Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаPdf просмотр
Сторінка5/9
Дата конвертації11.01.2017
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Форма контролю: залік

3. Цикл професійної та практичної підготовки.
3.1.Нормативні дисципліни.

1.
Вступ до спеціальності
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація. Мета: сформувати у студентів загальне уявлення про зміст та особливості підготовки та професійної діяльності психологів.
Завдання: зорієнтувати майбутнього практичного психолога в наукових засадах психологічної практики, охарактеризувати основні соціальні, психологічні, моральні та духовні проблеми у діяльності психолога та вимоги до особистості фахівця, сприяти формуванню стійкого інтересу до психологічної професії.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Психологія у соціальному та професійному вимірі.
2. Актуальні тенденції та проблеми розвитку психологічної науки.
3.
Професія психолога та її особливості у різних сферах суспільної практики
4. Особливості підготовки психологів у вищих навчальних закладах
5.
Професійний розвиток і саморозвиток психолога
Форма контролю: залік

2.
Загальна психологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1- 2 семестр
Анотація:
Мета: створення науково-теоретичного підґрунтя для оволодіння професійними знаннями; сприяння свідомому творчому засвоєнню теоретичних засад сучасної психології, набуттю навичок й умінь професійної діяльності; формування стійкого інтересу до психологічних знань і вміння їх застосовувати у повсякденній практичній діяльності.
Завдання:
1. Оволодіння теоретичними основами психологічної науки.
2. Досягнення наукового розуміння студентами основ психологічної реальності, їх прояв у житті і діяльності людей.
3. Розвиток професійної свідомості та самосвідомості.
4. Активізація у студентів процесів самопізнання, самоаналізу і саморозвитку.
5. Сприяння гуманітарному розвитку студентів, психологічного і педагогічного мислення, культури ставлення до себе і до людей, спілкування і поведінки.
6. Формування уміння застосовувати набуті знання для аналізу психологічних фактів, явищ.
7. Сприяння у формуванні і вдосконаленні вміння вчитися.
8. Формування особистісної установки на використання у своєму житті і діяльності положень і рекомендацій наукової психології, а також потреби і інтересу щодо підвищення своєї психологічної підготовки.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Становлення психології як науки.Ч.1.
2. Становлення психології як науки. Ч. 2.

3. Методи та принципи психології.
4. Основи науково-психологічного знання. Ч.1.
5. Основи науково-психологічного знання. Ч.2.
6. Психіка як результат еволюції матерії.
7. Походження і розвиток свідомості людини. Несвідоме.Ч.1.
9. Походження і розвиток свідомості людини. Несвідоме. Ч.2.
10. Сутність і структура діяльності.Ч.1.
11. Сутність і структура діяльності. Ч.2.
12. Особистість, її структура.Ч.1.
13. Особистість, її структура. Ч.2.
14. Теоретичні та експериментальні підходи до дослідження особистості. Ч.1.
15. Теоретичні та експериментальні підходи до дослідження особистості. Ч.2.
16. Я-концепція особистості. Ч.1.
17. Я-концепція особистості. Ч.2.
18. Спілкування.
19. Група.
20. Увага.
21. Відчуття.Ч.1.
22. Відчуття.Ч.2.
23. Поняття про сприймання, його відмінність від відчуття та їх генетичний зв’язок. Ч.1.
24. Поняття про сприймання, його відмінність від відчуття та їх генетичний зв’язок. Ч.2.
25. Пам’ять. Види пам’яті.Ч.1.
26. Пам’ять. Види пам’яті. Ч.2.
27. Мислення. Уява та її роль у практичній і творчій діяльності людини.Ч.1. 28.Мислення.
Уява та її роль у практичній і творчій діяльності людини. Ч.2.
29. Мова та мовлення.
30. Емоції та почуття.Ч.1.
31. Емоції та почуття. Ч.2.
32. Воля.
33. Темперамент.
34. Характер.
35. Здібності.
Форма контролю: екзамен

3.
Практикум з загальної психології
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1-2 рік, 2-3 семестр
Анотація. Мета: засвоєння студентами теоретико-методологічних знань, практичних умінь і навичок у процесі учбово-дослідницької діяльності; реалізація навчальних завдань і вдосконалення орієнтованості студентів у практичному напрямку; поглиблення і закріплення теоретичних знань на емпіричному рівні
Завдання: закріплення і поглиблення знань студентів із теоретично орієнтованого курсу загальної психології; формування практичних навичок у проведенні науково-дослідної роботи студентів, готовності до використання теоретичних знань та засвоєних умінь у процесі проходження психологічної практики; підготовка майбутніх психологів до проведення діагностичної роботи з використанням доступних методик дослідження психічних явищ.
Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Роль відчуттів у пізнавальній діяльності людини.
2. Дослідження зорових відчуттів. Вимірювання і оцінка поля зору.
3. Визначення верхнього абсолютного порогу слухової чутливості.
4. Визначення зорових просторових порогів розрізнення (точність окоміру).
5. Дослідження тактильних і м’язово-суглобових відчуттів.
6. Дослідження явища адаптації і контрасту.
7. Особливості сприймання форми при активному і пасивному дотику.
8. Сприймання часу: оцінка, вимірювання, відтворення і порівняння.
9. Сприймання простору. Сприймання довжин ліній та кутових величин.
10. Сприймання напрямку локалізації звукових подразників.
11. Ілюзії зорового сприймання.
12. Дослідження уявлень.
13. Дослідження вибірковості уваги.
14. Оцінка стійкості і концентрації уваги.
15. Оцінка обсягу уваги.
16. Оцінка переключення уваги.
17. Дослідження розподілу уваги.
18. Тренування уваги.
19. Визначення обсягу короткочасної пам’яті за методикою Джекобсона.
20. Порівняння індивідуальних особливостей обсягу пам’яті на цифри, беззмістовні склади, слова, нескладні малюнки.
21. Дослідження переважаючого типу запам’ятовування.
22.Дослідження особливостей мимовільної пам’яті.
23. Оцінка короткочасної наочно-образної пам’яті.
24.Оцінка оперативної пам’яті.
25. Дослідження динаміки процесу заучування. Встановлення особливостей запам’ятовування початку, середини і кінця матеріалу. Довготривала пам’ять.
26. Порівняння процесів відтворення і впізнавання.
27. Дослідження безпосереднього і опосередкованого запам’ятовування.
28. Дослідження факторів, які впливають на зберігання матеріалу в пам’яті (ретроактивне гальмування).
29. Тренування і розвиток пам’яті.
30. Наочно-дійове мислення.
31. Наочно-образне мислення.
32. Визначення активності вербального і наочно-образного мислення.
33. Понятійне мислення.
34. Дослідження процедури розмірковування і формування умовиводів.
35. Дослідження швидкості і гнучкості мислення.
36. Дослідження лабільності-ригідності процесів мислення.
37. Визначення індивідуальних особливостей мислення за допомогою методики.
“Відгадування загадок” і “Розуміння переносного значення метафор і прислів’їв”.
38. Розвиток і формування логічного мислення.
39. Вивчення особливостей групового мислення.
40. Асоціативні експерименти: прямий (вільний), спрямований, ланцюговий і парний.
41. Дослідження різних видів уяви.
42. Тренування і розвиток уяви.

43. Зв’язок емоцій з пізнанням.
44. Оцінка емоційних станів, настрою та вегетативних проявів емоцій.
45. Дослідження наполегливості та імпульсивності людини.
46. Дослідження суб’єктивного локусу контролю. Виховання вольової активності людини.
47. Дослідження простих і складних сенсомоторних реакцій.
48. Вимірювання сили м’язового напруження.
49. Вимірювання різниці порогів кінестезичної чутливості рук. Сенсомоторна проба.
50. Формування рухової навички і дослідження явища переносу.
51. Дослідження сили нервової системи.
52. Дослідження рухливості нервових процесів.
53. Дослідження врівноваженості нервових процесів.
54. Визначення темпераменту.
Форма контролю: залік
4.
Основи психологічної практики (практична психологія)
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація. Мета: ознайомлення студентів з основними підходами до організації психологічної практики та її структурними компонентами як складовими практичної підготовки майбутніх психологів; поглиблення теоретичних знань з психологічних дисциплін; формування готовності до засвоєння практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності; забезпечення інформацією щодо особливостей напрямків та видів діяльності, обумовлених специфікою баз практик.
Завдання: ознайомлення студентів з особливостями та специфікою організації та проведення психологічної практики; формування у студентів готовності до використання теоретичних знань та засвоєння практичних умінь і навичок у процесі проходження психологічної практики; підготовка майбутніх психологів до роботи з різними категоріями населення у широкому спектрі закладів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Загальні положення організації та проведення психологічної практики.
2. Загальна характеристика системи практик.
3. Особливості організації ознайомлювальної, профілактичної та діагностико-корекційної практики.
4. Особливості організації реабілітаційної, консультаційної та переддипломної практики.
Форма контролю: залік

5.
Вікова психологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація. Мета: аналіз різних підходів у вітчизняній та зарубіжній психології щодо розуміння психічного розвитку та становлення особистості людини на різних вікових етапах.
Завдання: сприяти формуванню у студентів системи знань про розгортання процесу вікового становлення особистості, розуміння його сутності, закономірностей, принципів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет, завдання, методи вікової психології.
2. Історія становлення вікової психології.

3. Проблема періодизації психічного розвитку людини. Періодизація онтогенезу, її особливості.
4. Вік та вікова періодизація розвитку особистості в онтогенезі. Періодизації дитячого розвитку Л.С.Виготського.
5. Поняття про психічний розвиток. Кількісні та якісні зміни в становленні людини як організму, суспільної істоти та особистості.
6. Стадіальність психічного розвитку людини: основні концепції у зарубіжній та вітчизняній віковій психології.
7. Психічний розвиток у немовлячому віці.
8. Психічний розвиток у ранньому дитинстві.
9. Психічний розвиток у дошкільному віці.
10. Психічний розвиток у молодшому шкільному віці.
11. Психічний розвиток у підлітковий період.
12. Психічний розвиток у старшому шкільному віці (рання молодість).
13. Психічний розвиток у період молодості (пізня молодість).
14. Психічний розвиток у зрілому віці.
15. Періодизація старіння.
Форма контролю: іспит

6.
.Соціальна психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація. Мета: створення науково-теоретичного підґрунтя для оволодіння професійними знаннями; сприяти свідомому творчому засвоєнню теоретичних засад сучасної психології, надбанню навичок й умінь професійної діяльності; формування стійкого інтересу до психологічних знань і вміння їх застосовувати у повсякденній практичній діяльності; засвоєння основних положень і проблематики соціальної психології.
Завдання: оволодіти основною проблематикою курсу „Соціальна психологія”; проаналізувати історичний розвиток соціально-психологічних ідей; охарактеризувати основні напрямки прикладної соціальної психології; формувати навички опрацювання наукової літератури, вміння аналізувати існуючі соціально-психологічні теорії; формувати вміння підготовки, організації і проведення соціально-психологічного дослідження; формувати вміння застосовувати набуті знання для аналізу соціально-психологічних фактів, явищ; досягнути наукового розуміння студентами основ соціально-психологічної реальності, їх прояву у житті і діяльності людей; розвивати професійну свідомість та самосвідомість; активізувати у студентів процеси самопізнання, самоаналізу і саморозвитку.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет і актуальні проблеми соціальної психології.
2. Основні напрямки сучасної зарубіжної соціальної психології.
3. Методологічні основи соціально-психологічного дослідження.
4. Методи дослідження в соціальній психології. Умови і техніка проведення соціально- психологічного дослідження.
5. Особистість з точки зору соціальної психології.
6. Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості.
7. Проблема атитюду в соціальній психології.
8. Соціальна психологія спілкування.
9. Сторони спілкування.

10. Мала група в контексті соціально-психологічного дослідження.
11. Проблема лідерства і керівництва в соціальній психології.
12. Великі групи. Соціальна психологія етнічних груп.
13. Соціальна психологія великих стихійних груп і масових явищ.
14. Проблеми прикладних досліджень в соціальній психології.
Форма контролю: іспит

7.
Експериментальна психологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація. Мета: ознайомити студентів із методологією психологічного експерименту, засвоєння нормативів наукового мислення, орієнтація в сучасних підходах щодо організації і проведення експериментальних досліджень психічних явищ і процесів.
Завдання: розкрити особливості становлення і розвитку експериментального методу в психології; висвітлити типи, етапи й умови проведення експериментів у психології; сформувати навички висунення експериментальних гіпотез, виділення змінних і способів їх контролю, оцінювання валідності експерименту; навчити студентів підбирати найбільш адекватний до сформульованої гіпотези план дослідження.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Експериментальна психологія в системі наукового знання.
2. Наукове дослідження, його принципи та структура. Ч.1.
3. Наукове дослідження, його принципи та структура. Ч.2.
4. Експериментальна взаємодія.
5. Базові характеристики наукової гіпотези.
6. Неекспериментальні методи психологічних досліджень.
7. Експеримент як метод психологічного дослідження.
8. Експериментальні змінні.
9. Типологія валідності психологічного експерименту.
10. Стратегії та плани експериментального дослідження. Ч.1.
11. Стратегії та плани експериментального дослідження. Ч.2.
12. Стратегії та плани експериментального дослідження. Ч.3.
13. Дослідницька програма в експерименті.
14. Кореляційний аналіз у експериментальних дослідженнях.
15. Психологічне вимірювання.
16. Інтерпретаційні методи експериментальної психології.
17. Діагностичні висновки та форми документування психологічного експерименту. Ч.1.
18. Діагностичні висновки та форми документування психологічного експерименту. Ч.2.
Форма контролю: іспит

8.
Диференціальна психологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація. Мета: сприяння свідомому творчому засвоєнню теоретичних засад сучасної диференціальної психології, набуттю навичок й умінь професійної діяльності; формування стійкого інтересу до психологічних знань і вміння їх адекватно застосовувати у повсякденній практичній діяльності.
Завдання:

1. Знати предмет, завдання та методи диференціальної психології, володіти її понятійно- категоріальним апаратом, адекватно застосовувати різні методи та окремі психодіагностичні методики з метою вивчення індивідуальних відмінностей особистості;
2. Засвоїти теоретичні принципи системного підходу до вивчення людської
індивідуальності, обґрунтовані провідними вітчизняними психологами; вивчити основні властивості нервової системи, досліджені у передових експериментальних лабораторіях
І.П. Павлова, Б.М. Теплова, В.Д. Небиліца, В.М.Русалова; оволодіти основними знаннями з психогенетики та нейрофізіології
індивідуальних відмінностей, особливостей психофізіологічного дозрівання організму та індивідуально-типологічних властивостей особистості;
3. Сформувати вміння використовувати методи системного дослідження індивідуальних психологічних особливостей особистості людини; методами діагностики властивостей нервової системи, вербальних та невербальних інтелектуальних здібностей, психологічних властивостей темпераменту, а також різних типологічних підходів до темпераменту, характерологічних особливостей особистості, акцентуацій характеру в підлітків та дорослих; оволодіти основними методами визначення соціонічного типу особистості. Здійснювати якісний та кількісний аналіз,
інтерпретацію отриманих результатів методик, їх узагальнення і систематизацію та, за необхідності, добирати конкретні корекційні вправи, розробляти психологічні поради для батьків, вчителів у залежності від діагностованих властивостей.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет та завдання диференціальної психології.
2.Темперамент у структурі інтегральної індивідуальності.
3. Психофізіологія індивідуальних відмінностей.
4. Психогенетика індивідуальних відмінностей.
5. Нейрофізіологія індивідуальних відмінностей.
6. Біологічне дозрівання і психічний розвиток.
7. Пластичність і сензитивність ЦНС в онтогенезі.
8. Основні напрямки досліджень темпераменту.
9. Проблема типології характерів у диференціальній психології.
10. Сучасні типологічні підходи до особистості
Форма контролю: іспит
9.
Педагогічна психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація. Мета: оволодіння студентами знаннями про психологічні закономірності психічного розвитку і формування особистості в процесі навчання і виховання; ознайомити з
інноваційними педагогічними технологіями, методами та формами навчання і виховання; розкрити психологію педагогічної діяльності та особистості вчителя.
Завдання: розкрити предмет, завдання та основні галузі педагогічної психології; обґрунтувати взаємозв’язок навчання і психічного розвитку особистості; охарактеризувати психологічні моделі навчання та структуру навчальної діяльності; навчити студентів здійснювати психологічний аналіз уроку, психологічну характеристику учня, класного колективу.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет та завдання педагогічної психології.
2. Історія становлення і розвитку педагогічної психології.

3. Методи педагогічної психології.
4. Розвивальне навчання у сучасній школі.
5. Особистісно орієнтоване навчання.
6. Психологія управління процесом навчання. Ч.1.
7. Психологія управління процесом навчання. Ч.2.
8. Методи та форми організації навчання.
9. Психологія научіння та учіння.
10. Мотивація учіння школярів.
11. Психологічні основи виховання.
12. Особистісно зорієнтоване виховання.
13. Специфіка та стилі педагогічної діяльності.
14. Психологічний аналіз професійної компетентності педагога.
15. Педагогічна діяльність та особистість вчителя як предмет психологічного дослідження.
Форма контролю: іспит
10.
Історія психології
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація. Мета: на основі аналізу наукових систем минулого дати студентам знання про складний процес становлення наукових поглядів на предмет психології; формувати психологічний склад мислення майбутніх практичних психологів для аналізу і оцінки психологічних явищ; розвивати у студентів уміння практично керуватися науковими психологічними знаннями при реальній взаємодії з людьми; поглиблювати у майбутніх спеціалістів інтерес до науки, обраної професії.
Завдання: ознайомити студентів з основними напрямками та школами, які сформувалися у психології в різні епохи (від античності до сучасності); сформувати цілісне уявлення про взаємозв’язок психології з іншими науковими галузями, в руслі і під впливом яких вона розвивалася; розвивати вміння аналізувати наукову спадщину минулого крізь призму значущості зроблених відкриттів для сучасного етапу розвитку психологічної науки.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет, завдання, методи та головні етапи історії психології.
2. Розвиток психологічних знань в рамках вчення про душу. Ч. 1.
3.Розвиток психологічних знань в рамках вчення про душу. Ч. 2.
4. Розвиток психології в рамках філософських вчень про свідомість. Ч. 1.
5. Розвиток психології в рамках філософських вчень про свідомість. Ч. 2.
6. Розвиток психології як науки про свідомість в період до формування експериментальної психології. Ч. 1.
7. Розвиток психології як науки про свідомість в період до формування експериментальної психології. Ч. 2.
8. Розвиток природознавства і формування природничо-наукових передумов виділення психології в самостійну науку. Ч. 1.
9. Розвиток природознавства і формування природничо-наукових передумов виділення психології в самостійну науку. Ч. 2.
10. Виділення психології в самостійну науку та її розвиток до періоду відкритої кризи (60-
і р.р. XIX ст. – 10-і р.р. XX ст.). Ч. 1.

11. Виділення психології в самостійну науку та її розвиток до періоду відкритої кризи (60-
і р.р. XIX ст. – 10-і р.р. XX ст.). Ч. 2.
12. Виділення психології в самостійну науку та її розвиток до періоду відкритої кризи (60-
і р.р. XIX ст. – 10-і р.р. XX ст.). Ч. 3.
13. Зарубіжна психологія періоду відкритої кризи (10-і р.р., середина 30-х р.р. XX ст.).
Ч. 1.
14. Зарубіжна психологія періоду відкритої кризи (10-і р.р., середина 30-х р.р. XX ст.).
Ч. 2.
15. Зарубіжна психологія періоду відкритої кризи (10-і р.р., середина 30-х р.р. XX ст.).
Ч. 3.
16. Сучасний стан і найважливіші тенденції розвитку зарубіжної психології. Ч. 1.
17. Сучасний стан і найважливіші тенденції розвитку зарубіжної психології. Ч. 2.
18. Сучасний стан і найважливіші тенденції розвитку зарубіжної психології. Ч. 3.
19. Становлення і тенденції подальшого розвитку вітчизняної психології. Проблеми і перспективи. Ч. 1.
20. Становлення і тенденції подальшого розвитку вітчизняної психології. Проблеми і перспективи. Ч. 2.
Форма контролю: іспит

11.
Психологія особистості
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація. Мета: ґрунтовне вивчення студентами теоретичних основ розуміння психологічної категорії особистості; висвітленні основних психологічних підходів до розуміння особистості, що є актуальними на сучасному етапі; сприяння свідомому творчому засвоєнню теоретичних засад сучасної психології, набуттю навичок й умінь професійної діяльності; формування стійкого інтересу до психологічних знань і вміння їх застосовувати у повсякденній практичній діяльності.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал