Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Інститут педагогіки і психологіїPdf просмотр
Сторінка8/9
Дата конвертації04.01.2017
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Завдання: формування умінь на основі наукових принципів юридичної психології робити аналіз проблем, які розглядає юридична психологія з метою покращення ефективності правозахисної діяльності, чіткого дотримання законності, успішного здійснення завдань правосуддя та перевиховання осіб, які скоїли злочин; вільно орієнтуватися в питаннях кримінальної, судової, виправно-трудової психології та психології особистості; приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Вступ до юридичної психології.
2. Особистість в сфері правозахисної діяльності Ч.1.
4.Психологія злочинної поведінки.
5. Психологія особистості злочинця.
6. Психологія групової злочинної поведінки (психологія злочинної групи).
7. Психологія потерпілого.
8.Психологія неповнолітніх.
9. Психологія судового процесу (при розгляді кримінальних справ).
10. Виправно-трудова (пенітенціарна) психологія.
11. Судово-психологічна експертиза (СПЕ).
12. Конкретні обставини справи , в яких виниклли привід та підстави для призначення СПЕ.

69
Форма контролю: залік
Предмет: Політична психологія
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Мета: знайомство майбутніх психологів із основними теоретичними положеннями та поняттями, основними техніками та процедурами в галузі політичної психології.
Завдання: ознайомити студентів з особливістю та специфікою політичної психології для вирішення проблем політичної практики, визначити основні області застосування психологічних знань; озброїти студентів теоретичними знаннями, основними техніками та процедурами в галузі політичної психології; формувати у студентів вміння та навички політичного консультування, з’ясувати зміст та основні види діяльності психолога у політиці.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Політична психологія як наука.
2.
Політична свідомість.
3.
Психологічні аспекти політичної культури.
4.
Політична психологія особистості.
5.
Психологія малих та великих груп в політиці.
6.
Маси в політиці.
7.
Прикладні проблеми політичної психології.
Форма контролю: залік
Практики

1.Ознайомлювальна практика.
2.Профілактична практика.
3.Діагностико-корекційна практика.
4.Реабілітаційна практика.
5.Консультаційна практика.

Кваліфікаційний іспит «Психологія».

70
10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Загальні вимоги
Бакалавр практичної психології повинен мати професійні знання, навички та вміння, уміти застосовувати їх у своїй професійній діяльності.
Бакалавр практичної психології повинен:

володіти своїм фахом, постійно поповнювати свої знання і вдосконалювати професійну майстерність, розширювати світогляд, застосовувати здобуті знання, уміння та навички в практичній діяльності;

мати високий рівень науково-психологічної підготовки , морально-етичної культури, чітко сформовані орієнтири на основі розуміння природничо-наукової картини світу;

мати уявлення про шляхи реалізації своїх життєвих та професійних планів в умовах реальної дійсності;

мати сформоване природничо-філософське, економічне, політичне, психологічне мислення;

засвоїти закономірності та особливості культурного розвитку людства й окремої особистості.
Бакалавр практичної психології має відзначатись:

гуманістичною спрямованістю;

здібностями до творчої професійної діяльності;

професійною компетентністю, широкою ерудицією і комунікативністю;

психологічною спостережливістю;

високим рівнем розвитку рефлексивного мислення та емпатії;

правовими знаннями, дотриманням етичних і моральних норм поведінки в міжособистісних стосунках;

соціальною активністю, почуттям обов’язку, відповідальності за доручену справу.
Вимоги до знань та умінь бакалавра практичної психології
Бакалавр практичної психології повинен знати закономірності і принципи загальної, вікової, педагогічної, соціальної психології, психології особистості, загальної педагогіки; основи дефектології, патопсихології, психології педагогічної праці; психодіагностику, психокорекцію і психологічне консультування, методологію і методи експериментального дослідження, історію розвитку психології, основні теоретичні напрямки психологічної науки; основні філософсько- гуманістичні ідеї та психолого-педагогічні поняття.
Бакалавр практичної психології повинен вміти аналізувати психологічні особливості суб’єктів освітньої діяльності, у т.ч. власну професійну діяльність; ефективно проводити діагностичну, психопрофілактичну та корекційно-реабілітаційну роботу на визначених методологічних на методичних засадах.
Бакалавр практичної психології повинен знати:

понятійний апарат загальнонаукових навчальних предметів для розуміння взаємозв’язку між фізичними, хімічними, біологічними та психологічними явищами, розуміти процеси виникнення і розвитку психіки та свідомості;

сутність та закономірності психічних явищ, природу та психологічну структуру особистості, теорії особистості у зарубіжній та вітчизняній психології;

мати уявлення про матеріальний субстрат психіки, анатомію та еволюцію нервової системи, функціонування центральної нервової системи та основні закони вищої нервової діяльності;

71

особливості історичного розвитку психіки, закономірності психічного розвитку особистості на різних вікових етапах;

методологічні та теоретичні проблеми психології, зв’язки психології з іншими суспільними та природничими науками;

історію розвитку психології як науки, основні наукові напрямки у вітчизняній і зарубіжній психологічній науці;

основні галузі психології, зокрема володіти теоретичними знаннями із загальної, вікової, педагогічної, соціальної психології, психології педагогічної парці, психології спілкування, психології управління та ін.;

предмет, мету, завдання, принципи та види психологічного консультування, професійні та особистісні вимоги до психолога-консультанта;
Бакалавр практичної психології повинен вміти:

володіти психодіагностичними методиками дослідження та математичними методами обробки результатів психологічного дослідження;

володіти методами дослідження особистості, колективу, методами проведення науково-психологічного дослідження;

складати психологічну та психолого-педагогічну характеристики особистості, колективу на основі застосування конкретних методів психодіагностики та методів соціальної психології;

вміти аналізувати соціально-психологічні механізми регуляції соціальної поведінки суб’єктів освітньої діяльності, психологічні аспекти педагогічної діяльності і давати психологічні рекомендації, практичні поради вчителям, батькам та учням;

визначати мету та завдання психологічної служби у відповідності до специфіки діяльності освітнього закладу, організовувати та аналізувати особливості професійної діяльності психолога в різних закладах освіти;

проводити діагностику психологічної готовності дитини до шкільного навчання, мотивації учіння, особливостей розвитку пізнавальної сфери на різних вікових етапах, міжособистісних стосунків у дитячих та учнівських групах, діагностику здібностей та нахилів з метою диференціації, профорієнтації вибору професії, надавати психологічні рекомендації за результатами діагностичних обстежень.

розробляти та впроваджувати в практику розвивальні, корекційні програми з урахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливостей суб’єктів освітньої діяльності;

володіти основами проведення психотренінгу та психокорекційних занять;

вміти адаптувати консультативний процес до вікових особливостей, специфіки запитів клієнта та його психологічної проблематики.
Призначення:
Бакалавр практичної психології готується до здійснення профілактичної, просвітницької, діагностичної, консультативної, корекційно-реабілітаційної роботи в загальноосвітніх закладах, психологічних службах освітніх установ і організаціях, центрах практичної психології і соціальної роботи, до науково-виробничої роботи в галузі освіти, управління та інших галузей виробництва психологічного профілю.

72 11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Акцентуація характеру це надзвичайне підсилення окремих рис характеру, за якого наявні відхилення в психології й поведінці людини, що не виходять за межі нормативної поведінки, але межують з патологією.
Аномальна дитина – дитина, у якої порушений нормальний перебіг загального розвитку, що спричинено наявністю фізичного або психічного дефекту.
Аперцепція – це залежність психічних процесів в даний момент від минулого досвіду, запасу знань, загального змісту духовного життя, актуального психічного стану.
Аргументація – майстерний добір переконливих доказів. В основі аргументації лежить складна логічна операція, що є комбінацією суджень як елементів доведення.
Аргументи (докази) – істинні судження, якими послуговуються під час доведення тези.
Розрізняють такі види аргументів: вірогідні одиничні акти, визначення, аксіоми та постулати, раніше доведені закони науки та теореми.
Арт-терапія – терапія мистецтвом.
Архетип – прообраз, початковий образ, ідея, первісна форма для наступних утворень.
Атестація (державна атестація) осіб, які закінчують вищі навчальні заклади – встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю.
Афіліація – потреба у спілкуванні, в емоційному контакті, дружбі, любові.
Біхевіоризм – напрям психології, предметом якого є вивчення поведінки об’єктивним шляхом. Вважається, що з появою цієї течії психологія стала на шлях об’єктивного вивчення психіки.
Відчуття – найпростіший психічний процес відображення окремих властивостей, якостей предметів та явищ об’єктивного світу, а також внутрішніх станів організму при їх безпосередньому впливі на відповідні рецептори органів чуття.
Вікова психологія – галузь психології, яка вивчає факти та закономірності розвитку психіки людини, а також розвиток її особистості на різних етапах онтогенезу. Розділи вікової психології: дитяча, підліткова, юнацька психологія, психологія дорослої людини, геронтопсихологія.
Вікова періодизація визначається конкретно-історичними, соціально-економічними умовами виховання та розвитку, які співвідносяться з різними видами діяльності. Критерії періодизації узгоджуються також із віковою фізіологією, з дозріванням психічних функцій, що визначає саморозвиток, принципи навчання.
Властивості темпераменту – це такі індивідуальні ознаки людини, які визначають собою динамічні аспекти всіх видів діяльності, характеризують особливості протікання психічних процесів, мають більш чи менш стійкий характер, зберігаються протягом тривалого часу, проявляючись невдовзі після народження.
Волонтерство – це природній результат прагнення людини приймати самостійні рішення і втілювати їх в життя, створювати організації, які покликані допомогти людям.
Волонтерська діяльність – це будь-яка соціальна, суспільно корисна, систематична і вмотивована неприбуткова діяльність фізичних та юридичних осіб, що провадиться шляхом виконання робіт, надання послуг громадянам, організаціям і суспільству в цілому.
Волонтерський рух – це благодійна діяльність, яка здійснюється фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, без заробітної плати, без просування по службі, заради добробуту та процвітання спільнот чи суспільства в цілому.

73
Гіпноз – це навіяний сон, стан свідомості, який характеризується тимчасовим її звуженням, фокусуванням на змісті навіювань, а також послабленням функції індивідуального контролю і самосвідомості. Він виникає в результаті спеціальних впливів гіпнолога на гіпнотика чи є результатом цілеспрямованого самонавіювання.
Групова динаміка – сукупність внутрігрупових соціально-психологічних процесів та явищ, які характеризують весь цикл життєдіяльності малої групи і його етапи.
Групова згуртованість – це показник міцності, єдності та стійкості міжособистісних взаємодій і взаємин у групі, який характеризується взаємною емоційною привабливістю членів групи і задоволеністю групою.
Групування – це процес систематизації результатів експерименту, об’єднання їх у відносно однорідні групи за деякою ознакою.
Девіантна поведінка – це система вчинків, які суперечать прийнятим у суспільстві правовим і моральним нормам. Розрізняють адиктивну (алкоголізм, наркоманія, токсикоманія) і кримінальну поведінку (правопорушення) підлітків.
Депривація – ізоляція від зовнішніх подразників. Термін «депривація» доцільно вживати в контексті аналізу умов розвитку людини, а термін «психічна депривація» – для означення стану організму, який сформувався у цих умовах.
Деприваційна ситуація – це та життєва ситуація, в якій дитина немає можливості задовольняти найважливіші психічні потреби.
Дефект – це психічний чи фізичний недолік, який зумовлює порушення нормального розвитку дитини з одного боку, проте з іншого – слугує посиленому розвитку інших функцій, які компенсують ваду.
Дефектологія – наука про закономірності та особливості розвитку, виховання та навчання різних категорій аномальних дітей.
Дискусія – діалогічний метод творчої діяльності групи осіб, побудований на публічному, відкритому, доброзичливому обговоренні актуального, але спірного питання і спрямований на певний позитивний результат.
Диференціальна психологія – галузь психології, яка вивчає психологічні особливості окремих індивідів або груп людей, які об’єднуються якоюсь спільною ознакою (вік, стать і т.п.).
Ділова бесіда – спілкування між особами для встановлення ділових стосунків, вирішення ділових проблем або вироблення правильного підходу до них.
Ділове (управлінське) спілкування – двосторонній або багатосторонній процес, зумовлений необхідністю здійснення управлінських функцій шляхом встановлення відносин, налагодження зворотнього зв'язку.
Діяльність – динамічна система взаємодій людини із навколишнім світом, в яких вона досягає свідомо поставлених цілей, що з'являються внаслідок виникнення у неї певних потреб. У процесі діяльності людина виступає як суб'єкт діяльності, а її дії спрямовані на зміну об'єкту діяльності.
Дослідницька активність – комплекс реакцій, які ознайомлюють тварину з навколишнім середовищем або джерелом подразнення, створюючи основу індивідуальної програмованої поведінки.
Ейджизм – соціальна установка, яка полягає в невиправдано високій оцінці молодості й дискримінації старості; негативні соціальні установки стосовно старих людей і старості.
Експериментальна психологія – галузь психологічної науки, яка розробляє систему принципів, методів і процедур планування, проведення, опрацювання та інтерпретації результатів психологічних експериментів.

74
Експериментметод наукового пізнання, спрямований на встановлення причинно- наслідкових залежностей у спеціально створених умовах, які контролюються дослідником.
Експресія виявлення почуттів, переживань; виразність.
Екстрена психологічна допомога – це допомога, яка надається людям в гострому стресовому стані, котрий являє собою переживання емоційної та розумової дезорганізації.
Етичний кодекс психолога – це сукупність етичних принципів, норм, правил поведінки психолога, які регулюють його професійну діяльність.
Етологія – наука про поведінку особини у природному для даного виду середовищі
існування.
Задатки генетично детерміновані анатомо-фізіологічні особливості нервової системи, які є природної передумовою розвитку здібностей.
Захисні механізми – техніки, які Еґо використовує в конфліктах, які можуть привести до неврозів.
Здатність властивість індивіда здійснювати, виконувати, робити що-небудь, поводити себе певним чином; в тому числі психічний та фізичний стан індивіда, в якому він спроможний виконувати певний вид продуктивної діяльності.
Здібності це індивідуально-психологічні особливості людини, які є умовою успішного виконання певної діяльності і визначають відмінності в оволодінні необхідними їй знаннями, уміннями та навичками.
Знання результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною практикою і логічно упорядковане відображення її у свідомості людини.
Зоопсихологія – напрям психології, який вивчає прояви, закономірності і еволюцію відбитку у тварин різного рівня розвитку.
Індивідуалізація навчання організація процесу навчання, яка передбачає його модифікацію відповідно до потреб того, хто навчається.
Індивідуальний стиль педагогічної діяльності – це стійке поєднання: мотиву діяльності, який виражається в переважній орієнтації вчителя на окремі сторони навчально-виховного процесу; цілей, які проявляються в характері планування діяльності; способів їх досягнення; прийомів оцінки результатів діяльності.
Інтелект – це система пізнавальних здібностей, яка забезпечує ефективність індивідуальної поведінки в ускладнених ситуаціях, що характеризує можливість використання минулої і актуальної інформації деяким цілеспрямованим чином.
Інтуїція – це осягнення істини без логічного обґрунтування, на основі швидкої вибіркової мобілізації попереднього досвіду, шляхом неусвідомленого його узагальнення.
Інцидент – неприємний випадок або непорозуміння, дія або сукупність дій учасників конфліктної ситуації, шляхом яких провокується різке загострення суперечності й початок боротьби між ними.
Кваліфікація

здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи. Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією.
Клініко-психологічний діагноз – являє собою психологічний аналіз проблеми (оцінка поведінки, психічних функцій і емоцій, стану особистості і зовнішніх обставин порушення); не просто правильне розпізнавання і вибір відповідного назви розладу, а опис особливостей поведінки, думок і почуттів, характерних для того або іншого психічного розладу.
Клінічна психологія - це галузь психологічної науки, що вивчає особливі та загальні закономірності порушень і відновлення психічної діяльності при різних патологічних станах і аномаліях розвитку.

75
Компенсація – у загальнобіологічному розумінні означає одну із форм пристосування організму до умов існування при випадінні або порушенні якоїсь його структури або функції внаслідок перенесеного захворювання, травми, ушкодження. При цьому відбувається складний процес перебудови функцій, має місце мобілізація значних резервних можливостей вищої нервової діяльності.
Компетентність – інтегрована характеристика якостей особистості, результат підготовки випускника вузу для виконання діяльності в певних професійних та соціально-особистістних предметних областях (компетенциях), який визначається необхідним обсягом і рівнем знань та досвіду у певному виді діяльності.
Компетенція – включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної області, здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне застосування знань до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як невід'ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в соціальному контексті). Предметна область у якій індивід добре обізнаний і в якій він проявляє готовність до виконання діяльності.
Комп’ютерна психодіагностика – напрям психодіагносичних досліджень, пов'язаний з використанням засобів обчислювальної техніки при проведенні дослідження чи аналізі його результатів.
Комунікативна компетенція – уміння і навички говорити, запитувати, відповідати, аргументувати, переконувати, висловлювати точно і ясно думку, правильно поводити себе в конкретній ситуації.
Комунікація – цілеспрямований інформаційний обмін в різноманітних процесах спілкування. Комунікація опосередковує всі види соціальної діяльності; акумулює суспільний досвід і передає його від покоління до покоління, є чинником етнічної ідентифікації, зберігає культуру.
Конгруентність – ступінь відповідності між тим, що повідомляється, відчувається і наявністю досвіду.
Консультаційна бесіда – один з основних методів надання психологічної допомоги, за допомогою якого здійснюється загальне орієнтування в особистісних особливостях і проблемах клієнта, встановлюється і підтримується партнерський стиль взаємин, надається психологічна допомога у відповідності з потребами, проблематикою і характером консультаційної роботи.
Контроль якості вищої освіти система заходів, які здійснює третя сторона з метою перевірки характеристик якостей особистості випускника вищого навчального закладу, та їх порівняння з установленими вимогами й визначення відповідності кінцевим цілям вищої освіти.
Конфлікт – це ситуація гострого зіткнення, протистояння різноспрямованих цілей,
інтересів, позицій, поглядів, бажань суб’єктів соціальної взаємодії.
Конфліктна ситуація – це ситуація прихованого або відкритого протиборства двох або декількох сторін-учасників, кожна з яких має свої цілі, мотиви, засоби або способи вирішення проблеми.
Кореляційний аналіз застосовується для перевірки гіпотези про статистичну залежність значень двох чи декількох змінних у тому випадку, якщо дослідник може їх вимірювати, але не змінювати.
Математичні методи – засоби створення математичних моделей, які описують і пояснюють функціонування певного психічного процесу.
Масові настрої – це однорідна для великої кількості людей суб’єктивна, складна афективно-когнітивна сигнальна реакція.

76
Мета психологічного консультування – допомогти клієнту зрозуміти те, що відбувається у його життєвому просторі і свідомо досягнути поставленої мети на основі усвідомленого вибору при розв’язанні проблем емоційного і міжособистісного характеру.
Навичка – уміння, що внаслідок численних повторень стають автоматичними і виконуються без свідомого контролю.
Навіювання – психологічний вплив однієї людини на іншу, який має на меті актуалізацію або зміну її установок, ціннісних орієнтацій, вчинків тощо і реалізується, при цьому, без активної участі особистості, без логічної переробки нею сприйнятого.
Надійність – характеристика методики (тесту), яка віддзеркалює точність психодіагностичних вимірів, а також стійкість результатів тесту до впливу сторонніх випадкових чинників.
Наука – форма інтелектуальної діяльності людей, скерована на отримання істинних знань про світ (природу, суспільство, мислення), на відкриття об’єктивних законів світу і передбачення тенденцій його розвитку.
Наукова ідея – якісний стрибок думки, який є новим поясненням або змінює уявлення про певні факти чи явища.
Наукове дослідження – цілеспрямоване пізнання, результатом якого виступають система понять, законів і теорій.
Несвідоме це сукупність психічних процесів, актів і станів, зумовлених явищами дійсності, вплив яких суб'єкт не усвідомлює.
Обдарованість – це якісно своєрідна сукупність здібностей людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал