Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Інститут педагогіки і психологіїPdf просмотр
Сторінка5/9
Дата конвертації04.01.2017
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Феномен волонтерства. Природа волонтерської діяльності.
2.
Стратегічний підхід до організації діяльності волонтерських груп.
3.
Управління діяльністю волонтерів.
Форма контролю: залік
Предмет: Вікова психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація:
Мета: аналіз різних підходів у вітчизняній та зарубіжній психології щодо розуміння психічного розвитку та становлення особистості людини на різних вікових етапах.
Завдання: сприяти формуванню у студентів системи знань про розгортання процесу вікового становлення особистості, розуміння його сутності, закономірностей, принципів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет, завдання, методи вікової психології.
2. Історія становлення вікової психології.
3. Проблема періодизації психічного розвитку людини. Періодизація онтогенезу, її особливості.
4. Вік та вікова періодизація розвитку особистості в онтогенезі. Періодизації дитячого розвитку Л.С.Виготського.
5. Поняття про психічний розвиток. Кількісні та якісні зміни в становленні людини як організму, суспільної істоти та особистості.
6. Стадіальність психічного розвитку людини: основні концепції у зарубіжній та вітчизняній віковій психології.
7. Психічний розвиток у немовлячому віці.
8. Психічний розвиток у ранньому дитинстві.
9. Психічний розвиток у дошкільному віці.
10. Психічний розвиток у молодшому шкільному віці.
11. Психічний розвиток у підлітковий період.
12. Психічний розвиток у старшому шкільному віці (рання молодість).
13. Психічний розвиток у період молодості (пізня молодість).
14. Психічний розвиток у зрілому віці.
15. Періодизація старіння.
Форма контролю: іспит

43
Предмет: Соціальна психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 1 семестр
Анотація:
Мета: створення науково-теоретичного підґрунтя для оволодіння професійними знаннями; сприяти свідомому творчому засвоєнню теоретичних засад сучасної психології, надбанню навичок й умінь професійної діяльності; формування стійкого інтересу до психологічних знань і вміння їх застосовувати у повсякденній практичній діяльності; засвоєння основних положень і проблематики соціальної психології.
Завдання: оволодіти основною проблематикою курсу „Соціальна психологія”; проаналізувати історичний розвиток соціально-психологічних ідей; охарактеризувати основні напрямки прикладної соціальної психології; формувати навички опрацювання наукової літератури, вміння аналізувати існуючі соціально-психологічні теорії; формувати вміння підготовки, організації і проведення соціально-психологічного дослідження; формувати вміння застосовувати набуті знання для аналізу соціально-психологічних фактів, явищ; досягнути наукового розуміння студентами основ соціально-психологічної реальності, їх прояву у житті і діяльності людей; розвивати професійну свідомість та самосвідомість; активізувати у студентів процеси самопізнання, самоаналізу і саморозвитку.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Предмет і актуальні проблеми соціальної психології.
2.
Основні напрямки сучасної зарубіжної соціальної психології.
3.
Методологічні основи соціально-психологічного дослідження.
4.
Методи дослідження в соціальній психології. Умови і техніка проведення соціально- психологічного дослідження.
5.
Особистість з точки зору соціальної психології.
6.
Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості.
7.
Проблема атитюду в соціальній психології.
8.
Соціальна психологія спілкування.
9.
Сторони спілкування.
10.
Мала група в контексті соціально-психологічного дослідження.
11.
Проблема лідерства і керівництва в соціальній психології.
12.
Великі групи. Соціальна психологія етнічних груп.
13.
Соціальна психологія великих стихійних груп і масових явищ.
14.
Проблеми прикладних досліджень в соціальній психології.
Форма контролю: іспит
Предмет: Диференційна психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація:
Мета: сприяння свідомому творчому засвоєнню теоретичних засад сучасної диференціальної психології, набуттю навичок й умінь професійної діяльності; формування стійкого інтересу до психологічних знань і вміння їх адекватно застосовувати у повсякденній практичній діяльності.
Завдання:

44 1. Знати предмет, завдання та методи диференціальної психології, володіти її понятійно- категоріальним апаратом, адекватно застосовувати різні методи та окремі психодіагностичні методики з метою вивчення індивідуальних відмінностей особистості;
2.
Засвоїти теоретичні принципи системного підходу до вивчення людської
індивідуальності, обґрунтовані провідними вітчизняними психологами; вивчити основні властивості нервової системи, досліджені у передових експериментальних лабораторіях
І.П. Павлова, Б.М. Теплова, В.Д. Небиліца, В.М. Русалова; оволодіти основними знаннями з психогенетики та нейрофізіології
індивідуальних відмінностей, особливостей психофізіологічного дозрівання організму та індивідуально-типологічних властивостей особистості;
3. Сформувати вміння використовувати методи системного дослідження індивідуальних психологічних особливостей особистості людини; методами діагностики властивостей нервової системи, вербальних та невербальних інтелектуальних здібностей, психологічних властивостей темпераменту, а також різних типологічних підходів до темпераменту, характерологічних особливостей особистості, акцентуацій характеру в підлітків та дорослих; оволодіти основними методами визначення соціонічного типу особистості. Здійснювати якісний та кількісний аналіз,
інтерпретацію отриманих результатів методик, їх узагальнення і систематизацію та, за необхідності, добирати конкретні корекційні вправи, розробляти психологічні поради для батьків, вчителів у залежності від діагностованих властивостей.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет та завдання диференціальної психології.
2.Темперамент у структурі інтегральної індивідуальності.
3. Психофізіологія індивідуальних відмінностей.
4. Психогенетика індивідуальних відмінностей.
5. Нейрофізіологія індивідуальних відмінностей.
6. Біологічне дозрівання і психічний розвиток.
7. Пластичність і сензитивність ЦНС в онтогенезі.
8. Основні напрямки досліджень темпераменту.
9. Проблема типології характерів у диференціальній психології.
10. Сучасні типологічні підходи до особистості
Форма контролю: екзамен
Предмет: Педагогічна психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація:
Мета: оволодіння студентами знаннями про психологічні закономірності психічного розвитку і формування особистості в процесі навчання і виховання; ознайомити з інноваційними педагогічними технологіями, методами та формами навчання і виховання; розкрити психологію педагогічної діяльності та особистості вчителя.
Завдання: розкрити предмет, завдання та основні галузі педагогічної психології; обґрунтувати взаємозв’язок навчання і психічного розвитку особистості; охарактеризувати психологічні моделі навчання та структуру навчальної діяльності; навчити студентів здійснювати психологічний аналіз уроку, психологічну характеристику учня, класного колективу.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет та завдання педагогічної психології.
2. Історія становлення і розвитку педагогічної психології.

45 3. Методи педагогічної психології.
4. Розвивальне навчання у сучасній школі.
5. Особистісно орієнтоване навчання.
6. Психологія управління процесом навчання. Ч.1.
7. Психологія управління процесом навчання. Ч.2.
8. Методи та форми організації навчання.
9. Психологія научіння та учіння.
10. Мотивація учіння школярів.
11. Психологічні основи виховання.
12. Особистісно зорієнтоване виховання.
13. Специфіка та стилі педагогічної діяльності.
14. Психологічний аналіз професійної компетентності педагога.
15. Педагогічна діяльність та особистість вчителя як предмет психологічного дослідження.
Форма контролю: іспит
Предмет: Експериментальна психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація:
Мета: ознайомити студентів із методологією психологічного експерименту, засвоєння нормативів наукового мислення, орієнтація в сучасних підходах щодо організації і проведення експериментальних досліджень психічних явищ і процесів.
Завдання: розкрити особливості становлення і розвитку експериментального методу в психології; висвітлити типи, етапи й умови проведення експериментів у психології; сформувати навички висунення експериментальних гіпотез, виділення змінних і способів їх контролю, оцінювання валідності експерименту; навчити студентів підбирати найбільш адекватний до сформульованої гіпотези план дослідження.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Експериментальна психологія в системі наукового знання.
2.
Наукове дослідження, його принципи та структура. Ч.1.
3.
Наукове дослідження, його принципи та структура. Ч.2.
4.
Експериментальна взаємодія.
5.
Базові характеристики наукової гіпотези.
6.
Неекспериментальні методи психологічних досліджень.
7.
Експеримент як метод психологічного дослідження.
8.
Експериментальні змінні.
9.
Типологія валідності психологічного експерименту.
10.
Стратегії та плани експериментального дослідження. Ч.1.
11.
Стратегії та плани експериментального дослідження. Ч.2.
12.
Стратегії та плани експериментального дослідження. Ч.3.
13.
Дослідницька програма в експерименті.
14.
Кореляційний аналіз у експериментальних дослідженнях.
15.
Психологічне вимірювання.
16.
Інтерпретаційні методи експериментальної психології.
17.
Діагностичні висновки та форми документування психологічного експерименту. Ч.1.
18.
Діагностичні висновки та форми документування психологічного експерименту. Ч.2.
Форма контролю: екзамен

46
Предмет: Історія психології
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація:
Мета: на основі аналізу наукових систем минулого дати студентам знання про складний процес становлення наукових поглядів на предмет психології; формувати психологічний склад мислення майбутніх практичних психологів для аналізу і оцінки психологічних явищ; розвивати у студентів уміння практично керуватися науковими психологічними знаннями при реальній взаємодії з людьми; поглиблювати у майбутніх спеціалістів інтерес до науки, обраної професії.
Завдання: ознайомити студентів з основними напрямками та школами, які сформувалися у психології в різні епохи (від античності до сучасності); сформувати цілісне уявлення про взаємозв’язок психології з іншими науковими галузями, в руслі і під впливом яких вона розвивалася; розвивати вміння аналізувати наукову спадщину минулого крізь призму значущості зроблених відкриттів для сучасного етапу розвитку психологічної науки.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Предмет, завдання, методи та головні етапи історії психології.
2.
Розвиток психологічних знань в рамках вчення про душу. Ч. 1.
3.
Розвиток психологічних знань в рамках вчення про душу. Ч. 2.
4.
Розвиток психології в рамках філософських вчень про свідомість. Ч. 1.
5.
Розвиток психології в рамках філософських вчень про свідомість. Ч. 2.
6.
Розвиток психології як науки про свідомість в період до формування експериментальної психології. Ч. 1.
7.
Розвиток психології як науки про свідомість в період до формування експериментальної психології. Ч. 2.
8.
Розвиток природознавства і формування природничо-наукових передумов виділення психології в самостійну науку. Ч. 1.
9.
Розвиток природознавства і формування природничо-наукових передумов виділення психології в самостійну науку. Ч. 2.
10.
Виділення психології в самостійну науку та її розвиток до періоду відкритої кризи
(60-і р.р. XIX ст. – 10-і р.р. XX ст.). Ч. 1.
11.
Виділення психології в самостійну науку та її розвиток до періоду відкритої кризи
(60-і р.р. XIX ст. – 10-і р.р. XX ст.). Ч. 2.
12.
Виділення психології в самостійну науку та її розвиток до періоду відкритої кризи
(60-і р.р. XIX ст. – 10-і р.р. XX ст.). Ч. 3.
13.
Зарубіжна психологія періоду відкритої кризи (10-і р.р., середина 30-х р.р. XX ст.). Ч.
1.
14.
Зарубіжна психологія періоду відкритої кризи (10-і р.р., середина 30-х р.р. XX ст.). Ч.
2.
15.
Зарубіжна психологія періоду відкритої кризи (10-і р.р., середина 30-х р.р. XX ст.). Ч.
3.
16.
Сучасний стан і найважливіші тенденції розвитку зарубіжної психології. Ч.1.
17.
Сучасний стан і найважливіші тенденції розвитку зарубіжної психології. Ч.2.
18.
Сучасний стан і найважливіші тенденції розвитку зарубіжної психології. Ч.3.
19.
Становлення і тенденції подальшого розвитку вітчизняної психології. Проблеми і перспективи. Ч. 1.
20.
Становлення і тенденції подальшого розвитку вітчизняної психології. Проблеми і перспективи. Ч. 2.

47
Форма контролю: іспит
Предмет: Психологія особистості
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація:
Мета: ґрунтовне вивчення студентами теоретичних основ розуміння психологічної категорії особистості; висвітленні основних психологічних підходів до розуміння особистості, що є актуальними на сучасному етапі; сприяння свідомому творчому засвоєнню теоретичних засад сучасної психології, набуттю навичок й умінь професійної діяльності; формування стійкого
інтересу до психологічних знань і вміння їх застосовувати у повсякденній практичній діяльності.
Завдання:
1. Аналіз змісту основних підходів, теоретичних концепцій щодо сутності і структури особистості у вітчизняній та зарубіжній психології особистості;
2. Виявлення умов становлення, функціонування і розвитку особистості;
3. Висвітлення можливостей застосування теоретичних ідей у психологічній практиці.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Персонологія в контексті психологічної науки.
2. Психодинамічні теорії особистості.
3. Гуманістичний напрям у психології особистості.
4. Диспозиційний напрям у психології особистості.
5. Когнітивна психологія особистості.
6. Теоретичне уявлення про особистість у працях вітчизняних психологів. Ч.1. Теоретичне уявлення про особистість у працях вітчизняних психологів. Ч.2.
Форма контролю: екзамен
Предмет: Сучасні теорії глибинної психології
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація:
Мета: ознайомити студентів з основними поняттями та теоріями сучасної глибинної психології, проблемами предмету глибинної психології.
Завдання:
1. Ознайомити студентів з основними поняттями глибинної психології.
2. Сформувати уявлення про розвиток сучасної глибинної психології, її теорії, школи та напрямки.
3. Мотивувати самостійне вивчення першоджерел та розвинути навички теоретичного аналізу (робота з монографіями).
4. Розширити уявлення студентів щодо сучасної глибинної психології та нових методів практичної роботи..
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Основні теоретичні положення глибинної психології.
2.
Створення дитячого психоаналізу.
3.
Аналітична психологія К. Юнга. Індивідуальна психологія А. Адлера.
4.
Теорії неофрейдизму. Ч.1 5.
Теорії неофрейдизму. Ч.2 6.
Основні концепції Его-психології.

48 7.
Новітні теорії психоаналізу.
Форма контролю: залік
Предмет: Методологічні та теоретичні проблеми психології
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація:
Мета: на основі поєднання фундаментальних професійних знань із сучасними філософсько-світоглядними уявленнями про зміст суспільного життя людини і можливості її самореалізації підготувати компетентних фахівців з розвиненою суспільною рефлексією.
Завдання: розкрити специфіку філософії психології як особливої галузі психологічної науки; сформувати адекватне уявлення про роль і значення методологічних знань в системі психологічного знання; допомогти студентам здобути ґрунтовні знання, які відображають систему “людина-психологія-суспільство”.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Вступ до філософії науки. Роль методології для психологічної науки.
2. Основні етапи еволюції психологічного знання.
3. Постнеокласичний етап розвитку психології: парадигми та основні напрями психологічних досліджень.
4. Проблема наукового пізнання. Поняття методу у психологічній науці.
5. Класифікація методів психологічного дослідження.
6.Проблема об’єктивного методу в психології. Класичний та постнекласичний підхід до психологічних досліджень.
7. Основні принципи та поняттєво-категоріальний апарат в психології.
8. Фундаментальні психологічні поняття та категорії: філософський підхід.
Форма контролю: залік
Предмет: Психологія управління
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Мета: сприяти свідомому засвоєнню студентами основних теоретичних положень курсу; ознайомити із психологічними умовами та особливостями управлінської діяльності; роллю соціально-психологічної служби з метою підвищення ефективності та якості роботи в системі управління.
Завдання: ознайомити студентів з основними положеннями управлінського та ділового спілкування; формувати у студентів вміння застосувати різноманітні управлінські типи, стилі та ролі; озброїти майбутніх психологів основними технологіями профілактики та подолання комунікативних бар‘єрів в організації, формування сприятливого психологічного клімату в колективі.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Психологія управління як наука, її зміст, проблеми і завдання.
2.
Історія і сучасний стан розвитку психології управління.
3.
Психологічний аналіз управлінської діяльності.
4.
Психологія особистості в управлінні.
5.
Психологічний феномен керівництва. Успіх керівництва.
6.
Поняття, види і техніка управлінського спілкування.

49 7.
Психологія ділового спілкування.
8.
Формування сприятливого психологічного клімату в колективі.
9.
Психологічний імідж організації. Фірмовий стиль як провідна ідея організації.
10.
Роль соціально-психологічної служби у процесі вдосконалення системи управління.
11.
Рекламна діяльність організації як психологічна проблема.
Форма контролю: іспит
Предмет: Психологія конфлікту
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Мета: створення науково-теоретичної бази для засвоєння студентами обсягу знань про конфлікт як психологічний феномен; розвиток умінь та навичок попередження, аналізу та вирішення конфліктних ситуацій; оволодіння діагностичним інструментарієм з метою виявлення особливостей виникнення і перебігу конфліктів.
Завдання: ознайомлення студентів з основними сучасними теоретичними та практичними підходами до проблеми конфліктів; формування у студентів умінь і навичок використання діагностичних методик та технік врегулювання й вирішення конфліктів; підготувати майбутніх практичних психологів до роботи з попередження проявів та проблем впливу конфліктів на становлення особистості.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Конфлікти в історії суспільної думки і системі людських взаємин.
2. Психологічна традиція вивчення конфліктів.
3. Психологічна феноменологія конфліктів.
4. Типологія конфліктів.
5. Внутрішньоособистісний конфлікт.
6. Методи дослідження конфліктів.
7. Психотехнології управління конфліктами.
8. Посередництво як сучасна психотехнологія вирішення конфліктів.
9. Педагогічні конфлікти.
10.Психологічні особливості профілактики, попередження та вирішення конфліктів.
Форма контролю: залік

Предмет: Психологічна діагностика
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 6 семестр
Анотація:
Мета: розкрити специфіку психодіагностики як особливої галузі психологічної науки та сформувати адекватне уявлення про роль і значення психодіагностичних методів в системі психологічного обстеження дітей і дорослих, про можливості, переваги та недоліки кожного методу.
Завдання: визначити основні сфери застосування психодіагностичних знань; розкрити основні тенденції розвитку психодіагностики на сучасному етапі; ознайомити з найбільш відомими та якісними методиками психодіагностики, з правилами проведення психодіагностичних обстежень, зі способами обробки, аналізу та інтерпретації результатів методик; формувати вміння адекватно оцінювати психодіагностичні методики, правильно

50 підбирати їх відповідно до мети дослідження та вміння проводити комплексні психодіагностичні обстеження і адекватно аналізувати та інтерпретувати отримані дані.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет і завдання психологічної психодіагностики.
2. Психодіагностика в системі психологічної служби
3. Виникнення та етапи становлення психологічної психодіагностики
4. Історія розвитку вітчизняної психодіагностики
5. Основні тенденції розвитку сучасної психологічної діагностики
6.Загальна характеристика основних методів психодіагностичних досліджень (4 год.)
7. Стандартизація психодіагностичних методик
8. Надійність психодіагностичних методик
9. Валідність психодіагностичних методик
10. Проблеми конструювання та використання психодіагностичних методик
11. Соціокультурні аспекти психодіагностичних досліджень
12. Етичні проблеми психодіагностики
13. Теоретичні проблеми психодіагностичного дослідження інтелекту
14. Процесуально-динамічні особливості та індивідуальні відмінності інтелекту
15. Шкали вимірювання інтелекту Д. Векслера
16. Діагностика невербального інтелекту за допомогою прогресивних матриць Равена
17. Шкільний тест розумового розвитку
18. Орієнтовна діагностика загального інтелектуального розвитку
19.Тести та батареї тестів спеціальних здібностей
20.Проблема вимірювання креативності
21 Теоретичні основи психодіагностичного дослідження особистості
22. Питальники рис особистості
23. Особистісні питальники цінностей
24. Особистісні питальними мотивів та установок
25. Психосемантичні методи діагностики особистості
26. Проективий підхід психодіагностичного вивчення особистості
27. Малюнкові методики як метод психологічної діагностики.
28. Діагностика міжособистісних стосунків.
29. Психологічна діагностика соціально-психологічної дезадаптації.
30. Діагностика психологічної готовності дитини до навчання в школі.
Форма контролю: іспит
Предмет:

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал