Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаСкачати 488.57 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації01.01.2017
Розмір488.57 Kb.
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Факультет мистецтв

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ
Напрям підготовки 6.020205 Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
2014

Зміст

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ:
a) Адреса:
навчальний корпус ТНПУ № 3, вул. Винниченка, 10, м. Тернопіль 46027
b) Контактні телефони:
тел.:(0352) 53-76-11
Приймальня декана тел. (0352) 53-76-11
c) Інформація про склад деканату:
Декан: Стельмащук Зіновій Миколайович
Кандидат педагогічних наук, доцент тел.: (0352) 53-76-11 e-mail: instmyst@ukr.net
Заступник декана: Баньковський Анатолій Михайлович
Заслужений працівник культури України, доцент тел.: (0352) 53-76-11
Диспетчер: Баб’як Ярослава Іванівна тел.: (0352) 53-76-11
Вчений секретар ради: Проців Лілія Йосипівна
Кандидат педагогічних наук, доцент тел. (0352) 53-76-11.
Поштова скринька: instmyst@ukr.net


d) Кафедри:

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, ДИЗАЙНУ ТА МЕТОДИКИ ЇХ
ВИКЛАДАННЯ
(Адреса: навчальний корпус ТНПУ № 3, вул. вул. Винниченка, 10, м. Тернопіль 46027, тел.:
(0352)53-76-11, поштова скринька kafart-tnpu@ukr.net
Склад кафедри:
Дячок О.М. – кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри;
Вербіцька І.О. – магістр дизайну, асистент;
Вольська С.О. – кандидат мистецтвознавства, асистент;
Голубець О.М. – доктор мистецтвознавства, професор;
Дуда І.М. – заслужений працівник культури України, доцент;
Дячок В.Ю. – магістр архітектури, асистент;
Кузів М.П – асистент;
Магеровський О.Т. – магістр образотворчого мистецтва, асистент;
Маркович М.Й. – кандидат мистецтвознавства, доцент;
Мельник В.М. – заслужений художник України, доцент;
Мацишина З.А. – кандидат педагогічних наук, асистент;
Нетриб'як М.М. – заслужений архітектор України, доцент;
Пацалюк II. – кандидат педагогічних наук, доцент;
Рублевська (Мех) Н.В. – магістр образотворчого мистецтва, асистент;
Станкевич М.Є. – доктор мистецтвознавства, професор;
Тобілевич Г.М. – асистент;
Троцька О.С. – кандидат педагогічних наук, асистент;
Тютюнник І.С. – кандидат мистецтвознавства, асистент;
Цибулько М.Б. – асистент;
Удін Є.Т. – заслужений художник України, доцент;
Федак П.М. – магістр дизайну, асистент;
Книш Т.Л. – старший лаборант;
Білінська В.Л. – лаборант.

e) Координатор факультету (роб. адреса, електронна адреса, тел.)
Проців Лілія Йосипівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва; 46027, м. Тернопіль, вул. Винниченка 10, факультет мистецтв, тел. (0352)53-76-11.

2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА СЕРТИФІКАТІВ
ПРО АКРЕДИТАЦІЮ
3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА
ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ
Галузь знань: 0202 Мистецтво
Напрям підготовки: 6.020205 Образотворче мистецтво
Термін навчання – 4 роки
Ліцензійний обсяг: денна форма навчання – 30 осіб заочна форма навчання – 0 осіб
4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Структурним навчальним підрозділом факультету мистецтв є: кафедра образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання.
Аудиторний фонд факультету мистецтв складається із 8 лекційних аудиторій (загальна кількість місць – 300), 2 концертних залів, 2 хореографічних залів, хоровий клас. На факультеті обладнано 2 комп’ютерних класи на 22 робочих місця.
Академічні заняття з дисциплін образотворчого циклу та дизайну проводяться у спеціалізованих майстернях та кабінетах: майстерня рисунку; майстерня скульптури; майстерня дизайну та художнього конструювання; майстерня живопису; кабінет ландшафтного проектування; кабінет композиції; комп’ютерні класи, які під’єднані до загальної університетської мережі і забезпечують вільні виходи в мережу Internet. Цей аудиторний фонд задовольняє потреби кафедри, окрім цього використовуються інші аудиторії університету. Всі аудиторії знаходяться в належному санітарно-технічному стані і придатні для експлуатації
Студенти проходять педагогічну практику, педагогічну практику в літніх таборах відпочинку, пленерну та музейну пратики. Для забезпечення практичної підготовки укладені договори з обласним та міським управліннями освіти, музеями.
Кафедра забезпечена необхідними обладнанням (мольберти, скульптурні станки, креслярські дошки), натурним фондом (гіпсові зліпки, муляжі тощо).

5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
(див. Анотації навчальних дисциплін)
6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Галузь знань: 0202 Мистецтво, напрям підготовки: 6.020205 Образотворче мистецтво, освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ОСВІТНЬО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО
РІВНЯ “БАКАЛАВР” НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ: 6.020205 Образотворче мистецтво
І курс
ІІ курс
ІІІ курс
ІV курс
I семестр
II семестр
III семестр
IV семестр
V семестр
VІ семестр
VII семестр
VІІI семестр
Ц
ик л гу м
ані
та рн ої
т а со ці
ал ьн о- ек он ом
іч но
ї пі
дг от ов ки
Н
ор м
ат ив ні
ч ас тин а
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова
Безпека
життєдіяльності
Основи охорони
праці
Фізичне виховання
Історія
України
Історія
української
культури
Філософія
В
ар
іа тив на ча ст ина
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Політологія
Економіка
Етика і естетика
Логіка
Іноземна мова
(за фаховим
спрямуванням)
Ц
ик л м
ат ем ат ич но
ї, п
ри ро дни чо
-н ау ко во
ї, пс их ол ог о- пе да го гі
чн ої
п
ідг от ов ки
Н
ор м
ат ив на ч
ас тин а
Валеологія
Історія
педагогіки
Основи
інформатикиЕкологія

Педагогіка
Інформаційно-
комунікаційні
засоби навчання


ПедмайстерністьПсихологія
В
ар
іа тив на ч
ас тин а
Ди сц ип лін и за в
иб ором
В
НЗ
Етика і
психологія
сімейного життя
Вікова фізіологія

Методика
виховної роботи
в оздоровчих
літніх таборахОсвітні
технології
Ц
ик л пр оф ес
ійн ої
т а пр ак ти чн ої
п
ідг от ов ки
Н
ор м
ат ив на ч
ас тин а
Ц
ик л пр оф ес
ійн ої
пі
дг от ов ки
Вступ до
спеціальност
іІсторія зарубіжного мистецтваІсторія українського мистецтва


Методика викладання
образотворчого мистецтва

Композиція

Нарисна
геометрія
Пластична
анатомія


Ц
ик л пр ак тич но
ї пі
дг от ов ки
Академічний рисунок
Живопис
Декоративно-прикладне мистецтво


Пленерна практика

Скульптура
Педагогічний
малюнок


Педагогічна
практика в
літніх таборах
Педагогічна
практикаХудожньо-прикладна графіка
Художнє конструювання


В
ар
іа тив на ч
ас тин а
Д
ис циплін и за в
иб ором
В
НЗ
Іноземна мова за
професійним
спрямуванням

Основи наукових
досліджень
Психологія
художньої
творчості
КольорознавствоКомп’ютерна графіка
Комп’ютерний дизайн

Історія
книжкової
графіки

Поліграфічні
матеріали

Макетування книги

Художньо-
технічне
редагування
Шрифти
Основи
архітектури
Дизайн

Музейна
практика

Музейна
практика

Музейна
практика8. КОПІЯ РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ
Галузь знань: 0202 Мистецтво, напрям підготовки: 6.020205 Образотворче мистецтво


9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН

Напрям підготовки 6.020205 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
(для ОКР “Бакалавр”)

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Предмет: Безпека життєдіяльності
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Мета: набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. Завдання: сформувати загальнокультурні компетенції: культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності людини; знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання; вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій; здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень.
Форми контролю: залік.

Предмет: Іноземна мова
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1,2 рік, 1,2,3 семестр
Анотація: Мета: формування в студентів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, що відповідають стандарту
В2. Завдання: оволодіти навичками аналітичного і пошукового читання літератури з елементами спеціалізації зі словником; збагачення базового загального лексикону та вивчення історичного лексикону; формування умінь розпізнавати та диференціювати складні граматичні явища і моделі за формальними ознаками; вміння вести дискусію на запропоновану тематику, передбачену програмою.
Форми контролю: 2 семестр – залік, 3 семестр – іспит.
Предмет: Історія України
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета: формування знань про подій і явищ історичного минулого українського народу з найдавніших часів до середини ХIV століття (історії території, історії титульного етносу,
історії державотворення); основні напрямки Великого розселення слов’ян, території розселення східнослов’янських племінних союзів, Київської держави, основні напрямки походів київських князів; характеризувати особистість та діяльність князів, аналізувати та порівнювати внутрішню і зовнішню політику давньоруських князів, визначати наслідки внутрішньої та зовнішньої політики перших давньоруських князів; порівнювати особливості міського та сільського життя мешканців
Давньої Русі, суспільну роль різних верств та станових груп; описувати повсякденне життя різних верств Київської держави; висловлювати ставлення до історичних діячів доби, судження про доленосні події доби. Завдання: сформувати історичного мислення, вміння аналізувати й узагальнювати події та явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними, виділяти основне, об’єктивне і суб’єктивне, самостійно оцінювати і інтерпретувати історичний процес і
робити висновки; працювати з історичними документами різного змісту, а саме: встановлювати відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою, аналізувати зміст фрагмента
історичного документа та пояснювати основні ідеї, які він висвітлює.
Форми контролю: іспит

Предмет: Історія української культури
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета: поглиблення знань студентів з історії та теорії української культури, ознайомлення з головними проблемами історико-культурного процесу в Україні в світовому і
європейському контексті. У результаті вивчення курсу студенти повинні знати сучасні
інтерпретації історії культури та вміти використовувати їх на українському матеріалі;знати
історичні умови функціонування, основні етапи розвитку та найважливіші події, явища, персоналії українського культурного процесу;мати уявлення про етнічні та національні культури народів на території України; розуміти та розбиратися в проблемних, суперечливих питаннях українського культурного процесу; самостійно написати реферат (виконати ІНДЗ) на визначену тему з історії української культури; вміти написати звіт про екскурсію до художнього музею; визначити структурно-морфологічні особливості української культури.
Форми контролю: іспит

Предмет: Основи охорони праці
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Мета: формування у студентів знань та вмінь для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науки і техніки та міжнародного досвіду, а також успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням вимог безпеки праці. Завдання: вивчити основи охорони праці для забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників, школярів, студентів, курсантів у виробничих умовах та під час навчання, ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у фахівців і посадових осіб за колективну та власну безпеку.
Зміст дисципліни. Основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні законодавчі та нормативно-правові документи з охорони праці, травматизм та професійні захворювання; дослідження нещасних випадків; пожежна безпека; електробезпека; державний нагляд за станом охорони праці. Сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз небезпек на робочих місцях та виробництві; основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні нормативно-правові акти; основні законодавчі документи; перелік дій при запобігання виникнення нещасних випадків.
Форми контролю: іспит

Предмет: Українська мова (за професійним спрямуванням)
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2, 3 рік, 3, 4, 5 семестр
Анотація: Мета: сформувати у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтованих умінь і навичок досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері. Забезпечення чіткого і правильного розуміння ролі державної мови у професійній діяльності, досконалого володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного і писемного мовлення; вироблення навичок самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні; розвиток творчого мислення студентів; виховання поваги до української літературної мови, до мовних традицій; формування навичок оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.
Форми контролю: 3,4 семестр – залік, 5 семестр – іспит

Предмет: Фізичне виховання
Статус: Нормативна

Рік, семестр: 1,2 рік, 1,2,3,4 семестр
Анотація:
Форми контролю: 2,4 семестр – залік

Предмет: Філософія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Мета: ознайомлення зі змістом світового та вітчизняного історико- філософського процесу, демонструє широкий спектр методологічних підходів і теоретичних систем філософії як сфери духовної творчості, розширює знання про сучасні її форми та нові підходи до вирішення найважливіших проблем сьогодення. Засвоєння специфіки філософського запитування сприяє формуванню високої світоглядно-методологічної культури, переконання в принциповій важливості для кожної людини вільного світоглядного самовизначення, спрямовує на самостійні роздуми над найважливішими проблемами індивідуального та суспільного буття.
Завдання: сформувати вміння працювати з філософськими текстами, реконструювати зміст висловлених у них філософських ідей, здійснювати історико-філософську інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень, актуалізує потребу співвідносити світоглядні ідеї з практикою суспільного життя, спрямовує на самостійні роздуми, виховує переконання в тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків культурної спадщини людства, складовою частиною якої є філософія.
Форми контролю: іспит.

Вибіркові дисципліни
ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
Предмет: Економіка
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Мета: формування системи знань про економічні відносини у суспільстві, проблеми ефективного використання обмежених ресурсів, функціонування основних складових економічної системи, розвиток у студентів економічного мислення, а також підготовка до подальшого вивчення основ інших економічних дисциплін та можливого використання економічних знань у майбутній професійній діяльності; оволодіння студентами методологією пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей, рушійних сил розвитку суспільного виробництва для найбільш повного задоволення їхніх матеріальних і соціально- економічних потреб. Завдання: сформувати вміння: аналізувати конкретні економічні проблеми; давати оцінку економічним ситуаціям; пояснювати причини найважливіших економічних явищ.
Форми контролю: залік.
Предмет: Етика і естетика
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Мета: ознайомлення з важливими філософськими галузями знань про людину: етикою – предметом якої є мораль і естетикою – предметом якої є сфера почуттєвого; висвітлює основні віхи розвитку етики і естетики, дає сучасне розуміння таких їх наріжних проблем, як сутність і обґрунтування моралі, її основних понять, етикету як форми культури, а також системи категорій естетики, природи мистецтва і художньої творчості, специфіки розвитку некласичної естетики на основі художньо-естетичного досвіду ХХ - поч. ХХІ ст. Засвоєння цієї сфери гуманітарного знання своєрідно довершує світогляд людини, робить його цілісним, сприяє глибшому розумінню місця людини в світі, здатності виробити власну моральну позицію та формує культуру почуттів, сприяє їх витонченню і ушляхетненню. Завдання: сформувати вміння працювати з філософсько-етичними та художніми текстами, самостійно аналізувати і
інтерпретувати їх зміст, аргументувати власну позицію щодо актуальних моральних проблем сьогодення і здобути навички критичного мислення та теоретичної рефлексії почуттєвого досвіду.
Форми контролю: залік.

Предмет: Іноземна мова (за фаховим спрямування)
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. Оволодіння навичками аналітичного і пошукового читання літератури з елементами спеціалізації зі словником; збагачення базового загального лексикону та вивчення фахового лексикону; формування умінь розпізнавати та диференціювати складні граматичні явища і моделі за формальними ознаками; вміння вести дискусію на запропоновану тематику, передбачену програмою; користуватися словником іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою; перекладати тексти, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники; користуватися синтаксичними нормами у професійному спілкуванні.
Форми контролю: залік.

Предмет: Логіка
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Мета: формування усвідомленого рівня оперування правилами і прийомами логічного мислення, дає знання про логічні характеристики основних форм мислення – поняття, судження й умовиводу, правил та операцій над ними, розкриває сутність і значення основних законів (принципів) мислення, знайомить з основними прийомами аргументації. Завдання: оволодіти найбільш поширеними в практиці схемами і прийомами міркувань, активне використання в процесі мислення та спілкування їх основних методів – дедукції, індукції та аналогії, розвиває вміння розпізнавати та виявляти логічні помилки як у власних міркуваннях, так
і у міркуваннях інших людей, сприяє вдосконаленню логічної культури, формуванню сучасного стилю мислення, що поєднує в собі точність і образність думки, вихованню дисципліни думки.
Форми контролю:


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал