причини виникнення, класифікація Ч1.
8. Психічний дизонтогенез, причини виникнення, класифікація Ч2.
9. Поведінкові реакції як головні прояви підліткової психіки.
10. Основні форми та прояви порушень поведінки у підлітків.
11. Адиктивна (токсикоманічна) поведінка підлітків.
Форма контролю: іспит

22.
Клінічна психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація. Мета: ознайомлення студентів з відповідними сучасному рівню розвитку науки уявленнями про психічний розвиток людини, закономірностями і законами психічної діяльності та поведінки людини при нейропсихологічних, патопсихологічних та психосоматичних порушеннях; забезпечення професійного оволодіння студентами теоретичними та методичними принципами відновлення у хворого не тільки соматичного здоров’я, але і оптимального психологічного і соціального функціонування.
Завдання: визначити прикладне значення клінічної психології, сформулювати мету, основні завдання та напрямки надання психологічної допомоги населенню, проаналізувати та критично оцінити сутнісні характеристики основних завдань клінічної психології, охарактеризувати експериментально-психологічні і клінічні методи, розмежувати поняття
«клінічна» і «медична» психологія; навчитися підбирати комплекс методик щодо клінічного обстеження особистості; сформулювати критерії діагностики та ефективності психотерапії.
Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Клінічна психологія як наукова дисципліна.
2. Теоретико-методологічні основи клінічної психології
3. Психологія аномального розвитку. Основи нейропсихології.
4. Клінічна психологія в експертній практиці.
5. Організаційні аспекти діяльності клінічного психолога.
Форма контролю: іспит

23.
Методика викладання психології
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація. Мета: сприяння свідомому творчому засвоєнню методики викладання психологічних дисциплін, теорії навчання та виховання школярів.
Завдання: формування навичок й умінь професійної педагогічної діяльності; розвиток стійкого інтересу до психологічних знань й оволодіння методикою їх викладання, а також формування умінь їх адекватно застосовувати у процесі викладання психологічних дисциплін в умовах школи..
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет та завдання методики викладання психології як навчальної дисципліни
2. З історії становлення методики викладання психології як навчальної дисципліни
3. Сучасна освіта з погляду психології: проблеми і перспективи
4. Психологія як навчальна дисципліна: організаційно-методичні аспекти.
5. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів.
6. Авторські методики викладання психології у школі.
Форма контролю: залік

24.
Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація. Мета: ознайомити та озброїти студентів сучасними знаннями про предмет та завдання психологічної експертизи; галузі застосування та технології проведення психологічної експертизи; особистісною та професійною готовністю психолога (практичного психолога) до проведення психологічної експертизи.
Завдання: формування умінь у майбутніх фахівців на основі наукових принципів психології робити аналіз проблем, які розглядає експертиза, з метою покращення ефективності діяльності та успішного здійснення професійних завдань; приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків
(трудової, судово-психологічної, медико-педагогічної, конфліктологічної та інших експертиз).
Засвоїти основні психодіагностичні методи та методики, які застосовуються під час проведення психологічних експертиз.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Вступ до предмету «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології».
2. Галузі застосування психологічної експертизи.
Форма контролю: іспит
25.
Основи психотерапії
Статус: нормативна

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація. Мета: ознайомити студентів із основними науковими положеннями, поняттями, теоретичними підходами, методами, прийомами, техніками психотерапії.
Завдання:
1. Навчити студентів професійній етиці.
2. Навчити студентів налагоджувати психологічний контакт з клієнтом.
3. Навчити технологій отримання достовірної інформації від клієнта.
4. Навчити визначати суть психологічної проблеми клієнта.
5. Навчити студентів екстраполювати в практичну діяльність основні технології психотерапевтичної бесіди.
6. Навчити адекватно проблемі підбирати та застосовувати психотерапевтичні ігрові техніки.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Визначення психотерапії та її теоретичні основи.
2. Суть психотерапевтичного втручання.
3.
Професійні установки та зміст роботи психотерапевта. Етичні основи психотерапевтичної практики.
4.
Механізми лікувальної дії психотерапії.
Форма контролю: іспит

26.
Основи психологічного консультування
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація. Мета: засвоєння студентами основних понять та положень психологічного консультування як окремого виду діяльності психолога; формування у студентів системи знань з питань організації та проведення психологічного консультування; забезпечення умов для оволодіння конкретними уміннями та навичками застосування основних процедур і технік психологічного консультування на практиці.
Завдання: ознайомити майбутніх практичних психологів з основними теоретичними положеннями та поняттями, основними техніками та процедурами в галузі психологічного консультування; розвивати конкретні вміння та навички, необхідні для подальшої успішної професійної діяльності майбутніх спеціалістів – психологів-консультантів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Психологічне консультування як окрема галузь психологічної допомоги.
2. Становлення та розвиток психологічного консультування в історичному аспекті.
3. Значення теорії в практичній діяльності консультанта.
4. Основні підходи до психологічного консультування в руслі різних напрямів психології.
Ч. 1.
5. Основні підходи до психологічного консультування в руслі різних напрямів психології.
Ч. 2.
6. Суть проблемного аналізу в психологічному консультуванні.
7. Бесіда як основний метод психологічного консультування. Ч. 1.
8. Бесіда як основний метод психологічного консультування. Ч. 2.
9. Структурні та змістовні особливості першого інтерв’ю.
10. Типи клієнтів психологічної консультації. Особливості взаємин психолог-клієнт.
11. Принципи та етичні аспекти психологічного консультування.
12. Основні вимоги до особистості консультанта.

13. Синдром «емоційного вигоряння» консультантів та методи його попередження.
Форма контролю: іспитПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал