Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Інститут педагогіки і психологіїPdf просмотр
Сторінка3/9
Дата конвертації04.01.2017
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Предмет: Історія Тернопілля
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація:

26
Мета: курс спрямований на ознайомлення студентів з історією становлення і розвитку
Тернопілля, виховання почуття патріотизму, любові до рідного міста.
Завдання: ознайомлення студентів із найвизначнішими архітектурними пам’ятками
Тернополя, із найважливішими подіями історії міста, видатними людьми, що внесли вагомий внесок у його розвиток, тими нашими земляками, що прославили свою Малу Батьківщину.
Форма контролю: залік
Предмет: Економіка
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація:
Мета: формування системи знань про економічні відносини у суспільстві, проблеми ефективного використання обмежених ресурсів, функціонування основних складових економічної системи, розвиток у студентів економічного мислення, а також підготовка до подальшого вивчення основ інших економічних дисциплін та можливого використання економічних знань у майбутній професійній діяльності; оволодіння студентами методологією пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей, рушійних сил розвитку суспільного виробництва для найбільш повного задоволення їхніх матеріальних і соціально-економічних потреб.
Завдання: сформувати вміння: аналізувати конкретні економічні проблеми; давати оцінку економічним ситуаціям; пояснювати причини найважливіших економічних явищ.
Форма контролю: залік
Предмет: Соціологія
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація:
Мета: формування знань про природу соціальної реальності на базі засвоєння основних категорій науки, теоретико — методологічних підходів аналізу суспільних явищ і процесів, особливостей механізму функціонування соціальних систем суспільства.
Завдання:
сформувати вміння конструювати зміст навчального матеріалу, використовувати методи дослідження соціальної дійсності для аналізу соціально — політичних і соціально — економічних процесів у суспільстві; працювати з першоджерелами; здійснювати
інтерпретацію, пояснення і оцінку соціологічних вчень; сформувати власну світоглядну позицію, щодо явищ і процесів сьогодення; володіти термінами в обсязі, який дає змогу оформити ідею.
Форма контролю: залік
Предмет: Основи правознавства
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація:
Мета: розширити знання студентів про походження, типи, та форми держави, історію формування української державності; поглибити знання з основ конституційного ладу України.
Завдання: ознайомити з основними галузями права, даючи їх коротку характеристику; формувати навички правомірної поведінки в найтиповіших життєвих ситуаціях; виховувати переконаність в необхідності суворого дотримання законів, непримиренність до протиправної поведінки; виробляти уміння аналізувати суспільно-політичні події в Україні та світі,

27 спираючись на знання з теорії й історії держави та права, користуватися вітчизняними нормативними та міжнародно-правовими актами, різноманітними джерелами права, юридичною літературою; формування вміння застосовувати набуті правові знання у майбутній роботі з учнівською молоддю.
Зміст дисципліни. Навчальний курс містить стислий послідовний виклад першооснов всіх головних юридичних дисциплін і включає лише ту інформацію, яка є конче необхідною для студентів. Цим обумовлюється структура навчального курсу, яка повністю узгоджується із традиційною для юристів послідовністю галузей права.
Форма контролю: залік
Предмет: Україна в контексті європейської історії
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація:
Мета: курс спрямований на висвітлення стану наукових досліджень з модернізації політичної системи нашої країни в контексті її європейського вибору та історіографію досліджень проблематики, пов’язаної з визначенням місця України в геополітичному просторі та міжнародних відносинах.
Завдання: з’ясування змісту і завдань модернізації суспільно-економічної та політичної систем в незалежній Україні з огляду на європейський вибір; визначення специфіки соціально- політичних та культурних процесів, що відбуваються впродовж останніх років в українському суспільстві; дослідження еволюції державно-владних структур та інституцій громадянського суспільства, способів їх ефективного функціонування в контексті європейського досвіду.
Форма контролю: залік
Предмет: Історія науки і техніки
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація:
Мета: курс призначений на вивчення історії розвитку науки і техніки від простих знарядь праці до нанотехнології.
Завдання: дослідження процесу розвитку науки і техніки з метою виявлення тих глибинних тенденцій і закономірних зв’язків, які визначають зміст і спрямування цього процесу.
Форма контролю: залік
Предмет: Інформаційно-технічні засоби навчання
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація:
Мета: прищеплення студентам практичних навичок застосовувати технічні засоби навчання, що сприяє підвищенню ефективності проведення навчально-виховного процесу.
Завдання: вивчення особливостей використання сучасних інформаційних технічних засобів навчання в освітньому процесі; визначення способу виготовлення та алгоритму застосування носіїв інформації, використовуючи сучасні інформаційні технічні засоби навчання.
Зміст дисципліни. Психолого-педагогічні основи використання інформаційних технічних засобів навчання в навчальному процесі; екранно-проекцiйнi, відеотехнічні засоби навчання; комп’ютер та спеціальні засоби в навчально-виховному процесі

28
Форма контролю: залік
Предмет: Підготовка молоді до сімейного життя
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація:
Мета: озброєння майбутніх учителів знаннями зі шлюбно-сімейної проблематики, методикою дошлюбної підготовки школярів, ознайомлення з передовим досвідом з підготовки до сімейного життя в школах України та за кордоном.
Завдання: виявити і показати студентству психолого-педагогічні аспекти процесу підготовки учнівської молоді до сімейного життя; проаналізувати роль школи, батьків у дошлюбній соціалізації школярів та показати місце класного керівника та вчителя-предметника у підготовці учнів до сімейного життя; озброїти студентів системою компетентностей щодо психосексуального розвитку, міжстатевого спілкування, шлюбно-сімейних стосунків; ознайомити майбутніх практичних психологів з історією дошлюбної підготовки школярів в
Україні, а також з досвідом формування майбутнього сім’янина в країнах Європи; показати освітні і виховні можливості базових шкільних навчальних курсів у дошлюбній підготовці школярів.
Зміст дисципліни. Еволюція міжстатевих та шлюбно-сімейних відносин в історії людства.
Морально-психологічні аспекти дошлюбної поведінки молоді. Проблеми молодої сім’ї. Основні аспекти змісту формування майбутнього сім’янина. Сексуальна соціалізація в структурі дошлюбної підготовки молоді. Підготовка учнівської молоді до усвідомленого батьківства.
Методика реалізації змісту дошлюбної підготовки учнів.
Форма контролю: залік
Предмет: Релігієзнавство
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Мета: ознайомлення студентів зі змістом теологічного і наукових підходів до вивчення релігії; з’ясування сутності релігії та тенденції розвитку релігійних процесів в умовах секуляризації, глобалізації, світоглядного релятивізму і практичного атеїзму; поглиблення знання з історії розвитку світових релігій, їх впливу на суспільно-політичні процеси, зокрема в Україні; формування релігієзнавчого мінімуму правових знань про конституційні принципи свободи совісті, законодавчі акти, які служать основою державно-церковних і міжконфесійних відносин, визначають принципи функціонування церков і релігійних організацій.
Завдання: сформувати у студентів цілісного світоглядного уявлення про релігійні процеси в минулому та сучасний період у світі й Україні, їх роль у суспільному розвитку.
Форма контролю: залік
Предмет: Мистецтвознавство
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Мета: ознайомити студентів з особливостями мистецтвознавства як науки, вивчення закономірностей еволюції народного мистецтва від найдавніших часів до сучасності у

29 взаємозв’язку з загальнокультурним розвитком, вироблення навиків бережливого ставлення до пам’яток народного мистецтва.
Завдання: ознайомитися з історією мистецтва та мистецької думки протягом окремих
історико-культурних періодів; орієнтуватися у різноманітних течіях і напрямах як українського, так і світового мистецтва; розкрити специфіку та основні тенденції розвитку народного мистецтва України; поглиблювати знання про галузі народного мистецтва з минулого до сьогодення; розрізняти вплив локальних особливостей та виявляти їхнє значення у розвитку мистецтва в окремому регіоні України; застосовувати набуті знання в практичній діяльності.
Форма контролю: залік
Предмет: Антропологія
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Мета: ознайомити студентів з основами антропологічних знань про мінливість фізичного типу людини у часі і просторі.
Завдання: ознайомити з процесом висвітлення походження людини; морфологією та фізіологією людини, що вивчають міжгрупову мінливість морфо-фізіологічних ознак серед населення земної кулі; расогенезу та етнічної антропології; реконструкція процесу расоутворення, етногенезу та етнічної історії давніх і сучасних народів; ознайомлення з методикою антропологічних досліджень, розгляд питань походження людини, з’ясування мінливості морфофізіологічних ознак серед населення земної кулі, висвітлення основних принципів расових класифікацій людства і антропологічної структури народів світу, аналіз причин расових відмінностей людства і критика расистських теорій.
Форма контролю: залік
Предмет: Культурологія
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Мета: формування системи знань з історії культури, глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами предмету та завдань культурології, основних напрямів художньої культури, феномену української культури в контексті європейської культурної традиції, сучасних проблем розвитку культури.
Завдання: засвоєння студентами основних теоретичних аспектів вивчення культури; розкриття знань про основні етапи розвитку культури у хронологічній послідовності та характерні особливості кожного періоду, зокрема: стилі, властиві культурним епохам, їх риси;
історичний аспект культурних епох та явищ; провідних діячів культури, їх найважливіші твори та здобутки.
Форма контролю: залік
Предмет: Основи менеджменту
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Мета: формування у студентів наукового світогляду і глибоких знань з теорії і практики менеджменту, набуття вмінь і навичок управлінської діяльності. Завдання: розкрити суть,

30 завдання, принципи, функції менеджменту; дослідити організацію як складову в менеджменті і особливості управління нею; ознайомитись з теоріями мотивації і лідерства.
Форма контролю: залік
Предмет: Основи підприємницької діяльності
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Мета: формування знань з організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва; вивчення технологічних та організаційно- економічних особливостей виробництва і збуту продукції; розкрити сутність маркетингу; ознайомити із основами організації і планування виробничого процесу та управління діяльністю підприємств; основними характеристиками товару.
Завдання: формування вмінь розраховувати показники виробничо-господарської діяльності підприємств; оцінювати вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на організацію; розраховувати собівартість продукції; оцінювати ефективність виробництва.
Форма контролю: залік
Предмет: Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Мета: удосконалення володіння іноземною мовою, зокрема, вдосконалення навичок письма, діалогічного та монологічного мовлення, навичок читання та аудіювання, формування лінгвістичної, мовленнєвої, соціокультурної та загальнонавчальної компетенції, розвиток вміння практично застосовувати здобуті знання у повсякденному житті та у професійній діяльності.
Завдання: формувати у студентів уміння граматично та лексично правильно оформляти думки англійською мовою; розвивати у студентів уміння та навички писемної комунікації; сформувати вміння практично застосовувати вивчений матеріал у повсякденному житті; розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення, читання та перекладу; ознайомити з країною, мова якої вивчається.
Форма контролю: залік

Предмет: Конфліктологія
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація:
Мета: формування знань про: природу конфліктів, їх структуру та анатомію; динаміку конфлікту та процес управління конфліктом. Оволодіння теоріями та методами конфліктології; засвоєння змісту ключових категорій науки.
Завдання: формування умінь: здійснювати інтерпретацію, пояснення і оцінку теоретичних вчень, інтегрувати набуті теоретичні знання з практикою суспільного життя, здійснювати аналіз конфліктних ситуацій і управляти конфліктними ситуаціями в процесі професійної діяльності.
Форма контролю: залік
Предмет: Становлення громадянського суспільства
Статус: вибіркова

31
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація:
Мета: курс спрямований на розуміння сутності об’єктивних економічних і соціальних законів, які надають цілісний та поступальний характер розвитку суспільства, його становлення як важливої соціально-економічної одиниці.
Завдання: вивчення міжособистих відносин та сімейних, суспільних, економічних, культурних, релігійних і інших структур, які розвиваються в суспільстві зовні кордонів і без втручання держави; аналіз соціального, економічного і культурного простору, в якому взаємодіють вільні індивіди, реалізовуючи приватні інтереси і здійснюючі індивідуальний вибір.
Форма контролю: залік
Предмет: Цивільне право
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація:
Мета: сформувати у студента системне знання положень цивільного права як галузі права, навчити розв’язувати конкретні практичні задачі, здійснювати підбір оптимального правового засобі захисту порушеного, невизнаного чи ос пореного права, свободи чи інтересу.
Завдання: ознайомити студентів із системою найважливіших понять та категорій цивільного права, які в світлі римських класичних та сучасних наукових розробок в сфері юриспруденції за ознакою децентралізованого, недержавного правового регулювання суспільних відносин з домінуванням диспозитивного методу відносяться до сфери регулювання майнових та особистих немайнових відносин, здійснити вплив на формування в студентів позитивної правосвідомості, підвищити рівень їх правової культури, допомогти засвоїти спеціальну цивільно-правову термінологію, навчити їх правильному підбору та застосуванню нормативно- правових актів на практиці, забезпечити необхідний рівень юридичної підготовки для здійснення професійної діяльності за обраною спеціальністю.
Форма контролю: залік

Предмет: Сімейне право
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація:
Мета: ознайомити студентів із системою найважливіших понять та категорій сімейного права, здійснити вплив на формування в студентів позитивної правосвідомості, підвищити рівень
їх правової культури, допомогти засвоїти спеціальну приватно-правову термінологію, навчити їх правильному підбору та застосуванню нормативно-правових актів на практиці, забезпечити необхідний рівень юридичної підготовки для здійснення професійної діяльності за обраною спеціальністю.
Завдання: сформувати комплексне знання основних понять юриспруденції, сформувати навички критично-юридичного способу мислення, коректного підбору нормативно-правових актів, необхідних для вирішення практичних задач, правильне розуміння змісту норм права, спеціальної юридичної термінології.
Форма контролю: залік
Предмет: Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Статус: вибіркова

32
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація:
Мета: удосконалення володіння іноземною мовою, зокрема, вдосконалення навичок письма, діалогічного та монологічного мовлення, навичок читання та аудіювання, формування лінгвістичної, мовленнєвої, соціокультурної та загальнонавчальної компетенції, розвиток вміння практично застосовувати здобуті знання у повсякденному житті та у професійній діяльності.
Завдання: формування правильного володіння усною мовою, правильне висловлювання думок у комунікативних ситуаціях; формування навичок письма; розвиток навички діалогічного та монологічного мовлення, читання; розвиток позитивного сприйняття інших культур та набуття вмінь долати соціокультурні відмінності.
Форма контролю: залік
Предмет: Основи медіа грамотності
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація:
Мета: курс спрямований на формування у майбутніх практичних психологів певних знань і умінь з основ медіа освіти щодо вирішення сучасних медіа психологічних проблем, розуміння ролі та значення медійного світу в професійному та особистісному становленні людини.
Завдання: вироблення навичок розпізнання маніпулятивної медіа інформації; здатність аналізувати і критично сприймати медіа тексти; вивчати вплив різних медіа засобів на становлення громадянського суспільства та держави.
Форма контролю: залік

2. Цикл природничо-наукової підготовки.
2.1. Нормативні дисципліни.
Предмет: Основи анатомії та фізіології вищої нервової системи
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація:
Мета: вивчення структурно-функціональних особливостей організму людини, його органів та систем; вивчення студентами особливостей фізіології головного мозку і сенсорних систем, спадкових і набутих форми поведінки, пам'яті, інтегральної діяльності головного мозку.
Вивчення фізіологічних механізмів вищої нервової діяльності, її особливостей в людини, а також специфіки вищої нервової діяльності у дітей і підлітків та порушення вищої нервової діяльності.
Студенти повинні знати суть і вміти пояснювати механізми конкретних фізіологічних реакцій центральної нервової системи організму та характер їх саморегуляції. Вміти робити логічні побудови та відповідні висновки на основі вивченого теоретичного матеріалу і аналізу результатів лабораторних досліджень.
Завдання: з’ясувати анатомічну будову різних систем організму людини; анатомо- топографічні взаємовідносини органів, їх рентген анатомію, показати варіанти мінливості органів; всебічно розкрити взаємозв’язок та взаємозалежність окремих частин організму; показати взаємозв’язок організму в цілому з мінливими умовами середовища, вплив праці та соціальних умов на розвиток і будову організму, значення праці як одного з вирішальних факторів антропогенезу.

33
Зміст дисципліни. Анатомія як наука. Етапи становлення. Анатомія скелета людини.
З’єднання кісток скелета. М’язова система. Анатомія органів травної системи. Анатомія органів дихальної системи. Анатомія органів сечовидільної системи. Анатомія органів статевої системи. Судинна система. Анатомія органів внутрішньої секреції. Основні принципи будови нервової системи. Анатомія спинного мозку. Анатомія головного мозку. Анатомія органів чуття.
Фізіологія вищої нервової діяльності як предмет. Особливості фізіології головного мозку і сенсорних систем. Фізіологічні механізми сну, пам’яті і сновидінь.
Форма контролю: залік
Предмет: Вікова фізіологія і валеологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація:
Мета: формування у студентів знання про особливості функціонування організму дитини в процесі його росту і розвитку та вміння застосовувати ці знання для охорони і зміцнення здоров’я школярів.
Завдання: надати студентам, майбутнім вчителям, сучасних знань про вікові особливості дитячого організму для правильної організації і проведення навчальної та виховної роботи з дітьми, для розробки і проведення заходів з особистої і громадської гігієни, збереження здоров'я школярів, підтримання їх високої працездатності.
Зміст дисципліни. Предмет і завдання вікової фізіології та шкільної гігієни. Загальні закономірності росту і розвитку дітей і підлітків. Фізіологія нервової системи, її вікові особливості. Вікова фізіологія і гігієна аналізаторів. Вища нервова діяльність, її становлення в процесі розвитку організму. Вікові особливості ендокринної системи організму людини. Вікові особливості крові та кровообігу. Вікові особливості органів дихання. Вікові особливості опорно- рухового апарату. Особливості травлення та обміну речовин і енергії у різному віці. Гігієнічні вимоги до умов навчальної діяльності.
Форма контролю: залік
Предмет: Основи біології та генетики людини
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація:
Мета: формування системи знань про роль спадковості та середовища у формуванні анатомо-морфологічних особливостей та психофізіологічних і психічних функцій організму.
Завдання: сформувати розуміння впливу спадкових факторів та чинників середовища на формування цілісних соціально-психологічних характеристик особистості; з’ясувати біологічні та соціальні фактори антропогенезу.
Зміст дисципліни. Основні генетичні закономірності. Методи вивчення генетики людини.
Людська різноманітність. Особливості методів дослідження генетики поведінки. Генетика сенсорних здібностей та рухових функцій. Генетика темпераменту. Генетика інтелекту. Генетика психологічних розладів та аномалій поведінки. Генетичні основи девіантної поведінки.
Форма контролю: залік

Предмет: Екологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр

34
Анотація:
Мета: вивчення особливостей будови та життєдіяльності організмів у зв’язку з середовищем їх існування, взаємовідносин організмів з середовищем їх існування (аутекологія) та між собою (популяції — демекологія, біоценози ‒ синтекологія), загальних закономірностей функціонування та регулювання стану екосистем, продукційно-енергетичних процесів в них, місце і роль людини як виду і суспільства у екосфері планети.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал