Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Інститут педагогіки і психологіїPdf просмотр
Сторінка6/9
Дата конвертації04.01.2017
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Основи психокорекції
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація:
Мета: оволодіння студентами сучасних знань про моделі психокорекційної практики, особливості складання корекційно-розвивальних програм.
Завдання: Ознайомлення студентів з теоретичними основами психокорекції; надання
інформації щодо особливостей організації корекційно-розвивальної роботи з різними віковими категоріями, використання нових технологій психологічної допомоги у практиці; формування у студентів вміння та навички застосування корекційно-розвивальних технологій з метою вирішення психологічних проблем.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Психокорекція – один з основних напрямів роботи психолога.

51 2.
Особливості складання психокорекційних програм.
3.
Індивідуальна психокорекція.
4.
Групові форми психокорекційної роботи.
5.
Особливості застосування ігрового методу у психокорекційній роботі.
6.
Арт-терапевтичні засоби психологічної допомоги.
7.
Активізація і розвиток уваги та пам’яті у дитячому віці.
8.
Корекція та розвиток мислення.
9.
Емоційні порушення в дитячому віці та їх корекція.
10.
Психокорекційна робота психолога з учнями молодшого шкільного віку.
11.
Особливості психокорекційної роботи з підлітками та старшокласниками. Ч.1.
12.
Особливості психокорекційної роботи з підлітками та старшокласниками. Ч.2.
13.
Психокорекційна робота психолога з педагогами.
14.
Психокорекція батьківсько-дитячих стосунків.
Форма контролю: іспит
Предмет: Психологічна служба в системі освіти
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація:
Мета: теоретична і практична підготовка майбутніх практичних психологів до їх професійної діяльності в закладах освіти.
Завдання: ознайомити студентів з нормативно-правовими, етичними та організаційно- методичними аспектами діяльності практичного психолога в закладах освіти; основними напрямами, видами діяльності та формами роботи практичного психолога з дітьми різної вікової категорії, батьками, вихователями та вчителями; формувати у студентів професійно значущі якості психолога.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Психологічна служба в системі освіти.
2.
Практичний психолог як основна ланка психологічної служби.
3.
Психологічний кабінет.
4.
Психологічна служба дошкільного закладу.
5.
Особливості роботи дитячого психолога з дітьми дошкільного віку.
6.
Система роботи шкільного психолога з вчителями і батьками.
7.
Особливості роботи шкільного психолога з учнями молодшого шкільного віку.
8.
Особливості роботи шкільного психолога з підлітками.
9.
Особливості роботи шкільного психолога з учнями старших класів.
10.
Особливості роботи психолога з дітьми, що перебувають у закладах інтернатного типу.
11.
Особливості роботи психолога з дітьми «групи ризику».
12.
Телефон довіри як форма роботи практичного психолога.
13.
Практичний психолог дитячого табору та реабілітаційного центру для дітей.
Форма контролю: іспит
Предмет: Основи дефектології
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація:

52
Мета: ознайомити студентів з дефектологією з наукою, що вивчає особливості психічного, особистісного становлення, а також навчання, виховання та соціальної адаптації дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку.
Завдання: забезпечити теоретичну та практичну підготовку студентів при роботі з різними категоріями аномальних дітей, знайомити з роботою спеціалізованих навчальних установ.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Розумово відсталі діти, структура розвитку та типи закладів для них.
2. Аномальні діти.
3. Основні закономірності нормального та аномального розвитку дітей.
4. Олігофренія .
5. Класифікація аномалій психічного розвитку дітей.
6. Затримка психічного розвитку.
7. Діти з порушенням мови
8. Діти з порушенням зору.
9. Діти з порушенням слуху.
10. Порушення в емоційно-вольовій сфері.
11. Дитячий церебральний параліч.
12. Установи для аномальних дітей. Критерії відбору дітей до спеціалізованих закладів.
Форма контролю: іспит
Предмет: Основи патопсихології
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Мета: ознайомлення із закономірностями розпаду пізнавальної діяльності особистості у співставленні з віковою нормою розвитку психічних структур, емпіричні методи та методики діагностики міри відхилень та розладів.
Завдання: поінформованість студентів про особливості вікової динаміки розвитку дітей з відхиленнями у психіці та поведінці; оволодіння навичками правильної організації обстеження, дотримання порядку проведення діагностичних процедур, вміннями інтерпретувати, представляти психолого-педагогічну інформацію.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Патопсихологія як наука. Зміст, завдання, методи патопсихології.
2. Патопсихологічне дослідження дітей та підлітків в клініці. Ч.1.
3. Патопсихологічне дослідження дітей та підлітків в клініці. Ч.2.
4. Дитяча нервовість, її причини та наслідки.
5. Причини виникнення неврозів у дітей.
6. Види неврозів та неврозоподібних розладів у дітей.
7. Психічний дизонтогенез, причини виникнення, класифікація. Ч.1.
8. Психічний дизонтогенез, причини виникнення, класифікація. Ч.2.
9. Поведінкові реакції як головні прояви підліткової психіки.
10. Основні форми та прояви порушень поведінки у підлітків.
11. Адиктивна (токсикоманічна) поведінка підлітків.
Форма контролю: іспит
Предмет: Клінічна психологія
Статус: нормативна

53
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація:
Мета: ознайомлення студентів з відповідними сучасному рівню розвитку науки уявленнями про психічний розвиток людини, закономірностями і законами психічної діяльності та поведінки людини при нейропсихологічних, патопсихологічних та психосоматичних порушеннях; забезпечення професійного оволодіння студентами теоретичними та методичними принципами відновлення у хворого не тільки соматичного здоров’я, але і оптимального психологічного і соціального функціонування.
Завдання: проаналізувати та критично оцінити сутнісні характеристики основних завдань клінічної психології, охарактеризувати експериментально-психологічні і клінічні методи, розмежувати поняття «клінічна» і «медична» психологія; навчитися підбирати комплекс методик щодо клінічного обстеження особистості.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Клінічна психологія як науковадисципліна.
2. Основи нейропсихології.
3. Психологія аномального розвитку.
4. Клінічнапсихологія в експертнійпрактиці.
5. Організаційніаспектидіяльностіклінічного психолога.
Форма контролю: іспит
Предмет: Екстрена психологічна допомога
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Мета: Ознайомити студентів із теоретичними засадами екстреної психологічної допомоги та сформувати практичні навички надання психологічної допомоги особам, які перебувають у стані кризи.
Завдання: розглянути актуальні проблеми екстреної психологічної допомоги та телефонного консультування; ознайомити із феноменами кризових станів (психологією горя та втрати, хвороби та вмирання, суїцидальної поведінки), формами екстреної психологічної допомоги у кризових станах; історією виникнення телефонного консультування, його психотехнічними аспектами, основними принципами роботи та етикою телефонної допомоги; вчити вибудовувати психологічну консультацію із особою, враховуючи тип її кризового стану; проводити телефонний діалог з абонентом, використовуючи техніку активного слухання та емпатії та вести телефонне консультування із різними типами абонентів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Поняття про екстрену психологічну допомогу людині в кризових станах.
2. Проблеми невиліковної хвороби та вмирання у практиці надання екстреної психологічної допомоги. Ч.1.
3. Проблеми невиліковної хвороби та вмирання у практиці надання екстреної психологічної допомоги. Ч.2.
4. Особливості надання психологічної допомоги людині у стані горя втрати. Ч.1.
5. Особливості надання психологічної допомоги людині у стані горя втрати. Ч.2.
6. Суїцидальна поведінка як форма кризового реагування. Ч.1.
7. Суїцидальна поведінка як форма кризового реагування. Ч.2.
8. Специфіка телефонної психологічної допомоги.
9. Особливості консультування різних типів абонентів. Ч.1.

54 10. Особливості консультування різних типів абонентів. Ч.2.
Форма контролю: залік
Предмет: Методика викладання психології
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація:
Мета: сприяння свідомому творчому засвоєнню методики викладання психологічних дисциплін, теорії навчання та виховання школярів.
Завдання: формування навичок й умінь професійної педагогічної діяльності; розвиток стійкого інтересу до психологічних знань й оволодіння методикою їх викладання, а також формування умінь їх адекватно застосовувати у процесі викладання психологічних дисциплін в умовах школи..
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет та завдання методики викладання психології як навчальної дисципліни.
2. З історії становлення методики викладання психології як навчальної дисципліни.
3. Сучасна освіта з погляду психології: проблеми і перспективи .
4. Психологія як навчальна дисципліна: організаційно-методичні аспекти.
5. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів.
6. Авторські методики викладання психології у школі.
7. Психологія як засіб самопізнання і саморозвитку учнів.
8.Особистісне та професійне становлення викладача психологічних дисциплін.
Форма контролю: залік
Предмет: Основи психотерапії
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Мета: ознайомити студентів із основними науковими положеннями, поняттями, теоретичними підходами, методами, прийомами, техніками психотерапії.
Завдання:
1. Навчити професійній етиці.
2. Навчити студентів налагоджувати психологічний контакт з клієнтом.
3. Навчити технологій отримання достовірної інформації від клієнта.
4. Навчити визначати суть психологічної проблеми клієнта.
5. Навчити студентів екстраполювати в практичну діяльність основні технології психотерапевтичної бесіди.
6. Навчити адекватно проблемі підбирати та застосовувати психотерапевтичні ігрові техніки.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Визначення психотерапії та її теоретичні основи.
2. Суть психотерапевтичного втручання.
3.
Професійні установки та зміст роботи психотерапевта. Етичні основи психотерапевтичної практики.
4.
Механізми лікувальної дії психотерапії.
Форма контролю: іспит

55
Предмет: Основи психологічного консультування
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація:
Мета: засвоєння студентами основних понять та положень психологічного консультування як окремого виду діяльності психолога; формування у студентів системи знань з питань організації та проведення психологічного консультування; забезпечення умов для оволодіння конкретними уміннями та навичками застосування основних процедур і технік психологічного консультування на практиці.
Завдання: ознайомити майбутніх психологів з основними теоретичними положеннями та поняттями, основними техніками та процедурами в галузі психологічного консультування; розвивати конкретні вміння та навички, необхідні для подальшої успішної професійної діяльності майбутніх спеціалістів – психологів-консультантів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Психологічне консультування як окрема галузь психологічної допомоги.
2.
Становлення та розвиток психологічного консультування в історичному аспекті.
3.
Значення теорії в практичній діяльності консультанта.
4.
Основні підходи до психологічного консультування в руслі різних напрямів психології. Ч.1.
5.
Основні підходи до психологічного консультування в руслі різних напрямів психології. Ч. 2.
6.
Суть проблемного аналізу в психологічному консультуванні.
7.
Бесіда як основний метод психологічного консультування. Ч. 1.
8.
Бесіда як основний метод психологічного консультування. Ч. 2.
9.
Структурні та змістовні особливості першого інтерв’ю.
10.
Типи клієнтів психологічної консультації. Особливості взаємин психолог-клієнт.
11.
Принципи та етичні аспекти психологічного консультування.
12.
Основні вимоги до особистості консультанта.
13.
Синдром «емоційного вигоряння» консультантів та методи його попередження.
Форма контролю: іспит
Предмет: Практикум з групової психокорекції
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 1-2 семестр
Анотація:
Мета: ознайомити студентів із теоретичними засадами соціально-психологічного тренінгу та сформувати практичні навички проведення тренінгових груп.
Завдання: Оволодіти основною проблематикою курсу; проаналізувати історичний розвиток та основні напрямки використання соціально-психологічного тренінгу; розвивати у студентів навички самопізнання, самоаналізу, рефлексії та почуття власної самоцінності; формувати вміння підготовки, організації і проведення соціально-психологічного тренінгу; розвивати комунікативні навички, здатність до суб’єкт-суб’єктної взаємодії; розвивати усвідомлене, емоційно-позитивне ставлення до майбутньої професії.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Психологічний тренінг і сучасна психологічна практика.
2. Соціально-психологічні особливості тренінгової групи.
3. Особистісна та професійна компетентність ведучого групи.

56 4. Соціально-психологічний тренінг та його змістове наповнення.
5. Оцінка ефективності соціально-психологічного тренінгу.
Форма контролю: іспит
Предмет: Психологія спілкування
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 1 семестр
Анотація:
Мета: ознайомлення студентів із загальними засадами психології спілкування, розкрити особливості та труднощі спілкування, сприяння формуванню умінь і навичок спілкування як головного чинника високого професіоналізму психолога.
Завдання: ознайомити студентів із сутністю спілкування, його характеристиками, функціями та роллю у становленні й формуванні особистості; сприяти оволодінню тактиками встановлення і розвитку психологічного контакту в спілкуванні, формувати якості і властивості, необхідні для ефективної взаємодії; розширити уявлення про психологічні основи спілкування в практичній діяльності.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.Спілкування як соціально-психологічна проблема.
2.Спілкування як обмінінформацією.
3. Ефективнеслухання як основа взаєморозуміння.
4. Спілкування як сприйняття людьми один одного.
5.Спілкування як взаємодія.
6. Маніпуляція як стратегіявпливу на людину.
7. Міжособистісністосунки.
Форма контролю: залік

Предмет: Психологія спорту
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація:
Мета: ознайомлення та озброєння студентів сучасними знаннями про предмет, завдання та методи спортивної психології; особливості психічних процесів та врахування їх закономірностей в умовах спортивної діяльності; про основні напрямки психологічної підготовки в спорті; види психологічної підготовки спортсменів та команд; засоби психологічної підготовки; психологію спортивного змагання; передстартові та післястартові психічні стани; особливості особистості спортсмена; групову взаємодію в спортивній команді, проблеми лідерства в спорті; психологічну сумісність в спортивній команді; психоспортограму видів спорту.
Завдання: формування у фахівців теоретичних знань та практичних умінь застосування діагностичних методик виявлення психічної надійності та відбору у спорті; вмінь регулювати передстартові та післястартові психічні стани; виявляти лідерів та психологічний клімат в команді; застосовувати загальну та спеціальну психологічну підготовку у роботі зі спортсменами; відновлювати психічну працездатність.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет та система спортивної психології (2 год).
2. Психологія особистості спортсмена (2 год).
3. Психологія особистості тренера та особистості вчителя фізичної культури (2 год).
4. Особистість спортсмена і психологічні особливості спортивного колективу (2 год).
5. Поняття про спортивну діяльність та її структуру (3 год).

57 6. Психологічні основи фізичної підготовки (1 год).
7. Психологічні основи технічної підготовки (1 год).
8. Психологічні основи тактичної підготовки (1 год).
9. Зміст психологічного забезпечення спортивної діяльності (2 год ).
10. Поняття про психологічну підготовку в спорті (2 год).
11. Психогігієна в спорті і психорегуляція (2 год.).
Форма контролю: залік
Предмет: Арттерапія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація:
Мета: оволодіння студентами знань про теоретичні основи арт-терапії, застосування арт- терапевтичних технологій у психологічній практиці.
Завдання: Ознайомити студентів з теоретичними основами арт-терапії; надати студентам
інформацію щодо діагностичного, корекційно-розвивального потенціалу арт-терапії, використання нових арт-терапевтичних технологій у практиці; формувати у студентів вміння та навички застосування арт-терапевтичних технологій з метою вирішення психологічних проблем.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Вступ у теорію арт-терапії: основні поняття.
2.
Символ та його застосування у сучасній арт-терапії.
3.
Діагностичний потенціал арт-терапевтичних технік.
4.
Види арт-терапії.
5.
Арт-терапія з різними клієнтськими групами.
Форма контролю: залік
Предмет: Основи демографії
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація:
Мета: формування у студентів сучасного уявлення про демографічні процеси, що відбуваються в світі та в Україні; розкриття механізму взаємозв'язку суспільного та економічного розвитку, зміни інтенсивності демографічних процесів і трансформації демографічних структур; виявлення тенденцій відтворення населення на перспективу, а також розкриття значення демографічних явищ і процесів для практичної діяльності психологів за їх професійним призначенням.
Завдання: вивчення студентами понять, що розкривають сутність, систему і значення демографії в сучасному світі та в Україні.
Форма контролю: залік
Предмет: Педагогіка
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація:
Мета: засвоєння основних положень і проблематики сучасної педагогіки; формування досвіду самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, умінь моделювати навчально-

58 виховний процес; формування педагогічного мислення, професійної компетентності і майстерності.
Завдання: оволодіти основними поняттями і категоріями педагогіки, системою педагогічних знань; сформувати уміння визначати суть провідних концепцій виховання особистості, застосовувати методи педагогічного дослідження, конструювати цілі, зміст, методи, засоби і форми навчально-виховного процесу, регулювати навчально-виховну взаємодію із суб’єктами педагогічного процесу, аналізувати та оцінювати процес і результат навчання і виховання, використовувати продуктивні педагогічні технології; сформувати гуманістичну спрямованість, творчий підхід до здійснення педагогічної діяльності.
Форма контролю: іспит
Предмет: Гендерна педагогіка
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація:
Мета: комплексне вивчення основ ґендерної педагогіки з тим, щоб майбутні фахівці могли допомогти вихованцям різної статі відчути себе в школі комфортно, успішно підготуватись до статеворолевої поведінки в сім’ї, стати повноцінними шлюбними партнерами, батьками.
Завдання: виявити і показати студентству педагогічні аспекти процесу ґендерної соціалізації дівчаток і хлопчиків як суб’єктів шкільного виховання; проаналізувати роль школи як соціального інституту в статевій соціалізації дівчаток і хлопчиків, сприяти ліквідації дискримінації за статевою ознакою, подоланню найбільш жорстких ґендерних стереотипів у шкільній практиці; проаналізувати проблему нормативної моделі і механізмів статевої соціалізації в сучасній сім’ї, здійснити теоретичний пошук її вирішення; виявити закономірності
і методики педагогічного впливу вчителя на ґендерні ідентичності учнів, щоб у процесі педагогічної взаємодії, коригуючи вплив середовища, розширяти індивідуальні можливості самореалізації учнів; розробити програму і рекомендації з впровадження ґендерного підходу в
існуючу систему освіти, у підготовку педагогічних кадрів.
Форма контролю: залік

Предмет: Система служб соціальної роботи
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація:
Мета: ознайомити студентів із установами і організаціями, які здійснюють соціальну допомогу, захист та обслуговування населення, напрямами, формами, методами їх роботи.
Завдання: сформувати у студентів теоретичних уявлень про систему служб соціальної роботи як галузь гуманітарного знання, її об’єкт і предмет дослідження та основні категорії; cформувати уявлення про фактори і закономірності соціалізації дитини; розкрити специфіку соціально-педагогічної діяльності і її гуманістичної спрямованості; оволодіти основними методами і формами соціально-педагогічної діяльності із різними категоріями дітей.
Форма контролю: залік

Курсова робота з теоретичної психології.
Курсова робота з практичної психології.

3.2.Вибіркова частина.

59
3.2.1.Дисципліни за вибором ВНЗ.
Предмет: Порівняльна педагогіка
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація:
Мета: ознайомлення студентів з історією порівняльної педагогіки як галузі наукового знання; сучасним станом та тенденціями розвитку систем освіти в Україні та за рубежем; актуальними проблемами та особливостями освітньої політики різних країн світу.
Завдання: сформувати у студентів навички систематичного аналізу джерельної бази освітніх систем різних країн світу з метою виявлення глобальних закономірностей і тенденцій розвитку освіти та врахування їх специфіки у вітчизняній педагогіці; навчити виявляти суперечності й тенденції сучасного та перспективного розвитку вітчизняної освіти на основі аналізу досягнень і недоліків у зарубіжному педагогічному досвіді.
Форма контролю: залік
Предмет:

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал