Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Інститут педагогіки і психологіїPdf просмотр
Сторінка1/9
Дата конвертації04.01.2017
Розмір0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
Інститут педагогіки і психології
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
ECTS — ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ
Галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки»
Напрям підготовки 6.030103 «Практична психологія»
2014

2
Зміст

1.
Організаційна структура психолого-педагогічного відділення Інституту педагогіки та психології…………………………….…………………………………………………3 2.
Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію…………………………………………………………………………………….…5 3.
Перелік напрямів та спеціальностей з підготовки фахівців на факультеті із зазначенням ліцензійного обсягу та терміну навчання………..……………………7 4.
Умови для навчання (коротка інформація про матеріально-технічну базу)…………..…………………………………………………….…………8 5.
Основні методи викладання і навчання, що використовуються в навчальному процесі, способи оцінювання знань студентів……………………………..….……9 6.
Графік навчального процесу………………..…………………….……………………14 7.
Структурно-логічна схема……………………………..………….……………………15 8.
Копія робочого навчального плану…………………..…………….………………….20 9.
Анотації дисциплін……………………………………………………..………………22 10.
Фахове спрямування та кваліфікаційні вимоги до фахівців спеціальності………...70 11.
Глосарій термінології із дисциплін, які читаються на кафедрі…………..……….…72

3
1. Організаційна структура інституту педагогіки та психології
Психолого-педагогічне відділення
a) Адреса:
46027, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2
b) Контактні телефони тел. факс (352) 43-60-55 тел. (0352) 53-39-50
Приймальня декана тел. (0352) 43-59-06 тел. (0352) 53-36-25 тел. вн.271

c) Інформація про склад деканату
Декан факультету: доктор педагогічних наук, професор В.М. Чайка
тел.(0352) 53-36-25 e-mail: chayka6027@mail.ru
Заступник декана: кандидат педагогічних наук, доцент О.Т. Винничук тел.: (0352) 53-39-50
Голова науково-методичної комісії: кандидат психологічних наук, доцент І.М. Чорна тел.: (0352) 53-39-50
Вчений секретар ради: кандидат педагогічних наук, доцент Т.В.Гладюк тел.: (0352) 53-36-25
Диспетчер деканату О.С. Шиліга тел.: (0352) 53-39-50
Методист заочної форми навчання О.М. Волошин тел. (0352) 53-36-24
Інженер: І.Ю. Остаф тел.: 53-36-27
d) Кафедри: кафедра Практичної психології
Адреса: 46027, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Винниченка,10 тел. (0352) 53-36-20.

4
СКЛАД КАФЕДРИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
1.
Радчук Галина Кіндратівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри;
2.
Адамська Зоряна Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент;
3.
Андрійчук Іванна Петрівна - кандидат психологічних наук, доцент;
4.
Кормило Оксана Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент;
5.
Пеньковська Наталя Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент;
6.
Сіткар Віктор Ілліч - кандидат психологічних наук, доцент;
7.
Тіунова Олена Володимирівна - кандидат психологічних наук, доцент;
8.
Чорна Ірина Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент;
9.
Шпак Марія Мирославівна - кандидат педагогічних наук, доцент;
10.
Олексюк Вікторія Романівна - кандидат психологічних наук, викладач;
11.
Свідерська Галина Мирославівна - кандидат психологічних наук, викладач;
12.
Чопик Соломія Володимирівна - кандидат психологічних наук, викладач;
13.
Шевченко Ольга Миколаївна - кандидат психологічних наук, викладач;
14.
Гончаровська Галина Федорівна – викладач;
15.
Пацула Ірина Несторівна – викладач;
16.
Чіп Руслана Степанівна - викладач;
17.
Вовк Валентина Олегівна - старший лаборант, викладач.

e) Координатор інституту педагогіки та психології кандидат психологічних наук, доцент І.М.Чорна
IrynaChorna@yandex.ua
(0352)53-39-505
2.
КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА
СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ


6
7

3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА
ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ
НАВЧАННЯ
Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
Напрям підготовки: 6.030103 Практична психологія
Ліцензійний обсяг:30/20
Термін навчання – 4 роки


8
4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Для провадження освітньої діяльності Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка володіє відповідною матеріально-технічною базою.
Основними складовими навчально-матеріальної бази університету є аудиторії, навчальні лабораторії, науково-дослідні та навчально-методичні лабораторії, кабінети, бібліотеки, читальні зали, виробничі майстерні, стадіон, спортивні зали, що відповідають існуючим санітарно-технічним та протипожежним нормам.
Інститут педагогіки та психології має належну навчально-матеріальну базу для підготовки фахівців з практичної психології.
Власний аудиторний фонд Інститут педагогіки та психології для забезпечення викладання навчальних курсів напряму 6.030103 «Практична психологія» складається із 10 аудиторій
(загальна кількість місць – 465).
Академічні заняття з психологічних дисциплін проводяться у навчальних аудиторіях:

адміністративно-навчального корпусу № 1 університету: № 60; № 67; комп’ютерний клас № 68 (10 комп’ютерних комплексів, які під’єднані до загальної університетської мережі і забезпечують вільні виходи в мережу Internet); № 69; № 74; № 75а; № 144; № 185;

корпусу № 2 Інституту педагогіки та психології: комп’ютерний клас № 204 (17 комп’ютерних комплексів, які під’єднані до загальної університетської мережі і забезпечують вільні виходи в мережу Internet), психологічна лабораторія № 219; лекційні аудиторії № 224; № 225; № 226; № 230; № 231; комп’ютерний клас № 233 (30 комп’ютерних комплексів, які під’єднані до загальної університетської мережі і забезпечують вільні виходи в мережу
Internet); № 234;

корпусу № 4 фізико-математичного факультету: № 440; № 441; № 447;

корпусу гуртожитку № 1: № 602; № 605; № 607;

корпусу гуртожитку № 2: № 821; № 826;

корпусу № 7: № 701; № 702; № 705.
Цей аудиторний фонд задовольняє потреби кафедри, окрім цього використовуються інші аудиторії університету. Всі аудиторії знаходяться в належному санітарно-технічному стані і придатні для експлуатації.
Більшість аудиторій університету обладнано автоматизованими пультами керування, зашторенням, аудіовідеотехнікою, що дозволяє проводити демонстрацію відеофільмів, кінофільмів, діафільмів, слайдів, прослуховувати аудіо програми.
У навчальних кабінетах, лабораторіях відповідним чином оформлені інформаційно- методичні стенди, на яких розміщена інформація про правила безпеки праці, протипожежної безпеки, перелік тем лабораторно-практичних занять, тем, які виносяться на самостійне опрацювання, рекомендована література з дисциплін кафедри. Окрім цього, на стендах розміщена необхідна наочність для занять у вигляді таблиць, схем, моделей, плакатів тощо.
Належна увага звертається на комп’ютеризацію навчального процесу студентів напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія».
На психолого-педагогічному факультеті функціонує комп’ютерний клас № 204, оснащений комп’ютерами, які під’єднані до загальної університетської мережі і забезпечують вільний вихід в мережу Internet.
На сайті університету в системі «MOODLE» розміщено інтерактивні курси (електронні версії лекцій, плани семінарських і практичних занять, довідкова інформація) навчальних дисциплін зі спеціальності 6.030103 «Практична психологія», що активно використовуються студентами у навчальному процесі.
Крім комп’ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, на кафедрі застосовуються традиційні технічні засоби навчання. Використовуючи власну комп’ютерну техніку, викладачі кафедри розробляють презентації, що сприяє збільшенню відеофонду для навчальних цілей. У розпорядженні кафедри є аудіовізуальні засоби навчання: CD-компакти, відеофільми тощо.

9
Важливою складовою інформаційного та навчально-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх практичних психологів є наявність навчальних підручників, посібників, періодичних видань відповідно до фаху.
Одним з основних підрозділів, який відіграє важливу роль у навчальному процесі є Наукова бібліотека університету. У бібліотеці функціонують 2 головних книгосховища та 7 читальних залів на 362 читацьких місць, серед них – читальний зал електронних ресурсів на 36 робочих місць, зал наукової літератури на 15 робочих місць з виходом в Інтернет та читальний зал періодики (на 48 місць). У бібліотеці університету створено електронний каталог, у який внесено інформацію про 480 тис. видань; функціонує фонд рідкісної та малотиражної літератури, що містить особливо цінні наукові, літературно-художні видання і прижиттєві видання авторів (в даний час нараховує понад 21 тис. примірників).
Бібліотечне забезпечення. Одним з основних підрозділів, який відіграє важливу роль у навчальному процесі є Наукова бібліотека університету. Вона виконує послідовну різнобічну діяльність щодо підвищення бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування студентів, професорсько-викладацького складу, забезпечення навчально-виховного процесу і науково-дослідної роботи.
Основні приміщення бібліотеки розташовані в центральному корпусі, а також у відокремленій будівлі (абонемент навчальної літератури).
На кафедрі функціонує також власна бібліотечна база. Отже, студенти, які навчаються за напрямом 6.030103 «Практична психологія» в основному забезпечені інформаційним матеріалом, навчальною та довідковою літературою, інструктивно-методичними матеріалами.
Таким чином, матеріально-технічна база університету загалом та кафедри практичної психології зокрема, відповідає вимогам вищої школи, її стан та перспективи розвитку дозволяють здійснювати якісну і ефективну підготовку фахівців напряму 6.030103 «Практична психологія».
5.
ОСНОВНІ
МЕТОДИ
ВИКЛАДАННЯ
І
НАВЧАННЯ,
ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
В навчальному процесі використовуються такі види навчальної діяльності: лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, семінари, консультації, індивідуальну, самостійну роботу, підсумковий контроль (екзамени, заліки), дипломну роботу, педагогічну, навчальні і виробничі практики чи інші види діяльності, пов'язані з оцінюванням.
Лекція - основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною програмою. Можливе читання окремих лекцій з проблем, які стосуються даної навчальної дисципліни, але не охоплені навчальною програмою. Такі лекції проводяться провідними вченими або спеціалістами для студентів та працівників вищих навчальних закладів в окремо відведений час. Лекції проводяться лекторами – професорами і доцентами (викладачами) вищого навчального закладу, а також провідними науковцями або спеціалістами, запрошеними для читання лекцій. Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях – аудиторіях для однієї або більше академічних груп студентів. Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов'язаний перед початком відповідного семестру подати на кафедру (предметну або циклову комісію) складений ним навчально-методичний комплекс забезпечення навчальної дисципліни.
Лектор, який вперше претендує на читання курсу лекцій, може бути зобов'язаний завідувачем кафедри (головою предметної, або циклової комісії) до проведення пробних лекцій з участю викладачів та наукових співробітників кафедри. Лектор зобов'язаний дотримуватися

10 навчальної програми щодо тем лекційних занять, але не обмежується в питаннях трактування навчального матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів.
Лабораторне заняття – форма навчального заняття, на якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі, набуває навички організації та проведення практичних занять із учнями, клієнтами (практична психологія). Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням устаткування,
пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні макети, установки тощо). В окремих випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного середовища (наприклад, у школі, на виробництві, в наукових лабораторіях). Лабораторне
заняття проводиться з студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи.
Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи та його захист перед викладачем.
Виконання лабораторної роботи оцінюється викладачем. Підсумкові оцінки, отримані студентом за виконання лабораторних робіт, враховуються при виставленні семестрової підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.
Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою. Практичне заняття проводиться з студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи.
Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв'язування їх студентами на занятті.
Вказані методичні засоби готуються викладачем, якому доручено проведення практичних занять, за погодженням з лектором даної навчальної дисципліни. Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування завдань з їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Бали, отримані студентом за практичні заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.
Семінарське заняття – форма навчальної діяльності, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією академічною групою. Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Бали, отримані студентом за

11 семінарські заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.
Види індивідуальних занять:
Консультація – один із видів навчальних занять (індивідуальні або групові), який проводиться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування
(проводяться протягом семестру – поточні консультації, семестрові, та перед контрольним заходом — екзаменаційні). У процесі консультацій (особливо поточного консультування) допускається діагностичне тестування знань студентів (як правило, машинне) для виявлення ступеня засвоєння окремих теоретичних положень, теорій, закономірностей, рівня сформованості практичних умінь і навичок та перевірки ефективності прийомів і методів навчання, використовуваних під час аудиторних занять.
Індивідуальна робота студента є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через
індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача у поза аудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою (предметною або цикловою комісією) з урахуванням потреб і можливостей студента. Організація та проведення індивідуальних занять доручається найбільш кваліфікованим викладачам. Індивідуальні заняття на молодших курсах спрямовуються здебільшого на поглиблення вивчення студентами окремих навчальних дисциплін, на старших вони мають науково-дослідний характер і передбачають безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань. Індивідуальні заняття з певної навчальної дисципліни проводяться з одним або декількома студентами за окремим графіком, затвердженим деканом факультету. Контроль за дотриманням графіка покладається на деканат факультету.
Індивідуальне завдання – форма організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.
Мета ІНДЗ. Самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.
ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.
Структура ІНДЗ(орієнтовна):

вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення;

теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання;

методи (при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих робіт) вказуються
і коротко характеризуються методи роботи;

основні результати роботи та їх обговорення — подаються статистичні або якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та
її аналіз тощо;

висновки;

список використаної літератури.
Види ІНДЗ:

12

Конспект із теми (модуля) за заданим планом або планом, який студент розробив самостійно (як виняток, для студентів денної форми навчання з невеликих за обсягом навчальних курсів та для студентів заочної форми навчання);

Реферат з теми (модуля) або вузької проблематики (як виняток, для студентів денної форми навчання з коротких навчальних курсів та для студентів заочної форми навчання);

Розв’язування та складання розрахункових або практичних (наприклад, ситуативних) задач різного рівня з теми (модуля) або курсу;

Розроблення теоретичних або прикладних (діючих) функціональних моделей явищ, процесів, конструкцій тощо;

Комплексний опис будови, властивостей, функцій, явищ, об’єктів, конструкцій тощо;

Анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, історичні розвідки тощо;

Розроблення навчальних та діагностичних тестових завдань із шкільних навчальних курсів;

Розроблення тематики та поурочних планів шкільних курсів та конспектів уроків.
Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладачів. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів, у тому числі студенти, які навчаються на різних факультетах (відділеннях) і спеціальностях.
Відповідною інноваційним технологіям навчання різновидністю індивідуальних занять є
індивідуальні навчально-дослідні завдання(ІНДЗ).
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом поза аудиторної
індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно- конструкторського характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу і завершується складанням підсумкового екзамену чи заліку.
Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача.
Час, відведений для самостійної роботи студента, повинен становити не менше ¼ частини академічного кредиту і в навчальну та індивідуальну роботу викладача не обліковується.
Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми, а також питомої ваги в навчальному процесі практичних, семінарських і лабораторних занять.
Зміст самостійної роботи по кожній навчальній дисципліні визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями викладача.
Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним обладнанням, інтерактивними навчально-методичними комплексами дисциплін, електронно- обчислювальною технікою тощо. Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів повинне передбачати й засоби самоконтролю (тести, пакет контрольних завдань т. ін.). Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах і лабораторіях, комп'ютерних класах, а також у домашніх умовах. Викладач визначає обсяг і зміст самостійної роботи, узгоджує її з іншими видами навчальної діяльності, розробляє

13 методичні засоби проведення поточного та підсумкового контролю, здійснює діагностику якості самостійної роботи студента (як правило, на індивідуальних заняттях), аналізує результати самостійної навчальної роботи кожного студента.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал