Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Інститут педагогіки і психологіїPdf просмотр
Сторінка4/9
Дата конвертації04.01.2017
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Завдання: сформувати компетенції про екологічні чинники і механізми їх дії на організми та їх угруповання; організацію співіснування та взаємовідносини організмів одного виду
(популяції) та різних видів (біоценози); біосферу та її структурні одиниці екосистеми, їх біотичну структуру, генетичні типи, принципи класифікації; живу речовину та її роль в біосферних процесах; закономірності колообігів речовин, енергії та інформації; основні види антропічного впливу на компоненти довкілля та їх негативні наслідки; основні глобальні, державні і регіональні екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання; економічні, законодавчі та нормативно-правові принципи збалансованого (відновлювального) природокористування; основи державної та регіональної екологічної політики.
Зміст дисципліни. Екологія в системі сучасних знань про природу. Організмовий рівень організації природи. Організм у середовищі його існування. Адаптації і їх екологічна роль.
Популяційний рівень організації природи. Біоценотичний рівень організації природи.
Екосистемний рівень організації природи. Продукційно-енергетичні процеси у екосистемах.
Біосфера як глобальна екосистема Землі. Вчення про ноосферу. Природа і суспільство — історія
і механізми взаємодії. Екологічні кризи: причини, наслідки, шляхи подолання. Охорона природи та відновлювальне природокористування.
Форма контролю: залік
Предмет: Основи інформатики та обчислювальної техніки
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація:
Мета: підготовлення студентів до ефективного використання сучасних комп'ютерно-
інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності; формування інформаційної культури та інформатичних компетентностей.
Завдання: формування у студентів знань та вмінь з теорії та практики використання
інформаційних технологій у навчальному процесі та у майбутній професійній діяльності: оволодіння методичними знаннями та уміннями щодо організації навчально-виховного процесу з біології з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, організації та оцінювання інформації.
Зміст дисципліни. Комп’ютер як засіб реалізації сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі школи та вузу. Інформаційна система та її складові. Програмні засоби в біологічних дослідженнях і практичній діяльності вчителя-предметника. Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення. Проблеми комп’ютерної вірусології.
Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм. Огляд сервісів Веб 2.0.
Характеристика Інтернет-офісу. Опрацювання даних з допомогою Інтернет-офісу. Спільна робота з документами. Комп’ютерні засоби інтерактивного спілкування й обміну даними для організації та виконання колективної роботи профільного спрямування. Співробітництво при використанні GoogleDocs. Організація мережевих опитувань, можливості їх використання в практичній роботі біолога при обробці результатів дослідження. Створення електронного календаря, пошукової системи, електронних записників. Розробка дослідницького проекту.

35
Форма контролю: залік
Предмет: Математичні методи в психології
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація:
Мета: сприяти свідомому засвоєнню студентами системи понять вимірювання, вибірка, цифрові характеристики розподілу, статистична гіпотеза, статистичні критерії відмінностей тощо; показати важливість використання кореляційного та факторного аналізу у психології; розвивати навички експериментальної перевірки теоретичних гіпотез у психологічних дослідженнях.
Завдання: ознайомити студентів з методологією застосування математичних методів у психології; формувати у студентів вміння проводити експериментальну перевірку статистичних гіпотез, здійснювати оцінку якості експериментальної роботи; озброїти майбутніх психологів основними методами застосування параметричних та непараметричних критеріїв відмінностей.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Етапи матиматизації психологічної науки.
2.
Поняття вимірювання.
3.
Поняття вибірки. Повне дослідження та його особливості.
4.
Форми подачі результатів дослідження.
5.
Цифрові характеристики розподілу. Мода та медіана як цифрові характеристики розподілу.
6.
Розмах та дисперсія вибірки та розподіл вибіркового ряду.
7.
Поняття нормального розподілу.
8.
Статистичні критерії відмінностей.
9.
Критерій хі – квадрат та особливості його застосування.
10.
Параметричні критерії відмінностей. t-критерій Стьюдента. Ч.1.
11.
Параметричні критерії відмінностей. t-критерій Стьюдента. Ч.2.
12.
Кореляційний аналіз як статистичний метод. Ч.2.
13.
Кореляційний аналіз як статистичний метод. Ч.2.
14.
Факторний аналіз як статистичний метод.
Форма контролю: іспит
Предмет: Основи науково-психологічних досліджень
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація:
Мета: ґрунтовне вивчення студентами теоретико-методологічних основ наукового психологічного дослідження, ознайомлення з процесом наукового пізнання i творчості, оволодіння комплексною методикою самостійного наукового дослідження в галузі психологічних наук. Вивчення курсу сприятиме формуванню у студентів умінь i навичок науково-дослідної роботи, оволодіння навичками дослідження під час написання ІНДЗ, курсових, дипломних, магістерських робіт.
Завдання:
1. Ознайомлення студентів психологічних спеціальностей із завданнями, специфікою, організацією і можливостями участі самих студентів у науковій роботі вузу в різних її формах

36
(індивідуальній, груповій та колективній) і на різних її рівнях (у групі, на факультеті, у вузі, у всеукраїнській науково-дослідній роботі тощо).
2. Навчитися розробляти наукові проблеми, писати наукові статті, роботи, застосовуючи при цьому нові інформаційні технології, програмні забезпечення;
3. Сприяти реалізації знань, навичок, творчого мислення в навчальному процесі, навчально- дослідницької та подальшої науково-дослідницької діяльності майбутніх спеціалістів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Історія становлення та розвитку науки
2. Наука як система знань
3. Організація науково-дослідної роботи в Україні
4. Основи методології науково-дослідницької діяльності
5. Емпіричні методи психологічного дослідження
6. Інформаційне забезпечення наукової роботи
7. Методика підготовки та оформлення наукових робіт студентів Ч.1.
8. Методика підготовки та оформлення наукових робіт студентів Ч. 2.
Форма контролю: залік
Предмет: Безпека життєдіяльності
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація:
Мета: набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.
Завдання: сформувати загальнокультурні компетенції: культуру безпеки і ризик- орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності людини; знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання; вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій; здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень.
Форма контролю: залік
Предмет: Основи охорони праці
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Мета: формування у студентів знань та вмінь для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науки і техніки та міжнародного досвіду, а також успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням вимог безпеки праці.

37
Завдання: вивчити основи охорони праці для забезпечення гарантії збереження здоров’я
і працездатності працівників, школярів, студентів, курсантів у виробничих умовах та під час навчання, ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у фахівців і посадових осіб за колективну та власну безпеку.
Зміст дисципліни. Основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні законодавчі та нормативно-правові документи з охорони праці, травматизм та професійні захворювання; дослідження нещасних випадків; пожежна безпека; електробезпека; державний нагляд за станом охорони праці. Сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз небезпек на робочих місцях та виробництві; основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні нормативно-правові акти; основні законодавчі документи; перелік дій при запобігання виникнення нещасних випадків.
Форма контролю: залік

2.2.Вибіркова частина.
2.2.1.Дисципліни за вибором ВНЗ.
Предмет: Комп’ютерна практика з СІТ
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація:
Мета: формування основ спеціальної професійної компетентності практичних психологів із застосування сучасних інформаційних і комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі з предмета.
Завдання: володіти практичними вміннями й навичками з використання комп’ютерної техніки; користуватися традиційними й цифровими (локальними й мережевими) джерелами
інформації, працювати з пошуковими системами, відбирати й структурувати інформацію; користуватися стандартними офісними програмами Windows
(xp)
для обробки інформації;
володіти навичками розв’язання професійних завдань в умовах групової, колективної діяльності та інших видів традиційної й інноваційної навчальної діяльності.
Зміст дисципліни. Роль та місце сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчально-виховному процесі; використання технологій опрацювання матеріалів засобами
Microsoft Office Word та Microsoft Office Excel, навчальних електронних видань та мережевих
інформаційних ресурсів для організації самостійної пізнавальної та дослідницької діяльності учнів, моделювання навчальних занять; методика використання технології мультимедіа у навчальному процесі; педагогічні вимоги до мультимедійних презентацій, створених засобами програми Power Point; програмно-технологічний комплекс на основі SMART Board; використання сучасних тестових систем для перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів; методика створення навчального проекту з практичної психології засобами інформаційних технологій; формування в учнів засобами інтерактивних Web-технологій умінь та навичок
інформаційно-комунікативних компетенції; використання сучасних ІКТ у позаурочній та позакласній роботі.
Форма контролю: залік
3. Цикл професійної та практичної підготовки.
3.1. Нормативні дисципліни.
Предмет: Вступ до спеціальності

38
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація:
Мета: сформувати у студентів загальне уявлення про зміст та особливості підготовки та професійної діяльності практичних психологів.
Завдання: зорієнтувати майбутнього практичного психолога в наукових засадах психологічної практики, охарактеризувати основні соціальні, психологічні, моральні та духовні проблеми у діяльності психолога та вимоги до особистості фахівця, сприяти формуванню стійкого інтересу до психологічної професії.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Психологія у соціальному та професійному вимірі.
2. Актуальні тенденції та проблеми розвитку психологічної науки.
3.
Професія практичного психолога та її особливості у різних сферах суспільної практики
4. Особливості підготовки практичних психологів у вищих навчальних закладах
5.
Професійний розвиток і саморозвиток психолога
Форма контролю: залік
Предмет: Загальна психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1- 2 семестр
Анотація:
Мета: створення науково-теоретичного підґрунтя для оволодіння професійними знаннями; сприяння свідомому творчому засвоєнню теоретичних засад сучасної психології, набуттю навичок й умінь професійної діяльності; формування стійкого інтересу до психологічних знань і вміння їх застосовувати у повсякденній практичній діяльності.
Завдання:
1. Оволодіння теоретичними основами психологічної науки;
2. Досягнення наукового розуміння студентами основ психологічної реальності, їх прояв у житті і діяльності людей;
3. Розвиток професійної свідомості та самосвідомості;
4. Активізація у студентів процесів самопізнання, самоаналізу і саморозвитку;
5. Сприяння гуманітарному розвитку студентів, психологічного і педагогічного мислення, культури ставлення до себе і до людей, спілкування і поведінки;
6. Формування уміння застосовувати набуті знання для аналізу психологічних фактів, явищ;
7. Сприяння у формуванні і вдосконаленні вміння вчитися;
8. Формування особистісної установки на використання у своєму житті і діяльності положень і рекомендацій наукової психології, а також потреби і інтересу щодо підвищення своєї психологічної підготовки.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Становлення психології як науки.Ч.1.Становлення психології як науки.Ч. 2.
2. Методи та принципи психології.
3. Основи науково-психологічного знання. Ч.1. Основи науково-психологічного знання.
Ч.2.
4. Психіка як результат еволюції матерії.
5. Походження і розвиток свідомості людини. Несвідоме.Ч.1. Походження і розвиток свідомості людини. Несвідоме. Ч.2.
6. Сутність і структура діяльності.Ч.1. Сутність і структура діяльності. Ч.2.

39 7. Особистість, її структура.Ч.1. Особистість, її структура. Ч.2.
8. Теоретичні та експериментальні підходи до дослідження особистості. Ч.1. Теоретичні та експериментальні підходи до дослідження особистості. Ч.2.
9. Я-концепція особистості. Ч.1. Я-концепція особистості. Ч.2.
10. Спілкування.
11. Група.
12. Увага.
13. Відчуття. Ч.1. Відчуття. Ч.2.
14. Поняття про сприймання, його відмінність від відчуття та їх генетичний зв’язок. Ч.1.
Поняття про сприймання, його відмінність від відчуття та їх генетичний зв’язок. Ч.2.
15. Пам’ять. Види пам’яті.Ч.1. Пам’ять. Види пам’яті. Ч.2.
16. Мислення.уяви та її роль у практичній і творчій діяльності людини. Ч.1. Мислення.уяви та її роль у практичній і творчій діяльності людини. Ч.2.
17. Мова та мовлення.
18. Емоції та почуття.Ч.1. Емоції та почуття. Ч.2.
19. Воля.
20. Темперамент.
21. Характер.
22. Здібності.
Форма контролю: екзамен
Предмет: Порівняльна психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація:
Мета: ознайомлення студентів з основними напрямками розвитку порівняльної психології та зоопсихології; засвоєння принципів вивчення та здійснення порівняльного аналізу психічної діяльності тварин і людини; розвиток умінь та навичок проведення дослідження проблем, пов’язаних з антропогенезом та появою людської свідомості.
Завдання: ознайомлення студентів з основними завданнями і методами зоопсихології та порівняльної психології; формування у студентів умінь та навичок проведення порівняльного аналізу закономірностей психічної діяльності тварин та людини; вивчення походження психіки і
її розвиток в процесі еволюції; дослідження біологічних передумов та передісторії зародження людської свідомості.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет зоопсихології та порівняльної психології в історичній ретроспективі. Методи порівняльної психології та зоопсихології.
2. Проблема інстинкту і научіння. Ранні уявлення про психічну діяльність тварин.
3. Психологічні особливості пам`яті та научіння.
4. Мислення людини та розумова діяльність тварин: порівняльний аналіз.
5. Комунікативна поведінка тварин та мова людини: порівняльний аналіз.
Форма контролю: залік

Предмет: Практикум з загальної психології
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1-2 рік, 2-3 семестр
Анотація:

40
Мета: засвоєння студентами теоретико-методологічних знань, практичних умінь і навичок у процесі учбово-дослідницької діяльності; реалізація навчальних завдань і вдосконалення орієнтованості студентів у практичному напрямку; поглиблення і закріплення теоретичних знань на емпіричному рівні
Завдання: закріплення і поглиблення знань студентів із теоретично орієнтованого курсу загальної психології; формування практичних навичок у проведенні науково-дослідної роботи студентів, готовності до використання теоретичних знань та засвоєних умінь у процесі проходження психологічної практики; підготовка майбутніх психологів до проведення діагностичної роботи з використанням доступних методик дослідження психічних явищ.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Роль відчуттів у пізнавальній діяльності людини.
2. Дослідження зорових відчуттів. Вимірювання і оцінка поля зору.
3. Визначення верхнього абсолютного порогу слухової чутливості.
4. Визначення зорових просторових порогів розрізнення (точність окоміру).
5. Дослідження тактильних і м’язово-суглобових відчуттів.
6. Дослідження явища адаптації і контрасту.
7. Особливості сприймання форми при активному і пасивному дотику.
8. Сприймання часу: оцінка, вимірювання, відтворення і порівняння.
9. Сприймання простору. Сприймання довжин ліній та кутових величин.
10. Сприймання напрямку локалізації звукових подразників.
11. Ілюзії зорового сприймання.
12. Дослідження уявлень.
13. Дослідження вибірковості уваги.
14. Оцінка стійкості і концентрації уваги.
15. Оцінка обсягу уваги.
16. Оцінка переключення уваги.
17. Дослідження розподілу уваги.
18. Тренування уваги.
19. Визначення обсягу короткочасної пам’яті за методикою Джекобсона.
20. Порівняння індивідуальних особливостей обсягу пам’яті на цифри, беззмістовні склади, слова, нескладні малюнки.
21. Дослідження переважаючого типу запам’ятовування.
22.Дослідження особливостей мимовільної пам’яті.
23. Оцінка короткочасної наочно-образної пам’яті.
24.Оцінка оперативної пам’яті.
25. Дослідження динаміки процесу заучування. Встановлення особливостей запам’ятовування початку, середини і кінця матеріалу. Довготривала пам’ять.
26. Порівняння процесів відтворення і впізнавання.
27. Дослідження безпосереднього і опосередкованого запам’ятовування.
28. Дослідження факторів, які впливають на зберігання матеріалу в пам’яті (ретроактивне гальмування).
29. Тренування і розвиток пам’яті.
30. Наочно-дійове мислення.
31. Наочно-образне мислення.
32. Визначення активності вербального і наочно-образного мислення.
33. Понятійне мислення.
34. Дослідження процедури розмірковування і формування умовиводів.

41 35. Дослідження швидкості і гнучкості мислення.
36. Дослідження лабільності-ригідності процесів мислення.
37. Визначення індивідуальних особливостей мислення за допомогою методики.
“Відгадування загадок” і “Розуміння переносного значення метафор і прислів’їв”.
38. Розвиток і формування логічного мислення.
39. Вивчення особливостей групового мислення.
40. Асоціативні експерименти: прямий (вільний), спрямований, ланцюговий і парний.
41. Дослідження різних видів уяви.
42. Тренування і розвиток уяви.
43. Зв’язок емоцій з пізнанням.
44. Оцінка емоційних станів, настрою та вегетативних проявів емоцій.
45. Дослідження наполегливості та імпульсивності людини.
46. Дослідження суб’єктивного локусу контролю. Виховання вольової активності людини.
47. Дослідження простих і складних сенсомоторних реакцій.
48. Вимірювання сили м’язового напруження.
49. Вимірювання різниці порогів кінестезичної чутливості рук. Сенсомоторна проба.
50. Формування рухової навички і дослідження явища переносу.
51. Дослідження сили нервової системи.
52. Дослідження рухливості нервових процесів.
53. Дослідження врівноваженості нервових процесів.
54. Визначення темпераменту.
Форма контролю: залік
Предмет: Основи психологічної практики
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація:
Мета: ознайомлення студентів з основними підходами до організації психологічної практики та її структурними компонентами як складовими практичної підготовки майбутніх психологів; поглиблення теоретичних знань з психологічних дисциплін; формування готовності до засвоєння практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності; забезпечення інформацією щодо особливостей напрямків та видів діяльності, обумовлених специфікою баз практик.
Завдання: ознайомлення студентів з особливостями та специфікою організації та проведення психологічної практики; формування у студентів готовності до використання теоретичних знань та засвоєння практичних умінь і навичок у процесі проходження психологічної практики; підготовка майбутніх психологів до роботи з різними категоріями населення у широкому спектрі закладів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Загальні положення організації та проведення психологічної практики.
2. Загальна характеристика системи практик.
3. Особливості організації ознайомлювальної, профілактичної та діагностико-корекційної практики.
4. Особливості організації реабілітаційної, консультаційної та переддипломної практики.
Форма контролю: залік
Предмет: Психологія волонтерської діяльності

42
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація:
Мета: проаналізувати особливості розвитку волонтерського руху, розкрити його функції та роль в соціальному житті суспільства, у становленні особистості майбутнього психолога; сприяти розвитку в студентської молоді соціальної активності, навичок усвідомленої та активної побудови власного життя.
Завдання: з’ясувати роль та функції волонтерів у сфері соціальної роботи, окреслити коло
їх діяльності в організації; ознайомитися з існуючими механізмами залучення людей до волонтерської діяльності та способами їх заохочення; навчитися складати волонтерські програми та здійснювати управління діяльністю добровільних помічників; відпрацювати навички спілкування з майбутніми клієнтами, спілкування з професіоналами в обраній спеціальності.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал