Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Інститут педагогіки і психологіїPdf просмотр
Сторінка2/9
Дата конвертації04.01.2017
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Курсова робота — один із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, який має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з нової навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.
Курсова робота є окремим заліковим кредитом і оцінюється (визначається рейтинг) як самостійний вид навчальної діяльності студента. За виконання курсової роботи присвоюються кредити (як правило 1-2). Оцінка (бали) за курсову роботу є складовою частиною загальної оцінки з навчальної дисципліни в разі, якщо курсова робота виконується з певної навчальної дисципліни, передбаченої ОПП (обсяг кредитів – 1). У випадку, якщо курсова робота є комплексною (інтегрує дослідження з проблеми, що стосується декількох навчальних дисциплін), вона оцінюється як окрема навчальна дисципліна з присвоєнням 2-х кредитів.
За час навчання студент повинен виконати 2 курсові роботи з навчальних дисциплін, які є базовими для відповідної спеціальності, їх конкретна кількість та кількість зарахованих кредитів визначається навчальним планом.
Тематика курсових робіт визначається кафедрами (предметними або цикловими комісіями) відповідно до змісту і завдань навчальної дисципліни. Вона повинна бути актуальною і тісно пов'язаною із вирішенням практичних фахових завдань.
Студентам надається право вільного вибору теми роботи із запропонованого кафедрою
(методичною комісією) переліку. Студенти також можуть пропонувати свої теми.
Керівництво курсовими роботами здійснюють професори і доценти, які мають досвід науково-педагогічної і практичної роботи.
Захист курсової роботи проводить комісія у складі двох-трьох викладачів кафедри
(методичної комісії), у тому числі керівника курсової роботи. Якість виконання курсової роботи та результати її захисту оцінюються за шкалою оцінювання ECTS.
Оцінювання якості освоєння навчальних дисциплін здійснюється з використанням кредитно-модульної системи. Підсумкова оцінка формується з врахуванням результатів поточного контролю (усне опитування, тести, контрольні роботи, колоквіуми, робота на семінарських заняттях, виконання лабораторних робіт, есе, реферати, тощо) роботи студента впродовж семестру та підсумкового контролю у формі заліку (2-х бальна шкала –«зараховано»,
«не зараховано»), або іспиту (4-х бальна шкала – «відмінно», «добре», «задовільно», «не задовільно»). Оцінювання результатів роботи на практиці здійснюється методистом практики у формі заліку (за 100 бальною шкалою). Оцінка державної атестації виставляється комісією із доцентів кафедри, головою якої є доктор психологічних наук.
Студент повинен виконати програму підготовки згідно навчального плану, який включає:
240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл навчальних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки - 36 кредитів ЄКТС: нормативні дисципліни - 18 кр., вибіркові дисципліни - 18 кр.; цикл природничо-наукової підготовки - 36 кредитів ЄКТС: нормативні дисципліни - 32 кр.,
вибіркові дисципліни- 4 кр.; цикл професійної та практичної підготовки – 168 кредитів ЄКТС:
нормативні дисципліни- 134 кр., вибіркові дисципліни- 34 кр., із них практики -21 кр.: ознайомлювальна практика - 2 кредита ЄКТС; профілактична практика - 3 кредита ЄКТС; діагностико - психокорекційна практика – 6 кредитів ЄКТС; реабілітаційна практика - 7

14 кредитів ЄКТС; консультаційна практика - 8 кредитів ЄКТС; державний комплексний іспит із психології.
Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту звіту з практики, проходження державної атестації.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка
ECTS
Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100
А
відмінно зараховано
85-89
В
добре
75-84
С
65-74
D
задовільно
60-64
Е
35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
6.030103- Практична психологія

15
7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА
Напрям підготовки 6.030103 Практична психологія

№ з/п
Назва дисципліни
Навчальний рік
Кредити
ECTS
Години Екзамен Залік
1семестр
1
Історія України
3 108 е

2
Історія української культури
2 72 е

3
Загальна психологія
(1-2 с.)
8 288
-

4
Вікова фізіологія
і валеологія
2 72 з
5
Основи анатомії та фізіології нервової системи людини
2 72 з
6
Основи біології та генетики людини
2 72 з
7
Безпека життєдіяльності
2 72 з
8
Вступ до спеціальності
1 36 з
9
Система служб соціальної роботи
2 72 з
10
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
(1-3с.)
2 72
-
11
Ознайомлювальна практика
2 72 з
Дисципліни за вибором студента
12
+Фізичне виховання
(1-4с.)
0 0
-
2 семестр
1
Педагогіка
3 108 е

2
Математичні методи в психології
4 144 е

3
Загальна психологія
(1-2 с.)
2 72 е

4
Теорія ймовірності
2 72 з
5
Практикум з загальної психології (2-3 с.)
5 180

-
6
Основи психологічної практики (практична психологія)
1 36 з
7
Порівняльна психологія
2 72 з
8
Основи інформатики та обчислювальної техніки
2 72 з
9
Іноземна мова (за
2 72 з

16 професійним спрямуванням)
(1-3 семестр)
Дисципліни за вибором ВНЗ6
216


10
Порівняльна педагогіка
2 72 з
11
Корекційна педагогіка
2 72 з
12
Соціальна педагогіка
2 72 з
13
Основи педагогічної майстерності
2 72 з
14
+Комп’ютерна практика з
СІТ
1 36 з
Дисципліни за вибором студента
15
+Фізичне виховання
(1-4семестр)
0 0 з
3 семестр
1
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
(1-3 семестр)
1 36 е

2
Вікова психологія
4 144 е

3
Соціальна психологія
4 144 е

4
Диференціальна психологія
4 144 е

5
Гендерна педагогіка
3 108 з
6
Екологія
1 36 з
7
Практикум з загальної психології (2-3 с.)
3 108 з
8
Психологія спілкування
2 72 з
9
Українська мова
(за професійним спрямуванням)(3-5с.)
1 36 з
Дисципліни за вибором ВНЗ6
216


10
Психологія профорієнтаційної діяльності
3 108 з
11
Геронтопсихологія
3 108 з
12
Психологія сімейного виховання
2 72 з
13
Соціально-правовий захист населення
2 72 з
14
Історія гендерної педагогіки
2 72 з
Дисципліни за вибором студента
15
+Фізичне виховання
(1-4семестр)
0 0
-

17
4 семестр
1
Психодіагностика
8 288 е

2
Експериментальна психологія
6 216 е

3
Педагогічна психологія
4 144 е

4
Українська мова
(за професійним спрямуванням) (3-5с.)
1 36 з
5
Основи науково- психологічних досліджень
3 108 з
6
Психологія спорту
3 108 з
7
Основи демографії
2 72 з
Дисципліни за вибором ВНЗ4
144


8
Психолого-педагогічна профілактика девіантної поведінки
2 72 з
9
Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
2 72 з
10
Психологія педагогічної праці
2 72 з
Дисципліни за вибором студента
11
Фізичне виховання
(1-4 семестр)
0 0 з
5 семестр
1
Історія психології
5 180 е

2
Основи психокорекції
5 180 е

3
Філософія
3 108 е

4
Українська мова (за професійним спрямуванням)
1 36 е

5
Сучасні теорії глибинної психології
2 72 з
6
Арттерапія
2 72 з
7
Профілактична практика
3 108 з
Дисципліни за вибором ВНЗ6
216


8
Комп’ютерна психодіагностика
3 108 з
9
Психологія творчості і обдарованості
3 108 з
10
Психологія депривованої особистості
3 108 з
Дисципліни за вибором студента4
14418 11
Етика і естетика
2 72 з
12
Логіка
2 72 з
13
Українознавство
2 72 з
14
Історія Тернопілля
2 72 з
6 семестр
1
Психологія особистості
3 108 е

2
Психологічна служба в системі освіти
3 108 е

3
Основи дефектології
3 108 е
4
Методологічні та теоретичні проблеми психології

1 36 з
5
Курсова робота з теоретичної психології
1 36 з
6
Діагностико- психокорекційна практика
6 216 з
Дисципліни за вибором ВНЗ6
216


7
Психологія самосвідомості
3 108 з
8
Організація психологічної просвіти
3 108 з
9
Психологія стресу
3 108 з
Дисципліни за вибором студента6
216


10
Економіка
3 108 з
11
Соціологія
3 108 з
12
Основи правознавства
3 108 з
13
Україна в контексті
європейської історії
2 72 з
14
Історія науки і техніки
2 72 з
15
Інформаційно-технічні засоби навчання
2 72 з
16
Підготовка молоді до сімейного життя
2 72 з
7 семестр
1
Основи психотерапії
4 144 е

2
Основи патопсихології

3 108 е

3
Психологія управління
3 108 е

4
Психологія конфлікту
3 108 з
5
Екстрена психологічна допомога
3 108 з
6
Основи охорони праці
2 72 з
7
Практикум з групової психокорекції
2 72 е
8
Реабілітаційна практика
4 144 з
Дисципліни за вибором ВНЗ

196
216


9
Основи сугестопедії
3 108 з
10
Юридична психологія
3 108 з
11
Політична психологія
3 108 з
Дисципліни за вибором студента4
144


12
Релігієзнавство
2 72 з
13
Мистецтвознавство
2 72 з
14
Антропологія
2 72 з
15
Культурологія
2 72 з
16
Основи менеджменту
2 72 з
17
Основи підприємницької діяльності
2 72 з
18
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
2 72 з
8 семестр
1
Практикум з групової психокорекції
5 180 е

2
Основи психологічного консультування
4 144 е

3
Клінічна психологія
2 72 е
4
Курсова робота з практичної психології
1 36 е

5
Політологія
2 72 з
6
Методика викладання психології
2 72 з
Дисципліни за вибором студента4
144


7
Конфліктологія
2 72 з
8
Становлення громадянського суспільства
2 72 з
9
Цивільне право
2 72 з
10
Сімейне право
2 72 з
11
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
2 72 з
12
Основи медіа грамотності
2 72 з
Підсумкова державна атестація

Комплексний державний
іспит з психології е


Всього кредитів ЕСТS

240
8640


20
8. КОПІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
6.03020103 Практична психологія

21

22
9. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
1.Цикл гуманітарної та соціально - економічної підготовки.
1.1.Нормативна частина.
Предмет: Українська мова (за професійним спрямуванням)
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2-3 рік, 3-5 семестри
Анотація:
Мета: сформувати у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтованих умінь і навичок досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.
Завдання: забезпечення чіткого і правильного розуміння ролі державної мови у професійній діяльності; досконалого володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного і писемного мовлення; вироблення навичок самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні; розвиток творчого мислення студентів; виховання поваги до української літературної мови, до мовних традицій; формування навичок оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.
Форма контролю: залік 3,4 семестр, екзамен 5 семестр
Предмет: Історія України
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація:
Мета: формування знань про подій і явищ історичного минулого українського народу з найдавніших часів до сучасності.
Завдання: сформувати історичного мислення, вміння аналізувати й узагальнювати події та явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними, виділяти основне, об’єктивне і суб’єктивне, самостійно оцінювати і інтерпретувати історичний процес і робити висновки; працювати з історичними документами різного змісту, а саме: встановлювати відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою, аналізувати зміст фрагмента історичного документа та пояснювати основні ідеї, які він висвітлює.
Зміст дисципліни. Історія території. Історії титульного етносу, Історія державотворення. основні напрямки Великого розселення слов’ян, території розселення східнослов’янських племінних союзів, Київської держави, основні напрямки походів київських князів; характеризувати особистість та діяльність князів, аналізувати та порівнювати внутрішню і зовнішню політику давньоруських князів, визначати наслідки внутрішньої та зовнішньої політики перших давньоруських князів; порівнювати особливості міського та сільського життя мешканців Давньої Русі, суспільну роль різних верств та станових груп; описувати повсякденне життя різних верств Київської держави; висловлювати ставлення до історичних діячів доби, судження про доленосні події доби.
Форма контролю: екзамен
Предмет: Історія української культури
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація:

23
Мета: поглиблення знань студентів з історії та теорії української культури, ознайомлення з головними проблемами історико-культурного процесу в Україні в світовому і європейському контексті.
Завдання: вивчити сучасні інтерпретації історії культури та історичні умови їх функціонування, основні етапи розвитку та найважливіші події, явища, персоналії українського культурного процесу; сформувати уявлення про етнічні та національні культури народів на території України, проблемні, суперечливі питаннях українського культурного процесу.; самостійно написати реферат (виконати ІНДЗ) на визначену тему з історії української культури; вміти написати звіт про екскурсію до художнього музею; визначити структурно-морфологічні особливості української культури.
Форма контролю: екзамен
Предмет: Іноземна мова
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1,2 рік, 1,2,3 семестри
Анотація:
Мета: формування в студентів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, що відповідають стандарту В2.
Завдання: оволодіти навичками аналітичного і пошукового читання літератури з елементами спеціалізації зі словником; збагачення базового загального лексикону та вивчення
історичного лексикону; формування умінь розпізнавати та диференціювати складні граматичні явища і моделі за формальними ознаками; вміння вести дискусію на запропоновану тематику, передбачену програмою.
Форма контролю: залік, екзамен
Предмет: Філософія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація:
Мета: ознайомлення зі змістом світового та вітчизняного історико-філософського процесу, демонструє широкий спектр методологічних підходів і теоретичних систем філософії як сфери духовної творчості, розширює знання про сучасні її форми та нові підходи до вирішення найважливіших проблем сьогодення. Засвоєння специфіки філософського запитування сприяє формуванню високої світоглядно-методологічної культури, переконання в принциповій важливості для кожної людини вільного світоглядного самовизначення, спрямовує на самостійні роздуми над найважливішими проблемами індивідуального та суспільного буття.
Завдання: сформувати вміння працювати з філософськими текстами, реконструювати зміст висловлених у них філософських ідей, здійснювати історико-філософську інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень, актуалізує потребу співвідносити світоглядні ідеї з практикою суспільного життя, спрямовує на самостійні роздуми, виховує переконання в тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків культурної спадщини людства, складовою частиною якої є філософія.
Форма контролю: екзамен
Предмет: Політологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр

24
Анотація:
Мета: формування знань про суть політичних процесів, які відбувалися в минулому й відбуваються сьогодні, їх об’єктивного характеру, взаємозв’язків і взаємозалежності; засвоєння студентами основних політичних понять і категорій.
Завдання: забезпечити чітке і правильне розуміння теоретико-методологічних проблем політологічного знання, розвитку поглядів видатних українських і закордонних мислителів на політику, місця та ролі політичних суб’єктів (індивідуальних і колективних) у системі політико- правових відносин суспільства і держави, засад політики, її сутності, першооснови, причин і джерел. Розвиток аналітичного мислення студентів; виховання високої політичної культури, поваги до загальнодемократичних надбань людської цивілізації; формування навичок знаходити і критично оцінювати потрібну інформацію з минулого та сьогодення України; застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів.
Форма контролю: залік

1.2.Вибіркова частина.
1.2.1.Дисципліни за вибором студента.
Предмет: Фізичне виховання
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1-2 роки навчання, 1,2,3,4 семестр
Анотація:
Мета: формування системи знань про дотримання основ здорового способу життя; основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосувати їх на практиці у своїй фізичній активності; основи методики оздоровлення і фізичного удосконалювання традиційними і нетрадиційними засобами та методами фізичної культури; основи професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння застосовувати їх на практиці; основи фізичного виховання різних верств населення; систематичне фізичне тренування з оздоровчою або спортивною спрямованістю; виконання нормативів професійно- прикладної фізичної підготовленості; поінформованість про всі головні цінності фізичної культури і спорту.
Завдання: формування навичок до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних раціональних формах; до систематичного фізичного тренування з оздоровчою або спортивною спрямованістю; виконання нормативів професійно-прикладної фізичної підготовленості.
Форма контролю: залік
Предмет: Етика і естетика
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація:
Мета: ознайомлення з важливими філософськими галузями знань про людину: етикою — предметом якої є мораль і естетикою — предметом якої є сфера почуттєвого; висвітлює основні віхи розвитку етики і естетики, дає сучасне розуміння таких їх наріжних проблем, як сутність і обґрунтування моралі, її основних понять, етикету як форми культури, а також системи категорій естетики, природи мистецтва і художньої творчості, специфіки розвитку некласичної естетики на основі художньо-естетичного досвіду ХХ–поч. ХХІ ст. Засвоєння цієї сфери гуманітарного знання своєрідно довершує світогляд людини, робить його цілісним, сприяє глибшому

25 розумінню місця людини в світі, здатності виробити власну моральну позицію та формує культуру почуттів, сприяє їх витонченню і ушляхетненню.
Завдання: сформувати вміння працювати з філософсько-етичними та художніми текстами, самостійно аналізувати і інтерпретувати їх зміст, аргументувати власну позицію щодо актуальних моральних проблем сьогодення і здобути навички критичного мислення та теоретичної рефлексії почуттєвого досвіду.
Форма контролю: залік
Предмет: Логіка
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація:
Мета: формування усвідомленого рівня оперування правилами і прийомами логічного мислення, дає знання про логічні характеристики основних форм мислення — поняття, судження й умовиводу, правил та операцій над ними, розкриває сутність і значення основних законів
(принципів) мислення, знайомить з основними прийомами аргументації.
Завдання: оволодіти найбільш поширеними в практиці схемами і прийомами міркувань, активне використання в процесі мислення та спілкування їх основних методів — дедукції,
індукції та аналогії, розвиває вміння розпізнавати та виявляти логічні помилки як у власних міркуваннях, так і у міркуваннях інших людей, сприяє вдосконаленню логічної культури, формуванню сучасного стилю мислення, що поєднує в собі точність і образність думки, вихованню дисципліни думки.
Форма контролю: залік
Предмет: Українознавство
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація:
Мета: курс спрямований на самопізнання й самотворення українства, здійснення ним своєї
історичної місії.
Завдання: виявити досвід поколінь та історичні уроки розвитку етнонації, української природи, мови, держави, культури, людини; аналізувати тенденції, закономірності, причини і наслідки розвитку й проблем сучасності; формувати питомі риси громадян; готувати покоління до самостійного життєвого вибору шляху та перспектив майбутнього, пізнання й самопізнання, творення й самотворення особистості, схильної і спроможної бути в гармонії з іншими людьми, з довкіллям, з власним “Я” (внутрішнім світом) і поєднувати особисті інтереси з громадськими, національно-державними та загальнолюдськими; сприяти виробленню високих суспільних, державних, гуманістичних, духовно-культурних ідеалів, визначенню морально-етичних та естетичних критеріїв і принципів життєдіяльності людей мудрого серця і гуманного розуму
(інтелекту), патріотів-професіоналів світового рівня, творців засад громадянського суспільства в національній державі.
Форма контролю: залік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал