Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаPdf просмотр
Сторінка4/9
Дата конвертації11.01.2017
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Анотація: предметом вивчення навчальної дисципліни є галузь спеціальних знань, в межах яких здійснюється теоретико-прикладне освоєння правового регулювання цивільних відносин (майнового та особистого немайнового характеру).
Мета: сформувати у студента системне знання положень цивільного права як галузі права, навчити розв’язувати конкретні практичні задачі, здійснювати підбір оптимального правового засобі захисту порушеного, невизнаного чи ос пореного права, свободи чи інтересу.
Завдання: ознайомити студентів із системою найважливіших понять та категорій цивільного права, які в світлі римських класичних та сучасних наукових розробок в сфері юриспруденції за ознакою децентралізованого, недержавного правового регулювання суспільних відносин з домінуванням диспозитивного методу відносяться до сфери регулювання майнових та особистих немайнових відносин, здійснити вплив на формування в студентів позитивної правосвідомості, підвищити рівень їх правової культури, допомогти засвоїти спеціальну цивільно-правову термінологію, навчити їх правильному підбору та застосуванню нормативно-правових актів на практиці, забезпечити необхідний рівень юридичної підготовки для здійснення професійної діяльності за обраною спеціальністю.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Загальна характеристика цивільного права.
2. Цивільні правовідносини.
3. Фізична особа як суб’єкт цивільного права України.
4. Юридична особа як суб’єкт цивільного права України.

5. Об’єкти цивільних прав.
6. Загальні положення про правочини і представництво.
7. Право власності та інші речові права.
Форма контролю: залік

23.
Сімейне право
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: предметом є галузь спеціальних знань, в межах яких здійснюється освоєння основних понятійних категорій сімейного права та їх взаємозв’язків, а також питань правового регулювання даного виду суспільних відносин.
Мета: ознайомити студентів із системою найважливіших понять та категорій сімейного права, здійснити вплив на формування в студентів позитивної правосвідомості, підвищити рівень їх правової культури, допомогти засвоїти спеціальну приватно-правову термінологію, навчити їх правильному підбору та застосуванню нормативно-правових актів на практиці, забезпечити необхідний рівень юридичної підготовки для здійснення професійної діяльності за обраною спеціальністю.
Завдання: сформувати комплексне знання основних понять юриспруденції, сформувати навики критично-юридичного способу мислення, коректного підбору нормативно-правових актів, необхідних для вирішення практичних задач, правильне розуміння змісту норм права, спеціальної юридичної термінології.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Сімейне право як галузь права і як навчальна дисципліна.
2. Сімейні правовідносини.
3. Шлюб. Права та обов’язки подружжя.
4. Права та обов’язки батьків і дітей.
5. Утримання та аліментні зобов’язання в сімейному праві України.
6. Усиновлення дітей, позбавлених батьківського піклування.
7. Інститут опіки та піклування.
Форма контролю: залік

24.
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: навчальний предмет передбачає вдосконалення володіння іноземною мовою, зокрема, вдосконалення навичок письма, діалогічного та монологічного мовлення, навичок читання та аудіювання, формування лінгвістичної, мовленнєвої, соціокультурною та загальнонавчальної компетенцій, розвиток вміння практично застосовувати здобуті знання у повсякденному житті та у професійній діяльності. Головними завданнями курсу є формувати у студентів уміння граматично та лексично правильно оформляти думки англійською мовою; розвивати у студентів уміння та навички писемної комунікації; сформувати вміння практично застосовувати вивчений матеріал у повсякденному житті; розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення, читання та перекладу; ознайомити з країною, мова якої вивчається.
Форма контролю: залік

25.
Основи медіа грамотності
Статус:вибіркова

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Курс спрямований на формування у майбутніх соціальних педагогів певних знань і умінь з основ медіаосвіти щодо вирішення сучасних медіа педагогічних проблем, розуміння ролі та значення медійного світу в професійному та особистісному ставленні людини. Основними завданнями курсу є: вироблення навичок розпізнання маніпулятивної медіа інформації; здатність аналізувати і критично сприймати медіа тексти; вивчати вплив різних медіа засобів на становлення громадянського суспільства та держави.
Форма контролю: залік

2.Цикл природничо-наукової підготовки.
2.1.Нормативні дисципліни.

1. Філософія психології.
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація. Мета: на основі поєднання фундаментальних професійних знань із сучасними філософсько-світоглядними уявленнями про зміст суспільного життя людини і можливості її самореалізації підготувати компетентних фахівців з розвиненою суспільною рефлексією.
Завдання: розкрити специфіку філософії психології як особливої галузі психологічної науки; сформувати адекватне уявлення про роль і значення методологічних знань в системі психологічного знання; допомогти студентам здобути ґрунтовні знання, які відображають систему “людина-психологія-суспільство”.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Вступ до філософії науки. Роль методології для психологічної науки.
2. Основні етапи еволюції психологічного знання.
3. Постнеокласичний етап розвитку психології: парадигми та основні напрями психологічних досліджень.
4. Проблема наукового пізнання. Поняття методу у психологічній науці.
5. Класифікація методів психологічного дослідження.
6.Проблема об’єктивного методу в психології. Класичний та постнекласичний підхід до психологічних досліджень.
7. Основні принципи та поняттєво-категоріальний апарат в психології.
8. Фундаментальні психологічні поняття та категорії: філософський підхід.
Форма контролю: залік

2.
Основи інформатики та обчислювальної техніки
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація:
Мета: Навчальний предмет передбачає формування у фахівців теоретичної бази знань та практичних вмінь і навичок для ефективного використання інформаційних потоків та застосування інформаційних технологій і їх засобів для їх опрацювання, та формування у них
інформаційної культури, як важливих складових необхідних для ефективної підготовки до роботи інформаційному середовищі.
Завдання: оволодіння теоретичними засадами, що стосуються: інформаційних процесів та ресурсів їх використання у професійній діяльності; технічних ресурсів та комп’ютерних
систем, телекомунікаційних та інформаційних технологій, інформаційної культури та знань, умінь і навичок до роботи в інформаційному середовищі.
Форма контролю: залік

3.Основи науково-психологічних досліджень
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація. Мета: ґрунтовне вивчення студентами теоретико-методологічних основ наукового психологічного дослідження, ознайомлення з процесом наукового пізнання i творчості, оволодіння комплексною методикою самостійного наукового дослідження в галузі психологічних наук. Вивчення курсу сприятиме формуванню у студентів умінь i навичок науково-дослідної роботи, оволодіння навичками дослідження під час написання ІНДЗ, курсових, дипломних, магістерських робіт.
Завдання:
1. Ознайомлення студентів психологічних спеціальностей із завданнями, специфікою, організацією і можливостями участі самих студентів у науковій роботі вузу в різних її формах
(індивідуальній, груповій та колективній) і на різних її рівнях (у групі, на факультеті, у вузі, у всеукраїнській науково-дослідній роботі тощо).
2. Навчитися розробляти наукові проблеми, писати наукові статті, роботи, застосовуючи при цьому нові інформаційні технології, програмні забезпечення;
3. Сприяти реалізації знань, навичок, творчого мислення в навчальному процесі, навчально-дослідницької та подальшої науково-дослідницької діяльності майбутніх спеціалістів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Історія становлення та розвитку науки.
2. Наука як система знань.
3. Організація науково-дослідної роботи в Україні.
4. Основи методології науково-дослідницької діяльності.
5. Емпіричні методи психологічного дослідження.
6. Інформаційне забезпечення наукової роботи.
7. Методика підготовки та оформлення наукових робіт студентів Ч.1.
8. Методика підготовки та оформлення наукових робіт студентів Ч. 2.
Форма контролю: залік

4. Основи демографії
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація. Мета:
розкрити сутність демографічних процесів і явищ, їх взаємозв’язок з
іншими сферами життєдіяльності, актуалізувати увагу студентів на важливих демографічних проблемах сучасності, які потребують вирішення.
Завдання:
1. Сформувати знання про об’єкт, предмет, методи дослідження демографічної науки, її структуру та зв’язок з іншими науками.
2. Узагальнити теоретичні знання про рух населення, проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки між демографічними процесами у сучасному світі.
3. Навчити студентів працювати з науковою літературою для аналізу демографічної і статистичної інформації.

Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет, завдання і методи демографії.
2. Історія виникнення і розвитку демографії як науки.
3. Джерела вивчення відтворення населення.
4. Народжуваність як демографічна категорія.
5. Тривалість життя і смертність як демографічні категорії.
Форма контролю: залік

5.
Психофізіологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета: ознайомлення студентів з фізіологічними механізмами і процесами, що пов’язані з основними психічними процесами та станами. Формування у студентів знань і умінь у сфері психофізіології, яка відноситься до фундаментальних психологічних дисциплін і є однією з найважливіших галузей психологічної науки, яка інтенсивно розвивається.
Завдання: вивчення науково-теоретичних основ діяльності та взаємодії психіки і нервової системи та інших систем організму людини; пізнання психофізіологічних механізмів і закономірностей психічних явищ; ознайомлення з основними методами психофізіологічних досліджень; оволодіння доступними методиками дослідження психофізіологічних функцій організму людини; надання психофізіологічної характеристики основних психічних функцій людини.
Форма контролю: залік

6.
Валеологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: навчальний курс має на меті ознайомлення студентів з основами валеології; розширення уявлень про фізичне, психічне, соціальне та духовне здоров’я людини, сформувати уявлення про здоров’я зберігаючі технології та організацію навчально-виховного процесу в початковій школі в умовах здоров’я зберігаючих технологій.
Форма контролю: залік

7.Анатомія та еволюція нервової системи людини
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація. Мета: ознайомлення студентів із особливостями філогенетичного та онтогенетичного розвитку нервової системи та її морфо-функціональними характеристиками.
Завдання: вивчення особливостей еволюційного розвитку різних типів та відділів нервової системи , а також специфіки їх будови.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Етапи еволюційного розвитку нервової системи.
2. Основні принципи будови нервової системи.
3. Анатомія спинного мозку. Спинномозкові нерви.
4. Головний мозок. Ембріогенез і вікові зміни.
5. Кінцевий мозок. Морфологія, філогенез великих півкуль. Черепні нерви.
6. Кора, її мікроскопічна будова. Проблеми локалізації функцій.
7. Автономна нервова система, її анатомічні і функціональні особливості.

Форма контролю: залік

8.Основи біології та генетики людини
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація:
Мета: сприяти формуванню професійно компетентної та творчої особистості майбутнього психолога, практичного психолога на основі засвоєння студентами необхідного обсягу біологічних знань, який необхідний для розуміння особливостей психології людини, розвитку її здібностей та якостей.
Завдання:
1.
Формувати природничо-науковий світогляд студентів на основі пізнання закономірностей розвитку людського організму, еволюції людини;
2. Сформувати у майбутніх психологів систему знань про основні закономірності спадковості й мінливості, індивідуального розвитку людського організму, еволюції людини; особливості будови і життєдіяльності організму; біологічні основи поведінки людини; взаємозв’язок організму людини з навколишнім середовищем;
4. Розкрити значущість біологічних знань у роботі психологів, практичних психологів;
5. Формувати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці; забезпечити оволодіння студентами методами наукового дослідження;
6. Формувати навички самостійного опрацювання навчального матеріалу; розвивати здібності та якості особистості майбутнього психолога (мислення, уяву, пам’ять, пізнавальну самостійність, пізнавальний інтерес до вивчення організму людини тощо).
Форма контролю: залік

9.
Педагогіка
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація:
Мета: засвоєння студентами основних положень і проблематики сучасної педагогіки; формування досвіду самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, умінь моделювати навчально-виховний процес; формування системного педагогічного мислення, професійної компетентності і майстерності. Вивчення курсу дає змогу студентам оволодіти основними поняттями і категоріями педагогіки, системою педагогічних знань; сформувати уміння визначати суть провідних концепцій виховання особистості, застосовувати методи педагогічного дослідження, конструювати цілі, зміст, методи, засоби і форми навчально- виховного процесу, регулювати навчально-виховну взаємодію із суб’єктами педагогічного процесу, аналізувати та оцінювати процес і результат навчання і виховання, використовувати продуктивні педагогічні технології; сформувати гуманістичну спрямованість, творчий підхід до здійснення педагогічної діяльності.
Форма контролю: іспит

10.
Математична статистика
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр

Анотація. Мета: показати важливість використання кореляційного та факторного аналізу у психології; розвивати навички експериментальної перевірки теоретичних гіпотез у психологічних дослідженнях.
Завдання: ознайомити студентів з технологією застосування математичної статистики у психології; формувати у студентів вміння проводити експериментальну перевірку статистичних гіпотез, здійснювати оцінку якості експериментальної роботи за допомогою ЕОМ; озброїти майбутніх психологів основними методами застосування параметричних та непараметричних критеріїв відмінностей.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Параметричні та непараметричні критерії відмінностей.
2. Кореляційний та факторний аналіз.
Форма контролю: залік.

11.
Математичні методи в психології
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація. Мета: сприяти свідомому засвоєнню студентами системи понять вимірювання, вибірка, цифрові характеристики розподілу, статистична гіпотеза, статистичні критерії відмінностей тощо; показати важливість використання кореляційного та факторного аналізу у психології; розвивати навички експериментальної перевірки теоретичних гіпотез у психологічних дослідженнях.
Завдання: ознайомити студентів з методологією застосування математичних методів у психології; формувати у студентів вміння проводити експериментальну перевірку статистичних гіпотез, здійснювати оцінку якості експериментальної роботи; озброїти майбутніх психологів основними методами застосування параметричних та непараметричних критеріїв відмінностей.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Етапи матиматизації психологічної науки.
2. Поняття вимірювання.
3. Поняття вибірки. Повне дослідження та його особливості.
4. Форми подачі результатів дослідження.
5. Цифрові характеристики розподілу. Мода та медіана як цифрові характеристики розподілу.
6. Розмах та дисперсія вибірки та розподіл вибіркового ряду.
7. Поняття нормального розподілу.
8. Статистичні критерії відмінностей.
9. Критерій хі – квадрат та особливості його застосування.
10. Параметричні критерії відмінностей. t-критерій Стьюдента. Ч.1.
11. Параметричні критерії відмінностей. t-критерій Стьюдента. Ч.2.
12. Кореляційний аналіз як статистичний метод. Ч.2.
13. Кореляційний аналіз як статистичний метод. Ч.2.
14. Факторний аналіз як статистичний метод.
Форма контролю: іспит

12.
Зоопсихологія та порівняльна психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр

Анотація. Мета: дослідити особливості зоопсихології і практичної психології тварин, можливості їх до елементарного мислення.
Завдання:
1. Ознайомитися з успіхами в дослідженні зоопсихології тварин вітчизняних і зарубіжних вчених.
2. Дослідити здатність тварин до елементарного мислення та символізації.
3. Вивчення елементів свідомості тварин з генетичними основами елементарної розумової діяльності.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Поведінка тварин та мислення людини;
2. Історія досліджень мислення тварин.
3. Індивідуально-пристосувальна діяльність тварин.
4. Елементарне мислення – розумова діяльність тварин;
5. Здатність до символізації та вивчення елементів свідомості у тварин з генетичними основами елементарної розумової діяльності.
Форма контролю: залік

13.
Екологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння основних теоретичних положень загальної екології, основних аспектів прикладної екології з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, ознайомлення із загальними принципами екологізації виробництва.
Вивчення основ екології у вищій школі при підготовці фахівців неекологічних,
інженерних спеціальностей має на меті вивчення фундаментальних закономірностей у природі стосовно взаємозв’язків живих організмів з навколишнім природним середовищем та формування екологічного світогляду, яке корелює із зміною суспільної свідомості майбутніх фахівців в галузі комп’ютерних технологій, технологічних процесів через формування екологічної культури особистості, виховання нового ціннісного ставлення до природи.
Високий рівень підготовки фахівців у вищих навчальних закладах повинен забезпечувати володіння не тільки екологічними знаннями, але й високий рівень знання тих процесів, які підлягатимуть екологізації. Формування знань та вмінь: формування екологічної свідомості та навичок застосування екологічних норм й системного уявлення про оцінку впливів на навколишнє середовище.
Форма контролю: залік

14.
Безпека життєдіяльності
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: навчальний предмет спрямований на теоретичну і практичну підготовку студентів із метою організації захисту працюючих; вивчення шляхів та способів підвищення організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій катастроф, наслідків стихійних лих і в осередках ураження, пов’язаних із дією зброї масового ураження.
Форма контролю: залік

15.
Основи охорони праці
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація. Мета: формування у студентів знань та вмінь для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науки і техніки та міжнародного досвіду, а також успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням вимог безпеки праці.
Завдання: вивчення основ охорони праці для забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників, школярів, студентів, курсантів у виробничих умовах та під час навчання, ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у фахівців і посадових осіб за колективну та власну безпеку.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Основні терміни та визначення з основ охорони праці.
2. Основні законодавчі та нормативно-правові документи з охорони праці.
3. Травматизм та професійні захворювання.
4. Дослідження нещасних випадків.
5. Пожежна безпека.
6. Електробезпека.
7. Державний нагляд за станом охорони праці.
Форма контролю: залік

2.2. Вибіркова частина.
2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ.

1. Гендерна педагогіка
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація. Мета: оволодіти основними поняттями і категоріями педагогіки та гендерної теорії; сформувати у майбутніх педагогів систему знань з питань ґендерної освіти та виховання, особливостей ґендерної соціалізації; сформувати систему знань про ґендерні дослідження та
ґендерну педагогіку, забезпечити формування гуманістичної спрямованості майбутнього вчителя з використанням гендерного підходу до здійснення педагогічної діяльності.
Форма контролю: залік

2.
Комп’ютерна практика з СІТ
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація:
Мета: сформувати навичок ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні студентів шляхом застосування проектної технології. Удосконалення вміння роботи з програмами пакету MS Office та їх використання; пошуку інформації в мережі
інтернет; ознайомлення студентів з сервісами Веб 2.0-технологій.
Завдання: навчити здобувати самостійно знання, застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань; сприяти формуванню в студентів комунікативних навичок; прищепити студентам вміння користуватися дослідницькими прийомами збирання інформації, аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння робити висновки; застосовувати
інформаційно-комунікаційні технології для висвітлення досліджуваної проблеми.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал