Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Інститут педагогіки і психологіїPdf просмотр
Сторінка7/9
Дата конвертації04.01.2017
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Корекційна педагогіка
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація:
Мета: комплексно вивчити закономірності, причини виникнення відхиленої від норми поведінки дітей, розробка способів і шляхів її виправлення.
Завдання: визначити природу і сутність недоліків у розвитку і відхилень у поведінці дітей та підлітків, виявити причини і умови їх прояву; вивчити історію становлення і розвитку корекційно-педагогічної діяльності з дітьми із відхиленнями у психофізіологічному розвитку та девіантною поведінкою; встановити провідні тенденції у попередженні і подоланні відхилень у розвитку і поведінці дітей та підлітків, етіологію (причинно-наслідкові зв’язки) психофізіологічного розвитку і соціально-педагогічних умов життєдіяльності дитини; розробити технології, сукупність методів, прийомів і засобів корекційно-педагогічного впливу на особистість дитини з відхиленнями у поведінці.
Форма контролю: залік
Предмет: Соціальна педагогіка
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація:
Мета: навчальний предмет спрямований на дослідження виховних і соціалізуючих сил суспільства та способів їх актуалізації, шляхів інтеграції можливостей державних, громадських і релігійних організацій з метою підвищення ефективності процесу соціалізації особистості, групи, суспільства в цілому.
Завдання: комплексне вивчення основ соціальної педагогіки; формування стійких уявлень про предмет і завдання соціальної педагогіки, її зв’язки з іншими соціальними дисциплінами, осмислення її значення для широкої соціально-виховної практики; виявлення проблем організації соціально-педагогічної роботи; формування готовності до соціально-педагогічної самоосвіти і самовдосконалення.
Форма контролю: залік

60
Предмет: Основи педагогічної майстерності
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація:
Мета: вироблення гуманістично спрямованої професійної позиції майбутнього практичного психолога, формування потреби у професійному самопізнанні та самовихованні, розвиток уміння самостійного удосконалення культури і техніки професійного спілкування, розв’язування педагогічних задач та конфліктів, оволодіння педагогічною технікою.
Завдання: сформувати готовність майбутнього практичного психолога до педагогічної взаємодії, усвідомлення перспектив подальшого саморозвитку у професійній діяльності.
Форма контролю: залік
Предмет: Психологія профорієнтаційної діяльності
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація:
Мета: підготувати майбутнього психолога до профорієнтаційної роботи. Ознайомити студентів з основами профорієнтації, особливостями структури системи профорієнтаційної роботи в школі, її головними завданнями, принципами, вимогами до організації та умовами забезпечення ефективності функціонування, головними формами профорієнтаційної роботи.
Завдання:
1.Навчити студентів правил організації та налагодження системи профорієнтаційної роботи.
2.Навчити ефективним методам профорієнтаційної роботи із школярами.
3.Навчити формувати профдіагностичний комплекс для виявлення ступеня профвідповідності оптанта.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Суть державної системи профорієнтації. Мета та завдання профорієнтаційної роботи у школі.
2.
Аспекти та компоненти профорієнтації.
3.
Характеристика головних профорієнтаційних категорій. .
4.
Принципи та вимоги до організації і здійснення профорієнтаційної роботи
5.
Етапи профорієнтаційної роботи у школі.
Форма контролю: залік
Предмет: Геронтопсихологія
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація:
Мета: ознайомлення студентів із сучасним станом геронтопсихології, закономірностями психічних процесів на пізніх вікових етапах розвитку; оволодіння уміннями здійснення психологічного аналізу різноманітних підходів до розуміння старіння та старості; засвоєння практичних навичок надання психологічної допомоги у кризових ситуаціях людям похилого віку.
Завдання: ознайомлення студентів з основними сучасними теоретичними і практичними підходами до проблеми старіння і старості; розгляд основних проблем когнітивного, емоційного

61 та особистісного розвитку у пізньому віці; формування у студентів умінь та навичок надання психологічної допомоги людям похилого віку.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Загальна характеристика геронтопсихології. Ч 1 2. Загальна характеристика геронтопсихології. Ч 2 3. Теорії старіння і старості.
4. Періодизація та вікові кризи старості. Ч 1 5. Періодизація та вікові кризи старості. Ч 2 6. Характеристика особистості у старості.
7. Емоційні переживання в старості.
8. Характеристика пізнавальної активності в старості.
9. Особливості взаємин старої людини.
10. Проблеми здоров`я та танатологія у старості.
11. Психологічна допомога у пізньому віці. Ч 1 12. Психологічна допомога у пізньому віці. Ч 2
Форма контролю: залік
Предмет: Психологія сімейного виховання
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація:
Мета: ознайомити студентів з психологічними особливостями сімейних стосунків, батьківсько-дитячих взаємин; підготувати майбутніх практичних психологів до надання психологічної допомоги сім’ї у вихованні дітей, розв’язанні сімейних конфліктних ситуацій; підвищувати психологічну культуру батьків та дітей.
Завдання: розкрити поняття про батьківство як соціально-психологічний феномен, психолого-педагогічні умови успішного сімейного виховання дітей; ознайомити з основними методами та стилями сімейного виховання, моделями сімейного спілкування з дитиною; охарактеризувати основні види і методи роботи практичного психолога з батьками і дітьми.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Психологія сучасної сім’ї.
2.
Вплив сім’ї на психічний розвиток і формування особистості дитини.
3.
Батьківство як соціально-психологічний феномен.
4.
Стилі сімейного виховання.
5.
Психологічні проблеми сімейного виховання.
6.
Психологія сімейного спілкування і сімейних взаємин.
7.
Психологічна допомога сім’ї.
Форма контролю: залік
Предмет: Соціально-правовий захист населення
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація:
Мета: ознайомлення з теоретичними основами соціально-правового захисту населення, сім’ї, молоді, дитинства і материнства, соціально-правовими документами та актами.
Завдання: вивчення документів про охорону прав дітей, які залишилися без опіки батьків, дітей – жертв несприятливих умов соціалізації, права неповнолітніх на освіту, охорону здоров’я,

62 соціальне забезпечення: міжнародно-правові акти, основи законодавства України про соціально-правовий захист; систему органів правового захисту материнства та дитинства, громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи; особливості соціально-правового захисту інвалідів, дітей-сиріт, молодих малозабезпечених сімей, людей похилого віку.
Форма контролю: залік
Предмет: Історія гендерної педагогіки
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація:
Мета: ознайомлення з основними тенденціями і закономірностями розвитку гендерного виховання і освіти в різні історичні епохи, обґрунтування зв’язку цих процесів із соціально- економічними і громадсько-політичними структурами держави і суспільства.
Завдання: ознайомити майбутніх практичних психологів з національним досвідом гендерного виховання і освіти, формувати гендерну свідомість особистості; ознайомити з соціально-педагогічними поглядами вітчизняних і зарубіжних педагогів-гуманістів; розширити педагогічне мислення, кругозір, ерудицію, гуманістично зорієнтований світогляд у цілому.
Форма контролю: залік
Предмет: Психолого-педагогічна профілактика девіантної поведінки
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація:
Мета: навчити майбутніх практичних психологів створювати адекватні умови для максимального прояву та розвитку позитивних сторін індивідуальності дитини. Створювати модель підтримки, що спрямована на передбачення, профілактику, діагностику та психокорекцію у роботі із дітьми групи ризику, підлітками із девіантною поведінкою.
Завдання:
1. Навчити студентів науково-обґрунтовано розробляти індивідуальну методику роботи із важковиховуваним підлітком у відповідності до специфіки його типологічної характеристики.
2. Навчити здійснювати діагностику та психокорекцію негативних проявів у характері та поведінці важковиховуваних підлітків з допомогою різноманітних навчально-виховних засобів, психотехнік, консультування, тренінгів психотерапевтичного та психокорекційного змісту.
3. Навчити методам та прийомам налагодження психологічної доступності із підлітком.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Морально-психологічна характеристика важковиховуваних підлітків.
2.
Причини виникнення відхилень у поведінці підлітків.
3. Психолого-педагогічні умови та принципи попередження відхилень у поведінці важковиховуваних підлітків.
4. Бесіда як засіб індивідуально-психологічного впливу на важковиховуваних підлітків, схильних до правопорушень. Методика підготовки та проведення індивідуальної профілактичної бесіди.
5. Налагодження психологічної доступності із врахуванням типології важковиховуваних підлітків.
Форма контролю: залік
Предмет: Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

63
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація:
Мета: ознайомити та озброїти студентів сучасними знаннями про предмет та завдання психологічної експертизи; галузі застосування та технології проведення психологічної експертизи; особистісною та професійною готовністю психолога (практичного психолога) до проведення психологічної експертизи.
Завдання: формування умінь у майбутніх фахівців на основі наукових принципів психології робити аналіз проблем, які розглядає експертиза, з метою покращення ефективності діяльності та успішного здійснення професійних завдань; приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків (трудової, судово-психологічної, медико-педагогічної, конфліктологічної та інших експертиз). Засвоїти основні психодіагностичні методи та методики, які застосовуються під час проведення психологічних експертиз.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Вступ до предмету «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології».
2. Галузі застосування психологічної експертизи.
3. Технологія проведення психологічної експертизи Ч. 1.
4. Технологія проведення психологічної експертизи Ч. 2.
5. Технологія проведення психологічної експертизи. Ч. 3.
6. Готовність психолога до проведення психологічної експертизи.
Форма контролю: залік
Предмет: Психологія педагогічної праці
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація:
Мета: розкрити психологічні особливості суб`єкта праці на прикладі праці педагога, проаналізувати основні тенденції сучасної освіти та новий погляд на об’єкт виховання, з’ясувати роль вчителя у формуванні повноцінної особистості дитини.
Завдання: розвиток уявлень про працю вчителя у контексті базових категорій
„особистість”, „діяльність”, „спілкування”, про структуру педагогічної праці; засвоєння знань про психологічні особливості розвитку діалогічного педагогічного спілкування, про педагогічні установки та їх вплив на психічний та особистісний розвиток учнів; розширення уявлень про особливості формування індивідуальних стилів професійної педагогічної діяльності та педагогічного спілкування; розвиток умінь здійснення психологічного аналізу типових педагогічних помилок
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Актуальні проблеми психології педагогічної праці.
2. Психологія педагогічної діяльності.
3. Особистість вчителя – джерело його професійної активності.
4. Стильові особливості професійно-педагогічного спілкування.
5. Педагогічні установки та стереотипи
6. Психологічні особливості педагогічного оцінювання.
7. Психологія педагогічного конфлікту.
8. Емоційне вигорання в професії вчителя.

64 9. Професійна Я-концепція вчителя.
10. Технології роботи психолога з учителем
Форма контролю: залік
Предмет: Комп’ютерна психодіагностика
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 1 семестр
Анотація:
Мета: ознайомлення студентів з основними особливостями використання існуючих комп’ютерних варіантів психодіагностичних методик дослідження інтелекту і особистості, формування вміння працювати з комп’ютерними діагностичними програмами, застосовувати їх в необхідних практичних ситуаціях, робити об’єктивні висновки.
Завдання: закріпити знання студентів про основні принципи і методи психодіагностичного дослідження; формувати вміння працювати з комп’ютерними діагностичними програмами, використовувати їх в необхідних практичних ситуаціях; ознайомити з існуючими комп’ютерними варіантами психодіагностичних методик, співставивши їх з бланковими; формувати вміння адекватно оцінювати комп’ютерні методи дослідження інтелекту і особистості, аналізувати позитивні і негативні моменти; розвивати у студентів професійно значущі якості, необхідні для майбутньої професійної діяльності.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Комп’ютерна діагностика невербального інтелекту за методикою прогресивних матриць
Дж.Равена.
2. Комп’ютерна діагностика невербального інтелекту за методикою Вільного від культури тесту інтелекту.
3. Комп’ютерна діагностика невербального інтелекту за допомогою Орієнтовного тесту на визначення IQ, тесту Впізнавання фігур.
4. Комп’ютерна діагностика вербального інтелекту за допомогою тестів Г.Ю.Айзенка, простих аналогій, складних аналогій, виключення понять.
5. Діагностика структури інтелекту за методикою Амтхауера.
6. Багатопрофільне обстеження особистості за допомогою 16-факторного питальника
Р.Кеттела.
7. Міннесотський багатофакторний питальник особистості Маккінлі і Хатауей.
8. Особистісний питальник Г.Ю.Айзенка.
9. Методика вибору кольорів Люшера.
10. Методика портретного вибору Сонді.
11. Діагностика шкільної тривожності за методикою Філіпса.
12. Діагностика акцентуацій характеру.
13. Визначення соціонічного типу особистості.
14. Методика діагностики міжособистісних стосунків Т. Лірі.
15. Дослідження комунікативних здібностей за допомогою методики В.Ф. Ряховського.
16. Визначення типів професійної спрямованості особистості за допомогою методики Дж.
Голланда та методикою В. Смекала і М. Кучера.
17. Визначення професійної схильності людини за допомогою методики Л.А. Йоваші.
Методика на визначення мотивів вибору професії. Оцінка мотивації досягнень.
18. Інтернет в роботі практичного психолога.
Форма контролю: залік

65
Предмет: Психологія творчості і обдарованості
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація:
Мета: ознайомити студентів з психологічними особливостями обдарованих дітей;
підготувати майбутніх психологів до пошуку і виявлення обдарованих дітей, їх інтелектуального та творчого розвитку.
Завдання: розкрити поняття про закономірності, психологічні механізми та психолого- педагогічні умови розвитку здібностей, креативності, обдарованості особистості; навчити студентів здійснювати психологічну діагностику обдарованості, розвивати інтелектуальні та творчі здібності дитини.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Психологія здібностей. Ч.1.
2.
Психологія здібностей. Ч.2.
3.
Творчі здібності.
4.
Розвиток творчого мислення у дітей.
5.
Психологія творчої діяльності.
6.
Обдарованість як психологічний феномен.
7.
Психологічна діагностика обдарованості.
8.
Проблема раннього виявлення і розвитку обдарованості.
9.
Розвиток обдарованої дитини в сім’ї.
10.
Творчо обдарована дитина в школі. Ч.1.
11.
Творчо обдарована дитина в школі. Ч.2.
12.
Талант і геніальність.
Форма контролю: залік
Предмет: Психологія депривованої особистості
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація:
Мета: ознайомлення слухачів із сучасними знаннями про предмет, завдання та психодіагностичні методи й інструментарій для виявлення і дослідження деприваційних порушень у дітей різного віку; засвоєння знань про вплив депривації на формування особистості дитини; ознайомлення з сучасними підходами до психологічного супроводу становлення підростаючої особистості в умовах шкіл-інтернатів та формування соціально-конструктивної стратегії самореалізації.
Завдання:формування у фахівців теоретичних знань та практичних умінь на основі наукових принципів психології робити аналіз проблем, які розглядає психологія депривованої особистості з метою покращення ефективності взаємодії з такими особами та наданні психологічної допомоги дітям-сиротам; приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Особливості впливу депривайційних умов виховання на формування особистості (2 год);
2. Психологічні особливості феномену різновидової депривації (2 год);
3. Онтогенетичний аспект психічного розвитку депривованих людей ( 2 год);
4. Створення специфічних умов для розвитку особистсоті, що набула деприваційного розвитку (2 год).

66 5. Нові та сучасні форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (4 год);
6. Діагностика та корекція деприваційних порушень (8 год)
Форма контролю: залік
Предмет: Психологія самосвідомості
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація:
Мета: Оволодіння студентами знань про теоретичні основи вивчення проблем самосвідомості, передумови розвитку та гармонізації Я-концепції.
Завдання: Ознайомити студентів з теоретичними основами психології самосвідомості; надати інформацію щодо особливостей розвитку самосвідомості в онтогенезі, впливу на людину механізмів психологічного захисту, передумов особистісного розвитку; формувати вміння та навички застосування діагностичних методів вивчення самосвідомості.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Самосвідомість як категорія науки про особистість.
2.
Розвиток Я-концепції з точки зору феноменологічної теорії К. Роджерса.
3.
Вплив колективного несвідомого на розвиток самосвідомості у теорії К.-Г. Юнга.
4.
Проблема самосвідомості у Его-психології.
5.
Культурологічні концепції розвитку самосвідомості.
6.
Розвиток самосвідомості в онтогенезі.
7.
Самосвідомість та захисні механізми особистості.
8.
Проблема вимірювання Я – концепції.
Форма контролю: залік
Предмет: Організація психологічної просвіти
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація:
Мета: оволодіння студентами сучасних знань про моделі організації психологічної просвіти, особливості їх впровадження в межах роботи психологічної служби.
Завдання: Ознайомити студентів з особливостями проведення психологічної просвіти; формувати у студентів вміння та навички проведення психологічної просвітницької роботи з різними клієнтськими групами.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Професійна підготовка психолога до здійснення психологічної просвіти.
2.
Особливості організації та проведення просвітницького тренінгу.
Форма контролю: залік
Предмет: Психологія стресу
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація:
Мета: сприяти засвоєнню студентами знань про психологічну сутність стресу, причини виникнення та механізми розвитку, а також основні методи його діагностики, психопрофілактики та корекції.

67
Завдання: ознайомити студентів із сучасними концепція стресу та методами дослідження стресових станів; розкрити основні причини виникнення психологічного стресу, закономірності його розвитку, особливості впливу на психологічне та соматичне здоров’я;
ознайомити студентів із причинами та специфікою формування професійних стресів; формувати прийоми і навички саморегуляції, профілактики, діагностики і психотерапії стресових станів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Стрес як біологічна та соціально-психологічна категорія. Ч.1.
2.
Стрес як біологічна та соціально-психологічна категорія. Ч.2.
3.
Фізіологія та форми прояву стресу.
4.
Причини виникнення психологічного стресу. Ч.1.
5.
Причини виникнення психологічного стресу. Ч.2.
6.
Роль особистості у формуванні стресу.
7.
Особливість професійних стресів.
8.
Особливості посттравматичних стресових станів.
9.
Проблема вимірювання стресу.
10.
Методи оптимізації рівня стресів.
Форма контролю: залік

68
Предмет: Основи сугестопедії
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Мета: знайомити із теоретичними засадами та лікувально-оздоровчими можливостями навіювання, самонавіювання в складі гіпнозу, аутогенного тренування, медитації, дихальної гімнастики тощо, формувати практичні вміння реалізовувати психологічний вплив та самовплив.
Завдання: формувати у студентів практичні навички володіння технікою навіювання в стані бадьорості, розширювати сферу засобів, способів психологічного самовпливу.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Психологія впливу: наука і практика.
2.
Поняття, завдання, види сугестії.
3.
Гіпносугестія.
4.
Методи психічної саморегуляції.
Форма контролю: залік
Предмет: Юридична психологія
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Мета: ознайомлення та озброєння студентів сучасними знаннями про предмет, завдання та методи юридичної психології; особливості психічних процесів та врахування їх закономірностей в системі „людина-право”; індивідуально-психологічні особливості особистості та використання знань про них в правозахисній діяльності; психологію злочинної поведінки особистості злочинця та злочинної групи; психологічні особливості слідства у справах неповнолітніх; психологічні основи полеміки у судовому процесі; динаміку особистості засудженого і виховний процес; адаптацію звільненого до умов життя на волі; особливості проведення судово-психологічної експертизи.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал