Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаСкачати 488.57 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/5
Дата конвертації01.01.2017
Розмір488.57 Kb.
1   2   3   4   5
залік.

Предмет: Політологія
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Мета: формування знань про суть політичних процесів, які відбувалися в минулому й відбуваються сьогодні, їх об’єктивного характеру, взаємозв’язків і взаємозалежності; засвоєння студентами основних політичних понять і категорій. Завдання: забезпечити чітке і правильне розуміння теоретико-методологічних проблем політологічного знання, розвитку поглядів видатних українських і закордонних мислителів на політику, місця та ролі політичних суб’єктів (індивідуальних і колективних) у системі політико-правових відносин суспільства і держави, засад політики, її сутності, першооснови, причин і джерел. Розвиток аналітичного мислення студентів; виховання високої політичної культури, поваги до загальнодемократичних надбань людської цивілізації; формування навичок знаходити і критично оцінювати потрібну
інформацію з минулого та сьогодення України; застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів.
Форми контролю: залік.

Предмет: Правознавство
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Курс "Правознавство" як дисципліна передбачає вивчення основних положень теорії держави та права, важливість інститутів конституційного адміністративного, цивільного, сімейного, трудового, кримінального та інших галузей права. Формування вмінь: знати основні
положення права з різних галузей права; характер і зміст, що регулюються правом різних суспільних відносин; особливості захисту прав та законних інтересів з метою виховання правової свідомості та культури. Уміти: давати правовий аналіз конкретних суспільних відносин; готувати та складати правову документацію; самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати правові знання; вільно орієнтуватися в питаннях правового характеру обраної професії; аналізувати принципи і структуру організації та діяльності органів держави.
Форми контролю: залік.
Предмет: Релігієзнавство
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Мета: ознайомлення студентів зі змістом теологічного і наукових підходів до вивчення релігії; з’ясування сутності релігії та тенденції розвитку релігійних процесів в умовах секуляризації, глобалізації, світоглядного релятивізму і практичного атеїзму; поглиблення знання з історії розвитку світових релігій, їх впливу на суспільно-політичні процеси, зокрема в Україні; формування релігієзнавчого мінімуму правових знань про конституційні принципи свободи совісті, законодавчі акти, які служать основою державно-церковних і міжконфесійних відносин, визначають принципи функціонування церков і релігійних організацій. Завдання: сформувати у студентів цілісного світоглядного уявлення про релігійні процеси в минулому та сучасний період у світі й Україні, їх роль у суспільному розвитку.
Форми контролю: залік.
Предмет: Соціологія
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Мета: формування знань про природу соціальної реальності на базі засвоєння основних категорій науки, теоретико – методологічних підходів аналізу суспільних явищ і процесів, особливостей механізму функціонування соціальних систем суспільства. Завдання: сформувати вміння конструювати зміст навчального матеріалу, використовувати методи дослідження соціальної дійсності для аналізу соціально – політичних і соціально – економічних процесів у суспільстві; працювати з першоджерелами; здійснювати інтерпретацію, пояснення і оцінку соціологічних вчень; сформувати власну світоглядну позицію, щодо явищ і процесів сьогодення; володіти термінами в обсязі, який дає змогу оформити ідею.
Форми контролю: залік.
ЦИКЛ МАТЕМАТИЧНОЇ, ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ, ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Предмет: Валеологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета: формування у студентів холістичного уявлення про здоров’я людини, вивчення складових здорового способу життя, а також шляхів і методів формування здорового способу життя. Завдання: навчити студентів орієнтуватися в критеріях здоров’я людини, оцінювати спосіб життя людини, діагностувати особливості порушення способу життя людини, освоїти шляхи профілактики розладів здоров’я людини шляхом зміни її способу життя.
Форми контролю: залік.
Предмет: Екологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Мета: формування знань про фундаментальні теоретичні, глобальні екологічні та ресурсно-галузеві екологічні проблеми, стратегію, тактику і методи їх вирішення локального, національного і глобального рівнів. Зміст курсу побудовано на основі сучасних уявлень про
структуру, цілі й завдання екології, її значення в житті суспільства, місце й зв'язок з іншими науками. Система отриманих знань забезпечує формування чітких і обґрунтованих уявлень про взаємодію і взаємозв’язок усіх компонентів у природничій, соціальній і технологічних сферах, про стратегію і тактику збереження й стабільного розвитку життя на Землі.
Форми контролю: залік.
Предмет: Інформаційно-комунікаційні засоби навчання
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Мета: формування знань про концептуальні засади стратегії і тактики створення та реалізацію різних типів комунікаційних технологій, репрезентацію основних методологічних підходів, форм і методів щодо практичного застосування комунікаційних технологій; демонстрацію прийомів і способів планування та організації різних комунікаційних акцій і кампаній; формування навичок розробляти та аналізувати стратегії і тактики пропаганди, PR- та
іміджевої діяльності, реклами, виборчих кампаній; засвоєння досвіду використання комунікаційних технологій у подоланні кризових ситуацій, ведені інформаційних війн, а також у міжнародному та в інтеркультурному спілкуванні. Формування вмінь: аналізувати і передбачати економічні, соціокультурні і політичні наслідки їх застосування та вміти застосовувати свої знання на практиці.
Форми контролю: залік.
Предмет: Історія педагогіки
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета: формування в студентів системи знань про світовий історико- педагогічний процес та про місце української педагогіки в ньому; розкриття кращих здобутків педагогічної мудрості українського й інших народів та вироблення уміння застосовувати їх у своїй майбутній професійній діяльності. Формулювання вмінь: критично аналізувати педагогічну спадщину минулого, проводити аналогії між сучасним та минулим станом розвитку педагогіки, виявляти закономірності розвитку освіти та виховання у контексті історичної епохи, оволодіти методами ретроспективного аналізу історико-педагогічних явищ і фактів; прищепити вміння творчо використовувати скарби педагогічних систем і концепцій минулого у сучасних умовах; набути навичок через вирішення освітніх завдань виробляти своє власне бачення розв'язку важливих соціальних проблем, розширити професійний світогляд, збагатити духовну культуру майбутніх педагогів.
Форми контролю: залік.
Предмет: Основи інформатики
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є отримання професійних навиків ефективної робота з додатками пакета прикладних програмам MS Office (табличні процесори, текстові процесори, системи підготовки презентацій тощо), – а також формування вмінь та навиків роботи у комп'ютерних мережах (Internet, Іntranet) та пошуку інформації. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі» є надання студентам знань щодо сучасних комп'ютерних технологій та набуття ними навичок використання в професійній діяльності сучасних персональних комп'ютерів.
Форми контролю: залік.
Предмет: Педагогіка
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1,2 рік, 2,3 семестр
Анотація: Мета: засвоєння студентами основних положень і проблематики сучасної педагогіки; формування досвіду самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, умінь
моделювати навчально-виховний процес; формування системного педагогічного мислення, професійної компетентності і майстерності. Завдання: оволодіти основними поняттями і категоріями педагогіки, системою педагогічних знань; сформувати уміння визначати суть провідних концепцій виховання особистості, застосовувати методи педагогічного дослідження, конструювати цілі, зміст, методи, засоби і форми навчально-виховного процесу, регулювати навчально-виховну взаємодію із суб’єктами педагогічного процесу, аналізувати та оцінювати процес і результат навчання і виховання, використовувати продуктивні педагогічні технології; сформувати гуманістичну спрямованість, творчий підхід до здійснення педагогічної діяльності.
Форми контролю: 3 семестр – іспит.
Предмет: Педмайстерність
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Мета: вироблення гуманістично спрямованої професійної позиції майбутнього вчителя, актуалізує потребу у професійному самопізнанні та самовихованні, розвиток уміння самостійного удосконалення культури і техніки професійного спілкування, розв’язування педагогічних задач та конфліктів, оволодіння педагогічною технікою, формує готовність майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії, усвідомлення перспектив подальшого саморозвитку у професійній діяльності.
Форми контролю: залік.
Предмет: Психологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3,4 семестр
Анотація: Мета: ознайомлення студентів з актуальними проблемами сучасної психології та основними положеннями загальної психології як базової галузі психологічної науки. Завдання: забезпечити засвоєння студентами – майбутніми вчителями знань про закономірності психічного розвитку; поглибити знання студентів про психічні процеси, властивості і стани; формувати навички експериментального дослідження окремих психічних функцій; виховати переконання в необхідності психологічних знань і застосуванні їх в практиці професійної діяльності; сформувати вміння здійснювати психологічний аналіз педагогічних ситуацій, давати їм належну інтерпретацію
і робити певні висновки та узагальнення; формувати вміння застосовувати психологічні знання в роботі з учнівською молоддю та їх батьками. Зміст дисципліни. Предмет психології. Будова, завдання і методи сучасної психології. Розвиток психіки в еволюції тварин і становленні людини.
Діяльність. Спілкування. Психологія міжособистісних взаємин. Особистість. Увага. Відчуття і сприймання. Пам’ять. Мислення і уява. Емоції і почуття. Воля. Темперамент і характер. Здібності.
Форми контролю: іспит
Вибіркові дисципліни
Предмет: Вікова фізіологія
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Мета: вивчення особливостей життєдіяльності організму на різних стадіях онтогенезу, функцій органів, систем органів і організму в цілому в процесі його росту і розвитку, специфіку цих функцій на кожному віковому етапі, взаємодії організму дитини з навколишнім середовищем з метою розробки на цій основі гігієнічних нормативів і вимог, спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток і вдосконалення функціональних особливостей організму дітей і підлітків. Завдання: формування сучасних знань про вікові особливості анатомії органів, систем органів та дитячого організму як системи та про вікові особливості функціонування органів, систем органів та дитячого організму як функціональної системи; дати розуміння принципів взаємодії організму дитини з навколишнім середовищем; формування компетенції щодо розробки гігієнічних нормативів і вимог, спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток і вдосконалення функціональних особливостей організму дітей і підлітків.

Форми контролю: залік.

Предмет: Етика і психологія сімейного життя
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 4 семестр
Анотація: Мета: озброєння знаннями зі шлюбно-сімейної проблематики, методикою дошлюбної підготовки, ознайомлення з передовим досвідом з підготовки до сімейного життя в школах України та за кордоном. Завданнями є: діяльне усвідомлення соціальної сутності сім’ї і наслідків для особистого життя, що з цього випливають; формування адекватних шлюбно- сімейних уявлень; засвоєння певної суми знань з психології та соціології шлюбу і сім’ї; підвищення соціальної престижності батьківства і материнства; виховання і самовиховання необхідних для життя в шлюбі рис та якостей; підготовка до усвідомлення значення своїх дій, найперше у системі правових норм, що регулюють шлюбно-сімейні стосунки; підвищення відповідальності молоді перед, доступності, реалістичності, довір’я і тощо.
Форми контролю: залік.

Предмет: Методика виховної роботи в оздоровчих літніх таборах
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 5 семестр
Анотація: Мета: теоретично й методично підготувати студентів до згуртування дітей
(різних вікових категорій) у тимчасово створені колективи в умовах табірного літа. Детально розкрити студентам зміст наступних питань: роль і місце літнього відпочинку в системі виховання школярів; особливості організації праці педагога-організатора; планування та облік роботи в таборах; проблеми самовизначення та самовираження особистості в умовах табірного літа; особливості спілкування з дітьми різного віку. Сформувати у студентів вміння організовувати та проводити: фізкультурно-оздоровчу роботу та загартування школярів; спортивно-масові заходи та дійства в умовах табірного літа; організовувати та проводити національні ігри та розваги з дітьми різних вікових категорій в умовах літнього відпочинку.
Форми контролю: залік.

Предмет: Освітні технології
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Мета: комплексне вивчення освітніх технологій з метою ефективного застосування фахівцями технологічного підходу в професійній діяльності. Завдання курсу: показати та довести переваги навчально-виховного процесу школи з застосуванням освітніх технологій порівняно з традиційною організацією навчальних закладів; ознайомити студентів із основними навчальними, виховними, комунікативними та інформаційними технологіями, а також технологіями управління та організації успішної діяльності; сприяти засвоєнню та апробації сучасних освітніх технологій на основі принципів гуманістичної педагогічної взаємодії; формувати у студентів вміння вибирати особистісно-орієнтовані освітні (педагогічні) технології в навчально-виховному процесі школи; вивчати та впроваджувати у практичну діяльність
інноваційні тенденції розвитку змісту освіти; стимулювати особистісний саморозвиток, професійне самовиховання та прагнення до успіху майбутнього вчителя.
Форми контролю: залік.

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Цикл професійної підготовки
Предмет: Вступ до спеціальності
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація. Мета: ознайомити студентів зі своєю майбутньою професією, дати їм первинні знання з теоретико-методологічних проблем мистецтва як суспільної діяльності. Завдання курсу:
виробити теоретичні орієнтири сучасного мистецтва, основи підходу до аналізу мистецьких явищ, сформулювати методологічні положення для вивчення дисциплін як засобів оволодіння професією в рамках вищого навчального закладу.
Форми контролю: залік.

Предмет: Історія зарубіжного мистецтва
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1,2 семестр
Анотація: Мета: ознайомлення студентів із світовими досягненнями у сфері зарубіжного мистецтва, розкриття мистецтва як форми суспільної свідомості, як метод ідейно-естетичного виховання та образного пізнання навколишнього світу. Завдання курсу полягає в об’єднанні характеристики епохи з глибоким і конкретним аналізом кожного твору в його ідейно-художній
єдності, в розгляді цього твору як вияву історичного процесу розвитку світового мистецтва в тісному зв’язку з минулим і майбутнім, в показі єдності конкретно-історичного й національного та всесвітньо-історичного і загальнолюдського.
Форми контролю: 2 семестр – іспит
Предмет: Історія українського мистецтва
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1,2 рік, 2,3 семестр
Анотація: Мета: ознайомлення студентів із досягненнями у сфері українського мистецтва, розкриття мистецтва як форми суспільної свідомості, як метод ідейно-естетичного виховання та образного пізнання навколишнього світу. Завдання курсу полягає в об’єднанні характеристики епохи з глибоким і конкретним аналізом кожного твору в його ідейно-художній єдності, в розгляді цього твору як вияву історичного процесу розвитку українського мистецтва в тісному зв’язку з минулим і майбутнім, в показі єдності конкретно-історичного й національного та всесвітньо-
історичного і загальнолюдського.
Форми контролю: 3 семестр – іспит.
Предмет: Композиція
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1,2,3,4 рік, 1,2,3,4,5,6,7 семестр
Анотація: Мета: розвиток у студентів творчої уяви і образотворчого мислення; виховання широкої художньо-естетичної культури і художнього смаку; вміння вести цілеспрямоване спостереження навколишньої дійсності, творчо відбирати життєві враження і відображати їх у правдивій образній формі; оволодіння професійною майстерністю з широким застосуванням її у художній діяльності. Завдання: виховати у студентів навички творчої діяльності, навчити вмінню послідовної роботи над твором від ескізу до його завершеності; ознайомити із виразними особливостями різних образотворчих матеріалів і технік; нагадати знання з історії розвитку теорії композиції, її основних закономірностей, правил і методів; розглянути специфічні проблеми композиційних жанрів їх загальні і внутрішні правила і прийоми.
Форми контролю: 2,5,6 семестр – залік, 1,4,7 семестр – іспит.
Предмет: Методика викладання образотворчого митецтва
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5,6 семестр
Анотація: Мета: сформувати навички та знання у студентів, необхідні для виконання у подальшому функцій вчителя-предметника, класного керівника, керівника гуртка. Завдання:
закріпити та поглибити знання з психолого-педагогічних та фахових дисциплін; опанувати теоретико-практичним блоком знань, достатніх та необхідних для подальшої педагогічної діяльності у загальноосвітніх школах та позашкільних навчальних закладах мистецького спрямування; опанувати специфіку педагогічної діяльності в початкових та 5-7 класах; розвивати вміння проводити різні форми навчально-виховної та позакласної роботи з використанням сучасних технологій навчання з спеціальності.

Форми контролю: 6 семестр – іспит.
Предмет: Нарисна геометрія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета: вивчення методів зображення тривимірних об’єктів на площині, способів вирішення позиційних та метричних задач, пов’язаних з цими об’єктами по їх площинним зображенням. Знання та навички, які формуються при вивченні курсу надають можливість виконання та читання креслень, вирішення ряду технічних задач на сучасному науковому рівні.
Завдання: навчити студента методам побудови креслень, розв’язання на кресленнях геометричних задач, а також задач геометричного моделювання.
Форми контролю: іспит
Предмет: Пластична анатомія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета: поглиблене вивчення пластики, пропорцій, розмірів постаті людини шляхом спостереження, аналізу та скульптурного зображення; формування просторового мислення у студентів, сприйняття естетики об’ємів, їх взаємозв’язок та функціонування. Завдання: поглиблення і розширення обсягу знань студентів про анатомічні та антропометричні характеристики тіла людини; вивчення будови фігури загалом з акцентом на основи анатомічної системи (скелет, суглоби, м’язи); вивчення утворення зовнішньої форми (пластики) фігури в рухах, а також механіки рухів та ознайомлення з методикою побудови усієї фігури в будь-яких положеннях і динаміці; формування умінь враховувати антропометричні ознаки, пропорційні співвідношення частин і особливостей будови тіла для аналізу й оцінки системи людина – меблі – середовище, тобто для визначення величини простору, який займає людина в процесі своєї діяльності.
Форми контролю: залік.
Цикл практичної підготовки
Предмет: Академічний рисунок
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1,2,3,4 рік, 1,2,3,4,5,6,7,8 семестр
Анотація: Метою вивчення курсу є формування вмінь і навичок реалістичного зображення.
Дисципліна сприяє здобуттю й напрацюванню знань і вмінь необхідних для розробки дизайн- проектів, має за мету підготовку висококваліфікованих фахівців з дизайну і вирішує наступні завдання: здійснювати систематичне накопичення студентами професійних знань і навичок, що включають і технічні прийоми малювання; розвиток у студента здатності бачити і зображати форму в просторі; образно сприймати навколишню дійсність і передавати реальний образ просторових предметів на площині паперу, формувати вміння образного аналізу моделі; вивчати закономірності природи, принципів і методів реалістичного зображення об’ємної форми засобами рисунку; підвищувати культуру сприйняття студентів, формувати високі естетичні потреби, здібності творити за законами краси.
Форми контролю: 1,3 семестр – залік, 2,4,6,8 семестр – іспит, 7 семестр – курсова
робота.
Предмет: Декоративно прикладне мистецтво
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1,2,3,4 рік, 1,2,3,4,5,6,7 семестр
Анотація: Мета: ознайомлення студентів із загальними ознаками декоративно-прикладного мистецтва, їх історією і сучасним станом, тенденціями розвитку, основними традиціями.
Прищеплення студентам навичок творчої роботи із заглибленням у національні традиції.
Завдання: є розвиток творчого мислення і художніх здібностей студентів, виховання естетичної культури, формування смаків і основ розуміння народного декоративно-прикладного мистецтва,
вивчення його видів, традицій, технічних прийомів.
Форми контролю: 2,3,6 семестр – залік, 1,5,7 семестр– іспит, 7 семестр – курсова робота
Предмет: Живопис
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1,2,3,4 рік, 1,2,3,4,5,6,7,8 семестр
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння принципів формування кольорової структури, організації кольорових плям на площині, поглиблене вивчення теоретичних
і практичних знань кольорової гармонії, виховання розвиненого професійного мислення при передачі зображення кольорових об’ємів у просторі, вміння окреслити зображувальне на живописній площині. Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння знань і вмінь з дисципліни, набуття практичного досвіду при виконанні кольорових співвідношень і формуванні об’ємів натури, оволодіння різними техніками і прийомами виконання живописного зображення, оволодіння методикою практичного розв’язання завдань з живопису розуміння тематичної суті зображення.
Форми контролю: 2,6 семестр – залік, 1,4,5,8 семестр – іспит.
Предмет:

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал